Hotărârea nr. 160/2020

HOTARAREnr. 160 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.R.L.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 439/12.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 58/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 163/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -   Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 135/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Iluminat Public București SA;

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 399/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Iluminat Public București S.A.;

  • -   Hotărârii  Consiliului  General  al  Municipiului București nr.  459/31.07.2019  privind

schimbarea formei juridice a societății Compania Municipală Iluminat Public București SA;

  • -   Hotărârii  Consiliului  General  al  Municipiului București nr.  560/24.10.2019  privind

acceptarea de către Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București a ofertei de cesiune a celor 12 părți sociale deținute de asociatul Service Ciclop S.A. la

valoarea nominală totală de 120 lei, ce reprezintă 0,0006% din capitalul social al

Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L.;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE: J

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L., conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC S.R.L

Sediul/Adresa BUCUREȘTI, SECTOR 1, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR.2, ET.2

Cod unic de înregistrare 37832144

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

INDICATORI

Nr. rd

Realizat an precedent 2019 preliminar

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

9=7/5

4

10=8/7

0

1

2

3

3

5

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

26,797

131,780

0.00

145,186

159,705

1.10

1.10

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

26.736

131,660

0.00

144,826

159,309

1.10

1.10

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

2

Venituri financiare

5

61

120

0.00

360

396

3.00

1.10

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.7+Rd.19)

6

26,260

131,008

0.00

144,109

158,520

1.10

1.10

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

7

24,123

128,827

0.00

141,709

155,880

1.10

1.10

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

11,636

108,045

0.00

118,850

130,734

1.10

1.10

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

172

750

0.00

825

908

1.10

1.10

C.

cheltuieli cu

' personalul,(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd17) din care:

10

9,502

14,976

0.00

16,474

18,121

1.10

1.10

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)

11

8,420

13,434

0.00

14,777

16,255

1.10

1.10

C1

ch. cu salariile

12

7,928

12,227

0.00

13,450

14.795

1.10

1.10

C2

bonusuri

13

492

1,207

0.00

1,328

1,460

0.00

0.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

cheltuieli cu piari compensatorii aferente disponibilizărilor de oersonal

15

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

805

1,120

0.00

1,232

1,355

1.10

1.10

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

i r

£< f

u.uu

464

’■!

1 10

110

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

2,814

5,056

0.00

5.561

6,117

1.10

1.10

2

Cheltuieli financiare

19

2,136

2,181

0.00

2,400

2,639

1.10

1.10

Hi

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

538

772

0.00

850

935

1.10

1.10

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, (Rd.26= Rd.20-Rd.21-

Rd.22+Rd.23+Rd.24-Rd.25) din care:

26

538

772

0.00

850

935

1.10

1.10

1

Rezerve legale

27

0

5

0.00

42

47

0.00

0.00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)

32

538

767

0.00

807

888

0.00

0.00

7

Participarea salariaților ia profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de >ază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic n exercițiul financiar de referință

33

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

8

Minimim 50% vărsă minte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: /

34

0

0.00

196

888

0.00

4.53

a)

- di^tfendet:m^j»iteT>ugeiiihji de stat

35

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

t>)

- divichwi'd^Euvenlte bugetului )yca1

36

0

0

196

340

0.00

173 y

INDICATORI

Nr. rd

Realizat an precedent 2019 preliminar

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an

2021

Estimări an 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

”3”

4

£

6=5/4

7

8

9

10

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 -Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

a)

cheltuieli materiale

41

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

»)

cheltuieli cu salariile

42

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

C)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

e)

alte cheltuieli

45

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

0

7,714

0.00

615

513

0.08

0.83

1

Alocații de la buget

47

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

0

7,714

0.00

615

513

0.08

0.83

X

DATE DE FUNDAMENTARE

0

0

0.00

0.00

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

165

166

0.00

166

166

1.00

1.00

2

Nir.mediu de salariați total

51

115

166

0.00

166

166

1.00

1.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (Jer/persoană) determinat pe baia cheltuielilor de natură salariată *}

