Hotărârea nr. 149/2020

HOTARAREnr. 149 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvemanță Corporativă nr. 432/12.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 47/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 152/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 130/11.04.2017, privind aprobarea înființării Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A.;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 416/31.07.2019, privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale O Tehnologia Informației București S.A. , conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Bd. Regina Elisabela nr 47, cod poștal 050013, sector 5, București România, te' +4021 305 55 00, www.pmb.ro

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI BUCUREȘTI SA

Scdiul/Adresa: BUCUREȘTI SECT 2,STR MIHAI EMINESCU NR 129


Cod unic dc înregistrare RO37992048 Nr. Registrul Comerțului; J40/13070Z2017
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2020


Anexa nr.1

MII LEI


K            INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări in 2022

%

6=5/4

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6-5/4

7

B

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

2,698.14

13,244.78

490.88

12,500.00

17,500.00

94 38

140.00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

2,681.83

13,244.78

493.87

12,500.00

17,500.00

94.38

140.00

a)

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale In vigoare

4

2

Venituri financiare

5

16.31

-

*

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

6,746.59

13,037.21

193.24

11,845.65

14,616.51

90.86

123.39

1

Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:

7

6,746.59

13,017.21

192.95

11,845.65

14,616.51

91.00

12339

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

835.00

6,857.25

821.23

1,500.00

2,000.00

21.87

133.33

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vareaminte asimilate

9

31.58

20.00

63.33

200.00

250.00

1,000.00

125.00

C.

cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:

10

5,416.67

5,629.96

103.94

9,445.65

10,366.51

167.77

109.75

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)

11

4,711.79

4,646.56

98.62

8,455.40

9,356.00

181 97

11065

C1

ch. cu salariile

12

4,711.78

4,646.56

98.62

8,105.40

9,006.00

174.44

111 11

C2

bonusuri

13

#DIV/0l

350.00

350.00

#DIV/0!

100 00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

//

)

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de,conducere si cqjntrol, comisii si comitete

16

528.03

859.51

162.78

800.00

800.00

93.08

p 10000

r

/

C5

choltul.il cu contribui Ite datorate da angajator

17

176.86

123.88

70.04

190.25

210.51

153.58

-

D.

alte

cheltuieli de exploatare

18

463.33

510.00

110.07

700.00

2,000.00

13^îS

zA


2

Cheltuieli financiare

19

*

20.00

N1

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

(Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

4,048.45

207.57

5.13

654.35

2,883.49

315 24

440 66

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

*

91.17

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

4

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE

25

V

PROFITUUPIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21 -Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

26

4,048.45

207.57

5.13

654.35

2,792.32

315.24

42673

1

1

Rezerve legale

27

29.99

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

165.51

233.38

141.01

654.35

2,283.65

280.38

349 00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din Împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor Împrumuturi

30

S

Alte repartizări prevăzute de lege

31

e

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)

32

478.68

7

Participarea salariaților la profit In limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referință

33

8

Minimlm 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, In cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

239.34

//

V     ...   ;

a)

• dividende cuvenite bugetului de stat ■7 X 1

35

b)

- dividende cuvenite bugetâlui Ideal

36

-

-

239.34

o)

- dividende cuvenite aitor'acționari

37

...

V.’.IJVuM03


.

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve șl constituie sursă proprie de finanțare

38

*

*

239.34

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama sl publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIRILOR, din care:

46

Realizat/ Preliminat

*

-

1

Alocații de la buget

47

91.00

104.00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

3,093.04

*

J

-

X

DATE DE FUNDAMENTARE

>5^]

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

54

63

116.67

200

200

317.46

100.00

2

Nr.mediu de salariați total

51

50

49

98.00

91

100

185.71

1 09.89

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.52=Rd.151 din Anexa nr.2)

52

7,852.97

7,902.31

100.63

7,743.04

7,796.67

97.96

100.69

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=Rd.152 din Anexa nr.2)

53

7,052.97

7,902.31

100.63

7,422.53

7,505.00

93.93

101.11

S 6

Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

53.64

270.30

503.95

137.36

175.00

50.82

127.40

Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat

55

53.64

270.30

503.95

137.36

175.00

50.62

127.4JJ

7

Productivitatea muncii In unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

 1 <

56

*

f-4 1 n \L

*,

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd .57=(Rd.6/Rd.1)x1000)

57

2,500.45

984.33

39.37

947.65

835.23

96.27

86.14

E9,

Plăți restante                             _

58

10

Creanțe restante

59

< rDL°iNG â JL- Bucufltț-n £?

