Hotărârea nr. 163/2020

HOTARAREnr. 163 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE CIMITIRE BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Cimitire București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 382/09.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 61/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 166/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 289/30.06.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire București S.A.;

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 417/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) Ut. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Cimitire București S.A., conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Cimitire București S.A vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020.                        “

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marius Adrian PavtBucurești, 30.04.202

Nr. 163

Bd Regina Elisabeta nr 47, cod poștal 050013, sector 5, București România, te! +4021 305 55 00. www.pmb.ro

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCUREȘTI S.A. _ °     ?


Sediul/Adresa: București, Bd. Regina Maria nr. 86 - 88, sector 4

Cod unic de înregistrare 38790403

Nr. Registrul Comerțului: J40/1439/2018

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

6=5/4

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5 +Rd

1

23,400.00

46,090.00

196.97

47,241

48,328

1.03

1.03

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

23,016.00

45,696.00

198 54

46,838

47,916

1.03

1.03

a)

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

3

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

b)

transferuri, cf.

prevederilor legale în vigoare

4

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2

Venituri financiare

5

384.00

394.00

102.60

403

412

1.03

1.03

3

Venituri extraordinare

6

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE

7

23,198.00

31,020.00

133.72

31,796

32,527

1.03

1.03

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

23,198.00

31,020.00

133.72

31,796

32,527

1.03

1.03

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

5,516.00

5,540.00

100.44

5,679

5,809

1.03

1.03

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte

10

230.00

160.00

69.57

164

168

1.03

1.03

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

16,673.00

24,388.00

146.27

24,998

25,573

1.03

1.03

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

6=5/4

9=7/5

10=8/7

0

i

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd. 13+Rd.14)

12

14,930.00

22,780.00

152.58

23,350

23,887

1.03

1.03

C1

ch. cu salariile

13

14,930.00

22,780.00

152.58

23,350

23,887

1.03

1.03

C2

bonusuri

14

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizării or de personal

16

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

959.00

716.00

74.66

734

751

1.031

1.03

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

784.00

892.00

113.78

914

935

1.03

1.03

D.

alte cheltuieli de

19

779.00

932.00

119.64

955

977

1.03

1.03

2

Cheltuieli financiare

20

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

M

ț Â

^202.00

"""" " 1 \

15,070.00

7,460.40

15,446

15,801

202.00

1.03

IV

IMPOZIT PE PROFIT

\ o.oo

1____________

0

3,409

3,487

#DIV/0!

1.03
INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

6=5/4

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

V

PROFITUL

CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din

24

0.00

15,070

15,447

15,802

0.00

0.00

1

Rezerve legale

25

0.00

754.00

773

791

0.00

0.00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0.00

0

0

0.00

0.00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

2,186.00

2,186

2,241

2,292

1.03

1.02

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor imorumuturi

28

0.00

0

0

0.00

0.00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

0.00

0.00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la / Rd. 25, 26, 27,

.

30

£

12,130

!

12,433

12,719

1.03

1.02
INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

6=5/4

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1               2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului

31

6

0

0.00

0.00

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat din care: .

32

0.00

6,432.00

6,593

6,744

1.03

1.02

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0.00

0.00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0.00

6,065.00

6,217

6,360

1.03

1.02

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

0.00

0.00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0 M 4

A ■W/i I

6,065

4

6,217

6,360

1.03

1.02

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

6=5/4

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

0.00

0.00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

0

0.00

0.00

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

0.00

0.00

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0.00

0.00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0.00

0.00

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

0

0.00

0.00

e)

alte cheltuieli

42

0

0

0.00

0.00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

50,700.00

24,322

608

622

0 03

1.02

1

Alocași de la buget

44

0

0

0.00

0.00

alocații bugetare aferente plății angajamente lor din anii anteriori

45

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

IX

CHELTUIELI

PENTRU

INVESTIȚII

46

50,700.00

24,322.00

9,531

9,750

0.00

0.00

X

DATE DE FUNDAMENTAR

47

0

0

0 00

0.00

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

310.00

O M '

. 350.00

112.90

359

367

1.03

1.02

2

Nr.mediu de salariat! total

49

280.00

-------7T-------!. ‘"“‘TT

3

350.00

359

367

1.03

1.02

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

6=5/4

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

2            .

