Hotărârea nr. 154/2020

HOTARAREnr. 154 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE PAZA SI SECURITATE BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Pază și Securitate București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvemanță Corporativă nr. 380/09.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 52/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 157/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

  • -   Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 134/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Pază și Securitate București S.A.;

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 402/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Pază și Securitate București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Pază și Securitate București S.A., conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ai Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Pază și Securitate București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexa Nr. (fundamentare           /

Za      u. # WoJo

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEIfPUBLlCE LOCALE: CGMB Operatorul economic: Compania Municipala Paza si Securitate S.A. Sediul/Adresa: București, Str. Ncgoiu, nr.12, sector 3

Cod unic de înregistrare: RO 37832110BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELIpc anul 2020

mii lei

G>

INDICATORI

Nr. rând

Realizat/ Preliminat an 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE ( Rd.l = Rd. 2 + Rd.5)

1

20.359,41

20359,50

1,00

26.46735

32.575,20

130

1,23

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

20.357,77

20358,00

1,00

26.465,40

32.572,80

130

1,23

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Venituri financiare

5

1,64

1,50

0,91

1,95

2,40

1,30

1,23

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6= Rd.7+Rd,19)

6

25.73431

20.355,45

0,79

26.462,09

32.568,72

130

1,23

I

Cheltuieli de exploatare, (Rd.7 = din care:Rd.8 + Rd.9 + Rd.10 + Rd.l8) din care:

7

25.73431

20.355,45

0,79

26.462,09

32.568,72

130

1,23

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

8

1.520,77

1.040,00

0,68

1.352,00

1.664,00

1,30

1,23

B.

asimilate

9

626,48

620,00

0,99

806,00

992,00

1,30

1,23

C.

Rd.l

4 + Rd.l6 + Rd.l7) din care:

10

22.748,80

18.114,45

___O0

23.548,79

28.983,12

1,30

1,23

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.l 1 = Rd.l2+ Rd.13)

11

21336,43

16] 9600

pmpania

0,80

22.055,80

H 1 1

27.145,60

130

1,23

CI

eh. Cu salariile

12

21.138,74

16.966,00

0,80

22.055,80

27.145,60

1,30

1,23

C2

bonusuri

13

197,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

16

909,01

692,00

0,76

899,60

1.107,20

1,30

1,23

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

503,36

456,45

0,91

593,39

730,32

1,30

1,23

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

838,26

581,00

0,69

755,30

929,60

1,30

1,23

2

Cheltuieli financiare

19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit /pierdere)

20

-5.374,90

4,05

0,00

5,26

6,48

130

1,23

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

0,00

0,65

0,00

0,84

1,04

1,30

1,23

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT

23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA

25

0,00

0,00

o,oo|

0,00

0,00

0,00

0,00

V

PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26= Rd. 20-Rd.21- Rd. 22+ Rd.23 - Rd.24 -Rd.25), din care:

26

-5.374,90

3,40

0,00

4,42

5,44

130

1,23

1

Rezerve legale

27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele coFinantate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Alte reprezentări prevăzute de lege

31

0,00

/     0,00

0j)0

-~-Ț).00

0,00

0,00

0,00

oo


oo
6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 (Rd.32= Rd.26 - ( Rd.27 la Rd.31)=0)

32

-5.374,90

3,40

0,63

4,42

5,44

1,30

1,23

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societă|ilor/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

»)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

- dividende cuvenite bugetului de local

36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

- dividende cuvenite bugetului de local

37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare

38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

cheltuieli materiale

41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu salariile

42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

cheltuieli cu reclama și publicitatea

44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

alte cheltuieli

45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Alocații de la buget

47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

0,00

// /p$>

?anla

0,0(î

0,00

0,00

0,00

0,00
IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

587,26

7.286,10

12,41

0,00

0,00

0,00

0,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

872,00

1.155,00

1,32

1.501,50

1.848,00

1,30

1,23

2

Nr. mediu de salariați total

51

741,00

847,00

1,14

1.101,10

1.355,20

1,30

1,23

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată*)

52

2.399,51

2.546,40

1,06

3.310,32

4.074,24

1,30

1,23

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)

53

2.399,51

2.442,80

1,02

3.175,64

3.908,48

1,30

1,23

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei'persoană) (Rd. 2/Rd.5l)

54

27,47

24,04

0,87

31,25

38,46

1,30

1,23

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

27,47

24,04

0,87

31,25

38,46

1,30

1,23

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Cheltuieli totale la 1000 iei venituri totale (Rd.57- Rd.6. Rd.l)xl000

57

1.264,00

999,80

0,79

999,80

999,80

1,00

1,00

9

Plăți restante

58

505,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Creanțe restante

59

2.117,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd. 53 Rd. 152 din anexa de fundamentare nr. 2

Anexa nr. 1 fundamentare _ /

zaHCWlb MhJ&tkoJp AUTORITATEA ADMINISTRAȚII PUBLICE LOCALE: CGMB Operatorul economic: Compania Municipalii Păzi ți Securitate S.A.

Sediul/Adresa: Bucurețti, Str. Negoiu, nr.12, sector 3 Cod unic de înregistrare: RO 37832110Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri ți cheltuieli ți repartizarea pe trimestre a acestora
mii lei

INDICATORI

Nr. rând

Realizat an 2018

Prevederi an precedent (2019)

Propuneri an curent (2020)

%

%

din care:

7=6/5

8=5/3

Aprobat conform HCGMB nr. 350/2019

Aprobat conform Hotă rării

A.G.A. nr. 55/06.02.20 20

Preliminat/ Realizat

Trim 1

Trim II

Trim 111

An

0

i

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd.l= Rd. 2+Rd.22)

1

13.462,84

43.729,00

43.729,00

20.359,41

7.803,00

7.803,00

4.753,50

20.359,50

1,00

1,51

i

(Rd.2 = Rd. 3+Rd. 8+Rd.

9+Rd. 12+Rd.l3+Rd.I4), din care:

2

13.446,65

43.712,00

43.712,00

20.357,77

7.802,50

7.802,50

4.753,00

20.358,00

1,00

1,51

«0

din producția vând util (Rd.3= Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:

3

13.446,65

43.712,00

43.712,00

20.357,77

7.802,50

7.802,50

4.753,00

20358,00

1,00

1,51

al)

din vânzarea produselor

4

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2)

din servicii prestate

5

13.446,65

43.712,00

43.712,00

20.350.57

7.800.00

7.800.00

4.751,00

20.351,00

1,00

1,51

a3)

din redevente ți chirii

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a4)

alte venituri

7

0,00

0,00

0,00

7,20

2,50

2,50

2,00

7,00

0,97

0,00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0,00

0,00

0,00

O.OQ

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9= Rd.lO+Rd.l 1), din care:

9

0,00

0,00

0,00

---A

S c-° 0,N

0,1)0

V     0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
ci

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2

translcrun, el.

prevederilor legale în

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din producția de imobilizări

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

alte venituri din exploatare (Rd.l5+Rd.l6+Rdl9+Rd.

20+Rd.21), din care:

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fl)

din amenzi și penalități

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

iy sg P

R)

alte operații de capital (Rd.I6= Rd,17+Rd.I8),

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- active corporale

17

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

'A

- active nccorporale

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B)

din subvenții pentru investiții

19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B)

alte venituri

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Venituri financiare (Rd.22= Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd. 26+Rd,27), din care:

22

16,19

17,00

17,00

1,64

0,50

0,50

0,50

130

0,91

0,10

a)

din imobilizări financiare

23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

din investiții financiare

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

din diferente de curs

25

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din dobânzi

26

16,19

17,00

17,00

1,64

0,50

0,50

0,50

1,50

0,91

0,10

c)

alte venituri financiare

27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

CHELTUIELI

TOTALE(Rd.28.=Rd.29+Rd.l30)

28

20.251,68

43.662,00

43.662,00

25.734,31

8.09538

8.116,18

4.143,90

20.355,45

0,79

1,27

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.29= Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd. 113), din care:

29

20.251,68

43.662,00

43.662,00

25.734,31

8.09538

8.116,18

4.143,90

20.355,45

0,79

1,27

A. Cheltuieli cu alte bunuri ți servicii (Rd30= Rd31+Rd.39+Rd.4S), din care:

30

2.125,24

1.547,00

1.663JH)

/' c°ț'

^1.5^0,77

398,00

8,00

174,00

1.040,00

0,68

0,72

(V,

ll x^jfrggng^.

