Hotărârea nr. 157/2020

HOTARAREnr. 157 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE INTRETINEREA ARBORILOR SI SPATIULUI VERDE BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 410/12.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 55/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 160/30.04.2020 din cadrul Consiliului Generai al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statui sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participați© majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 137/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.;

Hotărârii Consiliului Generai al Municipiului București nr. 407/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheituieii pentru anul 2020 al Companiei Municipale întreținerea Arborilor șl Spațiului Verde București S.A., conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Genera! al Municipiului București și Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


Bd, Regina Elisabata nr. 47. cod poșta! 050013, sector 5, București, România; tei,: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOC GMB

Operatorul economic:Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA

Sediul/Adresa: Sos. Bucuresti-P!oiesti,nr.8B,Sector 1, București


Cod unic de înregistrare: RO 37829106 Nr. Registrul Comerțului: J40/10238/2017


Anexa nr.


bugetul de venituri și cheltuieli pe ANUL 2020


MII LEINr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an

2022

%

6=5/4

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

12,786.39

22,180.00

173.47

23,289.00

24,453.45

105.00

105.00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

12,460.62

21,800.00

174.95

22,890.00

24,034.50

105.00

105.00

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf, prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

325.77

380.00

116.65

399.00

418.95

105.00

105.00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

12,213.89

21,127.02

172.98

22,183.37

23,292.54

105.00

105.00

c

1

Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:

7

12,213.89

21,127.02

172.98

22,183.37

23,292.54

105.00

105.00

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

3,059.71

5,271.50

172.29

5,535.08

5,811.83

105.00

105.00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

121.78

280.00

229.92

294.00

308.70

105.00

105.00

C.

cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:

10

7,999.43

13,490.52

168.64

14,165.04

14,873.30

105.00

105.00

CO

Cheltuieli de natură salarială{Rd.11=Rd.12+Rd.13)

11

7,023.06

12,219.35

173.99

12,830.32

13,471.83

105.00

105.00

C1

ch. cu salariile

12

6,766.87

11,532.77

170.43

12,109.41

12,714.88

105.00

105.00

C2

bonusuri

13

256.19

686.58

268.00

720.91

756.95

105.00

105.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

,.s—,

e c

0

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

-----

s *5r \ 0       %

V'A a        Ps, 1

c/J


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an

2022

%

6™5/4

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

808.14

992.57

122.82

1,042.20

1,094.31

105.00

105.00

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

168.23

278.60

165.60

292.53

307.16

105.00

105.00

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

1,032.97

2,085.00

201.85

2,189.25

2,298.71

105.00

105.00

2

Cheltuieli financiare

19

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierderej

{Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

572.50

1,052.98

183.93

1,105.63

1,160.91

105.00

105.00

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

89.85

160.05

178.14

168.06

176.46

105.00

105.00

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

4

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

/

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

26

482.65

892.93

185.00

937.58

984.45

105.00

105.00

O î GUVERffeNTĂ -----------------—......da k:Qgaoofcw4.

1

Rezerve legale

27

28.62

52.65

183.93

55.28

58.05

105.00

105.00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii preced enți

29

5^

p |

J m/ w

si

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

V

9

Alte repartizări prevăzute de iege

31

...

----L-U4.

"'-l ' \

in

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%i^:f

Estimări an 2022

%

INDICATORI

Nr. rd.

6=5/4

Estimări an

2021

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 ia Rd.31)>=0)

32

454.03

840.28

185.07

882.29

926.41

105.00

105.00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

0.00

84.03

88.23

92.64

105.00

105.00

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

227.01

378.13

166.57

397.03

416.88

105.00

105.00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

227.01

378.13

166.57

397.03

416.88

105.00

105.00

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

227.01

378.13

166.57

397.03

416.88

105.00

105.00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

'     P

SM&'i

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

p

-tjd

O

■'\ p)

alte cheltuieli

45

*? ■£?/ / Â&*

Î^H

BURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din pare:

Alocații de la buget

46

47

59,007.82

33,176.18

56.22

2,586.28

—7-

7.80

105.00

■            w iT li ' .

j -- i „a                        \ Jg

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an

2021

Estimări an

2022

%

6=5/4

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

28,143.66

29,471.11

104.72

2,189.25

2,298.71

7.43

105.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

263.00

260.00

98.86

265.00

270.00

101.92

101.89

2

Nr.mediu de salariați total

51

122.00

150.00

122.95

155.00

160.00

103.33

103.23

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.52=Rd.151 din Anexa nr.2)

52

4,797.17

6,788.53

141.51

6,898.02

7,016.58

101.61

101.72

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=Rd.152 din Anexa nr.2)

53

4,784.47

6,761.44

141.32

6,898.02

7,016.58

102.02

101.72

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

102.14

145.33

142.29

147.68

150.22

101.61

101.72

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat

55

102.14

145.33

142.29

147.68

150.22

101.61

101.72

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)

57

955.23

952.53

99.72

952.53

952.53

100.00

100.00

\

Plăți restante

58

10/

*

Creanțe restante

5§,-

Director General


Serviciul Financiar.Contabiliate,

V% // J^țț


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Oper* lo rol wonoraic’.Conjpinui Monlcipali întreținere* Artiorilarți Spațiulai Verde Bacurcști SA

SedluL'Adres*: Sos. BnrurtstkPlolesli jir.RB-Srctnr 1* B acu rest i

Cod u*k de inre^lilr*re: RO 37819106

Nr. Resktntl Comerțului: J40/I013IWG17


ax. r^-/2o.o^. 2o2£BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2020

Detalierea indicatorilor economico-finandari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora


<lel>

INDICATORI

Nr rd.

