Hotărârea nr. 155/2020

HOTARAREnr. 155 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE ECO IGIENIZARE BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 379/09.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 53/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 158/29.04.2020 din cadrul Consiliului Generai al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 139/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Eco Igienizare București S.A.;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 400/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Eco Igienizare București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin, (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A., conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Eco Igienizare București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Compania Municipala Eco Igienizare București SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, str. Aleea Buchetului nr.10-12

Cod unic de înregistrare 37804055

Nr. Registrul Comerțului: J40/9894/2017ANEXA Nr. 1

HC&W w. fap.BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2020


INDICATORI


VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)_____________________

Venituri totale din exploatare, din care:_____________________________

  • a)  subvenții, cf, prevederilor legale în vigoare____________________

  • b)  transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare__________________

Venituri financiare_______ _______

CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 <• rd. 19)________________

Cheltuieli de exploatare( rd,7= rd.8+rd,9+rd,10+rd.18), din care: cheltuieli cu bunuri și servicii_______________________________________

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate________________

cheltuieli cu personalul(rd,10=rd,11+rd.14+rd.16+rd.17), din care.


Cheltuieli de natură salanală (rd.11~rd.12 + rd.13)____________

ch. cu salariile___________________________________________________

bonusuri__________________________________________________

alte cheltuieli cu personalul, din care:__________________________

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal___________________________________________ ____

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor org e de conducere și control, comisii și comitete_______

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator


Nr. rd.


3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


Realizat/ Preliminat 2019 4 12.851 12.801


Propuneri 2020


5_____

26.935

26.907


Estimări an

2021


Estimări an 2022


mii lei

%


alte cheltuieli de exploatare_____________________________

Cheltuieli financiare_____________________________________

REZULTATUL BRUT (proflt/pierdere) (rd,20=rd.1-rd.

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT__

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚi15


16


17


St


mi


24


50

15.253

15.149

5,400

188

8.439

7,611

7.197

414


___28 26.867 26.759 10.931

269 14.455 13.154 12.372

782
6 = 5/4

209,60

210,20

0,00

0,00

56,00

176,14

176,64 202,43 143,09

171,29 172,83 171,90 188,89

0,00

0,00


7____

29.628

29.597


____31 29,554 29,435 12.024

296 15.901 14.469 13.609

860 0


654


790


174

1.122

104


2 *2.402


511

1.104

108

__68

0


120,80

293,68

98,40

103,85


-2,81 0,00


869


562 1,214 119

__74

0


J___

32,591

32.557


____34 32.510 32.378 13.227

325 17.491 15,916 14,970

946 0


9 = 7/5

9

110,00 110,00 0,00 0,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00

0,00


956


618

1,336

131

81


0,00


110,00


110,00

110,00

110,00

0,00


0,00


10 = 8/7

10 110,00 110,00

0,00 0,00 110,00

'00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110.00

0,00

0,00


110,00

110,00


110,00


110,00mpanimii lei

CORI

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat 2019

Propuneri 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9 = 7/5

10 = 8/7

5

ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATIVE LA ELEMENTELE DE

25

V

PROFITUUPIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE* rd.26= rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-rd.25), din care:

26

-2.402

68

-2,81

0

0

0,00

0,00

1

Rezerve legale

27

0,00

0,00

0,00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

0,00

0,00

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

0,00

0,00

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

0,00

0,00

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

0,00

0,00

0,00

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27,28, 27, 29,30, 31 (rd,32=rd.26-(rd.27 la rd.31) >=0

32

-2.402

68

-2,81

0

0

0,00

0,00

, 7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

0.00

0,00

0,00

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

0,00

0,00

0,00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

0,00

0,00

0,00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

0,00

0,00

0,00

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

0,00

0,00

0,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

0,00

0,00

0,00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE             J

39

T 0

0,00

0

0

0,00

0,00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din&are:

40^

o

0

0,00

0

0

0,00

0,00

/ '

a)

cheltuieli materiale

/h

0,00

0

0

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu salariile                                       / |    (

( r..

