Hotărârea nr. 169/2020

HOTARAREnr. 169 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE PUBLICITATE STRADALA SI AFISAJ DIN MUNICIPIUL BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului, al Direcției Guvernanță Corporativă și al Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 1322/15.10.2019;

Văzând avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 17/28.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 172/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

 • - Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Consiliului Genera! al Municipiului București nr. 188/18.05.2017 privind aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul AMRSP;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (7) lit. s) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Regulamentul Public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 99/22.02.2018 se revocă.

Ărt.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020.


Anexa la HCGMB nr/fâ/3G,&20]9

REGULAMENTUL

SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE PUBLICITATE STRADALĂ ȘI AFIȘAJ DIN MUNICIPIUL

BUCUREȘTI

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1

Prezentul Regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București, definind modalitățile și condițiile cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanță, raporturile dintre operator, utilizator și autoritatea administrației publice locale.

Art 2

Prezentul regulament are la bază următoarele acte normative:

H.C.G.M.B. nr. 279/2000 privind instituirea zonelor protejate;

HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Anexa 1 la HG nr. 955/2004 - Regulamentul Cadru din 2004 de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Legea nr. 10/1995 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind calitatea în construcții;

Legea nr. 148/2000, cu modificările și completările ulterioare, privind publicitatea;

Legea nr. 153/2011 privind măsurile de creștere a calității arhitectural ambientale a clădirilor;

Legea nr. 422/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind protecția monumentelor istorice;

Legea nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea lucrărilor de construcții;

Legea nr. 154/2017, pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate;

Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

Ordinul Ministrului Transportului nr. 571/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere;

Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 195/2002. republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind circulația pe drumurile publice;


Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările si completările ulterioare prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 43/1997. republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul drumurilor.

Art 3

în înțelesul prezentului regulament, termenii și noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

 • (1) autoritatea administrației publice locale - Consiliul General al Municipiului București - CGMB și Primăria Municipiului București - PMB;

 • (2) activități edilitar-gospodăreșli - ansamblul acțiunilor de utilitate și interes public local, desfășurate din inițiativa și sub organizarea autorității administrației publice locale, prin care se asigură, într-o concepție unitară și coerentă, buna gospodărire și modernizarea localităților, dezvoltarea durabilă a acestora și a infrastructurii edilitar urbane, precum și condiții normale de muncă, de viață și de locuit pentru comunitățile locale;

 • (3) autoritate de reglementare locală - Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP, în calitate de autoritate de reglementare tehnică;

 • (4) aviz de amplasare pentru mijloace de publicitate temporare - act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a administrației publice locale, în urma unei proceduri de analiză a proiectului tehnic (documentației tehnice) și a oportunității din punct de vedere urbanistic, pentru amplasarea mijloacelor de publicitate temporară, având structuri fără fundație;

 • (5) indicatori de performanță - parametri măsurabili ai serviciilor furnizate utilizatorului care trebuie realizați de operator la anumite termene și in anumite condiții;

 • (6) mijloace de publicitate - ansamblu de elemente constructive (suporturi publicitare, mesh-uri, ecrane publicitare) folosite în scopul prezentării unei activități comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste ori a unui eveniment;

 • (7) operator- persoana juridică ce prestează serviciul public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București, desemnați în urma procedurilor legale;

 • (8) registru unic de publicitate al Municipiului București - bază de date cu caracter public realizată de Primăria Municipiului București prin Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București care va cuprinde date cu privire la toți deținătorii, de orice tip, de mijloace de publicitate amplasate pe teritoriul Municipiului București, incluzând felul și durata contractelor deținute, numărul, data emiterii și perioada de valabilitate a autorizației de construire sau a avizului de amplasare și emitentul acestora;

 • (9) servicii de administrare a domeniului public și privat - totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale;

 • (10) domeniul public al unităților administrativ teritoriale - totalitatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public local ori județean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliilor locale sau prin hotarare a consiliilor județene și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public național;

 • (12) bunurile aferente serviciului de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj - amplasamentele și mijloacele de publicitate stradală aflate în proprietatea și administrarea Municipiului București;

 • (13) amplasament ~ spațiu aflat pe domeniul public și privat al Municipiului București destinat instalării/montării mijloacelor de publicitate stradală;

 • (14) utilizatori - persoane fizice sau juridice, instituții publice beneficiare ale serviciului de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București.