// : ..
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE. COMB

Openitoiul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI BUCUREȘTI SA

ScdiuVAdrcsa: BUCUREȘTI, SECT 2.STR MIHA1 EM1NESCU NR 129

Cod unic de Inrcpistraie RO37992W8

Nr Registrul Comerțului: J4O/13O7O/2OI7BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2020                                             f

Detalierea indicatorilor economico-financlari prevazuti in bugetul de venituri sl cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora


<lei>

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Aprobat

Preliminat 1 Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

cf. HCGM8

cf. Hotararil

AGA

Trimi

Trimll (cumulat 6 luni)

Trim III (cumulat 9 luni)

An 2020 (cumulat 12 luni)

&

1

2

3

34

4

4a

5

6a

60

fet

6

7

B

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1«Rd.2+Rd.22)

1

4.7W.J74

4,713,443

4,793,445

2.995,144

7,993,257

&.M5 728

11788,188

13,244,781

491

56

|_____________________________________'                 ____________________1 \ GUV 1

1

Venituri totala din exploatară (Rd-2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

4.796,107

4.793.445

4,793,445

2,881 934

7,983,257

9.885.729

11785.188

13.MV»»

494

56

•)

din producția VindifH

(Rd.3=>Rd.4+Rd 5+Rd.6+Rd.7)1 din care:

3

4,t»;axs

4.^3,445

4,781446

l.MT.134

7,W 217

’ rex -js

11,T«,1H

11244,781

53

al)

din contracte legate de EURO 2020

4

7.021.674

7,028,874

7.028.874

7.026,674

tfDIVffll

ttDIV/01

a2)

din mentenanta

5

74&5J3

1,491172

2,239,749

2.988,344

#DIW0!

«DIV/01

a3)

din alte prestări servicii

6

4,781350

4,793,445

4,7S3,44S

2,317.134

21&.0G0

1,385.882

2,521,793

3.231783

139

48

a4)

alte venituri

7

95

b)

din vlnzarea mârfurllor

8

0

394,545

c)

din subwfitțil «1 traritrferitri de exploatare aferate cifrai d« afaceri rwrte (Rd.9=RdJO+Hd,11), rfln care:

9

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

to

C2

transferuri, cf. prevederilor legale Tn vigoare

11

d)

din producția de Imobilizări

12

•)

venituri aferente costului producției In cure de execuție

13

alta, mituri din exploatare {Rd.15+Rd.1ț+Rd.19+Rd;2O+Rd^1), din care:

14

?,<«?

15

-

Â

1

«)

din amenzi ți penalități

15

2.6*2

f2)

din vlnzarea activelor țl alte operații do capital (Rd.17+Rd>1B), din care:

16

- activa corporale

17

Bl

- active necorporale

18

ig

T

13)

din subvenții pentru Investiții

19

> >

R1

M)

din valorificarea certificatelor CO2

20

L

ffi)

alte venituri

21

0

11

o

«DIV/01"OlOINC

SUCUflEJnVenituri financiare [Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25»Rd.26+Rd.27], din din imoblllziri financiare din Investiții financiare__________________________

din diferențe de cuta________________________

din dobtnzl_______________________________

alte venituri financiara


^105


o

267


137

16,173


50,741


CHELTUIELI TOTALE (Rd.28aRd.294Rd.130)________

Cheltuieli de exploatare tRd.^rftd 79.RJ 8țrRd 113L din cere:__________

A. Cheltuieli cu bunuri fi servicii

l.31*Rd.39+Rd,45L dln.care;____„

Cheltuieli privind stocurile (Rd.327Rd.33tRd.367Rd.377Rd.33), din care: cheltuieli cu materiile prime

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:


6,212,797 —


6,212,79?