Realizat anul 2013

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Aprobat

Preliminat/

Realizat

dki care:

7=0/5

0®5/3a

Cf. HCGMB

cf. Hotararil AGA

Triml

Trlm II (cumulat 6 luni)

Trim IH (cumulat 9 luni)

An 2020 (cumulat 12 luni)

0

1

2

3

3a

4

4a

6a

6b

6c

7

6

l

VENITURI TOTALE (Rd,1-Rd J+Rd.22)

: î

7,905,050.00

15,015,800.00

10,889,594.44

12J8«,MB,00

4,900,000.00

10.400,000.00

16,400,000.00

22,180,000.00

173.47

101.73

Venituri total» din eaploauro ■■■-■ (Rd2-Rd.3»Rd.8»Rd 9«Rd.12«Rd.t3rRd. 14), din caraiWBf

7, SOS, 053.00

16.618.800 00

15,615.800.00

12,450,616.00

4,800,000.00

10,200,000.00

16,100,000.00

21,800,000.00

174.95

157.61

»)

din producți* vârKfutt ■      -

(Rd^»Rd.4+Rd,B+RdJ*Rd.7), din care:

"•3-

7,905,953.00

t6.614,000 00

15.6t4.500.34

12,450,291.00

4,800,000.00

10,200,000.00

16,100,000.00

21,800,000.00

175.10

157.48

at)

din vânzarea produselor

4

>2)

din servicii prestate

5

7,894,799.00

la.on.ooo.w

1W<5OO.Î4

■12,450.291.00 :

4,800.000.00

10,200,009.00

18,100,000.00

21.100,000.00

175.10

157.70

•3)

din redevenț» șl chirii '

6

M)

alte venituri

7

11,154.00

bl

din vlnzarea mărfurilor       . .

a

=)

din aubvsnffl țl tranafarurl da exploatare aferent» cifrai d» afaceri net» (Rd.S-Rd.1DtRd.11), din care:

; 9

0.00

®B^io.oo®'®

B^®:o.od®®®

c1

subvențn, ci. prevederilor legale In vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

<*)

din product!* de ImobUiziri           : <

12

•)

venituri aferent» coatutul producției tn cure ti» execuția

13

® C0R^ir,^ ol

0

alte vanlturl din *xp*OHt«re :     :

(RdAB+RdlfltRdJB+Rd.a+Rd^lț.dln

14

2,600.00

10,325 00

b'OMo.oo'^șsW

®®>so;bo®B®

f1)

din amenzi șl penalități

15

«)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd,17+Rd.t8), din care:

16

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- active corporale

17

- active necorporate

ia

f3)

din subvenții pentru investiții

19

M)

din valorificarea certificatelor CO2

20

’v >

15)

alta venituri

21

2.800.00

2,299.66

10,325.00

■ t

VeițUuri financiare                 ;

feX2=Rd2S+Rd.24+Rdi^Rdi#+Rdi:

7X^ carețXîW®

22

ISsAdW®

100.000.00

200,000 00

3M,b«i.od

350,000 00

116.65

f / •

/ ■T 1“ 336^7.4*r

_ r

(10

dfnJfTiotiillzArl financiare

23

T2

1 F"

?b)

diriirivesti’ll financiare

24

C)

dlnidlferențe de cur»

25

s

fltri alte

doblnzl

26

97.00

272,794.44

324,374.00

100,000.06

200,000.00

300,000.00

330,000.00

117.15

334*3&33

venituri financiare

27

1,398.00
INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2016

1 -.w.       :n precedent 2019

Propuneri an : .. mt 2020

%

Aprobat

Preliminat/

■ Reallxat:/ /

din care:

7=6/5

8=5/3a

cf, HCGMB

cf. Hotărârii AGA

Trim !

Trim II {cumulatO luni)

Trim III (cumulat 9 luni)

J An 2020 (cumulat 12 luni)

Q

1

2

3

3a

4

4a

: ,-5 - /•

6a

6b

6c

6 ■

7

8

II

CHELTUIELI TOTALE/

23

6 463,435 00

:.15,211.630,37

15384,424.81'■

12.213.890.00

5,044.919.65 .

: 10,347,723.91

■/I5fl79>79.33

: 21'127,617.05

172.98

168.97

1

Cheltuieli de exploatare

{Rd.3O+Rd.70+Rd.S5+RdJ13}, din care:

29

6,435,636.00

15,211,630.37

16,484,424.81

12,213,890.00

5,044,919.65

10,347,723.91

15,679,279.33

21,127,017.05

172.98

ÎB9.79

V>

A- Cheltulell cu bunuri ți servicii {Rd;3i+Rd.39±Rdi4â}j'tHn'^

3{b

?2,W9$M.«r

4,602.030.00

W4>58.930.63W

3.059.712.00

®î;43s;ooo:dow

<&2;773;B0d;iki ?<

Ws^zi isodidW

172.29

138,51

A1

Clieitaieli privind stocurile (Rd42tRd.33+Rd.36+Rd,37+Rd 38), din ca^:////;':^;/.^

■ 31:

1,312,261.00

2.324,500.00

/: 2,499,274:64/

WW566'446;00W:

<■// 907,500'00

:W-ii;844^o6i6:S:

2,666,500.00'

<332^00.00/

212.61

119.37

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

99,213.00

300,000.00

360,000.00

273.920.00

124,500.00

249,500.00

399,500.00

500.000.00

162 54

270.09

M

cheltuieli cu materialele consumabile, diripstre:////:://::////:///®

Z/b/s,349.00/

1.528 500.00

MifuOWzW

wiWOs™®

W.799;ooo:oo

‘■<2^3,0400 îi/

: 2,448,000.00

238.91

117.06

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

bt

12,313,00

160,000.00

70,000,00

15,522.00

20,000.00

40,000,00

80,000.00

70,000.00 ■■

450.97

126.06

b2)

cheltuieli cu combustibilii

b2

39,403.00

245,450.00

245,450.00

:   229 079.00

75,000.00

165,000.00

270,000.00

?: . 350,000.00/.:

152.79

256.23

b3)

cheltuieli cu birotica si papetarie

b3

32,400.00

21,793.00

3.000.00

6,000.00

18,000.00

. 21.000.00

b4|

alte cheltuieli materiale

M

463,346.00

1,070,650,00

955,000.72

362,601.00 ':' '<

500,000.00

800,000.00

1,100,000.00

: : 1,300,000^00 :

358.52

78.26

bS)

cheltuieli cu materiale auxiliare

D5

56,366.00

6,000.00

6,000.00

1,000.00

3,000.00

5,000.00

7.000 00

bG}

cheltuieli cu semințe si materialele de plantat

b6

253,921.00

450,000.00

550,090.00

417,450.00

200,000,00

400,000.00

550,000,00

: 700,000.00 /

167.68

164.40

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

34

337,614.00

426,000.00

231,030.92

■ ■ 236,149.00

50,000.00

150,000.00

230,000.00

: - : 320,000.00 : /

135.51

69 91

d)

cheltuieli privind energia șl apa

35

70,000.00

70,000.00

28.570.00

12,000.00

24t000.00

26,000.00

41.000.00

143.51

o)