52

6,101

6,704

0.00

6,752

7,427

1.01

1.10

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat “

53

5,745

6,704

0.00

6,752

7,427

1.01

1.10

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

54

232

793

0.00

809

833

1.02

1.03

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale de buget

55

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

Rd.7/Rd.1)x1000

57

980

994

0.00

993

1,022

1.00

1.03

9

Plăți restante

58

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

10

Creanțe restante

59

0

0

0.00

0

0

0.00

0,00

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Pagina 2 din 2


Data 11/03/2020 Ora09:57

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC S.R.L

Sediul/Adresa BUCUREȘTI, SECTOR 1, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR.2, ET.2 Cod unic de înregistrare 37832144

Anexa nr.2 (A            ml


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

___________          _______________________ _______________________ _________________________ _______________________________ ______________'_________________ mii lei

rreveaeri

Prevederi an precedent 2019

Preliminar / Prognozat 2020

%

%

INDICATORI

Nr. rd.

an precedent 2018

Aprobat

Realizat

Prognozat 2020

7=6d/5

8=5/3a

Realizat

conform HCGMB

conform

Hotărârii A.G.A.

preliminar

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

1.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)

1

17,968

75,138

75,138

26,797

17,999

53,609

97,054

131,780

491.77%

37.28%

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

17,850

75,018

75,018

26,736

17,969

53,549

96,964

131,660

492.44%

37.45%

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

16,564

75,018

75,018

26,732

17,969

53,549

96,964

131,660

492.53%

40.35%

a1)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

a2)

din servicii prestate

5

16,562

75,018

75,018

26,627

17,969

53,549

96,964

131,660

494.46%

40.19%

a3) a4)

din redevente si chirii alte venituri

6

7

2 0

0

0

0 0

104 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

b)

din vânzarea mărfurilor

8

1,197

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0 00%

c)

din subvenții șt transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

1

d)

din producția de imobilizări

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

/

f)

alte ffldd

enituri din exploatare

5+Rd.1fi+Rd 194-Rd 20+Rd.21L din care:

14

89

0

0

5

0

0

0

0.00%

0.00%

Z'r d4/CUR.BS\'

f1)

din amenzi și penalități

15

89

0

0

4

0

0

0

0

0.00%

0.00%

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18-bRd.19) din care:

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

- active corporale

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

L

- active necorporale

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

f5)

alte venituri

21

0

0

0

1

0

0

0

0

0.00%

0.00%

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27|, din

22

118

120

120

61

30

60

90

120

197.14%

0.00%

a)

din imobilizări financiare

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

c|

din diferențe de curs

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

d)

din dobânzi

26

118

45

45 ’

61

5

15

27

45

73.93%

0.00%

e)

alte venituri financiare

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.13O)

28

22,668

75,035

75,035

26,260

18,105

53,808

97,298

131,008

498.89%

28.96%

1

Cheltuieli de exploatare |Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113| din care:

29

22,504

74,164

74,164

24,123

17,889

53,326

96,607

128,827

534.03%

26.80%

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45|. din care:

30

15,351

57,714

57,714

11,636

13,254

43,667

81,884

108,045

928,58%

18.95%

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38). din care:

31

4,767

29,054

29,054

941

2,080

13,950

25,190

34,050

3619.41%

4.93%

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

0

230

230

0

800

1,600

2,100

3,100

0.00%

0.00%

b)

ctipltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

2,096

28,700

28,700

864

1,100

11,960

22,500

30,000

3472.78%

0.00%

’J

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

0

20

20

0

60

150

210

300

0.00%

0.00%

.b?L

cheltuieli cu combustibilii

35

124

600

600

222

250

600

1,000

1,500

0.00%

0.00%

h         “

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

558

100

100

7

50

110

180

300

4615.38%

0.29%

Pagina 1 din 5


Data 11/03/2020 Ora 10:06


INDICATORI

Nr. rd.

Pir 1 -ieri

precedent

2018

Prevederi an precedent 2019

Preliminar/' inozat2020

%

%

Aprobat

Realizat preliminar

Prognozat 2020

7=6d/5

8=5/3a

Realizat

conform HCGMB

conform Hotărârii A.G.A.