Art. 4

Activitatea de prestare a serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București face parte din activitățile edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat, așa cum sunt specificate la art. 5, pct. 3, lit f) din OUG 71/2002 și în Secțiunea 1, art. 35 din HG nr. 955 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și se desfășoară sub autoritatea administrației publice locale care controlează și urmărește realizarea strategiilor în domeniul serviciilor de administrare a domeniului public și privat pe plan local.

Art. 5.

 • (1) Prevederile prezentului Regulament se aplică serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățiîle de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București.

 • (2) Serviciul public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București este un serviciu public de interes local.

 • (3) în vederea realizării serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București, operatorului îi sunt încredințate activitățile de administrare, întreținere și exploatare a amplasamentelor și mijloacelor de publicitate stradală aflate pe domeniul public și/sau privat al Municipiului București, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

Art. 6

Prevederile prezentului Regulament se aplică administrației publice locale și operatorului serviciului public de administrare a domeniului public și privat aparținând Municipiului București privind activitățile de publicitate stradală și afișaj precum și operatorilor economici din domeniul publicității și utilizatorilor.

Art. 7

 • (1) Prevederile prezentului Regulament se aplică cu privire la administrarea, întreținerea și exploatarea bunurilor aferente serviciului public de administrare a domeniului public și privat aparținând Municipiului București privind activitățile de publicitate stradală și afișaj, cu respectarea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

 • (2) Indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul Regulament nu au un caracter exhaustiv. Consiliul General al Municipiului București poate aproba și alți indicatori de performanță sau condiții tehnice de realizare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București, pe baza unor studii de specialitate.

Art. 8

Serviciul publi^de^dhTiniștrare a domeniului public și privat aparținând Municipiului București privind activitM^p c bl ici tale stradală și afișaj se organizează și se administrează cu respectarea


10/Q013. sector


icurești, România;               55 00; www.pmb.ro prevederilor legale în vigoare privind administrația publică locală, descentralizarea administrativă și financiară, dezvoltarea regională, finanțele publice locale și cu respectarea principiilor:

 • a) autonomiei locale;

 • b) descentralizării serviciilor publice;

 • c) subsidiari tații și proporționalîtății;

 • d) responsabilității și legalității;

 • e) asocierii intercomunitare;

 • f) dezvoltării durabile și corelării cerințelor cu resursele;

 • g) protecției și conservării mediului natural și construit;

 • h) asigurării igienei și sănătății populației;

 • i) administrării și exploatării eficiente a bunurilor din proprietatea publică și privată a unităților admini strati v-teri tori al e;

 • j) participării și consultării cetățenilor;

 • k) liberului acces la informațiile privind serviciile publice.

Art 9

Prin prestarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București se asigură îndeplinirea următoarelor obiective:

 • a) inventarierea tuturor amplasamentelor de pe domeniul public și privat al Municipiului București pe care sunt montate diverse mijloace de publicitate;

 • b) propunerea amplasamentelor și categoriilor de mijloace de publicitate ce pot fi instalate/amenajate în vederea desfășurarării activităților de publicitate și afișaj, primarului general al Municipiului București prin structura aparatului de specialitate, în conformitate cu dispozițiile Legii 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate;

 • c) administrarea, întreținerea si exploatarea în mod unitar a tuturor amplasamentelor ce fac parte din domeniul public și privat al Municipiului București destinate derulării activităților de publicitate stradală și afișaj precum și a mijloacelor de publicitate stradală aflate în domeniul public și privat al Municipiului București;

 • d) asigurarea unui control strict privind protecția și conservarea mediului natural și construit, precum și a monumentelor și siturilor istorice și arhitectonice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • e) funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București;

 • f) aplicarea principiilor economiei de piață, oferind posibilitatea tuturor operatorilor economici din domeniul publicității să aibă acces, într-un climat concurențial, la activitățile de publicitate stradală și afișaj;

 • g) protejarea domeniului public și privat și punerea în valoare a acestuia;

 • h) monitorizarea și gestionarea eficientă a contractelor în baza cărora sunt instalate mijloace de publicitate stradală pe amplasamente.

