Hotărârea nr. 158/2020

HOTARAREnr. 158 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Având in vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 414/12.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 56/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 161/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 96/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 410/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


Bd Regina Elisabeta nr 47 cod poștal 050013, sector 5 București România; tel +4021 305 55 00. www.pmb.ro

ML


COMPANIA MUNICIPALA STRĂZI, PODURI SI PASAJE BUCUREȘTI SA

SeiliuVAdresa: BUCUREȘTI, BR DINICU GOLESCU Nr36, Clatiirea IPTAN'A, ET 4(pnrtial), 5 si fi, SECTOR 1

Cod unic de înregistrare: RO37832I60

Nr. Registrul Comerțului: J40/10323/2017


Anexa nr.1


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2020


mii iei

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat 31.12.2019

Propuneri BVC 2020

%

Estimări 2021

Estimări 2022

%

9=7/6

10=8/7

0

1

2

r~

4

5

■ l-W

7

10

1,

VENITURI TOTALE |Rd.1 = Rd.2 + Rd.5)

T“

!4,U69.DV

42,900.47

179.23

46,045.49

47,21)7.78

—■108.60

TO

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

23.514 66

42 900 47

182 44

45,045.49

47,297 76

105 00

105.00

a)

Subvenții, cf. prevederilor legale In vigoare

3

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

ooo

b)

Transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

4

0.00

ooo

000

0.00

0.00

ooo

ooo

2

Venituri financiare

5

555 14

0 00

ooo

ooo

000

0.00

ooo

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 » Rd.7 + Rd 19)

6

3B 856 .72

42,847.17

110.27

44,969.53

47,239.00

105.00

105.00

J

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.7 = Rd.8 ♦ Rd.9 ♦ Rd.10 + Rd.1B), din care:

7

38 856 72

42.847 17

110 27

44 989.53

47.239.00

105 00

105.00

A

cheltuieli cu bunuri sl servicii

a

15,085 97

17,952 72

11900

18,850 36

19,792.87

105 00

105.00

1

B.

cheltuieli cu impozite, taxe sl varsamlnte asimilate

9

76 56

120 00

156 73

12600

132 30

105 00

105 00

C.

cheltuieli cu personalul (Rd.10 = Rd.11 + Rd,14 ♦ Rd.16 +■ Rd.17), din care:

10

19 841.69

19,637 45

98 97

20.619 32

21,650 29

105.00

105.00

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.11 = Rd.12 + Rd.13)

11

18,482 61

17,808 30

96 35

18,698 72

19,633.65

105 00

105 00

C1

ch. cu salariile

12

17.70582

16 928 30

95 61

17,774 72

18,663.45

105 00

105.00

C2

bonusuri

13

776.99

880 00

113 26

924.00

970 20

105.00

105 00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

0 00

0 00

000

ooo

0 00

000

000

C4

Cheltuieli aferente contractului do mandat si a altor organe de conducere sl control, comisii sl comitete

16

735.26

1 139 00

154 91

1,195 95

1,255 75

105 00

105 00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angalator

623 62

&90 15

110 87

724.88

760 89

105 00

105 00

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

3,352 50

5 137 00

133 34

5 393 85

5,663

105 00

105 00

2

Cheltuieli financiare

19

000

000

000

000

0.00

OOO

000

III

REZULTATUL BRUT (proflt/plerdere) (Rd.20 = Rd.1 • Rd.5)

20

■14,786 92

53.30

X

55.96

58.76

105.00

105.00

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

0.00

8.53

0.00

8.95

9.40

105.00

105.00

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

100

0 00

ooo

0.00

000

0 DO

OOO

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

0 00

0 00

ooo

0 00

0 00

OOO

0.00

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

24

000

000

ooo

0 00

0.00

000

0.00

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

000

ooo

ooo

000

ooo

0.00

0.00

|V

PROFITUUPIEROEREA NETĂ A PERIOADEI OE RAPORTARE (Rd.26 = Rd.20 ■ Rd.21 - Rd.22 + Rd 23 -Rd.24 - Rd.25), din care:

26

-14,786.92

44.77

X

47.01

49.36

105.00

105.00

1

Rezerve legate

27

000

2 66

ooo

280

2 94

105.00

105.00

2

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de tege

28

000

0.00

ooo

0.00

0 00

OOO

000

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedențl

29

0 00

42 11

ooo

44 21

4642

000

ooo

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum șl pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor ți altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

0.00

0.00

ooo

000

0.00

000

ooo

S

Alte repartizări prevăzute de lege

31

000

000

ooo

000

ooo

000

ooo

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.

27, 2B, 29. 30, 31 (Rd.32 = Rd.26 - (Rd.27 la Rd.31) >» 0)

32

-14.786 92

0 00

X

0 00

0.00

X

X

7

Participarea salariațllor la profit In limita a 10% din profitul neL dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic In exercițiul financiar de referință

33

000

OOO

ooo

000

ooo

O Looo

1 jooo

B

Mlnlmim 50% vărsămlnte la bugetul de stat sau local In cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societăților/ companiilor naționale țl societăților cu capital Integral sau majoritar de stat, din cnm-

34

ooo

ooo

0.00

Îy a/ «00

0 00

C/ \sioț

a)

• dividende cuvenite bugetului de stat

35

truc

" ooo

OUU

■    OM

'7’?1/>WJ.C'l

b]

- dividende cuvenite buoatululjgcal

36

om

OM

0.00

om

WC -T) trcu ZP 001

£l_

- dividende cuvenlte'ăftpritAinpărl .

Jr1

fl.ou

țrun

“ o oo|

U.OT

ZZ     Hr I«’v >>v~'
INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat 31.12.2019

Propuneri BVC 2020

■/.

Estimări

2021

Estimări 2022

V.

9=7/5

10=8/7

1

2

"T"

4

8

14/J

7

8

9

10

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 -Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie surei proprie de finanțare

36

000

000

000

ooo

C-.00

ooo

ooo

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

0 00

0.00

ooo

0.00

ooo

0.00

ooo

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

000

0.00

000

0.00

ooo

0.00

0 00

a)

cheltuieli materiala

41

0 00

0.00

ooo

ooo

ooo

0.00

ooo

b!

cheltuieli cu salariile

42

0 00

ooo

0.00

ooo

ooo

0.00

ooo

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

0 00

000

0.00

ooo

ooo

ooo

ooo

dl

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

0.00

000

0.00

000

ooo

ooo

0.00

el

alte cheltuieli

45

0.00

0.00

ooo

ooo

0.00

ooo

0.00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

66.319 92

30 170 09

45.49

31 536 61

ooo

104 53

0.00

1

Alocații de la buget

47

0.00

0.00

000

000

0.00

000

□ 00

alocații bugetare aferente plâtii angajamentelor din anii anteriori

48

0 00

0.00

0.00

000

ooo

OOO

0.00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

29,342 28

240 00

0.82

0.00

0.00

OOO

□ 00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

302

260

86 09

273

287

105 00

105 13

2

Nr. mediu de salariat! total

51

219

250

114 16

263

276

105 20

104 94

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (tei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor da natură salarialâ *)

