Hotărârea nr. 165/2020

HOTARAREnr. 165 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE AGREMENT BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Agrement București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernantă Corporativă nr. 409/12.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 63/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 168/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 102/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Agrement București SA;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 405/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Agrement București SA;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Agrement București S.A., conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Agrement București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
Operatorul economic COMPANIA MUNICIPALA AGREMENT BUCUREȘTI SA Sediul/Adresa BUCUREȘTI,SECTOR 2, STR. LOGOFĂT LUCA STROICI, NR.2.ET1 Cod unic de înregistrare RO37832136

Anexa nr.1

^6^/3 m./£F[2o2J7


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2020

mii lei


INDICATORI

rd

o |    1                                             2

L___ VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5)

1 Venituri totale din exploatare, din care:


Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare


Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare


Venituri financiare


CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd.7 + Rd.19)________

Cheltuieli de exploatare (Rd.7 = Rd.8 + Rd.9 + Rd.10 + Rd.18), din care:


cheltuieli cu bunuri si servicii


cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate


cheltuieli cu personalul (Rd.10 = Rd.11 + Rd.14+ Rd.16 + Rd.17), din care:


Cheltuieli de natură salarială (Rd.11 = Rd.12 + Rd.13)


ch. cu salariile


bonusuri


alte cheltuieli cu personalul, din care:


cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal


Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator


alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli financiare


REZULTATUL BRUT (profiVpierdere) (Rd.20 = Rd.1 - Rd.6)


IMPOZIT PE PROFIT CURENT

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT


IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26 = Rd.20 - Rd.21 - Rd.22 + Rd.23 -Rd.24 - Rd.25), din care:

Rezerve legale


Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege_______________________


Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți


Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi


Alte repartizări prevăzute de lege


Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.

27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32 = Rd.26 - (Rd.27 la Rd.31) >= 0)


Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din __care:____________________________________________________ a| - dividende cuvenite bugetului de stat__________________

  • b)   1 - dividende cuvenite bugetului local   ~________________

  • c)    - dividende cuvenite altor acționari    •__________________

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute, la Rd.33 -Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare____________________________

~ VENITURI DIN FONDURI EUROPENE...............

~ CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care .         .         .         . .


Preliminat 31.12.2019


-q-----

4?420^i

4.420,21


0,00


0,00


0,20


5.119,84


5.119,84


1.453,93


33,42


3.539,29


2.715,91


2.647,72


68,19


0,00


0,00


747,00

93,20

0,00


-699,43

0,00

0,00

0,00


0,00


0,00


-699,43

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


-699,43


0,00


0,00

I '0.00


Propuneri

BVC 2020


—S----

4.420,41

4.420,41


TSTJ---

~W5

100,00


2021


Estimări 2022


9=7/5


10=8/7


0,00


0,00


0,00


4.420,41


4.420,41


792,34


7,66


3.470,41


2.521,21


2.406,45


114,76


0,00


0,00


822,55 w 150,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00


0,00


0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


86,34


86,34


54,50


22,92


98,05


92,83


90,89


168,30


0,00


0,00


110,11 WT 160,94

0,00


X

0,00

0,00

0,00


0,00


0,00


X

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00 X


0,00


0,00


8

5.510,00


9

183,35


10 105,00


8.105,00


8.510,00


183,35


105,00


0,00


0,00


0,00


8.000,00


8.000,00


1.491,37


8,04


6.343,09


5.233,79


5.012,87


220,91


0,00


0,00


863,68 W 157,50

0,00


105,00

16,80

0,00

0,00


0,00


0,00


88,20

5,25


0,00


82,95


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


8.400,00


8.400,00


1.565,93


8,45


6.660,25


5.495,48


5.263,52


231,96


0,00


0,00


906,86 TTTio 165,38

0,00


110,00

17,60

0,00

0,00


0,00


0,00


92,40

5,50


0,00


86,90


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


180,98


180,98


188,22


105,00


182,78


207,59


208,31


192,50


0,00


0,00,


105,00 193,93 105,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


105,00


105,00


105,00


105,00


105,00


105,00


105,00


105,00


0,00


0,00


105,00

105,00

105,00

0,00


104,76

104,76

0,00

0,00


0,00


0,00


104,76

104,76


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

------uTO

0,00 ^"?X0.00


COMI ANIA \ t^MFANTA fiGHi MF.NT ’ ■UNEȘTI-og


7832136 //


0,00

“o^o

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00       0.00


0,00


0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat 31.12.2019

Propuneri BVC 2020

%

Estimări 2021

Estimări 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

-r

4

5

6=5/4

7

8

9

10

a)

