Hotărârea nr. 148/2020

HOTARAREnr. 148 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE TURISTICA BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Turistica București București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvemanță Corporativă nr. 398/10.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 46/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 151/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

 • -   Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 100/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Turistica București S.A.;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 403/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Turistica București S.A;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Turistica București București S.A., conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Turistica București S.A vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA TURISTICA BUCUREȘTI S.A.

Sediul/Adresa: :BUCURESTI, str. Aristide Demetriade NR.2, SECTOR.1

C.I.F.: RO37830640


IN 113 AR; ieșire DATAANEXA 1


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2020

MU LE

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

1.644,0

5101

315.00%

5.699

6 269

110.00%

110,00%

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.643,0

5.179

315.00%

5 697

6.267

110.00%

110.00%

a)

subvenții cl prevederilor legale în vigoare

3

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

1,0

2

200.00%

2

2

110.00%

91.00%

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

5 608,0

3.983

71,00%

4.381

5.009

110,00%

114,00%

1

Cheltuieli de exploatare,(Rd 7= Rd 8+Rd 9+Rd.10+Rd 10) din care

7

5 597,0

3.968

71,00%

4 365

4.801

110,00%

110.00%

A.

Cheltuieli cu bunuri si servicii

8

2.128.0

1.017

48.00%

1.119

1.231

110.00%

110,00%

B

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

5,0

4

80,00%

4

5

110,00%

110,00%

c.

Cheltuieli cu personalul, din care:

10

3.170.0

2 775,0

88,00%

3 053

3.358

110.00%

110,00%

CO

cheltuieli de natură salariată (Rd.13+Rd.14)

11

2.402,0

2.036

85,00%

2 240

2.464

110,00%

110,00%

CI

cheltuieli cu salariile

12

2 402.0

2 036

85.00%

2.240

2 464

110.00%

110,00%

C2

bonusuri

13

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care

14

cheltuiel. cu plai, compensator:; aferente d sponibi:izărilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

690.0

670

97,00%

746

B20

110,00%

110,00%

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

70,0

61

87,00%

r        67

74

110,00%

110,00%

D.

alta cheltuieli de exploatare

18

294.0

r         172

59.00%

189

208

110.00%

110.00%

2

Cheltuieli financiare

19

11.0

15

136.00%

17

18

110.00%

110,00%

III

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere) (Rd.20=Rd 1-Rd6)

20

-3 964,0

1.198

•30,00%

1.318

1.450

110,00%

110 00%

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

192

211

232

110,00%

110,00%

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADE! DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-

26

1.006

1 107

1 218

110,00%

110,00%

1

Rezerve leaate

27

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedențl

29

1.006

1 107

358

110 00%

32,00%

4

Constituirea surselor propti, de finanțare pentru proiectele colmanțate din împrumuturi externe precum ți pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,         "

comisioanelor șl altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

f

!x' DIRE

î c 1

£7/

II tg

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

CORPO

iat|/âINDICATORI

Nr. rd.

Realizat/

Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

i x r

%

ț n i 1    —

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

s

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29.30. 31 (Rd 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)» 0)

32

1.006

860

7

Participarea salaria" or la profit In limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază med'u lunar rea zat la nivelul operatom ui economic In exercițiul financiar de referință

33

8

Mimmum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, In cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:

34

-

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

t)

- dividende cuvenite bugetului local

36

cl

• dividende cuvenite altor acționari

37

9

Prohlul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de

38

860

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTU ELI ELIGIB LE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

a)

cheltuieli materiale

41

//^

b)

cheltuieli cu salariile

42

.Dl

IECTIA

cheltuieli privind prestările de servicii

43

’Xhu

ioNANȚA

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

13 X

e)

alte cheltuieli

45

\\% 1

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

46

\.      t I

1

Alocații de la buget

47

alocații bugetare aferente plăți, angajamentelor din an anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

120.000

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

&

1

Nr de personal prognozat la (inele anului

48

45.0

34

76.00%

40

40

118.00%

100.00%

2

Nr. mediu de salariati total

49

39,0

34

87.00%

40

40

118,00%

100.00%

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)

50

5,1

5,0

97,00%

4,7

5 1

94,00%

110,00%

4

Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat ”)

51

5.1

5.0

97,00%

4.7

5,1

94,00%

110,00%

5

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

52

320 1

152,3

48,00%

1.221 0

1.221,0

802.00%

100.00%

6

Productivitatea muncii în unirăți valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

B

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd 1)x1000)

55

3.411,0

769

23 00%

769

799

100,00%

104 00%

9

Plăti restante

56

10

Creanțe restante

57

__

DIRECTOR GENERAL
Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA TURISTICA BUCUREȘTI S.A.