55

7,026

5 936

84.48

5,925

5,928

99 81

100 05

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinai pe baza cheltuielilor de natură salarialâ, recalculat cf. Leali anuale a bunelului de stat ~1

56

7.026

X

X

X

X

X

X

5

Productivitatea muncii In unită ti valorice pe total personal mediu (mll lel/pereoană) (Rd.2/Rd.51)

57

107.37

171 60

159 82

171.28

171 37

99.81

100.05

6

Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului do stat

58

107.37

X

X

X

X

X

X

7

Productivitatea muncii in unități fialce pa total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)

59

034

087

254 73

091

0.96

105 00

105.00

B

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

60

1.614.34

998 76

61 87

998.76

998.76

100.00

100 00

9

Plâfl restante

61

6,540 50

1,950.00

29 81

0.00

000

0.00

0 00

10

Creanle restante

62

11,234.52

5,650 00

50 29

ooo

0 00

OOO

ooo

*J Rd, 52 ■ Rd. 151 din Anixa d« fundamtnur» nr 2 ”) Rd. 53 ■ Rd. 152 din An»i de fundamentare nr ZCOMPANIA MUNICIPALA. STRĂZI. PODURI SI PASAJE Bl . HSA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, BR DINICU GOLESCU Nr 36, Clădirea IPTANA, ET 4(partial), 5 si 6, SECTOR l

Cod unic de înregistrare: RO3783216U

Nr. Registrul Comerțului: J40/10323/2017


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestoramll ieiINDICATORI

Nr, rd.

Realizat 31.12.201B

BVC 2019

Propuneri BVC 2020

%

V.

Aprobat

Preliminat 31.12.2019

din care:

7=6/6

8=6/3a

HCGMB nr. 361/2019

CA nr 8/20,02,2019

Trim l

Trim II

Trim III

An 2020

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6

7

8

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.22)

1

5,467.72

343,673.03

343,673.03

24,069.80

4,460.49

16,036.10

36,330.54

42,900.47

178.23

440.22

1

Venituri totale din exploatare (Rd.2 = Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 * Rd.13 + Rd.14). din care:

2

5,390.02

343,629.03

343,529.03

23,514.66

4,460.49

15,036.10

36,330.64

42,900.47

182.44

436.26

a)

din producția vândută (Rd.3 = Rd.4 + Rd.6 + Rd.6 + Rd.7), din caro:

3

5,388.90

343,529.03

343,629.03

19,936.49

4,338.89

15,036.10

36,330.54

42,788.07

214.64

369,94

at)

din vânzarea produselor

4

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

ooo

0.00

a2)

din servicii prestate

5

5.368.90

343,529.03

343.529 03

19,935.49

4,230.80

14,036.10

36,030.54

42 380 07

212.63

369 94

83)

din redevențe și chirii

6

0 00

ooo

0.00

0.00

100.00

200.00

300 00

400.00

0.00

0.00

84)

atte venituri

7

0 00

0.00

0 00

0,00

0,00

0.00

0 00

0.00

ooo

ooo

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0.00

0.00

0.00

468.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

D.00

c)

din subvenții ți transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9 = Rd.10 + Rd.11), din

„__.________________

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ci

subvenții, ci. prevederilor legale în vigoare

10

0.00

0.00

000

r     ooo

ooo

0.00

r       0.00

ooo

ooo

0.00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

ooo

0.00

f)

din producția de imobilizări

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

13

0.00

0.00

0.00

2,760.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

alte venituri din exploatare (Rd.15 + Rd.16 + Rd.19 * Rd.20 + Rd-21), din care:

14

1.12

0.00

0.00

361.10

111.60

0.00

0.00

111.60

30.91

32,164.80

f1)

din amenzi și penalități

15

0.82

0 00

0.00

361 10

111.60

0.00

0.00

111.60

30 91

43.822.63

12)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd 16 " Rd.17 + Rd 18}, din care'

16

000

0.00

000

0 00

0,00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

- active corporale

17

0 00

0.00

0.00

ooo

0 00

0 00

0.00

0.00

000

0 00

- active necorporale

10

0.00

0 00

000

0.00

0.00

ooo

0.00

ooo

0 00

0 00

t3)

din subvenții pentru investiții

19

0.00

000

0.00

ooo

ooo

ooo

0.00

0 00

ooo

OOO

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0.00

0.00

ooo

ooo

ooo

ooo

0.00

ooo

ooo

0 00

f5)

alte venituri

21

0.30

0.00

000

ooo

0.00

ooo

0.00

0.00

ooo

ooo

2

Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:

22

77.70

144.00

144.00

555.14

0.00

0.00

0.00

i            0.00

0.00

714.50

a)

din imobilizări financiare

23

0 00

000

0.00

0 00

ooo

ooo

0.00

0.00

0,00

0.00

b)

din investii, i financiare

24

0 00

0.00

000

ooo

ooo

0.00

ooo

0.00

0.00

ooo

=>

din diferente de curs          '   \\ A Ar

000

0.00

000

0.00

ooo

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

d)

din dobânzi               7 O        _ *

78.81

144 00

144.00

555 14

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

724 58

ÎL

alte venituri financiare                           "X.

27\

1.08

000

0.00

0 00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

000

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29 + Hfl.1

10)-?. .

29

10,416.95

329,730.66

329,730.66

38,856.72

10,230,07

20,043.78

29,831.84

42,847.17

110.27

373.01

J'j 7

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.29 = Rcf30 -Rd.B5 + Rd.113L din care:

) 29

9,926.15

329,218.66

329,218.66

38,856.72

10,238.07

20,043.78

29,831.84

42,847.17

110.27

391.46

A. Cheltuieli cu bunuri ți servicii (Rd.30 Rd.39 + Rd.46). din care:

" 10

3,343.89

265,773.56

266,773.56

15,085.97

2,775.02

6,846.43

10,906.19

17,962.72

119.00

461.15
rINDICATORI

BVC 2019

Propuneri BVC 2020

%

%

Nr. rd.

Realizat 31.12.2018

Aprobat

HCGMB nr.     CA nr

36172019     8,20,02,2019

Preliminat 31.12.2019

din care:

7=6/5

8=5/3a

Trim I

Trim II

Trim III

An 2020

1

2

3

3a

4            4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 = Rd.32 + Rd.33

* Rd.36 + Rd.37 + Rd.3B), din care:

31

2,249.00

217,421.87    217,421.87

9,607.52

1,666.56

4,645.45

7,614.35

9,284.30

96.64

427.19

a>

cheltuieli cu materiile prime

32

2.037.26

193,359.87    193,359.87

8.111 68

1,433.30

4,175.20

6.907 10

8.341.80

000

0 00

_țl

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

43.46

22,442.00      22,442.00

745.96

227.50

455.00

682.50

910.00

121 99

1.716.62

b1) cheltuieli cu piesele de schimb

34

0.00

1,442.00       1,442.00

0,00

37.50

75.00

112.50

150.00

0 00

0 00

b2) cheltuieli cu combustibilii

35

43.46

21,000.00      21,000 00

696 82

187 50

375.00

562.50

750.00

107.63

1,603 53

c}

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

164.01

1,500.00       1,500.00

722.48

0.00

3.75

7.50

7.50

1 04

440 51

_<!L

cheltuieli privind energia și apa

37

4 28

120 00        120.00

27 40

5 75

11 50

17.25

25.00

91 25

640 31

_£l_

cheltuieli privind mărfurile

38

000

0.00         000

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0 00

000

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39 o Rd.40 + Rd.41 + Rd.44), din care:

39

870.16

14,168.79      14,168.79

1,907.86

417.50

835.00

1,252.50

1,670.00

87.53

219.25

cheltuieli cu întreținerea ți reparațiile

40

005

217 50        217.50

16.17

12 50

25.00

37 50

50.00

309 31

35,922 22

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd,41 = Rd,42 + Rd.43) din care;

41

751 05

9 681 00       9 681 00

1,666.75

337 50

675.00

1,012.50

1.350.00

81 00

221.92

.       - către operatori cu capital integral/majontar

' de stat

42

0.00

0.00           0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0 00

000

b2)    - către operatori cu capital privat

43

751.05

9,681.00       9,681.00

1,666.75

337 50

675.00

1,012 50

1,350.00

81 00

221 92

£1_

pnme de asigurare

44

119.07

4,270.29       4,270.29

224 93

67 50

135.00

202 50

270.00

120 04

188,91

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45 = Rd.46 + Rd.47 + Rd.49 + Rd.56 + Rd.61 + Rd.62 + Rd.66 + Rd.67 + Rd.68 + Rd.77), din care:

45

224.72

34,182.90      34,182.90

3,570.60

690.97

1,364.98

2,039.34

6,998.42

196.00

1,588.88

2l_

cheltuieli cu colaboratorii

46

14.28

167.50         167.50

0.00

H     0 00

0 00

000

0.00

0.00

0 00

țL

cheltuieli privind comisioanele ți onorariul, din care:

47

9.44

112.80         112.80

29.02

3.75

7.50

11.25

15.00

51.69

307.32

b1) (cheltuieli privind consultanța juridică

48

0.00

0.00           0.00

000

3.75

7.50

11.25

15.00

000

0.00

c}

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.49 = Rd 50 + Rd.52)t din care:

49

0.00

580.00        580,00

18.28

0.00

0.00

0 00

000

0.00

0 00

C1) cheltuieli de protocol, din care

50

0,00

280.00       28000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

51

0.00

0.00           0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

000

0 00

c2) cheltuieli de redamă și publicitate, din care:

52

000

30000        300.00

1828

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

- tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările uttenoare

53

0.00

0 00           0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

000

000

0.00

- tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0.00

0 00           0.0D

ooo

0 00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

__- ch .de promovare a produselor

55

H       0.00

000          0.00

0 00

r      0.00

000

0 00

h       000

0.00

0 00

d)

Ch, cu sponsorizarea potrivit O.U G. Nr 2/2015 (Rd 56 = Rd 57 + Rd.58 + Rd.GOJ din care:

56

000

0.00           o.oo

000

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

d 1}   ch.de sponsorizare in domeniul medical si

sanatate

57

0.00

0,00           0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

000

000

000

d2) ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:

58

0.00

0.00           0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

000

0.00

0 00

d3}        ■ pentru cluburile sportive

59

-v _    0 00

0.00         000

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

000

d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si . acthritati

, aA

A

000         0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

2L

cheltuieli cu transportul de bunun ți persoane      '

J 6>-

3 13200      3,132.00

102.35

1 00

2.00

3 00

4.00

3 91

1,281 80

Q_

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care^

A2-

■ - ->\p.oo

12.00          12.00

26.63

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0 00

- cheltuieli cu diurna (Rd.63 = Rd.64 + Rd.65), din

' 3? .1

12 00          12.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

-interna

o5o

12.00          12.00

0 00

r     000

0.00

0 00

0.00

000

0.00

-externa

6 5; ■<!

.?£ j OJDO

0 00           0.00

0.00

000

0.00

0.00

000

000

0 00

cheltuieli pațule ți taxe de telecomunicații

. 6Î&

țț-’/ 61/86

108 00        108.00

88.38

21 90

26.90

31 90

36.90

41 75

142 86

bd

cheltuieli cu serviciile bancare ți asimilate         . r

ml

6 00          6.00

11 13

3.00

6.00

9 00

12.00

107 78

346.31
INDICATORI

BVC 2019

Propuneți BVC 2020

%

7.

Nr. rd.

Realizat .

31.12.2018

Aprobat

Preliminat 31.12.2019

din care:

7=6/5

8=6/3a

HCGMB nr. 361/2019

CAnr 8/20.02.2019

Triml

Trim 11

Trim III

An 2020

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

66

6 00

3.406 60

3 406 60

684 47

118 35

235 85

353 35

470 85

68 79

11,407.64

li)

-heltuie-i de asigurare și pază

69

0.00

3.009.60

3,009 60

569.67

112.50

225.00

337 50

450 00

0 00

0 00

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

000

262.00

262 00

12.29

1 25

2.50

375

5 00

40 69

0.00

13}

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

600

100 00

100.00

69.41

0 85

085

085

0.85

0 95

0 00

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care

72

000

1500

15.00

000

0.00

000

0 00

0.00

000

0 00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0 00

0 00

0 00

0 00

r       0.00

000

0 00

0 00

000

0 00

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf Ordonanței de urgenta a Guvernului nr 109/2011

75

0 00

0 00

0.00

12 36

3 76

7 50

11.25

15 00

121 36

oop

■7)

cheltuieli cu anunțurile pnvind licitațiile și alte anunțuri

76

0 00

20 00

20 00

0 54

0 00

0 00

000

0 00

0 00

0 00

i)

alte cheltuieli, din care:

77

121 94

26 658.00

26 658.00

2.610 34

542 97

1.086 73

1 630 84

6 459 67

247 46

2.140.74

B Cheltuieli cu Impozite, taxe și vărsămlnte asimilate (Rd.78 = Rd.79 + Rd.BO + Rd.81 + Rd.82 + Rd.83 + Rd.84), din care:

70

56.38

2,469.25

2,469.25

76.56

20.00j

60.00

100.00

120 00

156.73

136.80

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

000

000

0 00

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

000

0.00

000

0.00

0.00

0.00

000

000

000

0.00

C)

ch. cu taxa de licență

81

0 oo

165 00

165.00

18 52

0.00

000

0.00

0.00

000

0 00

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

56 01

2,192.25

2,192.25

26 37

12.50

25 00

37 50

50 00

000

0 00

ch. cu taxa de mediu

63

000

30.00

30 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

000

0

cheltuieli cu alte taxe si impozite

84

0 37

82.00

82.00

31 67

7.50

35 00

62 50

70 00

221 00

8,514 57

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85 « Rd.86 + Rd.99 + Rd-103 ♦ Rd.112), din care:

85

6,396.35

53,155.85

63,155.86

19,841.69

6,131.05

10,561.36

14,963.66

19,637.46

98.97

310.25

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86 = Rd.87 +

86

5,613.92

62.040.32

52,040.32

18,482.81

5,710.00

9,744.60

13,777.20

17,808.30

96.35

329.23

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88 + Rd.89 + Rd.90), din care-

87

6,440.76

49.024.28

49,024.28

17,705.82

5,430.00

9,286.10

13,102.20

16,928.30

95.61

326.43

a) salarii do bază

88

4 369 05

36,314.26

□6,314 28

14.76324

4,530.00

8 336 10

12,152.20

15.978 30

108.23

337 91

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM}

89

1.071 72

12.710.00

12 710 00

2.942.59

950 00

950 00

950.00

95000

32 28

ooo

c) alte bonificații (conform CCM)

90

000

0 00

0.00

000

000

0 00

0 00

0 00

000

000

C2

Bonusuri (Rd.91 = Rd.92 + Rd.96 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98), din care:

91

173.16

3,016.04

3,016.04

776.99

230.00

458.50

675.00

880.00

113.26

0.00

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal (*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

29 10

207.60

207,60

17 55

0 00

0 00

000

0.00

0 00

ooo

- tichete de creșă, cf. Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare:

93

0 00

ooo

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

29 10

207 60

207 60

17.55

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

ooo

b) ti chete de masă;

95

144-Q8

—  1,588 94

1 588 94

724.44

230 00

455 00

670.00

875 00

120 78

ooo

c) vouchere de vacanță.

96

580.00

580 00

0.00

0 00

000

000

0 00

000

ooo

d) ch privind participarea salanaților la profitul oblinut in anul precedent

97

v»* *

D/-To3

X < A0.00

0 00

0.00

0 00

000

0 00

0 00

0.00

ooo

e) alte cheltuieli conform CCM

98

/

W

\ r 639 50

639 50

35 00

0 00

3 50

5 00

5.00

0 00

ooo

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = Rd.100 + Rd.10l + Rd.102). din care:

99

r

jroiot

1     0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

tf     //      1                                               \

Ifv^j
> /o 2

S * I c?

L £ i.

y^3 n2^

\^-CCrnp;

/ £

Vk

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 31.12.2018

BVC 2019

Propuneri BVC 2020

%

%

Aprobat

Preliminat 31.12.2019

din care:

7=6/5

8=5/3a

HCGMB nr. 361/2019

CAnr 8/20,02.2019

Trim 1

Trim II

Trim III

An 2020

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

'r

î

£

£

e^z____________________r

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

0.00

0.00

0.00

ooo

0 00

0 00

0 00

0.00

OOO

ooo

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești

101

0 00

0.00

0.00

ooo

ooo

000

0 00

ooo

0.00

ooo

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării privatizam, administrator special, alte comisii si comitete

102

000

000

000

ooo

ooo

ooo

000

ooo

ooo

ooo

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comlall el comitete (Rd.103 = Rd.104 + Rd.107 + Rd.110 + RH111I din rum-_____________

103

899.19

685.06

685.06

736.26

217.00

438.00

657.00

1,139.00

164.91

122.71

a) pentru di ractori/di rectorat

104

21B.B5

233 78

233 78

276 51

77.00

154 00

230.00

461 00

166,72

126 35

-componenta fixa

105

216 65

233.76

23378

276.51

77.00

154 00

230.00

384 00

136 87

126 35

-componenta variabilă

106

0 00

0.00

0 00

0 00

000

0 00

000

77 00

ooo

0 00

b) pentru consiliul de administrație/coosiliul de supraveghere, din care

107

318 78

389.71

38971

383.54

111 00

222.00

333 00

555 00

144 70

120 32

-componentă fixă

108

318 78

389.71

389 71

383.54

111 00

222.00

33300

444 00

115 76

120 32

-componentă variabilă

109

000

0,00

000

0.00

ooo

000

0.00

111 00

0 00

0 00

c) pentru AGA și cenzori

110

61 56

61 56

61 56

7520

29.00

6200

94 00

123.00

163 56

122.16

d) pentru alte comisii și comitete constituite potnvit legii

111

000

000

0 00

000

000

0.00

0 00

0 00

000

0 00

cs

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angalator

112

182.24

430.47

430.47

623.62

204.06

368.75

629.45

690.15

110.67

342.21

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd.114 + Rd.117 ♦ Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 + Rd.121J, din care:

113

130.54

7,820.00

7,820.00

3,852.50

1,312.00

2,587.00

3.862.00

5,137.00

133.34

2,961.23

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd,114 = Rd.115 +

Rd.116), din care*

114

0.57

120 00

120 00

7 96

25 DO

50 00

75.00

100.00

1,256.69

1.391 16

- către bugetul general consolidat

115

0 53

0.00

0 00

4 30

ooo

ooo

0 00

ooo

000

813.64

- către al|i creditori

116

0.04

0 00

0 00

3 66

ooo

ooo

h       0 00

ooo

0 00

8,321 45

_țL

cheltuieli privind activele imobilizate

117

0 00

100.00

100 00

0.00

0,00

H       ooo

ooo

0.00

0 00

0 00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

0.00

000

ooo

ooo

0 00

ooo

ooo

ooo

0.00

OOQ

_sl

alte cheltuieli

119

000

100.00

100.00

0 34

ooo

0.00

0 00

ooo

ooo

0 00

e>

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

129 97

7,600 00

7.500 00

3 807 55

1,250.00

2 500 00

3,750 00

5,000 00

131 32

2.929 63

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121 - Rd.122-Rd.125), din care:

121

0 00

000

000

36.65

37 00

37.00

37.00

37.00

10095

0.00

cheltuieli pnvind ajustările șl provizioanele

122

ooo

000

ooo

36.65

37.00

37 00

37 00

37 00

100 95

ooo

fi 1)

-provizioane privind participarea la profit a salariat! lor

123

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

ooo

ooo

0 00

0 00

- provizion pentru contribuții aferente participării la profit a salariafilor

123*1

0.00

0 00

ooo

ooo

0 00

ooo

0 00

ooo

ooo

0 00

fi .2)

-provizioane în legătură cu contractul de mandat

124

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

ooo

0 00

ooo

0.00

ooo

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare s din care:

125

000

0 00

0.00

0.00

ooo

0.00

ooo

ooo

0.00

ooo

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd 126 = Rd.127 + Rd 127*1 + Rd.126 + Rd.129). din care

126

' 7^- 0 00

0.00

ooo

ooo

ooo

0 00

ooo

ooo

ooo

- din participarea salariafilor la profit

127

._ Mio6

' IV '7\ooo

0.00

ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

000

ooo

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

<7

o nn

z \   0.00

0.00

ooo

ooo

ooo

0.00

ooo

0 00

ooo

- venituri din alte provizioane

129

Q.Wt

\  0.00

0.00

ooo

ooo

0 00

ooo

ooo

ooo

ooo

Cheltuieli financiare (Rd.130 = Rd.131 + Rd.134 + Rd.137), din care:

130

$

512.00

512.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4l

cheltui^ pnvind dobânzile, din care:

131

ta&W

/ 500.00

500 00

ooo

0.00

ooo

□ 00

ooo

ooo

oooBVC 2019


INDICATORI


Nr. rd.


Realizat 31.12.2018


Aprobat


HCGMB nr. 361/2019


CA nr 8/20,02,2019


Preliminat

31.12.2019


Trlml


a1 ) aferente creditelor pentru investiții


a2)


aferente creditelor pentru activitatea curentă


cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: bl) aferente creditelor pentru investiții


b2)


aferente creditelor pentru activitatea curentă


alte cheltuieli financiare


REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138 » Rd.1 - Rd.2B)_______

venituri neimpozabile


cheltuieli nedeductibile fiscal


IMPOZIT PE PROFIT DATE DE FUNDAMENTARE


Venituri totale din exploatare, din care: |R<L2)


  • - venituri din subvenții si transferuri___________________

  • - alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2019 (Ari. 62, alin. 3, lit a) Cheltuieli totale din exploatare, din care; (Rd.2~9)

  • - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat

Cheltuieli de natură salarială{Rd.B6),dincare: **) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe (ară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salariată, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări (Ari. 48, alin.

. 4, lit. a - Lmbs anuala a bunelului de stat Pe anul . sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salariată aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariate sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2019 (Art. 48, alin. 4, IU. b - Legea anuala a bugetului de stal)


Nr. de personal prognozat la finele anului


Nr. mediu de salarlati


Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarialâ (Rd.147/Rd.149)/12*1000


Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarialâ, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-Rd.92*-Rd.97)(Rd.149]/12*1000______________________Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarialâ, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și a Legii de stat


132


133


134


135


136


137


138


142


143


144

145


146 '147'


147 a)


147b£

7_CL 148'


149


Propuneri BVC 2020


din care:


Trim It


Trim III


An 2020


7=6/5


8=6/3a


3a__

0.00


4______

0.00


4,a

0.00


0,00


6a

0.00


6b

0.00


6c

0.00


0.00


0 00


J

o.oo


0 00 0 00 '


0.00


0.00


0.00


•4,949.24


0.00


0.00


0.00


5,390.02


0.00


0.00

9,926.16


0.00

5,613.92


0.00


0.00


x_____

120


6,780


0 00


0 00


000


0.00


12.00


13,964.36


0.00


0.00


2,232.70


343,629.03


OOP


______□ no

329,218.66


□ 00

52,040.32


0 00


ooo


443


9,789


151 ________6,5711          9,2220.00


0.00


0 00


0.00


12.00


13,954.36

‘ 0.00


0.00


2,232.70


343,529.03


o.tra


□ no

329,218.66


□ DO 62,040,32


OOD


000


x_______

443


443


9,789


9,222


9,750


0.00


0.00


0.00

0.00


0.00


0.00


0,00


0 00


0.00


0.00


000


0.00


0.00


0.00


000


o_oo

000


ojx>

000


0.00 0 00


000


0.00


■14,786.92


0.00


0.00


0.00


23,614.66


D.OD


0.00

38,856.72


___o oo

18,482.81


DOD


0 00


x__

302 '


219


7.033


0.00


0.00,


■5,787.58


0.00

0.00


0.00


4,450.49


0.00


OOP

10,238.07


pop

5,710.00


300


0.00


0.00


■6,007.68


0.00


0.00


0.00


16,035.10


o.oo


0.00

20,043.78


0.00


9,744.60


x______

275


275


0,00


0.00


6,498.70

0.00


0.00


1,039.79


36,330.64


0.0<l


29,831.84


o ac

13,777.20


260


250


0.00


0 00


0.00


0.00


0 00


0.00


53.30


0.00


0.00


8.53


42.900.47

'   " O.oo


DOP

42,847.17


O DU

17,808.30


260

250


6,936


7,026 x


7,026 x


775.46]_______107.37|_____x


5,936


_X_____

0.00 '


0.00


0.00


0.00


0.00


182.44

0 00


436.26

0.00


OOP

110.27 '


0 00

391.46


U 00

96.35


86.09


114.16


84,40


84.48


OOP

329.23


_0 0D


0.00


251.67


317.39


103.73


106.93


104.17


BVC 2019

Propuneri BVC 2020

..

%

%

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

Aprobat

Preliminat

din care:

7=6/6

8=5/3 a

31.12.2018

HCGMB nr. 361/2019

CA nr 8/20,02,7019

31.12.2019

Trim I

Trim II

Trim III

An 2020

1

2

3

3a

4

4a

5

5a

flb

6C

6

7

8

b)

Productivitatea muncii in unltăti valorice pe total personal mediu recalculata cont Legii anuale a bugetului de stat

154

78.12

775.46

775.46

107.37

X

X

X

K

X

137.45

c)

Productivitatea muncii in unită(l fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149

155

0.25

0.89

0.89

0.34

0.08

0.28

0.74

0.87

254.73

137.50

d)

Elemente de calcul a productivități muncii in unități[JizIcBj din care

156

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- cantitate de produse finite QPF

157

17.16

394.00

394.00

74.89

22.69

76.33

184.42

217.77

290.79

436.42

* preț mediu [PI ,

158

0.31

0.35

0.36

0.31

0.20

0.20

0.20

0.20

62.74

100.00

- valoare=QPF x P

159

5,390.02

280.000.00

280.000.00

23,514.66

4,450.49

15,036.10

36,330.54

__42,900.47

182.44

436.26

- pondere in venituri totale de exploatare » Rd.157/Rd,2

160

161

100%

82%

82%

100%

100%

100%

100%

100%

100.00

100.00

8

Plăti restante

0.00

0.00

0.00

6,640.50

1,950.00

4,578.36

3,270.26

1,952.16

0.00

0.00

Creanțe restante, din care:

162

ooo

0.00

0.00

11,234.52

6,660.00

8,987.62

7,302.44

5,617.26

0.00

0.00

* de la operatori cu capital integral/ majoritar dș sțat--.

163

0.00

0.00

0.00

10,934.26

10,934.25

8,747.66

7,107.46

5,467.28

0.00

0.00

- de la operatori cu capital privat__________

164

0.00

0.00

0.00

300.28

300.28

239.97

194.98

149.98

0.00

0.00

- de la bugetul de stat

165

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-dela bugjrtul local___

166

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la alte entități___

167

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente

Ișdjijni rniriiis da rambursați______________________

168

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11 ___

Redlstribulri/diștribulri totale cf, OUG nr. 29/2017, I - alte rezerve

169

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

| - rezultatul reportat ________________________

171

bJoo

0.00

0.00

0.00

___OJDO

___0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

m vtx ««dcnlta distmd sumele care nu se iau tn calcul la determinarea creștem casiigulirt mediu bnrt lunar prevăzute in legea anuala a bugetului da stal


Gradul de realizare a veniturilor totaleAnexa nr.3


MII lei

Nr

INDICATORI

BVC 2018

%

BVC 2019

%

Crt

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Preliminat

7=6/5

0

1

2

4

!

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:

123,716.69

23,592.36

19.07

343,673.03

24,069.80

7.00

1.

Venituri din exploatare *)

123,714.29

23,514.66

19.01

343,529.03

23,514.66

6.85

2.

Venituri financiare

2.40

77.70

3,237.29

144.00

555.14

385.51I


HG» ML


Anexa nr.4


Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare

Data

2019

Valoare

INDICATORI

finalizării

Investiției

Aprobat

Preliminat

2Uit>

2021

2021

"TT"

• •,'

2

I

3

s 1

£

yr-

ș

I

SlfiîfS pE PptAWTARt a INVESTIȚIILOR; din car*:

59.aQl.a2

as. 319. si

.. JIM7ț,Bț

3J.SJS01

.... Jfjfi

1

Surxa prflprlî, din care:

MU.D0

3.007 SJ

. . 5, oon.no

.. -Moui

C.00

■ > - *mortlz4r*                               .

7+SC3.00

J.Pv?-55

.SJIMLJfl

6.S05 52

ti) - erolit

Alocații de la bunel

f

grwdlte bancara, din caret

0.00

9.00

el-irite, na         ..

- externa______________________________

4

All« *WMr din care:                 .                .

25,170.09

I 24,930.091

- asart .1 rr na tu ra I» capitalul aocia I

- aport In numerar

6i.5:l?.37

54,512.37

25.170J9

24.930.09

CHELTUIELI PENTRVJWVfȘTIITI, dlncare:

34j”l’îl

.. J-M

0 00

—r

investiții m cun, âtn carft:

ffîoS

IT00

0.00

O.DO

O.OD

JJ PUM.ru ULJHUfllfl țJlU|JI IBUIBJ JJFIU JLJ J Uperjtaruiui economic:

- «MflumirtLotiea»v)                                     .

la] pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau el unltlțli administrativ teritorialei

- i^eny-T'ire JEifiCtiv;

c) pentru bunurile de natura domeniului privai ai «talului sau al unității administrativ teritorialei

J

- denumire obiectiv!

■)

uj perm o eruninne luare in luhlesjuiib, JnLiriiiblb hau In locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritorial*:

- {benurnire obiectivi

I'li'flW noi. Slrț tara:

BOU

0.00

0.00

«dB

p.pp

IIJ prilîTU UlfflUnlMplDpiltwiBJ iprrvaxd d up« retur uiui ecBHomlc:

Q.OQ

D.OB

0.00

0,00

diao

- icenumire otie'Hiv,

B'J PBH1FU B unu PILII UU H3TUH BBUTflRIBIBJ ptlBNE 31 1 statului sau al unității administrativ teritoriale:

- {denumire tfbîectî ■'!

PJ PBRtFLI HUnUHlH BB H3TUTJ BUIHBHIUILII PTLU4E Al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- ! cen j mire o1-- ectîvl

IHJ p«i 1            na        III' ■ ■ 11■ ■■ 11 >«F iiMihimh ■■■

In locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

■ !denumire otietHv,.

3

IHtfBltl (II BIBLIUJIB IJ llHUdUHJJim IBFpBTBIB BBBMHIB (modernizări), din care:

4-oa

QJ»

9.0a

0.00

ÂJ pentru bunurile proprietatea pnvătâ â opIriloruFul aconomk:

b] pentru bunurile de natura domeniului public ai Untului tiu at UAltdjllAdmlnJițraji» jgrlțnri»l<_______

- [denumire ol-ectiv}

CJ pentru bununiâ d0 rtăturA dOftiemulUl pfWB.tr III Itaturui sau al.unltățli administrativ teritorialei

- [denumire cbjcttv:

n j pwniTB irirnuriiB fUHT» in LoiiLBiiuiiB, ii uliii ialb hiu Tn locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritorial a:

- (denumire oSccuv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

34,197+02

29,342.28

140.00

o.qa

0.00

1

excavator 27 to senJIat

31-Dec 19

-B3 30

77S.00

2

cilindru pneu 15 to

31-Decl9

■23 80

3

tnca’rrtor frontal cupa 3mc

31-Dec-19

1E4 22

751 98

4

cilindru compactor Urasamcnte 12 to (lls-roti)

31-Dec-19

-12 07

5

cilindru compactor terasamente 6 to (lis-rotl)

31-Dec-19

2 62

6

buldozer tip D5                          .       sA

J 3Hțec-19

202 30

770.55

7

minlexcavator cu picon + cupa               V-’

1 i4>freti-l9

-521 22!

8

freza 2m                                 7

■2,499 001

2,499.50

9

instalație amorsa automata

. tAp«C-19

-33 S6

523.80

10

instalație amorsa manuala                        i !     “

"t/31-qec-i9

<38

H

Static mixturi asfaluce (induse accesorii depante li !:■ iLi-i. oaaacui-1                                           1

1 31-0ec-2O

3,450 00

f //^   DIR

12

autoutilitara Ni 4«4                                       '

7 J^Dec-19

-96 82

641.51

1 i tL

13

autoutilitare NI 5 locuri                                --:

'JjtDK-19

-28 56

32S.24

14

autoturisme 4 + 1 locuri                     -/(ti r.t

>i¥t-âec-19

-1 52

1,013.07

15

idotarl de laborator calitate

^iT-DeC’20

0.00

16

jsoft contabilitate șl Implementare

31-Dec-2D

0.00

17

calculatoare /Imprimante / plotene

31-DeC’lS

185.37

18

LICENȚE SOFT (WINDOWS 4- OFFICE)__________________

31 Dec-19

48.20

xtia

w a

UATl'.'Â <?19

containere tip birou / vestiar / mobile

31-0ec-19

98.42

r

1

20

mașini de spalat pardoseli

31-0ec-20

0.00

21

mașina de spalat sub presiune cu încălzire

ai-Dec-19

13.80

22

grup generator 380 V

31-0ec-19

-142 29

32.38

23

platforma auto ptr lucru la înălțime

31-Dec-19

216.48

24

mașina de taiat rosturi

31-Dec-19

40.34

27.23

25

placa vibratoare cu bazin de apa

31-Dec-19

-7.63

23.61

26

compresor aer cu 2 plckhammer

31-Dec-19

-271 45

549.50

27

mal mecanic

31-Dec-19

-11-07

28

termocontainer asfalt 6 to

31~Dec-19

0.00

448.96

29

excavator 24 to pneu

31-Dec-19

590.24

799.90

30

repartiza tor asfalt / finisor

31-Dec-19

1,421 74

5J97.00

31

cilindru compact or asfalt 9 to

31’Dec-19

-46 15

32

cilindru compactor asfalt 2.5 to

31-Dee-19

-444,24

33

traller 24 tone

31-Dec-19

0.00

1,190 60

34

buldoexcavatOr cu picon

31-Dec-19

130 90

3,371.76

35

freza de asfalt 1 m

31-Dec-19

1,320.90

1,198.00

36

încărcător frontal 0,6 mc cu picon+pene cu foras + freza + cuoa_4xl                                              .. .

31*Dec*19

152 96

852 35

37

cisterna apa 16 tone

31-Dec'19

621 80

: 35

încărcător frontal articulat Imc

31-Dec-19

489.95

39

cisterna motorina 6 to

31-Dec-19

15.23

40

autobasculante 4 axe

31-Dec’19

5,781,02

5,132 80

41

autoutilitare 6+1 locuri + bena

31-Dec-19

-4,192.61

874.20

42

cilindru compactor asfalt 1,5 to

31-Dec-19

-1,688.97

43

Soft proiectare CAD

31-Dec'i9

98.58

170.00

44

Soft devize compatibil WINDOWS

31-Dec-19

70.00

45

Soft contabilitate $1 gestiune

31-Dec-20

0.00

46

Aparatura topo

31-Dec-19

0.00

106.39

47

Flsete metalice arhivare

31-DCC-19

0.00

48

Seif

31-DCC-19

0.00

49

Multifuncționala laser A3

31-Dec-19

0 00

10.53

SO

Distrugător documente, aparat de indosariat cu inele

3l-0ec-20

0 00

0 00

51

Generator uz general

31-Dec-19

0 00

20 43

52

Freza zapada

31-Dec~19

0.00

53

NetWork storage 2HDD 3TB

31-Dec-19

0 00

54

Pickhammer pneumatic

31-Dec-19

0 00

11.52

55

Set mașina sudura Cap la Cap

3i-Dec-i9

0 00

56

Topitor mastlc bltumlnos

31’DeC'19

D.OO

57

Motocompresor aer P«7ațm ,Debit aer «3,4mc,echipat cu doua ciocane pneumatice G-20-22 KG,PRINDERE 28-32

31-Dec-21

0 00

O M ,

58

Buldoexcavator cu picon(furci ,cupa exacvator 0,6 sl 0,25 mc .ciocan oneumatlc 1    ....    .

31-Dec-20

000

)

59

Mimancărcător frontal 0,6 mc cu picon + pene cu faras + freză + cuoa 4x1

31’DeC’20

000

/

60

Cilindru compactor astfait 2,5- 3,0 to(Eatime tambur ■ 1.2m>

31-Dec-2O

o.oo

■>

61

Cilindru compactor astfait G«l,4 1,5 to(latjme tambur «0,8 ml

31-Dec-20

0.00

<W7

62

Freza de astfait /betonf senile Jlatlme tambur -im

31-Dec-2D

2,023.00

63

Autoutilitară NI 4x4

31-DeC’21

0.00

64

Autoutilitară Ni 5 iocun(2MCV +2 autoutilitara intervenție -renarații Dokerl   ..

31-Dec-2O

167.00

*■ G ii S v

65

Autoturisme 4 + 1 tocuri

31-Dec-21

0 00

66

Autoutilitară 6+1 locuri + benă

3i-Dec-21

833 00

67

Autogudronator 3,5- 4to echipat cu rez.apa,rez motorina -□erie meci

3l*0ec-20

1,880 00

68

Stație emulsie bituminoasă(3to/ora )

31’Dec-20

-19S 42

69

Containere tip birou/ vestiar/ mobile

31-Dec-20

417 00

36.43

70

Dotări de laborator calitate baza producție

31-Dec-20

1,190 00

.c> '

71

Centrala hidraulica +picon+taietor rosturi+pom pa apa reziduala

31*Dec*20

179 00

\c: cn_=n*.

72

Demolatoare electrice

31-Dec-20

89 00

55.6

\X -

73

Generator sudura (curent sudura 1B0 -200A) 8 10 KW

31-Dec-20

89 00

12 83

74

Grup generator 40 kw

31’D«C’20

214.00

75

Grup generator cu turn iluminare

31-Dec-20

250.00

76

Grup curent de sudura 20-300A , pe semiremorca auto

31-Dec-20

119.00

c

77

Instalație sabla re + bazin tampon aer

31-DeC’2O

60.00

78

Motopompa centrifugala apa Pmotor *4-6 cp

31-Oec-2O

36.00

8 88

•Si»’

oi


79

Atasamente ptr buldo • burghiu, placa vibratoare, soneta

31-Dec-20

0 00

80

Autogreder 12-16 to

31-Dec-20

1,458 00

81

Auto încărcător cu braț telescopic 5 m

31-Dec-20

1,785 00

82

Cilindru compactor cu picior de oale, telecomanda , 1 -l,5to

31-Dec-2Q

417.00

83

Cilindru compactor cu proțap (0,4-0,6 m)

31*Dec-20

95.00

84

Excavator pneu, sapare braț lateral Gretate operaționala 10 -12 to                                                                  _ .

31-Dec-20

0.00

85

Mașina marcaj rutier

31*Dec-20

298.00

86

Repartizatar senile 6-8 to, (grinda extensibila 1.2-3 2 m)

31-Dec-20

0.00

87

Reparuior astfalt / finisor rou (10-12to )/tatime asternere fi.5 m

31-Dec-20

0 00

88

Freza rutiera 0,5 m , inclusiv disc tăietor si remorca transoort                                        ------

31-Dec-20

0.00

89

Autodepanator service ( duba utilata cu scule,)

31-Dec-20

1,250 00

90

Autoturisme 4 + 1 locuri break

31-Dec-20

89 00

91

Autoutilitara 2 locuri,

31*Dec*20

0 00

92

Autoutilitară 6+1 locun + benă cu prelata , rampa hidraulica                                                      . .

31-Dec-2D

0 00

93

Microbuz transport persoane B+l loc

31-0ec-20

2,202 00

94

Autobasculanta 2 axe (4x2)

31-Dec-20

0 00

95

Autobasculanta 3 axe (6x4)

31’Dec-20

0 00

96

Autocamion 4x2 , sarcina MTMA 10'12 to

31-Dec-20

417.00

97

Autocamion cu macara ptr. Sarcini de mln 3to la 6 m

31-Dec-20

0.00

98

cap tractor ( 4x2) + semlremlorca SA

31-Dec-20

655.00

99

Automacara 12-18 to

3i-Dec-20

1,488 00

100

Automacara 21-25 to

31-Dec-20

0.00

101

Automaturatoare stradaia cu perie si aspirator , sasiu 4x2

31-Dec-2O

0.00

102

Autoplatforma depanare * transport 7,5 to cu cabestan

31-Dec-20

387.00

103

Bazin cisterna apa cu pompa 6000-8000 litri

31-D6C-20

60 00

104

Concasor mobil pe senile ptr recidare mate rial, Greu ta te ooerationala 25-30 to

31-Dec*21

0.00

105

ECHIPAMENT COLMATARE ROSTURI 450-500 LITRI, lance

Încălzită - montat ne autosaslu 5-6.5to               _ ..

