Hotărârea nr. 156/2020

HOTARAREnr. 156 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE PUBLICITATE SI AFISAJ BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 442/12.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 54/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 159/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 133/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 415/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A., conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE. CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PUBLICITATE SI AFISAJ BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARJSTIDE DEMETRIADE NR. 2, ET 2

Cod unic de înregistrare RO37764953

Nr. Registrul Comerțului: J40/9348/20I7BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE


ANUL 2020


MII LEI


iSsȚi

Y"

INDICATORI /

Nr. rd.

Realizați Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

6=5/4

9=7/5

io=a/7

2

3

4

5

6-5/4

7

B

9

10

* jt-c

v:

>5

VENITURI TOTALE (Rd,1=Rd.2+Rd.5)

1

13,488.53

13,488.53

100.00

20,000.00

25,000.00

148.271

125 W

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

13,182.24

13,182.24

100.00

20,000.00

25,000.00

151.72

125.00

a}

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

306.29

306.29

100.00

ii

0

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

13,478.02

13,217.59

98.07

14,790.58

20,163.34

111.90

136.33

1

Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.1B) din care:

7

13,408.37

13,217.59

98.58

14,790.58

20,163.34

111 90

136 33

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

9,802.64

8,244.04

84.10

9,000.00

12,000.00

109.17

133.33

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

g

2.93

4.00

136.75

200.OOl

250.00

5,000 00

125 00

C.

cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:

10

3,524.17

3,670.66

104.16

4,890.58

5,913.34

133.23

120.91

C

Cheltuieli de natură salarială(Rd.11 =Rd12+Rd.13)

11

2,694.32

2,862.57

106.24

4,000.57

5,000.82

139 75

125 00

C1

ch. cu salariile

12

2,694.31

2,862.57

106.24

4,000.57

5,000.82

13975

125.00

C2

bonusuri

13

-

*

-

#DIV/0!

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

-

-

chelluieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

727.32

727.32

100.00

800.00

800.00

109.99

100.00

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

102.54

80.76

78.76

90.01

112.52

111 45

125.00

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

78.64

1,298.90

1,651.79

700.00

2,000.00

' -,205.71

'                                                       "                                                                                                         .                 Cțf.TAtJli LzX\ZZ

/O

MUNICIPALA ^UBLIClTAȚU


sa.
2

Cheltuieli financiare

19

69.65

-

III

REZULTATUL BRUT (profWpierdare) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

10.50

270.94

2,580.36

5,209.42

4,836.66

1,922.74

92.84

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

-

-

91.17

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

4

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETÂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21 -Rd .22+Rd,23-Rd.24-Rd.25), din care:

26

10.50

270.94

2,580.36

5,209.42

4,745.49

1,922.74

91.09

V.J

E>

l.

1

Rezerve legale

27

2

1

Alte rezerve reprezentând facilttâți fiscale prevăzute delege

28

4

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

10.50

270.94

1,039.31

*

1

4J

-

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

ff

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-{Rd.27 la Rd.31)>=0)

32

*

1,541.05

5,209.42

4,745.49

7

Participarea salariaților fa profit In limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referință

33

8

Mlnimim 50% vărsămlnte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, In cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

2,372.75

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

• dividende cuvenite bugetului local

36

*

2,372.75

f)

- dividende cuvenite altor acționari

37

c

r <i „           lf"9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

*

-

2,372.75

vi

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

33

Vii

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

«=)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

a)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

8,357.71

9,416.25

112.67

3,614.21

5,918.99

38.38

183.77

1

Alocații de la buget

47

*

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

fc

h

-H

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

240.35

7,802.05

3,246.06

873.11

5,070.59

11.19

580.75

-X

DATE DE FUNDAMENTARE

,5" 1

r

SUC Gir

-1-

fjr.t)a personal prognozat la finele anului

50

32

35

109.38

35

40

100.00

114.29

Nr.mediu de salariat) total

51

24

26

108.33

26

30

100.00

115.38

3

...

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151 din Anexa nr.2)

52

9,355.25

9,174.89

98.07

12,822.34

13,891 17

139.75

108.34

4

__

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=Rd.152 din Anexa nr.2)

53

9,355.25

9,174.89

98.07

12,822.34

13,891.17

139.75

108.34

s

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

549.26

507.01

92.31

769.23

833.33

151.72

108.33

6

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat

55

549.26

507.01

92.31

769.23

833.33

151.72

108.33

7

Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

B

Cheltuieli totale la 1000 Iei venituri totale (Rd.57=(Rd ,6/Rd .1 )x1000)

57

999.22

979.91

96.07

739.53

806.53

7S.47

109.06

Plăți restante

58

Creanțe restante

59

_


Page 3 of 8
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PUBLICITATE SJ AFJSAJ BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, ET 2

Cod unic de înregistrare RO37764953

Nr. Registrul Comerțului: J4 0/934 8/2017Anexa nr. 2

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2020                                        '/SS/^O <&£&>£>
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzut! in bugetul de venituri si cheltuieli sl repartizarea pe trimestre a acestora

<W>


----------------------.-----

- ■ *

INDICATORI

\ /X

'A \              2

Nr. rd.

