Hotărârea nr. 161/2020

HOTARAREnr. 161 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE PARCURI SI GRADINI BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Parcuri și Grădini București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernantă Corporativă nr. 426/12.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 59/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 164/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 101/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 414/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Parcuri și Grădini București S.A., conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marius Adrian


Marius Adrian


ivel


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


iuresti, 30.04.2020

161 ’             >


București, 30.04.2020

Nr. 161 ’             >

Bd. Regina Elisabe^â nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro


Elisabe^a nr. 47, cod


050013, sector 5,


i, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro


HcqMa/L- Us/ZM-**Anexa nr.1


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2020

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat

31,12.2019

Propuneri BVC 2020

%

Estimări

2021

Estimări 2022

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

S=Slt

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5)

■r

23.891,44

23.891,44

100,04

2X608,04

56.3467O«

103,04

103,00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

23.890,14

23.890,44

100,04

24606,54

25.344,04

103,04

103,00

a)

Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

o.oc

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,00

b)

Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

o,oc

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,00

2

Venituri financiare

5

1,31

1,04

76,54

1,54

2,00

150,00

133,33

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd.7 + Rd.19)

6

23.185,59

23.104,49

99,69

23.682,00

24.250,00

102,50

102,40

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.7 = Rd.8 + Rd.9 + Rd.10 +

Rd.18), din care:

7

23.185,57

23.104,46

99,65

23.682,00

24.250,00

102,50

102,40

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

2.229,44

2.936,66

131,72

3.010,00

3.081,87

102,50

102,39

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

7,64

36,78

481,22

37,70

38,60

102,50

102,40

C.

cheltuieli cu personalul (Rd.10 = Rd.11 + Rd.14 + Rd.16 + Rd.17), din care:

10

19.770,21

18.411,73

93,13

18.872,03

19.324,96

102,50

102,40

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.11 = Rd.12 + Rd.13)

11

18.326,87

16.869,45

92,05

17.291,19

17.706,18

102,50

102,40

C1

ch. cu salariile

12

17.645,54

15.944,34

90,36

16.342,93

16.735,19

102,50

102,40

C2

bonusuri

13

681,34

925,11

135,78

948,24

970,99

102,50

102,40

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere sl control, comisii sl comitete

16

744,33

822,90

110,56

843,48

863,72

102,50

102,40

CS

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

699,01

719,38

102,91

737,36

755,06

102,50

102,40

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

1.178,28

1.719,29

145,92

1.762,27

1.804,57

102,50

102,40

2

Cheltuieli financiare

19

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1 ■ Rd.6)

20

705,87

787,00

111,49

926,00

1.096,00

117,66

118,36

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

208,14

51,22

24,61

148,16

175,36

289,28

118,36

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V

PROFITUUPIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26 = Rd.20 - Rd.21 - Rd.22 + Rd.23 -Rd.24 - Rd.25), din care:

26

497,73

735,78

147,83

777,84

920,64

105,72

118,36

1

Rezerve legale

27

37,98

39,35

103,61

46,30

54,80

117,66

118,36

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent!

29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.

27, 28, 29, 30,31 (Rd.32 = Rd.26 - (Rd.27 la Rd.31) >= 0)

32

459,75

696,43

151,48

731,54

865,84

105,04

118,36

7

Participarea salarlaților la profit In limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu unar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referință

33

49,03

73,35

149,61

75,18

76,99

102,50

102,40

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în iazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale șl societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din :are:

34

254,39

384,89

151,30

-ț03,36

471,41

104,80

116,87

’l

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

o,o5

0,0u

0,00

r0,00

0,00

0,00

b|

- dividende cuvenite bugetului local

36

254,39

384,89

403;9q

--4717411

104,80

116,87

EL.