Trim 1

Trim II

Trim III

An

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

dl

cheltuieli privind energia și apa

37

32

25

25

70

30

80

110

150

213.07%

0.00%

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

2,081

0

0

0

100

200

300

500

0.00%

0.00%

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

Rd.40+Rd.41+Rd.44|, din care:

39

10,393

11,690

11,690

9,537

660

1,550

13,250

16,700

175.10%

0.00%

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

2

500

500

48

60

150

300

500

1049.32%

0.00%

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:

41

10,314

11,100

11,100

9,258

350

700

12,000

15,000

162.03%

0.00%

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

b2)

- către operatori cu capital privat

43

10,314

11,100

11,100

9,258

350

700

12,000

15,000

162.03%

0.00%

c)

prime de asigurare

44

77

90

90

232

250

700

950

1,200

517.24%

0.00%

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68 +Rd,77), din care:

45

191

16,970

16,970

1,158

10,514

28,167

43,444

57,295

4949.59%

151.51%

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

0

25

25

0

9,300

21,130

30,130

39,600

0.00%

0.00%

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

0

120

120

0

20

40

60

110

0.00%

0.00%

b!)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

0

100

100

0

20

40

60

100

0.00%

0.00%

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

49

-

60

60

-

50

60

80

100

0.00%

0.00%

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

50

0

15

15

0

40

45

55

70

0.00%

0.00%

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

0

60

60

0

10

15

25

30

0.00%

0.00%

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

-tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

- ch.de promovare a produselor

55

0

60

60

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.6O), din care:

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

d3)

- pentru cluburile sportive

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

0

45

45

0

3

10

18

45

0.00%

0.00%

fl

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

3

230

230

9

25

50

110

230

0.00%

0.00%

- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:

63

0

200

200

0

50

115

200

400

0.00%

0.00%

-interna

64

0

100

100

0

20

40

110

200

0.00%

0.00%

-externa

65

0

100

100

0

30

75

90

200

0.00%

0.00%

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

6

130

130

97

50

80

120

150

154.26%

405.17%

b)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

5

25

25

8

5

10

15

25

326.37%

38.30%

dl

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

23

435

435

1,044

61

137

211

435

41.69%

0.00%

A.

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

69

0

150

150

0

15

30

45

150

o.oo%

0.00%

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

0

200

200

0

40

80

120

200

0.00%

0.00% /

J

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

1

70

70

9

2

20

36

70

0.00%

0.00% Ij

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporalet din care:

72

0

0

0

0

0

0

I_________°________

0

0.00%

0.00% \

•/£Pr^ ieri

Prevederi an precedent 2019

Preliminar/

" qnozat2020

%

%

INDICATORI

Nr. rd.

precedent 2018

Aprobat

Realizat

Prognoza!2020

7=6d/5

8=5/3a

Realizat

conform

HCGMB

conform Hotărârii A.G.A.

preliminar

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

76

1

15

15

0

3

7

10

15

0.00%

0.00%

JL

alte cheltuieli

77

154

16,900

16,900

0

1,000

6,650

12,700

16,600

0.00%

0.00%

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:

78

77

250

250

172

110

345

540

750

435.36%

0.00%

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

b)

oh. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale______________________________________

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

c)

ch. cu taxa de licență

81

0

0

0

0

30

60

90

150

0.00%

0.00%

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

0

150

150

0

0

145

160

200

0.00%

0.00%

e)

ch. cu taxa de mediu

83

0

0

0

0

30

50

90

150

0.00%

0.00%

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

77

100

100

172

50

90

200

250

145.12%

0.00%

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:

85

6,398

11,909

11,909

9,502

3,412

7,087

10,842

14,976

157.61%

37.13%

• «0

co

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)

86

5,563

10,682

10,682

8,420

3,039

6,328

9,667

13,434

159.55%

37.84%

" GE^K''

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.9O), din care:

87

5,286

10,069

10,069

7,928

2,740

5,730

8,770

12,227

154.23%

37.49%

a) salarii de bază

88

4,935

9,659

9,659

7,262

2.490

5,130

7,870

10,960

150.92%

36.79%

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

365

300

300

637

200

500

750

950

0.00%

0.00%

c) alte bonificații (conform CCM)

90

0

110

110

29

50

100

150

317

0.00%

0.00%

C2

Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:

91

277

613

613

492

299

598

897

1,207

0.00%

0.00%

a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscali*, cu modificările și completările

92

75

178

178

0

20

40

60

80

0.00%

0.00%

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:

93

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare:

94

66

163

163

0

0

50

75

100

0.00%

0.00%

b) tichete de masă;

95

202

435

435

410

189

378

567

756

0.00%

0.00%

c) vouchere de vacanță;

96

0

0

0

82

90

180

270

371

0.00%

0.00%

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinutîn anul precedent

97

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0,00%

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:

99

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

  • a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de

personal__________

  • b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

100

101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

O , r;-

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00% fi

-A

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:

a) pentru directori/directorat

103

104

703

196

785

252

785

252

805

228

273 80

545

160

818

240

1,120

300

139.07%

131.35%

28.64% '

29.13%

Pagina 3 din 5


Data 11/03/2020 Ora 10:06

INDICATORI

Nr. rd.

w ieri

precedent

2018

Prevederi an precedent 2019

Preliminar 1 qnozat 2020

%

%

Aprobat

Realizat preliminar

Prognozat 2020

7=6d/5

8=5/3a

Realizat

conform HCGMB

conform Hotărârii A.G.A.

Trim 1

Trim II

Trim III

An

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6C

6d

7

8

■componenta fixă

105

196

252

252

228

80

160

240

300

131.35%

29.13%

-componenta variabilă

106

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din tare._________________________

107

409

410

410

487

170

340

510

700

143.75%

0.00%

-componenta fixă

108

409

410

410

487

170

340

510

700

143.75%

0.00%

-componenta variabilă

109

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

c) pentru cenzori

110

98

98

98

90

15

30

45

90

0.00%

0.00%

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

0

25

25

0

8

15

23

30

0.00%

0.00%

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

132

442

442

277

100

214

357

422

152.35%

52.46%

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:

113

677

4,291

4,291

2,814

1,114

2,228

3,342

5,056

179.69%

103.90%

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:

114

0

1,456

1,456

0

364

728

1,092

1,456

0.00%

0.00%

- către bugetul general consolidat

115

0

1,456

1,456

0

379

738

1,097

1,456

0.00%

0.00%

- către a Iți creditori

116

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

d)

alte cheltuieli

119

0

95

95

0

0

0

0

100

0.00%

0.00%

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

677

2,740

2,740

2,813

750

1,500

2,250

3,500

124.41%

103.88%

n

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:

121

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

f1) I

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

fl.1)

-provizioane privind participarea la profit a salarialilor

123

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

f1.2)

- provizioane in leqatura cu contractul de mandat

124

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare din care:

125

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:

126

-

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

- din participarea salariaților la profit

127

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor

128

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

■ venituri din alte provizioane

129

0

0

0

0

0

0

0

0

0 00%

0.00%

2

Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:

130

164

871

871

2,136

216

482

691

2,181

102.11%

0.00%

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

163

698

698

2,127

175

400

568

2,002

0.00%

0.00%

a1)

aferente creditelor pentru investiții

132

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

163

680

680

2,127

175

400

568

2,002

0.00%

0.00%

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

1

16

16

10

2

4

6

23

0.00%

0.00%

b1)

aferente creditelor pentru investiții

135

0

8

8

0

1

2

3

15

0.00%

0.00%

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

0

8

8

0

1

2

3

8

0.00%

0.00%

=)

alte cheltuieli financiare

137

0

156

156

0

39

78

117

156

0.00%

0.00%

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere) (Rd.1-Rd.28)

138

- 4,700

102

102

538

106

199

244

772

143.66%

-2.86%

venituri neimpozabile

139

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

DATE DE FUNDAMENTARE

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

1

J

Venituri totale din exploatare din care: (Rd.2|

142

17,850

75,018

75,018

26,736

17,969

53,549

96,964

131,660

0.00%

0.00%

a) venituri din subvenții si transferuri

143

0

-

-

o

0

0

0

0

0.00%

0.00%Pagina 4 din 5
i-Mta 11/03/2020 Ora 10:06


INDICATORI

Nr. rd.