cheltuieli materiale

41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu salariile

42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

alte cheltuieli

45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

1.399,89

1.508,33

107,75

434,21

442,09

28,79

101,81

1

Alocații de la buget

47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

3,00

1.081,62

36.054,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

94

0

0,00

99

104

0,00

105,05

2

Nr. mediu de salariați total

51

50

43

85,00

89

93

209,41

104,49

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

55

4.527

4.944

109,21

4.901

4.924

99,13

100,48

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)

56

X

0

X

X

X

X

X

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

57

88,40

104,01

117,65

91,07

91,51

87,56

100,48

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

58

X

X

X

X

X

X

X

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)

59

X

X

X

X

X

X

X

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

60

1.158,23

1.000,00

86,34

987,04

987,07

98,70

100,00

9

Plăți restante

61

918,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101

Creanțe restante

62

1.174,00

1.006,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


mu i ur.i tmi cm MLfivumio I ka 1 IEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic COMPANIA MUNICIPALA AGREMENT BUCUREȘTI SA Sediul/Adresa BUCUREȘTI,SECTOR 2, STR. LOGOFĂT LUCA S7 IC R.2,ET1 Cod unic de înregistrare RO37832136


Anexa nr.2 ,

MMINDICATORI

e)


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora


BVC 2019


Propuneri BVC 2020


Nr. rd.


3. 1


3_

_4

£

£

8


mii lei

Realizat 31.12.2018


3a

10.062,00


10.061,00


10.061,00

0,00

10.046,00

0,00

15,00

0,00


Aprobat


HCGNIB nr. 353/26.06.2019


CA nr.

10/18.04.2019


Preliminat 31.12.2019


din care:


Trim I


Trim II


Trim III


An 2020


7=6/5


8=5/3a


4 17.760,00


17.700,00


17.700,00

_____0,00

17.700,00

_____0.00

0,00

_____0,00


4a_____

17.760,00


17.700,00


17.700,00

0,00 17.700,00 _____0,00

0,00

0,00


_5______

4.420,41


4.420,21


4.407.31

0,00

4.407,31

0,00

0,00

0,00


6a

2.210.21


6b

4.420,41


6c

4.420,41


6 ___

4.420,41


7__

100,00


8__

43,93


2.210,21


4.420,41


4.420,41


4.420,41


100,00


43,93


2.210,,21

0,00

2.210,21

0,00

0,00

0 00


4.420,41

0,00

4.420,41

____0,00

0,00

__0,00


4.420,41

0,00

4.420,41

0,00

0,00

0,00


4.420,41

0,00

4.420,41

0,00

0,00

0,00


100,30

0,00

£00,30

0,00 0,00

0,00


43,81

0,00

43,87

0,00 0,00 0,00


ibvenții, cf. prevederilor legale în vigoare țnsferuri, cf? prevederilor legale în

______goare _        _______ _______ difa.producția de imobilizări____________________

venituri aferente costului producției în curs de execuție____________________________________

alte venituri din exploatare (Rd.15 + Rd.16 + Rd.19 + Rd.20 + Rd.21), din care:______________
rai ST

J5j.


din amenzi și penalități____________________

din1 vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16.= Rd.17 + Rd.18), din care:

- active corporale_______________________

active necorporale_____________________

din subvenții centru investim_________

din valorificarea certificatelor CO2________

alte venituri •              ______


CHELTUÎEI_________________________________

Cheltuieli de exploatare (Rd.29 = Rd.30 + Rd.78 +

Rd.854- Rd.113), din care:___


9

10


11

12


13


14

15


16

17

18

19

20

21


22

23

24

25

26

27

28


0,00

0,00


0,00

0,00


0,000,00

0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 9.011,00


29


9.011,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00


0,00

0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


60,00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

17.605,00


17.605,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00


0,00

0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

0,001 0,00


60,00

_q,oo

_____0,00

0,00

60,001

0,00

17,605,00


17.605,00


0 00

0,00


0,00

0,00


0,00


12,89

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,89


0,20

0,00

0,00

0,00 0.20 0,00 5.119.84


5.119,84


0,00

0,00


0,00

0,00


0 00


0,00

0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 _____0,00’ 1.917,90


1.917,91


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00


0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


__0,00

__0,00

0,00

0,00

___£00

0.00

3.850,81


3.850,81


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00


0,00

0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.133,11


4.133,12


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00


00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


__0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 4.420,41


4.420,41


0,00

0,00


0,00


0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86,34


86,34


0,00

0,00


0,00


0,00

0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


20,29

0,00

0,00

0,00

20,29

0,001

56,82


56,82


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

31.12    8

BVC 2019

Propuneri BVC 2020

%

%

Aprobat

Preliminat 31.12.2019

din care:

7=6/5

8=5/3a

ICGMB nr.

.^3/26.06.2019

CA nr. 10/18.04.2019

Trim l

m II

Trim III

An 2020

0         1 ■.

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.31 + Rd.39 + Rd.45), din care:

30

6.613,00

9.405,00

9.405,00

1.453,93

401.17

792,34

792,34

792,34

54,50

21,99

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 = Rd.32 + Rd.33 + Rd.36 + Rd.37 + Rd.38), din care:

31

311,00

1.201,00

1.201,00

84,28

130,03

260,05

260,05

260,05

308,57

27,10

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

0,00

500,00

500,00

48,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

25,00

60,00 f

60,00

2,49

90,68

181,36

181,36

181,36

7.287,40

9,95

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

0,00

30,00

30,00

0,00

0,50

1,00

1,00

1,00

0.00

0,00

b2) '

cheltuieli cu combustibilii

35

25,00

30,00

30,00

2,49

6.50

13,00

13,00

13,00

522,37

9,95

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar .

36

242,00

541,00

541,00

13,92

21,35

42,69

42,69

42,69

306.63

5.75

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

44,00

100,00

100,00

19,30

18,00

36,00

36,00

36,00

186,51

43,87

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39 = Rd.40 + Rd.41 + Rd.44), din care:

39

1.112,00

1.870,00

1.870,00

276,45

138,45

276,90

276,90

276,90

100,16

24,86

âL

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

0,00

50,00

50,00

0,00

1,00

2,00

2,00

2,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.41 = Rd.42 + Rd.43) din care:

41

1.111,00

1.800,00

1.800,00

275,62

131 20

262,40

262,40

262,40

95,20

24,81

b1)

către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

b2l

- către operatori cu capital privat

43

1.111,00

1.800,00

1.800,00

275,62

131,20

262,40

262,40

262,40

95,20

24,81

CI

prime de asigurare

44

1,00

20,00

20,00

0,83

6,25

12,50

12,50

12,50

1.509,52

82,81

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45 = Rd.46 + Rd.47 + Rd.49 + Rd.56 + Rd.61 + Rd.62 + Rd.66 + Rd.67 + Rd.68 + Rd.77), din care:

45

5.190,00

6.334,00

6.334,00

1.093,20

132,69

255,39

255,39

255,39

23,36

21,06

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00|

b}_

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

0,00

0,00

0,00

15,06

11,60

23,20

23,20

23,20

154,03

0,00

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.49 = Rd.50 + Rd.52), din care:

49

157,00

1.080,00

1.080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cil

cheltuieli de protocol, din care:

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu moHHiîăTil’e și completările ulterioare

51

.    0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U.I.: 37832136#        °-\ Z    *,/

"cd‘

na

>33

m xn

■’i eltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

ț 157,00

1.080,00

1.080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DMPANIA A

INICIPALA \\

ÎREMENT II----

<îiptete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și : u: licitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu rrroijificările ulterioare

53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

>,(fchete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente Sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

, 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- ch.de promovare a produselor

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. Nr. 2/2015 ■iRn.Jv = Rd.57 + Rd.58 + Rd.60), din care:

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* ,o

dn

ch.de sponsorizare in domeniul medical si fanatate

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d2)

vh:de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:

58

0,00

0,00

0,00

o.oc

0,00

o,oc

0,00

o.oc

0,00

0,00

d3)

, - pentru cluburile sportive

59

0,00

0,00

0,00

o,oc

0,00

o.oc

0,00

0,0C

0,00

0,00

04)

.‘-.de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

60

0,00

0,00

o.oc

o.oc

0,00

0,0C

0,00

o,oc

0,00

0,00

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

9,00

170,00

170,OC

0,4E

0,00

0,0C

0,00

o.oc

0,0C

5,34

n

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

0,00

100,00

100.0C

o,oc

o,oc

o,oc

0,0C

0,OC

o,oc

0,00

r

- cheltuieli cu diurna (Rd.63 = Rd.64 + Rd.65), din

63

0,00

100,00

100.0C

0 OC

o,oc

o,oc

0,0C

o,oc

)-------0„0C

0,00

aj

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

31.12    8

I3VC 2019

Propuneri BVC 2020

%

%

Aprobat

Preliminat 31.12.2019

din care:

7=6/5

8=5/3a

1CGMB nr.

