Hotărârea nr. 153/2020

HOTARAREnr. 153 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE IMOBILIARA BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Imobiliara București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvemanță Corporativă nr. 384/09.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 51/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 156/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

  • -   Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Imobiliara București S.A.;

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 406/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Imobiliara București S.A;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Imobiliara București S.A., conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Imobiliara București S.A vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Marius Adrian Pave


Bd Regina Elisabeta nr 47, cod poștal 050013, sector 5, București România tel +4021 305 55 00. www.pmb.ro

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB Operatorul economic: Compania Municipali Imobiliara București SA Sediul/Adresa: Aristide Demetriade nr 2 et. 3 bir I Cod unic de înregistrare: RO 37764910 Nr. Registrul Comerțului: J40/9350/2017Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2020            Z/O^O

' MII LEI


li

1PÎ


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

6=5/4

9=7/5

io=arr

0

1

2

3

4

5

B-SM

7

B

»

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

2,546.69

8,628.25

334.89

11,654.66

14,587.76

136.66

125 17

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1,652.79

7,928.25

479.69

11,024.66

13,945.16

139.06

126 49

a>

subvenții, cf. prevederilor legale In

3

-

b)

transferuri, cf. prevederilor legale In vigoare

4

2

Venituri financiare

5

893.79

600.00

67.13

630.00

642.60

105 00

102.00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

4,578.80

7,842.31

171.27

8,234.42

8,399.11

105 00

102.00

1

Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.a+Rd.9+ Rd.10+Rd.18i din care:

7

4,678.80

7,842.31

171.27

8,234.42

8,399.11

105.00

102 00

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

375.88

2,246.72

597.72

2,359.06

2,406.24

105.00

102.00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

62.62

211.50

337.76

222.08

226.52

105,00

102 00

C.

cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.Tt+Rd.14+Rd.16+Rd.17J din care:

10

4,049.84

5,252.09

129.69

5,514.69

5,624.98

105 00

102.00

CO

Cheltuieli de naturâ salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)

11

3,268.85

4,422.96

135.31

4,644.10

4,736.99

105 00

102.00

C1

ch. cu salariile

12

3,266.10

4,311.27

132.00

4,526.83

4,617.37

105 00

102 00

C2

bonusuri

13

2.75

111.69

4,059.98

117.27

119.62

105.00

102 00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete                  .

16

693.36

716.02

103.27

751.82

766.85

105,00

102.00

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate del angajator

17

87.62

113.11

129.10

118.77

121.14

105 00

102.00

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

90.47

132.00

145.91

138.60

141.37

105 00

102 00

2

Cheltuieli financiare

19

nr

■■

J

peu/LTATUL BRUT (profit/pierdorol

(Rd:2Wtd.1-Rd.6)                  "*

20

- 2,032.21

685.94

3,420.24

6,188.65

498.62

180 94

''t

iMjpozrr Ve profit curent

21
2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

3

VENITURI CHN IMPOZITUL PE PROFIT

23

4

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA

25

V

PROFITUUPIERDEREA NETĂ A PERIOADEI

DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22-i-Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

26

- 2,032.21

685.94

3,420.24

6,188.65

49S.C2

1BD 94

1

Rezerve legale

27

6 94

309.43

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent!

29

685.94

3,281.38

478.37

4

5

Cons ponti exter surei captt ittU. Alte

tltulrea surselor proprii de finanțare m proiectele coflnantate din împrumuturi -ne, precum oi pentru constituirea stor necesare rambursării ratelor de al, plătii dobânzilor, comisioanelor și costuri afarent acestor Fruonim rituri

30

repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de Ia Rd. 27, 28, 29, 30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)

32

131.92

5,879.21

7 8

Part! 10% nivel realii exen Mlnlr sau I divid socii sock

ciparea salariatilor la profit In limita a din profitul net, dar nu mal mult de ul unui salariu de bază mediu lunar cat la nivelul operatorului economic în :itiul financiar de referință

33

nim 50% văreăminte ta bugetul de stat ocal în cazul regiilor autonome, ori ende cuvenite acționarilor, în cazul itătllor/ companiilor naționale șl itâțllor cu capital integral sau majoritar

34

65.96

2,939.61

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

65.96

2,939.61

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve gi.cpnstjiwie țureă.proprle de finanțare

38

65.96

2,939.61

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

p‘ ■

a)

.«)

-TUIEU ELIGIBILE DIN FONDURI 3PENE, din care

40

iiHpli materiale

41

ulefi cu salariile

42

ieiJ

ulelf privind prestările de servicii

43

fert». i>-      *^7d)

cheltuieli cu reclama el publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

42,483.76

202,889.76

477.57

89,767.47

4,584.49

*4.24

511

1

Alocații de la buget

47

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

30,788.18

174,683.25

567.37

67,374.12

-

38.57

-

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

60.00

51.00

85.00

54

55

105 00

102.00

2

Nr.medlu de salariațl total

51

41.00

48.00

117.07

50

51

105 00

102.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151 din Anexa nr.2)

52

6,644.01

7,678.74

115.57

8,062.68

8,223.93

105.00

102 00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=Rd.152 din Anexa

53

6,639.12

7,652.18

115.26

8,034.79

8,195.49

105.00

102 00

6

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mll lel/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

40,312.05

165,171.88

409.73

173,430.47

176,899.08

105 00

102.00

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat

55

40,312.05

165,171.88

409.73

173,430.47

176,899.08

105.00

102.00

7

Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd,57=(Rd.6/Rd.1 )x1000)

57

1,798.01

919.57

51.14

706.53

575.76

83

ai *9

9

Plăți restante

58

10

Creanțe restante

59

DIRECTOR GENERAL^V1RGINIA MIHAILOV1CIDIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

BUGET 2020


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB Optrnlnnil economic: Compania Municipali Imobiliara București SA Sediul/Adresa: Ariitide Demelriadc nrî et 3 bir I

Cod unic de înresblrare: RO 37764910

Nr. Registrul Comerțului: J40/9J50/2017


..                        Anexa nr. 2

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2020

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora


<tol>

INDICATORI

Nr. rd-

Realizat anul 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Aprobat

Preliminat/

R illzat

din care:

7=6/5

8=5/3a

cf. HCGMB 354/2019

cf. Hotărârii

AGA

Triml

Trim II (cumulat 6 luni)

Trim III (cumulat 9 luni)

An 2020 (cumulat 12 luni)

D

2

"T-

3a

4

4a

5

05

5c

I

0

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1*-Rd.2+Rd.22)

1

1,046.441

1,894,457

1,898,«7

ZMX.M7

2,132,093

44*4,125

4,390,144

uniu

335

244

1

Venituri totale din exploatare (Rd.2“Rd.3+Rd.B+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

20404

7.942*000

7.942,000

1,1*2,714

1,912,043

J.SM.12S

6,944,1*1

7,«2%2M

480

651

»)

din producția vAndutâ (Rd.3»Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din cant:

3

20,904

7,942,000

7,942,000

1,UU,TM

1,94X043

3,9*4.124

5144181

7,121.260

480

651

al)

din închirieri

4

741 ,*00

a2)

din servicii prestate

5

211.906

1,000,000

1,400.000

1,452,794

575,000

1,150,000

1,725,000

X300,0M

139

651

a3)

din redevențe șl chirii

6

4,500.000

4,500,000

1,704,300

a4)

alte venituri ■ servicii administrare, reparații,

7

1.442,000

1MZ.CX»

348,513

739,025

1,104,535

1,474.050

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții ți transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete {Rd.9-Rd.10+Rd.11)r din care:

9

Ci

subvenții, cf. prevederilor legale In vigoare

10

c2

transferuri, cf prevederilor legale In vigoare

11

<■)

din producția da Imobilizări

12

■-

o)

venituri aferente costului producției In curs de execuție

13

I X

n

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

«)

din amenzi și penalHAți

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd,17+Rd.18), din care:

16

1'

- active corporale

17

- active necorporale

18

□)

din subvenții pentru Investiții

19

M)

din valorificarea certificatelor CO2

20

K)

alte venituri

21

2

Venituri financiare (Rd.22"Rd J3țRd.244-Rd.25+RcLf&4flrf27), dirt\

22

791,575

■44,4*7

■44 «7

M3.7M

iBO.bOO

30*000

450,000

«00,000

67

113

a)

din imobilizări financiare        / o o

23

t>)

din investiții financiare \ A '           i

\24

c>

din diferente de curs       /

?5

d)

din dobânzi             y'"'

/26

781.575

1HU7

■H.447

SM.TM

150,000

300,000

«0,000

«00,000

67

113BUGET 2020

e) lalta venituri financiara

27

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28-Rd.29+Rd.13O)

28

2,908,767

1.SM.Z24

44TM00

1.776,331

3,692,728

6,717,360

t.Mipes

171

163

1

Cheltuieli de exploatare

IRd .39* Rri_7fl+Rd.E5+Rd. 113 L din care:

29

2,mr?«7

6,688.224

4rrjoc

t.rn.MS

3.M2.72S

6,717,364

t.ms.jm

171

163

A.

fflf

Cheltuieli cu bunuri și servicii did care;

30

isrjrs

2,317,560

U1T4»

376,160

641.660

1,0633*0

1,826,040

«40,7»

598

141

A1

Cheltuieli privind stocurile |Rd.32+Rd.33*Rd.36*Rd.37*Rd.38), din care:

31

er™

1X17,1(0

1.017.1»

11JI*

EM.17S

U2JM

678333

sas.Tis

1,475

91

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

9,1 w

746.040

740,040

26,04

t«no

339,660

609.790

«mas

2 663

314

bD

cheltuieli cu piesele de schimb

b1

21,000

21,000

3,250

4,600

9,760

13,000

b2)

cheltuieli cu combustibilii

b2

«7

io,no

10,690

23W

2.500

6,000

7,500

is.oec

338

608

b3)

cheltuieli cu birotica si papetarie

b3

4,2»

8,576

12,863

17,1»

M)

alte cheltuieli materiale

b4

7,649

714,150

714,150

WJM

159,893

319,786

479,678

639,670

2,834

295

b5)

cheltuieli cu materiale auxiliare

b5

b6)

cheltuieli cu semințe sl materialele de plantat

b6

c|

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar

34

56,150

240,54

240,640

1356

44,498

M,M6

133393

177,990

2.105

11

d)

cheltuieli privind energia șl apa

35

4,114

30,000

30,600

10,024

10,500

21,000,

31,500

42,000

221

462

e)

Reduceri comerciale primite

36

0

cheltuieli privind mărfurile

37

g)

cheltuieli privind materialele nestocate

38

UM

1,250

2.500

3.7»

4,000

W

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.4O+Rd.41+Rd.44), din care:

39

128,553

trs.ooo

1M.0M

1043»

250,060

500,100

700,100

1,000400

915

88

a)

cheltuieli cu Întreținerea șl reparațiile

40

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:

41

128,853

140,000

146,000

1OSJ34

237,500

475,000

712X00

960,000

0(5

85

—...

b1ț

- către operatori cu capital Integrat/majoritar de stat

42

63,000

63,000

6,260

12,500

19,760

25 000

O’*

U 4

b2)

* către operatori cu capital privat

43

126,653

93,000

93,000

231,250

462,600

893,7»

925,000

0

c)

prim

a de asigurare

44

40.000

40.000

1.1M

12.550

25,100

37,650

50,200

4.427.

A3

Cheltuieli cu alta servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49*Rd.56*Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd,68+Rd.77), din care:

45

73,022

1,114,400

1,114300

66353

130,905

SM.3M

341410

167

281

w “> r

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

1U.H3

619,360

919,360

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

60,000

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

L 16000

30,000

45,000

14,000

c)

cheltuieli de protocol, reclami șl publicitate (Rd.50+Rd,52), din care:

49

639

21,000

21300

1    8.253

is,u«

16.7»

21,010

0

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

50

639

6,000

5,000

0

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările ulterioare

51

C2)

cheltuieli de reclamă șl publicitate, din care:

52

19,800

19,000

ll

1«4«

16,758

21,010

- tichete cadou pir. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

// a

53

o \

\ 16.MO

14,K0

1

Să «X

Sz

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

fc j

/

L “U [ 7CI / 1 O m z 2! LX

jW

țM<

V ®v

sau noi, potrivit Legii nr. 19312006, cu modificările ulterioare

w.

kiw

pil

vil

BUGET 2020

ț - ch.de promovare a produselor

55

f'        /

5453

U.S              15,TU

21 ,SW

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd,57+Rd.58+Rd.8O), din care ..........  .....     ... ...

56

1

1

d1)

6/16*              Iri diMăriuil iAH£ă1 ți

sănătate

57

d2)

ch. de sponsorizare m domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

58

- pentru cluburile sportive

59

d3)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

60

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri ți persoane

61

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care

62

* cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65|, din care:

63

*

-interna

64

■externa

65

g)

cheltuieli poștale șl taxe de telecomunicații

66

3417

150,000

160,000

4,974

3,000

«.000

9,000

12,000

172

188

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

2,030

5,000

5,000

2471 ....

1,250

2,500

3,760

6,000

174

14?

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care (Rd.69+Rd.7(HRd.71+Rd.72+Rd.74+Rd.75r Rd.76):

68

2,100

105400

194,297

27 zoo

54400

81,600

121,800

66

fi 300

U)

cheltuieli de asigurare și pază

69

2,100

15,500

31,000

44,500

82,000

0

12)

cheltuieli privind întreținerea șl funcționarea tehnicii de calcul

70

40.000

80,000

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

20,000

20,000

t.»a

10,716

18,183

21,5*0

14)

cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor corporale șl necorporale, din care:

72

■aferente bunurilor de natura domeniului public

73

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

<

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

21,0«

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile șl alte anunțuri

76

25,200

25,200

4,303

12.505

18,908

a,iu

J)

alte cheltuieli

77

M.636

13,060

13,050

M

28,750

57,500

84450

11X100

230,000

Z \n

B Cheltuieli cu Impozite, taxe fl văraâminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.B3*Rd.84), din care:

78

1748

90,000

1,000

«,‘t*

iy»

IM,7»

1U,»2»

211,MO

338

7 $ %

3,642

a)

ch. cu taxa ptactivitatea de exploatare a resurselor minerale

79

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

c)

ch. cu taxa de licență

81

CM

07.000

67.000

62418

40,125

80,260

120,375

140400

2M

8971

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

20,000

20,000

6,760

11,600

17,250

23,000

e)

ch. cu taxa de mediu

83

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

1,070

3,000

3,OM

7,000

14,000

21,OM

atw

0

pretwltuleii cu personalul (Rd.8wRd.99+Rd.103+Rd.112l, din care:

85

2,357.338

S^M.S44

8,208,444

OULAW

1,147,784

2407,818

XIM.SU

«■2*2,0M

130

172

CO

Cheliții de natură salariată (Rd.87+ Rd.91)

86

1,564,130

5,325,805

■JHJM

943,730

2,078,822

3413.914

___yassu.

135

210

CI

Cțhjftuhty cu salariile (Rd.B8+Rd.89+Rd.M), din

87

1,000,130

5.020,448

5,020,448

___23M.1W.

934486

2,069,952

3,165,409

X3113»

132

217

ii) safarii de bază**

88

I.Ufi.135

5,020,440

5,020,448

XMX103

934495

2,059,962

3.166.409

4,311,2**

132

217i v -•-/ / yt v ' r / / i SC" \

,JLuifc /& COMPANIA ■ MUNICIPALA

I ■’ ZfaoB'LiARA

',, //aÎjX^^T'


BUGET 2020

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

c) alte bonificații (conform CCM)

90

C2

Bonusuri (Rd.92+Rd.&fi+Rd,96+Rd.97+ Rd.9B), din care:

91

48,745

304,340

308,340

VW

4X34

18X70

ax»

m,ase

4 000

a

a) cheltuieli sociale prevăzute ta art 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările *1 completările ulterioare, din care:

92

IC^M

1<X®0

ZUM

3.626

7,6*0

11,<7*

1*^00

636

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:

93

- alte cheltuieli privind asigurările si protecția sociala;

94

1B.200

18,200

3.828

7,660

11.475

11,300

636

b) tichete de masa;

95

48, 796

213,440

213,440

34*

Mio

11,220

18,030

a,uo

6.504

1

c) tichete de vacanța;

96

74,300

74,300

73,060

d) ch. privind participarea salarieților la profitul obtlnut In anul precedent

97

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:

99

-

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite In baza unor hotărâri judecătorești

101

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

102

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii al comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din

103

750.766

774,474

774,074

6*3.363

174,004

274,362

537.012

716,016

103

92

a) pentru dlrectori/directorat

104

241,744

244,744

1M,744

244,744

61,434

41XM

167,306

246,744

100

100

■componenta fixă

105

249,744

244.744

249,744

1«,744

52,436

41X66

167,306

249,744

100

100

-componenta variabilă

106

b) pentru consiliul de adminlstrație/consUlul de suorevMhere. din care?

107

434,207

444.344

446,346

«IUI

>8,440

141XM

2S7.0M

383,760

82

107

-componenta fixă

108

434,207

488,348

466,346

*«.34*

45,440

111,560

267.620

383,760

82

107

■componenta variabilă

109

0

0

0

c) pentru cenzori + secretar AGA

110

64,444

11.444

61.644

81>8*

20,626

41,256

61 664

82,812

133

95

d) pentru alte comisii șl comitete constituite potrivit legii

111

0

0

0

cs

Cheltuiei cu contribuții datorate de angajator

112

51,6»

■7JM

17,460

67,614

26,041

54,404

63,756

111,114

139,

170

0. Alte cheltuieli da exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121|, din care:

113

142,564

72.000

72.000

M,46l

M,000

«0,000

46.000

132,000

146

50

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (FU.115+Rd1W Jin cere:

114

132,600

12,000

12JM

3.000

6,000

1,000

12.000

0

- către bugetul general consolidat

115

6,000

6,000

1,500

3.000

4,600

6,000

■ către alți creditori

110

132,400

6,000

6,000

1,500

3,000

4,500

6,000

0

b)

uleli privind activele imobilizate

117

n

cheltuMțLaferente transferurilor pentru plata personaluKl

118

___4

altei

119

___£

-

ch.amorți urea Imobilizărilor corporale șl

120

*»,rw

60,000

60.000

40,464

30,MO

Mj OM

H0Q0

i».m

133

A

COJflPAN'Pi ■?;'

Î^/J63yn‘^>
buQ'/3^

BUGET 2020

f)

ajustări șl deprecieri pentru pierdere de valoare șl provizioane (Rd.122-Rd.1!6k din care:

121

H)

cheltuieli privind ajustările șl provizioanele

122

1

*

M.1)

-provizioane privind participarea 1a profit a salariatllor

123

f1.2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

124

«)

venituri din provizioane șl ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

125

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:

126

- din participarea salariatllor 1a profit

127

- din deprecierea imobilizărilor corporale șl a activelor circulante

128

- venituri din alte provizioane

120

2

Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd,134+Rd.137h din Care;

130

-

-

1                                   _       1

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

*

-

al)

aferente creditelor pentru investiții

132

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curenta sl alte situații

133

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar, din care;

134

2

*

b1)

aferente creditelor pentru investiții

135

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

c)

alte cheltuieli financiare

137

IU

REZl flfl T

JLTATUL BRUT (profit/plerdere) (Rd,1-M . .

138

17WJM

212,233

212433

■   2,032413

358,724

«M.397

171,*37

U5.944

-34

115

venituri neimpozabile, rezerva legata, pionieri de recuperat

139

0

0

»

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

0

0

0

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

282,126

33,657

33.657

57.078

M423

108,614

109,751

0

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: [Rd.2|

142

2S3.9O6

7,942,000

7, Ml, 000

1,852,794

1,982,063

3,954,125

6,946.158

7,928.264)

480

851

al

venituri din subvenții ei transferuri

143

b)

alte venituri care nu sa iau In calcul la determinarea productivității muncii ți a rezultatului brut, cf.Legil anuale a bugetului de

144

2

Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29

145

2,808.717

S.SM424

8,*H_224

4,578400

1,776,339

3,682,728

6,717,360

7U73CT

171

163

a)

alte cheltuieli din exploatare care nu se Iau In calcul la determinarea rezultatului brut realizat In anul precedent, cf Legii anuale a bugetului da stat

146

3

Cheltuieli de natura salariata (Rd.86), din care:

X"'

147

1,154,130

1,321 AM

6,325,808

s.WA*

*43,730

2,071,122

3,213.914

4.422, M5

136

210

a)

r

GU CO

147 a)

b)

S ’V : l

147 b)

c)

A =* 5     /

A £ r / ----1—w----——M-------

147

_EL


'isBUGET 2020

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

140

43                   «0

M

60

51

51

51

85

14D

5

Nr.mediu de salariat!

149

21

51

61

41

43

46

47

48

117

195

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deteminat pe baza cheltuielilor da natura salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000

1S0

«,17PJ«

8,707.20

8,707.20

6,644.01

7,316.74

7,531.96

7,697.91

7.S7S.74

116

108

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de naturii salarială, cf OG 26/2013 (Rd.147-Rd.92-Rd.97MRd.149l/12*1000

151

6,170.34

6,660.73

8,680.73

6.639.12

7,286.09

7,604-25

7,670.76

7.MZ.1S

115

108

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de naturii salarialâ, recalculat cf OG 26/2013 șl Legii anuale a bunetulul de stat

152

«,17044

6,660.73

6,660.73

9,639.12

7,286.09

7,604.25

7,670.78

7.852.16

115

IM

7

a)

Productivitatea muncii fn unități valorice pe total personal mediu (tal/persoană) (Rd.2/Rd.149)

153

12,090.76

156,726.49

156,726.49

40,312.06

46,094.46

66,176.63

126,514.63

165,171.88

410

333

b)

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat

154

12,090.76

166,726.49

156.725 49

40,312.08

46,094.48

86,178.83

126.614.83

165,17148

410

333

c)

Productivitatea muncii In unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W»QPF/Rd.149

155

ci)

Elemente de caicul a productivității muncii in unități fizica, din can

156

-

*

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

*

■ prut mediu (p)

158

-

-

«.

-

-

4-

- vak>are=QPF x p

159

-

-

+

s.

-

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2

160

-

-

a

-

8

Plăți restante

161

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Creanțe restante, din care:

162

0

0

0

0

0

0

0

0

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

- de la operatori cu capital privat

164

• de la bugetul de stat

165

• de la bugetul local

166

- de la alte entitati

167

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)

166

0

D

0

0

0

0

0

0

11

Redistribuiri/ distribuiri totale cf OUG nr.29/2017 din:

169

-

-

-

*

-alte rezerve

170

- rezultatul reportat

171
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB Operatorul economic: Compania Municipală Imobiliara București SA Sedîul/Adresa: Aristide Demetriade nr 2 et. 3 bir 1

Cod unic de înregistrare: RO 37764910

Nr. Registrul Comerțului: J40/9350/2017

Gradul de realizare a veniturilor totale


ANII 2018-2019


Anexa nr.3

HtWb VA.


<mii lei>

Nr. Crt.

INDICATORI

Prevederi an 2018

% 4=3/2

Prevederi an precedent 2019

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:

8,792

1,837

20.89

8,898

2,547

28.62

1

Venituri din exploatare

5,285

1,045

19.78

7,942

1,653

20.81

2.

Venituri financiare

3,507

792

22.57

956

894

93.45


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB Operatorul economic: Compania Municipala Imobiliara București SA Sediul/Adresa: Aristide Demetriade nr 2 et. 3 bir 1

Anexa nr.4


Cod unic de înregistrare: RO 37764910

Nr. Registrul Comerțului: J40/9350/20I7

<mii lei>

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2020

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent 2020

An 2021

An 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

232,483.76

42,483.76

202,889.78

89,767.47

4,584.49

1

Surse proprii, din care:

0.00

0.00

1,224.20

1,560.94

4,584.49

a) - amortizare

0.00

0.00

1,224.20

1,500.00

1,650.00

b) - profit

0.00

0.00

0.00

60.94

2,934.49

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0.00

Q.00

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

232,483.76

42,483.76

201,665.58

60,000.00

0.00

- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL

232,483.76

42,483.76

201,665.58

60,000.00

0.00

- (denumire sursă)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

232,528.01

30,788.18

174,683.25

67,374.12

0.00

1

Investiții în curs, din care:

25.75

0.00

0.00

0.001

aoo

■ fi

N

a^pentru bunurile proprietatea privata a operatorului

25.75

0.00

0.00

0.00

0.00

£&ntrale termice

lv

v ^(denumire obiectiv)

h) pbntru bunurile de natura domeniului public al statului sâu pl unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

jj

/y(denurnire obiectiv)

pn A

«^țfe’rtumire obiectiv)

LIV

tefpehtru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

1

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

o.oo

0.00

J


- (denumire obiectivi

2

Investiții noi, din care:

502.26

74.00

528.26

30.00

009

...

a) pentru bunurile proprietatea pr.vata a operatoru.ui economic;

i

502.26 i;

74.00

528.26

30.00

OU»

pachete software

44.25

44.25

program informatic Autocad

14.25

14.25

program informatic Evidenta clădiri

13.50

13.50

program informatic Inventariere cu cod de bare

16.50

16.50

program software contabilitate

130.00

vehicul pentru deplasare echipelor in teren

132.00

74.00

58.00

autoturism/autoutilitara

281.76

281.76

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

i V        ___________

  • - (denumire obiectiv)

  • - (denumire obiectiv)

' O 1

A * 4^'X __'

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

. -țX

■rc.y                    1

- (denumire obiectiv)

ri

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

232,000.00

30,714.18

174,154.99

67,344.12

0.00

Achiziții imobilizări corporale

Achiziții imobile (teren+constructie clădiri)

232,000.00

30,714.18

32,335.24

Achiziție teren, construcție clădire pentru locuințe de închiriat pentru tineri

60,000.00

60,000.00

_

Achiziție imobile edificate cu destinația de locuințe

I

39,225.63

Achiziție imobile pretabile construcției de locuințe

35,250.00

c

i|ucrari de amenajare apartamente/cladiri

—--

7'344-12

7,344.12
Achiziție imobile pretabile construcției de locuințe

35,250.00

Lucrări de amenajare apartamente/cladiri

7,344.12

7,344.12

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) - interne

b)- externe&> COMPANIA

8 municipală H

* IMOBILIARA ’H

BUCUREȘTI 7

V; S-A-
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: Compania Municipala Imobiliara București SA Sediul/Adresa: Aristide Demetriade nr 2 et 3 bir I Cod unic de înregistrare: RO 37764910 Nr. Registrul Comerțului: J40/9350/2017

Anexa nr.5 hfChHÎ> /ux


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante anul 2020

<mii lei>

Nr.crt

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2019

an curent 2020

an 2021

an 2022

Preliminat/ Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut $i reducere a

1

Măsura 1 creșterea veniturilor ca urmare a închirierii locuințelor sociale construite de companie

X

X

176.674

185.508

189.218

2

Măsura 2 creșterea veniturilor din dezvoltarea unei noi activități

X

X

21

22.05

22.491

TOTAL Pct1

X

X

197.674

207.558

0

211.7089

Pct II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la

1

Cauza 1 neincasarea/incasarea cu întârziere a majorării de cxapital social

X

X

176 674

2

Cauza 2

X

X

TOTAL Pct II

X

X

176.674

0

0

0

0

0

Pct III

TOTAL GENERAL Pct I + Pct II

X

X

21

0

207.558

0

211.7089

0