Realizat anul 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Apr»

j bat

Preliminați Realizat

din care:

7=6/5

fl=5/3a

cf, HCGMB

cf. Hotărârii

AGA

Trlml

Trim II (cumulat 6 luni)

Trim III (cumulat 9 luni)

An 2020 (cumulat 12 luni)

7

3a

4

4a

5

ha

60

Ec

6

7

B

£

4

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)

ț

9J37.3M

10,009,620

10.000 620

13.499,532

129.200

4,537,777

9,977.9»

100

139

| l/c ’v/

c

c

1

Venituri totale din exploatare fRd^Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14),din

2

9J37J20

9 737,220

9,737.220

13.182J40

53.200

4,395,277

4,74,.»»

11182.240

100

135

ti

din producția vândute (Rdi3-Rd'.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

9,737.220

9,737,2»

9,737.220

13,149,951

51200

43IS.Z77

«.717454

13,149,965

100

135

a1)

din prestări servicii activitate publicitate

4

I.TJT.22O

9,737,220

9.737.220

12,977,151

10.000

4,298,877

1.597,754

11977.115

100

133

a2)

din alte servicii

5

172,900

41200

84,400

139. «W

17% 900

100

0

•3)

din redevențe ți chirii

6

a4)

alte venituri

7

t>)

din vânzarea mârfurilor

8

32£?l

4

0

c)

din subvenții ți transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri neta (Rd.9«Rd.10+Rd.11), din care:

9

c1

subvenții, cf prevederilor legale in vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale Tn vigoare

11

<0

din producția de Imobilizari

12

venituri aferente costului producției In curs de execuție

13

0

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+RdJ0+RdJ1), din care;

14

14

g

0

H)

din amenzi țl penalități

15

X

X

w,

din vânzarea activelor țl alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:

16

-

- active corporale

17

—.

- active necorporale

18

din subvenții pentru investiții

19

M)

din valorificarea certificatelor CO2

20

X i.

«)

alte venituri

21

14

\ 0

0

CQ

M/ JCrPALA Fjf<1 CITATE
2

Venituri financiaro (RdJ2-RdJ3+Rdi4+Rd.254-RdJ6+RdJ7), din

i?

1W

I

272,400

305,252

nț*»

100

»<«

a)

din imobiltziri financiare

23

b)

din Investiții financiare

24

c)

din diferente de curs

25

d)

din dobânzi

26

160

272,400

272,400

306.292

308,292

100

191,433

a)

alte venituri financiare

27

0

76.000

153,»»

228.000

0

11

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28»RdJ!9+Rd.13O)

28

10.574.6B0

.... «.«?«,»*

9.549.270

13.476.032

3.250 970

6.539.667

SIZ43M

13.217,594

98

127

L

L z /?

41

s, <

1

Cheltuieli de exploatare <Rd 34nHd.7B+Rrl.85tRd.113). din Mta:

29

1»,57.,BS0

0.923,290

S.M9.Z70

11 «S.3SJ

3,250,970

S.5M.M7

13.217,«34

99

127

\__________

A.

fRd

Cheltuieli cu bunuri ți servicii .31+Rd.39+Rd.4Sl. din care:

30

7,525.340

0,123 950

5.123.950

SM3.SM

2.920,876

4,051,751

5,103,127

.244,0»

130

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd,33+Rd.36+Rd.37+Rd,38), din care:

31

83,230

«1070

L—HElL.

«0.S55

37,013

55.225

152.038

210,45»

127

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din caro:

33

Ji.ue

39.070

39,070

19.628

ia.7»

57,505

115.000

586

62

3J1

cheltuieli cu piesele de schimb

bl

0

0

El

(cheltuieli combustibil

b2

14,350

24,570

24J7D

9.435

IM»

22.500

33.750

45,000

El

(cheltuieli birotica si papetarie

b3

17,500

35,000

52,500

70,000

aH» cheltuieli materiale

b4

17,070

14,500

14,500

10,103

0

B

1*4

fi.

££I

cheltuieli cu materiale auxiliare

b5

0

fel

cheltuieli cu materiale de stingere a incendiilor

b6

0

0

0

g

tuieli privind materialele de natura obiectelor ventar

34

30,260

28.000

28,000

17.605

5,750

11,™

17,350

23 000

131

58

B3

kl^alțulell privind energia J apa

35

1,540

14,000

14,000

14,997

2.000

4.000

5.000

8,000

53

974

tsi

Reduceri comerciale primite

36

0

0

0

0

EI

Cheltuieli privind mârfurile

37

0

0

0

26,800

0

20,000

40,000

60,000

ra

cheltuieli privind materialele nestocate

38

0]

0

0

1,525

1,113,

2 775

3.338

4,450

292

E

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd-4iHRd.41-rRd.44), din care:

39

277.900

277.900

164,519

154^02

2W.33S

140

113

cheltuieli cu întreținerea ți reparațiile

40

1,450

15,000

15.000

6,029

14.70»

29.412

44,111

58,624

EI

cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:

41

tSI.730

734,930

234,930

170 931

20,371

a»,755

61.134

81,513

40

113

b1)

- citre operatori cu capital IrrlegraVmajorttar de stat

42

b2)

- citre operatori cu capital privat

43

151,730

254,930

254.930

170.931

20478

40.756

61.134

61,Sil

48

113

E

prime de asigurare

44

1330

7?970

7,970

7,659

21,75»

59.500

89.250

HO,000

1,554

230

E

E

Cheltuieli cu alte servicii executate do terți (Rd.46+Rd,47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:

45

7,298.600

5,784.990

5.764,990

9JB7.4M

1.UM3

3,83e.S5«

9.739.267

82

131

cheltuieli cu colaboratorii

46

142,630

142.830

H

tuieli privind comisioanele «1 onorariul, din

47

142,830

142,630

104.535

37,500

75.000

112,500

150,000

143

Si

cheltuieli privind consultanta juridici

48

142,830

142,830

IM,535

37,500

75,000

112,500

______1M9«

143

^wttufell de protocol, reclami »l publicitate (Rd.SO+Rd.52), din care:

49

40,000

UOM

4.000

____,0M_

_

Li

ÎOMPAMIA? <t*nTci)

cheltuieli de protocol, din care:

50

>tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modiflcirile ulterioare

51

c2)

cheltuieli de reclam* (I publicitate, din care:

52

40.000

40.000

4,ix»

ȘM»

U^M

- tkhete cadou ptr. cheltuieli de reclam* șl publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modlficirile ulterioare

53

■ lichele cadou ptr. campanii de marketing, atudlul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modlficirile ulterioare

54

- ch.de promovare a produselor

55

40.000

40,000

■ MW

12.000

is.gM

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.6O), din care:

56

0

-

-

...

d1)

ch.de sponsorizare în domeniul medical și sinitate

57

d2)

ch. de sponsorizare In domeniile educație, învățământ social ș/sport din care:

58

A

- pentru cluburile sportive

59

dîJV

ch, ti». sponsorizare pentru alte acțiuni fi

60

«r

chelftlell cu transportul de bunuri fi persoane

61

tw

«.MW

■ ooo

. ttl

1.0C0

2,™

3CM

4,000

3,306

110

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din

62

0

crfstiulell cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:

63

-

I 1

-interna

64

jt

■externa

65

g>

cheltuieli poștale șl taxe de telecomunicații

66

MH

10,150

18.150

17,065

8,835

1JJM

IWI

26,500

148

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

5.4M

1,180

Al»

5,005

0

109

1}

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care (Rd.69+Rd.70+Rd.71 +Rd.72+Rd.74+Rd.75+ Rd.76):

68

1.4W

60,000

88.000

H.SM

55.000

71.500

106.000

H)

cheltuieli de asigurare și pas*

69

60,000

60,000

2.000

4.000

8.000

8.000

12)

cheltuieli cu studiile de fezabilitate

70

13)

cheltuieli cu pregitirea și formarea profesional*

71

r,4te

13 JW

«■«»

70.500

84.000

M)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale șl necorporale, din care:

72

■aterenle bunurilor de natura domeniului public

73

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiala

74

fr

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenți a Guvernului nr. 109/2011

75

I

—zrr---

</Jr MUM;

b7


D*la 09/D3/2Q20 Of» 10:20 AM *1


4;


I7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile ți alte anunțuri

76

1.000

2,000

3.000

4,000

1)

alte cheltuieli

77

7,282,000

5,350.000

5,350,000

0,408.038

1.642,604

3,685,508

5.524412

„7/171,750

79

129

B Cheltuieli cu impozite taxe ți vărsăminto asimilate (Rd.79+Rd 80+Rd 81+Rd.82+Rd 83+Rd,84), din care;

1

_

—IM

[__________________

a)

ch. cu taxa ptactivitatea de exploatare a resurselor minerale

79

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice ți resursele minerale

80

c)

ch. cu taxa de licență

81

d>

ch. cu taxa de autorizare

82

e)

ch. cu taxa de mediu

83

a

cheltuieli cu alte taxe ți Impozite

8

3.780

6,000

i,im

3.973

t,w

2.000

_

4.044

137

77

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din caro:

65

!

3.886,330

3.607.310

3,524,174

904.295

twti

zjeMir

3670,658

104

118

CO

Cheltuieli de natură salariate (Rd.87+ Rd.91)

86

2.122,380

2.021,670

2,821,670

2.694,312

702,568

1,«2,S«

2.142466

2,882.566

106

127

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.BS+Rd.89+R<1.90), din care:_________________,_______________.. __________

87

2,122,380

2.821,670

2.821.670

2,694.312

702,586

1.422.566

2,142.586

2,862.588

106

127

a) sal* rii da bază**

88

2.821.570

£821,670

2664.312

702,588

1,422.566

__ZMIJfȘ,

zirzwe

106

127

' 1

iți) saprUtVprime ți alte bonificații aferente aalarrGlte'da’bszl (conform CCM)

89

0

0

0

0|

______.

_cl*

bhbonificatil (conform CCM)

90

IE

rTT*

St

țeu\(Rd.92+Rd.95*Rd.96+Rd.97+ Rd.98),

91

-

i

-

1

E • 3

hr.il

Mttulell sociale prevăzute ta art. 26 din Legea 27/21115 privind Codul fiscal, cu modificările rppțetlrite ulterioare, din care:

92

J/l

Ol

-l’c

-Hcneto de creți, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

- alte cheltuieli privind asigurările sl protecția sociala;

94

b) tichete de masă;

95

c) tichete de vacantă;

96

d) ch. privind participarea salarlațllor la profitul obtlnut tn anul precedent

97

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.10iHRd.10HRd.102), din care:

99

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

b)ch. cu drepturile salariate cuvenite In baza ulțor hotărâri Judecătorești

101

-

c) cheltuieli de natură salariate aferente nuriructurarii, privatizării, administrator special, afle copiUli si comitete

102

’iFA^ ro>\

Coj

M/, p/y


' gsSj'


Oau M/0M020 On 10:20 AMc

Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a , altor organe de conducere sl control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:

103

799,990

844.990

TBS.S40

727,320

191.830

363,690

MMM

727,320

100

91

a) pentru dlrectorl/directorat

104

M4,7se

289,700

264,700

«*,reo

M.STJ

133,2»

ZM.021

zH.reo

100

100

-componenta fixă

105

298.700

289,700

298 700

284,700

H.875

131,35»

200.025

266.700

100

100

-componenta variabili

106

b) pentru consiliul de admlnistrațle/conslllul do supraveghere, din care:

107

442,970

518.940

439,920

381,600

95r4M

ik.ioo

2KZH

381.600

100

86

-componenta fixi

108

442.970

510.940

439,920

381.900

95,400

190.800

286,200

381,600

100

86

-componenta variabili

109

c) pentru cenzori -Hrecretar CA ți secretar AGA

110

89.320

79,020

79.020

79,020

19.755

39310

59.295

79.020

100

88

d) pentru alte comisii ți comitete constituite potrivit legii

111

c

5 Cheltulel cu contribuții datorate da angajator

112

97,530

102,542

19.899

40,190

60.401

80.772

79

192

c

( d

. Alte cheltuieli de exploatare Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), in care:

113

59,840

112.000

tri.eoo

78.848

324,800

849,500

vam»

litiere

1,652

139

. cheltuieli cu majorări șl penalități

1 {Rd.115rRd.116), din care:

114

4.990

300

300

4,393

200

300

400

wo

11

90

■ către bugetul general consolidat

115

4,880

300

300

200

300

400

8M

■ citre alțl creditori

116

4,393

>) cheltuieli privind activele Imobilizate

117

I

. cheltuieli aferente transferurilor pentru plata '' personalului

118

jj alte’Bhelluieli - înființare asociație OG26/2000

119

ch. ilr anw^Uarea imobilizărilor corporale 91 nSfroqxMrfa \

120

51,800

111.700

111,700

74.283

324,900

549JOO

973.M0

1.298,400

1 748

143

I 1

iri șl deprecieri pentru pierdere de valoare wtzloane [Rd.122-Rd.126j, din care:

121

i M)

cheltuieli privind ajustările șl provizioanele

122

-

-

..

■?/ j2

fl.1) [ 1 :

-provizioane privind participarea la profit a salari ăfi lor

123

fii)

- provizioane In legătura cu contractul de mandat

124

O

venituri din provizioane șl ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

125

12.1)

din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:

126

.a

- din participarea salariațllor la profit

127

- din deprecierea Imobilizărilor corporale șl a activelor circulante

128

- venituri din alte provizioane

129

2

Cheltuieli financiare (Rd.1 31+Rd.134+Rd,137), din care:

130

-

-

99.649

*

.      Pa


i/g-O, S4. ' V//II \ Bata 08(0312020 CpS 1020 AM


a)

cheltuieli privind dobânzile, din cam:

131

i

..

«a,B4»

a1)

aferente creditelor pentru Investiții

132

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curent! sl alte situații

133

41.644

b)

cheltuieli din diferențe de cure valutar, din care:

134

bl)

aferente creditelor pentru Investiții

135

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curent!

13G

o

c)

alte cheltuieli financiare

137

III

REZULTATUL BRUT (profttipierdere) (Rd.1-

138

>37.300

>1,330

160,350

10,500

.   3,121,770

2.00X390

<■           850,735

270,938

2,580

-1

!>

venituri neimpozabile, rezerva legala, denieri tfe recuperat

139

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

0

0

D

a

«

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

-

V

DATE DE FUNDAMENTARE

i

Venituri totale din expiortare, din care: (RdJ)

142

0.737,220

9,737,220

9,737X20

13.182X40

53X00

4,385X77

8,749 629

13,182X40

100

135

a)

venituri din subvenții nl transferuri

143

b)

alte ventturi care nu se iau în calcul te determinarea productivității muncii ți a rezultatului brut, cf.Legii anuale a bugetului de irtri

144

2

Cheltuieli totale din exploatare, din carerRd.29

145

10.574,680

9.92B.7M

9,849,270

13.408,383

3X50,970

8.U9 847

9,820.364

ttjtr.su

99

127

a)

alte cheltuieli din exploatare care nu se Iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat In anul precedent, cf Legii anuale a bugetului de stat

146

3

Cheltuieli de natura salariata (Rd.86), din care:

147

2.122X80

2,821,670

2,821,670

2,694,312

702X66

1,422.566

2,142.566

2,882,566

106

127

a)

■* “____

147 a}

._ 1

b/

v-JV /X

147 bt

C

/

5)

147 cl

u

Nr.Să' personal prMjnozat la Unele anului

148

32

12

M

»

38

35

35

3S

109

100

149

N

74

**

1*

26

2fl

26

n

108

1E>0

6?

|k?iil jnadțu Junnr pe salariat (leilperaoana) delsmMnțțt'l^xa cheltuielilor de naturi

c

ffițdi-jțWRd .1 49y1 r 1000

150

».7ț7

9,787

1.345

9,119.81

9,158X8

4,174X4

95

127

b)

piatțgul.rtHklIu lunar pe salariat (leVpereoani) determinat pe baza cheltuielilor de naturi salarlali, cf OG 25/2013 (Rd.147-Rd.92-Rd.97imd.149J(12,1000

TSt

7,369

1,717

8.351

1,007X6

4X14.81

6.158X8

9B

127

127

Cițtigul mediu lunar pe salariat (leUperaoani) determinat pe baza cheltuielilor de naturi salariat!, recalculat cf OG 26/2013 ți Legii anuale a bugetului de stat

152

7,389

9.797

a.rw

9,355

9,007X6

1,119.01

UMK

M

71

Productivitatea muncii In unitițl valorice pe total personal mediu (leVpersoani) (Rd.2/Rd.149) I                                          _____________________________3

153

aas.TM,

405,718

405,718

549X60

2,046.15

168.66450

336,524.19

507,009X3

ifaiiia 1® '-l-l! A V

b)

Productivitatea muncii In unltSțl valorice pe total personal mediu recalculați cf Legii anuale a bugetului de stat

154

405,718

«5,7ie

405,718

549.250

2,045

IM, 655

136,524

507,009

92

135

c)

Productivitatea muncii In unitSțl fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoani) W«QPF/Rd,149

155

=11

Elemente de calcul a productivității muncii In unltiițl fizice, din care

156

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

*

- preț mediu (p)

158

-

-

-

*

-

- vatoare“QPF x p

159

*

-

-

■ pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2

160

8

Pllți restante

161

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Creanțe restante, din care:

162

0

0

0

0

0

0

0

0

• de la operatori cu capital Inteoral/maloritar de stat

163

- de la operatori cu capital privat

164

- de la bugetul de stat

165

• de la bugetul local

166

■ de la alte entitati

167

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)

168

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Redistribuiri/ distribuiri totale cf OUG nrJ9/2017 din:

169

-

-

-

■ alte rezerve

170

- rezultatul reportat

171


Oats 09AXV2020 Ora 10 20 AM


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PUBLICITATE SI AFISAJ BUCUREȘTI SA

Scdiul/Adresa: BUCUREȘTI, STR, ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, ET 2

Cod unic dc înregistrare RO37764953

Nr. Registrul Comerțului: J40/9348/2017


Gradul de realizare a veniturilor totale

ANII 2018-2019


Anexa nr.3

412..          ww


< mii lei>

Nr. Crt

INDICATORI

Prevederi an 2018

% 4=3/2

Prevederi an precedent 2019

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:

11,100

9,737

87.72

10,010

13,488

134.74

1

Venituri din exploatare

8,079

1,961

24.27

9,737

13,182

135.38

2.

Venituri financiare

0

249

273

306

CG >


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PUBLICITATE SI AFISAJ BUCUREȘTI SA

Scdiul/Adrcsa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, ET 2

Cod unic de înregistrare RO37764953

Nr. Registrul Comerțului: J40/9348/2017Anexa 4


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2020

<mii lei>

c

INDICATORI

Data finalizării investiției

2019

Proiect 2020

2021

2022

HAGA 59/2019

Realizat/ Preliminat

0

1

2

3

4

5

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

8365.78

8357.71

9,416.25

3,614.21

5,918.99

7

Surse proprii, din care:

150.00

141.93

1,440.83

3,440.83

5,918.99

a) - amortizare

150.00

141.93

1,440.83

3,440.83

4,741.10

b) - profit

0.00

0.00

0.00

0.00

1,177.89

2

Alocații de Ia buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

8,215.78

8,215.78

7,975.43

173.38

0.00

- APORT LA CAPITALUL SOCIAL

8,215.78

8,215.78

7,975.43

173.38

0.00

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

8,215.78

240.35

7,802.05

873.11

5,070.59

1

Investiri în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

P* _______

*

- (denumire obiectiv)

ă* z / \

compA((1a ■’q,-
■p,': .- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

8,215.78

240.35

7,802.05

873.11

5,070.59

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

8,215.78

240.35

7,802.05

873.11

5,070.59

Autospeciala - capacitate 3.500 1 (2 buc)

31-Dec-20

1,875.87

0.00

1,875.87

0.00

0.00

Camionetă autoutilitară cu cabină dublă (2 Autoutilitare VAN) (2 buc)

31-Dec-20

125.00

0.00

215.00

0.00

0.00

Echipament pentru atelier verificare, reparare, incarcare stingatoare

31-Dec-20

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Autoturisme (5 buc)

31-Dec-20

270.00

114.82

155.18

0.00

0.00

Echipament de protecție tip pompier(complet) 20 buc

31-Dec-20

74.00

0.00

35.00

0.00

0.00

Clădire pentru cursuri instruire și cazare cursanți

31-Dcc-22

0.00

0.00

0.00

0.00

3,723.53

Sală pregătire fizică

31-Dec-22

0.00

0.00

0.00

0.00

1,347.06

Infrastructură utilități

31-Dec-21

0.00

0.00

0.00

873.11

0.00

împrejmuire

31-Dec-20

78.15

0.00

78.15

0.00

0.00

Televizor color

31-Dec-20

7.56

0.00

7.56

0.00

0.00

Teren pentru Centrul de Instruire - 4,7 ha

31-Dec-20

5,149.96

0.00

5,149.96

0.00

0.00

Echipamente IT

31-Dec-20

130.00

124.91

5.09

0.00

0.00

Multifuncționale, calculatoare si imprimante

31-Dec-20

110.00

0.00

65.00

0.00

0.00

Corturi evenimente (4 buc)

31-Dec-20

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sisteme informatice (licențe de tip BIM si pachet offîce)

31-Dec-20

39.24

0.00

39.24

0.00

0.00

Autoturism 4X4

31-Dec-20

?<W

0.00

0.00

0.00

0.00

Cumpărare licente/Baza de date - aplicație mobila - portal -Planul familiei

31-Dec-20

U J-*

X 0-62

130.00

0.00

0.00

Camera foto/video profesionala (4 buc)

31-Dec-20

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

Simulator cutremur tip remorca (un complet)

31-Dec-20

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Simulator flacara si fum (un complet)

31-Dec-20

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

Dotări diverse

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b)- externeAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE : CCMB

Operatorul economic : COMPANIA MUNICIPALA PUBLICITATE SI AFISAJ BUCUREȘTI S.A.

Sediul / Adresa : BUCUREȘTI. STRADA ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2. BIROU 9, ETAJ 2 Cod unic de înregistrare : RO 37764953

Nr. Registrul Comerțului: J40/934B/2017


PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZIȚII PUBLICE PENTRU ANUL 2020
79341000-6 79341000-6 71322500-6; 7934100-6


12


TOTAL INVESTIȚII Birou executiv 1 buc Scaun executiv 1 buc


13 Roii Box 3 buc


14

15

16


Trusa retelistica+cabluri


39121100-7


39113000-7


39100000-3


30192153-8


Valoare estimata

LEI fara TVA


Valoare estimata

LEI CU TVA


Sursa de finanțare


378.151,26


450,000,00


58.823,53

134.453,78


70.000,00

160.000,00


buget CMPAB bugrt CMPAB


7.361344,54


8.760.000,00


bu^et CMPAB


840336,13


999,999,99


1.008.403,13


1.199.99972


buget CMPAB bugrt CMPAB


J prii ie aprilie aprilie


aprilie


420.168,07


500.000,00


buget CMPAB


buget CM PAG


aprilie _ aprilie


aprilie


151.260,50


840336,13


3.462.184,87


14,655,461,94

1.000,00


500,00


1.200,00


2.600,00


180.000,00;


999.999.99


4.120.000,00


17.439.999,71


1,190,00


595,00


1.428,00


buget CMPAB


buget CMPAB


buget CMPAB


buget CMPAB


buget CMPAB


aprilie


aprilie


aprilie


Data estimata finalizării __achiziției decembrie


decembrie


decembrie


decembrie


decembrie


decembrie


decembrie


decembrie


decembrie


decembrie


Tip procedura


PS


AD


AD


LD


NI/AD . NI AD NI/AD


NI/AD


NI/AD


NI/AD


aprilie aprilie aprilie


decembrie


AD


decembrie decembrie


AD

AD


buget CMPAB


buget CMPAB


3.094,00


aprilie


decembrie


AD

AD


COMPUTERE DE BIROU/COMPUTERE PORTABILE 3 buc

SSD PC grafica______

Memorie RAM qi fi ca

HDD extern____________________________________

Fiset metalic 2 buc___________________________________

Camera foto+Oblectiv+Monopied 1 buc______________


30213300-B


30233180-6


10.600,00


12,614.00


17


Ifl


20


21 RAM prruRca____

TOTAL OBIECTE DE INVENTAR30236110-6


30233132-5

39122100-4


38651000 3


30233180-6


5.000,00


5.000,00


2.268,91 3.000,00


4.300,00


5.000,00

40.468,91


5.950,00


5.950,00


2.700,00


3.570,00


5.117,00


5.950,00

48.158,00


buget CMPAB


buget CMPAB


buget CMPAB bug^t CMPAB


buget CMPAB


bugrt CMPAB buget CMPAB


aprilie


aprilie


aprilie aprilie aprilie aprilie


aprilie


decembrie


decembrie


decembrie decembrie


decembrie


decembrie


decembrie


AD


AD

AD


AD


AD


AD

Kr. fjrt-

obiectul achiziției directe

codCPV

Valoare estimata LEIfaraTVA

Valoare estimata LEI CU TVA

Sursa de finanțare

Data estimata pL Inițiere

Data estimata fin all zării achiziției

Tip procedura

1 4

22

Cârti, broșuri sl pliante

22100000-1

2.000,00

2380.00

buget CMPAB

aprilie

decembrie

AD

23

Licența Office 365 29 buc

48300000-1

20.000,00

23.800,00

bugrt CMPAB

aprilie

decembrie

AD

24

Echipamente de rețea IT

32420000-3

5.450,66

6.485,50

buget CMPAB

aprilie

decembrie

AD

25

Ștampile

30192153-0

55,00

65.45

bug St CMPAB

aprilie

decembrie

AD

26

Truse, scule profesionale

44512940-3

6300,00

7.497.00

buget CMPAB

aprilie

decembrie

AD

27

Truse medicale

33141620-2

218,49

260.00

bugrt CMPAB

aprilie

decembrie

AD

28

Echipamente protecție

18143000 3

3.000,00

3.570,00

buget CMPAB

aprilie

decembrie

AD

29

Senzor umiditate/temperatura camera tehnica

35125100-7

1.000,00

1.190.00

buget CMPAB

aprilie

decembrie

AD

30

Servicii tipografice pentru tipărirea legitimațiilor de serviciu

79800000-2

500,00

595,00

buget CMPAB

aprilie

decembrie

AD

31

Certificat semnătură dipitala-ru

79132100-9

400,00

476,00

buget CMPAB

aprilie

decembrie

AD

32

Carburant

09100000-0

45.000,00

53350,00

bugrt CMPAB

.priite

decembrie

AD

33

Articole de birou {birotica *papetarie)

39263000-3

70.000,00

83300,00

buget CMPAB

aprilie

decembrie

AD

34

Servicii medicale de medicina muncii

05147000-1

10.000,00

11.900,00

buget CMPAB

aprilie

decembrie

AD

35

Servicii de verificare a instalațiilor sl echipamentelor electrice (obținere certificat PRAM)

71315400-3

1.000,00

1.190,00

buget CMPAB

aprilie

decembrie

AD

36

Servicii de formare a personalului

79632000-3

94.000,00

111.860,00

buget CMPAB

aprilie

decembrie

AD

37

Servicii de orotectia muncii

71317OOO-3

10.000,00

11.900,00

buget CMPAB

aprilie

decembrie

NI

38

Servicii poștale

64100000-7

4-500,00

5355,00

buget CMPAB

_

decembrie

AD

39

Servicii telefonie mobila

64212000-5

12.000,00

14.280,00

bugrt CMPAB

aprilie

decembrie

AD

40

Servicii de telefonie sl transmisie date sl televiziune digitala (RCS&RDS)

64210000-1, 92224000-7

10.000,00

11.900,00

buget CMPAB

aprilie

decembrie

AD

41

Servicii de consultanta SMQl- Audit de supraveghere

79212000-3

9.700,00

11.543,00

buget CMPAB

aprilie

decembrie

AD

42

Servicii de consultanta luridica, asistenta si reprezentare a societății

79111000-5

150.000,00

178300,00

buget CMPAB

aprilie

decembrie

AD

43

Servicii de furnizare de date (Lrzis, Lexl

72319000-4

3.614,94

4301,78

buget CMPAB

aprilie

decembrie

AD

44

Materiale promotlonale fmarketing |

22462000-6

10.000,00

11.900,00

buget CMPAB

aprilie

decembrie

AD

451

Servicii de găzduire sl mentenanta sile

72212224-5

6.050,42

7.200,00

buget CMPAB

aprilie

decembrie

NI

46

Servicii de a ud i tare financiara

79212100-4

8.40336

10.000,00

buget CMPAB

aprilie

decembrie

AD

47

Servicii de inspecție tehnica auto [Cheltuieli admln, revizii!

71631200-2

42,016,81

50.000,00

bugrt CMPAB

aprilie

decembrie

AD

48

Suport picioare birou

39263000-3

7.800,00

9382,00

buget CMPAB

aprilie

decembrie

AD

49

Servicii de asigurări auto f casco/rcal

66514110-0

19.000,00

22.610,00

buget CMPAB

iulie

decembrie

AD

50

Servicii de asigurare a răspunderii profesionale

66516500-5

IOD,000,00

119.000,00

buget CMPAB

aprilie

decembrie

AD

51

Produse de curățenie

39831240-0

4450,00

5.295,50

buget CMPAB

aprilie

decembrie

AD

52

Servldl inchlriere{ sediu, depozlLutilalel

70310000-7

81.512,61

97.000,01

buget CMPAB

aprilie

decembrie

AD

53

Diverse reparam de Întreținere

S0800000-3

16.806,72

20.000,00

buget CMPAB

aprilie

decembrie

AD

54

Ucenta Cinema 4D sl alte fonturl

79961100-9

12.000,00

14380,00

buget CMPAB

aprilie

decembrie

AD

55

Servicii pu bl leita te(ni)