4,788,436


4.788,436


4,768,436


4,788,454


6,746,596


7,335,469


7.J25.469


9,493,281


9,478,281


11303,476


13,olr jiu


1X017^10


109


1D9


1,416,423


(Rd. A1


b)’


b1) cheltuieli cu piesele de schimb


cheltuieli cu combustibilul cheltuieli birotica al papetarie alte cheltuieli materiale


b5) cheltuieli cu materiale auxiliare


cheltuieli cu materiale de stingere a Incendiilor

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar____________________________________

cheltuieli privind energia fl apa

Reduceri comerciale primite

cheltuieli privind mirfurlle


j) cheltulali privind materialele nestocate______

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.4Q7Rd.4l7Rd.44), din care:


cheltuieli cu întreținerea și reparațiile


chflfadell privind diirllta (Rd.42+fld43}dln rare:


• citre operatori cu capital Integral/majoritar de Stat_________

- citre operatori cu capital privat


prime de asigurare

Cheltuieli cu alta servicii executate de terți

A3 (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:


rfl cheltuieli cu colaboratorii

—---------------—----

.. cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din b) tare:.


t|1) cheltuieli privind consultanta juridici cheltuieli de protocol, reclami șl publlcltite (Rd.5CH-Rd.52X din cțnr


49


**£?,


818,258


536 713


10,468


o

SMJ45


111,976

X567


_țîȚ22!_


127,726


1X385


125.347


447,564


834,999


5.796,596


6.153,766


6,501,940


6,857^52


821


152,498


152,496


497,669


5,575,886


5,816,658


6,061,630


8,313,742


1,269


_

10,140

1X731


10,140

1X731


9,743


1,890

224.388


24,327


24,327


27,500


27,500


42,474; 24,345


77,800


162,500


172,000


102.586


20,000


IjM .


MV..1»


A-..-..


3,000


1,000


5,553,166


5,000


4,500


6,000.


9,000.


5.000


7,000


5,771.658


5390,130


12.000

A---■ ..." 1

Itt.OtKl

«.208.402


529

2,767


#DIV/0l


7,000 9000;


15,000, 13,500


20,140


1S.0Q0


___o

o

77,MO


192,500


172,000


7,000


10X586


20.000


1.55?


194,629.


178,554


C.3-1

r—T

—i»,W


173,970


180.778


15 750


15,750


7«7


9.000


46,200


4X200


1.500


178,710


10X131


16. OM


27,000


«.ooq


92.400


iWHl


86,400


129,600


3,000


244,710


127.131


4,000


301,711


13X1*1.


8.000


184300


6 MhJ


172,800


356.710


177131


12,000


136


#piv/gi


120


Sp/ holding

Q3jL2 nucmțn

Smh'C


Dau 24/02/2020 Ora 3:21 PMC1)

cheltuieli de protocol, din care:

50

300

1,000

1,500

2,000

«DM01

• tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

C2)

ehsttirietl de reclam* tl ptil? leltate. din care:

_

IJM

1.M0

.

• tichete cadou ptr. cheltuieli de reclami tl publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

■ tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- ch.de promovare a produselor

55

4H

1,560

1,560

688

d)

Ch, cu •ponsorli'WTr» (Rd.57+Rd,M+fld60), din iCfre:

56

-

dl) eft.rfc sponsorizare io domeniulmedical șl sănătate

57

d2) ch. de sponsorizare In domeniile educație, Frrrff*mint social șl sport din care:

50

- pentru cluburile sportive

59

d3l ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni șl activități

60

o)

cheltuieli cu transportul de bunuri fi persoane

61

î.4/1

5.4M

5,400

1DB

56,678

58,178

50 670

B1.17Î

56,647

4

f) __

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

MM

0

15.000

20.000

25,000

• cheltuieli cu diurna (Rd.64-rRd.65), din care:

63

u.

