Hotărârea nr. 162/2020

HOTARAREnr. 162 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvemanță Corporativă nr. 385/09.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 60/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 165/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

  • -   Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Hotărârii C.G.M.B. nr. 132/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Transportului București S.A.;

  • -   Hotărârii C.G.M.B. nr. 408/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Transportului București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A, conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Managementul Transportului București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020.Bd Regina Elisabeta jt. 47. cod poștal 050013, sector 5, București. Român a tel . +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCUREȘTI S.A.

Sediul/Adresa: :BUCURESTI, B-DUL LACUL TEI NR.1-3, SECTOR.2

C.I.F.: RO37991409


ANEXA 1


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2020
MII

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

%

,1

9=7/5

10=8/7

T"

1

2

3

4

6

6=5/4

7

8

9

10

'Li

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd,5)

1

714.0

10,186

1427.00%

11,863

14,828

116.00%

125.00%

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

670.0

10,186

1520.00%

11,863

14,828

116.00%

125.00%

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

36.0

b)

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

44.0

ii

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

7,730.0

9,886

128.00%

10,867

11,874

110.00%

109.00%

1

Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care

7

7,730.0

9,866

128.00%

10,853

11,938

110.00%

110.00%

A.

Cheltuieli cu bunuri si servicii

8

2,249.0

2,425

108.00%

2,668

2,934

110.00%

110 00%

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

80

88

97

110.00%

110 00%

C

Cheltuieli cu personalul, din care:

10

5,481.0

5,841.0

107.00%

6,425

7,068

110.00%

110.00%

C0

cheltuieli de natură salariată (Rd.13+Rd,14)

11

4,102.0

4,447

108.00%

4,892

5,381

110.00%

110.00%

C1

cheltuieli cu salariile

12

4,102.0

4,447

108.00%

4,892

5,381

110 00%

110 00%

C2

bonusuri

13

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

■\ 1

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15
INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

f'l'|llll!KCtl\--------------------

ENEV>

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

1,379-0

1,379

100.00%

1,517

1,669

110.00%

1-10 00%

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

15

17

18

110.00%

110.00%

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

1,520

1,672

1,839

110.00%

110 00%

2

Cheltuieli financiare

19

20

22

24

110.00%

110.00%

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

(Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

-7,016.0

300

-4.00%

330

363

110.00%

110.00%

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

-1,333.0

48

-4.00%

53

58

110.00%

110.00%

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUUPIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-

26

252

277

305

110.00%

110.00%

1

Rezerve legale

27

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

- 28.0

252

900.00%

277

110.00%


H^-yl

BVCC.MM.TRSP
MII LEI

N.

\ V

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

%

9=7/5

10=8/7

cp sg

* 1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

/ / * f

F 1

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd,27 la Rd. 31)>= 0)

32

-28.0

252

-900.00%

305

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

30

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

-140

1

153

15346 00%

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

_țL

- dividende cuvenite bugetului local

36

-14.0

152

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

1

1

100.00%

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de

38

-14 0

-1

121

-12097.00%

\ VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

Avii

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

//

/

a)

cheltuieli materiale

41

■......

_______4

//* UUM >

---Î-M'IlI

4J.

I,' f'iAfMGEMErifî

\ 1RANSPORtZX


Page 3 of 5


B.V.C.


MII LEI

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

%

9=7/5

10=8/7

r

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

b)

cheltuieli cu salariile

42

7 uj

l 7a fu.

-ȘL

cheltuieli privind prestările de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

s v Cs \

e>

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

1,000

1,455

2,000

146.00%

137.00%

1

Alocații de la buget

47

alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

7,945.0

1,000

13.00%

1,455

2,000

146.00%

137.00%

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

=\

.