<en

precedent 2018

Prevederi an precedent 2019

Preliminar/' qnozat2020

%

%

Aprobat

Realizat preliminar

Prognozat 2020

7=6d/5

8=5/3a

Realizat

conform HCGMB

conform Hotărârii A.G.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

A

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat

144

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

2

Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29

145

a)

alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf.Leqii anuale a bugetului de stat

146

3

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:

147

5,563

10,682

10,682

8,420

3,039

6,328

9,667

13,434

159.55%

37.84%

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

112

165

165

165

166

166

166

166

100.61%

36.83%

5

Nr.mediu de salariați

149

69

120

120

115

160

166

166

166

144.35%

41.67%

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza Cheltuielilor cu salariile        (Rd.147/Rd.149)/12*1000

150

6,384

6,992

6,992

6,101

6,331

6,353

6,471

6,744

110.53%

23.89%

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147- rd.92* -

Jita2)/Rd..149lil2lQflfl_____________

151

6,384

7,294

7.294

6,101

6,290

6.313

6,430

6,704

109.88%

23.89%

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat

152

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii leifpersoană) (Rd.2/Rd.149)

153

259

625

625

232

112

323

584

793

341.15%

22.47%

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Leqii anuale a bugetului de stat

154

0

625

625

0

X

X

X

0

0.06%

0 00%

C)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149

155

3.747

0.000

0.000

0.000

0.037

0.051

0.060

0.059

ci)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, dinxaza_____________

156

0

0

0

0

X

X

X

0

0.00%

0.00%

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

0

0

0

0

X

X

X

0

0.00%

0.00%

- preț mediu (p)

158

0

0

0

0

X

X

X

0

0.00%

0.00%

- valoare=QPF x p

159

0

0

0

0

X

X

X

0

0.00%

0.00%

■ pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2

160

0

0

0

0

X

X

X

0

0.00%

0.00%

8

Plăți restante

161

-

-

-

-

0

0

0

0

0.00%

0.00%

9

Creanțe restante, din care:

162

-

-

-

-

0

0

0

0

0.00%

0.00%

- de la operatori cu capital integral/maioritar de stat

163

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0 00%

- de la operatori cu capital privat

164

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

0.00%

- de la bugetul de stat

165

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

■ de la bugetul local

166

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

- de la alte entitati

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

168

9,715

0

0

9,154

4,154

4,154

4,154

4,154

0.00%

0.00%

11

Redistribuiri/Distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din:

169

alte rezerve

170

■■—

rezultatul reportat

171

în liyiita prevăzută Îb art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Pagina 5 din 5
Data 11/03/2020 Ora 10:06


Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3 LA


mii lei

Nr

INDICATORI

Prevederi an 2018

% 4=3/2

Prevederi an precedent 2019

%

7=6/5

Crt

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:

35,000

17,968

51%

75,138

26,797

35.66

1

Venituri din exploatare*)

35,000

17,850

51%

75,018

26,736

35.64

2.

Venituri financiare

0

118

0%

120

61

50.83

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Economist,


Pagina 1 din 1


Data 11/03/2020 Oral 0:12


Anexa nr.4


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent

Valoare

Aprobat 2019

Realizat 2019

an curent 2020

an 2021

an 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

0

0

0

2,813.00

0

0

1

Surse proprii, din care:

0

0

0

2,813.00

0

0

a) - amortizare

0

0

0

2,813.00

0

0

Echipament măsurare energie electrica

0

0

0

2,500.00

0

0

Autospeciala 6+l locuri plus bena 3,5t basculabila

0

0

0

300.00

0

0

Dinamometru 3,2t IP 65 cu cheie de tacheta' si carlij»