Art 10

 • (1) Activitatea operatorului trebuie să respecte, la nivelul beneficiarilor, indicatorii de performanță aprobați de autoritatea administrației publice locale.

 • (2) Autoritatea administrației publice locale poate aproba si alți indicatori de performanță decât cei aprobați în prezentul Regulament, în funcție de situațiile care pot apărea.

CAPITOLUL II ORGANIZAREA ȘI GESTIUNEA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE PUBLICITATE STRADALĂ ȘI AFIȘAJ DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECȚIUNEA 1 ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI

Art. 11

 • (1) Organizarea, coordonarea și reglementarea, precum și monitorizarea și controlul funcționării și gestionării serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București constituie obligația exclusivă a autorității administrației publice a Municipiului București.

 • (2) Exploatarea domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București este, de asemenea, de competența exclusivă a autorității administrației publice locale și/sau a operatorului serviciului, după caz.

Art. 12

Funcționarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat aparținând Municipiului București privind activitățile de publicitate stradală și afișaj va avea în vedere respectarea și îndeplinirea următoarelor cerințe:

 • a) satisfacerea cerințelor și nevoilor de publicitate stradală și afișaj ale comunității locale;

 • b) continuitatea serviciului;

 • c) perfecționarea indicatorilor de performanță ai serviciului;

 • d) protecția și conservarea mediului natural și construit;

 • e) accesul liber la serviciu și la informațiile referitoare la acesta;

 • f) determinarea echitabilă a contravalorii serviciului furnizat utilizatorilor;

 • g) consultarea operatorilor economici din domeniul publicității și a tuturor persoanelor fizice și juridice implicate în activitatea de publicitate stradală și afișaj cu privire la funcționarea serviciului.

Art. 13

Desfășurarea activităților specifice serviciului de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București se va face în condiții de transparență, prin consultarea cu operatorii economici din domeniul publicității șî asociațiile lor reprezentative și va asigura un nivel calitativ ridicat al serviciului.

SECȚIUNEA 2 GESTIUNEA SERVICIULUI

Art.14

 • (1) Gestiunea serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București se realizează în condițiile OG nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și se organizează pe criteriul raport cost-calitate optim pentru serviciile furnizate și ținându-se cont de gradul de dezvoltare și de particularitățile economico-sociale ale Municipiului București, de starea infrastructurii edilitar-urbane și de posibilitățile de dezvoltare.

 • (2) Modalitatea de gestiune a serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile ^=ppblipitate stradală și afișaj din Municipiul București este aprobată prin hotărâre a

 • (3) în cazul gestiunii directe autoritatea publică locală își asumă nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, finanțarea, gestionarea și controlul funcționării serviciului de administrare și exploatare a domeniului public și privat, respectiv administrarea și exploatarea infrastructurii aferente desfășurării activităților de publicitate și afișaj din municipiul București,

 • (4) în cazul gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale încredințează, în totalitate sau numai în parte, în baza contractului de delegare a gestiunii, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu - zisă a serviciilor, precum și la administrarea și exploatarea infrastructurii edilitar •- urbane necesare realizării serviciului.

 • (5) Activitățile specifice serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București se organizează și se desfășoară pe baza prezentului Regulament și a Caietului de Sarcini, aprobate prin hotărâri ale autorității administrației publice locale.