7

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

84.0

61

73.00%

64

75

105.00%

117.00%

2

Nr mediu de salariați total

49

37.5

61

163.00%

78

75

128 00%

96 00%

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (iei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)

50

9.1

6.1

67 00%

5.2

6.0

86.00%

114 00%

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (iei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

9.1

6.1

67.00%

5.2

6.0

86.00%

114 00%

5

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii Iei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

52

73 5

1,676.7

2281.00%

2,269.9

2,480.1

135.00%

109.00%

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stal

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd 6/Rd 1)x1000)

55

10,826 0

971

9.00%

916

801

94.00%

87.00%, //* cc it

9

Plăți restante

56

,7MOI

-----MANA 3

VJRANSPO


BVC CM.M.TRSP-UrMII LEI

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

_L9l

Creanțe restante

57

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA MANal CENTUL TRANSPORTULUI BUCUREȘTI S.A.
Sediul/Adresa: :BUCURESTI, B-DUL LACUL TEI NR.1-3, SECTOR.2
C.I.F.: RO37991409

ANEXA 2


162./ZDZO

Detalierea indicatorilor economico-flnanciari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

__________MII LEIo

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2018

Prevederi an precedent - 2019

Propuneri an curent - 2020

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5 *100

8=5/3a *100

conform HG/Ordîn comun

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

rtaiQEJ

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

J

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)

1

644

644

714 0

1,000

3,567

5,619

10.186

1427 00

> hi

lf,>

1

Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din

2

644

644

6700

1,000

3,567

5,619

10,186

1520 00

7

S 71;

a)

din producția vândută (Rd 3=Rd 4+Rd 5+Rd.6+Rd,7), din care

3

644

644

626.0

1,000

3,567

5,619

10,186

1627 00

ML

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

644

644

6260

1,000

3 567

5,619

10,186

1627 00

a3)

din redevențe și chirii

6

alte venituri

7

w

iin\vânzarea mărfurilor

8

lin subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei ie afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd,11), din care:

9

360

V

JcMlsubvențit, cf. prevederilor legale In vigoare

10

36 0

^Zțlnansferun cf. prevederilor legale în vigoare

11

'V

WCproducția de imobilizări

12

Venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd 20+Rd.21, din care:

14

H          8.0

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (red 16=Rd.17+Rd.18), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

ML

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

8.0

2

Venituri financiare (Rd.22=Rd 23+Rd 24+Rd 25+ Rd 26+Rd.27), din care:

22

44 0

Dl

din imobilizări financiare

23

Bl

din investiții financiare

24

Bl

din diferențe de curs

25

■n

SBi

am aoaanzi

26

44 0

alte venituri financiare

27

Eia

fllIELI TOTALE (Rd.28=Rd 29+Rd.13O)

28

2,923

7,734

7,734

7,7300

2,424

4,462

6,409

9.886

ZmJT2S4.00

CH

eltuieli de exploatare

L29=Rd 30+Rd 78+Rd.85+Rd,113), din care:

29

2 923

7,734

7 734]

7,730.0

2419

4 452

6,401

9,866

x^.'go

Z' CC

fRS

c/

I’


V A > B.VC C M lORSP


Prevederi an precedent - 2019

... ________________

Propuneri an

curent - 2020

%

Nr.

rd.

Realizat

Aprobat

din care:

7=6/5*100

8=5/3a *100

INDICATORI

anul 2018

conform HG/Ordin comun

conform

Hotărârii

C.A.

Preliminat / Realizat

Trim I

Trim II

Trim III

An

_2

1                              2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

A. A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd 31+Rd.39+Rd.45), din care:

30

100

1,060

1.060

1,848.0

576

1,135

1,598

2,425

131.00

1848.00

A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din

31

23

186

186

250.0

115

280

345

760

304 00

1087.00

a) cheltuieli cu materiile prime

32

b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

90

90

94.0

100

250

300

700

745.00

b1) cheltuieli cu piesele de schimb

34

10

10

2.0

25

50

75

100

5000.00

_ b2) cheltuieli cu combustibilii____

35

6

80

80

92.0

150

300

450

600

652.00

1533.00

c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

2

90

90

106.0

15

30

45

60

57 00

5300.00

\          d) cheltuieli privind energia și apa

37

15

6

6

50.0

-J ____ e) cheltuieli privind mărfurile

38

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

39

36

565

585

1,055.0

360

662

964

1,266

120.00

2931 00

a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

50

50

5.0

15

30

45

,           60

1200.00

b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:

41

36

500

500

981.0

275

550

825

1,100

112.00

2725.00

b1) către operatori cu capital _____integral/majoritar de slat__

42

36

981.0

60

120

180

240

b2) către operatori cu capital privat

43

500

500

215

430

645

860

c) prime de asigurare

44

35

35

69.0

70

62

94

106

154.00

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ R4J56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ F£Ji.67+Rd.68+Rd.77), din care:

45

41

289

289

543 0

101

193

289

399

73.00

1324.00

1    ___ -al cheltuieli cu colaboratorii

46

41

180

180

25

50

75

100

ÎT -    b)_ cheltuieli privind comisioanele și onorariul,

/ j        d\c?re:________________________________

47

m ' b1b | cheltuieli privind consultanta juridică

48

1

i ri-.’iftăĂ cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate H9țL51+Rd.53), din care:

49

30

30

35.0

20

40

60

80

229.00

1? C'           cheltuieli de protocol, din care:

50

'                 - tichete cadou potrivit Legii

' ’ }fc’       nr. 193/2006, cu modificările

ulterioare

51

._

c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

30

30

35.0

20

40

60

r       80

229.00

' \\                 - lichete cadou ptr. cheltuieli de

ț '■                reclamă și publicitate, potrivit

2 / A             Legii nr. 193/2006, cu modificările

.              ulterioare

53

^7%

Page 2 of 7


b .v.c.,;


Realizat anul 2018

Prevederi an precedent - 2019

Propuneri an curent - 2020

%

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=5(5*100

8=5/3a

*100

conform HG/Ordln comun

conform Hotărârii CA.

Triml

Trim 11

Trim III

An

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- ch.de promovare a produselor

55

d)

Ch cu sponsorizarea, potrivit O U.G. nr. 2/2015 (Rd 56=Rd 57+Rd 58+Rd.6O), din care:

56

d1)

ch de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

57

d2)

ch de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:

58

- pentru cluburile sportive

59

alte cheltuieli cu sponsorizarea

60

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

15

15

7.0

3

3

4

10

143.00

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

1.0

f1)

- cheltuieli cu druma

(rd 63=Rd 64+Rd.65), din care:

63

- interna

64

- externa

65

_aL

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

1

4

4

290

12

24

361

48

166.00

2900.00

JjL

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

4

10

10

6.0

2

3

5

6

100.00

150.00

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

50

50

134.0

39

73

109

155

116 00

ii)

cheltuieli de asigurare și pază

69

50

50

98 0

25

501

75

100

102 00

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

26

26.0

5

10

15

30

_!2L

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

3

100

3

3

3

10

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

- aferente bunurilor de natura domeniului public

73

•5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.

Ordonanței de urgență a Guvernului nr

75

3

5

8

10

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

3

5

H       8

5

(! cow n* „...n

/i\

j)

alte cheltuieli

77

10

331.0

I

V.


'              t.--’

B.V.C CMMTRSPiuih^ c,fe>


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2018

Prevederi an precedent - 2019

Propuneri an curent - 2020

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5 *100

8=5/3a *100

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd 78=Rd 79+Rd 80+Rd 81+Rd 82+ Rd 83+Rd 84). din care

78

10

10

20 0

3

9

12

80

400.00

ch cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

bj^

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

80

ch. cu taxa de licență

81

1

3

4

40

ak

ch. cu taxa de autorizare

82

1

3

4

20

ch. cu taxa de mediu

83

1

3

4

20

JL

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

10

10

20.0

Cheltuieli cu personalul

(Rd 85=Rd 86+Rd 99+Rd.103+ Rd. 112), din care

85

2,823

6,664

6,664

5,482.0

1,460

2,928

4,411

5,841

107.00

194 00

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd 86=Rd.87+

86

1,612

5,164

5,164

4,102 0

1,112

2,224

3,336

4,447

108 00

254.00

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd 88+Rd 89+Rd 90), din care:

87

1,612

5,164

5,164

4,102.0

1,112

2,224

3,336

4,447

108.00

254.00

salarii de bază

88

1,612

5,164

5,164

4,102 0

1,112

2,224

3 336

4,447

108 00

254.00

b)

sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

_£L

alte bonificații (conform CCM)

90

C2

Bon (Rd caic

usuri

91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd 97+ Rd.98), din

91

a)

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

93

tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

94

_y_

tichete de masă

95

vouchere de vacanță:

96

d)

ch privind participarea salariaților la profitul obținui in anul precedent

97

alte cheltuieli conform C.C.M.

98

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.1OO+Rd.1O1 + Rd. 102), din care:

99

a)

ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

b)

ch. cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești

101

COMPANIA


I MAMACS

‘..TRANSI


ICIIJALĂ iEUENTUL BORTUL


Page 4 of 7


B.V.C. C.M.MTRSP,1INDICATORI

Prevederi an precedent - 2019

Propuneri an curent - 2020

%

Nr. rd.

Realizat anul 2018

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

7=6/5*100

8=5/3a *100

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim 1

Trim II

Trim III

An

□IU

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

c)

cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizam, administrator special, alte comisii si comitete

102

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111). din care:

103

516

1,500

1,500

7890

344

696

1,063

1,379

175.00

153 00

.Șl

pentru directori/directorat

104

130

250

250

166 0

75

150

225

300

181.00

128.00

componenta fixă

105

130

250

250

166.0

75

150

225

300

181.00

128.00

- componenta variabilă

106

b)

pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

107

386

1,250

1,250

569 0

256

513

769

1,025

180 00

147.00

- componenta fixă

108

386

1,250

1,250

569 0

256

513

769

1,025

180 00

147 00

- componenta variabilă

109

-SL.

pentru cenzori

110

54.0

13

13

39

54

d)

penlru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

20

30

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

695

591.0

■4

8

12

15

D

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd,113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd,120+Rd.121), din care:

113

380

380

380

380

1,520

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 114=Rd. 115+Rd.116), din care:

114

■ către bugetul general consolidat

115

- către alți creditori

116

_țl

cheltuieli privind activele imobilizate

117

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

d)

alte cheltuieli

119

e)

ch cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

380

380

380

380

1,520

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:

121

111

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

f1.1)

provizioane privind participarea la profit a salariatilor

123

fi .2)

provizioane inLsțt*tura cu contractul de mandak'''^ ’wț /£

124

r

1

7

t

4'

f2)

venituri din proviziei nejȘLajjjștăn pentru depreciere saifțjtejd^ri de valoare din care:

125

f2.1)

din anularea prAvjaopnpbrX (Rd.133+Rd.1 Wadtf&B), dki care

126

'gTm?!,'''.

- din participarea Sțfârațlor ja profit

127

"n-

- din depreder^ălmplnliZăblor corporale șuraclivelor rjr&iiâqte

128

a. * II

*

UD1


Page 5 of 7


B.VC.MII LEI

INDICATORI

Prevederi an precedent - 2019

3ropuneri an curent - 2020

%

Nr. rd.

