Hotărârea nr. 166/2020

HOTARAREnr. 166 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE MEDICALA BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Medicala București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 434/12.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 64/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 169/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 99/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Medicala București S.A.;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 412/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Medicala București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

»

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Medicala București S.A., conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Medicala București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic COMPANIA MUNICIPALA MEDICALA BUCUREȘTI S.A.


Compania Municipală » MEDICALA BUCUREȘTIINDICATORI

Nr. rd

Realizat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3~

d

5

6=5/4

7

8

9

10

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

a)

cheltuieli materiale

41

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

b)

cheltuieli cu salariile

42

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

e)

alte cheltuieli

45

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

0

0

0.00

302

252

0.00

0.83

1

Alocații de la buget

47

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

0

0

0.00

302

252

0.00

0.83

X

DATE DE FUNDAMENTARE

0

0

0.00

0.00

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

114

131

0.00

284

284

2.17

1.00

2

Nr.mediu de salariați total

51

119

131

0.00

140

154

1.07

1.10

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

52

5,671

5,630

0.00

5,729

5,729

1.02

1.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariate, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **

53

5,671

5,630

0.00

5,729

5,729

1.02

1.00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

55

88

0.00

90

93

1.02

1.03

6

Productivitatea muncii în unității valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale de buget

55

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000

57

1,513

997

0.00

997

1,027

1.00

1.03

9

Plăți restante

58

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

10

Creanțe restante

59

0

0

0.00

0

° I

0.00

0.00

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


Pagina 2 din 2


Data 3/9/2020 Ora3:39 PM

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
Operatorul economic COMPANIA MUNICIPALA MEDICALA BUCUREȘTI S.A.
Sediul/Adresa BUCUREȘTI, SECTOR 1, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NRR. 2,BIR. 1 Cod unic de înregistrare 37938251

ET. 2

Anexa nr.2 M.ir și Cheltliisîi repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2018

Prevederi an precedent 2019

Preliminar / Prognozat 2020

%

%

INDICATORI

Aprobat

Realizat preliminar

Prognozat 2020

7~6d/5

8=5f3a

Realizat

conform HCGMB

conform Hotărârii A.G.A.

Trim I

Trim II

Trim Iii

An

0

I.

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7.00

8.00

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)

1

1,527

41,087

41,087

6,588

1,676

3,561

6,992

11,572

1.76

0.00

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

1,435

41,042

41,042

6,581

1,675

3.559

6,989

11,568

1.76

0.00

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

1,390

41,042

41,042

6,581

1,675

3,559

6,989

11,568

1.76

0.00

at)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

a2)

din servicii prestate

5

1,390

41,042

41,042

6,581

1,675

3,559

6,989

11,568

1.76

0.00

a3) a4)

din închiriere ambulante

6

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

alte venituri

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0 00

0.00

C)

d)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

0

0

■0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

-c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

C2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

din producția de imobilizări

12

0

0

CI

0

0

0

0

0

0.00

0.00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0 00

0.00

2

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

45

0

0

0

0

0

0.00

0.00

f1)

din amenzi și penalități

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0 00

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital |Rd.18+Rd.19), din care:

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- active corporale

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- active necorporaîe

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0 00

0.00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2                  / '

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

f5)

alte venituri                                          /

21

45

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27) din

care:

22

92

45

45

7

1

2

3

4

0.59

0.00

a)

dîn imobilizări financiare

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b)

din investiții financiare                               ,     /

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

c)

din diferențe de curs

25

15

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d)

din dobânzi

26

77

45

45

7

5

15

27

45

6.60

0.00

e)

alte venituri financiare7      \

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.?9+Rd.13O)

4,550 fer» .—Vr

41,045

41,045

9,967

2,717

5,537

8,429

11,538

1.16

2.19
Pagina 1 din 6Data 3/9/2020 Ora 9:36 AM


INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2019                Preliminar / Prognozat 2020

% %

Prevederi an precedent 2018

Aprobat

Realizat

Prognozat 2020

Realizat

conform

HCGMB

conform Hotărârii A.G.A.

preliminar

Trim I

Trim II

Trim III

An

7=6d/5

8=5/3a

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7.00

8.00

Cheltuieli

de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.1113>, din care:

29

4,550

40,874

40,874

9,967

2,692

5,487

8,354

11,438

1.15

2.19

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:

30

363

12,641

12,641

1,703

329

680

1,062

1,514

0.89

0.00

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:

31

101

10,911

10,911

572

208

429

670

961

1.68

0.00

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

35

10,606

10,606

311

185

370

555

656

2.11

0.00

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

49

65

65

216

14

32

42

65

0.30

0.00

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

0

20

20

0

2

4

6

20

0.00

0.00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

8

45

45

17

12

28

36

45

2.67

0.00

C}

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

16

70

70

45

5

12

35

70

1.56

0.00

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

0

70

70

0

4

15

38

70

0.00

0.00

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

39

174

300

300

181

132

200

260

1.43

0.00

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

35

35

0

io

25

35

0.00

5 00

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:

41

173

200

200

180

45

so

135

1-11

O00

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

o........

0

0

0

0

0

0

0.00

0 00

b2) ]

- către operatori cu capital privat

43

173

200

200

180

45

- 11

200

111

0.00

0

prime de asigurare

44

1

65

66

22

40

65

68.42

0.00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+R

45

89

1,430

1,430

950

57

119

192

293

0.31

10 $6

al.

cheltuieli cu colaboratorii

46

__ 0_.._

30

30

703

5

10

15

30

0.00

0.00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

0

25

. -

0

5

10

15

25

0.00

0.00

b1) |cheltuieli privind consultanța juridică

48

0

25

0

5

10

15

25

0.00

0.00

C)

cneuuieit ae protocol, reclama și publicitate (txa.bi+Ka.sd). am care-

49

-

30

30

0.

5

15

20

30

103.45

0.00

d)

cheltuieli de protocol, din care:

50

0

0

o

0

0

0

0

0

0.00

0.00

-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

0

30

30

0

5

15

20

30

103.45

0.00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicității, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

-tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul piei promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii /I nr.193/2006. cu modificările ulterioare

>1.

54

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- ch.de promovare a produselor               ~/

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.ll.G. nr.2/2015       /

(Rd.57+Rd.58+Rd.6O), din care:

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d!)

ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0,00

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant/ social si sport, din care:                                /

i 58

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d3) d4)

- pentru cluburițe-aportive                        /

ch. de sponsorizare pehtru alte acțiuni si activitati ,

H

59

__0 _

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0,00

0.00

Data 3/9/2020 Ora 9:36 AM


INDICATORI

Nr. rd.

61

Prevederi an precedent 2018

an precedent 201S

minar / Prognozat 2020

%

%

Aprobat

Realizat preliminar

Prognozat 2020

7=6d/5

7.00

8=5/3a

8.00

Realizat

0

conform HCGMB

conform Hotărârii A.G.A.

Ț. . ' Tnm I

Trim II

Trim III

2

An

3

2

4a

5

6a

n’l

ciielt

chelt

uieli cu transportul de bunuri și persoane

3

3

0

1

166.67

0.00

uieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

0

30

30

0

5

10

15

30

0,00

0.00

cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:

63

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

-interna

64

0

30

30

0

5

10

15

30

0.00

0.00

-externa

65

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

31

15

15

129

3

5

10

15

0.12

0.00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

1.4

15

15

2.7

3

5

10

15

5.66

1.89

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

0

45

45

115

5

13

30

45

0.00

0.00

H)

cheltuieli de asigurare și pază

69

0

0

0

0

0

0

0,00

0.00

0.00

0.00

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii calcul

Je

0

30

0

10

20

30

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

0

15

0

îfi

I

0

15

0

0

3

0

0

0.00

0.00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale. din care:

72

0

0 0

0

0

5

0

0.00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0

C 00

i5)

iS) ~

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0

0

0 00

0J3D

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.

109/2011

0 0 56

4

0___

0

0.00

J)

L7.)Z?