Art. 15

 • (1) Indiferent de forma de gestiune adoptată, în virtutea competențelor și atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, autoritatea administrației publice a Municipiului București păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București precum și dreptul și obligația de a monitoriza și de a controla:

 • a) modul de respectare și de îndeplinire de către operator a obligațiilor contractuale asumate;

 • b) calitatea, cantitatea și eficiența serviciilor furnizate utilizatorilor;

 • c) respectarea indicatorilor de performanță stabiliți în prezentul regulament sau în contractul de delegare a gestiunii serviciului;

 • d) respectarea procedurii de fundamentare, avizare și aprobare a prețurilor pentru serviciul de administrare a domeniului public și privat aparținând Municipiului București;

 • (2) Indiferent de forma de gestiune adoptată, activitățile propriu - zise de gestiune, exploatare și funcționare desfășurate în cadrul serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București se supun reglementărilor în vigoare privind achizițiile publice.

Art. 16

 • (1) Raporturile juridice dintre autoritatea administrației publice locale și operatorul serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a ampasamentelor și mijloacelor de publicitate stradală aparținând domeniul public și privat al Municipiului București, privind activitățile de publicitate stradală și afișaj sunt reglementate prin contractul de delegare a gestiunii.

 • (2) Pentru realizarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat aparținând Municipiului București privind activitățile de publicitate stradală și afișaj, operatorul primește în exploatare bunurile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București, aferente serviciului.

CAPITOLUL III

REALIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE PUBLICITATE STRADALĂ ȘI AFIȘAJ DIN

MUNICIPIUL BUCUREȘTIArt 17...

(1) în căzut gd^fijapiialegate. Serviciul public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile ^d^ J^^it^te stradală și afișaj din Municipiul București este în responsabilitatea

operatorului serviciului și se va realiza potrivit programului anual de lucrări al operatorului, întocmit de către acesta și aprobat de către autoritatea administrației publice locale, odată cu bugetul de venituri și cheltuieli.

(2) Activitățile aferente serviciului se vor realiza și deconta în limita bugetului de venituri și cheltuieli al operatorului.

Art. 18

Prestarea/fumizarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București este monitorizată, controlată și reglementată de autoritatea administrației publice locale și autoritatea de reglementare locală, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art 19

 • (1) în vederea realizării obiectului său de activitate, operatorul serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București asigură administrarea, întreținerea și exploatarea amplasamentelor și/sau a mijloacelor de publicitate stradală aparținând domeniului public și privat al Municipiului București.

 • (2) Bunurile aferente serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București vor fi inventariate și cuprinse în lista bunurilor publice anexată la contractul de delegare a gestiunii serviciului, încheiat între autoritatea administrației publice locale și operator.

 • (3) Pe parcursul derulării contractului de gestiune a serviciului, se vor include în lista bunurilor anexată și alte bunuri care fac obiectul activității operatorului și vor fi administrate în aceleași condiții în care sunt administrate bunurile publice și private incluse inițial în contract.

CAPITOLUL IV

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

SECȚIUNEA 1

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Art. 20

Autoritățile administrației publice ale Municipiului București acționează în numele și în interesul comunității locale pe care o reprezintă și răspund față de aceasta pentru:

 • a) modul în care gestionează și administrează infrastructura aferentă serviciului public de administrare a domeniului public si privat pentru activități de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București;

 • b) modul în care organizează, coordonează și controlează desfășurarea activităților specifice Serviciului, cu respectarea modalităților de delegare a gestiunii serviciului public de administrare și exploatare a amplasamentelor destinate instalării mijloacelor de publicitate dar și de întreținere și exploatare a mijloacelor de publicitate stradală din patrimoniul Municipiului București;

Art. 21

Autoritățile administrației publice ale Municipiului București au următoarele drepturi:

 • a) să verifice, să solicite re fundamentarea și să aprobe structura, nivelurile și ajustările prețurilor ce urmează a fi percepute utilizatorilor, propuse de operatorul căruia i s-au încredințat administrarea, întreținerea și ^^m^ta^ă amplasamentelor și/sau a mijloacelor de publicitate stradală aparținând domeniul public șpprwai al Municipiului București pentru activitățile de publicitate stradală și afișaj.