0

0

0

13.00

0

0

b) - profit

0

0

0

0

0

0

2

Alocații de la buget

0

0

0

0

0

0

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

0

a) - interne

0

0

0

0

0

0

b) - externe

0

0

0

0

0

0

4

Alte surse, din care:

0

0

0

0

0

0

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

0

9,791.14

2,077.00

7,714.15

0

0

2

Investiții în curs, din care:

0

9,791.14

2,077.00

7,714.15

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0

9,791.14

2,077.00

7,714.15

0

0

Platforma ridicătoare cu braț PRB-inaltare a, rox 28m, sasiu minim 3,5t cos izolat

0

1,389.00

0

1,389.00

0

0

Autolaborator PRAM specializat in incercari si localizări defecte in cabluri subterane / perdele imodobire copaci

0

1,699.72

0

1,332.00

0

0

B ul do excavator cu dotare suplimentare | icon

0

400.00

0

0.00

0

0

Camion cu autoincarcator

0

674.00

0

674.00

0

0

Autospeciala (r-l locuri plus bena

0

1,536.00

1536

0.00

0

0

Motppompa p rofes i o nai a

0

47 00

0

47.00

0

0

Mașina de taiat beton/asfalt

0

38 00

0

38.00

0

0

Generator de curent electric portabil monofazat minim 4,6kw

0

11000

0

110.06

0

Ol

Sistem locator pentru localizarea ușoara si evitarea traseelor utilitarilor inzropate

0

24.84

0

24,84

0

_________0

Motostivuitor 3000k., 3000mm inaltine de ridicare

0

135.00

0

135.00

0

_____2

Locator GPS GNSS Corn Nav T300 pentru coordonate stâlpi

0

34.42

0

34.42

0

0

Teodolit electric

0

1000

0

10.00

0

0

Mobilier

0

216.00

0

216.00

0

0

Server

0

50.00

0

50.00

0

0

Imprimante

0

21.60

0

21.60

0

0

Licențe software

0

675.62

0

1,000,00

0

0

Miniexavator min 1537CP;senilat+cupa de excavare su cutia de taluzare

0

133.52

0

133.52

0

0

Dubita 3,5t, min 140CP, min 2500cmc

0

401.76

370

0.00

0

0

Miniincarcator;+cupa multifur.ctionare;furci;i icon

0

400.00

0

400.00

0

0

Platforma transport cilindrii compactari.bobcat si miniexcavator

0

46.30

0

46.30

0

0

1. Remorca transport;2.Tablouri distribuție 220-380V;3. Cablu alimentarei.Protecție traversare cablu; 5.Grup electrogen 250-400K.VA

0

231,00

0

231.00

0

0

MOTOCompresor j^ortabil min 7bar, min 20kw doua mufe aer 2x3/4"+ciocan-i-linie

0

200.00

0

200.00

0

0

Electropicamer

0

55.56

0

55.56

0

0

Mașina de carotat cu suport 2200w diametru gaurire 0 162 beton armat

0

20.00

0

20.00

0

0

Trusa lacatus

0

50.00

0

0.00

0

0

Trusa electrician măsură PRAM

0

90.00

0

700.00

0

0

Clește de taiat cu clichet 0 100

0

41.70

ol

41.70

0

0

Clește taiat hydraulic 085

ol

49.68

0

49.68

0

0

Presa manuala serrizat cu bacuri Cu 6-3C0mm si bacuri AL 10-300mm

0

66.96

0

66.96

0

0

Presa electrica sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si bacuri AL 10-300mm

0

53.70

0

53.70

0

0

Dispozitiv secționare cablu cu pompa hidraulica de picior, in si .uranta de la distanta

0

21.25

0

21.25

0

0

Scurtei rcuitor trifazat LE A MT

0

11.00

0

11.00

0

0

Scurtcircuitor trifazat LEA JT

0

18.80

0

18.80

0

0

Scurtcircuitoare tablouri electrice si cutii distribuție JT

0

30.00

0

30.00

0

0

Dispozitiv tragere cablu 07,2 L-lOOm cu ciorapi de tragere

0

48.60

0

48.60

0

0

Dispozitiv pt indepartarea mantale i+izolati ei XL PE

0

3.70

0

3.70

0

0

Cort mansonarc

0

20.00

0

20.00

0

6

Aeroterma, Încălzitor cu motorina cu ardere catalitica

0

7.00

0

7.00

0

0

Mașina de insurubat; l/4,5Nm; electrica, dreapta, industrial i Kolver ACC2245) +accesorii