2,000

2.500

3,000

■Interna

64

500

soc

-externa

65

2,000

2,000

3,500

g)

cheltuieli poftale fi taxe de telecomunicații

66

3,600

18,000

18,000

ww

15,000

30,000

45,000

60,000

569

h)

cheltuieli cu serviciile bancare ti asimilate

67

6.017

5,000

5,000

7,171

2.400

5,400

__1MM

159

119

1)

alta cbattu led cu servicii le executate de terți, din care(Rd.69rRd.70+Rdr71+Rd.72+Rd.74+Rd,75r-Rdf76):

60

10. MO

I1>

cheltuieli de asigurare ti pază

63

12)

cheltuieli cu studiile de fezabilitate

7Q

0

0

13)

cheltuieli cu pregătirea fi formarea profesională

n

il.MO

X.M0

8.K4

5.6113

0

4.000

rr4M

10,000

M)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale fi necorporale, din care:

72

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

i5) 1

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

7

1

cheltuieli privind recrutarea fi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

* \7 din 7
I

1

I7>

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile ți alte anunteri

76

i)

alte cheltuieli

77

•3.W5

64,520

64,62*

110,t1B

0

126

Cheftutell cu Impozite, taxe ți virsiminte asimilate (Rd.79+Rd.BO+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.B4), din care:

78

tej»

30,157

it.sei

5.0M

10,004 .

15,000

n.wo

63

140

a)

ch. cu taxa pt.acllvitataa de exploatare a resurselor minerale

79

b)

ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice ți resursele minerale

80

=)

ch. cu taxa de licență

81

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

ch. cu laxa de mediu

63

0

cheltuieli cu alte taxe ți impozite

84

22.490

30357

30,157

31.543

3.000

10,DOC

15.000

20,000

63

140

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.B6+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din caro:

85

<992,243

*171AX3

4,129.44]

5.414.470

t. 296.173

2.8*3,113

XZ4B.ÎM

5.529.955

194

109

E

Cheltuieli do naturii țalartel* (Ri87+ Rd.91)

86

4,1SV1 H

SUMA»

3,624,454

4.711.781

1.1*3437

2,124.203

MW.3T

4.04S.5Q

K

113

E

Ch^tuWÎ cu salarii (Rd.8&tRd.B5+Rdx90)( din căra:

67

4,1*1.18*

1U4.454

3,jK*M

4J1l,m

L1B3,S11

i.40i,3ț’

4,541.552

09

113

a) salarii de bazi"

88

4,161,169

3,524,458

3.524.4W

4,711.781

1.16X025

ZwJ.MI

3,444,357

4,545,023

97

iii

b) sporuri, prime ți alte bonificații aferente salariului de bazi (conform CCM)

89

20.512

20,512

41,024

61.536

c) alte bonificații (conform CCM)

90

C2

Bowsuri (Rd.92+Rd.95*Rd,96+Rd,97+ Rd.98), dlncmor

SI

k

..

a) chottutetl sociale previzttte la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul flecal, cu modificările ți compteatlte ulterioare, din care:

- tichete de creți, cf. Legii nr. 193/2006, cu modlfictrile ulterioare;

93

- alte cheltuieli privind asigurările si proiecția sociala;

94

0

b) tichete de maci;

95

0

»

0

0

a

0

c) tichete de vacant*;

96

d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obținut In anul precedent

97

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

C3

Alte chettuietl cu personalul (Rd.100rRd.10HRd;102). din cam:

99

■»

a) ch. cu pl Ați le compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

TQO

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite In baza unor hotiriri judecitorețti

101

J

c) cheltuieli de naturi salariate aferente restructurării, privatizării, administrator special, alta comisii si comitete

102
C4

Chcftulfll aferente contractului de marafet el a altor organe do conducere si contrat comfell sl comitet» {Rtf.404+Rd.407+R<Ll1(H Rd.111), din carr

103

5*4.1»

sm.hz

14,114

47S.MB

ttW

Wtt

163

74

a) pentru dlrectoriftflrectorwt

104

t“> ’M

119J1Î

__MC4CT

5LȘȘ»

izs.ws ..

iM.ni

2*S.«4

. £2

1“

-componenta fix*

105

iMfZM

119J12

in, au

300,820'

61,5M

123472

184, MS

244.144

62

151

-componenta variabili

106

b) pentru consiliul de admlnistrâție/n<w*iHul de supraveghere din care:

107

4SS.5M

3*4,^5

3S4.WS

HJJȚȘ

30T,#*5

415,348

390

î_______22

-componenta fix*

108

455.388

JM.SSS

394.885

133479

D

Iflr.MO

415.368

523,058

390

29

-componenta variabil*

109

c) pentru cenzori ^secretar CA fl secretar AGA

110

sa,mi

W430

22,578

49,150

•7434

“J'i

97

158

d) pentru alte comisii șl comitete constituite

potrivit legii

111

CheHulel cu contribuții datorate de angajator

112

117,450

90,868

90,868

178 IM

28,512

43.M2

93.445

123, sar

70

151

D Alta cheltuieli de exploatare

(Rd.114+Rd.117+Rd.11B+Rd.119+Rd.120+Rd.121),

1

din care;

113

11X348

181,292

1S1.252

463,344

225JOO

451,400

«MW

409

cheltuieli cu rrujortri șl penaJIUU

1

[Arl.115tRd.t16l, din care;

114

sf.na

■ >1.™

93400

375.025

«1A0S

«t,MC

445 OM

40 00

..

6?

N A   '

■ cifre bugetul general consolidat

115

1,500

3,000

4,500

6.000

#DIV/0l

Ni r.

-citrealțl creditori

116

5S.1 ta

93400

93.200

372.025

200,000

400.000

400,OM

400,000

^•-629

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

p \

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata

t

c)

personalului

118

d}

alte cheltuieli - înființare asociație OG26/2000

119

2

rx

< V )

ch. cu amortizarea imobilizirilor corporale șl

«)

necorporale

120

S4^3«

ura

63,052

•1,319

24400

48.400

80.0M

IM,000

114

168

I

f)

ajustiri și deprecieri pentru pierdere de valoare

sl provlztoaneWd.12Wld42W. din care:

12’

-

-

-

-

♦ :

cbeftuldil privind ajustlrile șiproVIzlownel. H)

122

-provizioane privind participarea la profit a

salarfatfior

123

- provizioane in legătura cu contractul de

"•*) mandat

124

venituri din, provizioane fi afustlri pentru

J

(2j depreciere sau pierderi de valoare , din

Gira:

125

-

X.

a

«.

JX*\'VaA'* Alyr1'

f2.1) din anularea provizioanelor

jr <«■                       !      -

(Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:

126

a

w

*

-

- din participarea salariatilor la profit

127

H II

• din deprecierea imobilizirilor corporale fi

U W''h0

\ a activelor circulante

128

' \ - venituri din alte provizioane

129

VfJ fr -sW

Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din

2

care:

130

10.000

15,0*0

15.005

10 OM

#DIV/0!

Tir

.

1/ fl JI1

7 Oh T

D«W 24.H2/2020 Ora 3 21 FM
aj cheltutollprivlnd        ile, din care:

pi

. I

«■

a1) aferente creditelor pentru investiții

132

a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta al alte stiuatii

133

#DIV/0l

bj cheltuieli din diferențe de ciirs valutar, din care:

134

-

bl) aferente creditelor pentru Investiții

135

b2) aferente creditelor pentru activitatea _____furenți

136

c) alte cheltuieli financiare

137

18000

15,000

15.000

20.KK3

III

REZULTATUL BRUT (proflt/pterdere) (Rd.1-Rd.HI

138

- 1.41S.42J

5,001

5,009

-   4,048,452

647.788

392.446   :

4X710

207.571

-5

I

2S6

venituri neimpozabile, rezerva legala, ofertări ret u curai

139

0

5.898,350

5.698,350;

5,898,350

5.898.350

«DIV/01

cheltuieli nedeductiblfe fiscal

140

o

0

0

201.500

401,000

US.OM

406,000

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

4

801

801

-     647.712

.. ‘

*

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale din exploatare, din care: [Rdli

142

4,796,107

4,793,445

4,793,445

2,681,634

7,983.257

9,885.728

11,788,186

13444.781

494

56

0 venituri din subvenții >1 transferuri

143

alte venituri care nu se Iau In calcul la b. determinarea productivității muncii ți a rezultatului brut, cf-Legil anuale a bugetului de