/ r

/ ■ //

'f" '■/ j                           //

—---———--A™.—_

Bd. Regina Efisab^p\4Z, cotfE0șfețO5OO13. sector 5J3urijrești, România; tel,: +4021 305 55 00; www.pmb.ro                          yPpg 9

 • b) să sancționeze operatorul serviciului în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de performanță și parametrii de eficiență la care s-a angajat prin contractul de gestiune a serviciului public, cu excepția situațiilor care nu se datorează acestuia.

Art. 22

Autoritățile administrației publice ale Municipiului București au următoarele obligații:

 • a) să asigure un mediu de afaceri concurențial și transparent;

 • b) să asigure publicitatea și accesul liber la informațiile publice privind serviciul;

 • c) să elaboreze și să aprobe documentele necesare organizării și desfășurării procedurilor de atribuire a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului București;

 • d) să aducă la cunoștința publică, în condițiile legii, hotărârile și dispozițiile al căror obiect îl constituie serviciile de publicitate stradală și afișaj;

 • e) să respecte și să îndeplinească obligațiile asumate prin contractele de gestiune a serviciului, în cazul gestiunii delegate;

 • f) să își asume nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, finanțarea, gestionarea și controlul funcționării serviciilor de administrare a domeniului public și privat, respectiv administrarea și exploatarea infrastructurii aferente, în cazul gestiunii directe;

 • g) în cazul gestiunii directe a serviciului public, să organizeze procedura privind atribuirea prin concesiune, închiriere sau asociere în participație a amplasamentelor și/sau mijloacelor de publicitate stradală, cu respectarea procedurilor legale privind atribuirea contractelor de achiziție publică;

 • h) să asigure accesul nediscriminatoriu al tuturor operatorilor economici din domeniul publicității la utilizarea amplasamentelor și/sau a mijloacelor de publicitate stradală aflate în domeniul public și privat al Municipiului București;

 • i) să păstreze confidențialitatea, în condițiile legii, a informațiilor cu privire la activitatea operatorului serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj, altele decât cele publice;

 • j) precum și orice alte obligații prevăzute de legislația in vigoare aplicabilă în materie.

SECȚIUNEA 2

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

Art. 23

 • (1) Drepturile operatorului care administrează și exploatează domeniul public și privat al Municipiului București pentru activități de publicitate stradală și afișaj se înscriu în prezentul regulament, în caietul de sarcini și în contractul de delegare a gestiunii serviciului, urmărindu-se asigurarea și menținerea echilibrului contractual pe toată durata de derulare a acestora.

 • (2) Operatorul, indiferent de forma de organizare și/sau de forma de proprietate, are calitatea de autoritate contractantă și poate efectua achiziții publice potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 24

Operatorul serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activități de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București are următoarele drepturi:

 • a) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate/fumizate utilizatorilor, corespunzător cantității și calității acestora, contravaloarea serviciilor reprezentând venituri proprii ale operatorului;

 • b) să propună autorităților administrației publice ale Municipiului București ajustarea periodică a prețurilor, respectiv a contravalorii serviciilor prestate, în funcție de influențele intervenite în costurile de operare;

 • c) să încaseze majorări de întârziere datorate de întârzierea în achitarea sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor facturate în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, egale cu cele stdEufi^pș^tfu neplata obligațiilor fafij. de bugetul de stat;  Pag 10


 • d) să sisteze prestarea serviciilor către utilizatori pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament, ale caietului de sarcini al serviciului și ale contractului de furnizare.