- dividende cuvenite altor acționari

37

0,00

0,00

151,30

O.tȚP

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat

31.12.2019

Propuneri BVC 2020

%

Estimări 2021

Estimări 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6-5/4

7

8

9

10

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 -Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

205,36

311,54

151,70

328,18

394,43

105,34

120,19

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

cheltuieli materiale

41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu salariile

42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

alte cheltuieli

45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

23.330,45

12.233,13

52,43

2.552,38

2.622,80

20,86

102,76

1

Alocații de la buget

47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din _ anii anteriori

48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

10.368,25

11.467,06

110,60

0,00

0,00

0,00

0,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

390

278

71,28

285

292

102,52

102,46

2

Nr. mediu de salariat! total

51

353

290

82,15

259

263

89,31

101,54

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarlală *)

55

4.311

4.831

112,06

5.536

5.580

114,60

100,80

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarlală, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

56

2 340

X

X

X

X

X

X

S

Productivitatea muncii in unltăti valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

57

67,68

82,38

121,73

95,01

96,37

115,33

101,43

6

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

58

67,68

X

X

X

X

X

X

7

Productivitatea muncii în unltăti fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)

59

X

X

X

X

X

X

X

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

Rd.7/Rd.1)x1000

60

970,46

967,06

99,65

962,37

956,76

99,52^

99,42

9

Plăti restante

61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Creanțe restante

62

5.044,77

5.044,77

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Compania Municipala PARCUR SI GRAD BUCUREȘTI

Sediul/Adresa Bulevardul Lascăr Catargiu nr.34, Sector 1, București.


Anexa nr.2Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora


II


1

2

1

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 31.12.2018

BVC 2019

Propuneri BVC 2020

%

%

Aprobat

Preliminat 31.12.2019

din care:

7=6/5

8=5/3a

HCGNIB nr. 365/2019

CA nr. 56/ 29.11.2019

Trlml

Trim II

Trim III

An 2020

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.22)

1

17.921,35

33.233,00

33.233,00

23.891,46

6.224,74

12.353,96

18.187,05

23.891,46

100,00

133,31

Venituri totale din exploatare (Rd.2 = Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + Rd.14), din care:

2

17.920,77

33.232,00

33.232,00

23.890,15

6.224,49

12.353,46

18.186,30

23.890,46

100,00

133,31

a)

din producția vândută (Rd.3 = Rd.4 + Rd.5 + Rd.6 + Rd.7), din care:

3

17.848,77

33.232,00

33.232,00

23.264,91

6.224,49

12.353,46

18.186,30

23.890,46

102,69

130,34

a1)

din vanzarea produselor

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2)

din servicii prestate

5

17.848,77

33.232,00

33.232,00

23.264,91

6.224,49

12.353,46

18.186,30

23.890,46

102,69

130 34

a3)

din redeven(e și chirii

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a4)

alte venituri

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

din subvenții șl transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9 = Rd.10 + Rd.11), din care:

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.do

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din producția de Imobilizări

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

venituri aferente costului producției fn curs de execuție

13

67,97

0,00

0,00

-67,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

n

alte venituri din exploatare (Rd.15 + Rd.16 + Rd.19 + Rd.20 + Rd.21), din care:

14

4,04

0,00

0,00

693,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.169,70

fi)

dtn amenziși penalități

15

4,04

0,00

0,00

690,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.093,70

t2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16 = Rd.17 + Rd.18), din care:

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- active corporale_____________________________

17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- active necoiporale

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

«)

din subvenții pentru investiții__

19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2____________

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f5)

alte venituri

21

0,00

0,00

0,00

3,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:

22

0,57

1,00

1,00

1,31

0,25

0,50

0,75

1,00

76,59

227,24

a)

din imobilizări financiare_________ ____

23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

bl

din investiții financiare

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

din diferențe de curs

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_dL

din dobânzi

26

0,57

1,00

1,00

1.31

0,25

0,50

0,75

1,00

76,59

227,24

e)

alte venituri financiare

27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29 + Rd.130)

28

11.299,17

31.566,00

31.566,00

23.185,59

6.193,85

12.277,80

17.903,34

23.104,46

99,65

205,20

Cheltuieli de exploatare (Rd.29 = Rd.30 + Rd.78 + Rd.85 + Rd.113), din care:

29

11.299,17

31.565,00

31.565,00

_____23.185,57

6.193,85

12.277,80

17.903,34

23.104,46

99,65

205,20
o


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 3l.12.2018

BVC 2019

Propuneri BVC 2020

%

%

Aprobat

Preliminat 31.12.2019

din care:

7=6/5

8=5/3a

HCGMB nr. 365/2019

CA nr. 56/ 29.11.2019

Trlml

Trim II

Trim III

An 2020

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

A. Cheltuieli cu bunuri șl servicii (Rd.30 = Rd.31 + Rd.39 + Rd.45), din care:

30

1.588,68

6.144,03

6.144,03

2.229,44

643,76

1.282,13

2.123,56

2.936,66

131,72

140,33

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 = Rd.32 + Rd.33 + Rd.36 + Rd.37 + Rd.38), din care:

31

746,91

1.564,47

1.564,47

583,08

221,88

411,39

686,45

948,60

162,69

78,07

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l“b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

252,29

764,61

764,61

411,89

171,30

322,59

553,89

765,19

185,77

163,26

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

0,00

35,90

35,90

0,82

10,90

21,80

32,70

43,60

5.288,95

0,00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

21,62

248,98

248,98

150,01

80,26

180,51

300,77

401,03

267,33

693,72

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

485,99

744,26

744,26

141,67

34,03

58,06

97,09

136,12

96,09

29,15

JL

cheltuieli privind energia și apa

37

8,63

55,60

55,60

29,52

16,55

30,74

35,47

47,29

160,20

341,98

ei

cheltuieli privind mărfurile

38

0,00

0,001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39 = Rd.40 + Rd.41 + Rd.44), din care:

39

87,81

981,97

981,97

498,20

118,45

316,90

602,83

882,06

177,05

567,33

ȘL

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

2,85

120,69

120,69

14,48

20,00

85,00

155,00

216,78

1.496,66

508,44

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.41 = Rd.42 + Rd.43) din care:

41

81,94

577,38

577,38

475,70

93,45

186,90

322,83

458,76

96,44

580,57

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

46,91

229,67

229,67

159,60

7,05

14,10

21,15

28,20

17,67

340,25

b2)

- către operatori cu capital privat

43

35,03

347,71

347,71

316,10

86,40

172,80

301,68

430,56

136,21

902,36

PL

prime de asigurare

44

3,03

283,90

283,90

8,01

5,00

45,00

125,00

206,52

2.579,29

264,49

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45 = Rd.46 + Rd.47 + Rd.49 + Rd.56 + Rd.61 + Rd.62 + Rd.66 + Rd.67 + Rd.68 + Rd.77), din care:

45

753,96

3.597,59

3.597,59

1.148,16

303,43

553,84

834,28

1.106,00

96,33

152,28

ȘL

cheltuieli cu colaboratorii

46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

8,76

36,55

36,55

10,54

4,58

9,15

13,73

18,30

173,61

120,30

b1) [cheltuieli privind consultanța juridică

48

. 8,57

15,00

15,00

0,00

„    0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.49 = Rd.50 + Rd.52), din care:

49

0,00

20,00

20,00

8,10

3,00

6,00

9,00

12,00

148,12

0,00

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

50

0,00

20,00

20,00

8,10

3,00

6,00

9,00

12,00

148,12

0,00

-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- ch.de promovare a produselor

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. Nr. 2/2015 (Rd.56 = Rd.57 + Rd.58 + Rd.60), din care:

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:

58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d3)

- pentru cluburile sportive

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

i cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

463,02

1.377,00

1.377,00

631,30

157,83

280,65

373,48

457,60

72,49

136,34

4


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 31.12.2018

BVC 2019

Propuneri BVC 2020

%

%

Aprobat

Preliminat 31.12.2019

din care:

7=6/5

8=5/3a

HCGMB nr. 365/2019

CA nr. 56/ 29.11.2019

Trim I

Trim II

Trim III

An 2020

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

!L_

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

0,00

65,76

65,76

19,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli cu diurna (Rd.63 = Rd.64 + Rd.65), din

