Hotărârea nr. 168/2020

HOTARAREnr. 168 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE PUBLICITATE STRADALA SI AFISAJ DIN MUNICIPIUL BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

privind aprobarea Caietului de Sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului, al Direcției Guvernanță Corporativă și al Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 1321/15.10.2019;

Văzând avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 16/28.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 171/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

 • - Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 188/18.05.2017 privind aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul AMRSP;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), lit. d) alin. (7) lit. s) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Caietul de Sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, art. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 100/22.02.2018 se abrogă.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poșta) 050013, sector 5, București România tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Anexa la HCGMB nr7tâ/3£&2()]9

CAIET DE SARCINI

AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE PUBLICITATE STRADALĂ ȘI AFIȘAJ DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CAPITOLUL I

OBIECTIVUL CAIETULUI DE SARCINI

Art. 1

| Prezentul Caiet de Sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice' s?r^m&Iui

public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București.

Art 2

Prezentul Caiet de Sarcini a fost elaborat pentru a servi drept documentație de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată.

Art. 3

Prezentul Caiet de Sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București.

Art. 4

Termenii și expresile din prezentul Caiet de Sarcini sunt cele utilizate în regulamentul serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București.

CAPITOLUL II CONDIȚII DE ADMINISTRARE ȘI EXPLOATARE A SERVICIULUI

Art. 5

 • (1) Obiectivul general al serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru activități de publicitate stradală și afișaj îl reprezintă administrarea, întreținerea si exploatarea în mod unitar a tuturor amplasamentelor de pe domeniul public și privat al Municipiului București destinate derulării activităților de publicitate stradală și afișaj precum și a mijloacelor de publicitate stradală ce fac parte din domeniul public și privat al Municipiului București.

 • (2) Obiectivele specifice ale serviciului constau în următoarele:

 • a) funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București;

 • b) aplicarea principiilor economiei de piață, oferind posibilitatea tuturor operatorilor economici din domeniul publicității să aibă acces, într-un climat concurențial, la activitățile de publicitate stradală

  și afișaj;


  Bd Regina Ellsabeta nr. 47. cod poștal 0S0013. sector 5 București R
  iaftel: +4021 305 55 00; www.pmp.ro • c) monitorizarea si gestionarea eficientă a contractelor în baza cărora sunt instalate mijloace de publicitate stradală pe amplasamente;

 • d) asigurarea unui control strict privind protecția și conservarea mediului natural^Lcpnstruit, precum și a monumentelor și siturilor istorice și arhitectonice, în conformitate cu fțșltfrlențările legale în vigoare;


Art. 6

Activitățile specifice serviciului sunt:

 • A. Gestionarea și exploatarea amplasamentelor

 • 1. Legalitatea instalării publicitate aparținând Municipiului București;

  a) inventarierea și identificarea amplasamentelor destinate instalării mijloacelor de publicitate stradală, stabilite conform Anexei nr. 3 Ia prezentul caiet de sarcini, precum și a mijloacelor de


 • b) identificarea amplasamentelor pe care sunt instalate mijloace de publicitate stradală;

 • c) verificarea legalității instalării mijloacelor de publicitate pe amplasamentele de la punctul (b) din punct de vedere al avizelor, autorizațiilor de amplasare și al contractelor de închiriere/concesiune/asociere în participație pentru aceste mijloace, conform documentației puse la dispoziție de către autoritatea publică locală competentă;

 • d) întocmirea listei amplasamentelor pe care sunt instalate ilegal mijloace de publicitate, în vederea informării autorităților administrației publice locale pentru aplicarea prevederilor legale în vigoare;

 • e) identificarea mijloacelor de publicitate stradală instalate pe domeniul public și privat al Municipiului București, în alte locuri decât pe amplasamentele identificate și informarea autorităților administrației publice locale în vederea aplicării prevederilor legale în vigoare;

 • 2. Contractare și exploatare

 • a) verificarea existenței contractelor de atribuire prin închiriere/concesiune/asociere în participație, după caz, a amplasamentelor pe care sunt instalate legal mijloace de publicitate stradală, conform documentației puse la dispoziție de către autoritatea publică locală competentă;

 • b) întocmirea listei amplasamentelor pe care sunt instalate legal mijloace de publicitate stradală, pentru care nu există contract de închiriere/concesiune/asociere în participație în derulare, în vederea punerii în legalitate;

 • c) detalierea listei intocmite la punctul (b) cu indicarea deținătorilor mijloacelor de publicitate respective și comunicarea acestui inventar către autoritățile administrației publice locale;

 • d) notificarea deținătorilor de mijloace de publicitate de la punctul (c) în vederea aducerii lor în stradală în vederea aducerii lor în legalitate;

  legalitate;


  • e) pentru contractele de închiriere/concesiune/asociere în participație a amplasamentelor pe jsars

  sunt instalate legal mijloace de publicitate stradală, se vor identifica următoarele:            /

  • (i) durata contractelor;                                                                               4-

  • (ii) valoarea contractului și modalitatea de plată a chiriei;

  • (iii) situația la zi a achitării chiriei stabilită prin contract.

  • f) pentru contractele a căror durată a expirat, se vor notifica deținătorii mijloacelor de publici ate


 • g) pentru contractele în derulare la data intrării în vigoare a contractului de gestiune a serviciului public, în legătură cu care s-au constatat restanțe la achitarea chiriei, se vor notifica deținătorii de mijloace de publicitate stradală în vederea achitării sumelor restante și a penalităților;

 • h) pentru amplasamentele neocupate la data intrării în vigoare a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului, Operatorul va iniția procedurile legale de atribuire a contractelor de închiriere/concesiune/asociere în participație, după caz, în vederea instalării mijloacelor de

  publicitate stradală stabilite la data aprobării amplasamentelor;


 • B. Mijloace de Publicitate din patrimoniul Municipiului București

  București la


 • a) inventarierea mijloacelor de publicitate din domeniul public și privat al Municipiului data intrării în vigoare a Contractului de gestiune a Serviciului;

 • b) inventarierea contractelor de închirîere/concesiune/asociere în participație si/sau a contractelor de prestări servicii de reclamă și publicitate, după caz, conform documentației puse la dispoziție de către autoritatea publică locală competentă;

 • c)  pentru mijloacele de publicitate pentru care nu sunt contracte în derulare privind

închirierea/concesiunea/asocierea în participație și/sau de servicii de reclamă și ptOicj®te, șe vor demara activități de încheiere de astfel de contracte.                                v

Ar*-7 . . ...... ...

Serviciul cuprinde activități specifice administrării, întreținerii și exploatărurampb$â£t&ntefor și mijloacelor de publicitate stradală din domeniului public și privat al MunicipiulQi'Bu^ufe^ți. J

Art.»

(1) în vederea realizării obiectului sau de activitate, operatorul serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București asigură administrarea, exploatarea, întreținerea și protejarea amplasamentelor și a mijloacelor de publicitate stradală din_domeniul public și privat al Municipiului București, în conformitate cu Regulamentul Serviciului și cu dispozițiile prevăzute în Contractul de Delegare a Gestiunii.

 • (2) Bunurile aferente serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București vor fi inventariate si vor fi cuprinse în lista bunurilor publice anexată Ia contractul de delegare a gestiunii serviciului încheiat între autoritatea administrației publice locale și operator.

 • (3) Pe parcursul derulării contractului de delegare a gestiunii serviciului se vor include în lista bunurilor anexată și alte bunuri care fac obiectul activității operatorului și vor fi administrate în aceleași condiții în care sunt administrate bunurile publice și private ale Municipiului București, incluse inițial în contract.

Art. 9

Pe parcursul derulării activităților specifice ale serviciului, se va urmări eficientizarea exploatării amplasamentelor și a mijloacelor de publicitate stradală din domeniul public și privat al Municipiului București, prin identificarea, inventarierea și monitorizarea eficientă a acestora, precum și prin practicarea unor prețuri concurențiale legale.

Art. 10

Bunurile aferente serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București se vor utiliza exclusiv pentru activitățile specifice serviciului public de publicitate stradală și afișaj.

Art 11                                                             f

Obiectivele urmărite în funcționarea serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activități de publicitate stradală și afișaj sunt:                                                     / i

 • a) creșterea gradului de utilizare a amplasamentelor și/sau a mijloacelor de publicitate stradal^; /\

 • b) creșterea gradului de exploatare a amplasamentelor și/sau a mijloacelor de publicitate; /

 • c) creșterea gradului de încasare a sumelor aferente contractelor încheiate pentru utilizare^ amplasamentelor și a mijloacelor de publicitate stradală din domeniul public și privat al Municipiului București;

 • d) întreținerea și modernizarea amplasamentelor/mijtoacelor de publicitate aflate în patrimoniul Muncipiului București;

 • e) monitorizarea contractelor în baza cărora sunt utilizate amplasamentele/mijloacele de publicitate aflate în patrimoniul Municipiului București.

  Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013. sector 5. București. România; tel
Art. 12


 • (1) Mijloacele de publicitate stradală vor fi instalate pe domeniul public și priv               ului

București numai după obținerea avizelor și autorizațiilor emise de autorit^l             cală

competentă, la cererea utilizatorilor.

 • (2) Activitatea de emitere a avizelor și autorizațiilor nu face parte din activitățile sei^fyjftySțiublic pentru care s-a elaborat prezentul Caiet de Sarcini, aceasta fiind o responsabilitate a structurilor de specialitate privind amenajarea teritoriului și urbanismul din cadrul autorităților administrației publice locale ale municipiului București sau ale sectoarelor administrative ale municipiului București, după caz.