Reduceri comerciale primite

36

3,026,00

8,525'00

281.54

n

cheltuieli privind mărfurile

37

9)

cheltuieli privind materialele nestocate

33

2,913.00

15,320.00

11.680.00

2,000.00

5,000.00

8,000,00

12,606.00//:

102.74

400.90

A2

Cheltuieli privind servicii!» executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: :/./

/30:

<358,645.00

Zi;223>wjWi<

B2S,034,97:

/52o;565:ooW<

165.500.00

: . 316.000.00/ .:

</486,5ob.O0W ::

657.000.00

126.21

145.15

a)

cheltuieli cu întreținerea șl reparațiile

40

1,664.00

143,260.00

93,356.65

■<■21,365410 < ■/:■

20,000.00

40,000.00

70,000.00

/:106,600:0c/'/

4G8.GB

1,283.95 :

chattiiisH privind chiriile (Rri.42+)td.43)'/

dliț-Mre//:///://///://////////:/

30

>ă27,570:00<;

< 603,620.00 <

485:078.32 /''

SM30O:377;oo<®

//ido^d:®/®

181.009.00

//342,666:66//

87.B1

119.17:

01)

- către operatori cu capital Integral/majoritar de stat

42

103,500,00

112,828.50

75,000.00

6,500.00

18,000.00

29,500.00

41.000.00

54.67

b2|

- către operatori cu capital privat

43

327,570.00

560,120.00

372,249.82

315.377.00

94,000.00

163,000.03

212,000.00

301,000.00 :

95.44

96.28

prime de asigurare

44

20,412.00

396,600.00

246,600,00

45.000.00

95.000.00

175,000.00

://2l51tw6O0/. :

197.57

370.00 /

GhelțuraH cu alte servicii executate de

M ■

{Rd.45+W47+Rd.49+Rd.5®+Rd.61+Rd.6

2+Rtf.6®/Rd.67+Rd.68+Rd.77),d1n care:

1

Ws'

: 538.157410.:.

1.134 050.00

1.334.621 02

972.701.00

:/W//<//W<

::://282,dod;6d/<-

//eiliSOT.tHj//

//043,ddâ.Gd<<

//l;293,500.00

132.90

f f

%

180.75

«)

che|tule(l cu colaboratorii

46

b}

phețt&ell privind comisioanele șl onorariul, din care:

47

70,000.00

100,000.00

Z/^Oboido/W

60,000.00

90,000.00

105,000.00

135.00000

158.82

O

-pR:

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2016

i. , .«uc, an precedent 2019

Propuneri anciirent 2020

«............

Aprobat

Preliminat.' Realizat

din care:

7=6/5

8-5/3a

cf. HCGMB

cf. Hotărârii AGA

Triml

Trim ll (cumulate lunij

Trim II! (cumulat 9 luni)

An 2020 (cumulat 121 un I)

1

2

3

3a

4

4a

6a

6b

6c

6 ®

7

8

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

46

70,000.00

100,000.00

'® ■ids^bod.oo <

60,000.00

90,000.00

105,000.00

135,030 09

158.82

cfieffuieNîiftjiro^

publicitate(Rd.50*Rd,52).din care:®î®i

••'49:

®i®d.ddWiî;

;ss,ood;od . :

OSWmoWsW

KBBblwOBB

WSdWiOwR

®®sÎ8;dod.raffi®

®î®32W:ddi®i

®S«42;ddd:ddB®'

cil

cheltuieli de protocol, din care:

50

15,000.00

15,000,00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

•••: 2dtDoolbo:: ■

- tlchete cadou potrivit Legii nr. 19312008. cu modificările

5t

C2)

cheltuieli de reclamă și publicitaio, dta‘care®î®/®fîn®®®®®®®®

52

•' .••/ •• 0.00 •••:':.• '

®fsd;dM:oiif®

BBiOboWiW

®®sB:ddd;dd®®

W'tT'dddiidi®:

®®22;ddd:ddWi

- tlchete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nrd 93/2006, cu modificările ulterioare

53

- tichet© cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- ch.de promovare a produselor

55

50,000.00

30,000.00

3,000.00

8(00G,0Q

17,000.00

<22,dMl.d(r:®/

d)

Ch?cu'sponsbrfzarea (R<L57+Rd.5S+Rd,60); din ■cdre:®^j<ni®;

'■ 56

®i®didd®W

iOXKT-:-'

®®®j d.ddw®s®

ș®®®d,dd®®ș®

®®:dWK®

d1j

ch.de sponsorizare in domeniul medica! și sănătate

57

d2)

ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ. social șl sport, din care:

58

- pentru cluburile sportive

59

d3)

cri- de sponsorizare pentru a/fe acțiuni și activități

60

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

27,147.00

204,450.00

175,683.00

137.051.00

10,000.00

20,000.00

30,000,00

siiMddoidows

29.06

507.06

9

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

107,000.00

30,000.00

1.978.00

15,000.00

45,000.00

78,000.00

:®114,ddo.dd®i

5,763.40

n:/. cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), ■■< didcare®®®®®®®®®®®®^;®:®

•.’63"

SwcOdS

< ?. 30,000.00 ■:■ .?

®®®:;d.dd®®/®s

■•::-5..bOO.bO: ': ..7

lOTs-dodîddw®

sî®diiddd;dd®ffi

-Interna

64

10,000.00

10,000.00

2,000.00

7,000.00

10,000.00

13.000.00 ■

-externa

65

60.000.00

20,000,00

3,000.00

8,000.00

13,000.00

.. 1B,.000.00::. .

s

cpeitulell poștale și taxe de tfijetipmunlcațil

66

18,903.00

35,900.00

30,900.00

: < 22,684.00 i n

7,500.00

15,500.00

23,500.00

31,500.00

133.80

120.00 f

1)

theflfatâți cu serviciile bancare șl

67

1,900.00

5,000.00

5,000.00

3.724.00 ;,®i:

1,500.00

3,000.00

4,500.00

®®d,ood:od-'®-

161,12

187.14 \

ț: y

sWchlMteBcu servicii!®exacutatddew $rti,:djtfsare-iȘd;6feffl>0+R^^

,. .T”S® ->'v« -:' -

i.’âa’

!®®'d.dd:s®/s

EnOodW:<

lWsdj6do:6d?șW

iffiWlsMOoW®

KO^d^MdW»

Wi;3dÎMd:dd®®

Bl60 ?o0obbOS

®WOdd:ddl®

475.74

âtt

țtF

cheltuieli de asigurare și pază

69

30,000.00

15,000.00

10,000.00

25,000.00

. 40,000.00INDICATORI

Nr, rd.