63

0,00

9,18*

9,18

3,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-interna

64

0,00

5,25

5,25

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-externa

65

0,00

3,93

3,93

3,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

7,51

34,86

34,86

34,33

10,98

21,96

32,94

43,92

127,931

457,03

hl_

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

16,35

38,02

38,02

37,09

12,39

24,78

37,18

49,57

133,65

226,78

■)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

8,26

132,60

138,60

29,72

26,37

34,74

43,11

51,49

173,21

359,66

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

5,27

25,59

31,59

24,35

8,37

16,74

25,11

33,49

137,49

461,72

i3|_

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

0,00

97,01

97,01

3,16

10,00

10,00

10,00

10,00

316,60

0,00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

iși_

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011

75

0,00

0,00

5,00

2,21

8,00

8,00

8,00

8,00

361,74

0,00

'7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

2,99

10,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JL_

alte cheltuieli, din care:

77

250,04

1.892,80

1.886,80

377,91

88,28

176,56

324,84

473,12

125,19

151,14

B Cheltuieli cu impozite, taxe șl vărsăminte asimilate (Rd.78 = Rd.79 + Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd.83 + Rd.84), din care:

78

28,51

84,48

84,48

7,64

19,69

25,39

31,08

36,78

481,22

26,81

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

£1

ch. cu taxa de licență

81

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•d)

ch. cu taxa de autorizare

82

0,00

60,00

60,00

0,00

6,00

6,00

6,00

6,00

0,00

0,00

e).

ch. cu taxa de mediu

83

0,50

0,80

0,80

0,00

8,00

8,00

8,00

8,00

0,00

0,00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

28,01

13,68

13,68

7,64

5,69

11,39

17,08

22,78

298,03

27,28

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86 + Rd.99 + Rd.103 + Rd.112), din care:

85

9.442,24

23.507,76

23.607,76

19.770,21

5.475,61

10.419,08

14.650,95

18.411,73

93,13

209,38

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.86 = Rd.87 +

86

8.373,97

21.556,56

21.556,56

18.326,87

5.057,94

9.616,60

13.501,63

16.869,45

92,05

218,86

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88 + Rd.89 + Rd.90), din care:

87

8.373,97

20.622,13

20.622,13

17.645,54

4.772,17

8.924,35

12.576,52

15.944,34

90,36

210,72

ai salarii de bază

88

8.373,97

20.513,24

20.513,24

17.612,96

4.754,17

8.888,35

12.522,52

15.872,34

90,12

210,33

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

0,00

108,89

108,89

32,57

18,00

36,00

54,00

72,00

221,04

0,00

c) alte bonificații (conform CCM)

90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C2

Bonusuri (Rd.91 = Rd.92 + Rd.95 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98), din care:

91

0,00

934,43

934,43

681,34

285,77

692,25

925,11

925,11

135,78

0,00

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

0,00

131,10

131,10

65,85

3,00

9,00

9,00

9,00

13,67

0,00

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 31.12.2018

BVC 2019

Propuneri BVC 2020

%

%

Aprobat

Preliminat 31.12.2019

din care:

7=6/5

8=5/3a

HCGMB nr. 365/2019

CA nr. 56/ 29.11.2019

Triml

Trlm II

Trim III

An 2020

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

bjtichete de masă;

95

0,00

803,33

803,33

615,49

282,77

634,22

867,08

867,08

140,88

0,00

c^vouchere de vacanță;

96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut In anul precedent

97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.03

49,03

49,03

0,00

0,00

e) alte cheltuieli conform CCM.

96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = Rd.100 + Rd.101 + Rd.102), din care:

99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00]

0,00

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103 = Rd.104 + Rd.107 + Rd.110 + Rd.111k din care:

103

714,91

1.046,33

1.046,33

744,33

186,11

372,20

562,59

822,90

110,56

104,11

a) pentru directori/directorat

104

200,62

286,40

286,40

230,44

65,63

131,25

201,16

340,99

147,97

114,87

-componentă fixă

105

200,62

225,52

230,44

230,44

65,63

131,25

201,16

340,99

147,97

114,87

-componentă variabilă

106

0,00

60,88

55,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

107

421,05

649,99

649,99

415,74

95,94

191,88

287,82

383,76

92,31

98,74

-componentă fixă

108

421,05

507,95

507,95

415,74

95,94

191,88

287,82

383,76

92,31

98,74

-componentă variabilă

109

0,00

142,04

142,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) pentru AGA ți cenzori

110

93,25

109,94

109,94

98,15

24,54

49,07

73,61

98,15

100,00

105,25

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

353,37

904,87

904,87

699,01

231,56

430,28

586,73

719,38

102,91

197,81

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd.114 + Rd.117 + Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 + Rd.121), din care:

113

239,73

1.828,73

1.828,73

1.178,28

54,79

551,20

1.097,75

1.719,29

145,92

491,50

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114 = Rd.115 + Rd.116), din care:

114

49,41

91,42

91,42

81,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164,00

- către bugetul general consolidat

115

49,41

91,42

91,42

80,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

163,79

- către al ți creditori

116

0,00

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.873,28

M

cheltuieli privind activele imobilizate

117

129,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

alte cheltuieli

119

0,00

26,02

26,02

2,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

60,40

1.572,23

1.572,23

552,52

546,55

1.093,09

1.639,64

2.186,18

395,68

914,70

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121 = Rd.122-Rd.125), din care:

121

0,00

139,06

139,06

541,89

-491,76

-541,89

-541,89

-466,89

-86,16

0,00

f1)

cheltuieli privind ajustările ți provizioanele

122

0,00

139,06

139,06

541,89

0,00

0,00

0,00

75,06

13,84

0,00

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

123

0,00

136,00

136,00

49,03

0,06

0,00

0,00

73,35

149,61

0,00

- provizion pentru contribuții aferente participării la profit a salariaților

123A1

3,06

3,06

1,1C

o,oc

0,00

0,00

1,65

149,63

0,00
INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 31.12.2018

BVC 2019

Propuneri BVC 2020

%

%

Aprobat

Preliminat

31.12.2019

din care:

7=6/5

8=5/3a

HCGMB nr. 365/2019

CA nr. 56/ 29.11.2019

Triml

Trim II

Trlm III

An 2020

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

f 1.2)

-provizioane în legătură cu contractul de mandat

124

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

125

0,00

0,00

0,00

0,00

491,76

541,89

541,89

541,89

0,00

0,00

<2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.126 = Rd.127 + Rd.127*1 + Rd.128 + Rd.129), din care:

126

0,00

0,00

0,00

0,00

491,76

541,89

541,89

541,89

0,00

0,00

- din participarea salariaților la profit

127

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,03

49,03

49,03

0,00

0,00

- contribuții aferente participării la profit a salariaților

127*1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,10

1,10

1,10

0,00

0,00

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- venituri din alte provizioane

129

0,00

0,00

0,00

0,00

491,76

491,76

491,76

491,76

0,00

0,00

2

Cheltuieli financiare (Rd.130 = Rd.131 + Rd.134 +

Rd.137), din care:

130

0,00

1,00

1,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a1)

aferente creditelor pentru investiții

132

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_ț)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

0,00

0,00

0,50

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b1)

aferente creditelor pentru investiții

135

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

0,00

0,00

0,50

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

alte cheltuieli financiare

137

0,00

1,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138 = Rd.1 - Rd.28)

138

6.622,18

1.667,00

1.667,00

705,87

30,89

76,16

283,71

787,00

111,49

10,66

venituri neimpozabile

139

0,00

0,00

0,00

0,00

491,76

541,89

541,89

541,89

0,00

0,00

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

0,00

245,97

245,97

629,35

0,00

0,00

0,00

75,00

11,92

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

141

1.019,04

306,08

306,08

208,14

0,00

0,00

0,00

51,22

24,61

20,42

V

DATE DE FUNDAMENTARE

\

. Tî/S S      1

z"“X i-7              J

VA 171

!

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

142

17.920,77

33.232,00

33.232,00

23.890,15

6.224,49

12.353,46

18.186,30

23.890,46

100,00

133,31

L_

a)

- venituri din subvenții si transferuri

143

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2019 (Art. 62, alin. 3, lit. a)

144

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)

145

11.299,17

31.565,00

31.565,00

23.185,57

6.193,85

12.277,80

17.903,34

23.104,46

99,65

205,20

a)

- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

p.