Art. 13

Obiectivele de ordin financiar, economic și de mediu avute în vedere in desfășurarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București sunt:

 • a) organizarea și desfășurarea pe principii și criterii concurențiale a activității prestate;

 • b) protejarea autonomiei financiare a operatorului;

 • c) recuperarea costului efectiv al prestației în structura și nivelul prețurilor;

 • d) ajustarea periodică a prețurilor;

 • e) corelarea activităților prestate in cadrul serviciului public cu programele de dezvoltare economică ale Municipiului București;

 • f) asigurarea unei utilizări eficiente-a bunurilor aferente serviciului public de către operatorul căruia i s-a delegat gestiunea serviciului;

 • g) desfășurarea activității operatorului pe criterii de competitivitate, după criteriul raport cost-calitate pentru serviciile prestate prin exploatarea domeniului public și privat încredințat prin contractul de gestiune;

 • h) controlul periodic al prestației operatorului și promovarea unor măsuri adecvate în cazul în care serviciul public nu respectă nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți prin regulamentul serviciului și contractul de gestiune a serviciului.

 • i) elaborarea și aprobarea unor indicatori de performanță pentru activitatea operatorului în concordanță cu obligațiile și obiectivele urmărite în cadrul serviciului public de administrare a amplasamentelor și a mijloacelor de publicitate din domeniul public și privat al Municipiului București.

CAPITOLUL III CONDIȚII PRIVIND GESTIUNEA SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE PUBLICITATE STRADALĂ ȘI AFIȘAJ

Art. 14

Pentru desfășurarea în bune condiții a serviciului de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București, operatorul va folosi, întreține, exploata și conserva bunurile încredințate, indiferent de regimul juridic, astfel încât să asigure continuitatea serviciului.

Art. 15


în desfășurarea activităților specifice serviciului public de administrare a domeniului public și

privat, operatorul va avea în vedere respectarea legislației în vigoare referitoare la protecția


mediului, securitate și sănătate în muncă precum și situații de urgență.


O M .4Art. 16

Operatorul va lua toate măsurile necesare pentru conservarea bunurilor publice incr contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului privind activitățile de publicitate și afișaj din Municipiul București.

Art. 17

în contractele de delegare a gestiunii serviciului, se va urmări, în mod obligatoriu, includerea unor clauze referitoare la:

 • a) condițiile de exploatare în siguranță a bunurilor încredințate, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • b) condițiile privind conservarea bunurilor publice;

 • c) condițiile privind protecția mediului în conformitate cu legislația în vigoare;

CAPITOLUL IV DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

SECȚIUNEA 1 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Art. 18

Autoritățile administrației publice ale Municipiului București acționează în numele și în interesul comunității locale pe care o reprezintă și răspund față de aceasta pentru:

 • a) modul în care gestionează și administrează infrastructura aferentă serviciului public de administrare a domeniului public si privat pentru activități de publicitate și afișaj din Municipiul București;

 • b) modul în care organizează, coordonează și controlează desfășurarea activităților specifice Serviciului, cu respectarea modalităților de delegare a gestiunii serviciului public de administrare și exploatare a amplasamentelor destinate instalării mijloacelor de publicitate dar și de întreținere și exploatare a mijloacelor de publicitate din patrimoniul Municipiului București;

Art. 19

Autoritățile administrației publice ale Municipiului București au următoarele drepturi:

 • a) să verifice, să solicite refundamentarea și să aprobe structura, nivelurile și ajustările prețurilor și tarifelor ce urmează a fi percepute utilizatorilor, propuse de operatorul căruia i s-a încredințat administrarea, întreținerea și exploatarea amplasamentelor și/sau a mijloacelor de publicitate stradală aparținând domeniului public și privat al Municipiului București pentru activități de publicitate stradală și afișaj;

 • b) să sancționeze operatorul serviciului în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de performanță și parametrii de eficiență la care s-a angajat prin contractul de gestiune a serviciului public, excepția situațiilor care nu se datorează acestuia.

Art. 20                                              .

Autoritățile administrației publice ale Municipiului București au următoarele obligații:

 • a) să asigure un mediu de afaceri concurențial și transparent;


 • b) să asigure publicitatea și accesul liber Ia informațiile publice privind activitățile de administrare, întreținere și exploatare a bunurilor publice pentru publicitate și afișaj din Municipiul București;

 • c) să elaboreze și să aprobe documentele necesare organizării și desfășurării procedurilor de atribuire a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului București;

 • d) să aducă la cunoștința publică, în condițiile legii, hotărârile și dispoziți constituie serviciile de publicitate stradală și afișaj;

 • e) să respecte și să îndeplinească obligațiile asumate prin contractele de gestiune a serviciului, în cazul gestiunii delegate;

 • f) să își asume nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, finanțarea, gestionarea și controlul funcționării serviciilor de administrare a domeniului public și privat, respectiv administrarea și exploatarea infrastructurii aferente, în cazul gestiunii directe;

 • g) în cazul gestiunii directe a serviciului public, să organizeze procedura privind atribuirea prin concesiune, închiriere sau asociere în participație a amplasamentelor și/sau mijloacelor de publicitate stradală, cu respectarea procedurilor legale privind atribuirea contractelor de achiziție publică;

 • h) să asigure accesul nediscriminatoriu al tuturor operatorilor economici din domeniul publicității la utilizarea amplasamentelor și/sau a mijloacelor de publicitate stradală aflate în domeniul public și privat al Municipiului București;

 • i) să păstreze confidențialitatea, în condițiile legii, a informațiilor cu privire Ifi) a^iv-ițatea operatorului serviciului public de administrare a domeniului public și privat privinâ-acîîvîtățHc de publicitate stradală și afișaj, altele decât cele publice;


 • j) precum și orice alte obligații prevăzute de legislația in vigoare aplicabilă în materie. ,/     $

SECȚIUNEA 2                  A ____.,

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

Art 21

 • (1) Drepturile operatorului care administrează și exploatează domeniul public și privat pentru activități de publicitate stradala și afișaj, sunt prevăzute în prezentul caiet de sarcini, regulamentul serviciului și contractul de delegare a gestiunii serviciului, urmărindu-se asigurarea și menținerea echilibrului contractual pe toată durata de derulare a acestora.

 • (2) Operatorul, indiferent de forma de organizare și/sau de forma de proprietate, are calitatea de autoritate contractantă și poate efectua achiziții publice potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 22

Operatorul serviciului de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București are următoarele drepturi:

 • a) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate/fumizate utilizatorilor, corespunzător cantității și calității acestora, contravaloarea serviciilor reprezentând venituri proprii ale operatorului;

 • b) sa propună autorităților administrației publice ale Municipiului București ajustarea periodică a prețurilor minime, respectiv a contravalorii serviciilor prestate, în funcție de influențele intervenite în costurile de operare;

 • c) să încaseze majorări de întârziere datorate de întârzierea în achitarea sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor facturate în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, egale cu cele stabilite pentru neplata obligațiilor față de bugetul de stat;


 • d) să sisteze prestarea serviciilor către utilizatori pentru nerespectarea prevederilor prezentului de sarcini, a regulamentului serviciului și a contractului de furnizare.

Art. 23

Operatorul desemnat pentru gestionarea serviciului de administrare și exploatare a domejdulu public și privat pentru activități de publicitate stradală și afișaj în Municipiul București are următoarele obligații:

 • a) să urmărească respectarea Regulamentului și a caietului de sarcini al serviciului, aprobate prin hotărîri ale Consiliului General al Municipiului București și să propună eventuala modificare a acestora în conformitate cu necesitățile dictate de dinamica dezvoltării urbanistice și economice la nivelul Municipiului București precum și respectarea contractului de delegare a gestiunii serviciului;

 • b) să respecte indicatorii de performanță stabiliți de autoritățile administrației publice locale prin regulamentul serviciului și contractul de delegare a gestiunii serviciului;


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector S, București, România: tet ■ 44021 305 55 00; www.pnș.rp


 • c) sâ furnizeze autorităților administrației publice locale informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii serviciului și prevederile legale în vigoare;

 • d) să inventarieze amplasamentele pe care sunt instalate/amplasate diverse mijloace de publicitate stradală;

 • e) să identifice modalitatea de ocupare a amplasamentelor de către operatorii economici din domeniul publicității, instituții publice, organizații civice, asociații profesionale (închiriere, asociere în pârtie ipație);

 • f) să gestioneze contractele atribuie prin închiriere sau asociere în participatie pentru instalarea mijloacelor de publicitate pe terenurile proprietate publică și privată a Municipiului București;

 • g) să monitorizeze contractele în baza cărora sunt instalate mijloacele de publicitate;

 • h) să deservească toți utilizatorii din aria de acoperire;

 • i) în cazul gestiunii delegate a serviciului public, să organizeze procedura privind atribuirea prin închiriere sau asociere în participație a amplasamentelor și a mijloacelor de publicitate stradală, după caz, aflate în domeniul public și privat al Municipiului București pe zone de publicitate, cu respectarea procedurilor legale privind atribuirea contractelor de achiziție publică;

 • j) să asigure accesul nediscriminatoriu al tuturor utilizatorilor din domeniul publicității Ia utilizarea amplasamentelor și/sau a mijloacelor de publicitate din domeniul public și privat al Municipiului București;

  k) să păstreze confidențialitatea, în condițiile legii, a informațiilor cu privire Itj^actrvitatea utilizatorului serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind-aQfjvit^ikăde publicitate stradală și afișaj, altele decât cele publice.SECȚIUNEA 3

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

Art 24                                                                    '

Utilizatorii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activității de publicitate și afișaj din Municipiul București au următoarele drepturi:

 • a) acces neîngrădit la informațiile publice referitoare la activitățile de publicitate stradală și afișaj;

 • b) acces și drept de a beneficia de serviciile specifice de publicitate și afișaj din aria de acoperire a operatorului, în zonele de publicitate și afișaj stabilite;

 • c) de a beneficia de prevederile hotărârilor și deciziilor cu privire la organizarea și funcționarea serviciului;


 • d) de a contesta, în condițiile legale, prevederile adoptate de Consiliul General al Municipiului București referitoare la problematica specifică serviciului.