Art. 25

Operatorul desemnat pentru gestionarea serviciului de administrare și exploatare a domeniului public și privat pentru activități de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București are următoarele obligații:

 • a) să urmărească respectarea Regulamentului și a caietului de sarcini al serviciului, aprobate prin hotărîri ale Consiliului General al Municipiului București și să propună eventuala modificare a acestora în conformitate cu necesitățile dictate de dinamica dezvoltării urbanistice și economice la nivelul Municipiului București precum și respectarea contractului de delegare a gestiunii serviciului;

 • b) să respecte indicatorii de performanță stabiliți de autoritățile administrației publice locale prin prezentul Regulament, caietul de sarcini al serviciului și contractul de delegare a gestiunii serviciului;

 • c) să furnizeze autorităților administrației publice locale informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului. în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii serviciului și prevederile legale în vigoare;

 • d) să inventarieze amplasamentele pe care sunt instalate/amplasate diverse mijloace de publicitate stradală;

 • e) să identifice modalitatea de ocupare a amplasamentelor de către operatorii economici din domeniul publicității, instituții publice, organizații civice, asociații profesionale (închiriere, asociere în participație);

 • f) să gestioneze contractele atribuite prin închiriere sau asociere în partîcipatie pentru instalarea mijloacelor de publicitate pe terenurile proprietate publică și privată a Municipiului București;

 • g) să monitorizeze contractele în baza cărora sunt instalate mijloacele de publicitate;

 • h) să deservească toți utilizatorii din aria de acoperire;

 • i) în cazul gestiunii delegate a serviciului public, să organizeze procedura privind atribuirea prin închiriere sau asociere în participație a amplasamentelor și a mijloacelor de publicitate stradală, după caz, aflate în domeniul public și privat al Municipiului București pe zone de publicitate, cu respectarea procedurilor legale privind atribuirea contractelor de achiziție publică;

 • j) să asigure accesul nediscriminatoriu al tuturor utilizatorilor din domeniul publicității la utilizarea amplasamentelor și/sau a mijloacelor de publicitate din domeniul public și privat al Municipiului București;

 • k) să păstreze confidențialitatea. în condițiile legii, a informațiilor cu privire la activitatea utilizatorului serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj, altele decât cele publice.

SECȚIUNEA 3

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

Art. 26

Utilizatorii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activități de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București au următoarele drepturi :

 • a) acces neîngrădit la informațiile publice referitoare la activitățile de publicitate stradală și afișaj;

 • b) acces și drept de a beneficia de serviciile specifice de publicitate și afișaj din aria de acoperire a operatorului, în zonele de publicitate și afișaj stabilite;

 • c) de a beneficia de prevederile hotărârilor și deciziilor cu privire la organizarea și funcționarea serviciului;

 • d) de a contesta, mnțoMiițifle legale, prevederile adoptate de Consiliul General al Municipiului

Art. 27

Utilizatorii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activității de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București au următoarele obligații:

 • a) să respecte clauzele contractului de închiriere/concesiune/asociere în participație și folosire a amplasamentelor și/sau a mijloacelor de publicitate stradală din domeniul public și privat al Municipiului București și să își achite obligațiile de plată în conformitate cu prevederile acestora;

 • b) să achite sumele reprezentând contravaloarea serviciilor facturate;

 • c) să plătească majorări de întârziere egale cu cele stabilite pentru neplata obligațiilor față de bugetul de stat în cazul nerespectării obligațiilor de plată a contravalorii serviciilor;

 • d) să respecte prevederile prezentului regulament, ale caietului de sarcini și ale contractului de furnizare a serviciilor, în caz contrar fiind pasibili de a fi penalizați sau, în anumite cazuri, de a li se sista accesul la serviciul respectiv.

 • e) să asigure identificarea panourilor publicitare prin inscripționarea acestora cu informații privind denumirea deținătorului, codul de identificare fiscală a acestuia și numărul autorizației de construire precum si sa respecte orice alte reglementari specifice aplicabile in materie.

CAPITOLUL V

FINANȚAREA SERVICIULUI

Art. 28

 • (1) Serviciul de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București este un serviciu care desfășoară activități de natură economică și care se autofinanțează din prețurile încasate din contractele de închiriere, concesiune sau asociere în participație pentru amplasamentele și mijloacele de publicitate stradală din proprietatea public și privată a Municipiului București..

