Hotărârea nr. 17/2020

HOTARAREnr. 17 din 2020-01-29 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI TERENUL SITUAT IN STR. PANCIU, NR. 21, SECTOR 1 IN VEDEREA DESFASURARII UNOR ACTIVITATI DE INVATAMANT MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 186/2008

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 sâ achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul situat în str. Panciu, nr. 21, sector 1 în vederea desfășurării unor activități de învățământ

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 397/13.01.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 12/29.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 15/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerarea Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea negocierii și achiziționării pentru și în numele Municipiului București a imobilului situat în Municipiul București, strada Panciu nr. 21, sector 1 și transmiterea acesteia în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

în temeiul prevederilor ari. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (2) și art. 166 alin. (2) lit. g), alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

»

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 1 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București, în condițiile legilor în vigoare, terenul situat în str. Panciu, nr. 21, sector 1, imobil ce se identifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul achiziționat prevăzut la art. 1 se declară ca bun ce aparține domeniului public al municipiului București și va fi administrat de către Consiliului Local al Sectorului 1, în vederea desfășurării unor activități de învățământ, cu respectarea tuturor prevederilor legale din domeniul învățământului.

Art.3 După achiziționare, bunul menționat la art. 1 va fi inventariat de către administrator conform listei anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008. Lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 se va modifica în mod corespunzător.

Art.4 Documentația cadastrală va fi întocmită pe baza datelor și documentelor

Art.5 Consiliul Local al Sectorului 1 are obligația ca în termen de 15 zile de la finalizarea operațiunilor de înscriere în cartea funciară să comunice Consiliului General al Municipiului București documentele emise de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară în legătură cu bunul menționat la art. 1.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliu! Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2020.


SECRETAR GENERAL ,L MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

Bucure^

Nr. 17


_- rj ■'     Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

,         Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 1

r?

jlNCLEL

!  4 ■. , >. XO4M MlEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Certe Funciară Nr. 242316 București Sectorul 1


Nr. cerere     771-71

.—__      Ziua

luna

Anul

Cod verificare

- ■■■ !■

AHl X", I < Hul,i6M7Kț9?73ti)SJS|| |(JLUI

LOCAL AL SECTORULU11

/)r. i~~


Nr.

2 8 NOV 201S

A. Partea I. Descrierea imobilului


JCU - U “UI tuiu lui ui__._____

! PAEȘEEtiRTQfiyec^iil^Șll I Nr. cadastral yechi:22844/2


TEREN Intravilan

Adresa: Lee. București Sectorul 1, Str Panciu. Nr. 21. Jud. București

Nr, Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

242316

375

Teren neimprejmun;

TEREN IMPREIMUIT PE LATURA DE 5UD CU GARD DE PLASA

f **—* v!—1 /   1

r7^r tr--j V'

il

!•B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

428667 / 03/10/2011


Dispoziție nr. 8788. din 14/09/2007 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (PROCES VERBAL nr.

DOSAR DE EXECUTARE NR.626/26.10.2007 emis de B.E.J. "STANESCU SI NEMES";CERTIF1CAT MOȘTENITOR nn_l 1/29.03.2011 emis de B.N.P. ALEXANDRU POPA CAMELIA FLORENTINA;);______________________

B2

înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobândit prin MOȘTENIRE, cota actuala 1/2

Al

1) PANAITESCU RAZVAN ALEXANDRU, pana la prezentarea certificatului de adresa poștala

483741 / 17/11/2011

Certificat Adresa Poștala nr. 1039363/17047, din 15/11/2011 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI;

84

JUSTIFICAREINTABULARE DEFINITIVA, drept de PROPRlETATErdobandit prin MOȘTENIRE, cota actuala 1/2

Al

1) RAZVAN ALEXANDRU PANAITESCU


48197 / 22/05/2019_______________________ ______ ________

Act Notarial nr. certtficat de moștenitor legal nr. 64, din 04/12/2018.emis de Uidumac Danielă? Act Notarial nr. încheiere de rectificare nr. J, dinJ!2/05/2019 emis de Uidumac Daniela;

B7


B3


Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Succesiune, cotai actuala 1/4       ___________ |

1) N1COLAE CRISTINA___ ~__________

Intabulare, drept de PROPRIETATETdobandft prlrFSucceslune, cota actuala 1/4__

1) BUDEA IOANAAl


Al


61736 / 27/06/2019

Act Administrativ nr. 8788, din 14/09/2007 emis'de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; Act Adminisi rativ nr. 1039363/17047, din 15/11/2011 626/2007, din 26/10/2007 emis de Notarial nr. G4, din 04/12 2018 e 1 11. din 29/03/2011 's d BIROUL

B9 [se noteaza actua iza a do u


mis de PRIMĂRIA MUNICIUPULUI BUCUREȘTI; Acțiune In instanța nr. OU DE EXECUTOR! JUDECĂTOR STI "STANESCU Si NEMEȘ"; Act BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL DA [ELA UIDUMUC; Act Nulaiia) nr. RULUI PUBLIC ALEXANORU-PO CAMELIA-FLOREMTINA;

e cadastraleînscrieri privind dezmembrămintele dreptului de prop drepturi reale de garanție și sarcini
Anexa Nr. 1 La Partea I                            '
Date referitoare Ia teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

375

-

-

-


Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

__

242316

375

TEREN ÎMPREJMUIT PE LATURA DE SUD CU GARD DE PLASA

• Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70,

DETALII LINIARE IMOBIL

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment i- (m)

1

2

30.0

2

r 3

12.5

3

4

29.999

4

r 1

12.5

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reala precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.         .

S-a achitat tariful de 75 RON. -Chitanța intețmernr.^52424/12-08-2019 In suma de 75, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 241.     '       1   - /

Data soluționării,

14-08-2019

Data eliberării,

/ /


( Asistent Registrator, ^O5TiN£l

(para far$i sțmtfâtDrQ


OccLT-a-r cir: cerșire date ce pa.-ad'ar perscr.al. prztejate


Pa gir. a 3 din 3

Fsm-i- V--SIUCC4 : 1