Hotărârea nr. 167/2020

HOTARAREnr. 167 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL SOCIETATII SERVICE CICLOP S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Service Ciclop S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 408/12.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 65/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 170/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 180/27.08.1998 privind aprobarea înființării Societății Service Ciclop S.A.;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

»

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Societății Service Ciclop S.A., conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Societatea Service Ciclop S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului


București din data de 30.04.2020


București

Nr. 167’
Bd. Regina Elisabeta nr, 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/L OCALE Operatorul economic SERVICE CICLOP S.A.

Sediul/Adresa BUCUREȘTI, SECTOR 4,Șoseaua Giurgiului, 260 Cod unic de înregistrare 11573879
INDICATORI


VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd,5+Rd.6) Venituri totale din exploatare, din care:


b)


subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare


Venituri financiare


Venituri extraordinare


CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)


Cheltuieli de exploatare, din care: cheltuieli cu bunuri si servicii


cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate


cheltuieli cu personalul, din care:


CO


Ci


C2


VI


Cheltuieli de natură salanalâtRd 13+Rd 14)


ch cu saianiie


bon u suriC4


C5
10Realizat/prelim inat an precedent 2018 (N-1)


Realizat/prelim inat an precedent 2019


Propuneri an curent 2020


Propuneri an curent/realiz at an precedent%


3*615


3'532


834'859


4'856


4'856


267


1'960


4'821


9'632


2.26


4'657


9'547


2.05


164


85


0.52


5'697


5'979


5'678


338


2*449


9'468


9'429


9'429


354


3*306


Estimări an

2021 (N+1)


7____

9'825


9'738


871.66


1.58


1.66


1.05


1.35


9*657


9'617


9’617


361


3'372


Estimări an 2022 (N+2)


8____

10'021


9'933


88


9'850


9’810


9'810


368


3'440


2'384


9=7/5

Estimări an urmator/prc puneri an curent


9____

1.02


1.02


0.00


0.00


1.02


0.00


1.02


1.02


1.02


1.02


1.02


1.02


10=8/7 Estimări an( N+2)/ Estimări an (N+1)


10___

1.02


1.02


0.00


0.00


1.02


0.00


1.02


1.02


1.02


1.02


1.02


1.02


alte cheltuieli cu personalul, din care:

^eltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal__________________________________________

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete


cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale
185


560


908


1.62


2'153


1.02


1.02


231


0.00


0.000.00


0.00


926


945


1.02


0.00


0.00


1.02
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare


28


29


32


35


0.00


0.00


0.00


0.00INDICATORI

Nr. rd

Realizat/prelim inat an precedent 2018 (N-1)

Realizat/prelim inat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

Propuneri an curent/realiz at an precedent%

Estimări an

2021 (N+1)

Estimări an 2022 (N+2)

%

9=7/5

Estimări an umnator/pro puneri an curent

10=8/7 Estimări an( N+2) / Estimări an (N+1)

0

1

2

6=5/4

7

8

9

10

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

a)

cheltuieli materiale -

38

0

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

C)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0

0.00

0

0

0.00

o.oq

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

e)

alte cheltuieli

42

0

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

0

0

3'488

0.00

2'882

0

0.83

0.00

1

Alocații de la buget

44

0

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

1

1

3'488

0.00

2'882

0

0.00

0.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

47

49

49

1.04

60

60

1.22

1.00

2

Nr.mediu de salariați total

49

41

43

49

0.88

52

52

1.06

1.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

3'449

3'496

3'896

15.91

4'286

4’329

1.10

1.01

4

câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3'449

3'496

3'519

1.44

3'382

3'450

0.96

1.02

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

86

108

195

2.56

187

191

0.96

1.02

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat

53

0

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu cantitate produse finite/ persoană)

54

86

108

0

0.00

0

0

0.00

0.00

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.7/Rd.1)x1000

55

1’344

1'182

983

0.75

983

983

1.00

1.00

9

Plăți restante

56

378

356

225

0.53

280

268

1.24

0.96

10

Creanțe restante

57

603

335

387

0.47

598

573

1.55

0.96

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2
Pagina 2 din 2


Data 04/03/2020 Oral 1:35

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE


Operatorul economic SERVICE CICLOP S.A.

Sediul/Adresa BUCUREȘTI, SECTOR 4,Șoseaua Giurgiului , 260 Cod unic de înregistrare 11573879

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Anexa nr.2

____ mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2017

Realizat 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG

conform

Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

Propuneri an curent/realizat an precedent

Realizat

2019 vs 2018

0

1

2

3

5

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

4'269

3615

6029

6029

4821

2408

4816

7224

9632

2.00

1.33

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

4'268

3532

5921

5921

4657

2387

4774

7160

9547

2.05

1.32

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

3'819

3548

5877

5877

4312

2374

4747

7121

9494

2.20

1.22

a1)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

a2)

din servicii prestate

■K.------—-------------------------

5

1'366

1631

2934

2934

1461

1750

3499

5249

6998

4.79

0.90

a3)

din redevențe și chirii           /                  y

6

1'810

1680

2578

2578

2516

576

1152

1728

2304

0.92

1.50

a4)

alte venituri                   •' f

7

643

237

365

365

335

48

96

144

192

0.57

1.41

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

C)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d)

din producția de imobilizări

12

Q M

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

16

•40

28

28

0

7

14

21

28

0.00

0.00

f)

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din ce

re:

14

433

24

16

16

345

6

13

19

25

0.07

14.38

f1)

din amenzi și penalități

15

25

/ /

24

C

3S

6

13

19

25

0.64

1.63

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), care:

din

16

C

0

0

0

0

o.oc

0.00

- active corporale

17

0

c

c

C

o.oc

0.00

active necorporale

/

_

18

c

o.oc

0.00

\\\

'ct * *

Page 1 of 9

INDICATORI

Nr, rd,

Realizat an

2017

Realizat 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat/

Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

Propuneri an curent/realizat an precedent

Realizat

2019 vs 2018

0

1

2

3

5

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

M)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

f5)

alte venituri

21

408

16

16

306

0

0

0

0

0.00

0.00

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd,27), din care:

22

1

83

108

108

164

21

43

64

85

0.52

1.98

a)

din imobilizări financiare

23

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

C)

din diferențe de curs ______________________ S.______

25

1

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d)

din dobânzi

26

0

83

108

108

164

21

43

64

85

0.52

1.98

e)

/ V -alte venituri financiare

27

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

3

Venituri extraordinare

28

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

5'586

4859

5984

5984

5697

2367

4734

7101

9468

1.66

1.17

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care;

30

5'143

4856

5979

5979

5678

2357

4714

7071

9429

1.66

1.17

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

1'434

1629

2265

2265

1936

1186

2372

3558

4743

2.45

1.19

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din

Vcare:

32

838

1163

1163

843

858

1717

2575

3434

4.07

1.01

a)

cheltuieli cu materiile prime piese schimb

/  —T-

33

/ ; 677

603

884

884

593

710

1420

2130

2840

4.79

0.98

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

2C

71

106

106

72

86

172

259

345

4.79

1.01

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

/ 7

0

(

0

0

C

0

0

o.oc

0.00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

71

106

10f

72

22

43

65

86

1.2C

1.01

C)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor dejnvefițai^

37

44

37

3"

3^

22

45

66

9C

2.65

0.77

cheltuieli privind energia și apa __f

38

13;

12C

|               136

13f

W

4C

11E

15E

1.1C

1.20vxPage 2 of 9


-J      INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2017

Realizat 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat /

Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG

conform

Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

Propuneri an curent/realizat an precedent

Realizat

2019 vs 2018

0

1

2

3

5

4

4a

5

5a

6b

6c

6d

7

8

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd,45), din care;

40

25

34

80

80

96

52

104

156

208

2.17

2.82

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

1

9

15

15

46

38

76

114

152

3.31

5.11

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd,44) din care:

42

20

24

58

58

41

11

23

34

45

1.10

1.71

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

20

24

58

58

41

11

23

34

45

1.10

1.71

C)

prime de asigurare

45

4

1

7

7

9

3

5

8

11

1.20

9.00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

576

757

1022

1022

997

275

551

826

1102

1.11

1.32

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

V/

■ " 0

177

240

240

175

48

96

144

193

1.10

0.99

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică                             ț\

49

/

0

\

177

240

240

175

35

70

105

140

0.80

0.99

C)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51 +Rd.53), din care:

50

2

6

0

0

11

15

29

44

58

5.29

1.83

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

1

6

0

0

11

3

7

10

13

1.20

1.83

-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulteriopre^

\ 52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

1

0

0

0

0

11

23

34

45

0.00

0.00

- tichete cadou pir. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii 1 nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

c

—>

0

J c

0

0

c

C

0.00

0.00

- ch.de promovare a produselor

56

c

c

c

c

C

o.oc

0.00

<0

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd,61), din care:

57

1

c

12

24

3E

47

o.oc

0.00

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

t

o.oc

0.00

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:

59

/

12

2*

4'

S O.OC

0.00

Page 3 of 9

jș/'                            / s


X INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2017

Realizat 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

Propuneri an curent/realizat an precedent

Realizat 2019 vs 2018

2

3

5

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

d3>

- pentru cluburile sportive

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

1

2

2

2

2

1

1

2

2

1.20

1.00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

0

0

0

21

5

10

15

20

0.95

#DIV/0!

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

0

0

0

1

1

2

2

0.00

0.00

-interna

65

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

-externa

66

0

0

0

1

1

2

2

0.00

0.00

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

56

40

45

45

23

6

13

19

25

1.10

0.58

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

11

10

20

20

15

4

8

12

17

1.10

1.50

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

208

320

350

350

455

137

274

411

548

1.20

1.42

11)

cheltuieli de asigurare și pază

70

184

128

130

130

95

28

57

85

114

1.20

0.74

I2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul.

71

24

24

24

24

7

14

22

29

1.20

0.00

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

0

0

0

0

3

5

8

10

0.00

0.00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, cfiin care:

73

0

0

0

0

3

5

8

10

0.00

0.00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

/ \

74

0

0

kj

4V / i°

I \ 0

0

0

0

0

0.00

0.00

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale _____._________________________________\1

75

0

/ / r

/x) 7

0

/ î

0

0

0

0

0.00

0.00

<6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

0

0

0

■’f I /

0

0

0

0

0

o.oc

0.00

I7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0

7

7

1

1

2

2

o.oc

0.00

i)

alte cheltuieli utilitati refacturate

78

298

I         202

365

365

29E

4E

96

144

192

0.6E

1.46

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

16E

267

354

354

33E

8S

177

266

35^

1.0E

1.27

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

.XA1%

80

o.oc

0.00
Page 4 of 9
%

%

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

. .           • INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

Realizat 2018

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG

conform

Hotărârii C A.

Trim 1

Trim II

Trim III

An

Propuneri an curent/realizat an precedent

Realizat

2019 vs 2018

0

1

2

3

5

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

C)

ch. cu taxa de licență

82

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

165

267

354

354

338

89

177

266

354

1.05

1.27

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care;

86

2'436

1960

2362

2362

2449

826

1653

2479

3306

1.35

1.25

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

1'646

1697

1759

1759

1804

573

1146

1718

2291

1.27

1.06

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

1'646

1697

1759

1759

1804

517

1035

1552

2069

1.15

1.06

a) salarii de bază

89

1'646

1697

1759

1759

1804

517

1035

1552

2069

1.15

1.06

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

0

0

0

0

0

56

111

167

222

0.00

0.00

a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(* cu modificările și completările ulterioare, din care: 1 1

93

0

0

0

0

0

4

8

11

15

0.00

0.00

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Le^ii n’*, 193/2006, cu modificările ulterioare;                                     \

95

0

0

0

0

0

4

8

11

15

0.00

0.00

b) tichete de masă;

96

0

0

0

<6

42

84

125

167

0.00

0.00

c) tichete de vacanță;

97

0

0

o

1

q

0

0

0

o.oc

0.00

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținui în anul preAedent

98

0

2

p

i C

c

0

0

c

0

o.oc

0.00

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

c

c

10

2C

3C

40

o.oc

0.00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

*

. c

0

o.oc

0.00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

o.oc

0.00Prevederi an precedent 2019


Propuneri an curent 2020________________________________2____________________________

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești


c) cheltuieli de natură salariate aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111 + Rd.112), din care:


a) pentru directori/directorat


102


103


104


____105

-componenta fixă

___106

-componenta variabilă

__107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:


-componenta fixă

-componenta variabilă

c) pentru AGA și cenzori


108


109


110


111


C5


d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:


a) ch. privind contribuția la asigurări sociale


b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj


112


113


Realizat an

2017


Realizat 2018


Aprobat


din care:


7=6d/5


8=5/3a


conform HG


conform

Hotărârii C A.