Realizat anul 2018

i .s-eavtf an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

...... .............

Aprobat

Preliminați Realizat

din care:

7=6/5

B=5/3a

cf. HCGMB

cf. Hotărârii AGA

Triml

Trim II (cumulat 6 lunii

Trim HI (cumulat 9 luni)

LWAn2020\țL: (cumulat 12 lunl|

1

2

3

3a

4

4a

5 •-.•••• ••

63

6b

6c

; -.-.6 :

7

8

i2)

cheltuieli privind Întreținerea șl funcționarea tehnicii de calcul

70

15,000.00

15,000.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

■■";2b,boo.ob"<;/

I3)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

71

80,000.00

45,000.00

<bA-:li9,969.ob^"

5,000.00

10,000.00

20,000.00

LibSjKfflifrL

175.27

I4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

..........................

■aferente bunurilor de natura domeniului public

73"

iS)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

iBJ

cheltuieli privind recrutarea șl plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1G9/2011

75

S7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

5,000.00

5,000,00

Jl

alte cheltuieli

77

490,117.00

516,700.00

868,038.02

:   701,695'00 • :

170,000.00

390,000.00

610,000.00

<830,0004)0:; i

Hfl.29

143.17

B Cheltuieli cu Impozite.taxe șl vâr&ftmlrtte : asimilate

{Rd79+Rd1B0*Rd,81+Rt1,B2+Rcl.83+Rd:a4b : diacate;--

78

■Ș'4828SioL

. 253.S00.00

L<i2MobiLL

BBi2ii7OTiobi®

140.000.00

L^id;&bo;dtfW

229.52

25249

a)

eh. cu laxa pl.activilatea de exploatare a resurselor minerale

79

eh. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

BD

c)

ch. cu taxa de licență

B1

5 f000,00

5,000.00

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

40,000.00

40,000.00

8)

ch. cu taxa de mediu

83

31,000.00

31,000,00

cheltuieli cu alte laxe și impozite

B4

48,289.00

177,900.00

150,000.00

121.780 00

80,000.00

140,000.00

210,000.00

280.000.00

229.92

252.18 .

C. CheltuIflH cU personalul (Rd.B6+Rdr99+Rd,1O3+Rtl.i12),din care::-/- ;.

:-bL

3.932.22000

Lțh590,137124 L

Bl:3;o09,9io;65W

■^"b49S>23.91 L

WwWssiL

13,490.517.05

168.64

203.43

co

Cheltuieli de natură salariată (Rd.87+ Rd.gț)

86

3,172,777.00

8,582,911.24

8,532.911.24 1

7,023.059.00

2.699.280.80 :

■ 5.767,293.20

8,865,268.50

12.219.349.60

173.99

221.35

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.9O), din căra:

87

3,172,777.00

7,945,911.24

7,945,911.24 .

6,766,674.00

2,555,280.80

5,443,473.20

«,386,143.50 :

11,532,769.60

170.43

213.28

si

a) salarii de bază**

83

3J57.O7f.00

7,845,911.24

7,845,911,24

l 6,786.874.00 •<

2,543,292.80

5,404,497,20

8,345,179.50

'.■:i'ly444,817.60

169.13

214.34

b) sporuri, prime șl alte bonificații aferente salariului de bază (conform

89

15.766.00

50,000.00

11,988.00

36,976.00

50,964.00

87,952.00

0.00

2

:C) a1te bphjfiC3țli (conform CCM)

90

100,000.00

50,000,00

XL

S2

BdAisurfJRd.92+Rd.95+Rd.96tRd.97+

&®8),d®re: ...:• :

91

.0.00 :■

637.000.00

.". 637,000.00 :.

256.185.00

.144,000,00 :■

323,820.00 <

■ :? 468,125.00< '

686.580.00 :

2S8.00

țhelțjțta^soctataprevăzute ta art 25 /;■ d}n,ieg^mr.-227(20'l 5:prMțrf’.Ct^ulL:: flsbal.cunlodliicirllBșicomplatârite ^iilwi^rej Sin carețȘ^

SșL

®iso.oo®l

/"i-4Sfl00.0â-:<?

IBWsbbWS®

BWLbibd?®;®

43.750.00

26240
INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2010

r. .ec in precedent 2019

Propun«ri «i ;; jnl2020

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

7-6/5

B=5/3a

cf. HCGMB

cf. Hotărârii AGA

Trim I

Trim H (cumulat 6 luni)

Trim III {cumulat? Iuni|

An 2020 (cumulat 12 luni)

0

1

2

3

3a

4

4a

.•••••: 5-.        .

6a

6b

6c

•••••• B--.-.

7

8

i

ț ./

#

i

' i-

>

-tichete de creță, cL Legii nr. 191/2CKJ0, cu modificările ulterioare;

93

- alte cheltuieli privind asigurările sl proiecția sociala;

94

18,800.00    '

23,400.00

48.750.00

262.10

b) lichate de mată;

95

330,000.00

339,000.00

237,585.00

135,000.00

282,420.00

442,125.90

801.630.00

253.31

c) tic hote de vacanță;

96

250,000.00

250,000.00

d| ch. privind participarea ealariațikjrla profitul obținui în anul precedent

97

e) alte cheltuieli conform CChL

90

9,000.00

10,000.00

27,000.00

3s,ooo:oo :

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd,109+Rd,101+Rd.W2}( din care:

99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.90

0.00

0.00

a) ch. cu plătite compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite Tn baza unor hotărâri judecâtcrețti

101

c} cheltuieli de natură salariate aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii sl comitete

102

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor organe de conducere sl control, comisii sl comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:

103

874,0364)0

889,428.00

815.315.00

808,137.00

248.142.00

f 496.284.00

744,428.00

992,568.00

122.82

119.79 ,

a) pentru dkwctori/directorat

104

211,668 00

249,024,00

228,28200

249,024 00

110.06

106.B9

'Componente fisă

105

zii.afla.oo

249,024.00

226.282.00

226,260 00

62,258.00

124,512.00

186,768.00

249,024.00

110,06

108.89

-componenta variabilă

106

b) pentru consiliul de sdm/ntatraț/efctxislllul de supraveghere,

107

361,050.00

857,892.00

453,894.00

l®48i,894j00®l

BBwoiio-i'doOs

tWâiWziooi®

840,404.00

132.34

134.02

^componente flsi

ioa

361,060.00

557,892.00

«3,894.00

483,894.00

160,101,00

320,202.00

«0,303.00

640,404 00

132.34

134.02

-componente variabilă

109

c| pentru cenzori ^secretar CA secretar AGA

110

101,920.00

82,512.00

103,140.00

97.983:00

25,785.00

51,570.00

77,355,09

103,140.00

105.26

96.14

d) pentru alte comisii șl comitete constituite potrivit tegil

in

CB

Chettutel cu contribuții datorate de angajator

112

64,807.00

196,545.13

191,910,00

188,232.00

82,496.85

132,148,71

203,564.83

278.599.45

165.60

198.37

CkW&itiflttuirt da exploatare:.: fRd.iî^ffi®17tRd.11 B+FW.119+Rd.120+Rd. .Î2tȘ,dhj

113

246,083 00

805.818.00

-t.009J68.94

1.032,970.00

520,000.00

1,040,000.00

1,560,000.00

2.085.000.09

201.85

416.80

$

cbeltuleSdb.msjortri ț Ipenslrtâți (f^,.i.1Ș+Șțț|i16), din care: /.y

114

Bi®W®

®Mâ;iî8iod"B

MWffiaOO

îffiMal-ooffiț®

OBXOoSSftl

iitMWSI®

.?■

>- câtre.bUgetul general consolidat

115

3,115.00

128,08

- cătrpjâlți creditori

116

^31.00fi


* ~>r -i


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2018

i . <ju-j.-i-.-an precedent 2019

Propiit>„ ! an .nent2O2O

%

Aprobat

.®; /Preliminat l j/-';Realizat

din care:

7^6<'5

8“5/3a

cf, HCGMB

cf, Hotararii AGA

Triml

Trim II (cumulatfi tuni)

Trim III (cumulat 9 luni)

: . Ăn 2020 . : (cumulat 12 luni)

0

1

2

3

3a

4

4a

5 -

Ga

6b

6c

..;••.•••••••••.6- •.

7

8

\

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

d)

alte cheltuieli

11D

3,000.00

2.13

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

246,063.00

OOOJDO.OO

1,009,226.13

/ 1,032,839.00

520,000.00

1,040,000,00

1,560,000.00

w 2,085,000:00 ®

201.87

419.75

ăj Uitări'ți «ioprecieri pentni pierdere de?: valoare ți proții^’tHi'jMd22^;12Sjj® WoWU/Sg/KW®®:/::®®®//®::®///:

Oso:od®®®:

IftWH®

:ffit®:itoo®®:Ș®

®s®:OoO®®

S^MdoWSW

1®®MO®S»

«s

cheltuieli privind ajustările ți: ; < proviiteăheio®/®:::®::®®: l®®®®®

?122

IRffllW®

BtOiOolB®

WBWOtiOl®

ft.1

-provizioane privind participarea la profit a salariațllor

123

f1.2

- provizioane In legătura, cu contractul de mandat

124

B

vonituri dln provizioane țl ajustări

valoare văirț^re®®/://®®;®::®:::

.125

■/®®O,6o®B®

SOlbaO®®

®®Ss:o:6o®WH

f2;

din anularea provizioanelor : (Rda27+Rd-12fl+RdJ28). din care: J

w

•'•••■•••■ojg: ?

®®®om®®®

®®®®qW®®®?

®®®s'(lK®KS

iisHWtS

®B®o:oo®®®

• din participarea salarlațllor la profit

127

-din deprecierea imobilizărilor corporale șl a activelor circulante

128

-venituri din alte provizioane

120

2

Cheltuieli financiare

{Rd.131+Rd.l34tRd.137), din care:

130

27,829.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

/

\1

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

27,829.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0oO0

a1)

aferente creditelor pentru investiții

132

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă si alte situații

133

27,829.00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

0.00

0,00

0.00 .

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

bl)

aferente creditelor pentru investiții

135

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

c)

a!ts:Ct)enuieii financiare

137

irt

REZULTATUL BRUT (profitfplsrdere)

{Rfc.l-'tW?*)

.133-

■1,442,585:00

®1;406,169.6:3®

■ 1,405,169,63

W^STZAMJJO?^

®;L®tW,919il35®®

®®52i276;tO®

■■S720jiO7//'-

SZ-i,052,982.95/::

183 93

39.69

! ■!

;7

venituri neimpozabile, rezerva tegâl^, pierderi de recuperat

139

277,136.00

-   28.625.00 ..:

0.00

0.00

0.00

<®:iî2M9.i5<®:

183.93

10.33

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

38,975.00

21,000.00

21,000.00

/ ? 17,661.00

0.00

0.00

0.00

:®< Z/O.OO:

0.00

45.31

INDICATORI

Nn rd.

Realizat anul 2018

....eu anprecedent 2019

Propune fi ai. ent2020

%

Aprobat

<<; Preliminat/ << Realizat

din care:

7=8?5

8=5/3a

cL HCGMB

cf. Hotărârii AGA

Trim 1

Trim II (cumulat 6 luni)

Trim III (cumulat 9 luni)

<?<An ibzd^s

(cumulat 12 luni)

0    1

2

3

3a

4

4a

6a

6b

6c

6-: •:

7

8

IV ®

IMPOZIT:PE PROFIT CURENT

ll4ti

< 192,707.84

fe223/i8744W

?W893M5.44<;?<

?B?<?oM?i??<l

OWo:obW?<?<

■<t^-iOi^3i<?<

??;160,053j»i<'"

178.14

46.62

v.

DATE DE FUNDAMENTARE <

1

Venituri tataie din exploatare, din care:

142

7,905,953.00

16,616,800.00

16,616,600.00

12,460,616.00:

4,800,000.00

10,200,000.00

16,100,000.00

• 21 „800,000.00 .

174.95

157.61

a}

venituri din subvenții și transferuri

143

alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii șl a rezultatului brut, cf.Legil anuale a bugetului de stat

144

2

Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29

145

6,435,636.00

15,211,630.37

15,484,424.81

< 12,213,890.00:?