0,00

0

0

0,00

0,00

p^Zq

c)

cheltuieli privind prestările de servicii                       ]

ir

0,00

0

0

0,00

9^

\d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

44

0,00

0

0

0,00

P

alte cheltuieli

45

0,00

0

0

0,00

// 0.00

M

c

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

X'   333

5,95

0,00

// Qgffl

.OCIE;

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat 2019

Propuneri 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9 = 7/5

10 = 8/7

1

Alocații de la buget

47

0,00

0,00

0,00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

0,00

0.00

0,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

5.587

333

5,95

0,00

0,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

0,00

0,00

0,00

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

149

239

160,07

248

260

103,98

104,84

2

Nr. mediu de salariați total

51

119

206

173,04

220

232

106,84

105,45

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

52

5.329,83

5.323,35

99,88

5.480,83

5.717,08

102,96

104,31

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

53

0,00

0,00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)

54

107,57

130,67

121,47

134,53

140,33

102,96

104,31

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

0,00

0,00

0,00

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

0,00

0,00

0,00

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57=rd. 6/rd. 1)x1000

57

1.186,93

997,49

84,04

997,49

997,51

100,00

100,00

9

Plăți restante

58

0,00

0,00

0,00

10

Creanțe restante

59

0,00

0,00

0,00

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Compania Municipala Eco Igienizare București SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, str. Aleea Buchetului nr.10-12

Cod unic de înregistrare 37804055

Nr. Registrul Comerțului: J40/9894/20I7


ANEXA Nr. 2

Z# HC&   444 ,

Detalierea Indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de‘venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat 2019

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

AGA 02/17.05.20 19

Trim 1

Trim II

Trim III

An

1

2

3

3a

4

5

6a

6b

6c

6

7

8

VENITURI TOTALE (rd.1=rd. 2 + rd. 22 )

1

2.815

29.100

12.851

2.655

13.942

22.795

26.935

209,6

456,5

Venituri totale din exploatare (rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

2.639

29.050

12.801

2.645

13.924

22.771

26.907

210,2

485,1

_2L

din producția vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

2.639

29.050

12.777

2.645

13.924

22.771

26,907

210.6

484,2

il)

din vânzarea produselor

4

0.0

0.0

a2)

din servicii prestate

5

2.639

29.050

12.777

2.645

13.924

22.771

26.907

210.6

484,2

a3)

din redevențe ți chirii

6

o.o

0.0

a4)

alte venituri

7

0.0

0.0

din vânzarea mărfurilor

8

0.0

0.0

c)

din subvenții ți transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care:

9

O

0

0

0

0

0

O

0,0

0.0

d

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

10

0.0

0.0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0.0

0.0

d)

din producția de imobilizări

12

0.0

-2L

venituri aferente costului producției in curs de execuție

13

0.0

0.0

0

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21),

14

0

0

24

0

0

0

0

0.0

2.376.0

«)

din amenzi șl penalități

15

0.0

0.0

12)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 16= rd. 18), din care:

1.17 +

16

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0.0

- active corporale

17

0.0

0.0

- active necorporale                                    l\

18

0.0

o.o

13)

din subvenții pentru investiții

19

I

3 ----

0.0

0.0

«1___

din valorificarea certificatelor CO2

20

f r

0.0

0,0

«1___

alte venituri                                        J''

21

24

ț      \

0.0

2.376,0

Venituri financiare (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd, 25 + rd. 26 + rd din care:                       X .___

27),

22

176

50

50

f

) 18

24

28

£G.O

zz * T

aj

din imobilizări financiare              \

23

0.0

bl

din investiții financiare                               \

24

___0.9

0

din diferențe de curs               '                    \

25

' > -t r

din dobânzi                              "X V"-—3

26

176

50

50

10

18

24

28

OCffy.4/1377


- mii lei -

INDICATORI

Nr rd.

