Hotărârea nr. 150/2020

HOTARAREnr. 150 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A.

A'

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernantă Corporativă nr. 567/24.04.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 48/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 153/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 98/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 409/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A., conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Managementul Traficului București S.A vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE ȘEDIN


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. THOMAS MASARYK, NR.4, SECTOR.2 C.I.F: RO37832101


.A.


ANEXAI


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2020


MII LEI

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat ar precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

17.311,:

67.185

388.0C

73.92C

82.297

110,00

111,00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

17.302,t

67.17C

388 0C

73.90C

82.275

110 oo

111 00

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

8,5

15

176,00

20

22

133,00

110,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

17.206,5

62.96C

366,00

69.502

74.918

110,00

108,00

1

Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care

7

17.206,5

62.665

364,00

69.502

74.918

111,00

108,00

A.

Cheltuieli cu bunuri si servicii

8

8.328.0

42.690

513.00

44.200

48.175

104 00

109,00

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

10,0

65

650,00

75

83

115,00

111,00

C.

Cheltuieli cu personalul, din care:

■10

7.9755

18.680

234,00

23,937

25.340

128,00

106,00

C0

cheltuieli de natură salariată (Rd.12+Rd.13)

11

6.944,4

16.819

242,00

21.847

23.122

130,00

106,00

C1

cheltuieli cu salariile

12

6.772,0

16.306

241,00

21.112

22.350

129,00

106,00

C2

bonusuri

13

172.4

513

298.00

735

772

143,00

105,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

.18

812,6

1.091

134,00

1.150

1.220

105,00

106,00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

218,5

770

352,00

940

998

122,00

106,00

D,

alte cheltuieli de exploatare

18

893,0

1.230

138,00

1.290

1.320

105,00

102,00

2

Cheltuieli financiare

19

295

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

(Rd.20=Rd.1-Rd.6j

20

104,8

4.225

4.031,00

4.418

7.379

105,00

167,00

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

19,9

676

3.395,00

707

1.181

105,00

167,00

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUUPIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-

26

84,9

3.549

4.181,00

3.711

6.196

105,00

167,00

...

1

Rezerve legale

27

4.2

212

4.995.00

186

310

88,00

167,00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii irecedenți

29

28,0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare sentru proiectele cofinanțate din mprumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

___/_____

1

5

Mte repartizări prevăzute de lege

31

L c-

"7

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

32

52,7

3.337

15.332X10

'   3.526

5.888    106,00

167,00

\-----

INDICATORI

Mr-rd.

Realizat/ Preliminat ar precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

332

352

589

106,00

167,00

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de sta sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

26,4

1.700

6.439,00

1.764

2.945

104,00

167,00

a>

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

- dividende cuvenite bugetului local

36

26.4

1.699

6.436,00

1.763

2.944

104.00

167.00

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

1

1

1

100 00

100.00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de

38

26,3

1.304

4.958,00

1.409

2.354

108,00

167,00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

a)

cheltuieli materiale

41

bl

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:

46

891,0

4.807

540,00

23.466

24.639

488.00

105,00

1

Alocații de la buget

47

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

1.279,0

4.807

376 00

23.466

24.639

488,00

105,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozatla finele anului

50

259,0

259

100,00

259

259

100 00

100.00

2

Nr. mediu de salariat! total

' 51

91,0

259

285 00

259

259

100.00

100.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

52

6,4

5,4

65,00

7,0

7,4

130,00

106,00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat jei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat")

53

6,2

5,2

85,00

6,8

7,2

129,00

106,00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

2.790,1

12.802,9

459,00

10.879,2

11.441,2

85,00

105,00

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe otal personal mediu (cantitate produse mite/ persoană)

56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)

57

994,0

937

94,00

940

910

100,00

97,00

9

’lăți restante

58

10

Creanțe restante

59

DIRECTOR ECONOMIC

B.V.C. C.M.M.T.B.AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A. Sediul/Adresa:BUCURESTI, STR. THOMAS MASARYK, NR.4, SECTOR.2 C.LF:RO 37832101


ANEXA 2

4*» . /Jo


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2018

Prevederi an precedent - 2019

Propuneri an curent - 2020

%

%

Aprobat

Preliminat 1 Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)

