Hotărârea nr. 159/2020

HOTARAREnr. 159 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE SPORT PENTRU TOTI BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Sport pentru Toți București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 446/12.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 57/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 162/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 131/2017, privind aprobarea înființării Companiei Municipale Sport pentru Toți București S.A.;

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 413/2019, privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Sport pentru Toți București S.A., conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020.mr

-■ X

\             JT             ■WAltJ »|UBBJ3

1 6

%00Ml

ttOO'OOl

24 OH

£t CflB

ibotb

ss v

.                 VJMT.1W H»|d

Bfpț, JrtliuFA !«|OOOl »l ®I»1D1 IPimiFMO

1—

• z

H

rupem [nkitfod fim od aorzi; fmiun ui puauj tojuMittnpajd

: z

%00’Wl

:------------------------

%floan

I

HOOOOl

WOOOl

XSWZ

ZSWZ

ZS OÎZ

— iCMZ

LfiWZ

CS

irțf ap frtsrqaflnq ■ o|inui ||B»n p ui|no|»wj nrpeu ItuotJFd inci »d nuofiA rințim ui ikhjhuj reiiîiAipnpaij

IB» Pîf.t P«j               ijufl rițwuj

|tu0tj»d noi ad lopotA finiri U| iouhuj t&ir.iAr^npajj

9

j

■------------------------

ZS9ZZ

ZS

«

HOOOOI

SOOOOl

WOIF'O

W'OlF’tt

99'01 F'B

19

LJniwrinuF^ti^ui <!0«1 p |tlRS|19U          tmuu op ja|i|«!fniaiP azvA

*d iiu       {tutotiod/i&il ț»u»|ii od jrun| mpațu inGqțiQ

F

HOOOOt

waooi

MOtfg _

MOlF'9

«otr'e

li BSX F

09

f. BEipiiit un jiu ap jq| țpfnjpip tTiq «d jBuiuuopp {iuiowdjq»0       9d Jrunf mpem inOnitfO

c

MC ML

%WDQl_ WW

___

MU

MEÎ

Bf

irp; r.rprn sp npaiu jn

MC KL

SXMl xw

Mit

ccir

ocii'

ar

ii-.Țiiijv tyfejtj r| iixGufraril iiJOUBiil *p Jh

aaviNgwi-nhni ,.ă 7f?5

X

hEF i

Mi mi ' ■"iașii

CQ5SZ

MSP1

il 15

tr

IlillEnfclhjd HDICilljHD

X

5>

țjj lB|d»

hui uip jO|9|uiluifi&uB iqiid «jumji BJijoOriq [ijtooi»

FF

*113 UțP "ilrSciq ■) Ap B|iqKJQ|V

*"1"

%cc«w

WOMi

Mrit

M W1

MSuî

SI cu

Et

:•!■= up 'uonil 11S1 A“ii V JtftlWfliG jaisans

A

c>

l»inn«!^ nu iv

IF

T3 f|»ir;|Bip ip

or

iripuM «p ajiintwd pjiajjJ »|'I*!îNI*M3 ■>

BL

ppuBiii stt ffBfnj|Bq3

lq

K

0|ipa)IUJ l|4Jnj|Sip

ii

______________________k__________________k______________

zc

.un uip 3N3<iOkin3 -wnaNOd Nia aiiaiona nainiigno

«A

K

BN'i IV ÎÎW >.;j1ICia:11N3A

tA

mia#

lO/AJQ#

SC

wițutuu *P a^dojd iutii »|nj[jiuoo»Ji|uru[j ap ipdtud Tuni Bimitiuoa |i «ajiiu mt i| niiziuidu m £e pj

- LC pj «| iinzfAUd «ifiltujțMp «d irTjpiduiu njijajj

s

fr-v                              utjâUV Jft|« O|itl«.*n5 wu WÎ.MD 13

Jl^E                         ÎB5d| n;me3nq »1(UBk-q wpwipțAp fjj

CC                           >«» W0 |:qnitfhq •HUBA-G «p*kipțAP ;■

10/A1CM

.o/Aia*

zt

.un uip 'mt ap juuofnu nw fnOnij itpdn ra jo qnapc* it «ifftwint jojiiuidujoo / joinneftM înzn u| JDffJiuoaot einiiAnp opuip /.rp po 'oojcuajni joiiiSu irrzn U> |IM| nit t*ti injeBnq •] ejuiiUftjiA %fjț din turui