Sediul/Adresa: -.BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIAOE, NR 2. SECTOR 1 C.I.F.: RO37830640


ANEXA 2


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

_______________________________________________MII LEI

Prevederi an precedent - 2019

Propuneri an curent ■ 2020

%

Nr. rd.

Realizat

Aprobai

din care:

7=6/5 ‘100

8=573a -100

INDICATORI

anul 2018

conform HG/Ordin comun

conform

Hotărârii

C.A.

Preliminat / Realizat

Trîm 1

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

1 6c

6

1

8

1

VENITURI TOTALE (Rd.1.Rd.2+Rd,22)

1

834

8.835

6635

1.644,0

155

4.143

880

5.101

315.00

50.73

1

Venituri loiale din exploatare

(Rd.ZsRd 3+Rd B+Rd.9vRd. 12 +Hd. 13+Rd. 14), din

2

826

6635

6 635

1.643.0

155

4 143

880

5.179

31500

al

din producția vânduta (Rd.3>zRd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7j, din care:

3

826

6 635

6 635

1 643,0

155

4 143

880

5.179

31500

at)

din vânzarea produselor

4

a2

din servica prestate

5

826

6 635

8 635

1 643.0

155

4.143

880

5.179

315.00

□3)

din redevente ș. chirii

6

a4}

arte venituri

7

b)

din vânzarea rnfiriuraor

0

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 9»Rd.10+Rd.l1). din care

9

ci)

subvenții, cL prevederilor legale în vigoare

10

c2)

transferuri, cf prevederilor legale in vigoare

11

r

din producea de imobnizăr

12

venituri aferente costului producției în curs de execute

13

11

alte venituri din exploatare

(Rd. 15+Rd 16+Rd. 19.Rd 20. Rd 21. din care

14

din amenzi ?l penalități

15

12)

din vânzarea activelor șl afle operat» de capital (red.16«Rd.17+Rd.1B). din care-

16

-

active corporale

17

-

active necorporale

18

131

din subvenții pentru investiții

19

14)

din valorificarea certificatelor CO2

20

15)

alte venituri

21

2

Venituri financiare (Rd.22»Rd.23+Rd 24+Rd 25+ Rd.26+Rd.27), din care.

22

8

1,0

2

a)

din imobilizări financiare

23

din Investit» linanciare

24

10

10

din diferențe de curs

25

1

'l

din dobânzi

26

8

1

e)

alte venituri financiare

27

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd 28*Rd.29»Rd 130)

28

2 947

6 305

6.305

5 603,0

1.190

1.279

1.285

3.983

71.00

190.00

1

Cheltuieli de exploatare

;Rd 29=Rd 30+Rd.78+Rd 85+Rd. 1131. din care

29

2 947

6.301

6301

5.597,0

1 187

1 275

1 261

3 968

71.00

190.00

A.

A Cheltuieli cu bunuri si servicii ÎRd.3Q*Rd.3î+Rd 39+Rd 45J, din care

30

491

2 800

2800

2 120,0

216

277

266

1.017

4000

433 00

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd 3URd 32+Rd,33+Rd.36+ Rd.37+Rd38i din

31

38

87

88

88

343

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

c

b)

cheltuieli cu materialele consumabile din care

33

22

22

22

86

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

2

2

4

6

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

7

4

4

4

15

=)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

7

42

42

42

67

dl

cheltuieli privind energia și apa

37

24

24

24

95

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd 39eRd 40+Rd 41 +Rd.44), din care

39

22

30

31

31

122

a)

cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

40

2

b)

cheltuieli pnvind chiriile (Rd 41=Rd.42+Rd 43} din care.