Art 25

Utilizatorii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activități de publîteKatc și afișaj din Municipiul București au următoarele obligații:

 • a) să respecte clauzele contractului de închiriere/concesiune/asociere în participație și folosire a amplasamentelor și/sau a mijloacelor de publicitate stradală din domeniul public și privat al Municipiului București și să își achite obligațiile de plată în conformitate cu prevederile acestora;

 • b) să achite sumele reprezentând contravaloarea serviciilor facturate;

 • c) să plătească majorări de întârziere egale cu cele stabilite pentru neplata obligațiilor față de bugetul de stat în cazul nerespectării obligațiilor de plată a contravalorii serviciilor.

 • d) să respecte prevederile prezentului caiet de sarcini, ale regulamentului serviciului și ale contractului de furnizare a serviciilor, în caz contrar fiind pasibili de a fi penalizați sau, în anumite cazuri, de a li se sista accesul la serviciul respectiv.

 • e) să asigure identificarea panourilor publicitare prin inscripționarea acestora cu informații privind denumirea deținătorului, codul de identificare fiscală a acestuia și numărul autorizației de construire precum si sa respecte orice alte reglementari specifice aplicabile in materie.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București Român a; tel +4321 305 55 00 www pmb.ro


CAPITOLUL V PREȚURI, TAXE ȘI TARIFE

Art. 26

Cheltuielile curente pentru asigurarea funcționarii serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru activități de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București în vederea efectuării activităților de administrare, întreținere și exploatare a amplasamentelor și/sau a mijloacelor de publicitate stradală din domeniul public și privat al Municipiului București, se asigură pe baza prețurilor aprobate legal, reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate utilizatorilor, cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) organizarea și desfășurarea pe principii și criterii comerciale și concurențiale a activităților prestate;

 • b) protejarea autonomiei financiare a operatorului;

 • c) ajustarea periodică a prețurilor/ tarifelor;

 • d) recuperarea integrala a cheltuielilor prin prețuri.

Art. 27

 • (1) Aprobarea prețurilor și a tarifelor se face de către Consiliul General al Municipiului București cu avizul autorităților de reglementare competente.

 • (2) Structura și nivelul prețurilor, tarifelor și taxelor vor fi stabilite astfel încât:


 • a) să acopere costul efectiv al fumizării/prestării serviciilor utilizatorilor;

 • b) să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exp

  după caz;


 • c) să încurajeze exploatarea eficientă a bunurilor publice și protecția mediului;

 • d) să încurajeze investițiile de capital;

 • e) să respecte autonomia financiară a operatorului.

  Art. 28

  • (1) Deținătorii de mijloace de publicitate stradală datorează bugetului local taxe de publicitate stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 cu modificările și completările ulterioare, privind Codul Fiscal, precum și a reglementărilor emise de Consiliul General al Municipiului București.

  • (2) Tariful pentru ocuparea domeniului public și privat se va stabili și aproba de autoritățile administrației publice locale și se va aplica în cadrul contractelor de închiriere, concesiune sau asociere în participație pentru ocuparea amplasamentelor destinate instalării mijloacelor de publicitate.


 • (3) Pentru mijloacele de publicitate stradală din domeniul public și privat al Municipiului București, se va încasa taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 cu modificările și completările ulterioare, privind Codul Fiscal.                       >

Art. 29                                                 /  //

 • (1) Aplicarea prețurilor și tarifelor minimale aprobate este obligatorie.                /

 • (2) Prețurile și tarifele avizate trebuie să respecte următoarele cerințe:

 • a) asigurarea fumizării/prestării serviciilor la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul Genera! al Municipiului București;

 • b) realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciile fumizate/prestate pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante;

 • c) asigurarea exploatării și întreținerii eficiente a bunurilor publice aparținând domeniului public și privat al Municipiului București, aferente serviciului de publicitate și afișaj din Municipiul București.

Art. 30

(1) Pentru buna funcționare a serviciului și pentru lucrări de modernizare sau investiții se pot acorda

în completare și alocații de la bugetul local, după caz.Bd Regina Bisabeta nr. 47. cod poșta: 050013, sector 5 București România: tel +4021 305 55 00 www pmb.ro (2) Pentru menținerea echilibrului contractual orice alocație bugetară pentru dezvoltarea serviciilor și/sau a infrastructurii edilitar-urbane aferente va putea fi aprobată de autoritățile administrației publice locale numai dacă determină o reducere, corespunzător alocației acordate, a tarifului/prețuluî și/sau o creștere a calității serviciilor, inclusiv prin reducerea timpului de punere în funcțiune a acestora.


CAPITOLUL VI ALTE CLAUZE FINANCIARE

Art. 31

 • (1) Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare ale

asigura astfel:


 • a) din veniturile proprii ale operatorilor sau din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt gestionate direct de autoritățile administrației publice locale;

 • b) din bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor, dacă serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt organizate și se realizează prin delegare de gestiune.

 • (2) în cazul finanțării potrivit alin. (1) lit. b), în funcție de natura și de specificul activității edilitar-gospodărești desfășurate/prestate și de modul de organizare și subordonare al operatorului, se pot acorda în completare subvenții de la bugetele locale.

Art. 32

Fondurile rezultate din exploatarea amplasamentelor și/sau a mijoacelor de publicitate stradală din domeniul public și privat al Municipiului București constituie venituri ale operatorului căruia i s-a încredințat în regim de gestiune directă sau delegată întreținerea și exploatarea domeniului public și privat pentru activități de publicitate și afișaj.

Art. 33

Bugetul de venituri și cheltuieli al serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru activități de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București se aprobă de către Consiliul General al Municipiului București.

Art. 34

Veniturile aferente serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru activități de publicitate stradală și afișaj în Municipiul București se încasează, administrează, utilizează și contabilizează potrivit prevederilor legale în vigoare.


Art. 35

 • (1) Finanțarea și realizarea investițiilor aferente serviciilor de administrare a domeniului publi privat se fac cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovare^ și aprobarea investițiilor publice, a legislației privind achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii și cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului.

 • (2) Forma de finanțare pentru funcționarea in condiții de eficiență a activităților specifice de publicitate și afișaj va fi stabilită în contractul de delegare a gestiunii serviciului, încheiat între administrația publică locală și operatorul serviciului care are în administrare, întreținere și exploatare bunuri publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 36

(1) în cazul gestiunii delegate, contractele vor prevedea sarcinile concrete ce revin, pe de o parte, autorităților administrației publice locale și, pe de alta parte operatorilor, în ceea ce privește finanțarea și realizarea obiectivelor, respectiv a programelor de investiții.

Bd. Regina El sabeta nr 47, cod poștal 050013, sector5, București, România te. +4021 305 55 00; www.pmb.ro(2) Investițiile pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii edilitar-urbane care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului de gestiune a serviciului, dacă la încheierea contractului nu s-a convenit altfel, și se vor amortiza de către operator pe durata contractului; în contractul de delegare a gestiuii serviciului se va preciza modul de repartiție a bunurilor realizate la încetarea din orice cauza a coștrSef^i


CAPITOLUL VII BUNURILE AFERENTE SERVICIULUI

Art. 37

 • (1) Bunurile aferente serviciului sunt totalitatea bunurilor din domeniul publib            al

Municipiului București destinate activităților de publicitate stradală și afișaj, cu respectarea prevederilor Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic a acesteia.

 • (2) Inventarul bunurilor se actualizează ori de cate ori intervin modificări în structura, numărul și delimitarea spațiilor destinate publicității și afișajului stradal din Municipiul București.

 • (3) Bunurile sunt supuse inventarierii anuale și se evidențiază distinct, extracontabil, în patrimoniul operatorului, indiferent de modalitatea de gestiune a serviciului sau de organizarea, forma de proprietate ori natura capitalului operatorului.

 • (4) Informațiile referitoare la evidența și disponibilitatea amplasamentelor și a mijloacelor de publicitate stradală din domeniul public și privat al Municipiului București precum și la tipul acestora și orice alte date relevante legate de aceste bunuri vor fi ținute în sistem informatic.

 • (5) Bunurile care aparțin domeniului public al Municipiului București pentru activități de publicitate și afișaj sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile.

CAPITOLUL VII CONTROLUL GESTIONĂRII SERVICIULUI

Art. 38

Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența serviciilor încredințate spre a fi gestionate, întocmind note de constatare pe care le transmite operatorului serviciului public.

Art. 39

în virtutea competențelor și atribuțiilor ce le revin potrivit legii, autoritățile administrației publice locale păstrează dreptul și obligația de a monitoriza și controla respectarea indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de gestiune a serviciului.

Art. 40

 • (1) Indiferent de forma de gestiune adoptată, activitățile propriu-zise de gestiune, exploatare și funcționare desfășurate în cadrul serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru publicitate stadală și afișaj sunt activități relevante și supuse reglementărilor în vigoare privind achizițiile publice.

 • (2) Operatorul serviciului de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj trebuie să posede capacitatea tehnică și organizatorică, dotarea și experiența managerială necesare atât pentru gestiunea propriu-zisă a administrării, întreținerii și exploatării bunurilor publice încredințate cât și pentru exploatarea eficientă a acestora.


Bd. Regina Elisabeta nr 47. cod poștal 050013, sector5. București, România, tel: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

CAPITOLUL Vm INDICATORII DE PERFORMANȚĂ


Art. 41 ’ ' î.'t U^'ei

Indicatorii de performanță ai serviciului public de administrare a domeniului public și privat pricind

activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București sunt prevăzuți în Regulamentul

serviciului.


Art. 42

 • (1) Indicatorii de performanță reprezintă parametrii ce trebuie respectați de către operator în asigurarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București.