8

IC

iiuu»|ij ep j«pJiutj nfiQjtxi u| oiojoucoo |n ruoiuedo itijiaiu i| ivzțimj jvun| -iipetu ntq op npiftt jhun |n[aAiu «p ;inuj niu nu Jip ■jiu |H]ijojd u?p %oi ■ wi’LU’i tri lijcud n JQ|qui;r> lojidaipid

i

'

oc

« Trn'irww

i| ip joinunt <u»np»p idnp «nuu fiqrjuoo jniijoJd

BZ

aEa| ap ețiiziMuS wvjivKfo biiv

5

flZ

unprujrudLU! jc;îsj» oiuuejt prqipp JOîjB |i jo|9uro;fțiDoo jORiuFqop fqe|d ' F];dt9 »p jo nu fuitjnqojtj ojitnau sciount ■ajjnj'jțuca rujitod ft umoijd Iuj»ix» prqniurudLU| urp ainuiuțjoo «japaftud ruiuncf bjuuiuij op pud cu d joisu-ni lajiniqiuDQ

F

*WWL

WBDI                      YZfrUS

lUBpmsd fnut uip ifcu-ria joiuAfbaid' luuBdasy

£

92

oOoi op o;nzvAOJd 0|mțj ftnh9*j putiuozoidoj «ajozu ojiy

Z

im

llîl

i151______.________________

SE

L

tao'ooi

%90S9

tfltft           tosoî

CD SIC

. -                          -mp iidafad imurodn

1L          3H3t)noad vana svwvd iibvinoo iniwOMd

A

%MMl

tt iJt         Mau

*WM

!cz _____________________________i JQdd annziurti

Â'

WC ML W«l

Elki        rMflE

’wilt--

L:.!pjii'!_! _ _ii‘ _________________ThiemBîu

'll !                             ’ ^.Jlpuo^aii. np.nz

nr

_

_

Ci '

ijicuiui} ||«fn]|oq3

Lz‘

OG Oi

MO2

«w

«ții

61

ML.L.,31. m        <,|.

T

GZ Wl

BEiîL

U 1Jl

Bl

>wa3. * wwzwe fitTțrarwraîsra

HOOOGl

SOQOOl

îl IW

Bl lF2

MACII

ei ifri

W8Z9

il

*;*!■ -u» i* i iiuuid         |î

jOUt t ii iipunu op ininpuțuao ojuajajt iioirqisq^ >3

Ol

ovw.-a

joi Jitii iqi.odnp oiuojojt |uojnuodiuoo qifd np noinjioqp

IZL'AJC#

z-----------------------

Ss

airi nțp iniiuuuod' •n jiiir-nup ijji EO

țUKFOOl

wom.

d fim

ci ies »

WL FCt

EiEBDD

CO'BS» •

CL

oi!Mi|i* na :O|ni|aV3 13

■ MOWt

MW'ML

eisib»

£1 CBS'S          -irL Kt      Bl BB» »

ZI

(Fl'PB+ClPHJ nunti tiniiu op        53

fâoa'ML

SM COI

_

U lWi       MiM    1. l»l Si rtct

Ll

lilij Up-rilLlciJL'K II.IOLI»^

MOMI

MkTEoi

5Joi

DC Os

j» Oi     jU:

0.

om-^ii aiMiut«.tA 1* *»■; oirac^uj >2!iinijizjî

3

SOC-CCL

OOițtlL        MSCÎ'LL

MGZZll M «LifT» nsi’LM 1

3

^ "Jii 11 f*runc n ||«!H||«43

V

HLOKl

WflDOL

ZFatU       ii mc ei

*H ,U»

41.Î5S; CttHB

r

un !. p ‘LF.intdva op ijvniioqQ

«CBl

%HOOL

ILtCfBL         llitt'BL

Silit»

h irin crirat

i

rn oa»sB             a-nficu n» 1113'W

II

B                             ------- ' "*!iuSCb*4STi.-.ubA

E

610            i                                                ft-ieutuyrj-;

y i

►                  *j|anwjj a|b3»| jo|u*pp uijfjîjti țu

ț                           «uriălljA l.i| B.rÎPI JQ|l.lFPB*OJd J3 {J|UB4q*ll ■_■

WC DCL _H00 3CL

Cf UJ B.

cu i*i ei

MiSUi

DL LL2 6L

ircti i

i

-Uri u p v.viicfdxp u>p oiijG] u<';iuiA

%WHL %MO0l

DE LLi BL

unni

‘sicsin

clinei

LSWL1

L

■»Pu*S'3a«t ria .1 sal aiviai iani ni.-.

1

irt-3L I St'i-I ]          Q

___i____

rrs-u

1

r

c

r                                 i

%

ZZOZ W )JWU|W3

uoeutM«wn«a

________________________L

_____________________1

(oue) luunaut jjujndojd

6L0E W»||WH

PH

JN

IMOlVOKJNr

_

r®i iiuj


ozor inut


l ju ixouy


nainiiaHo is rwruiNaA m imaDna


WQr/&/


/ȘrjN^dm vs ilorn&<N3d ihojs V~!Vdl JfNHIfl VINVdWOO '3'$

ZK»ras«raw ;inlnu*woo iruitie«n jN OIBWUC *IU|*|SUU| >p ajun poa tia 'bi noaia thn aowaiBrraa aatisiav ais 'ussanona hupv i fip»s VS tisaanane 1101 nUlNBd IttOdS VIVdlOINnH VINVdWOO laiuiouoa» |>u<nuado ew93 ;aiv3cn aansnd laiivHismiwav vaivitaouw


AUTORITATEA AOMIN STRATIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA SPORT PENTRU TOTI BUCUREȘTI SA Sediul i Adrese: BUCUREȘTI, STR. ARiST DE DEMETRIADE NR.Z, BIROU 19, ET.2 Cod unic de înregistrare 37764910

Nr. Registru Comerțului: J4(M9350f2(]17


Anex* fir 2


Os talie ras indici tari lor tconomico-fimnc'iri prevxzutl In buget de vi nituri si cheltuieli sl repartizarea pe trimestre ■ acestora pe inul 2020


mii lei


INDICATORI


Nr Rd.

Realizat 2016 (N-2)

Prevederi an precedent-201tJAI-ț1

Rullal 20U

Proiect SVC 2020 (N)

-

7-8dJ5

Aprobai

din care:

Conform Hotărârii CA

Trim»

Trim II (cumulat)

Trim Iii (cumulat)

Anul 2020

21

«

_____i»

«

6c

64

T

a-sn*


2

'-----

1

VE N URI TOT ALE (ftd.I. Rd 77» R d.21 j

1

___:.4*J34!____it.taaw

1.WD.51

_________B.1M-63

ia.TH.2B___16.711 ,M|_____________

1

Venituri din exploatare

(Rd 3*Rd 8+Rd 0*Rd.12+Rd 13+Rd.14).dir care:

2

3 052 72

10.S50.00

1.140.31

3.303.20

9,163 20

15.768,20

1B.7112o|

1

s a;

wr -pi Lțjuuirrp awwT.iuu'.v 11 ug:.j i ma.u‘ hutj. wi

3

3 052 76     I9 950.0C

1,140.31

3,303.20

9 163 20

1S.iM.20

19 711 Z0|

.1 'in urmii jtvfuiMțr

4

_______L_________

12’ din âaraieii jirairal®

s

3 052 70     10 100 M

851 01

3735 73

9.035-20

15.5MÎtf

19.411701     .

b3j din mdeveJ.te ii ^iirî

a

_ -    :      1?.-.-:rf.

?BS«

MW

141 W

l-'l.W       .

14' atte veniluri

7

iWK

OU

ow

a.w

0 001

JJfiL

»n »«\UTT1 nurtvți y

t

«a

din subvenții diferente de preț, tramferur de exploatare aferente afrei de afaceri nete tRd 1‘3+Rd III. cin tare.