Cheltuieli de natură salariată (Rd.86), din care: “)

147

8.373,97

21.556,56

21.556,56

18.326,87

5.057,94

9.616,60

13.501,63

16.869,45

92,05

218,86

r

I

:

i

a)

sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări (Art. 48, alin. 4, lit. a - Legea anuala a bugetului de stat pe anul 2019)

147 a)

0,00

0,00

0,00

0.00

X

X

X

X

X

0,00

b)

sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creștehi numărului de personal în anul 2019 (Art. 48, alin. 4, lit. b - Legea anuala a bugetului de stat)

147 b)

0,00

10.014,78

10.014,78

8.346,77

X

X

X

X

X

0,00

c)

.....

147 c)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 31.12.2018

BVC 2019

Propuneri BVC 2020

%

%

Aprobat

Preliminat 31.12.2019

din care:

7=6/5

8=5/3a

HCGMB nr. 365/2019

CA nr. 56/ 29.11.2019

Trlml

Trim II

Trim III

An 2020

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

411

420

420

390

367

311

294

278

71,28

94,89

5

Nr. mediu de salariat!

149

181

352

352

353

347

321

303

290

82,15

195,03

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)712*1000

150

3.855

5.111

5.111

4.326

X

X

X

4.848

112,04

112,22

6 b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 2672013 [(Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149]/12*1000

151

3.855

5.080

5.080

4.311

X

X

X

4.831

112,06

111,81

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat

152

3.855

2.705

2.705

2.340

X

X

X

X

X

60,71

7 a)

Productivitatea muncii tn unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)

153

99,01

94,54

94,54

67,68

X

X

X

82,38

121,73

68,35

b)

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculata conf. Legii anuale a bugetului de stat

154

99,01

94,54

94,54

67,68

X

X

X

X

X

68,35

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149

155

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unltatl fizice, din care

156

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- cantitate de produse finite QPF

157

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- preț mediu (P)

158

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- valoare=QPF x P

159

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare -Rd.157/Rd.2

160

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

Plăti restante

161

2.230,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Crean

e restante, din care:

162

10.482,72

0,00

0,00

5.044,77

5.044,77

5.044,77

5.044,77

5.044,77

100,00

48,12

- de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat

163

0,00

0,00

0,00

4.672,65

4.672,65

4.672,65

4.672,65

4.672,65

0,00

0,00

- de la operatori cu capital privat

164

0,00

0,00

0,00

51,91

51,91

51,91

51,91

51,91

0,00

0,00

- de la bugetul de stat

165

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

- de la bugetul local

166

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la alte entități

167

0,00

0,00

0,00

320,21

320,21

320,21

320,21

320,21

0,00

o.oo

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

168

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Redlstribulri/distribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017,

169

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- alte rezerve

170

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- rezultatul reportat

171

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(* In limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare


Gradul de realizare a veniturilor totaleAnexa nr.3


Mii iei

Nr

INDICATORI

BVC2018

%

BVC2019

%

Crt

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Preliminat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:

70.845,00

17.921,35

25,30

33.233,00

23.891,46

71,89

1.

Venituri din exploatare *)

70.835,00

17.920,77

25,30

33.232,00

23.890,15

71,89

a

- din producția vândută

70.635,00

17.848,77

25,27

33.232,00

23.264,91

70,01

- din servicii prestate

36.000,00

17.848,77

49,58

33.232,00

23.264,91

70,01

- venituri din salubritate

-

9.928,56

-

11.253,80

10.742,79

95,46

- venituri din intretinere spatii verzi

-

6.648,72

-

17.803,63

11.853,51

66,58

- venituri din deszăpezire

-

1.271,49

-

3.038,33

217,45

7,16

- alte venituri

-

0,00

-

1.136,24

451,17

39,71

- venituri din redevențe și chirii

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- alte venituri

31.635,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b

- din vânzarea mărfurilor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c

- din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

0,00

0,00

0,00

0,00

0,(W

0,00

d

- producția de imobilizări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e

- venituri aferente costului producției în curs de execuție

0,00

67,97

0,00

0,00

-67,97

0,00

f

- alte venituri din exploatare

200,00

4,04

2,02

0,00

693,21

0,00

2.