5,044,919.65

10,347,723.91

15,679,279.33

21.127,017.05

172.95

189.79

«}

alte cheltuieli din exploatare care nu se iau In calcul la determinarea rezultatului brut realizat In anul precedent, cf Legii anuale a bugetului de stat

146

3

Cheltuieli denatura salariata (Rd.86), din care:

147

3,172,777.00

8,582,911.24

8,582.911.24

? <7,023,059.00 7

2,699,280.80

5,767,293.20

6,866,268.50

12,219,349.60

173.09

221.35

a}

147 a)

b)

147 b)

c}

147 c)

4

Nr. de personal prognozat la finele

148

111,00

263.00

263,00

263.00

143.00

156.00

161.00

. 260.00 . .

98.86

236.94

5

Nr.medlu de salariay

140

55.00

124.00

124.00

122.00

140.00

142.00

145.00

.     150,00 . :

Î22.95

221.82

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.147/Rd.149)/12*1000

150

4,807.24

5,768.09

5,768.09

"? < 4,797.17 ??<<

6,426.86

6,769.12

6,793,31

6.788.53

141.51

9979

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei.'parsoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, ci OG 26/2013 (Rd.147-Rd.92-Rd.97)IRd.149)/12*1000

151

4,807.24

5,735.63

5,735.83

??? 4,784.47 <???

6,426.86

6,741.66

6,793.31

6,761.44

141.32

99 53

I

=)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lef/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, recalculat ct OG 26/2013 șl Legii anuale a bugetului de stat

152

4,807.24

5,735.63

5,735.83

■'     4.784.47

6,426.86

6,741.66

6,793.31

6,761.44 <:

141,32

99.53

1

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2mi49)

153

143,744.60

134,006.45

134,006.45

■ ? .102,136.20 : ■ :

34,285.71

71,830.99

111,034.48

. . 145,333.33 ?

142.29

71.05

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat

154

143,744.60

134,006.45

134,006.45

102.136.20

34,285.71

71,630,99

111,034.48

<.? 145,333^33 '?■

142.29

71,05

Productivitatea muncii In unități fizice pe tatăl personal mediu (cantitate produse firittV persoană) W=QPF/Rd.149 w ..'i ..........-

155INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat anul 201B

.• .vetun an precedent 2019

Propuneri an      2020

%...................

Aprobat

■ '■Preliminat; ?: ■

Realizat

din care:

7-6/5

8~5/3a

cf. HCGMB

cf. Hotărârii AGA

Trim t

Trim II (cumulat 6 luni)

Trim IEI (cumulat 9 luni)

: An 2020 (curbii lat 12 luni)

0

1

2

3

3a

4

4a

.-5

6a

6b

6c

7

8

d)

Elemente de calcul a productivității munci! In unități fizice, din care

156

• cantitatea de produse finite (QPF)

157

:7

- preț mediu (p)

158

-

-

-

-

-

-

- valoare=QPF x p

150

-

-

-

-

-

-

-

* pondere In venituri totale de exploatare® Rd.157/Rd.2

160

&

Plăți restante

161

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

-

-

9

Creanțe restante, din care:

162

0.00

0.00

0.00

• • 0.00. . :

0.00

0.00

0.00

0.00

rt.

' de la operatori cu capiul integrel/majoriUr de stat

163

- de la operatori cu capiul privat

164

-

-i

- de la bugetul de stat

165

-

-

- de la bugetul local

166

*

- de la alte entitati

167

-

-

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)

168

0.00

0.00

0.00

;7:-:i^:bXJ07-

0,00

0.00

0.00

11

Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG nr.29/2017 din:

169

0.00

0,00

0.00

.•.• :o.oo : •

0.00

0,00

0.00

\0.00 :     .

- alte rezerve

170

*

- rezultatul reportat

171

-

-

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic:Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA

Sediul/Adresa: Sos. Bucuresti-Ploiesti,nr.8B,Sector 1, București

Cod unic de înregistrare: RO 37829106

HC&hQ Ml. M7

Anexa nr.3


Nr. Registrul Comerțului: J40/10238/2017

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANII 2018-2019

<mii lei>

Nr. Crt.

INDICATOR!

Prevederi an 2018

% 4=3/2

Prevederi an precedent 2019

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

s

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:

7,680

7,906

102.94

16,887

12,786

75.72

1

Venituri din exploatare

7,680

7,906

102.94

16,615

12,461

75.00

2.

Venituri financiare

0

0

205.03

273

326

119.42

Director General,

Serviciul Financiar-Coptabilitate,

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic:Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA

Sediul/Adresa: Sos. Bucuresti-Ploiesti,nr.8B,Sector 1, București

i+cCiHt    /5?/2o.oy.«

Anexa 4


Cod unic de înregistrare: RO 37829106

Nr. Registrul Comerțului: .140/10238/2017

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

2020

<mii lei>

INDICATOR!

Data finaliza riî

An precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent 2020

An 2021

An 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

59,622.48

59,007.82

33,176.18

2,586.28

j 71 c cq dCa ■ ff «JL wv 4*1 v

im

Surs£pivprifr(iinxare^

11111)009:28

394.57

111/2)706259

2,586.28

2,715.59

a) - amortizare

1,009.23

394.57

2,479.58

2,189.25

2,298.71

b) - profit

0.00

227.01

397.03

416.88

iz

Alocații de la buget r;

W

€tâditeibdricar&ditiicdre:i^

iltlitlW

11/1111111(7

a)- interne

b) - externe

14<

Alte surse, din care:

111158)613:25

58,613.25

30,469.59

0.00

0:00

- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL

58,613.25

58,613.25

30,469.59

0.00

0.00

- (denumire sursă)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

57,614.76

28,143.66

29,471.11

2,189.25

2,298.71

W

Investiții în curs; din care: ■ •

WlflfO/dO;

lllllllQiOOi

11110.0(7

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

•• (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

—t

» i

- (denumire obiectiv)

- '1..

«f             11,

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:             J      ' ......

0.00

0.00

0.00

o

INDICATOR!