41

12

21

21

21

24

bl)

către operatori cu capital inteqraVmajoritar de stat

42

21

21

21

84

??^CÂPI<JL

b2l

către operatori cu capital privat

43

12

l

prime de asigurare

44

8

10

10

10

//-T

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd 45=Rd.46+Rd 47+Rd 49+ Rd.56+Rd 61+Rd 62+Rd 66+

Rd 67+Rd 68+Rd.77J, din care:

4S

431

98

159

147

547

\ fi

GlIVERNAN

tfuRPORATI

ÎÂ

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

10

10

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul: din care.

47

/ u

7

bl) |cheltuieli privind consultanța juridică

48

C)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd 51+Rd 53). din care.

49

/ f

24

24

24

94

<0^

dl}

cheltuieli de protocol, din care

50

15

15

15

r*«<

d<\

i

• A \

- tichete cadou potrivit Legii or 193/2006. cu modiiicârlle ulterioare

51

r - ji

^Jr

cheltuieli de reclamă șl publicitate din care-

52

1

l2)

Page 1 ol

l $

9

f/l

M.'LEl

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2018

Prevederi an precedent - 2019

Propuneri an curent - 2020

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

7=6/5 *100

a=5/3a *100

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim 1

L"’ \

[ Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6C

6

7

8

1

- tichete cadou pir cheltuieli de reclamă ;i publicitate, potrivit Legi nr 193/2006, cu modifcărîe ulterioare

53

■ tichete cadou pir campanii de marketing, studiul pielei promovarea pe piețe existente sau no., potrivit legii nr 193/2006. cu modificările ulterioare

54

■ ch.de promovare a produselor

55

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O U G nr 2/2015 (Rd.56=Rd 57+Rd 58tRd.6O) din care

56

dl)

ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

57

«)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamam social si sport.

din care.

58

■ pentru cluburile sporire

59

alte cheltuieli cu sponsorizarea

60

e)

cWluiefi cu transportul de bunuri ?; persoane

61

12

12

35

0

cheltuieli de deplasare detașare, transfer, din care:

62

35

23

23

69

fi)

- cheltuieli cu diurna (rd.63»Rd.64+Rd.65). din care.

63

6

2

2

6

- interna

64

-extema

65

6

2

2

6

cheltuieli poștale și laxe de telecomunicații

66

4

r        2

2

16

h>

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

67

3

2

2

2

7

0

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care

68

4

2

Î61

14

35

111

cheltuieli de asigurate si pază

69

10

9

19

12)

cheltuieli privind întreținerea șl funcționarea tehnicii de calcul

70

4

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

4

3

7

(

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necomorale din care

72

• aferente bunurilor de natura domeniului public

73

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de fdiate

74

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere ct Ordonanței de urgență a Guvernului nr

75

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licit alifie și alte anunluri

76

2

2

2

9

.ÎL

alte cheltuieli

77

305

70

70

70

231

____ 3

Cheliuielt cu impozite taxe și vărsăminte asimilate (Rd 78-Ad 79+Rd 80+Rd 8 l+Rd 82+ Rd 83+Rd 84). *ri care:

78

3

10

10

5,0

4

4

4

70.00

ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

b)

ch cu redevenea pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

80

c)

ch. cu taxa de licență

81

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

4

4

4

el

ch cu taxa de mediu

83

f)

cheltuieli cu alte taxe ți Impozite

84

3

c

Cheltuieli cu personalul

85

2 241

3.191

3 191

3 170,0

920

949

948

2.775

B8 00

141 00’

co

Cheltuieli de natură salariată IRd B6=Rd.87+

86

1.506

2.420

2 420

2 402.0

741

742

741

2.036

85,00

160,00

Ci

Cheltuieli cu salariile

(Rd.87»Rd 88*Rd.09+Rd 90) din care

87

1 506

2.420

2.420

2 402,0

741

742

741

2 036

85.00

160,00

a)

salari de bază

08

1.506

741

741

741

2.036

b)

sporuri, pnme ? alte bomficaț» aferente salariului de bază 1 conform CCM)