0

6.00

0

6.00

0

0

Aspirator jrofesional umed-uscat

0

8.10

0

8.10

0

_o

Tablou electric organizare de șantier

0

5.00

0

5.00

0

0

Dinamometru 3,2t IP 65 cu cheie de tachetai si carii»

0

13,89

0

0.00

0

0

Indicatoare rutiere diverse

0

25.00

0

25.00

0

0

Compresor de aer industrial

0

10.00

0

10.00

0

0

Indicator prezenta tensiune MT

0

10.00

0

10,00

0

0

Aparat măsură rezistenta de contact

0

34.15

0

34.15

0

0

Aparat de măsură multifuncțional

0

25.27

0

25.27

0

0

Echipamente de protecție

0

242.00

171

0.00

0

0

Calculatoare

0

150.00

0

150.00

0

0

Mi'loace de transport persoane si materiale; sarcina utila maxima 3100 kg

0

200.00

0

200.00

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0.00

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0.00

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0.00

0

0

0

Ol

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0.00

0

0

0

_0

- (denumire obiectiv)

0

0.00

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0.00

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate in concesiune, închinate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0.00

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0.00

0

0

6

0

- (denumire obiectiv)

0

0.00

0

0

0

0

2

nvestiții noi, din care:

0.00

0:00

rr,-,-^Aoo

0.00

0

_ 0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0

/" 050t>

o

0

___________oj

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent

Valoare

Aprobat 2019

Realizat

2019

an curent 2020

an 2021

an 2022

(denumire obiectiv)

0

0.00

0

0

0

0

(denumire obiectiv-

0

0.00

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0.00

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0.00

0

0

0

0

- - denumire obiectiv)

0

0,00

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0.00

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0.00

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0.00

0

0

0

0

UTpeniru bunurie Fua-e in concesiune, îrichiria’e sau in ocazie ne ges'iune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0.00

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0.00

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0.00

0

0

0

0

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

0.00

0

____Oj

0

0

a- pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0

0.00

0

0

0

0

-1 denumire obiectiv)

0

0.00

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0.00

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0.00

0

0

0

0

- (denumire obiectivi

0

0.00

0

0

ol

0

- (denumire obiectiv

0

0.00

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0.00

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0.00

Ol

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0.00

0

0

0

0

1) pen-ru Funurile luare in concesiune, incninăte sau in locație de ges-iune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0.00

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

000

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0 00

0

0

0

0

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

Of

0 00

0

0

0

0

5

Rambursam de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

0 00

0

0

0

0

a) - interne

0

0 00

0

0

0

0

b)- externe

0

0

0

0

0Anexa nr.5


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2019

an curent 2020

an 2021

an 2022

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.

I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Măsura 1 reducere cheltuieli

31-Dec

X

X

0

0

0

0

0

0

2

Măsura 2 creștere venituri din producția vanduta

31-Dec

X

X

772

0

850

0

935

0

3

Măsură 3 recuperare creanțe

31-Dec

X

X

0

0

0

0

0

0

4

Măsură 4 reducere stocuri tara mișcare

31-Dec

X

X

0

0

0

0

0

0

TOTAL Pct. I

X

X

772

0

850

0

935

0

Pct.

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. 1

1

Cauza 1 Reducerea veniturilor din vanzarea mărfurilor

X

X

0

0

0

0

0

0

2

Cauza 2 Reducerea altor veniturilor din exploatare

X

X

0

0

0

0

0

0

Cauza 3 Creșterea cheltuielilor cu stocurile

X

X

0

0

0

0

0

0

TOTAL Pct. II

X

X

0

0

0

0

0

0

Pct.

III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

538

772

0

850

0

935

0


Economist,Data 11/03/2020 Ora 10:08