Data finaliza rii

An precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent 2020

An 2021

An 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

Irivetâțiitioi^diri^cai^

^B®®57g75i'69

1128^667^61

29,268.08

Ifl2il8i25

2,298.71

ă);p&htrdWhurifeJprbpiri^

Bi®57g75î'69

|||28g0g61

Sf|29g|8^

||||gg89g5

2,298.71

Camion cu cisterna si containere + platforma (1 bucata)

592.14

592.14

0.00

Buldoexcavator cu atașament (1 bucata)

581.78

581.78

0.00

Nacela(l bucata)

308.35

308.35

0.00

Autoutilitara 7 locuri + Nacela+ Bascula (10 bucăți)

1,409.75

1,409.75

0.00

Tocator mare 20-30 cm (1 bucata)

233.95

233.95

0.00

Freza radacini (1 bucata)

182.40

182.40

0.00

Motocoasa cu anexa (3bucati)

40.00

28.70

11.30

Mașini tuns iarba mana (10 bucăți)

77.00

76.95

0.00

Tractorase de tuns iarba(Sbucati)

250.83

220.00

Suflante (8 bucăți)

40.00

19.25

Transplantator + camoin sasiu (1 bucata)

1,612.88

1,612.88

0.00

Furgoneta(8 bucăți)

1,617.72

1,617.72

0.00

Atelier mecanic mobil (1 bucata)

321.73

321.73

0.00

Tractor + Atasamente(2 bucăți)

726.96

726.96

0.00

X

1

Imprimanta multifuncționala (1 bucata)

2.99

0.00

1:

1

Unelte

74.65

49.00

39.35

Scule de mana                         _

126.80

35.64

91.16

Motoferastrae (drujbe) (10 bucăți)

65.00

21.77

24.36

/ / •

Consumabile motoferastrae

52.78

0.54

0.00

1 IC13'

___-E.Eo

INDICATORI

Data finaliza rii

An precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent 2020

An 2021

An 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Echipament protecția muncii

100.00

100.00

168.08

încărcător frontalfl bucata)

709.80

709.80

0.00

Maturatoare stradaîafl bucata)

512.85

512.85

0.00

Freza zapada 70cm(bcs 740) 3 bucăți

9.83

9.83

0.00

Lopeti zapada

6.58

6.58

Impingator zapada

6.08

6.08

Arborist pruner 25bucati

13.05

0.00

Scara toaletari arbori 5 bucăți

25.17

25.17

Echipament de lucru (mânuși,veste,pelerine,bocanci,geci,salopete)

13.44

13.44

0.00

Spărgător gheata

3.00

3.00

Autoturism 1 bucata

52.93

52.93

0.00

Statie compost:

Teren 3 ha in afara Bucurestiuluî

2,867.00

2,867.00

împrejmuire teren

188.00

188.00

0 platfomă de beton de 1 ha suprafață (strat de piatra concasata + strat beton + sistem de drenaj + manopera)

1,363.00

1,363.00

1 camion + 2 pres-containere 20 mc + 6 containere 20mc colectare si transport resturi vegetale

1,328.00

1,328.00

0 hala închisa pentru birouri, vestiare, grup sanitar

940.00

940.00

0 camera tehnica + o anexa depozitare combustibil,scule + o hala acoperita deschisa

940.00

940.00

0 hala pentru linia de ambalare

225.60

225.60

Hala depozitare saci compost

225.60

225.60

wjț:-,,.

Un utilaj de maruntire resturi vegetale

2,375.00

2,375.00

0.00

V

Un utilaj de sortare a resturilor vegetale

1,406.00

1,406.00

0.00

O

M

Un utilaj de aerare a compostului

931.00

372.40

558.60

nt

jUn utilaj de încărcare pentru a manipula compostul după necesitate

845.50

845.50

0.00

f / •

>

.0

0 linie de ambalare compost in saci

752.00

752.00
INDICATORI

Data finaliza rii

An precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent

2020

An 2021

An 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Put Forat si trasee alimentare

94.00

94.00

Banda de sortare, instalație sprinklere

300.00

300.00

Cheltuieli de proiectare (SF, PT, DDE)

282.00

282.00

Sistem de supraveghere

30.00

30.00

Pepiniera si sere de plante lemnoase ornamentale

Teren in afara Bucurestiuîui 5 ha

3,962

3,961.71

0.00

împrejmuire teren

282.00

282.00

3 Sere complet dotate (irigații, încălzire, ceata artificiala, aerisire)

7,050.00

7,050.00

Centrală termică/electrică/lemne

100.00

100.00

Hala cu birouri, vestiare, grup sanitar + atelier

940.00

940.00

Sistem de irigații pentru culturile din câmp

705.00

705.00

Tractor cu atasamentele + remorca

376.00

376.00

2 Motocultoare mari + atsamente

79.90

79.90

3 Motocultoare mici

42.30

42.30

Unelte,accesorii,materiale,materii prime si plante

400.00

400.00

Cheltuieli de proiectare (SF, PT, DDE)

211.50

211.50

Put Forat si trasee alimentare

94.00

94.00

Sistem de supraveghere

35.00

35.00

Autobaza utilaje

Teren în suprafață de 1 ha in București

9,250.00

9,250.00

0.00

împrejmuire teren

141.00

141.00

Elevator pentru service utilaje

47.00

45.00

2.00

Hală pentru depozitare scule, birouri, vestiare, grup sanitar

940.00

940.00

Hală depozitare utilaje

1,645.00

1,645.00

x

Parcare betonata

141.00

141.00

Scule/unelte/ accesorii

376.00

376.00

Cheltuieli de proiectare (SF, PT, DDE)

282.00

282.00

Put Forat si trasee alimentare                   v

94.00

94.00

?          i

Nacela Ibuc 20-24 m

450.00

450.00

i      fel)

INDICATORI :

Data finaliza rii

An precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent 2020

An 2021

An 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Sistem de supraveghere

30.00

30.00

Alte cheltuieli necesare pentru învestîtii/punere un funcțiune

1,220.96

1,220.96

2,189.25

2,298.71

Cupla rapida tractor (2 bucăți)