Realizat anul 201B

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

7=6/5 *100

8=5/3a *100

conform

HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trlml

Trim II

Trim III

An

e

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

|- venituri din alte provizioane

129

2

cr dii

eltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), ,care_______________________________________________

1S0

5

10

8

20

al

cheltuieli privind dobânzile.din care:

1S1

aii

aferente creditelor pentru investiții

1S2

32)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:

1S4

b1)

aferente creditelor pentru investiții

1S5

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

1SB

51

alte cheltuieli financiare

12>7

5

10

8

20

ui

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd 1-Rd 28)

1SB

-7,090

-7 090

104 7

-1,424

-095

-790

300

287.00

venituri neimpozabile

1S9

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

JV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

48

v_

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care (Rd 2)

142

644

644

670

1,000

3,567

5,619

10,186

1520.00

a)

- venituri din subvenții și transferuri

142)

b)

* alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii

144

2

Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd.29

145

7,734

7,734

7,730

2,419

4,452

6,401

9,866

128 00

a)

- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau In calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat

14B

3

Cheltuieli de naturâ salarială (Rd.86), din care: **)

147

5,164

5,164

4,102

1,112

2,224

3,336

4,447

108.00

âl

147a)

b)

147b)

c)

147b)

4

Nr de personal prognozat la finele anului

14B

84

84

61.0

61

61

61

61

100.00

S

Nr.

mediu de salariați

149

34.50

34.500

61.0

61

61

61

61

100.00

B

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)

150

5.11

5.11

5.34

X

X

X

6.00

112 00

Câștigul mediu lunar pe-S«18TrâFi lei/persoană) determinat pe baza cheltQî^litMde^atură salarială, cf OG 26/2013 ------------------

151

5 60

X

x

X

6.00

•»

' .-1

C>

ț.

' /

/

Câștigul mediu lunar p0alârlat (lei/persoană) determinat pe baza cheltui^ljjof d&țijitikă salarială, recalculat cf OG nr 26/2(fl3jLfcșjif anpale a bugetului de stat t \ i             /

152

X

X

X

6.00

d)

wPQtor,.,Page 6 of 7


B VC C.M.M TRSI


MII LEI

INDICATORI

Nr.

rd.

/

Realizat anul 2018

Prevederi an preced

ent - 2019

Propuneri an curent - 2020

%

Aprobat

Preliminat/

Realizat

din care:

7=6/51 2100

8=5/3a 1100

conform

HG/Ordln comun

conform

Hotărârii

C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

7

a)

Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd 2/Rd.149)

153

18 14

18.14

16.60

X

X

131.81

794.00

b)

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat

154

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149

155

c1

)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care:

156

18.67

18.67

- cantitatea de produse finite (QPF) <mp>

157

■ preț mediu (p)

158

- valoare = QPF x p

159

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd 2

160

8

Plăți restante

161

9

Creanțe restante, din care:

162

- de la operatori cu capital inlegral/majoritar de stat

163

- de la operatori cu capital privat

164

- de la bugetul de stat

165

- de la bugetul local

166

- de ia alte entitati

167

1

Q

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)_____________________________

168

1

Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG nr 29/2017 din:

169

- alte rezerve

170

- rezultatul reportat

171Page 7 of 7


B.V.C. C M M TRSP

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCUREȘTI S.A.

Sediul/Adresa: :BUCURESTI, B-DUL LACUL TEI NR.1-3, SECTOR.2

C.I.F.: RO37991409

ANEXA3 U H&W

Gradul de realizare a veniturilor totale

MII LEI

Nr. crt

INDICATORI

Prevederi an 2018

% 4=3/2

Prevederi an precedent 2019

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

S

6

7

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:

11,799

0

0.00%

644

714.0

111.00%

1.

Venituri din exploatare

11,799

0

0.00%

644

670.0

104.00%

2.

Venituri financiare

0

4

0 00%

0

44.0

000%

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE
Pagina 1 of 1


B.V.C. C.M.M TRSP

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCUREȘTI S.A.