31-Dec-20

714.00

JM

Multifuncțional 4x4, cu perie, bazin apa, plug zapada si distribuitor material antlderaoant

31-Dec-20

4,165.00

107

Platforma nacela tip foarfecă autodeplasabila

31-Dec*20

0 00

108

Remorca transport utilaje

31-Dec-20

179 00

39

109

Set deszăpezire material antiderapant (Lame+Sararite)

31-Dec-21

0.00

110

Autovidanja echipata cu sistem presiune ridicata

31-Dec-21

0 00

/

111

Cabina paza 1,5x1,5

31-Dec-20

36.00

JB

/

112

Cantar buscala 60 to(lndusiv montaj)

3i-Dec-2Q

298.00

113

Grup electrogen st a$f 40-50 KVA

31-Dec-20

60.00

114

Grup electrogen st osf 600-650 KVA

31-Dec-20

387.00

- -W

115

Autolncarcator cupa - 2,5 mc , ptr statla de betoane

31*Dec-20

893 00

^ZhTTtvS^

116

Autospeciala transport beton sasiu 6x4 ( 6*7 mc )

31-Dec-21

0 00

117

118

Autospeciala transport beton sasiu 8x4 ( 6 mc ) + braț oomoa be[on 25 ml

Autospeciala transport beton sasiu Bx4 ( 9 mc)

31-Dec-20

31-Dec-21

0 00

0 00

_  ...y

119

Grup electrogen 200-250kva ptr statle betoane

31-Dec-21

0 00

120

pompa beton staționara 50-60 mc /h

31-Dec-20

714,00

121

Statle betoane 50-60 mc/h, induslv montaj si PJF

31-Dec-20

0.00

122

Soft evidenta mentenanta auto*utilaje, SDV* verificare* urmărire consum

31-Dec-2O

1,765 00

14 18

123

Excavator 16-20 to ptr CFR cu atasamente specifice( bure za. cuca taluz Indinabiîa. cuca oralfer saca re 1

31-Dec-20

1,785.00

124

Echipamente mica mecanizare pentru compactare $i finsiare suorafete betoanate

31-Dec-20

179.00

12 6

f

125

Echipamente mica mecanizare pentru lucrări specifice /cale rulare tramvai . .

31-Dec-20

476.00

72 41

c

126

Echipamente mica mecanizare pentru execuție lucrări poduri sl pasaje (+slstem complet prese plate ridicare țpțjllari

31-Dec-20

1,071.00

52,98

127

Echipamente mica mecanizare pentru lucrări de drumuri(+slstem semnalizare pe timp de noapte /panouri lljmlHHIMSfl \

31-Dec-20

476 00

36.02

128

Bazin metalic cu pompa motorina 1000 1

31-Dec-20

60 00

129

Inspector poduri pe autosaslu

31-Dec-20

2,678 00

\

230

Poligon prefabricate ( mașina fabricat +montat borduri si caval 1                                                           . _____.

31-Dec-21

0 00

~~~

)

131

Statle clorura de calciu 5 to

31-Dec-21

0 00
□1 .P03'J:r/4 ta


132

Mașina taiat beton diametru disc BOO'IODD mm

31 Dec'20

298 00

133

Mașina carat ar acționare motor electnc/tennicftla metru 40-30D mml

31-Dec 20

18 00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții. din care:.........

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ai - interne

b)- externe

Măsuri de Îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restanteAnexa nr. S


mii lei

Nr. cri

Măsuri

Termen de 1 realizare

idi4

46M

ibii

iâii '

Preliminat

Influența (+/-ț

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut l+f-l

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

i

s

4

----ir-

4

!

5

10

Pet l

Măsun de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a oilfilor restante

1

Măsura 1 Creșterea veniturilor din producția vândută prin asigurarea activităților din contractele in derulare si din noi contracte

31.12 2020

X

X

22.053 37

X

X

X

2

Măsura 2 Creșterea profitului brut prin diminuarea cheltuielilor cu personalul, prin renunțarea la anumite sporuri șl redimensionarea necesarului de personal funclie de noile contracte

31 12.2020

X

X

204 24

X

X

X

3

Măsura 3 Creșterea vânturilor pm dezvoltarea și diversificarea activităților in conlonnitate cu contractul de delegare

31 12 2021/

31 12.2022

X

X

X

2,145 02

X

2,252 27

X

TOTAL Pct1

X

X

23,057.61

X

2,145.02

X

2,252.27

X

I Pct, II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct 1

1

Cauza 1 Diminuarea veniturilor din mărfuri, acestea nu au fost pragnozate pe anul 2020

31.12 2020

X

X

-458 00

X

X

X

2

Cauza 1 Diminuarea veniturilor aferente costului producției In curs de execuție, acestea nu au fost prognozale pe anul 2020

31.12.2020

X

X

-2,760 07

X

X

X

3

Cauza 1 Diminuarea altor venituri din exploatare datorită faptului că veniturile din amenzi ți penalități nu pot fi anticipate in totalitate în construcția bugetară

31.12 2020

X

X

•249 50

X

X

oxM

4

Cauza 4 Diminuarea venilunlor financiare, acestea nu au fost pregnozate ce anul 2020

31.12.2020

X

X

-555 14

X

X

./^X-—i—_

5

Cauza 5 Diminuarea profitului brut pnn creșterea volumului necesar de materiale și servicii necesare îndeplinirii obligaț ilor contractuale

31.12.2020

X

X

-2.866 75

X

X

fel te*

6

Cauza 6 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu impozitele, taxele și vărsăminlete asimilate datorată achiziționării de utilaje ce necesită taxe de înmatriculare, impozite anuale si autorizații

31.12 2020

X

X

-43 44

X

X

7

Cauza 7 Diminuarea profitului bort prin creșterea altor cheltuieli de exploatare datorată în special creșterii cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale șl necorporale

31 12 2020

X

X

•1,284 50

X

X

X

I

8

Cauza 8 Diminuarea profitului brut pnn creșterea cheltuielilor cu bunurile și serviciile în vederea continuării și dezvoltării activității companiei

31 12 2021/

31 12 2022

X

X

X

•897 64

X

■942 52

X

9

Cauza 9 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu taxele ți impozitele funclie de indicele de inflație

31 12 2021/

31 12 2022

*

X

X

•6 00

X

•6 30

X

10

Cauza 10 Diminuarea profilului brut prin creșterea cheltuielilor cu personalul în vederea stopării fluxului de personal

31 12 2021.'

31 12 2022

X

X

X

■981 87

X

-1,030 97

X

11

Cauza IToimmuarea proffluur brui prin creșterea altor cheltuieli de exploatare datorată in special creșterii cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale ți necorporale

31 122021/

31 12 2022

X

X

X

-256 65

X

-269 69

X

TOTAL Pct II

X

X

■8,217.36

X

-2,142.36

X

•2,249.48

X

Tcl

TOTAL GENERAL = Pct 1 + Pct II

-14,780.92

14,840.23

2.66

2.80


Director General,


Director Economic,