Preliminat /

Realizat


Propuneri an curent/realizat an precedent


Realizat

2019 vs 2018


307             185           512         512


560          227          454


908           1.62          3.03


133


133


185           293         293


185           293         293


0           219         219


131           219         219


272           101           203


272           101           203


288           126           252


288           126           252


304


405


1.47


ÎRțipRi114


115


116


. plivind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de sal.

3__________________1


e) ch. privind contribuții a unității la CAM


f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale


D Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.1254-Rd.126+Rd,127+Rd.128), din care:


117


118


119


12086            13          1320


513


Page 6 of 9———'

...            INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2017

Realizat 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

Propuneri an curent/realizat an precedent

Realizat

2019 vs 2018

0

1

2

3

5

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

- către alți creditori

123

14

0

5

5

0

1

3

4

5

0.00

0.00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

C)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d)

alte cheltuieli

126

825

205

300

300

158

38

76

114

152

0.96

0.77

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

719

709

720

720

743

210

420

629

839

1.13

1.05

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

-24

0

-35

-35

0

0

0

0

0

0.00

0.00

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

24

0

35

35

0

0

0

0

0

0.00

0.00

din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd,135), din care:

132

24

0

35

35

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- din participarea salariaților la profit

133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante ^11                                         n.

134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- venituri din alte provizioane

135

24

0

35

35

0

0

0

0

0

0.00

0.00

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

4

3

5

5

19

10

20

29

39

2.06

6.33

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

137

0

0

0

0

3

4

8

11

15

5.00

0.00

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

0

0

0

0

0

0

C

0

o.oc

0.00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

c

0

c

2

0

0

o.oc

0.00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

140

c

c

16

5

1C

14

1S

1.2C

0.00

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

c

O.OC

0.00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă C?1

O,..     %

-----------------------4----A-

142

16

1(

14

1<

>.2(

0.00
Page 7 of 9


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

Realizat 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG

conform

Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

Propuneri an curent/realizat an precedent

Realizat 2019 vs 2018

0

1

2

3

5

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

c)

alte cheltuieli financiare

143

4

3

5

5

0

1

3

4

5

0.00

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profiUpierdere) (Rd. 1 -Rd.29)

145

-1’317

-1244

45

45

-876

41

82

123

164

-0.19

0.70

venituri neimpozabile

146

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

1

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

150

1'646

1697

1759

1759

1804

573

1146

1718

2291

1.27

1.06

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

1'646

1697

1759

1759

1804

517

1035

1552

2069

1.15

1.06

t

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

47

47

55

55

49

48

48

48

49

1.00

1.04

4

Nr. mediu de salariați

153

56

41

51

51

43

48

48

49

49

1.14

1.05

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile

(Rd.151/Rd.153)/12*1000

154

2’449

3449

2874

2874

3496

X

X

X

3519

1.01

1.01

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150 - rd.93* -rd.98)/Rd.153]/12‘1000 (Ch de natura salariala/nr mediu salariați)

\ 155

2'449

3'449

2'874

2’874

3'496

X

X

X

3'896

1.11

1.01

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) (venituri totale/nr mediu salariați)

\ 156

76

86

116

116

108

X

X

X

195

1.80

1.26

b)

Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153

'57

0

0

0

0

0

X

X

X

0

0.00

0.00

01)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

|58

0

0

0

0

0

X

X

C

0.00

0.00

- cantitatea de produse finite (QPF)

1|59

c

0

0

0

0

X

o.oc

0.00

'x.

preț mediu (p)

f

160

0

0

c

c

X

o.oc

0.00

- -aloare=QPF x p

161

C

c

o.oc

0.00

- pondere in venituri totafe de Exploatare « <Rd.161/Rd.2

----------■»<... -a---------

162

o.oc

0.00
INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2017

Realizat 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG

conform

Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

Propuneri an curent/realizat an precedent

Realizat

2019 vs 2018

0

1

2

3

5

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

7

Plăți restante

163

424

378

275

275

356

420

240

237

225

0.63

0.94

8

Creanțe restante, din care:

164

832

603

580

580

335

605

580

580

387

1.16

0.56

de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

0

37

0

0

28

0

0

0

0

0.00

0.76

de la operatori cu capital privat

166

832

566

20

20

307

900

900

890

387

1.26

0.54

- de la bugetul de stat

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- de la bugetul local

168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- de la alte entitati

169

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

9

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

170

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

*) în limita prevăzută la art.25 alin,3 litb din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Conducătorul unitatii


Conducătorul compartimentului contabil


Page 9 of 9

Anexa nr.3 M h ut

Gradul de realizare a veniturilor totale


mii lei

Nr

INDICATORI

Prevederi an precedent 2018

7=6/5

Prevederi an precedent 2019

7=6/5

Crt

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

5

6

7

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:

5'441

3'615

0.66

6'029

4'821

0.80

1

Venituri din exploatare*)

5'381

3'532

0.66

5'921

4'657

0.79

2.

Venituri financiare

60

83

0.00

108

164

0.00

3.

Venituri extraordinare

0.00

0.00

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de statConducătorul compartimentului contabilPage 1 of 1

Anexa nr.4 /A

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2020

an 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

0

5195

0

5195

444

1

Surse proprii, din care:

0

0

0

0

0

a i - amortizare

31/12/2021

0

0

0

0

b i - profit

0

0

0

0

0

2

Alocații de la buaet

0

0

0

0

0

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

ai - interne

0

0

0

0

0

bi ~ externe

0

0

0

0

0

4

Alte surse, din care:

0

0

0

0

0

maiorare capital

31/12/2021

5'195

1'804

3'488

2'882

- idenumire sursă;

0

0

0

0

0

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

0

5'195

1'804

3'488

2'882

1

Investiții in bunuri, din care:

0

0

0

0

0

ai pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

31/12/2021

5'195

1'804

3'488

2'882

Obiectiv Service auto Șoseaua Giroiului 260

5'195

1'804

2'895

0

Obiectiv Service auto Intre Gârle nr.3

0

0

0

593

2'882

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

- denumire obiectiv'

0

0

0

0

0

- idenumire obiectivi

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

- idenumire obiectiv

0

0

0

0

0

- idenumire obiectivi

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv

0

0

0

0

__Oj

- idenumire obiectiv.

0

0

0

0

0

2

Investiții in imobilizări financiare, din care:

0

0

0

0

0

a pentru bunurile oroirietatea privata a operatorului economic:

0

0

0

0

0

- ' denumire obiectiv >

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv î

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

- denumire obiectiv

0

0

0

0

0

- denumire obiectivi

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

- denumire obiectivi

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv:

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

- idenumire obiectivi

0

0

0

ol

0

- :denumire obiectivi

0

0

0

0

0

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

0

0

0

0

ai pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv;

0

0

0

0

0

- denumire obiectivi

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unită Iii administrativ teritoriale:

0

0

0

. o

0

- idenumire obiectiv)

0

iol

0

0

0

- denumire obiectiv'

0

0

Iol

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

-i„ -l______0

- idenumire obiectivi

0

0

0

0

0

- idenumire obiectivi

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate In concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

- idenumire obiectivi

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

4

Dotări alte achizii de imobilizări cOT-orale

0

0

0

0

0

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

0

0

0

0

ai - interne

0

0

0

0

0

b'- externe

ol

0

0

0

0

BVC ANEXELE 1-5CICLOP 2020 v2.xls

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Anexa nr.5


mii lei

Nr.c rt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2019

an curent 2020

an 2021

an 2022

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Măsura 1 reducere cheltuieli

31-Dec

X

X

0

1

1

1

2

Măsura 2 creștere venituri

31-Dec

X

X

164

166

170

3

Măsură 3 recuperare creanțe

31-Dec

X

X

0

225

278

268

4

Măsură 4 reducere stocuri fara mișcare

31-Dec

X

X

0

0

TOTAL Pct. I

X

X

164

225

167

279

171

268

Pct.

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1.........................

X

X

2

Cauza 2.......................

X

X

Cauza n......................

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

Pct.

_lll

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

-876

356

164

225

167

280

171

268