Realizat an 2018

Prevederi 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat 2019

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

AGA 02/17.05.20 19

Trim 1

Trim II

Trim III

An

«1

alte venituri financiare

27

0.0

0.0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)

28

4.539

27.739

15.253

3.957

12.257

20.135

26.867

176,1

336,0

/ TF                f//£‘ OIREOTIA

______________________________________L____L?L__________________ife pjiufomImtA xlț____.

1

Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:

29

4.522

27.619

15.149

3.930

12.203

20,054

26.759

176,6

336,0

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:

30

949

12.235

5.400

1.220

5.546

9.026

10.931

202.4

569,0

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd.

31

375

9.550

4.253

941

4.957

8.107

9.578

225,2

1.134,1

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

0,0

0.0

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

191

8.800

4.055

899

4.734

7.742

9.148

225,6

2.123,0

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

5

200

52

21

111

182

215

413,5

1.040,0

țȘ)____

cheltuieli cu combustibilii

35

16

900

200

53

278

455

538

269,0

1.250,0

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

123

600

120

26

139

228

269

224,2

97,6

d)

cheltuieli privind energia ți apa

37

61

150

78

16

84

137

161

206,4

127,9

_®L

cheltuieli privind mărfurile

38

0,0

0,0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd.

39

141

740

386

123

251

384

522

135.2

273,8

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

1

200

14

20

45

75

110

785,7

1.400,0

b)

cheltuieli privind chiriile (rd.41 =rd. 42 + rd. 43) din care:

41

137

440

349

95

190

285

380

108,9

254,7

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

122

340

337

90

180

270

360

106.8

276.2

b2)

- către operatori cu capital privat

43

15

100

12

5

10

15

20

166,7

80,0

c)

prime de asigurare

44

3

100

23

8

16

24

32

139,1

766,7

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.45=rd. 46 + rd. 47 + rd.

45

433

1.945

761

156

338

535

831

109.2

175,8

a

cheltuieli cu colaboratorii

46

40

0.0

0.0

/ °

’-J V -o

2 ft\o

b>

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

150

109

20

50

90

130

119,3

10.900,0

b1) (cheltuieli privind consultanta juridică

48

100

4

20

50

100

2.500.0

400,0

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

49

2

370

46

54

110

165

219

476,1

2.300,0

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

50

2

60

37

15

30

45

60

162,2

1.850,0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

0.0

0.0

c2)

cheltuieli de reclamă șl publicitate, din care:

52

310

9

39

80

120

159

1.766,7

900,0

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

0,0

0.0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

 5        »

0,0

0.0

- ch, de promovare a produselor

55 /

l *“•*

130

\  80

120

159

1.766,7

900,0

F

Ch. cu + rd. 60

■ponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd.56=rd. 57 + rd. 58 t din care:

56~

°

0

1 ■

0

0

0

0.0

0.0

d1}_

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

57

'''< A ?

Z''

0,0

I șo£

■w

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

58

■ș

BO'

0,0

- pentru cluburile sportive

59

'1 ' 1 F ’

0.0

7

d3)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

60

O.C


mă;

- mii lei -

c

S3V

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat AGA 02/17.05.20 19

Preliminat 2019

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

Trim I

Trim II

Trim III

An

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

55

90

53

20

50

80

110

207,5

96,4

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

20

0.0

0.0

■cheltuieli cu diurna (rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:

63

0

20

0

0

0

0

0

0,0

0.0

-inlema

64

15

0,0

-

-externa

65

5

0.0

o.o

_9L

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

8

100

38

10

22

36

50

131,6

475,0

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

13

10

2

2

4

6

8

400,0

15,4

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

105

285

140

50

102

158

314

224,3

133,3

H)

cheltuieli de asigurare și pază

69

102

180

134

42

84

126

168

125,4

131,4

I2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

30

6

4

8

12

16

266,7

600,0

I3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

3

60

15

30

45

60

6,000,0

0,0

«)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

10

0.0

0.0

■ aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0.0

0.0

I5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0.0

0,0

i6)

cheltuieli privind recrutarea șl plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