1

8.368

67.201

67.201

17.311,3

32.016

44.739

56.463

67.185

388,00

207,00

s

1

-

Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din

2

8.342

67.196

67.196

17.302,8

32.012

44.731

56.451

67.170

388,00

207,00

a)

din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

8.342

67.196

67.196

17.302,8

32.012

44.731

56.451

67.170

388,00

207,00

a1)

din vânzarea produselor

4

*2)

din servicii prestate

5

8.342

67.190

67.190

17.302,8

32.012

44.731

56.451

67.170

388,00

207,00

a3ț

din redevențe și chirii

6

-

a4)

alte venituri

7

6

6

bl

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11}, din care:

9

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

^1

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

—---

f)

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:

14

Q

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

2

Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+

Rd.26+Rd.27), din care:

22

26

5

5

8,5

4

8

12

15

176,00

33,00

SI

[din imobilizări financiare

23

Dl

din investiții financiare

24

IEI

din diferențe de curs

25

0

din dobânzi

26

3

5

8

10

<

[alte venituri financiare

27

26

5

5

8.5

1

3

4

5

59,00

33,00

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.13O)

28

8.146

60.904

60.904

17.206.5

31.520

43.779

53.689

62.960

366,00

211,00INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2018

Prevederi an precedent - 2019

Propuneri an curent - 2020

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim 1

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

1

Cheltuieli de exploatare

Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:

29

8.146

60.859

60.859

17.206,5

31.446

43.631

53.467

62.665

364,00

211,00

A.

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:

30

2.014

46.089

46.089

8.328.0

26.451

33.640

38.481

42.690

513,00

414,00

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din

31

623

33.443

33.443

4.625,1

14.175

17.351

20.501

23.605

510,00

742,00

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

455

32.923

32.923

4.520.5

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

168

270

270

104,6

14.044

17.088

20.132

23.175

22156,00

62,00

cheltuieli cu piesele de schimb

34

20

20

3,6

3

9

11

12

333,00

b2j

cheltuieli cu combustibilii

35

50

250

250

101,0

41

82

123

163

161,00

202,00

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

117

150

150

90,6

85

170

230

245

270,00

77,00

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

1

100

100

18,0

46

93

139

185

1028,00

1800 00

ei

cheltuieli privind mărfurile

38

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

39

348

676

676

463,4

371

702

942

1.175

254,00

133,00

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

50

50

11,4

53

79

95

105

921,00

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:

41

333

476

476

377,0

218

490

680

870

231,00

113,00

*1

b1)

către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

38

130

140

150

b2)

către operatori cu capital privat

43

333

476

476

377 0

180

360

540

720

191,00

113,00

prime de asigurare

44

15

150

150

75,0

100

133

167

200

267,00

500,00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți fRd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ £d.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:

45

1.043

11.970

11.970

3.239751

11.905

15.587

17.038

17.910

553,00

311,00

cheltuieli cu colaboratorii

46

20

20

3

5

8

10

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

10

10

25

75

90

100

b1) Icheltuieli privind consultanța juridică

48

10

10

25

75

90

100

X.

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:

49

10

10

11

20

31

40

cheltuieli de protocol, din care:

50

10

10

3

5

8

10

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

8

15

23

30INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2018

Prevederi an precedent - 2019

Propuneri an curent - 2020

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim 1

Trim II

Trim III

An

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările uiteriaare________________________________

53

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- ch.de promovare a produselor

55

8

15

23

30

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:

56

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

57

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:

58

- pentru cluburile sportive

59

alte cheltuieli cu sponsorizarea

60

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

42

10

10

0,1

3

5

8

10

10000,00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

10

20

20

4

8

12

15

f1)

- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:

63

20

20

4

8

12

15

- interna

64

10

10

1

3

4

5

- externa

65

10

10

3

5

8

10

_aL

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

10

40

40

28,0

11

23

34

45

161,00

280,00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

6

10

10

3,4

3

5

8

10

294.00

57,00

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

2

350

350

286,0

424

554

596

646

226,00

14300,00

J1L

cheltuieli de asigurare și pază

69

10

10

2,0

3

5

8

10

500,00

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

10

10

2,0

100

200

210

230

11500,00

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

2

330

330

282,0

310

329

347

366

130,00

14100,00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

- aferente bunurilor de natura domeniului public

73

XkN.

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

\\X

Pagina 3 din 7

B.V.C. C.M.M.T.B.