 • (2) Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul, avându-se în vedere:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

 • b) adaptarea permanentă Ia cerințele utilizatorilor;

 • c) soluționarea la timp a reclamațiilor referitoare la prestarea serviciului;

 • d) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor în cadrul serviciului;

 • e) modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor asumate;

 • f) îmbunătățirea parametrilor de calitate ai activității prestate;

 • (3) Autoritatea administrației publice locale poate aplica penalități contractuale operatorului în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

Art. 43

Autoritatea administrației publice locale aprobă și alți indicatori de performanță în efectuarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj, pe baza unor studii de necesitate și oportunitate în care se va ține seama de necesitățile comunității locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico edilitare, precum și de cerințele legale în vigoare.

Art. 44

în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce ii revin, autoritatea administrației publice locale are acces neîngrădit la informațiile necesare stabilirii:

 • a) modului de aplicare a legislației;

 • b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor asumate de operator;

 • c) calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți;

 • d) modului de administrare, întreținere și exploatare a bunurilor încredințate;

 • e) modului de formare și stabilire a prețurilor, tarifelor și taxelor pentru serviciul public de

administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București;                                                                     ___

CAPITOLUL IX

RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI

Art. 45                                                                           \ '

 • (1) încălcarea dispozițiilor prezentului caiet de sarcini atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

 • (2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul să sancționeze operatorul prestator de servicii de administrare a domeniului public și privat în cazul în care acesta nu fumizează/nu prestează serviciile de administrare a domeniului public și privat la nivelul indicatorilor de calitate și de eficiență stabiliți în contractul de delegare, prin:

C              /£

 • a) aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor, suficient de mari pentru a determina operatorul să remedieze deficiențele constatate. Penalizările vor fi definite în contractul de delegare a gestiunii serviciului, indiferent de forma de gestiune adoptată;

 • b) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune și rezilierea contractului de delegare a gestiunii dacă timp de 6 luni de la încheierea acestuia se constată încălcarea repetată a obligațiilor contractuale.

 • (3) Sancțiunile aplicate potrivit alin. (2) se comunică autorității de reglementare.

 • (4) în situațiile prevăzute la alin. (2) lit. b) autoritățile administrației publice locale pot solicita autorității de reglementare anularea atestatului de funcționare.

CAPITOLUL X

ANEXE

Art. 46

Anexele 1 - 6 fac parte integrantă din documentația prezentului caiet de sarcini și oferă informații despre serviciul public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate și afișaj, după cum urmează:

 • a) Anexa 1 se referă la situația zonelor de publicitate restrânsă aflate în perimetrul zonelor construite protejate iar tabelul nr. I prezintă informații referitoare la amplasamentele din aceste zone de publicitate;

 • b) Anexa 2 se referă la situația zonelor de publicitate restrânsă aflate în afara perimetrului zonelor construite protejate iar tabelul nr. 2 prezintă informații referitoare la amplasamentele din aceste zone de publicitate;

 • c) Anexa 3 se referă ia tipurile de mijloace de publicitate stradală iar tabelul nr. 3 prezintă informații privind tipul de mijloace de publicitate stradală acceptate pentru fiecare categorie de zonă de publicitate în parte;

 • d) Anexa 4 - tabelul nr. 4 prezintă situația amplasamentelor situate pe domeniu) public și privat al Municipiului București;

 • e) Anexa 5 - tabelul nr. 5 prezintă taxele aplicate în conformitate cu legislația în vigoare pentru amplasarea și exploatarea unui mijloc de publicitate stradală pe domeniul public și privat al Municipiului București.

 • f) Anexa nr. 6 - tabelul nr. 6 prezintă Indicatorii de Performanță ai serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului București privind activitățile de publicitate stradală și afișaj.

Caietul de Sarcini al Serviciului public de a privind activitățile de puii

Anexa nr, 7 la meniului public și privat din Municipiul București


A. ZONA DE PUBLICITATE RESTRÂNSĂ SITUATĂ ÎN PERIMETRUL ZONELOR

CONSTRUITE PROTEJATE

Zona protejată nr. 01

Strada tradițională comercială Calea Moșilor

delimitare: porțiunea de stradă dintre Bulevardul Brătianu și Bulevardul Carol și include str. Stelea Spătarul, str. Cavafii Vechi, str. Biserica Răzvan, Intr. Pictor Vermont.

Zona protejată nr. 02

Strada tradițională comercială Calea Gri viței

delimitare: porțiunea de stradă dintre Calea Victoriei și str. Atelierului ce include str. Atelierului și str. Semicercului

Zona protejată nr.03

Strada tradițională comercială Calea Călărașilor

delimitare: porțiunea de stradă dintre bd. Hristo Botev și str. Medeleni, ce include și străzile Poet ALSihleanu, Argetoaia, Intr. Pristolului și porțiuni ale străzilor Dunărea Albastra, Oborului.

Zona protejată nr. 04b

Bulevardul “modernist” - Brătianu

delimitare: porțiunea cuprinsă între Piața Universității și Piața Unirii și include str. Slănic, str. Ion Nistor,str. Ion Ghica, str. Colței, str. Mavrogheni, str. Pătrașcu Vodă, str. Băniei, str. Jacques Elias, str.Baratiei, str. Patriei, str. Sf. Ion, str. Sepcari.

Zona protejată nr. 04a

Bulevardul “modernist” Magheru

delimitare: porțiunea cuprinsă între Piața Romană și Piața Universității și include str. Stanislas Cihoski, str. Mendeleev, str. Nicolae Milescu, str. Traian Vuia, str. Nîcolae Filipescu, str. Biserica Enei, str. Edgar Quinet.

Zona protejată nr.05

Bulevardul haussmannian Carol 1

delimitare: bulevardul care unește Piața Universității și Piața lancului și include Piața Rosetti, str. Jean-Louis Calderon, str. Slanic, str. Dr. Radu Cristian, str. Lacul Gorgova, str. Caimatei, str. Armeneasca, Calea Moșilor, scuarul Pache Protopopescu, str. Traian, str. Olari, Intr. Serg. Levarda Ion, Intr. Serg, Costea Gh., str. Matasari, str. Agricultori, Intr. Serg. lancu Ion, Intr. Serg. Pantiru Ion, Intr. Sold. Calota, Intr. Plut. Luicu V.                                                           /

Zona protejata nr.06                                                                 i

Bulevardul haussmannian - Elisabeta - Kogălniceanu                                      l /

delimitare: bulevardul care unește Piața Universității și Piața Operei și include Piața Universității, Piața Mihail Kogălniceanu, str. I. Nistor, str. T. Caragiu, str. Eforiei, str. Domnița Anastasia, str. Lipscani, str. Brezoianu, str. Mihai Vodă, str. Ing. Anghel Saligny, str. Ing. Elie Radu, str. Zalomit Ion, str. Gutemberg, str. Silfidelor, bd. Schitu Magureanu, Calea Plevnei, Intr, Vasile Păun, str. Gradina cu cai, str. Vasile Parvan, Splaiul Independentei.

Zona protejată nr. 07

Bulevardul haussmannian, Ferdinand


Bd Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București România; tel delimitare: bulevard care unește scuarul Pache Protopopescu si bulevardul Mihai strada Olari și Piața Foișorul de Foc


Zona protejată nr. 8

delimitare: bulevardul care unește Piața Rosetti și Calea Călărașilor

Zona protejată nr. 09

Bulevardul haussmannian de tesut - Regina Maria delimitare: bulevardul care unește Piața Unirii și Calea Rahovei;


Zona protejată nr. 10

Calea Dorobanți

delimitare: bulevardul care unește bulevardul Dacia și șoseaua Ștefan cel Mare și include Intr. Camil Petrescu, str. LMaiorescu și porțiuni ale străzilor N. Beloceanu, Stanislav Cihoski, Intr. Stanislav Cihoski.

Zona protejată nr. 11

delimitare: bulevardul care unește bulevardul Regina Maria și Parcul Carol

Zona protejată nr. 12

Bulevardul rezidențial - Lascar Catargiu

delimitare: bulevardul care unește Piața Romană și Piața Victoriei.

Zona protejată nr. 13

Bulevardul rezidențial - Dacia

delimitare: bulevardul care unește Piața Romana cu Calea Moșilor.

Zona protejată nr. 14

Bulevardul promenada Aviatorilor

delimitare: bulevardul care unește Piața Victoriei cu Piața Aviatorilor și Șoseaua Nordului

Zona protejată nr. 15

Bulevardul promenada Kiseleff

delimitare: bulevardul care unește Piața Victoriei cu Piața Presei Libere

Zona protejată nr. 16

Strada simbol a orașului Calea Victoriei

delimitare: porțiunea de stradă dintre Piața Victoriei și Splaiul Independentei și include Piața Revoluției și Piața Palatului, străzile Luterana, Boteanu, Ministerului, Ing. Marconi, Dr. Raureanu și porțiuni ale străzilor G-ral Berthelot, George Enescu, Ion Campineanu Știrbei Vodă, C-tin Exarhu, B. Frankl, C.A. Rosetti, Poiana Narciselor, Brezoianu, Aristide Demetriad, George Vraca, Matei Millo, Oteteleseanu, Constantin Miile, Demetru I. Dobrescu, Academiei, Edgar Quinet, Beldiman Alex., Eforiei, Domnita Anastasia, Lipscani, Mihai Vodă, Ilfov.

Zona protejată nr. 17

Strada de tesut tradițional majora - C.A. Rosetti - Maria Rosetti - Popa Petre

delimitare: strada care unește bd. Magheru și Calea Moșilor (segmentul nou) și include str. Scoalei și porțiuni ale str. Logofăt L. Stroici.

Zona protejată nr. 18

Strada de tesut tradițional majora - Vasile Lascar


delimitare: porțiunea de strada care unește Piața Rosetti cu Piața Gemeni și include porțiuni ale străzilor Speranței, Dianei, Italiana, Otetari, I.L. Caragiale, Armând Calinescu.