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte an

unturi______

0

10

0 03

alte cheltuieli

0

10

înn

0 00

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:

29

0.00

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor mineif

le

79

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice | minerale

re

sursele

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

C)

ch. cu taxa de licență                                     y

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0 00

d)

ch. cu taxa de autorizare                              /

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

e)

ch. cu taxa de mediu                              /

—■*

83

0

0

0

0

0

0

c

0.00

0.0

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite                        / . \

84

4

35

35

4

5

10

15

35

9.56

0.00

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din'

Are:

85

4,152

28,088

28,088

8,209

2,349

4,776

7,223

9,779

1.19

1.98

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.87+ Rd.91)

86

3,301

26,706

26,706

8,012

2,119

4,390

6,635

8,850

1.10

2.43

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.9O), din care: |

87

3,301

25.526

25,526

8,012

2,099

4,350

6,575

8,750

1.09

2.43

a) salarii de bază

88

3,301

25,676

25,676

8,012

1,899

3,950

5,925

7,900

0.99

2.43

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de | (conform CCM)

ază

89

0

600

600

0

150

300

450

600

0.00

0.00

c) alte bonificații (conform CCM)

90

0

250

250

0

50

100

200

250

0.00

0.00

C2

Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:

91

0

180

180

0

20

40

60

100

0.00

0.00

a) cheltuieli sociale prev"     . art.25 din Legea nr. 227/2015

privind Codul fiscalf, cu modificările și completările ulterioare,

92

- -

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

|_

-tichete de creșăfcf. Legii n\ 193/2006, cu modificările ulterioare:                    )

9 .

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00
X                                —             -

■ i “                          „x                                      _rn.. -______~

% %

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2018

Realizat

Aprobat

Realizat preliminar

Prognozat 2020

----------------------------------------------

7=6d/5     8=5/3a

conform HCGMB

conform Hotărârii A.G.A.

Trîm *

Trim II

Trim III

An

2

3

3a

4

4a

5

7 DU

& 00

tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;

94

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

C3

b) tic

hete de masă;

95

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

c) tic

hete de vacanță;

96

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d) ch

prece

privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul dent

97

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

e) alt

e cheltuieli conform CCM.

98

0

180

180

0

15

30

50

100

0.00

0.00

Alte

heltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:

99

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

C4

a) ch persc

cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de >nal. .

100

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b) ch judec

cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri ătorești

101

0

.n

0

0

0.00

c) ch priva

eltuieli de natură salarială aferente restructurării, tizariî, administrator special, alte comisii si comitete

0

0

0

0

C 00

Cheli cond (Rd.1

uieli aferente contractului de mandat si a altor organe de ucere si control, comisii si comitete 04+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care;

103

758

787

54B

735

•IU

0 DO

a) pe

ntru directori/directorat

104

251

252

0

S5

158

250

D OC

0 ou

-componenta fixă

105

251

252

0

250

-componenta variabilă

106

0

0

fi

0

6 oo

Too

b) pe dine

ntru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, are:

107

428

450

450

0

100

200

300

400

0.00

0.00

-componenta fixă

428

450

450

0

75

400

0.00

■ fi fin

-componenta variabilă

109

0

0

0

0

o

o

0.00

(TOCI

c) pe

ntru AGA și cenzori

10

59

60

60

0

28

60

0.00

d) pe

ntru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

20

25

25

0

6

19

25

0.00

0 DO

C5

Chel

uieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

93

595

595

197

47

20

40

194

0.98

2.12

D. 4

(Rd

Ite cl 114+

eltuieli de exploatare                                   A

Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:     / ț

113

32

110

110

26

9

21

54

110

4.17

0.00

a)

chelt

uieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din car/: l

114

0

0

0

4

0

0

0

0

0.00

0.00

-

:ătre bugetul general consolidat

/ J

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

-

:ătre alți creditori                                 L

116

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b)

chelt

uieli privind activele imobilizate                           /

117

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

C)

cheli

uieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d)

alte

cheltuieli

119

22

95

95

0

6

15

45

95

0.00

0.00

e)

ch. c

u amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale /

120

9

15

15

22

3

6

9

15

0.69

0.00

f)

ajus

(Rd.

ări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane 22-Rd.125), din care:

121

0

0

0

0

0

0.00

0.00

f1!

cheltuieli privind ajustănjc sijjrovizioanele

122

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

f1.1)

-provizioane privind.particip?reatp profita salariaților

123

0

Q--\

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

f1.2)

- provizioane in Ipflatura cu contractul de mandat

124

'a

0

0

0

_  0

0

0

0.00

0.00Data 3/9/2020 Ora 9:36 AM


INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2018

Prevederi an precedent 2019

Preliminar 1 Prognozat 2020

%

%

Aprobat

Realizat preliminar

Prognozat 2020

7=6d/5

8=5/3a

Realizat

conform HCGMB

conform Hotărârii A.G.A.