INDICATORI


Nr. rd.i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

j)

alte cheltuieli


Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:


a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a


resurselor minerale


ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale


76


Realizat anul 2018

3a


  • 77        973

  • 78         35


Prevederi an precedent - 2019

_____Aprobat______

conform   conform Preliminat /

HG/Ordin   Hotărârii Realizat


comun__C.A.

4        4a


11.500    11.500      2.922,0

30        30         10,0


Propuneri an curent - 2020 din care:


Trim I Trim II Trim III


6a___ 6b         6c

8         15         23


11.421      14.892 _____16.251

16         34'        50


An


6_____

30


__________       MII LEI

%__%

7=6/5       8=5/3a


17.034      583,00 ____ 300,00

65      650,00       29,00ch. cu taxa de licență


ch. cu taxa de autorizare


ch. cu taxa de mediu__________

cheltuieli cu alte taxe și impozite


Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:


Cheltuieli de natură salarială (Rd,86=Rd,87+

Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.9O), din care:


salarii de bază___________________

sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) alte bonificații (conform CCM)


Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din sare.

a)


a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:_________________________________________


tichete de creșă, cf. Legii nr.

193/2006, cu modificările ulterioare


- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare______________

tichete de masă_________________________

vouchere de vacanță;____________________

ch. privind participarea salariaților la profitul obținut in anul precedent__________________

alte cheltuieli conform C.C.M.


313,001


__35

5.671


4.784

4.694


4.694


_____5

15

13.428


_____5

15

13.428


__8,4

7.975,5


1

___13

4.670


3

__25

9.342


__4

38 14.012


_____5

__50

18.680


595,00

234,00


24,00

141,00


12,338

12.135


11.700

435


203


12.338

12.135


11,700

435


203


6,944.4

6.772,0


6,490,0

282,0


172,4


4.204

4.076


4,006

70


128


8.411

8.154


8.013

141


257


12.615

12.230


12.019

211


385


16.8191

16.306


242,00

241,00


145,00

144,00


16.025

281


247,00

100,00


138,00


513


298,00


192,00203


203


172,4


257


385


513


298,00


200,00INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2018

Prevederi an precedent - 2019

Propuneri an curent - 2020

7.

7o

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim 1

Trim II

Trim III

An

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:

99

a)

ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

b)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

c)

cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

102

04

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:

103

770

871

871

812,6

273

546

819

1.091

134,00

106,00

a)

pentru directori/directorat

104

280

280

266,7

90

180

270

360

135,00

- componenta fixă

105

280

280

266,7

90

180

270

360

135,00

- componenta variabilă

106

b)

pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

107

770

500

500

467,3

144

288

432

576

123,00

61,00

- componenta fixă

108

770

500

500       467,3

144

288

432

576

123,00

61,00

- componenta variabilă

109

c)

pentru cenzori

110

91

91

78,6

29

58

87

116

148,00

d)

pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

10

20

30

39

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

117

219

219

218,5

193

385

578

770

352,00

187,00

D.

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ R,d.119+Rd.120+Rd,121), din care:

113

426

1.312

1.312

893

309

615

924

1.230

138,00

210,00

d)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:

114

2

12

12

2

6

10

16

20

1000,00

100,00

- către bugetul general consolidat

115

2

12

12

2

3

5

8

10

667,00

75,00

- către a Iți creditori

116

3

5

8

10

.M.

cheltuieli privind activele imobilizate

117

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

A

alte cheltuieli

119

3

5

8

10

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

424

1.300

1.300

891

300

600

900

1.200

135,00

210,00

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:

121

/•

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

f1.1) I provizioane privind participarea la | profit a salariaților

123


K         /      ■

"       INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2018

Prevederi an precedent - 2019

Propuneri an curent - 2020

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim 1

Trim II

Trim III

An

te

- '^\ t5|

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

f1.2)

provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

125

V V

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

126

- din participarea salariaților la profit

127

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

- venituri din alte provizioane

129

2

Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care____________________________________________________

130

45

45

74

148

222

295

a)

cheltuieli privind dobânzile,din care:

131

40

40

70

140

210

280

a1)

aferente creditelor pentru investiții

132

20

20

35

70

105

140

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

20

20

35

70

105

140

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

b1)

aferente creditelor pentru investiții

135

bȘL

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

c)

alte cheltuieli financiare

137

5

5

4

8

12

15

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)