0d Regina Elisabeta nr 47, cod poștal 050013 sector 5 București. România, tel +4021 305 55 00; www pmb rg

Zona protejată nr. 19

Strada de tesut tradițional majora Traian

delimitare: porțiunea de strada care unește str. Matei Basarab si bulevardul Carol.


Zona protejată nr. 20

Strada de tesut tradițional majora - Batistei

delimitare: strada care unește bd. Magheru și strada Vasile Lascar.

Zona protejată nr.21

Strada de tesut tradițional majora - Jean-Louis Calderon-Polona delimitare: porțiunea de stradă care unește bd. Carol și bd. Dacia și care include^Casa Universitarilor, Gradina Icoanei, Piața Gh. Cantacuzino, Intr. Polona și porțiuni ale străzilor Tudor Arghezi, Dianei, Dr. E. Bacaloglu, Pictor Arthur Verona, A.D. Xenopoi.

Zona protejată nr.22

delimitare: strada care unește bd. Carol șt Calea Călărașilor și care include Intr. Mantuleasa.

Zona protejată nr.23

Strada majora Știrbei Vodă

delimitare: strada care unește Piața Palatului si strada Berzei si care include Intr. Știrbei Vodă si o porțiune din str. Poiana Narciselor.

Zona protejată nr, 24

delimitare: strada care unește Calea Dorobanți și Calea Moșilor și care include str. Alex. Philippide, Luminei, și porțiuni ale străzilor Aurel Vlaicu, Drobeta, Alecu Russo, Gh. Palade, Vasile Lascar, Toamnei, Monumentului, Suvenir.

Zona protejată nr. 25

delimitare: bulevardul care unește Parcul Carol si Splaiul Unirii si care include porțiuni ale străzilor Timpului, Deceneu.

Zona protejată nr. 26

delimitare: zona definita de str. Doamnei, bdul. I.C. Bratianu, Splaiul Independentei si Calea Victoriei si include străzile: Blanari, Lipscani, Bacani, Hanul cu Tei, Zarafi, Gabroveni, Peisajul Francez, Sepcari, Șelari, Intr. Șelari, Soarelui, Franțuzeasca (luliu Maniu).

Zona protejată nr.27

Nucleu monumental - zona Stavropoleos

delimitare: zona definita de Calea Victoriei, bd. Regina Elisabeta, str. Smardan, Splaiul Independentei si include străzile: Academiei, Doamnei, Eugeniu Carada, Lipscani, Stavropoleos, Sf.Dumitru, Pictor Nicolae Tontza, Filitti, Franțuzeasca (luliu Maniu).                             .

Zona protejată nr. 28                                                          / Ă?

tesut tradițional difuz - zona Amzei                                                   [ /

delimitare: zona definita de Calea Victoriei, bd. Dacia, bd. Magheru si Piața Palatului sj/mcliide Piața Amzei si străzile G-ral Christian Teii, Biserica Amzei, Intr. Biserica Amzei, Piața Amzei, Mendeleev, George Enescu, Intr. Biserica Alba, Intr. Sibioara, Georges Clemenceau, Episcopiei, Nicolae Golescu, C-tin. Exarhul.

Zona protejată nr. 29

delimitare: zona definita de artere majore - Calea Victoriei - bd. Lascar Catargiu - bd. Dacia si


include in aceste limite porțiunile străzilor: Putui de Piatra Orlando, G-ral Gheorghe Mânu, Henri Coanda, Amiral Urseanu, Nicolae lorga, Intr. Nicolae lorga, Visarion.


Zona protejată nr. 30

delimitare: zona definita de Calea Moșilor, bd. Hristo Botev, strada Slanic, str. Scaufie Florescu, si include in aceste limite porțiunile străzilor: Coltei, Dimitrie Bolintineanu, totualHfî

Zona protejată nr. 31

delimitare: zona definita de bd. Carol, bd. Hristo Botev si Calea Moșilor si include in aceste limite porțiunile străzilor Caimatei, Dr. Radu Cristian, Sfinților.

Zona protejată nr. 32

tesutul tradițional difuz - zona Vasile Conta

delimitare: zona definita de artere majore - bd. Magheru - str.Batistei - str.Jean-Louis Calderon -str.C.A. Rosetti si include in aceste limite porțiunile străzilor: Traian Vuia, Vasile Conta, Nicolae Filtpescu, Tudor Arghezi, G-ral D.Praporgescu, Blanduziei.

Zona protejată nr. 33

delimitare: zona definita de străzi de importanta medie - str. C.A Rosetti - str. Jean-Louis Calderon

 • - str. Vasile Lascar si include in aceste limite porțiunile străzilor: Thomas Masaryk, l.L. Caragiale, Intr. l.L. Caragiale, Sf. Spiridon, Aaron Florian.

Zona protejată nr. 34

tesutul tradițional difuz - zona Pitar Mos

delimitare: zona definita de artere majore - bd. Magheru - bd.Dacia si de străzi de importanta medie

 • - str. C.A Rosetti - str. A.D. Xenopol - str. Polona si include in aceste limite porțiunile străzilor: George Enescu, Dionisie Lupu, Julles Michelet, Pitar Mos, Actor Arthur Verona, G-ral. Erimia Grigorescu, Columb, Intr. Armasului, Tache lonescu si Piața Alex. Lahovari

Zona protejată nr. 35

delimitare: zona definita de artere majore - bd. Mihai Kogalniceanu, Calea Plevnei si str. Vasile Pârvan si include in aceste limite porțiunile străzilor Th. Burada, Bibicescu.

Zona protejată nr. 36

delimitare: zona definita de artere majore - bd. Hristo Botev, Calea Moșilor, str. Mântuleasa si Calea Călărașilor si include in aceste limite porțiunile străzilor Pictor Ștefan Luchian, Paleologu, Negustori, Cemica, Theodor Stefanescu, Culmea Veche, Calotesti, Zborului, Dunarea Albastra,

 • C.F. Robescu.

Zona protejată nr. 37                                                              /

tesutul tradițional difuz-zona Sf. Ștefan                                                    ( /

delimitare: zona definita de artere majore - bd. Carol, str. Mântuleasa, Calea Calarasilorsi str. Traian si include in aceste limite porțiunile străzilor Lunii, Dimitrie Racovita, Sf. Ștefan, Avram lancu, Plantelor, Ștefan Mihaileanu, C-tin Kiritescu, Popa Soare, Zefirului, Doctor Burghelea, Romulus, Pictor Giolio Romano, Intr. Dr. Bobeica.

Zona protejată nr. 38

delimitare: zona definita de artere majore - Calea Călărașilor, bd. Mircea Vodă str. Parfumului, str. Matei Basarab, str. Labirint si include in aceste limite porțiunile străzilor Columbelor, Prof. lonescu Gh. Gion, Logofătul Udriste, Romulus, Matei Basarab, Preot Vasile Lucaciu, Intr. Preot Vasile Lucaciu, Pr. Z. Demarat, Anton Pann, Labirint, Prof. Ion Filibiliu, Parfumului, Vulturilor, Radu Ceausu, Intr. Radu Ceau[u, Prof. luliu Valaori, Intr. Prof. luliu Valaori, Remus, Fetitelor, S-lt. Moga, Prof. Constantinescu, Hagiului, Medeleni.

Zona protejată nr. 39

tesutul tradițional difuz - zona Armeneasca


delimitare: zona definita de artere majore - bd. Carol, Calea Moșilor, str. Vasile x .a^caj^srr Maria Rosetti, str. Popa Petre si include in aceste limite porțiunile străzilor Speranței, (jon^âfltîn Nacu, Săgeții, Italiana, Armând Calinescu, Arcului, Armeneasca, Popa Rusu, Inocentei, Pictor Rafael Sanzio, Spătarului, Intr. Spătarului, Licurg, Pasului, Intr. Domnești, Calea Moșilor, Semilunei, Latina, Corbeanca, Cercului, Franzelarilor, Silvestru, Logofăt Stroici, Donici, M. Serghiescu, Bocșa.

Zona protejată nr. 40

tesutul tradițional difuz - zona Icoanei - subzona - Llb

delimitare: zona definita de artere majore - bd. Dacia, str. Vasile Lascar, str. Maria Rosetti, str. Jean-Louis Calderon si include in aceste limite porțiunile străzilor Icoanei, Schitu Darvari, Aurel Vlaicu, C. Botez, Alex. Donici, Viitorului, I. Movila, Dumbrava Roșie, Piața Spaniei.

Zona protejată nr. 41

tesutul tradițional difuz - zona Silvestru - subzona - Llb

delimitare: zona definita de artere majore - bd. Dacia, Calea Moșilor, str. Vasile Lascar, str. Maria Rosetti, str. Popa Petre, si include in aceste limite porțiunile străzilor Viitorului, Logofăt Stroici, D. Paciurea, Toamnei, Salcâmilor, Silvestru, Venerei, Intr. Topolini, Oltarului, Intr. Cocora, Verii, Armoniei.

Zona protejată nr. 42

delimitare: zona definita de artere majore - bd. Stirbei Vod', bd. Mihai Kogalniceanu, str. Brezoianu si Parcul Cismigiu si include in aceste limite Piața W. Maracineanu, porțiunile străzilor Sipotul Fântânilor, Poiana Narciselor, Dr. Marcovici Alex., Aristide Demetriad, George Vraca, Intr. Rigas, Matei Millo, Zalomit Ion, Constantin Miile, Oteteleseanu I.

Zona protejată nr.43

delimitare: zona definita de artere majore - str. Berzei, Calea Plevnei, bd. Mihail Kog'lniceanu, bd. Schitu Magureanu, bd. Stirbei Vodă si include in aceste limite porțiunile străzilor bd. Schitu Magureanu, Cobalcescu, Pictor C. Stahl, G-ral. C-tin Cristescu, Berzei, Intr. Ezareni, Ostașilor, Ion Slavici, Calea Plevnei, Sf. Constantin, Aurora, Intr. Aurora, Pompiliu E., Gh. Lazar.