144

2 Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rdl9

145

6,212,797

4,788,436

4,788,436

6,748,598

7,325,469

9,478.281

n.aM7«

f3.Sir.Sia

193

109

alte cheltuieli din exploatare care nu se Iau In calcul la determinarea rezultatului brut realizat In *' anul precedent, cf Legii anuale a bugetului de

stat

146

3 Cheltuieli de natura salariata (Rd.86), din care:

147

4,161,189

3,524,458

3,524,458

4.711,781

1.183,537

2,324,203

144UM

4.646,559

99

na

a).......

147 a)

b) "

147 bi

c)

147 c)

4 Nr. de personal prognozat ta finele anului

148

39

M

w

54

Bl

•>

83

117

92

5 Nr.mediu de salariat!

149

J7

14

14

M

49

.. .            *t

49

»

83

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoana) g a) detemlnat pe baza cheltuielilor de naturii salariata (Rd.147/Rd.149)/12*1000

150

6,084

20,979

20.979

7.111

8.051,27

7.W5.4S

IUI

129

Clstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoani) . determinat pe baza cheltuielilor de naturi ’ salariata, cf OG 26/2013 (Rd.147-Rd.92-

Rd.97VRd.149)/12*1000

151

6,084

20,97»

ft.ârt

7,853

8,051-27

T.WJO

. r.501.31

7.W2-31

iot

129

\ c)

X ’

Clțtigul mediu lunar pe salariat (leUpereoani) determinat pe baza cheltuielilor de naturi salariata, recalculat cf OG 26/2013 ți Legii anuale a bugetului de stat

152

fi. 084

20,97»

20,979

7,853

8.051.27

7,90545

mslm

7,9001

191

129

I

7j a)

_i

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (lei/persoani) (Rd.Z/Rd.149)

153

84,142

342.389

342,38»

53,637

162,923.61

201,749

240575.22

278,301.85

504

;_________64
HOi 01 NG


f lir. 7


Data 2 41*02/2020 Ora 3 21 PM


b)

Productivitatea muncii In unitițl valorice pe total personal mediu recalculați cf Legii anuale a bugetului de stat

154

94,142

342,399

342.399

53,937

162.924

201,750

240,575

270,302

504

64

c)

Productivitatea muncii In unitițl fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoani) W>QPF/Rd.149

155

ci]

Elemente de calcul a productivității muncii In unltitl fizice, din care

156

* cantitatea de produse finite (QPF)

157

- preț mediu (p)

158

-

-

-

-

-

- valoare=QPF x p

159

-

* pondere in venituri totale de exploatare c Rd.157/Rd.2

160

100%

-

*

8

Pliți restante

161

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Creanțe restante, din care:

162

0

0

0

0

0

0

0

0

- de la operatori cu capital IntegraVmaiorttar de stat

163

- de la operatori cu capital privat

164

• de la bugetul de stat

165

- de la bugetul local

166

- de la alte entltatl

167

10

Credite pentru finanțarea activitițli curente (soldul ramas de rambursat)

168

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Redistribuiri/ distribuiri totale cf OUG nr.29/2017 din:

169

-

*

-

-

* alte rezerve

170

- rezultatul reportat

171
74isȚ


Data 24/02/2020 Ort 3:21 PM

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, SECT2,STR M1HAI EMINESCU NR 129

Cod unic de înregistrare RO37992048

Nr. Registrul Comerțului: J40/13070/2017

Anexa nr.3          -

HCfiMb 4*4.


Gradul de realizare a veniturilor totale

ANII 2018-2019

< mii lei>

Nr. Crt.

INDICATORI

Prevederi an 2018

% 4=3/2

Prevederi an precedent 2019

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:

15,530

4,796

30.89

4,793

2,698

56.29

1

Venituri din exploatare

15,530

4,794

30.87

4,793

2,682

55.95

2.