Sediul/Adresa: :BUCURESTI, B-DUL LACUL TEI NR.1-3, SECTOR.2

C.I.F.: RO37991409


ANEXA 4ZA


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare- mii tei -

INDICATORI

Data finalizării

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat ani

an 2020

an 2021

an 2022

an 2023

an 2024

0

1

2

3

4

5

7

8

8

8

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din

16,400

0

0

0

0

0

0

I

Surse proprii, din care:

16,400

0

0

0

0

0

0

a) - amortizare

0

0

0

0

0

0

0

b)-profit

0

0

0

0

0

0

0

2

Aloca|ii de la buget

0

0

0

0

0

0

0

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

a) - interne

0

0

0

0

0

0

0

h) - externe

0

0

0

0

0

0

0

4

Alte surse, din care:

0

0

0

0

0

0

0

APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL

0

0

0

0

0

0

0

- (denumire sursă)

0

0

0

0

0

0

0

APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL

16,400

7,945

0

1,455

2,000

2,000

2,000

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

16,400

7,945

0

1,455

2,000

2,000

2,000

1

Investiții în curs, din care:

0

0

1,000

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului

0

0

0

0

0

0

0

camere video -Monitorizare -SOFT

31-12-20

0

0

1,000

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al

0

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al

r- 0

0

0

0

0

0

0

KW/IA NICII&LÂ GEfJENTUL SPORTUL s.B.V.C CiM.M.TRSP.

- mii lei -

INDICATORI

Data finalizării

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat ani

an 2020

an 2021

an 2022

an 2023

an 2024

0

1

2

3

4

5

7

8

8

8

8

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în

0

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

0

2

Investiții noi, din care:

0

0

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului

0

0

0

0

0

0

0

- autoturism 1500 cm’ diesel

0

0

0

0

0

0

0

echipamente si biciclete

0

0

0

0

0

0

0

echipamente si biciclete

0

0

0

0

0

0

0

clădire

0

0

0

0

0

0

0

teren

0

0

0

0

0

0

0

- imobilizări necorporale - soft activitatea de exploatare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al

0

0

0

0

0

0

0

- înlocuirea geamurilor la clădirea administrativă

0

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat ai

0

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune. închiriate sau în

0

0

0

0

0

0

0
Page 2 of$


B V.C C M M.TRSP.

- mii lei -

INDICATORI

Data finalizării

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat ani

an 2020

an 2021

an 2022

an 2023

an 2024

0

i

2

3

4

5

7

8

8

8

8

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

0

3

Investiții efectuate ia imobilizările corporale existente

0

0

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului

0

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

0

-(denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al

0

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al

0

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în

0

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

0

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

0

0

0

0

0

0

0

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții.

0

0

0

0

0

0

b

a) - interne

0

0

0

0

0

0

0

b)- externe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

___________________________________________________________1
VJl.M?' ..

’ -1- \

, ( OMPANIA * ,

IV UN1CIPALA

iiA (AGEMEN^

trInsporW'SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATEPage 3 of J

B V C C.M.M.TRSP.

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCUREȘTI S.A.

Sediul/Adresa: :BUCURESTI, B-DUL LACUL TEI NR.1-3, SECTOR.2

C.I.F.: RO37991409


ANEXA 5


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restanteNr. crt

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2019

An curent 2020

An 2021

An 2022

Preliminat / Realizat

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

0

1

2

3

4

5

6

5

6

S

0

Pctl

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Măsură 1 - Reducerea costurilor in condiții de eficiență economică.

31-12-20

2

Măsura 2 - Lărgirea gamei de servicii

31-12-20

3

Măsura 3-0 mai bună promovare a serviciilor si lucrărilor

31-12-20

ITOTAL Pct 1

0

0

0

0

0

0

0

0

Pct II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct 1

1

Cauza 1 Creșterea salariului minim pe economie

01/01/2020

TOTAL Pct 11

0

0

0

0

0

0

0

0

Pct III

TOTAL GENERAL Pct 1 + Pct II

0

0

0

0

0

0

0

0SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATEPagina 1 of 1B.V.C C.MMTRSP


1

in limita prevăzută la ari. 25 alin 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 pnvind Codul fiscal, cu modificările ți completările ulterioare

2

se vor evid^nțTj irtpt sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat