Hotărârea nr. 152/2020

HOTARAREnr. 152 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 383/09.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 50/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 155/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 138/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Protecție Civilă si Voluntariat București S.A.;’

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 404/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A., conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

’ ’ AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECȚIE CIV . Șl VOLUNTARIAT BUCUREȘTI SA t Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROUNR. 3. ET 3

Cod unic de înregistrare RO37991310

Nr. Registrul Comerțului: J40/13027/2017

Anexa nr.1


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2020

MII LEI

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

6=5/4

9=7/5

10=8/7

0

1

2

a

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

6.728,67

10.000,00

148,62

12.500,00

17.500,00

125,00

140,00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

6.515,33

10.000,00

153,48

12.500,00

17.500,00

125.00

140,00

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

213,34

-

-

11

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

6.563,16

9.766,62

148,81

11,845,65

14.616,51

121,29

123,39

1

Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:

7

6.563,16

9.766,62

148,81

11.845,65

14.616,51

121,29

123,39

A

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

520,68

1.381,19

265,27

1.500,00

2.000,00

108,60

133,33

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

26,30

120,00

456,31

200,00

250,00

166,67

125,00

C.

cheltuieli cu personalul, (Rd.l8=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd,i7) din care:

10

5.890,56

7.814,93

132,67

9.445,65

10.366,51

120,87

109,75

CO

Cheltuieli de natură

saiarială(Rd.11 =Rd.12+Rd.13)

11

5.008,76

6.901,57

137,79

8.455,40

9.356,00

122,51

110,65

C1

ch. cu salariile

12

4.920,06

6.571,57

133,57

8.105,40

9.006,00

123,34

111,11

C2

bonusuri

13

88,70

330,00

372,06

350,00

350,00

106.05

100,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

*

-

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

l \

16

748,43

748,66

100,03

800/

.u-\ r-

G VA'a'.c?

106,86 îl]

100,00

X

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

18


alte cheltuieli de exploatare


Cheltuieli financiare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

(Rd.20=Rd.1-Rd.6)


IMPOZIT PE PROFIT CURENT

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT


IMPOZIT PE PROFIT CURENT


ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:


Rezerve legale


Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege_________________________________________

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți


133,37


164,70


123,48


190,25


210,51


115,51


110,651


125,62


450,50


358,63


700,00


2.000,00


155,38


285,71


165,51


165,51


165,51


233,38


141,01


654,35


2.883,49


280,38


440,66’


91,17


233,38


141,01


654,35


2.792,321


280,38’


426,73


233,38


141,01


654,35


29,99


2.283,65


280.38


349,00'


Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi__________________________________

Alte repartizări prevăzute de lege

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)

Participarea salarlațitor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local îh cazul regiilor autonome, Ori dividende cuvenite . acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

478,68a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

-

239,34

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

h

-

239,34

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

a)

cheltuieli materiale

4.1

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

8.357,71

8.567,85

102,51

2.765,81

5.070,59

32,28

183,33

1

Alocații de la buget

47

u

-

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

240,36

7.802,05

3.246,06

873,11

5.070,59

11.19

580,75

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal proghozat la finele anului

50

302

200

66,23

200

200

100,00

100,00

2

Nr.mediu de salariați total

5.1

57

77

134,44

91

100

118.75

109,89

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de hatură Salariată (Rd.52=Rd.151 din Anexa nr.2)

52

7.322,74

7.505,05

102,49

7.743,04

7.796,67

103.17

100,69

Câștigul mediu tunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de hatură Salariată, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53*=Rd.152 din Ariexa nr.2)

53

7.322,74

7.472,43

102,04

7.422,53

7.505,00

99,33

101,11

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

114,30

130,49

114,16

137,36

zf^oo //C?

__/ZȚ .

7^6

7

127,40

6

^Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a--

bugetului de stat

55\

114,30

130,49

114,16

137,36

//m 175,00

Ar

127.40

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

*-

-

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57fc(Rd.6/Rd. 1 )x1000)

57

975,40

976,66

100,13

947,65

835,23

97,03

88,14

9

Plăți restante

58

10

Creanțe restante       & C 0'

59DIRECTOFȚGENERA1.