T)jl                                                                                                                                        f

’i )

Kfttf       / .Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 =

Rd.32+Rd33+Rd.36+Rd.37+R

d.38), din care:

31

1.252,84

590,00

531,00

464,08

95,00

95,00

50,00

240,00

0,52

037

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

6,22

0,00

1,00

0,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,03

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

165,72

110,00

250,00

232,50

50,00

50,00

30,00

130,00

0,56

1,40

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

90,13

50,00

60,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

75,59

60,00

100,00

99,39

30,00

30,00

15,00

75,00

0,75

1,31

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

1.061,35

400,00

200,00

169,91

30,00

30,00

10,00

70,00

0,41

0,16

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

19,55

80,00

80,00

61,48

15,00

15,00

10,00

40,00

0,65

3,14

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39= Rd.40+Rd.41+Rd.44), din

39

455,57

600,00

690,00

667,73

180,00

170,00

72,00

422,00

0,63

1,47

a)

cheltuieli cu inlrelinerca si reparațiile

40

59,44

35,00

50,00

48,00

5,00

5,00

2,00

12,00

0,25

0,81

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.41= Rd.42+Rd.43), din

41

332,54

500,00

550,00

532,55

150,00

150,00

65,00

365,00

0,69

1,60

bl)

- către operatorii cu capital inlegral/majoritar de stat

42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

- către operatorii cu capital privat

43

332,54

500,00

550,00

532,55

150,00

150,00

65,00

365,00

0,69

1,60

c)

prime de asigurare

44

63,59

65,00

90,00

87,18

25,00

15,00

5,00

45.00

0.52

1.37

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45= Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+ Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+R d.68+Rd.77), din care:

45

416,83

357,00

442,00

388,96

123,00

203,00

52,00

378,00

0,97

0,93

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:_____________

47

25,80

40,00

65,00

6L6?

«Ananic

^>15,00

0,00

25,00

0,41

2,39


bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

48

25,80

40,00

65,00

61,67

15,00

10,00

0,00

25,00

0,41

2,39

c)

cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.50-i-Rd.52), din care:

49

28,49

30,00

30,00

15,17

5,00

5,00

5,00

15,00

0,99

0,53

el)

cheltuieli de protocol, din care:

50

28,49

10,00

20,00

15,17

5,00

5,00

5,00

15,00

0,99

0,53

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2)

cheltuieli de reclama și publicitate, din care:

52

0,00

20,00

[0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou pir. cheltuieli dc reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

- tichete cadou pir. Campanii dc marketing, studiul pic|ci, promovarea dc pie|c existente sau noi, potrivit Legii nr.

193/2006, cu modificările ulterioare

54

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

- ch. de promovare a produselor

55

0,00

20,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56= R57+ Rd. 58+Rd.60), din care:

56

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dl)

ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

hs

d2)

ch. dc sponsorizare în domeniile cduca|ic, învățământ, social și sport, din care:

58

0,00

0,00

0.00

tfOjO

. țțlpania Mu

-      0,00

0,00

0,00

0.M

0,00

i\\ -11 c//

jk/f}

1 1

$ECUtU- pentru cluburile sportive

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d3)

ch. de sponsorizare pentru alte ac|iunî ți activilă|i

60

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

0,49

4,00

4,00

1,07

0,00

75,00

10,00

85,00

79,44

2,18

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

0,13

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

10,00

0,00

0,00

- cheltuieli cu diurna (Rd.63= Rd.64+Rd,65), din care:

63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- internă

64

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

- externă

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

g)

cheltuieli poștale ți taxe de telccomunica|ii

66

109,17

100,00

110,00

105,34

27,00

27,00

10,00

64,00

0,61

0,96

h)

cheltuieli cu serviciile bancare ți asimilate

67

1,77

8,00

8,00

5,28

2,00

2,00

1,00

5,00

0,95

2,98

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:

68

101,27

65,00

65,00

56,72

24,00

29,00

6,00

59,00

1,04

0,56

il)

cheltuieli de asigurare ți pază

69

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

4,00

2,00

10,00

0,00

0,00

52)

cheltuieli privind între|increa ți funcționarea tehnicii de calcul

70

61.01

40,00

40.00

36,92

5,00

5,00

2,00

12.00

0.33

0.61

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

40,26

20,00

20,00

17,62

10,00

10,00

0,00

20,00

1.14

0,44

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale ți necorporalc, din care:

72

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0,00

0,00

0,00

A 0,00

0,00 '"CX

0,00

0,00

0,00i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr.