Trim 1

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7.00

8.00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau .pierderi de valoare din care:

125

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:

126

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- din participarea salariatilor la profit

127

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor

128

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- venituri din alte provizioane

129

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

2

Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:

130

-

156

156

-

25

50

75

100

0.00

0.00

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

a1)

aferente creditelor pentru investiții

132

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

a2>

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:

134

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b1)

aferente creditelor pentru investiții

135

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

c)

alte cheltuieli financiare

137

0

156

156

0

25

50

75

100

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)

138

3,023

42

42

- 3,379

- 1,041

- 1.976

- 1,438

34

-0.01

-1.12

venituri neimpozabile

139

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

V

DATE DE FUNDAMENTARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

142

1,435

41,042

41,042

6,581

1,675

3,559

6,989

11,568

1.76

0.00

«1_

Venituri din subventi si transferuri

143

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b)

Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cg Legii anuale a bugetului de stat

144

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

2

Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29

145

a)

alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Leali anuale a bugetului de stat_____________________________

146

3

Cheltuieli de natură salariată (Rd.86)

147

3,301

26,706

26,706

8,012

2,119

4,390

6,635

8,850

1.10

2.43

4

Nr. de personal prognozat la Finele anului

148

284

754

754

114

126

128

131

131

1.15

0.40

5

Nr.mediu de salariați

149

122

330

330

119

126

128

130

131

1.10

0.98

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile        (Rd.149/Rd.153)/12*1000

150

2,255

6,744

6.744

5,610

5,606

5,716

5,671

5,630

1.00

2.49

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.149]/12*1000

151

2,255

6,744

6,744

5,610

5.606

5.716

5,671

5.630

1.00

2.49

c

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuilelilor de natura șalariala, recalculat cf. OG nr.26/2016 si Legii anuale a bugetului de stat

152

I

-

A

/ a)

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149) ,

153

12

124

124

55

13

28

54

88

1.60

0.00

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2018

Realizat

i    priitc-driit 2019

minar / Prognozat 2020

%

%

Aprobat

Realizat preliminar

Progno

zat 2020

7=6d/5

8=5/3a

conform

HCGMB

conform

Hotărârii

A.G.A.

Trim 1

Trim li

Trim III

An

0

1

2

3

4            4a

5

X

7.00

8.00~

b)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat

154

C)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149

155

0

0

0

X

X

0.00

0.00

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care...        ...     ____ ....       ....     ___________ . _ _______

156

0

0

0

0

X

X

X

X

X

X

0

0.00

0.00

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

0

0

0

0.00

0.00

- preț mediu (p)

158

0

0

0

X

X

X

X

X

0

0.00

0.00

- valoare=QPF x p

159

0

0

0

0

X

o

0.00

0.00

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

_1_60_

161

0

0

0

X

X

X

0

0

0.00

0.00

8

Plăți restante

-

-

0

0

0.00

0 00

9

Creanțe restante, din care:

162

■ _i_"

.. - .

.. - .

0

jjie J.a operatori cu capital integral/majoritar de stat_______

- de la operatori cu capital privat

_163_

164

___0____

0

____0____

0

___0________

0____

0

9______

0

0

  • - de la bugetul de stat

  • - de la bugetul loca!

_ 165_

166

____0_________

0

0

0

___0_____

___ 0_

1

o ,’o !o 1

0

0—

ooo

3.00

- de la alte entitati

167

fi           1            0

0.00

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

168

0

0

0.00

Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG NR,29/2017 din:

169

0

0

alte rezerve

rezultatul reportat

170

___171

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

MUNICIPALA MEDICALĂ BUCUREȘTI S.A.

/           r DEMETRIADE, NF NR. 2

ET. 2, BIR. 1


Cod de înregistrare 37938251

Anexa nr.3 44-


Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr

INDICATORI

Prevederi an 2018

4=3/2

Prevederi an precedent 2019

%

7=6/5

Crt

Aprobat

2

Realizat

Aprobat

Realizat

__0

____ 1

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:

3,413

1,527

4474

41,087

6,588

16.03

1

Venituri din exploatare*)

3,353

1,435

42.80

41,042

6,581

16.03

2.