Venituri financiare

10,00

0,57

5,75

1,00

1,31

130,57Anexa nr.4


Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare f-/C(yjy

INDICATORI

Data finalizării investiției

2019

Valoare

Aprobat

Preliminat

2020

2021

2022

0

—_

2

3

4

5

9

8

I

1

£ «NAN    AINVE^ȚIIIIL^ din careL _

Surse proprii, din care;

4.125,01

» aaasds

3.120,61

_ A2JȘ33.13

2.391,54

2.552^8 2.552,31

2.622,80

a) - amortizare

1.572,22

552,52

2.186,lf

2.240,8'

2.294.62

b) - profit

2.552,77

2.568,09

205,36

311,54

328.18

2

alocații de Oa buget

3

Credite bancare, din care:

0 oc

0,00

0.00

0,00

0 00

a)- interne

b) - externe

4

Alte surse, din care;

29.209,84

20.209.84

9.841,59

o,oo

0.00

- aport in natura la capitalul social

o,oc

0,00

- aport in numerar ȚHtGHB nr. 414731.07.2019)

29.209,84

20.209,84

9.841,59

II

T

—-

economic:

--JMțg

11.467, Of

0,00

r               .

- (denumire obiectivi

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

ojrp^nrtru^junurfre ruare tH Corfce^iune^nciTiriare sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

2

economic:

■IHIMI.III.—Ni.L.ill

ooo

0,00

0,00

0,00

.0,00

0,00

o,oo 0,00

0.00

0,00

- (denumire obiectiv)

ă) bfenrroEiurturiife (țfe hăVura dbhi^niu^ statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

erp®ffî"u BUnuwiarimnwFrHBHKiffBnirțiBwit'rt........-

statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire oDiecrivJ

■îs jt "pewrem wiiiuii iwsTiaeîfaRwr                  i' wi»

în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

^Țden uniire obiectivJ

3

XH^¥R|n^@03iCd*i«rnK31hrr23ViilTdbrpurSfiS“ "" existente (modernizări), din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

/ i

-■(denumire obiectiv)

/    ,7

c) pentru bunurile de natura domeniului privai al statului sau al unității administrativ teritoriale:

/

- (denumire obiectiv)

o r pen rru oun u rn eidareirrco n cesi u n e/m cn i na te sa u tn locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității

administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

28.178,20

10.368,25

11.467,06

0,00

0,00

utilaje și mijlocae de transport contractate în anul 2019 șl livrate în anul 2020

4.752,56

computere sl hard

31.12.2020

444,50

192,53

130,50

morlmanta

31.12.2020

40,00

0,00

50,70,

soft

31.12.2020

93,00

4,40

286,00

utilate mica mecanizare

31.12.2020

971,00

0,00

801,80

Utilate sl echipamente tehnologice

31.12.2020

11.089,00

5.165.22

3.757.70[

Mijloace de transport

31.12.2020

15.461,70

4.978,45

1.662,80

Alte dotări Independente, din care:

31.12.2020

79,00

27,65

25f00

Dulap depozitare iqnifuQ

40,00

___19^60

Birou directorial

13,50

3.26

Masă consiliu

5,50

Mobilier recepție

6,50

Aparat cafea

3,50

Srnart TV

5,00

VldgqBtSiector .. .         .    ..

5,00

4,79

»

Rambursări de rate aferente crediteh nve stlti i. dinca tei__________________£

Ir pentru

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) - Interne ____________________

■ HI T Iul            FaSfcIM MCKWHIDirecția Economica, Director,
h-cgz-A 161/20^.2^0


Anexa nr. 5


mii lei

Nr crt

Măsuri

Termen de realizare

2019

2020

2021

2022

Preliminat

Influențe (+/-)

Influențe

(+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut(+/-)

Plăți restante

Rezultat bru

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brul

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Măsura 1 Creșterea veniturilor din producția vândută prin asigurarea activităților de salubritate, întreținere spații verzi și deszăpezire în condiții de calitate

31.12.2020

X

X

625,5*

X

X

X

2

Măsura 2 Înregistrarea veniturilor aferente aferente costului de producție în curs de execuție la valoarea 0, în condițiile în care pe anul 2019 se înregistrează o valoare negativă.