Zona protejată nr.44

delimitare: zona definita de artere majore: Calea Grivitei, Berzei, Stirbei Vodă, Calea Victoriei si include in aceste limite porțiunile străzilor Popa Tatu, Horatiu, Mircea Vulcanescu, lulia Hasdeu, Intr. lulia Hasdeu, Crisana, Transilvaniei, Temisana, Intr. Temisana, G-ral. Berthelot, Luigi Cazzavillan, Astronomilor, Putui cu Plopi, Spiru Haret, Intr. Sf. Sava, Theodor Aman, G-ral Nr Dona, G-ral Budisteanu.                                                                /    .

Zona protejată nr.45                                                             /

parcelare reglementata - parcelarea Cotroceni - subzona - L2b                             /

delimitare: zona delimitată de Piața Eroilor, str. Dr. Dumitru Bagdasar, Sos. Panduri, ansamblul Cotroceni, Sos. Cotroceni, str. Dr. Leonte A., str. Carol Davila, bd. Eroilor Sanitari, Piața Operei, str. Dr. Staicovici, Clubul Sportiv Progresul (National), Spitalul Panduri si include porțiunile bd. Eroilor, străzilor Dr. Dumitru Bagdasar, G-ral Dr. A. Demosthen, Felicia Racovita, Ana Davila, Dr. luliu Teodori, Dr. Zaharia Petrescu, Prof. Dr. Gh. Manescu, Dr. Leonte A., Dr. Tumescu N., Dr. Radovici Ion, Carol Davila, Dr. St. Capsa, Boicescu Alex., Dr. Gr. Taranu, Dr. Nanu Muscel, Grai. Dr. Butoianu M., Dr. Clunet, Sfintul Elefterie, Dr. RK. Koch, Louis Pasteur, Intr. Pasteur, Doctor Lister, Dr. Mihail Obedenaru, Dr. Costache Negri, Intr. C. Negri, Dr. Staicovici, Dr. Teodorescu F., Dr. latropol, Dr. lonescu Thoma, Dr. N. Manolescu, Dr. N. Vicol, Slt. Dr. M. Petrini, Dr. Grîgore Romniceanu, Dr. D. Draghicescu, Dr. Herescu P., Prof. Dr. Victor Babes, Dr. Frederic Joliot Curie, Dr. Victor Poloni, Dr. M. Mirinescu, Dr. N. Tomescu, Dr. Eugen losif, Prof. Dr. Ogrecescu, Prof.


Dr. Al. Vîtzu, Cpt. Vijelie, Mihaî Ciuca, Prof. Dr. Anibal Teohari, Dr. Constantin Dr. 1. Atanasiu, Dr. I Ghiulamila.

Prof.


Zona protejată nr.46


delimitare: zona delimitată de Sos. lancului, str. Sarafinesti, str. Vatra Luminoasa, str. Tony Bulandra, str. Maior Coravu Ion, Lt. Victor Mânu, Maior lonescu Atanasie si include cvartalul

Vatra Luminoasa si porțiunile străzilor Corabeasca, Competiției, Lt. lonescu Anton, Lt. Robescu Radu, Lt. Lazarovici Virgil, Lt. Romulus Niculescu, Clo[ani, Maior Dr. Lauren]iu Claudian, Gh. Folescu, Gr. Gabrielescu, Jan Atanasiu, Bozioru, Tr. Grozavescu, N. Leonard, Aura Buzescu, Ion Păun Pincio, Calinului, Poet Neculuta T., Ruschija, Constantin Tanase, Dr. D. Marinescu, Grigore Vasiliu Birlic, Sighișoara, Otto I. Calin, Mateevici, Remetea, Sica Alexandrescu, Lupeni, Dr. Russel, Spartacus.

Zona protejată nr.47

parcelare reglementata - parcelarea Blanc - subzona - L2b

delimitare: zona delimitată de str. Paris, bd. lancu de Hunedoara, sediul Guvernului si depoul de tramvaie si include porțiunile străzilor Duiliu Zamfirescu, Arh. Louis Blanc, Argentina, Mexic.

Zona protejată nr. 48

parcelare reglementata - parcelarea Filipescu - subzona L2b

delimitare: zona delimitată de str. Rabat, str. Atena, aleea Alexandru si parcelele (proprietățile) exterioare acestor străzi, bd. Aviatorilor si include porțiunile străzilor Tirana, Aleea Modrogan, Aleea Zoe si str. Venezuela.

Zona protejată nr.49

parcelare reglementata - parcelarea Bonaparte - Mora - subzona - L2b

delimitare: zona delimitată de str. Paris, str. Sofia, Cpt. Av. Gh. Demetriad, bd. Aviatorilor, Poet Andrei Muresanu, Piața Dorobanți, str. Roma, bd. lancu de Hunedoara, depoul de tramvai, str. Mexic si include porțiunile străzilor Tokio, Oslo, Berna, Londra, Roma, Intr. Roma, Washington, Praga, Belgrad, Varșovia, Haga, Ankara, Sofia, Cpt. Av. Gh. Demetriad, Ing. Ermil Pangrati.

Zona protejată nr. 50

delimitare: str. Londra, str. Washington, Braziliei si bd. lancu de Hunedoara si include str. Finlanda.

Zona protejată nr. 51

delimitare: str. Brazilia, bd. lancu de Hunedoara, Calea Dorobanți si include porțiunile străzilor Brazilia, Madrid, Stokholm.

Zona protejată nr. 52

delimitare: zona delimitată de str. Roma, str. Washington, Calea Dorobanți si include porțiunile străzilor Bruxelles, Lisabona, Braziliei, Washington.

Zona protejată nr. 53                                                         / f

delimitare: zona delimitată de bd. Aviatorilor, str. Muzeul Zambaccian, Calea Dorobanți si mcmta TVR si include porțiunile străzilor Dr. Grigore Mora, Ing. Ermil Pangrati, Ing. GH. Bals, Col. Blarenberg, Ing. N. Costinescu, Eugen Lovinescu, Ing. Starostescu, Arh. Gr. Cerchez.

Zona protejată nr. 54

delimitare: zona delimitată de Calea Dorobanți, Lt. Aviator Radu Beller, Av. Popa Marin, Teheran si include porțiunile străzilor Av. Gh. Moceanu, Av. Jean Texier, Av. Velescu N., slt. Stoianovici

Bd. Reg na Ellsabeta nr 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel' +4021 305 55 00. www.pmb.ro


Pag 20
V., Av. Grigore Nicolae, sold. Moraru O., serg. Anghel Gh., G. Muzicescu, Sim             pt.

Av. Gheorghe Marasoiu, Lt. Av. luliu Tetrat, Lt. Av. Serban Petrescu.                         ț-

Zona protejată nr. 55

delimitare: zona delimitată de Sos. Aviatorilor, Calea Dorobanți, Teheran, str. Pictor Negulici bd. Primăverii, str. Armindenului si include porțiunile străzilor Herăstrău, Pictor Iscovescu, Pictor D. Rosenthal, Amiral Balescu.

Zona protejată nr. 56

delimitare: zona delimitată de str. Herăstrău, Armindeniului, Jean Monnet si de bd. M. Eliade si include porțiunile străzilor Helesteului, Cringuluî.

Zona protejată nr. 57

delimitare: zona delimitată de str. Armindeniului, Jean Monnet, bd. M. Eliade, I.S. Turgheniev, Dante Alighieri, Helesteului, Pictor Negulici, Teheran, Av. Popa Marin, si include porțiunile bd. Primăverii si străzilor L. N. Tolstoi, Maxim Gorki, Jean Monnet, Amiral Balescu, Contraamiral Negrescu, Victor Hugo, Moliere, A.P. Cehov, A.S. Puskin, N. Gogol, I.S. Turgheniev.

Zona protejată nr. 58

delimitare: zona delimitată de Sos. Kiseleff, str. Arh. Ion Mincu, str. Clucerului, str. Serdarului, str. Postelnicului, str. Alex Petoffi, str. Serg. Gh. Militaru si include porțiunile străzilor Barbu St. Delavrancea, Serg. V. Dorobantu, Ady Endre, Prof. N. lonescu, Intr. Eliza Zamfirescu.

Zona protejată nr. 59

delimitare: zona delimitată de str. Arh. Ion Mincu, str. Niceni, bd. Aviatorilor, str. Virgil Draghiceanu, str. Campia Turzii, str. Docenților si include porțiunile străzilor Arh. Ștefan Burcus, Popa Savu.

Zona protejată nr. 60

delimitare: zona delimitată de Sos Kiseleff, str. Arh. Ion Mincu, str. Niceni, str. Docenților, Mr. Gh. Sontu, bd. Constantin Prezan si include porțiunile străzilor Uruguay, Tuberozelor.

Zona protejată nr. 61

delimitare: zona delimitată de Sos. Mihai Bravu, str. Maior Coravu, str. Arh. D. Hirjeu si bd. Basarabia si include porțiunile străzilor Ing. N. Slaniceanu, Ing. Vasile Cristescu, Arh. Mandrea, Arh. Alex Zagoritz, Arh. Alex Savulescu, Arh. I. Socolescu, Arh. Gh. Sterian, Arh. D. lorgulescu.

Zona protejată nr. 62

delimitare: zona delimitată de Sos. Pantelimon, str. Baicului, str. Prof. Nifon Balasescu, bd. Ferdinand, str. Prof. Eufrosin Poteca si include porțiunile străzilor Căminului, Spătarului N. Milescu, Prof. Eufrosin Poteca, Miresmelor, C-tin Georgian, Amiral Murgescu, Prof. Nifon Balasescu.

Zona protejată nr. 63


delimitare: zona delimitată de str. Constantin Istrati, str. Mitropolitul Nifon, str. Slobozia, str. Lamaitei, str. Fabrica de Chibrituri si include Piața Gării Filaret si str. Xenofon, Intr. Caltuna, Aleea Negreni, str. Colonel Gh. Costescu.