109/2011

75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

5.00

0,00

0,00

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

0,00

5,00

5,00

2,18

5,00

5,00

2,00

12,00

530

0,00

j)

alte cheltuieli

77

149,71

110,00

160,00

143,71

50,00

50,00

15,00

115,00

0,80

0,96

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsămînte asimilate (Rd78= Rd.79+Rd.8(l+Rd.81+Rd.82+Rd. 83+Rd.84), din care:

78

387,44

877,00

761,00

626,48

260,00

260,00

100,00

620,00

0,99

1,62

a)

ch. cu taxa pt. aclivitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

ch. cu rcdcven(a pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

ch. cu taxa de licență

81

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

0.00

10,00

10,00

4,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

e)

ch. cu laxa de mediu

83

0,00

10,00

10,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0

ch. cu alte laxe și impozite

84

387,44

847,00

731,00

622,32

260.00

260,00

100,00

620,00

1.00

1,61

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85= Rd.86+Rd.99+Rd.l03+Rd. 112), din care:

85

17.382,45

40.385,00

40.385,00

22.748,80

7.200,38

7.146,18

3.767,90

18.114,45

0,80

131

CO

Cheltuieli de natura salarialâ (Rd. 86= Rd.87+ Rd.9I)

86

16.170,82

39.100,00

39.100,00

21.336,43

6.750,00

6,700,00

3.516,00

16.966,00

0,80

132

CI

Cheltuieli de salariile (Rd.87= Rd. 88+Rd.89+Rd. 90), din care:

87

14.783,05

38.900,00

38.900,00

21.138,74

6.750,00

6.700,00

3.516,00

16,966,00

0,80

1,43

a) salarii de bază

88

14.783,05

38.900.00

38.900,00

21.138,74

6.750,00

6.700,00

3.516,00

16.966,00

0,80

1,43

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)_________

89

0,00

0,00

0,00

/] 0;0Q -X/ / /

0,00

'^^0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
O M

c) alte bonificații (conform CCM)

90

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C2

Bonusuri (Rd.91= Rd.92+Rd. 95+ Rd.96+Rd. 97+Rd. 98), din care:

91

1.387,77

200,00

200,00

197,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,14

a) cheltuieli sociale prevăzute la ari. 25 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

0.00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

- tichctc de crcșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- lichele cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

b) tichctc de masă;

95

1.387,77

200,00

200,00

197,69

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,14

c) tichctc de vacanță;

96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) ch. privind participarea salariaților la profilul obținut în anul precedent

97

0,00

0,00

o.oo

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99= Rd.l00+Rd.l0l+Rd.i02), din care:

99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești______ ___

101

0,00

0,00

/    0,00

0,‘OQ

\   0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Oo


ooc) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

102

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat ți a altor organe de conducere ți control, comisii ți comitete (Rd.l 03= Rd.l04+Rd.l07+Rd.i 10+Rd.l 11), din care:

103

847,13

646,00

646,00

909,01

265,00

267,00

160,00

692,00

0.76

1,07

a) pentru directori/dircctorat

104

224,81

0,00

0,00

256,21

70,00

72,00

50,00

192.00

0,75

1,14

- componenta fixă

105

224,81

0,00

0,00

256,21

70,00

72,00

50,00

192,00

0,75

1.14

- componenta variabilă

106

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

107

556,80

646,00

646,00

578,96

175,00

175,00

95,00

445,00

0,77

1,04

- componenta fixă

108

556,80

646,00

646,00

578,96

175,00

175,00

95,00

445,00

0,77

1,04

- componenta variabilă

109

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) pentru cenzori

110

65,52

0,00

0,00

73,84

20,00

20,00

15,00

55.00

0,74

1,13

d) pentru alte comisii și comitete potrivit legii

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

364,50

639,00

639,00

50336

18538

179,18

91,90

456,45

0,91

138

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.l 13= Rd.l 14+Rd. 117+Rd. 118+Rd. 119 +Rd. 120), din care:

113

356,55

853,00

853,00

838,26

237,00

242,00

102,00

581,00

0.69

235

a)

cheltuieli cu majorări ți penalități (Rd. 114 = Rd.l 15+Rd. 116), din care:

114

0,00

0,00

0,00

933

7,00

7,00

7,00

21,00

2,25

0,00

- către bugetul general

115

0,00

0,00

0,00

5,07

5,00

5,00

5,00

15,00

2,96

0,00

- către al ți creditori

116

0,00

0,00

0,00

4,26

2,00

2,00

2.00

6,00

1.41

0,00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

bl

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

0,00

0,00

0,00

o.op

A//

- tr

0,00

0,00

o.oo

0,00

/ 1

d)

alte cheltuieli

119

12,36

13,00

13,00

_^0ft

.   5>

.        5,00

15,00

0,00

0,00
oo0

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

344.19

840,00

840,00

828,93

225,00

230,00

90,00

545,00

0,66

2,41

n

Ajustări ți deprecieri pentru pierdere de valoare ți provizioane (Rd. 121= Rd.122-Rd.125), din care:

121

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

n)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fl.l)

- provizioane privind participarea la profit a

salariaților

123

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

n.2)

- provizioane în legătură cu contractul de mandat

124

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere de valoare, din care:

125

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.l26= Rd.l27+Rd.l28+Rd.l29) , din care:

126

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- din participarea salariaților la profit

127

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- venituri din alte provizioane

129

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Cheltuieli financiare (Rd.l30= Rd.l31+Rd.l34+ Rd. 137), din care:

130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

al)

aferente creditelor pentru investiții

132

0,00

0,00

0,00

/    0,00

•V

0,0&

0,00

0,00

0,00

0,00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

bl)

aferente creditelor pentru investiții

135

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

b2)

activitatea curentă

136

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

c)

alte cheltuieli financiare

137

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pîcrdere) (Rd.l38=Rd.l Rd.28)

138

-6.788,84

67,00

67,00

-5.374,90

-29238

-313,18

609,60

4,05

0,21

0,79

venituri neimpozabile

139

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli nedcductibilc fiscal

140

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

-1.086,21

10,72

10,72

-859,98

-46,78

-50,11

97,54

0,65

0,00

0,79

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

142

13.446,65

43.712,00

43.712,00

20357,77

7.802,50

7.802,50

4.753,00

20.358,00

1,00

1,51

a)

- venituri din subvenții și transferuri

143

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

144

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

2

Cheltuieli totale de exploatare, din care: Rd. 29

145

20.251,68

43.662,00

43.662,00

25.73431

8.09538

8.116,18

4.143,90

20355,45

0,79

1,27

a)

- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in caicul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

3

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care**:

147

16.170,82

39.100,00

39.100,00

2133^13

/ c°

_

. 3.516,00

16.966,00

0,80

132
oo


oo


a)

Creșterea salariului de baza minim brut garantat la plata conform II.G. 935/13 decembrie 2019

14 a)

0,00

0.00

0.00

0,00

264,00

263,00

263,00

790,00

0,00

0,00

b)

14 b)

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

147 c)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Nr. de personal prognozal la finele anului

148

707,00

900,00

900,00

872,00

1.155,00

1.155,00

1.155,00

1.155,00

1,32

1,23

5

Nr. mediu de salariat!

149

417,00

805,00

805,00

741.00

847,00

847,00

847,00

847,00

1.14

1,78

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (Iei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.l47/Rd. 149/12*1000)

150

3.231,58

4.047,62

4.047,62

2.399,51

2.552,54

2.533,25

2.560,41

2.546.40

1.06

0.74

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (Iei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.l47-Rd.92*-Rd.97)/Rd. 149/12* 1000)

151

3.231,58

4.047,62

4.047,62

2.399,51

2.448,94

2.429,65

2,456,80

2.442,80

1,02

0,74

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (Iei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat

152

3.231,58

4.047.62

4.047,62

2.399,51

2.448.94

2.429,65

2.456,80

2.442,80

1.02

0,74

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei /persoană) (Rd.2/Rd.l49)

153

32,25

54,30

54,30

27,4?

9,21

9,21

5.61

24,04

0,87

0,85

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

154

32,25

54,30

54.30

27,47

, 9,21 lz

24,04

0,87

L--

0,85

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149

155

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

el)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care

156

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

- preț mediu (p)

158

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- valoare = QPF x p

159

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- pondere venituri totale dc exploatare = Rd.l57/Rd,2

160

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Plăți restante

16]

0,00

0,00

0,00

505,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

K\

9

Creanțe restante, din care:

162

0,00

0,00

0,00

2.117,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la operatorii cu capital inlcgral/majoritar dc stat

163

0,00

0,00

0,00

1.819,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la operatorii cu capital privat

164

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- dc la bugetul dc stal

165

0.00

0,00

0,00

298,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la bugetul local

166

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

- dc la alte entități

167

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

168

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

11

Rcdistribuiri/dislribuiri totale cf.

OUG nr, 29/2017 din:

169

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

- alte rezerve

170

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- rezultatul reportat

171

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

♦) în limita prevăzută la rt.25 alin 3 Iii. B din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările

') sc vor evi

rui lunar,e nu se iau in calcul la determinarea creșterii câștigului mediu a buectului de stat
Anexa nr.3 fundamentare , ia HChW) m . Wtojp AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CGMB


Operatorul economic: Compania Municipală Pază și Securitate S.A.

Sediul/Adresa: București, Str. Negoiu, nr.12, sector 3

Cod unic de înregistrare: RO 37832110

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr.

| Crt.

Indicatori

Prevederi an 2018

% 4=3/2

Prevederi an precedent

%

7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd.2), din care:

77.500,00

13.462,84

17%

43.729,00

20.359,41

47%

1. Venituri din exploatare*}

77.500,00

13.446,65

17%

43.712,00

20.357,77

47%

2. Venituri financiare

0,00

16,19

17,00

1,64

10%

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.
Anexa 4 fundamentare ,

& tKC'irlB «A.&t/tojp

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CGMB

Operatorul economic: Compania Municipală Pază și Securitate S.A.

Sediul/Adresa: București, Str. Negoiu, nr.12, sector 3

Cod unic de înregistrare: RO 37832110Programul de investiții, dotări si sursele de finanțareINDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (2019)

Valoare

Aprobat conform

HCGMB nr. 350/2019

Realizat/ Preliminat

An curent (N) 2020

An N+l (2021)

An N+2 (2022)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

10.414,53

587,26

7.286,10

0,00

0,00

1

Surse proprii, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) - amortizare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) - profit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Alocații de la buget

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Credite bancare, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) - interne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) - externe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Alte surse, din care:

10.414,53

587,26

7.286,10

0,00

0,00

Aport in numerar la capitalul social

10.414,53

0,00

7.000,00

0,00

0,00

Venituri proprii

0,00

587,26

286,10

0,00

0,00

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

10.414,53

587,26

7.286,10

0,00

0,00

1

Investiții în curs, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

o,po

^panla

o,ofr

0,00

0,00

0,00

rr -

V GU\ 3^ COF

  • - {denumire obiectiv)

  • - (denumire obiectiv)

■) /tfoo

' ri i'0/po

0,00

\\   0,00

\ | 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o m fa.

. X 2 CT Zj?

> zi 7 c

11

SFriinV'’’'b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- {denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

/

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

o,oo'

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Investiții noi, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f

c) pentru bonurile de natura domeniului privat al statului sau al unități administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

u.Uu

0,00

0,00

0,00

0,00

--

- (denumire obiectiv)

ZXl'o,o6

%>Q,00

0,00

0,00

0,00

2 c

c

o ici r

A ă—tr^ n / tx

nvestiții efectuate la imobilizările corporale existente modernizări), din care:

J (

r~/ --------

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

s

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

10.414,53

587,26

7.286,10

0,00

0,00

4.1

Aparat de sudat fibra optica

0,00

0,00

11,50

0,00

0,00

4.2

Auto 4x4 cu modificări pentru intervenție rapida

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

Auto berlina pentru conducerea societății

263,86

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

Auto MCV cu tehnica aferenta

380,75

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Barei intervenție

330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6

Birou IT

89,58

8,94

3,00

0,00

0,00

4,7

Camera cu termoviziune Bosch

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

4,8

Decodor video IP cu 8 canale

0,00

0,00

36,00

0,00

0,00

4,9

Dispecerat mobil

1.204,32

0,00

0,00

0,00

0,00

4,10

Echipamente birotica (imprimante multifuncționale)

87,14

0,00

0,00

0,00

0,00

4,11

Echipamente comunicații - statii emisie recepție

36,92

0,00

0,00

0,00

0,00

^.12

Echipamente comunicații - statii emisie recepție + dotări posturi paza

376;<3$

0,0&

\\    0,00

0,00

0,00

'

4U3

Echipamente comunicații - telefonie/luna*4

/ 4,23

\\   0,00

0,00

0,00

82

q*

Echipamente sistem securitate

il£6,00

ns,oo

j |    0,00

0,00

0,00

2\1

4 ?/ SEC'l^


4.15

Imobil sediu

4.312,66

0,00

7.000,00

0,00

0,00

4.16

Imprimanta de rețea

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

4.17

Laptop - conducere + licențe

33,22

0,00

0,00

0,00

0,00

4.18

Laptop ultraportabil

0,00

0,00

72,00

0,00

0,00

4.19

Licențe oftice

150,00

25,14

4,50

0,00

0,00

4.20

Mașina transport valori

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.21

Mobilier birou

50,08

4,90

0,00

0,00

0,00

4,22

Mobilier birou sediu

194,44

0,00

0,00

0,00

0,00

4.23

Monitor de test multifuncțional

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

4.24

Motocicleta /ATV - intervenție

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.25

Schela aluminiu 3 tronsoane

0,00

0,00

2,70

0,00

0,00

4.26

Server de comunicații radio

0,00

0,00

35,00

0,00

0,00

4.27

Server E-MAIL

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

4.28

Soft de comunicații radio

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

4.29

Software pentru management de rețea

0,00

0,00

4,80

0,00

0,00

4.30

Software pentru planificare activitati

0,00

0,00

2,40

0,00

0,00

4.31

Telefonie fixa - centrala + interioare / luna*4

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.32

Televizor

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

4.33

Trăgător cabblu profesional

0,00

0,00

3,20

0,00

0,00

4.34

Unitate dispecerat cu dotări specifice + camera de armament

550,00

548,28

0,00

0,00

0,00


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL,


«a .i^Imo .

ztUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICȚ CENTRALE/LOCALE: CGMB

Operatorul economic: Compania Municipala Paza si Securitate S.A,

Scdiul/Adresa: București, Str. Negoiu, nr,12, sector 3

Cod unic de înregistrare: RO 37852110


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut $1 de reducere a pl3|ifor restanteNr,

Crt

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (2019)

An curent (2020)

An 2021

An 2022

Preliminat/Realtot

Influente (./-)

Influente (+/*)

Influențe (+/-)

Reiulut brut (♦/-)

Ptâți restante

a

b

a

b

a

b

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.l

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si de reducere a pUHUof restante

1

Creșterea volumului serviciilor prestate $1 majorarea tarifelor

31 12 2020

X

X

0,09

0,00

6.107,85

0,00

6.107,85

0,00

2

Gestionarea eficienta a cheltuielilor, din care:

31.12.2020

X

X

5.458,30

0,00

-6.106,64

0,00

>6.106,64

0,00

Gestionarea eficienta a resurselor umane

31.12.2020

X

X

4.252,18

0,00

-5.089,80

0,00

-5 089,80

0,00

4

încasarea creanțelor la termen

31.12.2020

X

X

0,00

20.359,50

0.00

26.467,35

0,00

32 575,20

TOTAL perl

X

X

83.49

20459,50

142

26.46735

Ul

32575,20

Pct. II

Caute are dlminueati efectul miturilor prevltute la pct. 1

1

Lipsa de lichidități a dientltor- Institutll publice

X

X

0,00

-20.359,50

0,00

■26.467,35

0,00

-32575.20

2

lipsa forței de munca (agentl de paza) pe raza Municipiului București

X

X

-79,44

0,00

4.05

0,00

5,26

0,00

TOTAL pct, II

X

X

-79,44

■20.359,50

4,05

-26.46735

5,26

•32.575.20

Pct. 01

TOTAL GENERAL pct-l 4 pct. tl

•S.374,90

505,00

4,05

0.00

5.26

0,00

6.48

0,00Conducătorul compartimentului ftnandar - contabil.