75

0.0

0.0

El___

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

5

0.0

-

j)

alte cheltuieli

77

250

880

373

0.0

149,2

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78=rd. 79 + rd. 80

78

49

311

188

26

139

228

269

143,1

383,7

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0.0

0,0

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele

80

0.0

0,0

c>

ch. cu taxa de licență

61

15

15

0.0

1.500,0

ch. cu taxa de autorizare

82

1

60

4

0.0

400,0

_®L

ch. cu taxa de mediu

83

50

0.0

0.0

f)

cheltuieli cu alte taxe si impozite

84

48

186

169

26

139

228

269

159,2

352,1

C. Cheltuieli cu personalul (rd.B5=rd. 86 + rd. 99 + rd, 103 + rd, 112), din

85

3.375

13.803

8.439

2.408

5.966

9,972

14.455

171,3

250,0

CO

Cheltuieli de natură salariată (rd.86=rd. 87 + rd. 91)

\66

2.685

12.691

7,611

2.140

5.379

9.049

13.154

172,6

283,5

CI

Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:

r7

2.512

11.982

7.197

2.012

5.060

8.497

12.372

171,9

286,5

a) salarii de bază

I W

2.512

11.022

7.197

1.982

4.880

8.167

11.892

165,2

286,5

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform

/ d

9

960

30

130

330

480

48.000,0

0.0

$) alte bonificații (conform CCM)

s

3

0.0

0,0

±2

iS-

BCJgusun (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care: ,

9

.     173

709

414

1^

'"^3Î9

V     552

782

186.9

239,3

O —4

a)dQpettuieli sociale prevăzute la ari 25 din Legea nr. 227/2015 privind (

* \

0.0

h//

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

9

I

1 1

0.0

o +6

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

\

&

Ve-          ' •l i ^3?

• mii lei -

INDICATORI

Nr rd.

Realizat an 2018

Prevederi 2019

Propunea an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat 2019

din care'

7 = 6/5

8 = 5/3a

AGA 02/17.05.20 19

Trim

Trim II

Trim III

An

^v?

G>

< -

ffl 3

XJ f

g "

>*

aHf

b) tichete de masă;

95

709

414

128

319

552

782

1BB,9

41.400,0

c) vouchere de vacanță;

96

0.0

0,0

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut In anul precedent

97

0.0

00

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

173

0.0

00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din

99

0

0

0

0

0

0

0

00

0,0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

0.0

0,0

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotărâri

101

00

00

c) cheltuieli de natură salanală aferente restructurării, privatizării.

102

00

0.0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.103=rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:

103

621

825

654

183

375

567

790

120,8

105,3

a) pentru directori/direclorat

104

201

253

253

64

128

192

260

102,B

125,9

- componenta fixă

105

201

253

253

64

128

192

260

102,8

125,9

- componenta variabilă

106

-

0.0

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care;

107

361

513

342

104

218

331

471

137 7

04,7

- componenta fixă

108

361

513

342

104

218

331

471

137 7

94.7

- componenta variabilă

109

00

0.0

c) pentru cenzori

110

59

59

59

15

29

44

59

00

100,0

d) pentru alte comisii și cornițele constituite potrivit legii

111

0.0

0.0

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

69

287

174

85

212

356

511

293,7

252,2

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113=rd. 114 +rd. 117 + rd. 118 + rd. 119

113

149

1.270

1.122

276

552

828

1.104

98,4

753,0

/ o o

t) O X»

a>

cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:

114

0

445

393

0

0

0

0

0,0

39.300,0

- către bugetul general consolidat

115

0,0

0,0

- către alți creditori

116

445

393

0,0

39.300 0

_bL

cheltuieli privind activele imobilizate

117

0.0

00

_£L

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

0,0

0.0

d)

alte cheltuieli

119

73

225

0.0

0.0

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

76

600

729

276

552

828

1.104

151 4

959,2

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane ,

121

0

0

O

0

0

0

0

0,0

0.0

,X c I i j

> /

»

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele               \

122

0,0

fi.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților \

123

0.0

0,0

fi. 2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

124

0,0

0.0

R)

venituri din provizioane șl ajustări pentru depreciere sau \ pierderi de valoare , din care:

125

A

0,0

0,0

din anularea provizioanelor (rd.126=rd. 127 + rd. 128 + n|.