Zona protejată nr. 64 v

delimitare: zona delimitată de str. Mamulari si intr. Mamulari.

Zona protejată nr. 65

delimitare: zona delimitată de Calea Serban Vodă, str. Nicopole, Parcul Tineretului Serban, si include str. G-ral Gh. Lupu, G-ral N. Cerchez, Intr. Muguraș.

iî»

str. S&L


41 ie


Zona protejată nr. 66

delimitare: zona delimitată de str. Fabrica de Chibrituri, Șoseaua Viilor si include str. învoirii.

Zona protejată nr. 67

delimitare: zona delimitată de str. Fabrica de Chibrituri, str. C. Miculescu si include str. Ing. D, Tăcu.

Zona protejată nr. 68

delimitare: zona ce include Intr. Viilor.

Zona protejată nr. 69

delimitare: zona delimitată de str. Ing. D. Teodoru si str. Silexului ce include str. Ing. D. Teodoru, str. Otelul Roșu, str. D. Murmuzescu, str. Daisoara, str. Roznov.

Zona protejată nr. 70

parcelare reglementata - parcelarea Parcul loanid - subzona L2b

delimitare: zona delimitată de bd. Dacia, str. C. Botez, str. Dumbrava Roșie, Piața Gh. Cantacuzino, str. Polona si include Parcul loanid.

Zona protejată nr. 71

delimitare: zona delimitată de spatele frontului din Piața Alba lulia, spatele frontului de pe Bd. Alba lulia, str. Paunescu Paltin, str. Negoiului, str. Diligentei, str. Cerceluș, str. Dristorului, spatele frontului de pe str. Lt. Boțea Aurel, str. Caloian si include str. Chiparosului, str. Rodinei, str. Miletin, str. Cosiselor, str. Levanticai, str. Cerceluș, str. Hârsova, str. Cogălnic, str. Dristorului, str. Diligentei.

Zona protejată nr. 72

delimitare: zona delimitată de str. Manastirea Casin, Piața Arcului de Triumf, sos. Kiseleff, str. Sergent Gh. Militaru, str. Alex. Petoffi, str. Clucerului, bd. Marasti si include bd. Mareșal A. Averescu, Intr. Miciurin, str. Pictor G. A. Mirea.

Zona protejată nr. 73

delimitare: zona delimitată de bd. I. Mihalache, str. C. Sandu Aldea, bd. Marasti, str. Av. Maior St. Sanatescu si include str. Av. M. Zorileanu, Av. Maior P. Cretu, Alexandru Constantinescu, Lt. Av. Marasescu, av. Lt. Gh. Stalpeanu, Av. Cpt. N. Drossu.

Zona protejată nr. 74

delimitare: zona ce cuprinde incintele Ștrandul Tineretului, Stadionul Tineretului, Institutul Agronomic Nicolae Balcescu, Academia de Stiinte Agricole si include bd. Marati si str. Ștrandului.

Zona protejată nr. 75

delimitare: zona situata intre Calea Călărașilor, str. Sf. Vineri, bd. Unirii, str. Mircea Vodă ce' cuprinde str. Clucerul Udricani, str. Maria Clucereasa, str. Olteni, str. Dr. luliu Baraschi, str. Strehaia.                                                                                       /

Zona protejată nr. 76

delimitare: zona ce cuprinde spatele fronturilor de pe Splaiul Independentei, Bd. Națiunile Unite si include str. Sapientei, str. Vigilentei, str. Brutus si str. Politiei.


Zona protejată nr. 77

delimitare: zona delimitată de Sos. Panduri, Parcul Palatului Cotroceni, str

Demosthen, str. Dr. Carol Davila, str. Dr. Francisc Rainer, str. Cpt. Al. Vitzu, str.              e st

include ansamblul Academia Militară, azilul Elena Doamna, Piața Eroilor, bd.             Dr.

Francisc Rainer, str. Prof. Dr. D. Bagdasar

Zona protejată nr. 78

delimitare: zona delimitată de Sos. Panduri, Sos. Cotroceni, str. Ana Davila, bd. Prof. Dr. Gh. Marinescu si include parcul si palatul Cotroceni.

Zona protejată nr. 79

delimitare: zona delimitată de Bd. Regina Maria, str. Bibescu Vodă, str. lenachita Vacarescu, str. Principatele Unite, str. 11 Iunie si include Parcul si Ansamblul Patriarhiei, str. Patriarhiei, Intr. Patriarhiei, Aleea Dealul Mitropoliei.

Zona protejată nr. 80

delimitare: zona delimitată de str. Radu Vodă, spatele fronturilor de pe bd. Marasesti si de pe Intr. Mihnea Vodă si include ansamblul Mănăstirii Radu Vodă.

Zona protejată nr. 81

delimitare: zona delimitată de bd. Schitu Magureanu, str. Știrbei Vodă, str. Sipotul Fintinilor, Piața Cpt. W. Maracineanu, str. Brezoianu, bd. Mihai Kog'lniceanu si conține Parcul Cismigiu.

Zona protejată nr. 82

delimitare: zona delimitată de str. T>r. C-tin Istrati, str. G-ral Candiano Popescu, Calea Serban Vodă, str. Cutîtul de Argint si conține Parcul Carol.

Zona protejată nr. 83

delimitare: zona delimitată de bd. C-tin Prezan, Sos. Kiselefif, sos. București - Ploiești, str. Menuetului, str. Tipografilor, Aleea Matelotilor, soseaua Nordului, bd. Aviatorilor si include Parcul Herăstrău, Lacul Herăstrău, Muzeul Satului, ansamblul Gării Baneasa, ansamblul Minovici, str. Dr. Minovici Nic., str. Menuetului.

Zona protejată nr. 84

parcuri istorice Parcul Delavrancea subzona Vlc

delimitare: zona delimitată de bd. I. Mihalache, Piața Victoriei, bd. Aviatorilor, str. Arh. Ion Mincu, str. Barbu St. Delavrancea si include Parcul Delavrancea, Sos. Kiseleff, str. Monetarieî, Intr. Nopții.

Zona protejată nr. 85

delimitare: zona delimitată de Splaiul Independentei, str. Dr. Dimitrie Brândza, sos. Cotroceni, sos.

Grozăvești si include Gradina Botanica, Intr. Portocalelor, Facultatea de Stiinte Naturale.

Zona protejată nr.86

delimitare: zona delimitată de artere majore: bdul. Unirii, bdul. Regina Maria [i bdul. Libertății si include in aceste limite porțiunile străzilor: George Georgescu, Mitropolit Antim Ivireanul, Poiana/ Fiorilor, Intr. Poiana Florilor, Gladiolelor, Justiției, 11 Iunie, C-tin Silvestri, Intr. Eliza Moroiu. /

Zona protejată nr.87                                                                 ¥

str. Cpt. Preotescu Gh., Intr. Cpt. Preotescu Gh., str. Ipotesti, str. Titus, str. Olimpului, str. Muzelor,


delimitare: zona delimitată de str. Principatele Unite, str. lenachita Vacarescu, str. Bibescu Vocia, str. Cuza Vodă, bd. Dimitrie Cantemir, Calea Serban Vodă, bd. Marasesti, str. 11 Iunie si include str. Principatele Unite, str. lenachita Vacarescu, str. Sfanta Ecaterina, str. I. Budai Deleanu, str. Concordiei, Piața Concordiei, str. Petre Cercel, str. Deceneu, str. Cornelia, Intr. Dragusani.


Zona protejată nr.88

delimitare: zona delimitată de bd. G. Cosbuc, str. Poiana Florilor, str. 11 lunfc

a’i’*Z

Nifon, str. Slobozia, str. Lamaita, str. Fabrica de Chibrituri, str. Mitropolitul Fii'             ______

include str. Alba, str. Liveni, str. C. Bozianu, str. Mitropolitul Nifon, str. Gramont, Str. Episcopul Chesarie, Chindiei, Cpt. Mircea Vasilescu, Principatele Unite, Justi]iei, str. Mitropolitul Filaret, str. Slobozia, Intr. Slobozia, str. Prof. Gh. Murgoci.

Zona protejată nr.89

delimitare: zona delimitată de str. Radu Vodă, ansamblul Radu Vodă, str. Crisului, str. Oițelor, bd. Mărasesti si include Intr. Mihnea Vodă.

Zona protejată nr.90

delimitare: zona delimitată de spatele fronturilor din Piața Unirii si de pe bd. Unirii si bd. Națiunile Unite, Splaiul Independentei si include str. Vinatori, str. Apolodor, str. Dr. Paul Orleanu, str. Sfinții Apostoli, str. Operetei, str. Poenaru Bordea, str. Danielopol, str. Palatului Justiției.

Zona protejată nr.91

delimitare: zona delimitată de Splaiul Independentei, bd. Eroilor Sanitari, str. Carol Davila, str. Dr. Leonte A., str. Dr. Buicliu C. si include incinta Facultatii de Medicina, clădirea Spitalului Clinic al Mun. București si parcul înconjurător, bd. Eroilor.

Zona protejatănr.92

delimitare: prima subzona delimitată de Lacul Plumbuita, str. Doamna Ghica, sos. Colentina, str. Plumbuita, str. Ricinului ce include Parcul Plumbuita, Ansamblul si Parcul Doamna Ghica si o a doua subzona delimitată de str. Plumbuita, sos. Colentina, Lacul Plumbuita ce include Manastirea Plumbuita si parcul aferent.

Zona protejată nr.93

delimitare: zona delimitată de sos. Aviatorilor, bd. C-tin Prezan, str. Mr. Gh. Sontu, str. Alexandrina, str. Cimpia Turzii, str. Virgil Draghiceanu si include str. Uruguay, str. Alexandrina, str. Cimpia Turzii, str. Popa Savu, str. Prof. I. Cantacuzino.