 • (2) Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare a serviciului de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București se asigură din veniturile proprii ale operatorului căruia i s-a încredințat gestiunea serviciului și subvenții sau alocații bugetare acordate în completare din bugetele locale.

Art. 29

Veniturile rezultate din exploatarea amplasamentelor și/sau a mijloacelor de publicitate stradală aparținând domeniului public și privat al Municipiului București constituie venituri ale operatorului căruia i s-au încredințat, în regim de gestiune delegată, administrarea, întreținerea și exploatarea amplasamentelor și mijloacelor de publicitate stradală aparținând domeniului public și privat al Municipiului București pentru activitățile de publicitate stradală și afișaj sau ale Municipiului București, în cazul gestiunii directe a serviciului public.

Art. 30

Bugetul de venituri și cheltuieli al serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru activități de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București se aprobă de către autoritatea administrației publice locale.

CAPITOLUL VI PREȚURI, TAXE ȘI TARIFE

Art. 32

Cheltuielile curente pentru asigurarea funcționării serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru activități de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București în vederea efectuării activităților de administrare, întreținere și exploatare a amplasamentelor și/sau a mijloacelor de publicitate stradală din domeniul public și privat al Municipiului București, se asigură pe baza prețurilor aprobate legal, reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate utilizatorilor, cu respectarea următoarelor condiții;

 • a) organizarea și desfășurarea pe principii și criterii comerciale și concurențiale a activităților prestate;

 • b) protejarea autonomiei financiare a operatorului;

 • c) ajustarea periodică a prețurilor, tarifelor;

 • d) recuperarea integrală a cheltuielilor prin prețuri;

Art. 33

Aprobarea prețurilor se face de către autoritatea administrației publice locale cu avizul autorităților de reglementare competente.

Art 34

Structura și nivelul prețurilor, tarifelor și taxelor vor fi stabilite astfel încât:

 • a) să acopere costul efectiv al prestării/fumizării serviciului;

 • b) să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare;

 • c) să încurajeze exploatarea eficientă a bunurilor publice și protecția mediului;

 • d) să încurajeze investițiile de capital;

 • e) să respecte autonomia financiară a operatorului.

Art 35

 • (1) Aplicarea prețurilor minimale aprobate este obligatorie.

 • (2) Prețurile aprobate de către autoritatea administrației publice locale trebuie să respecte următoarele cerințe:

 • a) asigurarea prestării serviciilor la nivelurile de calitate și indicatorii de performanța stabiliți în prezentul Regulament;

 • b) realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciile prestate de operator;

 • c) asigurarea exploatării eficiente a bunurilor aferente serviciului public de administrare a domeniului public și privat aparținând Municipiului București, privind activitățile de publicitate stradală și afișaj.

CAPITOLUL VII RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI

Art. 36


 • (1)  încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

 • (2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul să sancționeze operatorul prestator de servicii de administrare a domeniului public și privat în cazul în care acesta nu fumizează/nu prestează serviciile de administrare a domeniului public și privat la nivelul indicatorilor de calitate și de eficiență stabiliți în contractuale.,delegare, prin:

a) aplicarea unor^n^lzafi corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor, suficient de mari pentru b) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune și rezilierea contractului de delegare a gestiunii dacă timp de 6 luni de la încheierea acestuia se constată încălcarea repetată a obligațiilor contractuale.

medieze deficiențele constatate. Penalizările vor fi definite în contractul de jiti, indiferent de forma de gestiune adoptată;


a determina operat


 • (3) Sancțiunile aplicate potrivit alin. (2) se comunică autorității de reglementare.

 • (4) în situațiile prevăzute la alin. (2) lit. b) autoritățile administrației publice locale pot solicita autorității de reglementare anularea atestatului de funcționare.

CAPITOLUL VIII INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

Art. 37

 • (1) Indicatorii de performanță ai serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București se stabilesc prin Regulamentul serviciului și se aprobă de către autoritatea administrației publice locale.

 • (2) Indicatorii de performanță ai serviciului sunt prevăzuți în Anexa 1 la prezentul Regulament.