129), din care.                                    xX-

i

"^126

0

0

0

o

$ <

Y

0

0

00

0.0

>

- din participarea salariaților la profit

127

l$:

00

4

7

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

/X

A?

7^

0,0

y o.o

- venituri din alte provizioane                                  ||

129

0/j

2

Cheltuieli financiare (rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:

130

17

120

104

81

108

103(p

a-


- mii Tei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat 2019

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

AGA 02/17,05.20 19

Trim I

Trim II

Trim III

An

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

17

120

104

27

54

81

108

103,8

611,6

a1)

aferente creditelor pentru investiții

132

17

0.0

0,0

a2)___

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

120

104

27

54

81

108

103.8

10.400,0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

0

0

0

0

0

0

0

0.0

0,0

b1)

aferente creditelor pentru investiții

135

0.0

0.0

b?)___

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

0.0

0.0

c)

alte cheltuieli financiare

137

0.0

0.0

III

REZULTATUL BRUT (proflt/pierdere) (rd.138=rd. 1-rd. 28)

138

•1.724

1.361

•2.402

■1.302

1.685

2.660

68

(2.8)

139,3

venituri neimpozabile

139

0.0

0,0

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

0.0

0.0

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

0.0

0.0duvcriiiiuțA

CORPORATIVĂ


bl

£1


DATE DE FUNDAMENTARE_________________________

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)________________________

  • - venituri din subvenții și transferuri___________________________________

  • - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității

Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd, 29______________________

alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea Cheltuieli de natură salarială (rd, 86), din care:)______________________


Nr, de personal prognozat la finele anului____________________________

Nr. mediu de salariați________________________________________________

Câștigul mediu lunar pe salariat(lei-persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(rd.147/rd.149)/12*1000_______________

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000________________________________________________

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat

Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd, 2/rd. 149)

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat


Productivitatea muncii In unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoană) W - QPF/rd. 149


Elemente de calcul al productivității muncii In unități fizice, din care


142 143 144 145

146 147 147a) 147b)

147c) 148 149


150


2,639 0


4.522


2.685


89

52


4.303


29.050

0


27.619


12,691


219

181


5.846


12.801

0


15.149


7.611


149

119


5.330


2.645 0


3.930


2,140


144

140


1.278


13.924 0


22,771

0


26.907

0


210,20

0,00


485,06

0,00


12,203


20,054


26,759


176,64


335.01


5,379


9,049


13.154


172,83


283,46


239

173


239

195


239

206


160,07

173,04


167,42

228,85


2.586


3.866


5.323

50,75


130,67


- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat

2019

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

AGA 02/17.05.20 19

Trim 1

Trim 11

Trim III

An

cantitatea de produse finite (OPF)

157

X

X

X

- preț mediu (p)

158

X

X

X

- valoare = QPF x p

159

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157 / rd. 2

160

X

X

X

8

Plăți restante

161

0,00

9

Creanțe restante, din care:

162

0,00

0,00

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

- de la operatori cu capital privat

164

- de la bugetul de stat

165

0.00

0 00

- de la bugetul local

166

0 00

0 00

- de la alte entități

167

0.00

0.00

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

168

11

Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG nr.29/2017 din:

169

alte rezerve

170

rezultatul reportat

171

*) In limita prevăzută la art. 25 alin, (3) lit b din Legea nr, 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

ANEXA Nr. 3


Compania Municipala Eco Igienizare București SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, str. Aleea Buchetului nr.10-12

Cod unic de înregistrare 37804055

Nr. Registrul Comerțului: J40/9894/2017

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an 2018

%

4 = 3/2

Prevederi an 2019

%

7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat/ Preliminat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2), din care:

2.750

2.815

102,36%

29.100

12.851

44,16%

1

Venituri din exploatare*)

2.580

2.639

102,29%

29.050

12801

44,07%

2.