Zona protejată nr.94

tesutul tradițional difuz - zona Caderea Bastiliei - subzona - Cp 1b, Cp Ic

delimitare: zona delimitată de spatele fronturilor de pe bd. Lascar Catargiu, bd. lancu de Hunedoara, Calea Dorobanți si include str. Grigore Alexandrescu, str. Ciprian Porumbescu, str. Cantaretul Macarie, str. Caderea Bastiliei, Intr. Grigore Alexandrescu, Intr. Fabulistului, Intr. Caderea Bastiliei, str. Vasile Alecsandri, str. G-ral C. Coanda, Intr. Blaj, str. Povernei, str. Clopotarii Vechi, str. Viisoarei, str. C-tin Daniel, str. Visarion, Intr. Orizontului, Intr. Anasonului, str. I. Slatineanu, str. Crăciun, Intr. Crăciun, str. Cantilli.

Zona protejată nr.95

delimitare: zona delimitată de spatele fronturilor de pe bd. lancu de Hunedoara, Calea Dorobanți, str. Mihai Eminescu, str. Tunari si include str. Ștefan Greceanu, str. Paul Greceanu, str. Aurel Vlaicu, str. Fecioarei, str. Erou Calinion, Intr. Erou Calinion, str. Justinian, Intr. Bravurii, Intr. Slatinita, Intr. Buciumeni, str. Prof. David Emanuel, Prof. Ion Bogdan, Intr. Jijia, Intr. Bocănită, str. Slăvești, str. g-ral Emest Brosteanu, str. Ing. Emil Balaban, str. Caragea Vodă.                     /

Zona protejată nr.96                                                                   ( /

delimitare: zona delimitată de Calea Serban Vodă, str. G-ral Candiano Popescu, str. GTal Haralambie si include str. Sold. Simion Ștefan, str. G-ral Haralambie.

Bd, Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România, tel +4021 305 55 00: www.pmb.ro (


Zona protejată nr.97

delimitare: zona delimitată de str. Sevastopol, spatele fronturilor de pe str. Buzesti, Calea Grivitei, Calea Victoriei și include str. Sfîn]ii Voievozi, str. Ec. Teodoroiu, str. Occidentului, Intr. Sevastopol, str. Frumoas', Intr. Frumoas’, Intr. Augustin, Intr. Lt. D-tru Lemnea, str. G-ral Gh. Mânu, str. Mihail Moxa.

Zona protejată nr.98

delimitare: zona delimitată de spatele fronturilor de pe bd. Carol, bd. Ferdinand si Calea Moșilor si include str. lancu Cavaler de Flondor, str. Vasile Stroescu, str. Cpt. I. Vasiiescu, str. Horei, str. Lirei, str. Pictor Andreescu, str. Fluerului, str. Matasari.
Tabel 1 - Amplasamente în Zona de publicitate restrânsă - în perimetrul zonelor construite protejate (ZPRI)

Nr. crt.

Zonă construită protejată

Delimitare

Amplasamente

Număr de amplasamente indentificatc

Număr de ampasamente ocupate

1.

2.

• ••

Anexa nr. 2 la

Caietul de Sarcini al Serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradala și afișaj din Municipiul București

B. ZONA DE PUBLICITATE RESTRÂNSĂ SITUATĂ ÎN AFARA PERIMETRULUI

ZONELOR CONSTRUITE PROTEJATE

 • a. Delimitată astfel:


 • - Nord si Vest - ZP 49;

 • - Sud - ZP 52;

 • - Est - Calea Dorobanților.

 • b. Delimitată după cum urmeaza:

 • - Nord, Vest si Sud - ZP 52;

 • - Calea Dorobanților.

 • c. Delimitată după cum urmeaza:

 • - Nord - ZP 52;

 • - Vest-ZP 51 si 52;

-Sud-ZP51;

 • - Est - Calea Dorobanților;

 • d. Delimitată după cum urmeaza:

-Nord-ZP 50,51,49, 47,48, 14,84, 15;

 • - Est - Calea Dorobanților;

 • - Sud - ZP 97, 16, 29, 12, 94 si 10;

 • - Vest - str. Buzesti pana la intersecția cu str. Dr. Sergiu Dumitru;

 • e. Delimitată după cum urmeaza:

 • - Nord, Vest si Sud - ZP 53;

 • - Est -ZP 54 si 55;

 • f. Delimitată după cum urmeaza:

 • - Nord - ZP 6, 90, 27, 26, 4, pana la bd. I.C. Bratianu;

 • - Est - bd. I. C. Bratianu, de la intersecția cu bd. Comeliu Coposu pana la Splaiul Unirii;

 • - Sud - Splaiul Unirii, de la intersecția cu bd. I. C. Bratianu pana la intersecția cu Aleea Dealul Mitropoliei, ZP 87, 79, 86, limita ZP 9, pana la intersecția cu strada Gazelei, Calea Rahovei, strada Sabinelor pana la intersecția cu strada Uranus;

 • - Vest - Podul Eroilor, ZP 45 si 91, str. Dr. Staicovici (intre Str. Louis Pasteur si incinta M Ap N), limita spate incinta MApN, str. Doctor Alexandru Vitzu, limita incinta Hotel Marriott, str. Mihail Cioranu, Calea 13 Septembrie (intre str. Mihail Cioranu si str. Ion Popescu Gopo), str. Ion Popescu Gopo pana la str. Lanțului, str. Lanțului, str. Acvila( intre str. Lanțului si str. Ion Creanga), str. Ion Creanga (intre str. Acvila pana la Aleea deservire imobile de pe str. Uranus), str. Uranus (intre str. Sirenelor si str. Sabinelor), str. Sabinelor (intre str. Uranus si Calea Rahovei), Calea Rahovei (intre str. Sabinelor si str. Gazelei), str. Gazelei;


 • - Din zona f, se exclude ZP 76.

g. Delimitată după cum urmeaza:

- Nord - Splaiul Independentei;

-Est —ZP9l;

-Sud-ZP 78, 45,91;


-Vest-ZP 85.

Pag 26 Jb-''

(£ AMfRSP

/

h. Delimitată după cum urmeaza: -Nord-ZP 78;

-Est-ZP 77, 78;

 • - Sud - Bulevardul Geniului;

 • - Vest - Bulevardul Geniului.

Tabel 2 - Amplasamente în Zona de publicitate restrânsă - în afara perimetrului zonelor construite protejate (ZPR ll)_________________________________________________
Nr. crt.

Zonă în afara zonelor construite protejate

Delimitare

Amplasamente

Număr de amplasamente indentificate

Număr de ampasamente ocupate

1.

2.

...

Anexa nr. 3 Ia

Caietul de Sarcini al Serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitâfHe de publicitate stradală și afîșaj din Municipiul București


Tipurile de mijloace de publicitate:

1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

Tabel 3 - Tipurile de mijloace de publicitate admise în Municipiul București, pentru fiecare cate orie de zonă de j ublicitate

Nr. crt.

Zona de publicitate

Tipuri de mijloace de publicitate admise

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

ZPRI

2.

ZPRII

3.

ZPL

ZPRI = zonă de publicitate restrânsă in perimetrul ariilor construite protejate ZPR1I = zonă de publicitate restrânsă in afara ariilor construite protejate ZPL ~ zonă de publicitate lărgităTabel 4 - Situația amplasamentelor pentru mijloace de publicitate si ajlșaj
Bd Regina Ehsabeta nr 47, cod poștal 050013, sector5. București, România, tel +4021 305 5 6 00; www.pmb.ro


Pag 29


Nr. crt.

Numir înregistrare din Registrul de Publiciale

Zoni de publicitate

Delimitare amplaramen l

Sector administrativ

Suprafaț!

Mijloc de publicitate

Autorizație/

Avii

Durata autorizai!

Situația contractual!

lip

caracteristici

dimensiuni

numirul ți dau contractului

tip

dunU

valoare

1.

1.

3.

4.

+-

Tabel 5 - Tarife fi taxe pentru mijloace și servicii de publicitate stradală si afișaj pe domeniul public și privat al Municipiului București

Nr. CrL

Mijloc de publicitate

Tai# pentru nviz

Taxă pentru autorizație

Taxi pentru ocuparea domeniului public

Tai# pentru servicii de reclami ji publicitate

Taxi pentru nftjaj în scop de reclami si publicitate

Valoare

Document de aprobare

Valoare

Document de aprobare

Valoare

Document de aprobare

Valoare

Document de aprobare

Valoare

Document de aprobare

1.

2.

3.

4.

...

_

Anexa nr. 6 la

Caietul de Sarcini al Serviciului public de administrare a domeniului public fi privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București

Tabel 6 - Indicatorii de performanță ai serviciului de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradala și afișaj din Municipiul București sunt următorii:

Nr. crt.

Denumire indicator de performanță

Unitate de măsura

1.

Grad de ocupare a amplasamentelor contractate din totalul amplasamentelor

100%

2.

Număr de reclamați! și sesizări înregistrate ale utilizatorilor

3.

Număr de reclamații și sesizări de la pct. 2 care s-au dovedit a fi justificate

4.

Număr de reclamații și sesizări de la pct. 3 rezolvate, raportate la numărul de reclamații și sesizări justificate.

100%

5.

Durata medie de rezolvare a cazurilor reclamate,justificate

6.

Gradul de conformare cu termenele stabilite în Regulament și Caietul de Sarcini

180 zile

a) identificarea și inventarierea amplasamentelor și mijloacelor de publicitate

180 zile

b) pregătirea documentației pentru atribuirea contractelor de ocupare a amplasamentelor

180 zile

c) încheierea contractelor

180 zile

7.

Grad de încasare lunară a sumelor aferente contractelor încheiate pentru amplasamente

100%

8.

Grad de încasare lunară a sumelor aferente contractelor încheiate pentru mijloacele de publicitate

100%