Art. 38

 • (1) Indicatorii de performanță reprezintă parametrii care trebuie respectați de către operator în asigurarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București.

 • (2) Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul, avându-se în vedere:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

 • b) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • c) soluționarea la timp a reclamațiilor referitoare la prestarea serviciului;

 • d) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor în cadrul serviciului;

 • e) modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor asumate;

 • f) îmbunătățirea parametrilor de calitate aî activității prestate;

 • (3) Autoritatea administrației publice locale poate aplica penalități contractuale operatorului în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

Art. 39

Autoritatea administrației publice locale aprobă și alți indicatori de performanță în efectuarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj, pe baza unor studii de necesitate și oportunitate în care se va ține seama de necesitățile comunității locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare, precum și de cerințele legale în vigoare.

Art. 40

în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce îi revin, autoritatea administrației publice locale are acces neîngrădit la informațiile necesare stabilirii:

 • a) modului de aplicare a legislației;

 • b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor asumate de operator;

 • c) calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți;

 • d) modului de administrare, întreținere și exploatare a bunurilor încredințate;

 • e) modului de formarc^T^ta^ilire a prețurilor, tarifelor și taxelor pentru serviciul public de

administrare a '        ” c și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din


Municipiul București


CAPITOLULULIX DISPOZIȚII FINALE

Art. 41

Prezentul Regulament va intra în vigoare la data aprobării sale de către Consiliul General al Municipiului București.

Art. 42

în termen de 180 de zile de la aprobarea prezentului Regulament, autoritățile administrației publice locale și/sau operatorul, în baza listei bunurilor aferente serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului București privind activitățile de pubicitate și afișaj, vor asigura identificarea și inventarierea tuturor amplasamentelor și/sau a mijloacelor de publicitate stradală. Pentru amplasamentele identificate ca fiind neocupate se va elabora documentația necesară organizării procedurilor de atribuire a contractelor pentru ocuparea temporară a domeniului public cu mijloace de publicitate prin concesiune/închiriere/asociere în participație.

Art.43

Mijloacele de publicitate autorizate până la data intrării în vigoare a prezentului Regulament vor fi menținute pe amplasamentele autorizate până la data expirării contractelor de ocupare a amplasamentelor pe care se află mijloace de publicitate stradală.

Art. 44

Modificările aduse ulterior prezentului Regulament vor intra in vigoare la 30 zile de la aprobare prin hotărîre a Consilului General al Municipiului București.

Art. 45

Anexa nr. 1 - reprezintă Indicatorii de Performanță ai serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului București privind activitățile de publicitate stradală și afișaj face parte integrantă din prezentul regulament.

Anexa nr.l la

Regulamentul Serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradala și afișaj din Municipiul București

Indicatorii de performanță ai serviciului de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradala și afișaj din Municipiul București sunt următorii:

Nr.crt.

Denumire indicator de performanță

Unitate de măsura

1.

Grad de ocupare a amplasamentelor contractate din totalul amplasamentelor

100%

2.

Număr de reclamații și sesizări înregistrate ale utilizatorilor

3.

Număr de reclamații și sesizări de la pct. 2 care s-au dovedit a fi justificate

4.

Număr de reclamații și sesizări de la pct. 3 rezolvate, raportate la numărul de reclamații și sesizări justificate.

100%

5.

Durata medie de rezolvare a cazurilor reclamate, justificate

6.

Gradul de conformare cu termenele stabilite în Regulament și Caietul de Sarcini

180 zile

a) identificarea și inventarierea amplasamentelor și mijloacelor de publicitate

180 zile

b) pregătirea documentației pentru atribuirea contractelor de ocupare a amplasamentelor

180 zile

c) încheierea contractelor

180 zile

7.

Grad de încasare lunară a sumelor aferente contractelor încheiate pentru amplasamente

100%

8.

Grad de încasare lunară a sumelor aferente contractelor încheiate pentru mijloacele de publicitate

100%