3

4

5

6

7

8

9

10

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12* 1000

50

4,443

5,424

5,559

5,687

1.031

1.02

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat

51

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

82

131

134

137

1.03

1.02

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de

53

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < OPERAȚII /ANGAJAT»

54

0.00

'■ o

/îs

i %

.A (

0

0

0.00

0.00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

6=5/4

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

1,007.91

673.03

678.89

673.05

673.05

1.00

1.00

9

Plăți restante

56

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

10

Creanțe restante

57

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa: București, Bd. Regina Maria nr. 86 88, sector 4

Cod unic de înregistrare 38790403


Nr. Registrul Comerțului: J40/1439/2018

ANEXA 2

\                     BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2020

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora ___________ < mii lei>

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

cf. HG / Ordin comun

cf.

Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

600

7

8

1.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

0.00

0.00

23,400.00

23,400.00

10,346.00

12,795.00

12,905.00

46,090.00

1.97

0.00

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd .9+Rd.12+Rd .13+R d.14), din care:

2

6.00

0.00

23,016.00

23,016.00

10,246.00

12,695.00

12,605.00

45,696.00

1.99

0.00

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

0.00

0.00

23,016.00

23,016.00

10,245.00

12,695.00

12,805.00

45,696.00

1.99

0.00

al)

din vânzarea produselor

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a2)

din servicii prestate

5

0.00

0.00

23,016.00

23,016.00

10,245.00

12,695.00

12,806.00

45,696.00

1.99

0.00

a3)

din redevențe și chirii

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a4)

âtfe venitGti j/’

7

0.00

.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

din văfrfarearrisMprilpr\

8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul

2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

% '

Aprobat

Preliminat 1 Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

cf. HG / Ordin comun

cf.

Hotărârii CA

Trim 1

Trim 11

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6.00

7

B

C>

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11ț, din care:

9

.0.00

0.00

0.00

0.00

o.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

o.cw

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d)

din producția de imobilizări

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e)

venituri aferente costului

13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

alte venituri din exploatare (Rd .15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+R d.21), din care:

14

ȘJ»

0.00

e.W

0.00

0.00

0.OT

o.oo

0.00

0.00

0.00

H)

din amenzi și penalități

15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17-r-Rd.18), din care:

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- active corporale

17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- active necorporale

18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

M)

din valorificarea certificatelor C02

20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

fii)

altevenitiW '   -1    •

-------- ■ ■ ■ ■—

21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00INDICATORI


Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.2 7), din care:


0.00


din imobilizări financiare


0.00


Prevederi an precedent 2019


Aprobat


cf. HG t Ordin comun


cf.

Hotărârii CA


Preliminat I Realizat


Trim t


0.00


0.00


384.00


384.00


100.00


0.00


0.00


0.00


Propuneri an curent 2020 din care:


Trim II Trim III


100.00


100.00


6.00


394.00


1.03


0.00


0.00


0.00


0.00


din investiții financiare din diferențe de curs din dobânzi__________

alte venituri financiare


0.00

0X0

0X0

0X0


0.00

0X0

0X0

0X0


0.00

0X0

0X0


0.00 oxo oxo


0.00

0.00 oxo


0.00

0X0

0X0


0.00 oxo


0.00


0.00


0.00


384.00


384.00


100.00


100.00


0.00

100.00


0.00


0.00

0.00


394.00


1.03


Venituri extraordinare


0.00


o.oo


o.oo


o.oo


0.00


CHELTUIELI TOTALE (Rd.30-«-Rd.136i-Rd.144)


Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86i-Rd.120), din care:


A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32i-Rd.40i-Rd.46), din care:


Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd ,34+Rd.37+Rd.38+R d.39), din care:


cheltuieli cu materiile consumabile


cheltuieli cu materialele consumabile, din care:


b1)2,186.20


2,186.20


236.00


83.00


0.00


40.00


1.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


23,198.00


23,198.00


7,900.00


7,740.00


7,720.00


31,020.00


1.34


23,198.00


23,198.00


7,900.00


7,740.00


7,720.00


31,020.00


1.34


5,616.00


5,516.00


1,410.00


1,410.00


1,390X0


5,540.00


1.00


1,997.00


1,300.00


177.00


17.00


1,997.00


1,300.00


177.00


17.00


395.00


395.00


395.00


1,580.00


0.79


165.00


165.00


165.00


660.00


0.51


115.00


115.00


115.00


460.00


2.60


15.00


15.000.00


0.00


0.00

0.00

0.00

0.00


o.oo


10.61


10.61


23.37


24.06


fDIV/Ol


4.43


16.00           60.00 3.53    17.00


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul

2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

% \

Aprobat

Preliminat 1 Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

cf. HG / Ordin comun

cf. Hotărârii CA

Trim 1

Trim II

Trim III

An

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6C

600

7

8

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

8.00

0.00

160.00

160.00

100.00

100.00

100.00

400.00

2.50

20.00

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

42.00

0.00

450.00

450.00

100.00

100.00

100.00

400.00

0.89

10.71

d)

cheltuieli privind energia și apa

30

1.00

0.00

70.00

70.00

15.00

15.00

15.00

60.00

0.86

70.00

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

21.00

0.00

221.00

221.00

205.00

195.00

175.00

720.00

3.26

10.52

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

0.00

0.00

21.00

21.00

15.00

15.00

15.00

60.00

2.86

0.00

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

19.00

0.00

180.00

180.00

130.00

130.00

130.00

520.00

2.89

9.47

b1)

- către operatori cu capital integral / majoritar de stat

43

5.00

0.00

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.80

b2)

- către operatori cu capital privat

44

14.00

0.00

171.00

171.00

130.00

130.00

130.00

520.00

3.04

12.21

±1

prime de asigurare

45

£00

0.00

20.00

20.00

60.00

60.00

30.00

140.00

7.00

10.00INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Aprobat

Preliminat 1 Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

cf. HG / Ordin comun

cf.

Hotărârii CA

Triml

Trim II

Trim III

An

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6.00

7

a

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+R d.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

132.00

o.oo1

3,298.00

3,298.00

810.00

820.00

820.00

3,240.00

0.98

24.98

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

0.43

0.00

92.00

92.00

24.00

24.00

24.00

96.00

1.04

230.00

b1)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

040

0.00

92.00

92.00

24.00

24.00

24.00

96.00

1.04

230.00

c>

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

1270

0.00

55.00

55.00

24.00

24.00

24.00

96.00

1.75

4.33

ct)

cheltuieli de protocol, din care:

51

12.70

0.00

55.00

55.00

24.00

24.00

24.00

96.00

1.75

4.33

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.M

0.00

0.00

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, pp{riyjhLegii

modificările uite nbare . “7

54

0.00

0.00

0.00

0.00

D.OO

O.M

0.00

0.00

0.00

0.00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

% w-

Aprobat

Preliminat

1 Realizat

din care:

7=6/5

uz

8=5/3a \

cf. HG / Ordin comun

cf. Hotărârii CA

Triml

Trim II

Trim III

An

2

3

3a

4

4a

5

Ba

6b

6c

6.00

7

8

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- ch.de promovare a produselor

56

0.00

b.oo

0.00

0.00

0.00

0.001

0.00

0.00

0.00

0.00

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

o.oo

0.00

0.00

0.00

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

0.80

0.00

1,100.00

1,100.00

500.00

500.00

500.00

2,000.00

1.82

1,375.00

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care

63

2.00

0.00

40.00

40.00

3.00

3.00

3.00

12.00

0.30

20.00

- cheltuieli oi) diurna-]    x

iRd.55+Rd 66l.<ttn     _4

64

1.00

0.00

2.00

2.00

3.00

3.00

3.00

12.00

6.00

2.00     /

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul

2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

cf. HG / Ordin comun

cf. Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6.00

7

8

-interna

65

1.00

0.00

2.00

2.00

3.00

3.00

3.00

12.00

6.00

2.00

-externa

66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

gt

cheltuieli poștale și laxe de telecomunicații

67

0.10

0.00

46.00

46.00

15.00

15.00

15.00

60.00

1.30

460.00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

10.30

0.00

30.00

30.00

6.00

6.00

6.00

24.00

0.80

2.91

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

0.00

0.00

1,435.00

1,435.00

88.00

98.00

98.00

352.00

0.25

0.00

ii)

cheltuieli de asigurare și pază

70

0.00

0.00

50.00

50.00

48.00

48.00

48.00

192.00

3.84

0.00

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

o.oo

0.00

0.00

0.00

15.00

15.00

15.00

60.00

0.00

0.00

•3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

0.00

0.00

20.00

20.00

25.00

36.00

35.00

100.00

5.00

5EHV/0I

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporate, din care:

73

0.00

oÂîo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00cb


o
INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul

2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

cf. HG / Ordin comun

cf.

Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

1

2

3

3a

4

4a

s

6a

6b

6c

6.00

7

8

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 109/2011

76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

•7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

j)

alte cheltuieli

78

105.70

0.00

500.00

500.00

150.00

150.00

150.00

600.00

1.20

4.73

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăm in te asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd,8 4+Rd.8S), din care:

79

0.20

0.00

230.00

230.00

160.00

0.00

0.00

160.00

0.70

1,150.00

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

ch. cu taxa de licență

82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

■?.

cheltuieli cu alte taxe și impozite _

85

0.20

0.00

30.00

30.00

160.00

0.00

0.00

160.00

5.33

150.00

C.’Chiltuieli cu personalul R L87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

1,899.00

0.00

15,673.00

16,673.00

6,097.00

6,097.00

6,097.00

24,388.00

1.46

8.78


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

% (

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

cf. HG / Ordin comun

cf.

Hotărârii CA

Trim I

Trim I)

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

s

6a

6b

6c

6.00

7

8

co

Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+ Rd.92)

87

1,315.00

0.00

14,930.00

14,930.00

5,695.00

5,695.00

5,695.00

22,780.00

1.53

11.35

c1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.9O+Rd.91), din care:

68

1,315.00

0.00

14,930.00

14,930.00

5,695.00

5,695.00

5,695.00

22,780.00

1.53

11.35

a) salarii de bază

89

1,315.00

0.00

13,720.00

13,720.00

4,250.00

4,250.00

4,250.00

17,000.00

1.24

10.43

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCNI)

90

0.M

0.00

1,168.00

1,168.00

1,445.00

1,445.00

1,446.00

5,780.00

4.96

0.00

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0.00

0.00

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c2

Bonusuri

(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+

Rd.99), din care:

92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

V?

a) cheltuieli sociale prevăzute

93

0.00

.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0.00

.00

0.00

0.00

0.00

o.w

0.00

0.00

0.00

0.00

b} tichete de masă;

96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cjtichete de vacanță;

97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

;Ji, privind participarea ariaților la profitul obtinut pnuî Precedent___________

98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul

2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Aprobat

Preliminat 1 Realizat

din care:

7=6/5

-

8=5/3a

cf. HG 1 Ordin comun

cf.

Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6,00

7

8

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.10l4-Rd.1024Rd.103), din care:

100

o.ob

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de

101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0-00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

tun

G.OO

0.00

0.00

c) cheltuieli de natură salarialâ aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

o.do

0.00

0.00

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

537.00

0.00

959.00

959.00

179.00

179.00

179.00

716.00

0.75

1.79

M

a) pentru directori/directorat

105

113.00

0.00

411.00

411.00

42.00

42.00

42.00

168.00

0.41

3.64

-componenta fixă

106

113.00

0.00

411.00

411.00

42.00

42.00

42.00

168.00

0.41

3.64

■componenta variabilă

A

107

O.Dg

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RUC^


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Aprobat

Preliminat 1 Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

cf. HG / Ordin comun

cf.

Hotărârii CA

Trim 1

Trim ti

Trim III

An

0

2

3

3a

4

4b

5

6a

6b

6c

6.00

7

8

1

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

374.00

0.00

488.00

488.00

117.00

117.00

117.00

468.00

0.96

1.30

■componenta fixă

109

374.00

0.00

488.00

488.00

117.00

117.00

117.00

468.00

0.96

1.30

-componenta variabilă

110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c) pentru AGA și cenzori

111

50.00

0.00

60.00

60.00

20.00

20.00

20.00

80.00

1.33

1.20

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 114+Rd.115+Rd.116+Rd.1 17+Rd.118+Rd.119), din care:

113

47.00

0.00

784.00

784.00

223.00

223.00

223.00

892.00

1.14

16.68

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale***

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) ch. privind contribuția la asigurări ptsomaj ***

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c) ch. privind contrib. la asig, soc. de sănătate***