138

222

6.297

6.297

104,8

496

961

2.774

4.225I

4031,00

47,00

venituri neimpozabile

139

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

1.008

1.008

19,9

79

154

444

676

3397,00

<X

---**«w

1 /

/ 2°

7%/

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

142

8.342

67.196

67.196

17.302,8

32.012

44.731

56.451

67.170

388,00

207,00

  • a] ^

  • b)

- venituri din subvenții și transferuri

143

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii

144

2

Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29

145

8.146

60.859

60.859

17.206.5

31.446

43.631

53.467

62.665

364,00

211,00

âl

- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la

146

3

Cheltuieli de natură salariată (Rd.86) din care: **}

147

4.784

12.338

12.338

6.944.4

4.204

8.411

12.615

16.819

242,00

145,00

a)

147a)

ț>)

147b)

â)

147b)

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

91

259

259

259,0

259

259

259

259

100,00

285,00

5

Nr. mediu de salariat!

149

85

114

114

91,0

259

259

259

259

285,00

107,00

6

>)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)

150

4.602

8.871

8.871

6,2

X

X

X

5

81,00
INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2018

Prevederi an precedent - 2019

Propuneri an curent - 2020

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordîn comun

conform Hotărârii C.A.

Trim 1

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, cf. OG 26/2013 [(Rd.147- rd.92*-rd.97)/Rd.7491/12*1000

151

5

9

9

6,4

X

X

X

5

79,00

127,00

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat

152

X

X

X

6

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)

153

98

589

589

190,2

X

X

X

259

136,00

194,00

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

154

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

W=QPF/Rd. 149

155

c1 )

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care:

156

- cantitatea de produse finite (QPF) <mp>

157

- preț mediu (p)

158

- valoare = QPF x p

159

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2

160

Plăți restante

161

1.826,0

Clanțe restante, din care:

162

3.490

5.679,0

-J.

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

3.490

5.231,0

- de la operatori cu capital privat

164

448,0

- de la bugetul de stat

165

- de la bugetul local

166

- de la alte entitati

167

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

168

11

Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din:

169

- alte rezerve

170

- rezultatul reportat

171


limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

B vor evidenția distinct sumele care mise iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de statDIRECTOR ECONOMIC


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. THOMAS MASARYK, NR.4, SECTOR.2

C.I.F.: RO37832101

Gradul de realizare a veniturilor totale

MII LEI

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an 2018

% 4=3/2

Prevederi an precedent 2019

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:

173,373

8,368

5.00

67,206

17,311.3

26.00

1.

Venituri din exploatare

173,373

8,342

5.00

67,201

17,302.8

26.00

2.

Venituri financiare

0

"TzeT

0.00

5

8.5

170.00

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A. Sediul/Adresa: :BUCURESTI, STR. THOMAS MASARYK, NR.4, SECTOR.2 C.I.F.: RO37832101


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare


ANEXA 4

fcJOctio


INDICATORI

Data finalizării investiție

An precedent - 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat/

An curent -2020

An 2021

An 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

4,412

891

4 807

0

0

1

Surse proprii, din care:

1,308

891

1,450

0

0

__âL

amortizare

1,308

891

1,200

b)

profit

0

250

2

Alocații de la buget

0

0

3

Credite bancare, din care:

3,104

0

3,357

0

0

a)

interne

3,104

0

3,357

b)

externe

0

0

4

Alte surse, din care:

0

0

0

0

0

a)

APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL

0

0

^b)

APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL

0

0

ELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

4,412

1,279

4807

0

0|

1'

Investiții în curs, din care:

0

0

0

0

0

a)

pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

0

0

0

(denumire obiectiv)

0

(denumire obiectiv)

0

b)

pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

(denumire obiectiv)

0

(denumire obiectiv)

0

c)

pentru bunurile de natura domeniului privat al statuii! sau ai unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

■W, 1    (-
Data finalizării investiție


An precedent - 2019


Aprobat


Realizat/ Preliminat/


An curent -2020


Valoare


An 2021


An 2022(denumire obiectiv)

denumire obiectiv)_____

pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:_____________________________________________________

(denumire obiectiv)_________________________________


Investiții noi, din care:


b)


d)


pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:___________________________________

(denumire obiectiv)______________________________

(denumire obiectiv)__

pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale: denumire obiectiv)______________

(denumire obiectiv)__________________________________

pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:_________________

(denumire obiectiv)__________________________________

denumire obiectiv.________

pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:____________

denumire obiectiv; (denumire obiectiv)


Investiții efectuate la imobilizările corporale existente

(modernizări), din care:________________


a)


pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:_______________________________

(denumire obiectiv)______

idenumire obiectiv) ________________________

pentru bunurile de nâb.;ra domeniului public al statului sau al unit r/ ; TIA


tive-teritoriale:
o o, o0.

