Hotărârea nr. 151/2020

HOTARAREnr. 151 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE PARKING BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvemanță Corporativă nr. 422/12.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 49/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 154/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

  • -   Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 97/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parking București SA;

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 401/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parking București S.A.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Parking București S.A., conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ărt.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Parking București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului BucureștiBc Regina Elisabela nr 47, cod poștal 050013, sector 5, București. România tel +4021 305 55 00, www.pmb.ro

COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCUREȘTI SA


BUGETUL DE VENITURI Ș1CHELTUIEU pe anul 2020mu lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

% 6=5/4

Estimări an

N+l

Estimări an N+2

%

9=7/5

10=8/7

2019

2020

2021

2022

0

i

2

3

4

5

6

7

8

9

10

L

VENITO» TOTALE IRd.l-Rd.2+Rd.5)

1

16.857

16.850

______100

18.130

21.756

108

_

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

16.412

16.400

1,00

18.040

21.648

1,10

1,20

a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

2

Venituri financiare

51

445

450

1,01

90

108

0,20

1,20

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6-Rd.7+Rd.l9)

6

15.462

16.773

1,08

17.259

19.764

_____115

1

Cheltuieli de exploatare,(M. 7= Rd.BrRd.9+Rd.lO+Rd.l8) din care:

7

15374

16.703

1,09

17.161

19. Z35

1,03

115

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

1.456

3.037

2,09

3.219

3.702

1,06

1,15

B.

cheltuieli cu imporite taxe si vorsaminte asimilate

9

6

60

9,42

64

73

1,06

1,15

C.

cheltuieli cu personalul, (Rd.lO=Rd.ll+Rd.l4+Rd.l6-tRd.l7) din care:

10

13.716

13.196

0,96

13.460

15.479

1,02

1,15

CO) Cheltuieli de natură salarială(Rd.ll=Rd. 12+Rd.l3)

11

11.989

11.502

0,96

11.732

13.492

1,02

1,15

CI) Cheltuieli cu salariile

12

11.849

11.282

0,95

11.508

13.234

1,02

1,15

'ie

C2) Bonusuri

13

140

220

1,57

224

258

1,02

1,15

- n

C3} Alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

n Z

- n

Z ~

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

/

C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

1.244

1.143

0,92

1 166

1.341

1,02

1,15

< '

C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

483

551

1,14

562

646

1,02

1,15

D.

Alte cheltuieli de exploatare

18

195

410

2,11

418

481

1,02

1,15

2

Cheltuieli financiare

29

88

70

0,80

98

29

1,40

0,30

bî 1

Ml

REZULTATUL BRUT tpraftt/pieHerei (Rd2O-fld.l-Rd.6l

20

1.395

77

0.06;        871

L992

1131

2,29

JV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

223

12

0.06!        139

319

ZSÎÎ

2,29

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT                                              P*-     t

22

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT                     V

23

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

L_

4

'IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI                         7 O X       X

24

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

L

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS         G* / \r>^te^A \

25

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

F

PROFlTUL/PIEROERFA NETA A PERIOADEI D€ RAPORTARE (RtL 26^204td.21-Rd.22+MJ3^i^l2^, .

tfcan:                                                      V'tY? ) J&.

26

1.172

65

0,06

732

1.673

1131

2,29

1

Rezerve legale                                                          V **——

f/' 27

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți                                ’V^rf n * '

29

1 172

65

0,06

0

0

0,00

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum ți pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor ți altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

s

Alte repartizări prevăzute de lege

31

\ 0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

r

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-{Rd.27 la Rd. 31)>=0)

32

—\ °

0

0,00

732

____,C

____ 1673

0,00

2,29

7

Participarea salariaților ia profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

0,00

*5h

0,00

Anexa 1/Bugetul de venituri si cheltuieli 2020


1/2


COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCUREȘTI SA


Anexat


BUGETUL DE VENITURI ȘICHELTUtEU pe anul 2020


mii 'ei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

% 6=5/4

Estimări an N+l

Estimări an N+2

%

9=7/5

10=8/7

2019

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

Minimum 50% vărsămmte ta bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

0,00

0,00

0,00

a) dividende cuvenite bugetului de stat

35

0,00

0,00

0,00

b) dividende cuvenite bugetului local

36

0,00

0,00

0,00*

c) dividende cuvenite altor acționari

37

0,00

0,00

0,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 Rd.34 se repartizează ta alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

0,00

0,00

0,00'

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

0,00

0,00

0,00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

0,00

o.oo

0,00

[a} cheltuieli materiale

41

0,00

0,00

0,00

b) cheltuieli cu salariile

42

0,00

0,00

o.qoj

c) cheltuieli privind prestările de servicii

43

0,00

0,00

0,00

d) cheltuieli cu reclama si publicitate

44

0,00

0,00

0,00S

e) alte cheltuieli

45

0,00

0,00

0,00

VIII

SURSE DE FINAN ȚÂRE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

23385

22.766

0,97

367

422

0,02

1,15

1

Alocații de la buget

47

0,00

0,00

0,00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

0,00

0,00

0,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTI ȚII

49

991

22.766

22,98

367

422

0,02

1,15

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

225

205

0,91

345

350

1,68

1,02

2

Nr. mediu de salariați total

51

205

190

0,93

199

201

1,05

1,01

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)

52

4.878

5.045

1,03

5.649

6.420

1,12

1,14

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat ••)

53

4.878

5.023

1,03

0,00

0,00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.Sl)

54

80

86

1,08

91

10R

1,05

1,19

6

Productivitatea f i bugetului de st/t

uncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a

55

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

7

Productivitate^ n

uncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

„ 8

Cheltuieli tot je fi

1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.â/Rd.lJxlOOO)

57

917

995

1,09

952

908

0,96

0,95

■‘<4

Plăți restant/

58

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

lo>

Creanțe reșfante

59

0

0

0,00

0

..Q

0,00

0,00COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCUREȘTI SA


Anexa IIDETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FIANCIARIPREVAZUȚI IN BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI Șl REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA


INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an N-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

%

Aprobat

din care:

conform HG/Ordln comun

conform Hotărârii CA.

Preliminat/ Realizat

Triml

Trim II

Trim III

Ar

7=6/5

8=5/3 a

1

2018

2019

2020

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

VENITURI TOTALE (Rd.l>Rd.2efldl22)

1

2AS1

23.006

23.006

16457

4.173

IL99O

13345

1MSD

14»

5,91

1

Ventturf totale din exploatare (Rd.2=M.ttd&Md^Rd.'12+nL13+Fld,14}t din care:

2

2.549

22.456

22.466

16.412

4.053

8. 7SO

13.325

16.400

1,00

6,44

a)

din producția vândută (Rd,3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7L din care;

3

2.549

22.466

22-455

16.412

4.053

8.760

13.325

16.400

1.00

6,44

al)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

aZ)

din servicii prestate

5

2.549

22.466

22.466

16.341

4.050

8.750

13.300

16.340

1,00

6,41

a3)

din redevențe și chirii

6

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

a4)

alte venituri

7

0

0

0

71

3

10

25

60

0,84

0,00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0.00

c]

din subvenții ți transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete țRd.9=Rd,10+Rd.ll), din care;

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d

subvenții, cf prevederilor legale în vigoare

10

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d)

din producția de imobilizări

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

n

alte venituri din exploatare (Rd,15+Rd,16+Rd.l9+Rd.2D+Rd.21, din care:

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

ir

li)

din amenzi și penalități

15

0,00

0,00

a

O

73

c

i -

din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.l6=Rd,17+Rd,18), din care:

16

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

:l

- active corporale

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- active necorporale

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

A

din subvenții pentru investiții

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

. c<

> y

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

-

f5)

alte venituri

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

2

Veniturifinanciare (M.22-0d.23-fAd.24tfid25r MJ&md27), din care:

22

3G2

540

540

445

120

230

320

450

1.01

1.47

a)

din imobilizări financiare                  /\

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b)

din investiții financiare                   / |

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c)

din diferențe de curs                   / 1

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d)

din dobânzi                           / ț

26

213

540

540

445

120

230

320

450

1,01

2.09

e)

alte venituri financiare                /     1

27

89

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28-Rd.29+Rd.l30)

21

4.97XJ

22.914

22.914

15 461

4.168

•sSs

, 13.575

16.773

1,08

3.11

1

Cheltuieli de exploatare {Rd.29=Rd30fRd.7arf4i5+Rd.ll3), din care:

29

4.962

20.816

20.816

15374

4.147

sSb

M jț.525

16.703

1,09

A, Cheltuieli cu bunuri sl servldl (Rd^6«Rd31+R4^*rRd 45), din care:

30

778

2.976

2.976

1.456

399

----2.050

3.037

2,09

| Cheltuieli privind stocurile^fitf ,94=Sd. Î2+Rd.33+Rd.36+- Rd37+Rd3B),

Al 1 ,,                                            li

____ din care:_____________________________£ ’____________ ____

31

374

800

800

468

__~

LZb

> r-,    /8S

652

1,39

—4-®--li


Anexa 2/Bugetul de venituri sl cheltuieli - 2020COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCUREȘTI SA


Anexa II


DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FIANOARI PREVĂZUȚ1 ÎN BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI Șl REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA


~~i~‘-----____________________________________________________________ mii lei

'INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an N-

2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

K

%

Aprobat

din care:

conform HG/Ordln comun

conform Hotararil CA

Preliminat/ Realizat

Triml

Trim II

Trlm III

An

7-6/5

8=5/3 a

2018

2019

2020

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

0

0

0

0

10

60

120

150

0.00

0,00

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care;

33

99

463

463

249

32

80

125

172

0,69

2,51

bl) cheltuieli cu piesele de schimb

34

3

30

30

2

5

10

15

22

10.24

0.72

b2) cheltuieli cu combustibilii

35

23

110

110

74

27

70

110

150

2,04

3,20

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

265

250

250

191

50

120

180

250

1,31

0,72

d)

cheltuieli privind energia șl apa

37

10

87

87

28

15

40

60

80

2,83

2,83

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd-39=Rd.4O+Rd.41+Rd.44), din care:

39

172

sis

SIS

330

132

357

660

1.170

3,55

1.92

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

0

55

55

3

2

7

10

20

6,95

0.00

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care*

41

143

340

340

250

80

250

500

950

3,80

1.75

bl) către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

0

120

120

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b2) către operatori cu capital privat

43

143

220

220

250

80

250

500

950

3,80

1.75

c)

prime de asigurare

44

29

120

120

77

50

100

150

200

2,60

2.66

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49r-Rd56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd,6B+Rd.77), din care:

45

232

1.641

1.661

659

160

540

905

1.215

1,84

7.»

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

0

470

470

231

30

80

120

ISO

0,65

0.00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

37

510

510

166

15

165

315

395

2,38

4,49

bl) cheltuieli privind consultanța juridică

48

37

510

510

166

20

170

320

400

2,41

4.49

,c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

49

3

160

160

43

9

27

58

80

1.86

14,31

ci) cheltuieli de protocol, din care:

50

2

8

B

4

4

12

23

30

7,50

2,00

o

Q

k

o j

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

0,00

0,00

-c

rn

cl^cVeltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

1

152

152

39

5

15

35

50

1,28

38,93

i

1 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă d publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

*

P* 1

''■/   - tichete cadou ptr. campanii de marketidgl studiul pieței,

promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare / |

54

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0,00

- ch.de promovare a produselor            /   |

55

0

152

152

39

5

05

M xf 35

50

1,28

0,00

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/20^5    1

{Rd,56=Rd.57+Rd.58+Rd.6O)l din care:            J

56

0

0

0

0

0

"  \ 0

A °

0,00

_Zyl

dl) ch.de sponsorizare în domeniul medical si sanatfle

57

f 4

A&» 7 \

0,00


Anexa 2/Bugetul de venituri si cheltuieli - 2020
COMPANIA MUNICIPALA PAHKING BUCUREȘTI SA


Anexa II


DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FIANCIARIPREVÂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIEU Șl REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA


INDICATORI

Nr, rd.

Realizat an N-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

%

Aprobat

din care:

conform HG/Ordtn comun

conform Hotărârii CA

Preliminat/ Realizat

Triml

Trim II

Trim III

An

7=6/5

8=5/3 a

2018

2019

2020

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

d2| ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:

58

0,00

0.00

- pentru duhurile sportive

59

0,00

0,00

d3] ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

60

0.00

0,00

el

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

61

0

18

18

3

5

12

18

25

8,99

0.00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

0

29

29

0

7

9

10

12

0,00

0,00

- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:

63

0

22

22

0

7

9

10

12

0,00

0,00

■interna

64

7

7

0

7

9

10

12

0,00

0,00

-externa

65

15

15

0

0

0

0

0

0,00

0,00

g)

cheltuieli poștale șt taxe de telecomunicații

66

37

230

230

159

50

110

150

200

1 26

4,30

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

67

12

38

38

16

7

10

15

25

1 57

1,33

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care

68

51

56

56

42

27

57

89

128

3,08

0,81

il) cheltuieli de asigurare si pază

69

42

42

42

42

14

30

45

65

1 56

0,99

12) cheltuieli pnvmd întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

8

14

14

0

0

0

0

0

0,00

0,00

13) cheltuieli cu pregătirea profesională

71

0

0

0

0

10

20

35

50

0,00

0,00

14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

0,00

0,00

•aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0,00

0,00

15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0,00

0,00

16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

0

0

0

0

2

5

6

8

0,00

0,00

i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitații si alte anunțuri

76

1

0

0

0

1

2

3

5

0,00

0,00

i)

alte cheltuieli

77

92

150

150

0

10

70

130

200

0,00

0,00

(late

.84), din care*

X

11

uierwien cu impozite, taxe și varsamtnte asin {Rd.7B=Rd.79+Rd.8O+Rd81+Rd.82+ Rd.B3+Rd

78

36

173

173

20

30

40

60

9,42

0,18

1 -

C3

1 *»

ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

j o

r

ch. cu redevența pentru concesionarea bdnlrilor pub'ice si resursele minerale                            / \

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

ch. cu taxa de licență

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

.<?■

Zd)

ch, cu taxa de autorizare

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

e)

ch, cu taxa de mediu                    f

83

0

3

3

0

0

4   n>* 0

0

0,00

0,00

fl

cheltuieli cu alte taxe ți impozite        /

84

36

170

170

6

20

O3J

40

60

9,42

o,yț

c

Cheltuieli cu personalul (Rd,85=Rd,86+ Rd.99t

13+Rd. 112), din care:

85

4.105

17.102

17.102

13.716

3.628

’ , /<47B

''''11.130

-i 1

13.196

0,96

C0 | Cheltuieli de naturi salariată (Rd.B6=Rd 87+ Hd,9î)

86

3.347

14.887

14.887

11.989

3.201

6.

11.502

0,96


Anexa 2/Bugetul de venituri si cheltuieli - 2020

COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCUREȘTI SA


DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FIANCIARIPREVÂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI Șl REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA


Anexa II


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an N-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

%

Aprobat

din care:

conform HG/Ordln comun

conform Hotărârii CA

Preliminat/ Realizat

Trlml

Trim II

Trim tll

An

7=6/5

8-5/3 a

2018

2019

2020

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

a

Cheltuieli cu salariile (M.87=Rd.88rRd.89+Rd.9O), din care:

87

3.347

13.918

13.918

11.849

3.171

6.481

9.594

11.282

0,95

3,54

a} salarii de bază

88

3.347

13.418

13.418

11.849

3.100

6.300

9300

10.870

0,92

3,54

b) sporuri, prime ți alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

500

500

0

67

173

281

393

0,00

0,00

c) alte bonificații (conform CCM)1

90

0

0

0

4

8

13

19

0,00

0,00

C2

Bonusurl (Rd.91-Rd.92-tRd.95rRd.96+ Rd.97+ Rd.98) din care:

91

0

969

969

140

30

110

160

220

1,57

0,00

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care

92

0

149

149

0

0

20

40

50

0,00

0,00

• tichete de creșă, cf Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:

93

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

149

149

0

0

20

40

50

0,00

0,00

b) tichete de masă;

95

0

820

820

140

30

90

120

170

1,22

0,00

c) vouchere de vacanță;

96

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d) ch. privind participarea salariațifor la profitul obțin ut în anul precedent

97

0

0

0

0

0

0

0

0

o.oo

0,00

e) alte cheltuieli conform CCM

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

C3

Alte cheltuieli cu personalul tRd.99*Rd.lOOrRd.l01+Rd. 102J, din care:

99,

o

0

0

o

0

0

0

0

0,00

o.oo

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b) ch. cu drepturile salanale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,, privatizării, administrator special alte comisii si comitete

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0,00

o c

Q C 1

r'

3\

Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor organe d conducere sl control, comisii sl comitete (Rd.W3=Rd.lO4rRd.l Rd.llOr Rd.lll), din care:

e 07+

103

668

1.665

1.665

1.244

279

560

852

1.143

0,92

1.86

n t

H i

a) per

tru directori/directorat                                          j

104

146

520

520

396

87

175

267

358

0.90

2,71

,rr

-componenta fixă                                       /

105

146

520

520

396

87

175

267

358

0,90

2,71

A- /

-componenta variabilă                                 /

106

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

•«V-

b) pentru consiliul de administrație/consil ul de supraveghere, rțifi ca

z:

107

522

1.050

1.050

786

167

336

511

687

0,87

1,51

-componenta fixă                                /

108

522

1.050

1.050

7861

167

a „  511

687

0,87

1,51

•componenta variabilă                            /

109

0

0

0

0

0

4" 0

0

0,00

0.00

c) pentru cenzori

110

0

95

95

62

25

1 /, 74

98

1,59

0,09

dj pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

0

0

0

0

0

’Z P'O

X   0

0

0,00

oi»

a

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

90

550

550

483

148

f 327

--rw

551

1.14


Anexa 2/Bugetul de venituri si cheltuieli - 2020
COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCUREȘTI SA


Anexa II


DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FIANCIARIPREVĂZUȚ1 ÎN BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI Șl REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA


INDICATORI

Nn nt

Realizat an N-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

X

Aprobat

din care:

conform HG/Ordln comun

conform Hotărârii CA

Preliminat / Realizat

Triml

Trim II

Trim III

An

7=6/5

8*5/3 a

2018

2019

2020

0

i

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

D

Alte cheltuieli de exploatare (Rd.ll3»Rd.ll4+Rd.U7+Rd.llB+ Rd,119+Rd.l2O+Rd.l21), din care:

113

43

564

564

195

100

200

305

410

2,11

4,53

a)

cheltuieli cu majorări ți penalități (Rd.ll4=Rd.ll5+Rd.ll6), din care:

114

0

0

0

0

2

4

5

7

4DIV/0I

0,00

- către bugetul general consolidat

115

0

0

0

0

2

4

5

7

«DIV/OI

0,00

* către aîți creditori

116

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Hbi_

cheltuieli privind activele imobilizate

117

0

104

104

0

5

10

15

25

0,00

0,00

c}

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d)

alte cheltuieli

119

5

210

210

6

3

6

15

18

280

1.29

e)

ch. cu amortitarea imobilizărilor corporale ți necorporale

120

38

250

250

188

90

180

270

360

1,91

4,95

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare ți provizioane (Rd.l21=Rd,122-Rd.l25), din care:

121

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

H>

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

(1.1)

-provizioane privind participarea la profit a sala riați lor

123

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

(1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0.00

=3____

L '

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

125

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0,00

5 -ni '

4/

fA

din anularea provizioanelor (Rd,126=Rd.l27+Rd. 128+ Rd.129), din care:

126

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0.00

din participarea salarîaților la profit

127

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0.00

din deprecierea imobilizărilor corporale ți a activelor circulante

128

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0,00

j/

- venituri din alte provizioane

129

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0.00

țî

2

Che

Itulell financiare (Rd.l3O-Rd.l31+Rd.l34+Rd. 137), din care;

130

2.098

2.098

88

21

40

50

70

0,80

11,00

3)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

8

98

98

88

21

40

50

70

0,80

11,00

al)

aferente creditelor pentru investiții

132

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

8

98

98

88

21

40

50

70

0.80

11,00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

bl)

aferente creditelor pentru investiții                     |

135

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă          J

136

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0.00

c)

alte cheltuieli financiare                                          Jț

137

0

2-000

2.000

0

0

0

0

0.00

0,00

in

REZULTATUL BRUT (proflt/plerdere) (rd.138-fld.l-Rd.28)            , \

138

-2.113

92

1.395

G

,? w

77

0.06

-0,66

venituri neimpozabile                                       / |

139

0

0

0

0

■'0

0

0

0,00

0,00

cheltuieli nedeductibile fiscal                                  / ț

140

0

0

0

0

0

.0

0

0,00

O.JJ0

w

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

X7

141

22

48

48

223

1

/ ,3

' 1 \ 11

12

0.06

V

DATE DE FUNDAMENTARE

■ ■

0.00

1

Venituri totale din exploatare, din care: (M.2)           £/''

142

2.549

22.466

22.466

16.412

4.053

16.400

1,00

a)

- venituri din subvenții și transferuri                              /

143

0

0

0

0

0

'A r-rtiFZ / / Ol         0

0,00

Jțjo.oo'


Anexa 2/Bugetul de venituri si cheltuieli - 2020
COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCUREȘTI SA


Anexa IIDETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FIANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI Șl REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA


Prevederi an precedent (N-l)


INDICATORI


Nr. rd.


Realizat an N-

2


Aprobat


Propuneri an curent (N) din care:b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii șl a rezultatului brut, cf Legii anuale a bugetului de stat


- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat


Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr. mediu de salariat!

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată {{Rd.l47/Rd. 149)/12*1000)


Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salanală, cf OG 26/2013 ((Rd. 147 rd.92’ -rd.97)/Rd.l49/12’1000


Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat


Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii

7 lei/persoană) (Rd.2/Rd,149)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.

' Legii anuale a bugetu w de stat ______Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149 Elemente de calcul a productivității muncii in unităti fizice, din care


ai a EE144


145


146


_M7

_147'

147

147

148

149


- de la bugetul local


Anexa 2/Bugetul de venituri si cheltuieli - 20204.962


3347

___0

0

__o

__18

6


150


155


156

J57

158

_159

160 161 162

163

_164

165


166


20.81620.816


15.3744.147


8.905


13.525


16.703


46 486
14.887

__6 o o

210 190


14.887

_____0

_____0

_____o

210

190


11.989

0

0

_____□

225

205


3.201


__0

0

O1

228

207


6.591

0

0

__0

240

212


9.754

_ 0 O

__o 235 209411.502


0

o7

0

205

190


6.529


6.529


4.878


1.289


2.591


1.889


5.045


46.486        6.464        6.464        4.878


1.289        2.583        3.873


5.023
COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCUREȘTI SA

Anexa II


DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FIANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI Șl REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA
mii lei

INDICATORI

Nn rd.

Realizat an N-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (Nț

%

%

Aprobat

din care:

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii CA.

Preliminat/ Realizat

Triml

Trim II

Trim III

An

7=6/5

8=5/3 a

2018

2019

2020

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

de la alte entitati

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

168

0

2.000

2.000

1.013

494

987

987

987

0

0

11

Redistribuiri/distribuin totale cf.OUG nr. 29/2017 din:

169

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- alte rezerve

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

rezultatul reportat

171

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Anexa 2/Bugetul de venituri si cheltuieli - 2020

in


COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCUREȘTI SA

Anexa III


GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

mii lei

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an N-2

% 4=3/2

Prevederi an precedent(N-l)

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

2018

20

19

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:

10.324

2851

27,62%

23.006’

16.857'

73,27%

1.

Venituri din exploatare*)

10.060

2.549

25,34%

22.466

16.412

73,05%

2.

Venituri financiare

264

302

114,39%

540

445

82,35%COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCUREȘTI SA


PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl SURSELE DE FINANȚAREmii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent (N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent (N)

AnN+1

AnN+2

2019

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

23.618

23.585

22.766

367

422i

1

Surse proprii, din care:                  _______

250

188

360

367

422

a) amortizare                    S

250

188

360

367

422

b) profit

2

Alocații de la buget                    —'

3

Credite bancare, din care:

a) interne                                                         x.

b) externe

4

Alte surse, din care:

23.368

23.396

22.406

0

0

- capitaluri proprii

23.368

23.396

22.406

0

0

-(denumire sursă)

It

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care;

2.812

991

22.766

367

422

1

Investiții în curs, din care:

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

• (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

2

Investiții noi, din care:

Ă 2.354

887

17.719

367

422

qj pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

■---- ^.354

887

17.719

367

422

"A Amenajare parcari (achiziție - clădiri, terenuri, documentație, studii de specialitate si dare in folosința)

15.826

367

422

?c.

O

l \ Rack 19", 42 U

1 V

:fel\ 1.

5

□ :

rr

y jSwitch cu management GB

-

■< y

5

Z? <


Anexa 4/Bugetul de venituri si cheltuieli - 2020COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCUREȘTI SA
Anexa IVPROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl SURSELE DE FINANȚARE


mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent (N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent (N)

An N+l

An N+2

2019

2020

2021

2022

0

i

2

3

4

5

6

7

a

Acesorii rack

4

Calculatoare portabile si accesorii

300

167

282

Server

25

Software

680

187

160

Cutter Ploter

60

Autoturisme/Autoutilitare/Furgon

760

322

1.061

Cabine paza

191

Echipamente de mica mecanizare

614

211

60

Truse de scule si unelte

40

- (denumire obiectiv)

-(denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

-(denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

Investiții efectuate ia imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

358

103

4.227

0

0

A

ahpentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

7T" c

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:

0 *

1 4   358

103

4.227

0

0

5

X) n >

t Semne rutiere

300

£ / Modernizări parcări

fet .,7 \ 358

103

3.927

c-)'p4ntru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

-('denumire obiectiv)

/

-(denumire obiectiv)

l—Ză.----1_£Anexa 4/Bugetul de venituri si cheltuieli - 2020COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCUREȘTI SA


Anexa IV


PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl SURSELE DE FINANȚARE


mii tei

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent (N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent (N)

AnN+1

AnN+2

2019

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

d) pentru bunurile luate Tn concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv}

- (denumire obiectiv}

4

Dotări foite achiziții de imobilizări corporale)

JOC

0

820

0

0

Dotări sedii

100

820

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

O

0

0

0

a) interne

b) externe

Anexa 4/Bugetul de venituri si cheltuieli - 2020

3/3


COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCUREȘTI SA                                                                          Anexa V

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl SURSELE DE FINANȚARE                                          <

mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (N-l)

An curent (N)

An N+l

An N+2

Prelimînat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătă țire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Măsura 1...

X

X

2

Măsura 2 ...

X

X

Măsura n ...

X

X

TOTAL pct. 1

X

X

Pct.ll

Cauze care diminuează efectul măsurilor

prevăzute la pct. 1

1

Cauza 1...

X

X

2

Cauza 2 ...

X

X

Cauza n...

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. 1 + pct. II