I i O M l i ’


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECȚIE CIVILĂ ȘI VOLUM AT BUCUREȘTI SA

Sediul'Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARJSTIDE DEMETRIADE NR, 2. BIROU NR. 3, ET 3

Cod unic de înregistrare RO37W1310

Nr. Registrul Comerțului: J40713027-2017

Anexa nr. 2

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2020


//ChMb . J52(eLol£o

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

cf. HCGMB

cf. Hotărârii

AGA

Trlm 1

Trim II (cumulat 6 luni)

Trim III (cUmulat 9 luni)

An 2020 (cumulat 12 luni)

0

1

2

3

. 3a

4

4a

5

8k

6b,

6p

8

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)

1

2.210.276

12.620.000

12.520.000

8.728.673

1.475.000

4.670,000

7..190.000

10.000.000

149

304

i

I1

Venituri totale din exploatare (Rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

1,961.472

12.520.000

12.520,000

e.S 15.333

1.475.000

4670.000

7.190.000

10,000.000

153

332

a)

din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

1.959,491

12.520.000

12.620.000

6.500.944

1.476000

4.670,000

7.190.000

10.000.000

154

332

at)

din servicii elaborare documentații pentru obținere avize/ autorizații de securitate la incendiu

4

1.840.979

8.000.000

8.000.000

6.277.429

f.400.000

4.906.000

5.965.000

7.500.000

.119

341

a2)

din servicii SSM/ situații de urgență

5

118.513

4.520.000

4.620.000

223.515

75.000

670.000

1.225.000.

2M0.000

1.118

189

a3)

din redevențe și chirii

6

a4)

alte venituri

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

«)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:

9

ci

subvenții, cf. prevederilor legale In vigoare

.10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în Vigoare

11

I'1' \

d)

din producția de imobilizări

e)

venituri aferente costului producției In curs de execuție

13

n

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.2()+Rd.21), din care:

14

~i 1.981

14.389

_

o.

726

T1y

din amenzi și penalități

15

h

\     '5' ’r* x L

■>?v

O)

din vânzarea activelor și alte operații de capitel (Rd.17+Rd.1B), din care:

16

-

l’ii

z- active corporale

17

7^J1._____

/(

I.

- âct/ve necorporaie

.18

M

*4^ V.

L

f3)

din subvenții pentru investiții

.19

//

/

1 din 7                                        7                                                        Data 09.02,2020 Ora 11:20

*

2

f4) din Valorificarea certificatelor CO2            20

f5) alte venituri                                        21           1.981                                            14.389

0

726

Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd,26i-Rd.27), din     22     248.804                                     213.340                                                 ■

0

86

a) din imobilizări financiare                           23

b) din investiri financiare                             24

c) din diferențe de curs                               25

d) din dobânzi                                           26        248.804                                       213.340

3

0

86

ei alte venituri financiare                               27

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.13O)               28    5.042.524      11.991.929      11.991.929        8.563.195       2.156.335        4.402.662             6.893.246

9.766.620

.149

130

1

c

Cheltuieli de exploatare (Rd 3tM-Rd.784-Rd.854-Rd.113), din care:                 29    5.014.972      11.991.W9      11.991.929       6.583.165       2.156.335        4.402.662            6.893.246

9.766.620

.149

131

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.3l4-Rd.394-Rd.45). din care:                          30     344.584       4.832.010       4.832.010         520.681         389200         sas 000              896.200

1.381.190

265

. . 15_1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.324-Rd.334Rd.364-Rd.374-Rd.38), din care:       31      102.744       2.484.780       2484.760          95.877          28.200         122.500              197.700

302.140

.315

93

aj cheltuieli du materiile prime                       32

cheltuieli cu materialele consumabile, din care;

33       .29.820        2.010.900        2.010.00Q            42.709           13.000            95.000                 152.000

245.000

574

143

bl) cheltuieli cu piesele de schimb                                 0         10 000         10i0B0           ,.459

b2) cheltuieli alte                                   b2              0                                             0

b3) cheltuieli birotica si papetarie                   b3          29.820       2.000.000       2.000,000            9.120            1.000            5.000                 7.008

10.000

110

31

b4) alte cheltuieli materiale                        P4              0                                        32.130          12.000          20.000               25.000

35.000

109

b5) cheltuieli cu materiale auxiliare                ps              0                                                                                         .

bâ) cheltuieli cu materiale de stingere a incendiilor                                                           o                                                o               0           70.000               1-20,00$

200.000

. cheltuieli privind materialele de natura obiectelor

c' de inventar                                               34          62.120         394.760         394,760           20.205           5.000            7.000                15.000

20.140

100

33

d) cheltuieli privind energia și apa                     35         10 804         go.ooo         so.ooo          52.723          10.000          2o.ooo               30.000

36.00.0

.110

303

e) Reduceri comerciale primite                      35            0            D            0             0

f) cheltuieli privind mărfurile                           37              0              0              0

a) cheltuieli privind materialele nestocate             -38              0              0              0            235            200             600                 70O

1.000

426

Cheltuieli privind serviciile executate de terți           \

(Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:                      39   ' 2aT2M        997,000        987.000         276 214         157.000         324.000              481.000

64M50

234

133

a) cheltuieli du întreținerea și reparațiile               40 ți          0        țso.ooo        160,000            408

b) cheltuieli privind chiriile (Rd.424-Rd.43) din Bare: 41,    206,293        800.000        800.000         271.628         137.000         274,000              411.000

845.350

201

132

- către operatori cu capital                 /   \ ’

' integral/majoritar de stat                  <:^42''|                 100.000        100.000

b2) - către operatori cu capital privat             43 țl 206.298        700,000        700.000         271.628         137.000         274.000              411.004

137

.o-} prime de asigurare                                      44 i '      î86          37.000          37.000            4.178          20.000          ,50.000                70.000

/Zioo.eoo

-2.393

*

y.y 424

n Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

Â3 (Rd.46^d.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+        ■    <

Rd'67îlîRd.68+Rd.77‘), din care:                        45       34.656 " - 1.360.250       1.360.250          148.590         294.000          142,500               217.600

1\^3.700ă’°

■        > V

C ^292

,\z\\

zll

SI..430

"â) cheltuieli Cu colaboratorii                            45                                                                                                               j

.-&//

cheltuieli privind comlsioahele și onorariul, din                                                                                                           y 1 j

care:                                                  47                       100.000        100.000          63.000          30.000          50.000            # 7sWo

2 din 7                                                      /                                                Ora 11:22bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

100.000

100.000

53,000

30.000

50.000

75.000

100.000

189

C)

cheltuieli de protocol, reclamă șl publicitate (Rd.50*Rd.52)) din care:

49

37.000

37.000

602

6.600

11.000

16.600

22.000

3.654

ct)

cheltuieli de protocol, din care:

50

27.000

27.000

602

500

1.000

1.600

2.000

332

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

51

că)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

10.000

10.000

5.000

10.000

16.000

20.000

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- ch.de promovare a produselor

55

10.000

10.000

5.000

10.000

15.000

20-000

<*)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.67+Rd.58+Rd.6O), din care:

56

-

-

-

dl)

ch.de sponsorizare în domeniul medicul și sănătate

57

dă)

ch. de sponsorizare fri domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

58

- pentru cluburile sportive

59

d3)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni șl activități

60

e)

cheltuieli bu transportul de bunuri Și persoane

61

1.220

25,800

25.800

2.217

1.000

2.000

3.500

5.000

226

182

n

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

2.830

,30.080

30.000

0

0

10.000

15.000

20.000

- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din Care:

63

2.830

20.000

20.000

2,000

3.000 .

4.000

-interna

64

2.830

10.000

10,000

1.000

1.600

2.000

-externa

65

10.000

10,000

1.000

1.500

2.000

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

0

600

500

42

1.500

2.500

3.500

6.000

11.905

h)

cheltuieli Cu serviciile bancare și asimilate

67

1.727

3.000

3,000

2.482

1.000

2.000

4.000

10.000

403

144

0

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care (Rd.69+Rd,70+Rd.71 +Rd.72+Rd.74+Rd.75+ Rd.76):

68

163.950

163.960

140.000

16.000

26.000

171.700

H)

cheltuieli de asigurare și pază

69

*

>2)

cheltuieli cu studiile de fezabilitate

7a'

130,000

130,000

130.000

//ț.130,000

___2^

X____

i3)^

cheltuieli cu pregătirea și formarea profesională

71

27.950

27.950

0

10.000

15.000

26.000

A s

//J7   41,709

_

cheltuieli cu Reevaluarea imobilizărilor corporale și necorpofale, din Care:

72

6.000

/

6.000

\\u

w

/ -aferente bunurilor de natura domeniului public

73

l

c ’

7 z 4

ÎS)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74


Î6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

Î7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

j)

alte cheltuieli

77

28.773

1.000.000

1.000.000

90.247

25.000

50.000

75.000

100.000

111

314

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăm în te asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:

78

2.660

20 000

20.00Q

26.298

30.000

60.000

80.000

120.000

456

989

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice șl resursele minerale

50

c)

ch. cu taxa de licență

61

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

£1

ch. cu taxa de mediu

83

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

2.660

20.000

20.000

26.298

30.000

60.000

80.000

120.000

456

989

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:

85

4.546.349

6.979.919

6.979.919

5.890.560

1.696.935

3.683.362

6.716.646

7.814.930

133

130

co

Cheltuieli de natură salariată (Rd.87+ Rd.91)

86

3,732.722

6.088.783

6.088.783

5.008.752

1.4/3.971

3.231.393

6.033.981

6.901.569

138

134

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.8â+Rd.90)) din caret

87

3.732.722

6.583.783

5.583.783

4.920.067

1.403.971

3.076.393

4.023.981

6.571.569

134

132

a) salarii de bază’*

88

3.732.722

5.583.783

5.583.7S3

4.920.057

1.395.W6

3.060.343

4.799.906

6.539.469

133

132

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

8.025

16.060

24.075

32.099

c) alte bonificații (conform CCM)

90

C2

Bonusurl (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.ă7+ Rd.9B), din câne:

91

-

505.000

505.000

88.695

70.000

166.000

210.000

330.000

372

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

16.000

30.000

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

/ \

- alte cheltuieli privind asigurările si protecția sociala;

94

/ 1

15.000

30.000

b) tichete de masă;

95

380.000

360,000

66.695

70.000

140.000

210.000

300.000

.338

c) tichete de vacanță;

96

145.000

145,000

d) ch. privind participarea salarlaților la profitul obtinut în anul precedent

974

e| alte cheltuieli conform CCM.

98

/—

//A V

_a

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd,100+Rd.101+Rd.102), din care:

99

/

4.

i

’k

/7m5     .oi'7'

țfe

_ \    v CK *

ay ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

•-------------

----j

, I [Ia

c- 6^ JS

$

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unot hotărâri judecătorești

101

^1^7

4 din 7

Data 09.02.2820 Ora 1124

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

102

04

Cheltuieli aferente contractului de mandat Si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd,110+ Rd.111), din care:

103

716.789

748.656

748.656

748.434

187.164

374.328

561.432

748.656

.100

105

a) pentru directori/directorat

104

266.676

266.676

266.676

266.454

66.669

133.338

200.007

266.676

100

100

-componenta fixă

105

266.676

266.676

266.676

266.454

66.669

133.338

200.007

266.67.6

100

100

-componenta variabilă

106

b) pentru Consiliul de administrație/consiliill de supraveghere) din.care:

107

350.892

383760

383.760

383760

96.940

191,880

287.820

383760

.100

109

-componenta fixă

108

360.892

383.760

383,760

383.760

95.940

191.880

287.820

383.760

100

109

-corn ponenta variabilă

109

c) pentru cenzori ^secretar CA și secretar AGA

110

98.221

98,220

98 220

98.220

24.558

49.110

73.665

98.220

100

100

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

C5

Cheltuiei cu contribuții datorate de angajator

112

97.838

142480

142.480

133.374

36.801

77.641

121.170

164.705

123

136

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.1l9+Rd.120+Rd.121), din care:

113

1.21.379

160.000

180.000

125.626

40.200

80.300

200.400

460.500

359

103

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.1154-Rd.116), din care:

114

73.964

10.000

10.000

767

200

300

400

500

65

1

- către bugetul general consolidat

115

10.000

10,000

185

200

300

400

500

256

- către alți creditori

116

73.964

572

1

bl

cheltuieli privind activele imobilizate

117

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plată personalului

118

d)

alte cheltuieli - înființare asociație OG26/2000

119

10.000

10,000

a)

ch. cu ambrtizarea imobilizărilor corporale șl necorporale

120

47.415

140.000

140,000

124.859

40.000

80.000

200.000

460.000

.360

263

n

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare șl provizioane (Rd122-Rd.125), din care:

121

f1)

cheltuieli privind ajustările și {provizioanele

122

/ 1

k

-

-

K.

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

123

1 f

*148)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

//;

«)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din

ț25

lls

IILU

, P- t-

f2.1)

cin anularea provizioanelor JRd.12^Rd.128+Rd.129), din care:

126

-

-

/

>l<\ v|° < <7 .

f

- din participarea salariaților la profit

127

27

V                                                          Z‘/S             I

5 din 7

Data 09.02.2020 Ora 1125

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante


- venituri din alte provizioane


Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:


130


27.552


cheltuieli privind dobânzile, din care:


aferente creditelor pentru investiții


aferente creditelor pentru activitatea curentă si alte situații


cheltuieli din diferențe de curs valutar, din Oarei


aferente creditelor pentru investiții


aferente creditelor pentru activitatea curehtâ,


alte cheltuieli financiare


REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd,1

Rd.26)


venituri neimpozabile, rezerva legala, pierderi de recuperat________L_______

cheltuieli nedeductibile fiscal


139

140


27.552


27,552


- 2.832,248


525.071


528.071


528.071


528.071


166.508


165.508


581.335


287.338


IMPOZIT PE PROFIT CURENT


DATE DE FUNDAMENTARE


Venituri totale din


!, din care: (Rd,2)


venituri din subvenții și transferuri


alte venituri care nu se iau In calcul ia determinarea productivității muncii șl a rezultatului brut, cf.Legii anuale a bugetului de


Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd,29


alte cheltuieli din exploatare care nu se Iau Tn calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf Legii anUăle a bugetului de .stat


ieli de natura salariata (Rd.86), din care:


Nr. de personal prognozat la finele anului


Nr.mediu de salariați


Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natură sâlarială (Rd.147/Rd.149)/12-1000


Câștigul mediu luhar pe salariat (lei/persoană) . determinat pe baza cheltuielilor de natură ' salariată, tf OG 26/2013 (Rd.147-Rd.92-

Rțj.97)/Rd. 149 >712*1000


1.961.472


6.014.972


3.732.722


7.777,


7.777


12.520.000


12.520,000


6.515.333


1.475.000


11,991.929


11.991,929


6.563.165


2.156,336


6.088.793


6.088.783


5.008.752


1.473.971


8.600


8,600


7.323


7.508,77


8,600


8,600


7.323


7.508,77


6 din 7£96.754


233.380


267.338


296.754


233.380


4.670.000


4.402.662


3.231.393


7,508,76


t.473,90


7.190.000


6.893,240


5.033.981


7.458,08


7.458,08


10.000.000


9,766.6207.505,08


7.472,43


Data 09.02.2020 Ora 11:26


c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, recalculat cf OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat

152

7.777

8.600

8.600

7.323

7.608,77

7,473,90

7.468,0»

7.472,43

102

94

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)

153

49.037

212.203

212.203

114.304

22.542,03

65.109,79

95.870,93

130.492,94

114

233

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat

154

49.037

212.203

212.203

114.304

22.542

65.110

96.871

130.493

.114

233

c)

Productivitatea muncii în Unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W=QPF/Rd.149

155

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

156

-

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

«

-

-

- preț mediu (p)

158

-

-

-

-

-

-

-

- valoare=QPF x p

159

-

-

-

-

-

-

-

-

- pohdere in venituri totale de exploatare = Rd-157/Rd.2

160

8

Piăți restante

161

0

0

0

.0

0

0

0

0

-

9

Creanțe restante, din care:

162

0

0

0

0

0

0

0

0

- de la operatori cu capital inteqral/maioritar de stat

163

- dela operatori cu capital privat

164

-

- de la bugetul de stat

165

- de la bugetul local

166

-

- de la alte ehtitati

167

-

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)

168

0

0

0

,0

0

0

0

.0

*

11

Redistribuiri/ distribuiri totale cf OUG nr.29/2017 din:

169

*

-

- alte rezerve

170

-

- rezultatul reportat

171

-

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECȚIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI SA

Sediul/Adrcsa: BUCUREȘTI, STR. AR1ST1DE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR. 3, ET 3

Cod unic de înregistrare RO379913I0

Nr. Registrul Comerțului: 140/13027/2017

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANII 2018-2019< mii lei>


Nr. Crt.

INDICATORI

Prevederi an 2018

% 4=3/2

Prevederi an precedent 2019

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.l+rd.2), din care:

8.079

2.210

27,35

12.520

6.729

53,75

1

Venituri din exploatare

8.079

1.961

24,27

12.520

6.516

52,04

2.