10.00

10.00

Lama spate tractor pentru nivelarea terenului 1 bucata

17.00

17.00

Cupa frontala tip greifer 1 bucata

15.00

15.00

Atașament defrișat vegetație 1 bucata

67.00

67.00

0.00

Foreza pamant cu 3 burghie 1 bucata

30.00

30.00

Freza rădăcini pentru încărcătorul frontal 1 bucata

46.00

46.00

Imprastietor ingrasamant si material antiderapant 2 bucăți

50.00

50.00

Mașina de insamantat gazon -atașament tractor 1 bucata

95.00

95.00

Atașament Grebla de pietre 1 bucata

14.00

14.00

Extractor arbori cu rădăcină 1 bucata

16.00

16.00

Tocător masa lemnoasa 1 bucata

300.00

300.00

Cupa extras bolovani/pietre 1 bucata

16.00

16.00

Aerator atașament tractor 1 bucata

22.00

22.00

Remorca 1 axa 5 bucăți

30.00

30.00

Mașina reinsamnatat 1 bucata

55.00

55.00

0.00

Mașina taiat gazon 1 bucata

36.00

36.00

0.00

Mașina debitat beton asfalt 2 bucăți

16.00

16.00

Container scuîe/vestiar 6 bucăți

150.00

150.00

Motofierastrau edmondorS buc

25.00

11.10

7.40

Atelier mobil irigatii(auto) 1 bucata

320.00

320.00

Motosape mici 8 bucăți

28.20

28.00

0.00

Compactor 1 bucata

65.00

65.00

Placa Compactoare 2 bucata

20.00

20.00

X

Scule pavaje

28.00

28.00

Scule irigații

32.00

32.00

» /

l 11

Compresor de spalat cu presiune 2 bucăți               \

45.00

37.80

>■ W                        s-

■ ''

j

Scarificator                                                    A

i 70.00

70.00

-----------L|_

...................

>A.      -'Î7

1IT

INDICATORI

Data finaliza rii

An precec

ent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent 2020

An 2021

An 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Nacela h28m 1 bucata

630.00

630.00

Obloane autoutiliatara/inaltatoare

70.00

16.80

10.00

Foi de arc

20

20.00

Piese utilaje, mașini si unelte de lucru

200

55.41

144.59

Consumabile utialje, mașini si unelte de lucru

150

6

144.00

Miniexcavator pe senile cu atasamente

250

250.00

Microbuz 20 locuri

280

278

0.00

Miniincarcator frontal cu atasamente

300

300.00

Pubele 240115 buc

4.50

Eurocontainere 660110 buc

12

ii

Investiții efectuate la imobilizările corporale exrsțerite ^ ;

IXilIIM

HXIIdw

|XIs®o

ffilliXOod

illffl

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

X

- (denumire obiectiv)

•-J /

- (denumire obiectiv)

4

Dotări {alte achiziții de imobilizări corporale)               ^^

XXW39$7

I1Xp13&<05

203.03

1X1X0.00

>

APARATURA SI MOBILIER                  \    X

••

INDICATORI

Data finaliza rii

An precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent 2020

An 2021

An 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Calculatoare-i-monitoare

50.39

49.20

0.00

Server

30.00

30.00

Drona

15.00

15.00

Telefon mobil (marketing)

4.00

3.13

0.00

Scaune

9.68

4.00

5.68

Mobilier birouri

30.00

9.00

21.00

Alte dotări (aparatura , mobilier, licențe, laptopuri)

200

71

131.35

II

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

BfiilloBo

IlOilpâo

ilIilIObo

SlfllBoo

llllOoo

a)- interne

b)- externe

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul cconomic:Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA

Sediul/Adresa: Sos. Bucuresti-Ploiesti,nr.8B,Sector 1, București

Cod unic de înregistrare: RO 37829106

Nr. Registrul Comerțului: J40/10238/2017

Anexa nr.5


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante anul 2020


<mii lei>

Nr.crt

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2019

an curent 2020

an 2021

an 2022

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut șt reducere a

1

Măsura 1 Creșterea cifrei de afaceri prin creșterea numărului de clienți

Permanent

X

X

380,48

0

42.65

0

45.28

0

2

Măsura 2 Creșterea profitului prin creșterea productivității muncii

Permanent

X

X

100.00

0

10.00

0

10.00

0

TOTAL PctI

X

X

480.48

0

52.65

0

55.28

0

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute ia Pct. I

1

Cauza 1 Neincasarea/ întârzierea încasărilor Ia facturile

emise

Permanent

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL Pct II

X

X

0

0

0

0

0

0

Pct, III

TOTAL GENERAL Pct I + Pct. II

X

X

480.48

0

52.65

0

55.28

0

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economfciCoinpama Municipală întreținerea Arborilor ți Spațiului Verde București SA

Sedlul/Adrcsa: Sos, Bucure!iti»Pioies1i.rtr.8ILSector L București

Coi! unic i!e înregistrare: RO 37829106

Nr, Registrul Comerțului: J40710238/2017

FUNDAMENTAREA ClîELTUIEUlOR PRIVIND SA1ARIILE St CONTRIBUȚIILE SCTCtALE 2020


* Sun«: Stas de fomtiuid

Crt Indicatori

UM

Jan-20

Ftb-M

Mar-20

Apr-20

May-20

Iun-20

ltd-20

Aug-20

Sep-20

Dct-20

Nov-20

Dec-20

Total

Cheltuieli cu personalul

1 (a4b»«4d+n)

<let>

872,594

952,372

952,372

1,031,850

1JOMJJ5O

1,031450

LO31.85O

1.111,123

1.111.328

-.............ț.iujTi _

............1,11141» .

W3S.749®

DiN CARE:

a Salarii de încadrare

<lel>

794,779

874,257

874,257

953,735

953,735

953,735

953,735

953,735

1,033,213

1,033,213

1,033.213

1,033,213

11.444,818

b Sporuri

<leb

3,996

3,996

3,996

3,996

3496

3,996

3496

3.996

3496

3,996

3,996

3,996

47452

Orț suplimentare satnbata, duminica si ore c nopate

<lei>

Indemnizații cf ctr mandat consiliu de d administrație

<tel>

59.367

53.367

53,367

53,367

53,367

53,367

53,367

53,367

53,367

53,367

53,367

5.3,367

640,404

Indemnizații cfdr e mandat directorat

<iei>

20,752

20,752

20,752

20,752

20,752

20,752

20,752

20,752

20,752

20,752

20,752

20,752

249,024

Cenzori slSecretar AGA f sICA

<lei>

8,595

8,595

8,595

8,595

8,595

8.595

8,595

8,535

9,595

8,595

8,595

8,595

103,140

2 Tare salarii 2,25%

<)8l>

19,640

21.423

21.423

23.217

73.2.17

23.217

23,217

23,217

2.5,005

25,005

25.005

25.005

278.599

TOTAl cheltuieli cu salariile | I+2J

<lel>

692,534

973,SCO

973400

1,055,066

1,055,065

1,055,066

1,055,066

1,055,066

1,136433

1,136,333

1,136,333

1436333

12,660,797

1.589,553 00

1.539,558.00

1,589.553.00

1.539.558.00

1560.558 00

1,589,556 00

1,589.558 03

1,589.553.00

1,539,558.00