Hotărârea nr. 164/2020

HOTARAREnr. 164 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare ai Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate aî Direcției Guvernantă Corporativă nr. 399/10.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 62/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 167/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General aî Municipiului București nr. 145/11.03.2019 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A.;

în temeiul prevederilor ari. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și ari. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A., conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Termoenergetica București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, t Georgiana Zamfir


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro


Compania Municipala Termoejftergetica București S.A.


Direcția Tehnica-Dezvoltare - erviciul investiții Nr. 10043/10.02.2020


Director Gener Davld-Alexandru

Programul de investiții pe anul 2020 cu finanțare din fonduri proprii


Nr.crt

|ijăipâjljdeî Wrttîe'

iOSwiBSJltF'r®puneri/fî®ntătedin'

:: Țleifără 7W ::

:?. 7er cu TVA

1

2

3

4

5

6

7

292,574,094.77

16,349,580.00

19,456,000.20

71,510,037.00

85,096,944.15

242,885,590.00

6,507,979.79

7,744,495.95

70,000,000.00

83,300,000.00

1

Modernizare rețele termice secundare (canal distanta aprox. 25.00 Km) aferente punctelor termice care deservesc consumatorii casnici

113,054,760.00

3,500,400.00

4,165,476.00

0.00

0.00

2

Modernizare rețele termice (canal distanta aprox.8,00 Km) aferente centralelor termice de cvartal

36,177,520.00

850,000.00

1,011,500.00

0.00

0.00

3

Eficientizare funcționare module termice din ansamblul Jiului Pajura și D Chibrit

1,190,820.00

100,069.20

119,082.35

0.00

o.oc

4

Eficientizarea funcționarii punctelor termice din zonele Berceni Giurgiu si Berceni Oltenița

6,302,170.00

329,594.10

392,216.98

0.00

0.00

5

Optimizarea funcționarii punctelor termice care deservesc consumatorii casnici

456,260.00

38,341.24

45,626.08

0.00

0.00

6

Optimizarea funcționarii modulelor termice care deservesc consumatorii ^casnici

423,960.9Ql

. O .^‘,626.50

'“"'X - J

30,495.54

0.00

0.00


Nr.crt

|Si®®Căpităi;S<Jciaf':

lei fara TVA

iioowiii

.Hei ai TVA

i

2

a

4

5

6

_____7______

7

Alimentarea cu energie termica a ansamblului sportiv Rapid

848,740.00

713,229.99

848,743.69

0.00

0.00

8

Proiectare si execuție tubulatura de evacuare gaze de ardere din coșul de fum, in vederea eliminării condensului, din coșul de fum aferent CT Turturele

844,900.00

710,000.00

844,900.00

0.00

o.oc

9

Expertizare si consolidare cămine de termoficare P5A, C2MB, Releului

286,460.00

240,718.76

286,455.32

0.00

o.oq

10

Cogenerare Casa Presei

83,300,000.00

0.00

0.00

70,000,000.00

83,300,000.00

g®i«49>688;504i,77

9,226,815.21

10,979,910.10

1,462,252.00

1,740,080.00

1

Compensatori

2,011,219.00

1,690,100.00

2,011,219.00

0.00

o.od

2

Robinet! {vane) cu acționare electrica pentru rețeaua primara

5,264,774.91

4,424,180.60

5,264,774.91

0.00

0.00

3

Sisteme sprijinire maluri

1,005,312.00

844,800.00

1,005,312.00

0.00

0.00

4

Robinet! (vane)

38,608,908.86

2,267,734.61

2,698,604.19

0.00

o.od

5

Echipament multifuncțional monocrom A3/A4 (coplator/printer/scanner/fax)

38,080.00

0.00

0.00

32,000.00

38,080.00

6

Licența MyQ pentru funcționarea echipamentelor multifuncționale A3/A4

5,950.00

0.00

0.00

5,000.00

5,950.00

7

Statie de lucru completa

1,500,000.00

0.00

0.00

630,252.00

750,000.00

8

Echipament multifuncțional monocrom A3/A4 (copiator/printer/scanner/fax)

533,120.00

0.00

0.00

224,000.00

266,560.0q

9

Licența MyQ pentru funcționarea echipamentelor multifuncționale A3/A4

83,300.00

0.00

0.00

35,000.00

41,650.00

10

Licența server virtual MyQPopcorn

7,140.00

0.00

0.00

6,000.00

7,140.00

11

Soluție completa hardware sl software

476,000.00

0.00

0.00

400,000.00

476,000.00

12

Optimizarea serviciului număr scurt necesar pentru Informarea in timp real a clientilor CMTEB

154,700.00

0.00

0.00

130,000.00

154,700.00

614,785.00

731,594.15

47>785.00

56,864.15