6.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

dț contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%

40.70

0.00

344.00

344.00

128.00

128.00

128.00

512.00

1.49

8.45

e) ch>privind contribuțiia fiităjii lâ^chemele de pensii

0.00

0.00

440.00

440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat anul

2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

-

Aprobat

Preliminat

1 Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

cf. HG / Ordin comun

cf. Hotărârii CA

Triml

Trim li

Trim III

An

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6.00

7

8

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

0.00

0.00

0.00

0.00

95.00

95.00

95.00

380.00

0.00

0.00

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+ Rd.121+Rd.122), din care:

114

51.00

0.00

779.00

779.00

233.00

233.00

233.00

932.00

1.20

15.27

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

115

0.00

0.00

19.00

19.00

3.00

3.00

3.00

12.00

0.63

0.00

- către bugetul generat

116

0.00

0.00

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- către alți creditori

117

0.00

4.00

4.00

3.00

3.00

3.00

12.00

3.00

0.00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0.00

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d)

alte cheltuieli

120

0.60

0.00

40.00

40.00

10.00

10.00

10.00

40.00

1.00

66.67

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

50.40

0.00

700.00

700.00

220.00

220.00

220.00

880.00

1.26

13.89

0

ajustan șt oeprecien pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

122

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ă

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

fL1)

-provizioane privind participarea la profita salariaților

124

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

cf. HG / Ordin comun

cf. Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim HI

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6.00

7

B

A

f1.2>

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135) , din care:

127

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- din participarea salariajilor ta profit

128

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

GOO

0.00

0.00

0.00

-venituri din alte provizioane

130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

0.00

0.00

1 z

1

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:

132

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a?)

A

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0-00

(LOQ

0.00

0.00INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

"v

% \

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

cf. HG / Ordin comun

cf.

Hotărârii CA

Triml

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6.00

7

8

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:

135

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0.00

0.00

0.00

0.00

o.no

0.00

0.00

0.06

0.00

0.00

c)

alte cheltuieli financiare

138

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

139

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profWpierdere)

(Rd,1-Rd-29l

140

-2,186.20

0.00

202.00

202.00

2,445.00

5,055.00

5,185.00

15,070.00

74.60

-0.09

venituri neimpozabile cheltuieli nedeductibile fiscal

141

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

142

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

V

DATE DE FUNDAMENTARE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

1

Venituri totale (rd.2) din care:

144

0.00

0.00

23,016.00

23,016.00

10,245.00

12,695.00

12,805.00

45,696.00

1.99

0.00

-venituri din subvenții si transferuri

145

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

■alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat

146

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

147

1,315.00

0.00

14,930.00

14,930.00

5,695.00

5,695.00

5,695.00

22,780.00

1.53

11.35

a)

•*ttt*t*t*t*t*

148

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b).

149

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

************** -—---

150

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

% '

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

cf. HG / Ordin comun

cf.

Hotărârii CA

Triml

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6.00

7

8

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

1,315.00

0.00

14,930.00

14,930.00

5,695.00

5,695.00

5,695.00

22,780.00

1.53

11.35

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

70.00

0.00

310.00

310.00

0.00

0.00

0.00

360.00

1.13

4.43

5

Nr.mediu de salariați

153

18.00

0.00

280.00

280.00

350.00

1.25

15.56

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor cu salariile [(Rd.147-rd 93-rd 98)/Rd.153)]/12*1000

154

6,088.00

0.00

4,443.00

4,443.45

5,423.81

1.22

0.73

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat

155

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

0.00

0.00

82.20

82.20

130.56

0.00

0.00

b

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat

157

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

3

1? r :<

4

.£5

-4-

Productivitatea muncii in uAit^ fizice pe total personal Wi i J   i ti ta te produse

fmW srsoană) W=QPF/Rd.153 <0PERAT1l >

158

123,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00'•>7 r*INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul

2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Aprobat

Preliminat 1 Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

cf. HG / Ordin comun

cf.