6 o


0

0_

0


0. o o
INDICATORI

Data finalizării investiție

An precedent-2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat/

An curent -2020

An 2021

An 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

’x.

(denumire obiectiv)

0

(denumire obiectiv)

0

c)

pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

(denumire obiectiv)

0

(denumire obiectiv)

0

^d)

pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

(denumire obiectiv)

0

(denumire obiectiv)

0

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

4,411.81

1.278.52

4,807.00

0.00

0.00

01

Stafii de lucru -15buc

Decembrie 2020

65.00

02

Laptopuri -10 buc

Decembrie 2020

78.00

03

Workstation - 1buc

Decembrie 2020

13.00

04

Multifuncționale laser - 3 buc

Decembrie 2020

49.00

05

Autoturisme electrice-3buc

Decembrie 2020

357.00

06

Videoproiector

Decembrie 2020

10.00

>07

TV

Decembrie 2020

10.001

^8

Rotopercutor cu acumulator - 3 buc

Decembrie 2020

15.00

1 *>\

1 1

hf)

V

09

Autoturism - 5 buc

Decembrie 2020

476.00

10

Autoutilitare 3.5tone 6+1 persoane

Decembrie 2020

501.00

11

Compresor

Decembrie 2020

70.00

12

Valvă hidraulică control

Decembrie 2020

10.00

13

Pompă hidraulică pentru mașina de suflat fibră optică

Decembrie 2020

19.00

14

Autocamion de 10 T cu macara

Decembrie 2020

698.10

109.63

577.00

15

Mașină suflat fibră optică

Decembrie 2020

88.00

16

Alte dotări neincluse mai sus

Decembrie 2020

2,469.00

17

Autoutilitara de 3,5 T basculabila

Decembrie 2019

172.55

172.55

18

Autoutilitara tip furgon 3,5 T

Decembrie 2019

128.52

128.52

19

Stivuitor de marfa cu ridicare manuala

Decembrie 2019

5.00

4.85

20

Autospecrala furgon pentru lucrări la inaltime

Decembrie 2019

333.00

332.93

21

Autospeciala furgon pentru lucrări la inaltime

Decembrie 2019

357.00

275.32

■ * li!)

Page 3 of 4B.V.C. C.M.M.T.B.


INDICATORI

Data finalizării investiție

An precedent - 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat/

An curent -2020

An 2021

An 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

22

Rotopercutoare cu acumulatori

Decembrie 2019

10.00

3.00

23

Echipament de colmatare de rosturi

Decembrie 2019

20.00

19.47

24

Echipamente hardware

Decembrie 2019

750.00

40.00

25

Software

Decembrie 2019

250.00

117.25

26

Alte dotări nespecificate mai sus

Decembrie 2019

1,687.64

75.00
Page 4 of 4


B.V.C. C.M.M.T.B.

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A. Sediul/Adresa: :BUCURESTI, STR. THOMAS MASARYK, NR.4, SECTOR.2 C.I.F.: RO37832101


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restanteMII LEI

Nr. crt

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2019

An curent 2020

An 2021

An 2022

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

S

6

5

6

5

6

Pctl

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut ți reducere a plăților restante

1

Măsură 1 - Reducerea costurilor in condiții de eficientă economică.

31/12/2020

2

Măsură 2 ■ Lărgirea gamei de servicii

31/12/2020

3

Măsură 3-0 mai bună promovare a serviciilor si lucrărilor

31/12/2020

TOTAL Pct. 1

0

0

0

0

0

0

0

0

Pctll

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. 1

1

Cauza 1 Creșterea salariului minim ce economie

01/01/2020

TOTAL Pct. II

0

0

(

t

0

0

Pct III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

0

0

0

0

0

0

0

0

Pagina 1 of 1


B.V.C. C.M.M.T.B.