..>3/26.06.2019

CA nr.

10/18.04.2019

Trim 1

m II

Trim III

An 2020

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

-interna

64

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-externa

65

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli poștale ți taxe de telecomunicații

66

30,00

60,00

60,00

42,98

12,18

24,37

24,37

24,37

56,70

143,26

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

4,00

26,00

26,00

1,50

0,75

1,50

1,50

1,50

100,30

37,39

o

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: ' i

68

971,00

795,00

795,00

0,00

13,75

17,50

17,50

17,50

0,00

0,00

_

cheltuieli de asigurare și pază

69

0,00

520,00

520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

0,00

215,00

215,00

0,00

1,25

2.50

2,50

2,50

0,00

0,00

3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

0,00

10,00

10,00

0,00

2,50

5,00

5,00

5,00

0,00

0 00

4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urg'enta a Guvernului nr. 109/2011

75

0,00

40,00

40,00

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

0,00

(

0,00

■7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i)

alte cheltuieli, din care:

77

4.019,00

4.103,00

4.103,00

1.033,19

94,41

188,82

188,82

188,82

18,28

25,71

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78 = Rd;79 + Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd.83 + Rd.84), din care:

78

57,00

60,00

60,00

33,42

3,83

7,66

7,66

7,66

22,92

58,64

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice Și resursele minerale

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

c)

ch. cu taxa de licență

81

0,00

0,00

0,00

0,00

2,50

5,00

5,00

5,00

0,00

0,00

d.

ch. cu taxa de autorizare

82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e).

ch. cu taxa de mediu

83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli cu alte taxe si impozite

84

57,00

60,00

60,00

33,42

1,33

2,66

2,66

2,66

7,96

58,64

‘hettuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86 + Rd.99 + F9&ș+ RcLU2). din care:

85

2.279,00

7.790,00

7.790,00

3.539,29

1.497,91

2.995,81

3.233,12

3.470,41

98,05

155,30

C0

Chemjîetîde natură salariată (Rd.86 = Rd.87 +

86

1.807,00

6.336,00

6.336,00

2.715,91

1.260.61

2.521,21

2.521,21

2.521,21

92,83

150,30

Chelt^li, cu salariile {Rd.87 = Rd.88 + Rd.89 + 90), clin care:

87

1&07.00

6.072,00

6.072,00

2.647,72

1.203,23

2.406,45

2.406,45

2.406,45

90,89

146,53

■’zî

*

salini de bază

88

07,00

6.072,00

6.072,00

2.647,72

1.171,29

2.342,57

2.342,57

2.342,57

88,48

146,53

b) ș^oruri, prime, și alte bonificații aferente salariului de bașra (conform CGM)

89

0,00

0,00

0,00

0,00

31,94

63,88

63,88

63,88

0,00

0,00

cț.ăfte bonificații (conform CGM:

90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"C2

Bonusuri (Rd.91 =.Rd.92 + Rd.95 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98), din care:

91

/ •

0,00

264,00

264,00

68,19

57.38

114,76

114,76

114,76

168,30

0,00

- —

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

/

'' £

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu fno'dificările ulterioare;

93

0,00

0,00

0,00

0,0C

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oc

0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0,00

o,oc

o,oc

0,0C

0,00

o.oc

o.oc

o,oc

0,0C

0,00

b) tichete de masă;

95

23,00

264.0C

264,OC

68.1S

57,38

114,78

114,78

114,78

168,3C

0,00

ci vouchere de vacanță;

96

0,00

o,oc

0,0C

O.OC

0 OC

0,0C

O.OC

O.OC

o,oc

0,00
INDICATORI

2

Nr. rd.

3

Realizat

31.12    8

3a

BVU ZOI 9

Propuneri BVC 2020

%

%

0

1

,          Apro

ICGMB nr.

.□3/26.06.2019

4

bat

CA nr. 10/18.04.2019 4a

Preliminat

31.12.2019

5

Trim I

6a

din ca

m 11

6b

re:

Trim III

6c

An 2020

6

7=6/5

7

8=5/3a

8

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinutîn anul precedent

97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = Rd.100 + Rd.101 + Rd.102), din care:

99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00.

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării', administrator special, alte comisii si comitete .

102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C4

Cheltuicliaferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103 = Rd.104 + Rd.107 + Rd.110 + Rd.111), din care:

103

421,00

990,00

990,00

747.00

205,64

411,27

616,92

822,55

110,11

177,43

a) pentru directori/directorat

104

135,00

240,00

240,00

224,00

56,47

112,93

169,40

225,86

100,83

165,93

-componentă fixă

105

135,00

240,00

240,00

224,00

56,47

112,93

169,40

225,86

100,83

165,93

-componentă variabilă

106

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

107

250,00

640,00

640,00

415,00

122,17

244,34

366,52

488,69

117,76

166,00

-componentă fixă

108

250,00

640,00

640,00

415,00

122,17

244,34

366,52

488,69

117,76

166,00

-componentă variabilă

109

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

c) pentru AGA și cenzori

110

36,00

110,00

110,00

103,001

27,00

54,00

81,00

108,00

100,00

300,00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de anqaiator

112

51,00

200,00

200,00

76,38

31,66

63,33

94,99

126,65

165,81

149,77

D. A Rd.

Jte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd.114 +

117 + Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 + Rd.121), din

113

62,00

350,00

350,00

93,20

15,00

55,00

100,00

150,00

160,94

150,32

cheltui

eli cu majorări,și penalități (Rd.114 = Rd.115 + drdin-cace:

tre bugetul general consolidat

114

115

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,15 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

h

\\ *

C0(

n

*

a*.

P - Către a Iți creditori

116

0,00

0,00

0.00

28,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

$S>

&^ifui'eti privind activele imobilizate

117

n       0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i

Cheltuieli aferente transferurilor pentru plata ^sqȘa^ilui

118

'        0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

^F

afle.chșltuieli

119

l         0,00

0,00

0,00

2,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

»

Ch's'cu amortizarea imobilizărilor corporale și rjecorporale

120/

\   * 62,00

350,00

350,00

63,02

15,00

55,00

100,00

150,00

238,02

101,64

f)

ajustări și .deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121 = Rd.122-Rd.125), din care:

/

\       0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRl

_S

Șz

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f1.1)

-prbvizioane privind participarea la profit a salariaților

123

/     0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f1.2)

-provizioane în legătură cu contractul de mandat

124

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

125

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

>;1) f?

din anularea provizioanelor (Rd.126 = Rd.127 + Rd.127A1 + Rd.128 + Rd.129), din care:

126

0,00

0,0C

0,00

0,00

0,00

o,oc

0,00

o,oc

0,00

0,00

/din participarea salariaților la profit

127

o,oc

0,0C

0,00           0,00

0,00

o,oc

0,00

o,oc

0,00

0,00

BVC 2019

Propuneri BVC 2020

%

%

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

Aprobat

Preliminat

din care:

31.12   8

ICGMB nr. 13/26.06.2019

CA nr.

10/18.04.2019

31.12.2019

Trim I

m II

Trim III

An 2020

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

,- venituri din alte provizioane

129

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Cheltuieli financiare (Rd.130 = Rd.131 + Rd.134 + Rd.137), din care:

130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ă)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a1)

aferente creditelor pentru investiții

132

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:

134

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b1) ■

aferente creditelor pentru investiții

135

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

alte cheltuieli financiare

137

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere) (Rd.138 =Rd.1 - Rd.28)

138

1.051,00

155,00

155,00

-699.43

292,31

569,60

287,30

0,00

X

X

venituri neimpozabile

139

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

141

19,00

24,80

24,80

0 00

0,00

91,14

45,97

0,00

0,00

0,00

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

142

10.061,00

17.700,00

17.700,00

4.420,21

2.210,21

4.420,41

4.420,41

4.420,41

100,00

43,93

a)

- venituri din subvenții si transferuri

143

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2019 (Art. 62, alin. 3, lit. a)

144

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Cheltuieli, totale din exploatare, din care: |Rd.29j

145

9.011,00

17.605,00

17.605,00

5.119,84

1.917,91

3.850,81

4.133,12

4.420,41

86,34

56,82

a)

- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86). din care: **)

147

1.807,00

6.336,00

6.336,00

2.715,91

1.260,61

2.521,21

2.521,21

2.521,21

92,83

150,30

*7^

sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim.brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli abătură șalatială, numai pentru personalul care

-o_

c?