Hotărârii CA

Trim 1

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6.00

7

8

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

159

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-cantitatea de produse finite (QPF) <OPERATII>

160

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- preț mediu (p)

161

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- valoare=QPF x p

162

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

163

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Plăți restante

164

0.00

0.00

0.00

000

0.00

OOO

0 00

0.00

0.00

0.00

9

Creanțe restante, din care:

165

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la operatori cu capital integral / majoritar de stat

166

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

- de la operatori cu capital privat

167

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

- de la bugetul de stat

168

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la bugetul local

169

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la alte entitati

170

0.00

0.00

0.00

000

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

10

Credite pentru finanțarea

171

0.00

0.00

0.00

0.00

000

000

0 00

0.00

0.00

0.00CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa: București, Bd. Regina Maria nr. 86 - 88, sector 4

Cod unic de înregistrare 38790403

Nr. Registrul Comerțului: J40/1439/2018

Anexa nr.3Gradul de realizare a veniturilor totale

ANII 2018-2019

<mii lei>

1

1

Nr. Crt.

INDICATORI

Prevederi an

precedent 2018

% 4=3/2

Prevederi an

precedent 2019

%     7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

4,040

0

0.00

23,400

23,400

100.00%

1

Venituri din exploatare

4,000

0

0.00

23,016

23,016

100.00%

2.

Venituri financiare

40

0

0.00

384

384

100.00%

3.

Venituri extraordinare

/ 0

0

0.00

0

0

0.00%


.1


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa: București, Bd. Regina Maria nr. 86 - 88, sector 4

Cod unic de înregistrare 38790403

Nr. Registrul Comerțului: J40/1439/2018


Anexa nr. 4 1&


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**


2020                                <mii lei>

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2020

an 2021

an 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

6

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

50,700

27,288

24,322

900

920

7

Surse proprii, din care:

7001

730

880

900

920

a) - amortizare

700

730

880

900

920

b) - profit

0

0

2

Alocații de la buget

0

0

3

crădite oancara, am care:

0

0

0

o

a) -"interne-

"T

b) - externe

0

0

4

Alte surse, din care:

50,000

26,558

23,442

0

0

-APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL

0

0

- investiții om capitaiui subscris

50,000

26,558

23,442

0

0

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

50,700

27,288

24,322

0

0

1

Investiții în curs, din care:

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- terenuri

C A y

- împrejmuiri, amenajări

/ I V.S” f l c

zz>

- mașini și utilaje specifice

\ w

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

'tlUL G

f

- (denumire obiectiv)

X 'T 4.

_____1INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2020

an 2021

an 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

50,274

27,078

23,680

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

50,274

27,078

23,680

Terenuri

31-Dec-19

29,274

21,674

Amenajări terenuri -cimitire

31-Dec-20

9,000

Mașini si utilaje specifice

31-Dec-20

4,570

820

3,750

c

4!

Capele si hale

31-Dec-19

2,000

0

4,000

Clădire pentru sediul social al companiei

31-Dec-19

10,000

4,584

l   /

.     . zV   t-

^77 /

Lucrări conformare ISU -clădire sediu social

31-Dec-20

500

■Aț-

%

l

Extindere/con solidare Corp B - bd. Regina Maria nr.86-88

31-Dec-20

2,000

’tl

L

împrejmuiri, amenajari

31-Dec-19

4,430

0

4,430

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

' //

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)
INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2020

an 2021

an 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

o M 4

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

2 Z

k Q. (7 I

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

426

210

642

0

0

Mobilier/Aparatura specifica/Aparate de măsură si control specifice

31-Dec-20

100

23

77

/

Echipamente tehnica de calcul* soft inventariere

31-Dec-20

326

187

139

(/

Containere

31-Dec-20

0

0

74

Autoutilitare

31-Dec-20

0

0

352

Autoturisme

31-Dec-20

0

0

„0

DIRECT)
XfORPORATA


INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2020

an 2021

an 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b)- externe

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa:București, Bd. Regina Maria nr. 86 - 88, sector 4

Cod unic de înregistrare 38790403

Nr. Registrul Comerțului: J40/1439/2018

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante anul 2020


Mi-


<mil lei>

Nr.crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2019

an curent 2020

an 2021

an 2022

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

a

9

10

Pctl

Măsuri de

1

CREȘTEREA

12/31/2020

X

X

2

Măsura 2

12/31/2020

X

X

n

Măsura n

12/31/2020

X

X

TOTAL Pct. I

X

X

0

0

0

0

0

Pct II

Cauze care

1

Cauza 1

12/31/2020

X

X

2

Cauza 2

12/31/2020

X

X

n

Cauza

12/31/2020

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

0

0

0

0

0

Pct III

TOTAL GENERAL

0

0

0

0

0

0