31.12.2020

X

X

67,97

X

X

X

3

Măsura 3 Creșterea profitului brut prin diminuarea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți prin diminuarea cheltuielilor cu transportul de bunuri și persoane și bugetarea cheltuielilor cu deplasarea, detașarea, transferul la valoare 0

31.12.2020

X

X

42,16

X

X

X

4

Măsura 4 Creșterea profitului brut prin diminuarea cheltuielilor de natură salarială, în special datorită aplicării unui sistem de trecere de la munca manuală la munca automatizată

31.12.2020

X

X

1.457,42

X

X

X

5

Măsura 5 Creșterea profitului brut prin diminuarea cheltuielilor financiare, bugetandu-se pe anul 2020 la valoarea 0

31.12.2020

X

X

0,02

X

X

X

6

Măsura 6 Creșterea veniturilor prin dezvoltarea și diversificarea activităților în conformitate cu contractul de delegare

31.12.2021/

31.12.2022

X

X

X

716,54

X

738,00

X

TOTAL Pct. I

X

X

2.193,12

X

716,54

X

738,00

X

Pct

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. 1

1

Cauza 1 Diminuarea altor venituri din exploatare datorită faptului că veniturile din amenzi și penalități nu pot fi anticipate în construcția bugetară

31.12.2020

X

X

-693,21

X

X

X

2

Cauza 2 Diminuarea veniturilor financiare, bugetate funcție de disponibilul In cont si dobânzile practicate de banei

31.12.2020

X

X

-0,31

X

X

X

3

Cauza 3 Diminuarea profitului brut prin creșterea volumului necesar de materiale consumabile, combustibili, obiecte de inventar, precum și a tarifelor / prețurilor la combustibili, energie și apă

31.12.2020

X

X

-365,52

X

X

X

4

Cauza 4 Diminuarea profitului brut prin creșterea tarifelor / prețurilor aferente serviciilor executate de terți, precum șl necesitatea achiziționării acestora, datorată necontractării în anul precedent (întreținere, reparații, prime de asigurare)

31.12.2020

X

X

-383,86

X

X

5

Cauza 5 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu impozitele, taxele și vărsămintele asimilate datorată achiziționării de utilaje ce necesită taxe de înmatriculare, mpozite anuale, taxe de mediu si autorizații privind transportul de deșeuri etc.

31.12.2020

X

X

-29,13

X

f.

X

6

Cauza 6 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii șl comitete conform O.U.G. nr. 109/2011 aprobată prin Legea nr.

11/2016 și prin aplicarea prevederilor OG. nr.26/2013 (actualizare algoritmi de calcul conform legislației)

31.12.2020

X

X

-78,58

X

/

X

A

\

X

7

Cauza 7 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu contribuțiile datorate te angajator

31.12.2020

-20,37

8

Cauza 8 Diminuarea profitului brut prin creșterea altor cheltuieli de exploatare datorată In special creșterii cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

31.12.2020

X

X

-541,01

X

X

X

9

Cauza 9 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu bunurile și serviciile în vederea continuării și dezvoltării activității companiei

31.12.2021/

31.12.2022

X

X

X

-73,34

X

-71,87

X

10

Cauza 10 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu taxele și impozitele funcție de indicele de inflație

31.12.2021/

31.12.2022

X

X

X

-0,92

X

-0,90

X

11

Cauza 11 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu personalul în vederea stopării fluxului de personal și asigurarea unui colectiv profesionist

31.12.2021/

31.12.2022

X

X

X

-460,30

X

-452,93

X

12

Cauza 12 Diminuarea profitului brut prin creșterea altor cheltuieli de exploatare datorată în special creșterii cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

31.12.2021/

31.12.2022

X

X

X

-42,98

X

-42,29

X

TOTAL Pct. 11

X

X

-2.111,99

X

-577,54

X

-568,00

X

Pct

III

TOTAL GENERAL = Pct. 1 + Pct. II

705,87

81,13

139,00

170,00