Venituri financiare

170

176

103,53%

50

50

100,00%

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Compania Municipala Eco Igienizare București SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, str. Aleea Buchetului nr.10-12

Cod unic de înregistrare 37804055

Nr. Registrul Comerțului: J40/9894/2017


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare


ANEXA Nr. 4Mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat AGA 03/17.05.2019

Realizat

an curent 2020

an 2021

an 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

5.927,00

5.587,00

332,62

1

Surse proprii, din care:

a) - amortizare

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

5.927,00

5.587,00

332,62

Capital Social

5.927,00

5.587,00

332,62

- (denumire sursă)

zo

11

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

5.905,00

5.587,00

332,62*

1

Investiții în curs, din care:

HA.

2

Investiții noi, din care:

5.905,00

5.587,00

332,62

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

1

Imprimante (matriciala si laser)

31-Dec-2O

24,00

22,00

73,78

2

Calculator cu licențe incluse

31-Dec-2O

40,00

32,00

59,50

3

Software integrat contabilitate -1 buc

31-Dec-20

47,60

4

Echipament comunicație automata prin SMS

31-Dec-20

36,30

k/

5

Sistem supraveghere interior / exterior

31-Dec-20

-

35,70

6

Sistem detecție incendiu

31-Dee-2O

*

23,80

7

Server date -1 buc + licențe

31-Dec-20

45,00

23,80

/

8

Generator aerosoli reci - TURBO ULV (2 buc. x 5.500 lei/buc fara TVA)

31-Dec-20

13,10

f 1

9

Sistem climatizare hala

31-Dec-20

16.00

13.00

11,90

10

Aparat măsurare si control - balanța analitica -1 buc

31-Dec-20

5,00

7,14

11

Autospeciale tip 1-40 buc (Dokker)

2.38000

2.228,00

12

Utilaj de mare capacitate generatoare de ceata rece si calda - tip ULV - 6 buc

1.025,00

1.023,00

//

/[ăf c

IRECțlA c,

13

Utilaj de medie capacitate generatoare de ceata rece si calda- tip ULV - 5 buc

642,00

639,00

chIvĂn | A POjțATIVÂ ■_

14

Autoutilitara cu platforma tip 1 -5 buc

510,00

510,00

15

Autoutilitara cu platforma tip 2 - 4 buc

470,00

470,00

16

Autoturism tip 1 - 2 buc (Duster)

142,00

135,00

17

Sistem informatic - management documente -1 buc

130,00

130,00

18

Sistem informatic gestiune DDD - software -1 buc

130,00

130.00

fr^3 ff 0=1

__IL__t

19

Amenajare interioare

130,00

111.00]

■r

1 \ 1
Mii Iei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat AGA 03/17.05.2019

Realizat

an curent 2020

an 2021

an 2022

20

Autoutilitara frigorifica (transport cadavre șobolani) -1 buc (Dokker)

69,00

67,00

21

Autoturism tip 3 -1 buc (Sandero)

50,00

47,00

22

Rețea interna voce+date -1 buc

33,00

30,00

23

Stereomicroscop -1 buc

18,00

24

Motostivuitor electric second hand

30,00

25

Laptop cu licențe incluse-3 buc

16,00

26

Lucrări de asfaltare

22.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

■ xj

1 C rt-V J

1 sjA r

1

X

f A"'?

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

I-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității

4

Cap.C Alte cheltuieli de investiții, din care:

%

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

n o*™ Ie corf K

LCJia

RNANȚÂ jf

ORATtVÂ *

5,

a) - interne

■ J-

b) - externe                //

Xj

Diiflptoi

’NIZARE REȘT1
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

ANEXA Nr. 5


Compania Municipala Eco Igienizare București SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, str. Aleea Buchetului nr.10-12

Cod unic de înregistrare 37804055

Nr. Registrul Comerțului: J40/9894/2017

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2019

An curent 2020

An 2021

An 2022

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plă

ilor restante

1

Modificare tarife prestații

01.03.2020

X

X

940

2

X

X

TOTAL pct. I

X

X

940

0

0

0

0

0

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

TOTAL pct II

X

0

0

0

0

0

0

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. I + pct. II

940