Venituri financiare

0

3

0

16AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, SECT 2,STR MIHAI EMINESCU NR 129

Cod unic de înregistrare RO37992048

Nr. Registrul Comerțului: J40/13070/2017


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2020


Anexa 4


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2020<mii lei>

INDICATORI

Data finalizării investiției

2019

Proiect 2020

2021

2022

HAGA 59/2019

Realizat/ Preliminat

0

1

2

3

4

5

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

2,794.76

91.00

3,197.04

581.50

761.20

1

Surse proprii, din care:

88.00

91.00

104.00

581.50

761.20

a) - amortizare

88.00

91.00

104.00

581.50

761.20

b) - profit

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

2,706.76

0.00

3,093.04

0.00

0.00

- APORT LA CAPITALUL SOCIAL

2,706.76

0.00

3,093.04

0.00

0.00

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

2,706.76

0.00

3,093.04

581.50

761.20

1

Investifii în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

Xc»**--------

//

\\

L_

- (denumire obiectiv)

kJ

- (denumire obiectiv)

?«-//. ■■b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investi(ii noi, din care:

2,706.76

0.00

3,093.04

581.50

761.20

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

2,706.76

0.00

3,093.04

581.50

761.20

APARAT DE MĂSURARE CAPACITATE ACUMULATORI -1 BUC

31-Dec-20

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

PRESA PAPUCI pana la 240mm -1 BUC

31-Dec-20

3.50

AUTOTURISM DACIA DUSTER - 2 BUC

31-Dec-20

153.60

0.00

65.00

0.00

0.00

OSCILOSCOP DIGITAL DUPLUSPOT CU SONDE MULTIPLE

31-Dec-20

22.50

0.00

130.00

0.00

0.00

APARAT DE MĂSURĂ CU MEMORIE SI DESCĂRCAREA DATELOR IN CALCULATOR

31-Dec-20

4.95

0.00

4.95

0.00

0.00

ANALIZOR TRAFIC REȚEA

31-Dec-20

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ECHIPAMENT HARDWARE -SERVER

31-Dec-20

464.00

0.00

464.00

0.00

0.00

ECHIPAMENT HARDWARE -STOCARE

31-Dec-20

928.00

0.00

928.00

0.00

0.00

PACHET SOFTWARE VIRTUALIZARE - 1 BUC

31-Dec-20

371.20

0.00

371.20

0.00

0.00

PACHET LICENȚE DEZVOLTARE SOFTWARE-1 BUC

31-Dec-20

139.20

0.00

139.20

0.00

0.00

LICENȚE APLICAȚII SOFTWARE- 1 BUC

31-Dec-20

83.52

0.00

100.00

150.00

200.00

SISTEM INTEGRAT DE CALL-CENTER -1 BUC

31-Dec-20

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

ECHIPAMENT TESTARE RETELE-INJECTOR - 1 BUC

31-Dec-20

6.96

0.00

6.96

0.00

0.00

APARAT SUDURA FIBRA - 2 BUC

31-Dec-20

14.85

0.00

14.85

0.00

0.00

--TRUSA ANALIZOR REȚEA-2 BUC

31-Dec-20

9.28

0.00

9.28

Xz”’

1 //D.00

a., X • a
LICENȚA PACHET DOCUMENT MANAGEMENT - 1 BUC

31-Dec-20

46.40

0.00

46.40

50.00

60.00

AUTOUTILITARA- 2 BUC

31-Dec-20

96.00

0.00

96.00

0.00

0.00

AUTOTURISM 4X4 - 2 BUC

31-Dec-20

153.60

0.00

153.60

0.00

0.00

AUTOTURISM BERLINA - 4 BUC

31-Dec-20

160.20

0.00

160.20

0.00

0.00

LICENȚA AUTOCAD

31-Dec-21

0.00

0.00

9.50

12.00

24.00

LICENȚA PHOTOSHOP

31-Dec-21

0.00

0.00

1.90

2.50

5.20

MOBILIER BIROU

31-D6C-21

0.00

0.00

100.00

80.00

20.00

LICENȚE SOFTURI DE OPERARE

31-Dec-21

0.00

0.00

5.00

7.00

12.00

COMPUTER PORTABIL CU LICENȚE

31-Dec-21

0.00

0.00

120.00

150.00

180.00

MONITOARE

31-Dec-21

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

SERVER

31-Dec-21

0.00

0.00

130.00

130.00

260.00

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

Dotări diverse

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b)- externeAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, SECT 2,STR MIHAI EMINESCU NR 129