89

1

el

aJte bonilicafii (contorm CCM)

90

C2

Bonusuri

țRd 91«Rd 92+Rd 95+Rd,96* Rd 97+ Rd.98) din

care-______________________________________________

91

a)

a) cheltuieli sociale prevăzute la ari. 25 drn Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal*) cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

- tichete de creță.cl Legii nr 193/2006. cu modificările ulterioare

93

,—7^

^0^

-

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr 193/2006 cu modifică ile ulterioare

94

\

—-

1

; O y

\eCȚIA

1

fi

b)

tichete de masă

95

c) d>

vouchere de vacanță:

ch privind participarea sjlariaț or la profitul Obținu» In dh.iiprewd-?*

97

\V.tt LUt

PqRATtVÂ

■Sil

^nvr

Page Sat 4                                                      ti                 VINDICATORI


ej^ăfte chettweli conform C C.M.

Afte cheltuieli cu personalul

(Rd.99-Rd.100+Rd.l01 + Rd. 102), din care


ch. cu plățile compensatei aferente disporibilizări or de personal

ch cu drepturile saiariale cuvenite in baza

unor hotărâri judecătorești

cheli ui ei ds natură satarială aferente

restructurării, privatizării, administrator special alte comisii șl comitete___________


Cheltuieli aferente contractului de mandat si a aîtor organe de conducere si contrtf. comisi si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd 107+ Rd.110+ Rd.111); dîn care.______________________________


b)


C5


pentru directori/direclorat

■  componenta fixă

 • -  componenta variabilă

pentru consiliul de administrație/consiliul

. de supraveghere, din care:_____________

 • -  componenta fixă

■>  componenta variabilă

Pentru cenzori

pentru alte comisH și cornițele conslrtutle

potrivit legii


Cheltuieli cu contribuție datorate de angajator


D Alle cheltuieli de exploatare (Rd 113=Rd 114+Rd 117+Rd 118+ Rd.119tRd-1204Rd.121>. din care


 • d)

 • e)


cheltuieli cu majorări șl penalități

(Rd.114»Rd.115+Rd.116). drn care:_____________

 • -  câlre bugetul general consolidat__

 • -  către alțl creditori

cheltuieli privind activele imobilizate________________

cheltuieli aferente transleruntar pentru plata personaluluț

alte cheltuieli

ch. cu amortizarea Imobilizărilor corporale și necorporale

ajustări șl deprecieri peniru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121-Rd122-Rd 125). din care:


fi)


_ cheltui eh privind ajustările și provizioanele


11.2)


provizioane privind participarea ta grofi! a salarlaților____________________

provizioane in legătură cu contractul de mandat _____________


Ml LEI


Nr. rd.


conform

HG/Ordin comun
venituri din provizioane șl ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare din careIII


din anularea provizioanelor

(Rd.133+Rd.134+Rd.135L din care.

 • - din participarea salartațifor la profit

 • - din deprecierea imobilizărilor corporale ?i a activelor circulante

• venituri din alte provizioane_______


Cheltuieli financiare (Rd l30=Rd.131+Rd 134+Rd 137) dincara ____________________________________

cheltuieli privind dobânzile.dm care, a!) aferente creditelor pentru Investiții_______________

a2)| aferente creditelor pentru activitatea curentă cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care. bl) aferente creditelor pentru investiții b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă alte cheltuieli financiare REZULTATUL BRUT (prolt/pierdere) (rd.138-Rd.1-Rd 28)


bl


c)


venrturi neimpozabile cheltuieli nedeductibile fiscal


a£ b)


a)


IMPOZIT PE PROFIT CURENT_______________

PATE DE FUNDAMENTARE_______________

Venituri totale din exploatare, din care (Rd 2)________

• venituri din subvenții și transferuri

- alte venituri care nu se iau în calcul ta determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd 29_______

■ alte cheftuie i din exploatare care nu se iau ’n datul a determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent ci Lega anuale a bugetului de stat


2L b)


189


678


T02 00
-2 113


6 635


294


-3 964 0


1 643


6 301


S2 52


52

52


110


11243


45


43


61 172
COR*


■RNAfJ

ORATI


136 00


-30.00


#DIV/0!INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anul 2016

Prevederi an precedent - 2019

Propuneri an curent - 2020

%

Aprobai

Preliminat / Realizat

din eare:

7=6/5 -100

B=5/3a *100

conform

HG? Or din comun

conform Hotararîi C.A.