79341000-6

6.000,00

7.140,00

buget CMPAB

aprilie

decembrie

AD

__56

Servldl organizare evenimente

79951000-5

100.000,00

119.000,00

buget CMPAB

aprilie

decembrie

AD

___57i

Licența Shutterstock

48300000-1

7300,00

8368,00

bugrt CMPAB

aprilie

decembrie

AD

58

Licențe Windows 3 buc

48620000-0

1.800,00

2.142.00

buget CMPAB

aprilie

decembrie

AD

59

Licența Gemlus

48300000-1

25.000.00

29.750,00

buget CMPAB

aprilie

decembrie

AD

60

Software contabilitate |SAGA]

48443000-5

500,00

595.00

buget CMPAB

aprilie

decembrie

AD

61

Licența software Kantar

48460000-0

200.000,00

238.000,00

buget CMPAB

aprilie

decembrie

AD

62

Licența software Photoshop

48322000-1

5300,00

6.545.00

buget CMPAB

aprilie

decembrie

AD

63

Servldl de paza si protecție

79713000-5

3.000.00

3.570,00

buget CMPAB

aprilie

decembrie

AD

64

Sistem control acces

42961100-1

5.000,00

5.950,00

buget CMPAB

aprilie

decembrie

AD

65

Servicii consultanta fiscalitate

79211000-6

1.947,00

2316.93

buget CMPAB

aprilie

decembrie

AB

TOTAL                                                    [

1.122.72535

1336.043,17

__________________________- .

_____ * —

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PUBLICITATE SI AFISAJ BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, ET 2

Cod unic de înregistrare RO3 7764953

Nr. Registrul Comerțului: J40/9348/2017


Anexa nr.5


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante anul 2020


<mii lei>

Nr.crt

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2019

an curent 2020

an 2021

an 2022

Preliminat 1 Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Măsura 1 Creșterea veniturilor prin autorizarea de noi activități

31/12/2020

0.00

X

200.38

0

550.35

0

2000.00

0

2

Măsura 2 Creșterea veniturilor prin creșterea numărului de client)

Permanent

10.5

X

33.00

0

104.00

0

883.49

0

TOTAL Pct I

10.5

X

233.38

0

654.35

0

2883.49

0

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la PcL 1

i

Cauza 1 încasarea cu întârziere a facturilor emise pentru servicii recepționate

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL PcL II

X

X

0

0

0

0

0

0

Pct III

TOTAL GENERAL Pct I + Pct II

X

X

233.38

0

654.35

0

2883.49

0
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMR

Opoitwui economic COMPANIA MUNICIPALA PUBLICITATE SI AFI5AJ BUCUREȘTI SA

SaftuUAdresa: BUCUREȘTI. 5TR. AR1ST1DE DEMETRIADE NIL 2, ET 2

Cod uac de Inrcgtjtnfe RO3Î76J953

Nr Rccstntl Comerțului: J4OV9.U8/20I7

• Suna: Stat du lurKtkmi


FUNDAMENTAREA CHELTUKUUM PMVIND SALARKlf SI CDNTRSBUTtlLE SOCIALE MOT

GL Indicatori               UM fap-TO           F«b-7t>                            Apr-20           Mn-20

~ 1          —±—

. j ____~l-___;aiîț___---pv’"'___mm___riie

0WCARE1

~ .~S.I»lin>Jhodl»ri '   <1"-                            1*0,000          340,000           liojOQ

b Sporuri                  <kl>_________        __ _____________ _                  _______

Ora HipkrrrtnUm sambata. duminica d or» t m>p#ta                    <i«t>                 ■-

—----------------------

mandat csndkul d* a *don»M».ii»________«M> aw»________us________a*!_________

IndamMutk director

• țtiwi            <M>        2242S        apia________iiais         mis

Camatl d »«t*iarcA ri          ~              -

f AGA________________d«*>__________KM5___^515__t,M5 ________tJW__________

1                                M?l                       f-7M -     - »■*<

ilwkll peraoMluHUa_______<1et>________3*93*7________30737*________30737*_________30737*________30737*


IU-20 ________Î3J2_______________ 3'a__Nov-20_______ 0 _______ ToUl

_mm___mm___mm---mm----mm---mm---mm—lsbhl

240.000          240.000          1*0.000    ~     2*0,000            240.000          2*0,000          24QQ00     2UA2.S46


’M*»           _______11=_______________il“-------Î15S-------!1«S-----g.«”

22.22S 22JUS U.71S ugxs u.ns          îj.ik          22,220 2M,100

«-m        M»       W________ișțș_________£JE________5»________*,1fc   _ W.Q2Q

_uu______am______tm______iâi_______wj------uu------na----bju.


21%

22%

23%

24%

27%

2.147,609

2,147.609

2,147.609

2.147,609

2.147,609

63.42

64 93

67 95

70.97

81 5430737*________30737*________30737*________30737*__________30737*________30737*________30737*    3.67OJM

27%

27%

27%

27%

27%

27%

27%

2.147,609

2,147.609

2.147,609

2,147,609

2,147.609

2,147,609

2.147.609   n.771J0t

01.54

81.54

01.54

81.54

61 54

6154

8154 26.579,400

72

75

77


1.422,566

2,142.566

2,662.566

190.600

286,200

381,600

133,350

200.025

266,700

39.510

59.265

79,020

40,190

60,481

80.772

0

0

0


DIRECTOR ECONOMIC