&

î-îtegea anuala a bugetului de stat pe anul

147 a)

y o,oo

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

0,00

•? K

*

ăȘffitel^raprezentând creșteri ale cheltuielilor de EteEiră.isalarială aferente reîntregirii acestora, pentru Trr&egț^'n 2020, determinate ca urmare a acordării unor Ci pșteri salâriale sau/și a creșterii numărului de perorai în anul 2019 (Art. 48, alin. 4, lit. b - Legea :âriuala a bugetului de stat)

147 b)

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

0,00

c)

147 C)

U X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

k 38

110

110

94

94

94

0

0

0,00

247,37

5

Nr. mediu de salariăți

149

/      38

110

110

50

85

85

57

43

85,00

131,58

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinât pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000

150

3.963

4.800

4.800

4.527

X

X

X

4.944

109,21

114,23

6

b)

:

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,.cf. OG 26/2013 [(Rd.147-Rd.92*-9d.97)/Rd.149]/12*1000

151

3.963

4.800

4.800

4.527

X

X

X

4.944

109,21

114,23


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

BVC 2019

Propuneri BVC 2020

%

%

Aprobat

Preliminat 31.12.2019

din care:

7=6/5

8=5/3a

31.12    8

CA nr. 10/18.04.2019

Trim III

An 2020

Trim I

m II

„□3/26.06.2019

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

C)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat

152

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)

153

264,76

160,91

160,91

88,40

X

X

X

104,01

117,65

33,39

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cont. Legii anuale a bugetului.de stat

154

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

P)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fin ite/persoană) W=QPF/Rd. 149

155

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice, din care

156

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- cantitate de produse finite QPF

157

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- preț mediu (P)

158

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- valoare=QPF x P

159

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2

160

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

Plăți restante

161

1.036,00

3.500,00

3.500,00

918,00

918,00

850,00

800,00

750,00

0,00

0,00

9

Crean

țe restante, din care:

162

1.515,00

4.000,00

4.000,00

1.174,00

1.174,00

1.106,00

1.056,00

1.006,00

0,00

0,00

- de ia operatori cu capital integral/ maioritar de stat

163

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•• de Ia operatori cu capital privat

164

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la bugetul de stat

165

l,0l

0,0(

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la bugetul local

166

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la alte entități

167

0,00

0,00

0,00

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

168

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017.

169

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- alte rezerve

170

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- rezultatul reportat

171

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(* ln limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare
Gradul de realizare a veniturilor totaleMii lei

Nr Crt

INDICATORI

Prevederi an N-2

% 4=3/2

Prevederi an precedent (N-1)

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:

24.718

10.062

40,71

17.760

4.420

24,89

1

Venituri din exploatare

24.663

10.061

40,79

17.700

4.420

0,25

2.

Venituri financiare

55

1

1,82

60

0

0,00

mii lei

INDICATORI

Data

2019

Valoare

finalizării

Aprobat

Preliminat

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1.399,8

} 1.508,3!

434,21

442,00

Surse proprii, din care:

1.051,8<

150,0(

157,50

165,30

a) - amortizare

63,o;

150,00

157,50

165,38

b) - profit

988,80

0,00

0,00

0,00

2 Alocații de la buget

Credite bancare, din care:

a)- interne

b) - externe

t

Alte surse, din care:

348,0C

1.358,33

276,71

276,71

- aport in natura la capitalul social

- aport in numerar

348,0C

1.358,33

276,71

276,71

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

3,00

1.081,62

0,00

0,00

1

Investiții în curs, din care:

0

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

I

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

470

3

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- Servicii curățenie

echipamente de curățenie

300

3

/ //

servicii de inchiriere transport

170

/

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

//

______L

- (denumire obiectiv)

~7\

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

I

- (denumire obiectiv)

A

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

1 c ■        1

<? ‘1,

k       1

m |

- (denumire obiectiv)

jr / r

Ă J

- (denumire obiectiv)

-

:) pentru bunurile de natura domeniului privat al stătului sau al unității administrativ teritoriale:

//

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv) ■                                   ■ ■

• - -

■ /

7/

•                                                                                        i                   ■ir i ■ f i

1A \

I) pentru bunurile luate in concesiune, închinate sau in locație de . jestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al inității administrativ teritoriale:

/y

Ir-uirAjn

tlA ,\\

.NT

-ȘT» )l

t.

•- (denumire obiectiv) ................

L

V .U.I.-3,C Tț.//

INDICATORI

Data finalizării

2019

Valoare

Aprobat

Preliminat

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

0i

1.081,62

0,00

0,00

Utilaje curățenie

31.12.2020

646,62

Echipamente curățenie

31.12.2020

25,00

Triciclu electric

31.12.2020

10,00

Autovehicule transport

31.12.2020

400,00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

0,00

0,00

0,00

a) - interne

j I -

b)- externe

II z)

-------------1LA.J.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțareDirector GeneralCOMPANIA municipala AGREMENT

„ C.U.I.: 37832136 ^OM
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante


mii lei

Nr crt

Măsuri

Termen de realizare

2019

2020

2021

2022

Preliminat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat bru

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat bru

Plăți restante

0

-1

2

3

4

5

e

7

8

9

10

Pct

i

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

1

Măsura 1 Creșterea veniturilor din producția vândută urmare a contractelor semnate in anul 2020

31.12.2020

X

X

13,1C

X

X

X

2

Măsura 2 Creșterea profitului brut prin diminuarea cheltuielilor cu bunurile si serviciile urmare a aplicării unor masuri de revigorare a companiei

31.12.2020

X

X

661,59

X

X

X

3

Măsura 3 Creșterea profitului brut prin diminuarea cheltuielilor taxele si impozitele prin înregistrarea cheltuielilor cu fondul pentru susținerea persoanelor cu handicap la capitolul contribuții angajator

31.12.2020

X

X

25,76

X

X

X

*1

Cauza 4 Creșterea profitului brut prin diminuarea cheltuielilor cu personalul datorită asigurării fondului de salarii pentru 6 luni din anul 2020

31.12.2020

X

X

68,88

X

X

X

5

Măsura 5 Creșterea veniturilor prin dezvoltarea și diversificarea activităților în conformitate cu contractul de delegare

31.12.2021/

31.12.2022

X

X

X

3.684,59

X

405,00

X

6

Măsura 6 Diminuarea plăților restante concomitent cu recuperarea creanțelor

31.12.2020

X

X

-168,00

X

X

7

Măsura 7 Recuperarea creanțelor in totalitate si plata datoriilor

31.12.2021

X

X

X

-750,00

X

TOTAL Pct. 1

X

X

769,33

-168,00

3.684,59

-750,00

405,00

X

Pct.

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. 1

1

Cauza 1 Diminuarea altor venituri din exploatare datorită faptului că in anul 2020 nu au fost prognozate

31.12.2020

X

X

-12,89

X

X

X

2

Cauza 2 Diminuarea veniturilor financiare, datorită faptului că in anul 2020 nu au fost prognozate

31.12.2020

X

X

-0,20

X

X

X

3

Cauza 3 Diminuarea profitului brut prin creșterea altor cheltuieli de exploatare datorată în special creșterii cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

31.12.2020

X

X

-56,80

X

X

X

l4

Cauza 4 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu bunurile și serviciile "n vederea continuării și dezvoltării activității companiei

31.12.2021/

31.12.2022

X

X

X

-699,02

X

-74,57

X

5

Cauza 5 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu taxele și impozitele uncție de indicele de inflație

31.12.2021/

31.12.2022

X

X

X

-0,38

X

-0,40

X

6

Cauza 6 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu personalul în vederea dezvoltării companiei

31.12.2021/

31.12.2022

X

X

X

-2.872,68

X

-317,15

X

7

Cauza 7 Diminuarea profilului brut prin creșterea altor cheltuieli de exploatare iatorată în special creșterii cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și aecorporale

31.12.2021/

31.12.2022

X

X

X

-7,50

X

-7,88

y /

x

FOTAL Pct. II

, X

X

-69,90

X

-3.579,59

X

-400,00

X

Pct.

III

rOTAL GENERAL = Pct. I + Pct. II

J / -09,43

918,00

699,43

-168,00

105,00

-750,00

5,00


dir\I %

CORPORFWADirector Economic,

OMPANIA /MUNICIPALĂ


ENT UR.EȘTI S.A.

,, C.U.I.137832136