Cod unic de înregistrare RO37992048

Nr, Registrul Comerțului: J40/13070/2017

Anexa nr.5


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante anul 2020
<mii lei>

Nr.crt

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2019

an curent 2020

an 2021

an 2022

Preliminat/ Realizat

Influențe (+/-)

Influența {+/-)

influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Q

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Măsura 1 Creșterea veniturilor prin autorizarea de noi activități (SU)

31/12/2020

0.00

X

200.38

0

550.35

0

2000.00

0

2

Măsura 2 Creșterea veniturilor prin creșterea numărului de client!

Permanent

165.51

X

33.00

0

104.00

0

883.49

0

TOTAL Pct I

165.51

X

233.38

0

654.35

0

2883.49

0

Petit

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I

1

Cauza 1 încasarea cu întârziere a facturilor emise pentru servicii recepționate

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL Pct II

X

X

0

0

0

0

0

0

Pct III

TOTAL GENERAL Pct I + Pct II

X

X

233.38

0

654.35

0

2883.49

0

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Opoitoral «nnmc: COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI BUCUREȘTI SA

ScdwVAdrr»; BUCUREȘTI, SECT 25TR Ml HAI EMINESCU NR 129

Cod unic de         RO 37992(341

Nr. Rețamil Comatului. J40/130707017

FUNDAMENTAREA CHtLTUlEUtOfl PRMND SALAMLE SI CONTRlSUTOlE SOCIALE 2020

* Sur»a:Siat da funcțiuni

Crt. Indicatori

UM

Jln-20

Fab4O

Mar-20

Apr-20

May-20

Km-20

Jul-20

Au»-»

StpJS

Ort-JO

Nov- 20

Dac-20

Teibl

___4W«7

____«zum

_

_____44AIM

44*456

_____*t£4«

_____M4.IM

_WW_

_____«415*

____mui__

_

__ȘJ9UZ1

EMN CARE:

a Salarii da încadrata

<M>

4024*1

Ml .AU

300.222

■0422

300411

310322

3*0412

310,122

310412

310422

310,112

310422

t toun

•re,512

...

JS.5J7

Ore supimcn tara «ambala, duminica sl m c nopata

1 —m rwfel condU de

d nirnfefelirtk

<w>

«M**

r.™

js.r*

rt.»**

ISAM

35494

IV496

523.09S

Indembaiit tfimlor

♦ Caneral

»4U

J»4M

K,51>

KJ.SI1

1MU

Șft4L8

20,51?

3»4U

10.1 H

»512

2M.t44

Cantori dwtfrUf CA șl

1 Ac-

drL*

7,.516

7. șa

7tW

HM

1.5H

r vs

7,5»

rup

7,5»

7,5»

7,526

av.112

î CAMLfrV

Effl

M41

144» _

5.9M

MM

IMtt

MH

»JW

MM

10455

u?n?

TOTAL di ettu Ml cu penetului (1+2)

<iei>

440308

-

417446

438419

558,641

454,150

454,150

475413

454,150

454450

454450

454450

475,123

5429358

21%

2.147.609

2,147,609

23%

2,147,609

24%

2,147,609

2F%

2.147,609

27%

2,147,609

27%

2,147,609

27%

2,147,609

27%

2.147.609

27%

2.147,609

27%

2.147,609

27% 2,147.6O9_

25,77140*

63 42

64 93

67 95

70.97

81.54

81.54

8154

81.54

81.54

81.54

8154

8154

26.754,707

65

72

75

77

SaUrt3.6,9. l2kjnJ

CA 3. 6.9 .12 luni

OG 3.6,9 12 luni

Cenzori 3, 6,9.12 luni

CAM 3,6. 9 .12 km!


Sporuri CCM
1,163.025 0 61.536 22,578 28,522


20,5122303,691

3,444,357

4.585.023

307,680

415,368

523,056

123,072

184,608

246.144

45.156

67,734

90.312

63,002

93.445

123,687