9

01»

DOC

000

000

L- TC

OM

om|

ci] sjDvenlil, d. pravidfrri'-sr legale ii vgoare

13

1

c2j tfaisferun^cf ere.ede-i'e'lisate in

11

ț

Jl

din p’oduct:a d* Imobilizări

17

■ - —

1__________x____

•)

venituri aferente costului da producție ir curs de epiojiie

13

0

altavenilur da exploalare IRd      tftfin i0t9(J'LSr cirf

H

DQQ

000

OM

OM

000

oocl

1

IV cn uniși ii oenalitati

15

1

1

12) din vanzarea activelor sl alte operați da capital

16

--------------------1------------------------

__

■ active corporale

17

■ xri ve ftf Jrpnrate

11

o: tiimiHAmt MHMinW.li.

19

---------------------■---------------------

_J1_____1L_J1

•4! dn valorificare CKblieate țjr CO2

2Q

rș; alia vinitjti

7

v'eruturt financiare ££aj4Rtf.J4+^d.îi*Rd ?g±ftWh tfparei    „

22

QXI7

OM

0 19

0.00

om|     0.00

GK

•1

din UnatHart EnAdut, .

ÎJ

ăl

din investite 'iniridara

f*

________________________.____________________________._______________.

din cm cita nan» da curs

j!

*J

din dobânzi

2B

QS7

0 03

____________________! ________________

1

♦Ite vemiiiri financ-'ira

37

■Uf

3

Veritur extra ^-dinari

2H

'll

CHELTUIELI TOTALE |Rd.33*Rd.13f*Rd 144]

n

4.37B.1S

1B.BBT.tH]

4.SM21

4.443 0]

9,144.64   13.690 46

tS.3JB.11'.    477.1T*

1

Cheltuieli de exploatare (Rd3l*Rdrt+ft!jBS*R:d 173! din care

30

4,376.15

16,887 00

4,052 23

4 463 62

0,144.64? 13B9O46

19,336 17     477 17H'

________________________1_____________' 1 1

A

Cheltuieli cu bunuri sl servicii (Rd 32*Rd 40+Rd 4fl) £i!L£i3_______________„_______________________

31

2.954 84

9,425.00

1,001.25

2,441 50

5,205.00

8,193.50

11,235.00    11Z2.O9H

A'

■?

Cheltuieli privind stocurile

IFtTteRr! 34+RU37+Rd 16+Fld JBl. cin care

32

879.74

2,360 00

303 00

336.00

709 00'    1,232.00

1,700.00

cheltu ell cu matenHe prime

w

— ■ I

.                            j               t

bi

chtltj eli cu materialele consumabde. din care.

540 93

1,560 00

245.12

256.M

549 00     062.00

-j                       ______________,

i,200.00

b1) cheltuieli cu piesele da schimb sl alte matenate

35

271

1,250.00

229M

2M.OO

445.00

713.00

1,000.00!

1

b?J cheltuieli Cu combustibilii

7E*

310 Mi

15.23

56 00

124 00

14900

2M0G

C>

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de ■rvenlar

37

138 90

800 00

57 96

80 00

1

240 M _    370 00

50000

di 1

Cheltuieli privind eneigte si ap»

tt

......

I

1]

rtieltuiell privind msrfvrite

:]S

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terii 414-Hd 42*Hd 4ț;.eip care

40

409

1.50O.M

61 92

’OJK.

750.00'   1,17000

1.500.00         (?3

ivi

•1

challuieli cu T'-raUnaraa si racarabite

41

150CW

1J70 W

i.MMs! -   _

11

cheltuieli privind chiriife [Rd 43+Rd 44J din care1

42

4 0>

CCOl

66 44

ESC,

fl.t»

0.00

OM.

bl) către operatori cu capital Integral'majontar do

43

66 44

ti

.

bjj runs -renlr-n w,',l jrlv.l

44

s.y

. h

■! :

.țJl.ll.          ii.incrn-*»

44

. 4M

sw

___ti

q'

Can.jjTi

4;

W9fl

ÎS,

h—

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terii (Rd 47+Rd 4B*Rd.50*Rd.57+Rd 62*Rd 53*Rd 67* Rd55*Rd e.a*Rd7S'l. dii u.ra-

46

. ...J

2,271 01

5.56500

616 26

1,805 50

3,74600

5791.50

8,035 00.

V

<■

EheltJiell cj cclabora»rii

_

.—

-----------------!

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

46

O.M

55 M

55.03

C M

OM

OK

„oso'

<■1-
blJ f-Mfluieh *vjd rtuttanla Juridic* _ _ . _ bZj cheituieli privind cnnsiiftante finan-jr fiica la

6.Jj inimii primei_________________________

Ml onorariu edrr.nitinHor judiciar_______________

cheltuieli do prctocoi reclama ai publicitate

Efldfll+fidML-diBcare.

i* H1! 1-EiaIIiiLa nmlr.-.’.


ei; chellylei da pratMus, cin căra

  • - Lchete casau po'.-ul Legii nr 1513008.

frie      _____________

C2; chelluiei de redata d puci :ilatfl,-:m ura______

;■ ti chete cedau pir cheltuieli de reclama sl publicitate ;pcInvit Legii nr 163/2M4, cu modificările ulterioare

  • - lichele cadou pir câmpeni de marketing, studiul pieței, promovare* pe piețe existente sau noi, potrivii

_J    J*aii nr 1S1-7r-■ m«•ificari» -Iter^i-a__________

■!* f "r-> *■»,» >          rr________________

i Cheltuieli cu sponsorizarea

_L__ M*M»W.W>RgWHM»ILano*» . ... r!tl rJteliiiHil n* înruinnuri ■ rluhnrl


49 j<Șf_ «ț_ 4Bc


_                        p U,

_ .«)        1* ipcnunt,^ ■ duburlpr iportlw__„

d3? sfrellMB- de apcnsonzire ■■ „nitatilor m clII

; d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare

;*i «re*1*


E>H'


Sg


57

2

eo


■ rMj il'e cheltuieli cu ■ponicmiraa___________

■! : cheT-iah :- transpcm.1 M biruri șl peraoifta

ncheltuieli da deplasare, iteteaare ■ranMer d-n r*re: .   63

J - cheltuieli cu niuma Ijd 65 * rd 881, din care ___64

T~U


- internă


5X00


85.00
Wtu ro

Jl__


ÎSSnJtid’


1

INDICATORI

Nr. Rd,

Realizat 2016 (N-2)

Prevederi an pracadant-I01B

Realizat 2019

Proiect 0VC 2020 (N)

7-6d/5

6-5/31

Aprobai

din cana:

Conform Ho ta rarii CA

Trim |

Trirti 11 (cumulat)

Trim III (cumulat)

Anul 2020

° 1_______L

2

3

3a

4*

_____1»

__41

l._____.______46

6c

Bd

2 "

e


g'

t^ifii       i la» de i«fK.7munlM!ii

BJ

ne

IliJft

ÎS.H

1$.«

75 DC

130 00

”1

.;;»l'i.i«1 c j ' -w:»» U ai a iiirri'n.

M

1 (B

Î57

1 00

2.50

1.50

..      5.90

343 11K

alta cheltuit i cu serviciile executate de terti, din ci re

69

2,256.34

497 K

0.70

138 50

277 50

422 00

560 00

li 1 euivmi M        a »■;>     .

„k.

145 00

w.w

ww

1M.W

JWM

I2.i cheltuieli privind întreținerea al funcționarea lihne. da ca 1^1_________________________

71

5500

10 00

25.00

42.00

50 00

■3j r.%»huml| ții f rpjltirea pTiflSiOnai

MOOC

07t

_ TSM

147.DC

227.CC

i4i cheltuiel cu reevaluarea imobilizări lor corporale ii neCTTsțral^dincartr

73

. .tfrmli tymirinf h jtjji’wiu tijjhc

?4

?J tr.ilL.c. pisr»ili"i< j'.dji'j 3n FillKf

75

fli cheltuit i privind recrutarea ai pleurei personalului de conducere cf OnJona-t® de urgenta a CuvarTij lI nr. 109.^011

70

7) cheltui® i cu anunțurile pr.vind I citat; le el ilte >%^ri

77

7.00

1.50

550

300

10 OP

■_________________

t

Ute iviettuieii

70

4.375 0<l

518 01

IWOOC

130G.M

5JMM

T.QWK

13M.2OS

B

Cheltuieli cu impozite, taxe el va reaminti ■■Imitate

(rd. 50* Rd. 51 * Rd. 52* Rd. 83 * R d.M*Rd«}, din

OK

7B

0.00

8.00

0.13

0.00

O.W

000

10 M

1

■1

cheltuieli cu taxa ptr. activitatea de exploatare a rei-rwler minerala

BO

b)

cheltuieli cu redeventa ptr. concesionarea bunurilor fe&ie» il ra iiiriala mțurata

51

C! tJielt iali Ci. 11x1 de lițanil

52

1

Cw MM » ■gțyj.j»

_

b;

<u Usi 4, *-<■: l.

n.

chelh-iel' tu alte taxe >1 impozite

53

_______iiî

iii

„___'CK

_

c

Cheltuieli cu personalul ^O»7*fldt?3*Rd.l04*Rd 11»

56

1.313.32

9,384.00

2,334.55

1,599.52      3.81464

5,329.46

7,601,17

1

cu

Cheliei ri® Mivria latariettjRd M+Rd K?

87

629.50

1 531 M

1,656.03

1.673M.     3 346 00

5 019 00.

3.362.72

404.14%

c'

Cheltuieli cu salini!® (Rd 89*Rd 90*Rd 91), din

. ■ -- - -

88

629.50

8.135 00

1,656 03

1.W3.M

3,346 00

5,019.00

6,692.72

404.14%

j. :,l,n, 3r :.r.                                     _

sa

.____VSLB!

rari”.

m»o°l

. 3.3«~2

404 14%.

b) sporuri, prime sl alte bonificați aferente salariului de baza țcșnlom Mj

9a

tțj pite bonificații conform CCW

91

C2

Bonusuri (Rd 93+Rd.96*Rd.&7+Rd.9B+rd.99)1 din turn

92

000

3W.00

000

000

000

000

0.M

a) cheltuieli soda!® prevăzute la ari 25 din Legea nr 227/2015 pnvind Codul fiscal *) cu modificările el jmp'w.anlt ulranei ra, cin căra:

93

22 CC

tichet® de crasa, cf. Legd nr 193/2 OM cu m£*!if-sinle jLerțarj

94

■ tichet® cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legi nr iMȚaWfl.CU reificării» uSJriwril

95

22 00

M

i74m:

b»       i;

9/

d) cheltuieli privind participarea salwialitor la profitul pțil.-.^lr arU pre^-Ja-l

98

e) alte chellural conform CCM (compensări panilcnarii

99

03

Alte cheltuieli cu personalul £d ț£UPd_^2*Rț iț.y £*0^

100

0.00

000

000

000

«tt

000

0.00

a) cheltuieli cu plătită compensatorii aferente diipcnib.itartor perenii

101

b) cheltuia'1 cu dreptunle salariile cuvenit® in baza 4iyt>oMrrl trfKihmM

102

IT-

c) cheltuieli da natura salariile aferente rastruciuran .privatizării, administrator special, alte con-in si

103

■- - -

C4

Cheltuieli aferente contractului da mandat sl a altor organe da conducere si control comisii si comitete (Rd.105+Rd.10B+Rd.111+Rd 112), din care:

104

656 14

677 00

626.66

185 00

185 00

185.00

741.18

11790%

f - \

■J penfrj diredori/diredorat

1D3

COC

J1f oc

JIOM

M7Î

■07 U

M'.R

]U3S

-componenta fixa

215.DC

21064

53 72

807 44

16116

r 214^

-componenta varlab la

,.1^!

r

b) pentru consiliul de administrație/ AGA (pentru ■zx:nsiliul de administraiie/contiliul de supraveghere, tfnr-gpj_________________________________

100

656 14

462.00

31980

131 57

263.14

394 71

526,30

-SMtțpcnenta fixa

IM

14

'riut

11» K

. 111 w

J63 14

3H.7T

-nompnnenta variabila

Itc

t

d pent'v cenzori LpeWu AGA |l cantori i

4ii7

Z

dl pentru iile comisii si comitete constituit® potrivit

Sfiit                       _____ ..

112

-

;_______

k !

>■-

____________i

Ci

Cheltuieli n.i confctUiile dslora'e tta ar-gijSTw

113

17 Cil

sceiaj1

Ml»

41.12

B3B4

1'2545

tsnrzjttra

0

Alia cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd,11 B*Rd.119*Rd.120*Rd.121*Rd.122), din cum

114

109.99

70.00

HM9

122.50

343.00

367J0

-T7>J 490.00

GEN^'

•)

cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.116*Rd 117), dnci-r

115

97.87

000

13C

0,00

000

000

0TO

------------1

- cav» iLMtul oanaril :cn iclidil

* ‘ H

4 oS

- utre ații creditori

*17

... M M

'X

ț

cheh.-ieh privi'rd activele imobi izita

!‘S

fii

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata ____

11»

/*

e>

aha rr-eltuieti

m

d aa

100 CC

2M W

MW

4GOOO

U

cheltuieli cu amortizarea imob hzanlor corporale al necorporale

tai

70 W

47 99

1

22 SC

45 K

67»

woo

i)

ajustar- sl deprecieri pentru pierdere de valoare al proi,z’cJre :Rd 123-Rd lift! an căra

122

600

0M

9M

coț

600

9W

%

. 11] zfflltui*l. prvinc a|js-.inl» ii pravizioan*1*

123

. ««

o«l

OK

HM

330

DM

H 1) provizioane privind p artei pa rea la profit a ____.Mlarrtlpr______________________________________

124

L

f1.2) provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

44.20

f2) venituri din provizioane «m ajustau par*tru ,        t»u pi.rJtrt n ntw. m

126

44 20

000

\

\ <ț««

\ OW

* \j1

f2 1} din a .'u ta rea provizioane r=r

127

44.20

000

1 \ c- v° "

J d oip

! MW

/fi-S

comr

XWS A f’Al Ă 1L

; - r?n participarea șalanarily Ja jțrțflj__.

i r ■ ,

IKj. T,/-j!tR BUCURESTiINDICATORI

Nr.

Rd.

Realizat 2018 (N-2)

Prevederi an precedent -2019 (N-1 I

Proiect BVC 2020 (N)

7"6d/8

a-5/3a

Aprobat

din car»)

Conform Hotărârii CA

Hcaiizat zuie

Triml

Trim II (cumulat)

Trlm III (cumulat)

Anul 2020

0

1

2

3

3a

4a

500

8a

8b

6c

6d

7

a

- din depredarea imobilizărilor corporale si a actrvețpr circulante

1Z9

‘ venituri din alte provizioane

130

44.20

2

Cheltuieli financiar» (RdJ32+Rd.nS*Rd. 13»), din care

131

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

000

000

000

000

000

0.00

OM

al) aferent* creditelor pentru investiții

133

a21 aferente creditelor pentru activitatea curenta

134

b)

cheltuieli din diferența de cura valutar, dm care*

135

0 00

0.00

000

000

000

000

0.00

b1) aferente creditelor pentru investiții

136

t2) aferent* creditelor pentru activitatea curent»

137

c|

alt* cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (prafiVpieniera) (Rd.t-

Rd.28)

140

-525.30

1,063.00

-Z311J2

■1,160.62

38.56

1,877.74

375.03

.12.88%

venituri neimpozabile

141

cîiettureli nedeductibile fiscal

142

101.18

891.30

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

170.00

6001

V

DATE DE FUNDAMENTARE

Venituri totale din exploatare, din care {Rd 7)

144

3,85278

19 950 00

1.14031

3.30320

9.183 20

15,768 20

19J11 23

- venituri din subvenții el transferuri

145

* alia venituri din care nu te Iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat

146

Cheltuieli de natura salanala (Rd 87), din care.")

147

629.68

6,501.00

1,656.03

1,873.00

3,348.00

5,019 00

8,892.72

404.14%

1

i)

cheltuieli cu salanilo aferente OG 79/2017

148

2

b)

14B

3

c)

150

4

Cheltuieli cu talanii* (Rd 88]

151

62958

8,105,00

1.658 03

L673 00

3,346 00

5±019 00

6,892.72

404.14%,

5

Nr. de personal prognoza] la finele anului

152

17.00

108 00

27.00

67 00

6

Nr. med iu de salariatl

153

11.00

108 00

29.M

X

X

X

87 00

•)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/peraoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariila HRd 147-Rd 93*-Rd 96VRd 1531/12*1000

154

4,76953

6.542 44

4,758.71

a

X

X

6.41066

w

Castgul mediu lunar pa salariat (lel/peracana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf LegH anuale a bugetului de stat

155

4,769.53

6,542.44

4.758 71

X

X

X

6,410.66

7

>)

Productivitatea muncii m imitau valorice pe total personal mediu (mii lei/peraoana) {Rd 2/Rd 153)

156

35O.2S

184.72

3B.32

X

X

X

226.57

Productivitatea muncii in unJtatl valone* pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului d* stat

157

350 25

184 72

39 32

X

X

X

228 57

c)

Productivitatea muncii In umtati fizice pe total personal mediu (cantitate produse Lmte/peraoana) W-QPFfRd.153

158

X

X

X

Si)

Elemente de calcul a productivi tatii muncii in unitati fizice, din care

159

X

X

X

X

X

X

X

-cantitatea de produse finite (QPF)

180

X

X

-preț mediu (o)

181

X

X

X

■valoare ■ QPF x p

X

X

X

■pondere in vemluri tataie de exploatare ■ Rd I6t/Rd2

183

0.00

X

X

X

OM

8

Plăti restante

184

B

Creanțe restante, din care:

185

000

000

0 Q0

o.oo

000

000

0.00

■de la operatorii cu capital Inlegral/majoritar de stat

168

-de la operatorii cu capital privat

187

■d* ia bugetul de siai

166

■de ta bugetul local

169

■d* ta alte entitati

170

io

Credite pentru finanțarea a di vitalii curante (soldul ramai de rambursa!)

171AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Anexa nr.3              ML .


/?>o. 0^.


Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA SPORT PENTRU TOTI BUCUREȘTI SA Sediul I Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR.2, BIROU 19, ET.2 Cod unic de înregistrare 37764910

Nr. Registrul Comerțului: J40/9350/2017

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr.

INDICATORI

Prevederi an N-2 (2018) - mii lei

%

Prevederi an precedent N-1 (2019) - mii lei

%

crt.

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Preliminat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3)

16,400.00

3,852.78

23.49%

19,950 00

1,140.51

5.72%

1

Venituri din exploatare *)

16,400.00

3,852.78

23.49%

19,950.00

1,140 51

5.72%

2

Venituri financiare

3

Venituri extraordinare


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA SPORT PENTRU TOTI BUCUREȘTI SA Sediul I Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR.2, BIROU 19, ET.2 Cod unic de înregistrare 37764910

Nr. Registrul Comerțului: J40/9350/2017


A/2.


Anexa nr4


Programul de Investiții, dotări si sursele de finanțare

mii lei

I Pe

anul

INDICATORI

Data

2019

Valoare

finalizar

Aprobat

Realizat

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1,501

62

785l

785

785

1

Surse proprii, din care:

-

0

0

0

l

a) - amortizare

I

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

-

dl

-

al - interne

b) - externe

4

Alte surse

1,501

62

785

785

785

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

0

1,501

62

785

785

785

1

Investiții in curs, din care:

-

0

«*

-

-

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ tertoriale

0

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administartiv teritoriale

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in '.ocatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

2

Investiții noi, din care:

-

C

-

-

-

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ teritonale

r

0

*

-

*

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administartiv teritoriale

d) pentru bunurile luate in concesiune închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ teritoriale

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau ai unitatii administartiv teritoriale

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau prvat al statului sau a! un'tatii administrativ-trentoriaie

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

1,501

62

785

785

785

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

-

0

0

0

0

a) - interne

b) - externeUNICIrAu


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA SPORT PENTRU TOTI BUCUREȘTI SA Sediul I Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR,2, BIROU 19, ET.2 Cod unic de înregistrare 37764910

/ 59/30

Anexa nr.S


Nr. Registrul Comerțului: J40/9350/2017

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a plăților restante
mii lei

Nr Cri.

Masuri

termen de realizare

an precedent <2019)

an curent (2020)

an 2021

an 2022

Preliminat / realizai

Influente (+/•)

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante *

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante *

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante *

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

2020 - 2022

-2.912

375

0

375

375

1

X

X

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

X

X

X

X

6

TOTAL Pct 1

0

0

c

Pct II

Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute la Pct. 1

2020 - 2022

1

X

X

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL Pct II

0

0

(

Pct, III

TOTALGENERAL Pct 1+ Pct. II

-2,912

-

375

0

375

0

375

(

Page 7 of 7