Venituri financiare

60

92

153.33

45

7_______

15.56

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare


Anexa nr.4 (fi

tbC/MP


mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2020

an 2021

an 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

0

0

C

0

0

0

1

Surse proprii, din care:

0

0

0

0

0

0

a) - amortizare

0

0

0

0

0

0

b) - profit

0

0

0

0

0

0

2

Alocații de la buget

0

0

0

0

0

0

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

0

a)- interne

0

0

0

0

0

0

b) - externe

0

0

0

0

0

0

4

Alte surse, din care:

0

0

0

0

0

0

Aport numerar la capitalul social

0

0

0

0

0

0

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

0

0

0

0

0

0

1

Investiții în curs, din care:

0

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0

0

0

0

0

0

Modernizare

0

0

0

0

0

0

Altele

0

0

0

0

0

0

Altele

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

2 Investiții noi, din care:

0

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea orivata a operatorului economic:

0

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

■ ' natura domeniului privat al statului sau al unității adm •iisr-v.v r~< iwiae

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

_____________,___________

0

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

- icsnuFuie ooiftcwf

0

0

0

0

0

0

sl

nvestiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

0

0

0

0

0

1

-a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0

0

0

0

0

0

1

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

• icTenwwe Do«ct'Vi

0<

0

0

0

0

0

u ■ cr -atdr domeniului public al statului sau al unității aflr* vsrci. ■. •tcca-e

0

0

0

0

0

0

\ 7K.*v

0

0

0

0

0

0

- i-’drun. ’e

0

0

0

0

0

0

- ram domeniului privat al statului sau al unității a4m n»s: .*• < •- m-aie

ol

0

0

0

0

0

-           o^uecnvi

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

• (uenuir.'fi xojec..vi

0-

0

0

0

0

0

1

4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

0

0

0

0

0

0

5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

0

0

0

0

0

a) • interne

0

0

0

0

0

0

b)- externe

0

0

0

0

0

0 /Anexa nr.5 LA

HCârffy

a                 și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.

crt.

Măsuri

Termen do realizare

an precedent 2019

an curent 2020

an 2021

an 2022

n      i; Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut [+/-)_

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.

I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Măsura 1 reducere cheltuieli

31-Dec

X

X

0

0

0

0

0]

0

2

Măsura 2 creștere venituri

31-Dec

X

X

34

0

37

0

41

0

Măsură 3 recuperare creanțe

31-Dec

X

X

0

0

0

0

o"

0

4

Măsură 4 reducere stocuri fara mișcare

31-Dec

X

X

0

0

0

0

0

0

TOTAL Pct. I

X

X

34

0

37

0

41

0

Pct.

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1 - neincasarea creanțelor la termen

X

X

-1,010

2

Cauza 2......................

X

X

Cauza n......................

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

-1,010

0

0

0

0

0

Pct.

III

TOTAL GENERAL Pct. 1 + Pct. II ___

-976

0

_________37

0

41

0

Operatorul economic COMPANIA MUNICIPALA MEDICAL iUCUREST! S.A.

Sediul/Adresa BUCUREȘTI, SECTOR 1, STR. ARISTIDE C. ETRIADE, NR.22, BIR.2, ET.2 Cod unic de înregistrare 37938251


Detaliere                          veniturilor bugetate in anul 2020


Nr. Crt.

Serviciu prestat

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

lan - martie

ian - iunie

ian - sept

ian - dec

1

Complex Sf loan oferim asistenți si infirmiere

129,500

259,000

388,500

518,000

2

îngrijiri cazuri sociale - decontate prin CASMB

0

0

500,000

1,000,000

3

Cursuri de formare

0

0

30,000

50,000

4

Prestări de servicii de îngrijire contra cost

45,000

100,000

1,170,000

3,400,000

5

îngrijiri socio- medicale rezidențiale ( Cămin Sfanta Teodora - 116 paturi)

1,500,000

3,200,000

4,900,000

6,600,000

Total

1,674,500

3,559,000

6,988,500

11,568,000

Total mii lei

1,675

3,559

6,989

11,568


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic COMPANIA MUNICIPALA MEDICALA BUCUREȘTI S.A.

1, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR.22, BIR.2, ET.2 Cod unic de înregistrare 37938251

PLAN DE INVESTIȚII 2020 - 2024

Nr.Crt.

Denumire echipamente/activitate

Valoare fara TVA

Total Valoare inclusiv TVA

Surse proprii

lei

lei

Dotări ( alte achiziții de imobilizări corporale)

302.40

359.86

1

Autoturism Dacia Dokkcr- 5 bucali - 12.600 euro/bucata

302 40

359.86

I------------------

TOTAL.___

302.40

359.86