Hotărârea nr. 16/2020

HOTARAREnr. 16 din 2020-01-29 PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR, IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI IN SCOPUL DEZVOLTARII UNOR SERVICII SOCIALE

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind trecerea unor imobile din administrarea Administrației Fondului Imobiliar, în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București în scopul dezvoltării unor servicii sociale


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București nr. 194/10.01.2020;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 2/28.01.2020, avizul Comisiei patrimoniu nr. 11/29.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 14/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și lit. d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. b) și art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar, în O administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București a spațiului situat în strada Lipscani, nr. 104, parter, sector 3, București, în suprafață de 78,91 mp, identificat în anexa nr. 1, în scopul dezvoltării unor servicii sociale.

Art.2 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar, în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București a spațiului situat în strada Turnu Măgurele nr. 17, sector 4, București, în suprafață utilă de 2440,44 mp și suprafață teren/curte de 1133 mp, identificat în anexa nr. 2, în scopul dezvoltării unor servicii sociale.

Art.3 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar, în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București a spațiului situat în Aleea George Stanciu nr. 4, sector 5, București, în suprafață de 306 mp, identificat în anexa nr. 3, în scopul dezvoltării unor servicii sociale.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Predarea/primirea imobilelor menționate la art. 1, art. 2 și art. 3 se face de proces - verbal încheiat între Admini Asistență Socială a Municipiului București.


Bd. Regina Eiisabeta nr. 47, cod poștal 060013, ^ad$>r 5, București, România, tel.: +4021 305 55 00; www.omd r

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.omb.ro

Pag 2
«-

Vi

55   O

1

ut

© =

*4t

=-r-


G® 4

| E    ic -1\\

3     —"iV

H L"'^!—1 V

4

U*

<-

Ui *


P—
a-"-*

p T 1       î

1 a    1

®   3

1

t

»

U

fț ®J!~ 'n n


4,-7
R E L E V E U
-Cl-SUBSOL PARȚIAL -

SCARA 1:100
Nr. cadastral a! terenului.

Suprafea

Adresa imobilului:

str. Tumu Măgurele nr. 17

Cane Funciara Colectă vanr.

UAT

sectorul 4, București

Cod unitate individuala (U)

CF individuala

Nr.ctt

Denumire încăpere

Suprafatri(mp)

1

Spațiu tehnic

27.29

2

Spațiu tehnic

15.52

3

Coasa scării

595

Suprafața totala

48.78

J


Executant ing. MARCU RAZVAN Autorizația: SerjaRO-DB-F Nr. 0037 Tel: 0723.716.031 Dața; Iunie 2014c


, R E L E V E U
1 - E T A J PARȚIAL -

SCARA 1:100Nr. cadastral a) terenului '

Suprafețe

Adresa imobilului:

str. Turnu Măgurele nr. 17

CarteîFunciăia Colectiva nr.

UAT

sectorul 4, București

Cod uîiitațe individuala (U)

CF individuala
Nr.crt

Denumire încăpere

Supnrfaiațmp}

1

Grup sanitar

i5db

2

Grupeărdtar

4.01

3

Grup sanitar

7.S5

4

Hd

2.83

Suprafața utila

29.79

5

Casascarif

5.38

Suprafața totala

36.67
Executant ing. MARCU RAZVAN Autorizația: Seria RO-DB-F Nr 0037 Tel.: 0723.716.031 Data: Iunie 20 f 4

Nr. cadastral al terenului

Suprafeta

Adresa imobilului:

str. Turpu Măgurele nr. 17

Carte F unqiara Colectiva' nr.

UAT

sectorul 4, București

Cod unitate individuala (U)

CF individuala

Executant Ing. MARCU RA2VAN Autorizația: Seria RO-DB-F Nr. 0037 Tel.: 0723.716.031 Data: IiwIe 2014


nvtl v»             (C/&.O/.202P


RELEVE
-Ci - SUBSOL

SCARA 1:100faWC&m*. U/m.o!.2o2o

0/

ANC.PÎ

H-uunntJwmm


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 5EXTRAS DE CARTE FUNCIA PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr, 232337 București Sectorul 5


A. Partea I. Descrierea imobilului


TEREN IntravilanCod verificare


2019


100069711377


Adresa: Loc. București Sectorul 5, Al

Stanciu, Nr. 4, Jud. București

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe     1

Al

232337

306


Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

232337-C1

Loc. București Sectorul 5, Al George Stanciu, Nr. 4, jud. București

S. construita la sol:295 mp; construcție industriala și edilitara (S+P+1E) construcție din cărămidă, nu deține lift si certificat de performanta energetica

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

41910 / 24/10/2016

Act Administrativ nr. 5621, din 19/02/2016 emis de AFI (act normativ nr 129/29.05,1989 emis de Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romanla; act administrativ nr 1439/15.01.2015 emis de AFI; act administrativ nr 1343855/8366/809/2015 emisa de PMB; act administrativ nr 38196/26,10.2015 emis de AFI;);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al, Al.l

STATUL ROMAN(PROPRIETATE PUBLiCA)-MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN ADMINISTRAȚIA x' FONDULUI IMOBILIAR

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

fpf CX&tâlfydsffar. 232337 Comuna/Oraș/Mun/dpiu: București Sectorul 5

4Ghz.w    Anexa Nr-1 La Partea 1

Teren '

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

232337

306


Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație Juridică

Observații / Referințe

Al.l

232337-C1

construcții industriale si edilitare

295

Cu acte

S. construita la sol:295 mp; construcție industriala și edilitara (S+P+1E) construcție din cărămidă, nu deține lift si certificat de performanta energetica


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (- (m)

1

2

1.63

2

3

2.175

“3|

4

12.112Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vîlan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

306

-

-

-


Pagina 2 din 3Extrasul de carte funciară generat prin sistemul Informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active Ia data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de ari. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități șl procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpt.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

13/05/2019, 13:13
IE 232337

Aleea George Cristian Stanciu, Nr. 4

O'


o?GZ;yo 67/3/         Iii®) Jri


J Documentații cadastrale avizate

Construcții introduse în sistemul integrat de cadastru ș> 3rte funciară

OCPI București, Bd.Exp62T[ier, n(!A, sector 1, RomâniaIE 232337

Aleea George Cristian Stanclu, Nr. 4


oSB.fO


din Calea 13\

pȘAgâg


OCPI București,

Data: 15.05.2019 întocmit: Marius Macovei