Venituri financiare

0

249

0

213

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECȚIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR. 3, ET 3

Cod unic de înregistrare RO37991310

Nr. Registrul Comerțului: 140/13027/2017

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2020

<mii lei>

INDICATORI

Data finalizării investiției

2019

Proiect 2020

2021

2022

HAGA 59/2019

Realizat/ Preliminat

0

1

2

3

4

5

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

8.365,78

8.357,71

8.567,85

2.765,81

5.070,59

1

Surse proprii, din care:

150,00

141,93

592,43

2.592,43

5.070,59

a) - amortizare

150,00

141,93

592,43

2.592,43

3.892,70

b) - profit                                       \

0,00

0,00

0,00

0,00

1.177,89

2

Alocații de la buget                         \

3

Credite bancare, din care:                    \

a) - interne                                        \\

b) - externe

4

Alte surse, din care:                                \

8.215,78

8.215,78

7.975,43

173,38

0,00

- APORT LA CAPITALUL SOCIAL     /T

8.215,78

8.215,78

7.975,43

173,38

0,00

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

8.215,78

240,35

7.802,05

873,11

5.070,59

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- 1

- (denumire obiectiv)

^x.

?

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

*X

Z f/yț

' 'vmviNmț A/W

A

•Oy.-j y, , si f J

_

- (denumire obiectiv)

X‘v 7 /

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în ocație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau îrivat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

8.215,78

240,35

7.802,05

873,11

5.070,59

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

8.215,78

240,35

7.802,05

873,11

5.070,59

Autospeciala - capacitate 3.500 1 (2 buc)

31-Dec-20

1.875,87

0,00

1.875,87

0,00

0,00

Camionetă autoutilitară cu cabină dublă (2 Autoutilitare VAN) (2 buc)

31-Dec-20

125,00

0,00

215,00

0,00

0,00

Echipament pentru atelier verificare, reparare, încărcare stingatoare

31-Dec-20

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autoturisme (5 buc)

31-Dec-20

270,00

114,82

155,18

0,00

0,00

Echipament de protecție tip pompier(complet) ^0 buc

31-Dec-20

74,00

0,00

84,96

0,00

0,00

Clădire pentru cursuri instruire și cazare cursant)

31-Dec-22

0,00

0,00

0,00

0,00

3.723,53

Sală pregătire fizică                             \

31-Dec-22

0,00

0,00

0,00

0,00

1.347,06

Infrastructură utilități

31-Dec-21

0,00

0,00

0,00

873,11

0,00

împrejmuire

31-Dec-20

78,15

0,00

78,15

0,00

0,00

Televizor color

31-Dec-20

7,56

0,00

7,56

0,00

0,00

Teren pentru Centrul de Instruire - 4,7 ha         \

31-Dec-20

5.149,96

0,00

5.100,00

0,00

0,00

Echipamente IT                               ț \

31-Dec-20

130,00

124,91

5,09

0,00

0,00

Multifuncționale, calculatoare si imprimante

31-Dec-20

110,00

0,00

65,00

0,00

0,00

Corturi evenimente (4 buc)

31-Dec-20

16,00

0,00

0,00

. 0,00

0,00

v

Sisteme informatice (licențe de tip BIM si pachet oftice)

31-Dec-20

39,24

0,00

?%oo

0,00

Autoturism 4X4

31-Dec-20

90,00

0,00

//^ 0,00

•^0

0,00

Cumpărare licente/Baza de date - aplicație mobila - portal -Planul familiei

31-Dec-20

84,00

0,62

W^qo/

T i D J A O        |

% Z7 W

/ Q,00 —

Camera foto/video profesionala (4 buc)

31-Dec-20

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

Simulator cutremur tip remorca (un complet)

31-Dec-20

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Simulator flacara si fum (un complet)

31-Dec-20

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

Dotări diverse

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b)- externe

----_—---

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECȚIE CIVILĂ Șl VOLUNTARIAT BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU NR. 3, ET 3

Cod unic de înregistrare RO37991310

Nr. Registrul Comerțului: J40/13027/2017

Anexa hr.S X_A-


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante anul 2020

<mii lei>

Nncrt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2019

an curent 2020

an 2021

an 2022

Preliminat 1 Realizat

Influențe (+/-)

influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăti restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Măsura 1 Creșterea veniturilor prin autorizarea de noi activități (SU)

31.12.2020

0,00

X

200,38

0

550,35

0

2000,00

0

2

Măsura 2 Creșterea veniturilor prin creșterea numărului de clienți

Permanent

. 165,51

X

33,00

0

104,00

0

883,49

0

TOTAL Pct. 1

165,51

X

233,38

0

664,35

0

2883,49

0

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. 1

1

Cauza 1 încasarea cu întârziere a facturilor emise pentru servicii recepționate

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

0

0

0

0

0

0

Pct. III

TOTAL GENERAL Pck^;f^|G^>

X

X

233,38

0

654,35

0

2883,49

0