Triml

Trim II

Trim UI

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

C)

147b)

4

Nr de personal proqnozat ta finele anului

14B

42

48

48

45,0

45

40

34

34

76.00

s

Nr mediu de salariat!

149

30

48.00

48,000

39,0

45

40

34

34

87.00

8

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoanâ i determinat pe baza cheltuielilor de natura salaralâ fRd.147/ftd. 7491'12'1000)

150

4

400

4 00

513

X

!

X

5,00

97.00

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (te.persoanâi determinat pe baza cheltuielilor de natura salarialâ. cl OG 26/2013 ((Rd. 147-rdS2‘ -

151

4.00

4.00

5.13

K

X

X

5,00

97,00

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de naturi salariată, recalculatei OGnr 26/2013 șl Legii anuale a bugetului de stal

152

X

X

X

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu [mii feb'Persoanâ: [Rd.2/Rd.149î

153

28

138.00

138.00

320.31

X

X

X

152,32

48.00

b)

Productivitatea muncii in unrtâ[i valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat

154

C}

Productivitatea munca In unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finile/persoanâ)

W=QPP/Rd. 149

155

)

clemente de calcul a productivității muncii in untâți fizice. din care

156

18,67

18 67

■ cantitatea de produse finite (QPFf <mp>

157

- Erei mediu Ipl

158

- valoare » QPF x p

159

- pondere In v eniturt totale de exploatare ■ Rd 157/Rd2

160

8

Plăti restante

161

9

Creanțe restante, din care

162

de la operatori cu capital inlegral/majorrtar de stat

163

• do la operatori cu capital privat

164

j

- de la buqetul de stat

165

- de la buqetul tocat

166

■ de la alie entitati

167

1 Q

Credite pentru finanțarea activilâții curente (soldul rămas de rambursat[

168

1

Redistribuiriidistribuiri totale cl OUG nr 29/2017 din:

169

- alte rezerve

170

- rezultatul reportat

171

') in Umila prevăzută fa ari 25 alin 3 lit b din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal cu modificări e și completările ulterioare

*") se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar prevăzute în Legea anualâ a bugetului de stet

SEF BIROU DIRECȚIA ECONOMICA


Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA TURISTICA BUCUREȘTI S.A.

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, SECTOR.1

C.I.F.: RO37830640

ANEXA 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

MII LEI

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an 2010

% 4=3/2

Prevederi an precedent 2019

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:

4.339

835

19,00%

6.635

1.644,0

25,00%

1.

Venituri din exploatare

0

0,00%

0,00%

2.

Venituri financiare

0

4

0,00%

0

0,00%

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.SEF BIROU DIRECȚIA ECONOMICA
ANEXA 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii tei

INDICATORI

Data finalizării

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

<1111

an 2020

an 2021

an 2022

an 2023

an 2024

0

1

3

4

5

7

8

8

8

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTI |IILOR. din

2.588

559

121)

0

1)

0

0

1

Surse proprii, din care:

0

(1

0

0

0

0

a) - amortizare

(1

<1

0

0

0

0

0

b) - profit

0

(1

0

0

0

0

2

Alocații de la buget

0

0

0

0

0

0

0

3

Credite bancare, din care:

0

1)

0

0

"“ir

0

0

a) - interne

0

0

0

0

0

0

0

b) - externe

(>

II

0

0

0

0

4

Alte surse, din care:

1)

0

0

0

0

0

0

APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL

2.588

559

w

0

0

~iii

0

- (denumire sursă)

0

0

0

0

0

0

0

APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL

1)

11

CHELTUIELI PENTRU INVESTI [11. din care:

2.588

559

120

1

Invesii[ii în curs, din care:

(1

1)

îi

0

II

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului

0

0

0

0

0

0

0

HARDWARE

1)

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

(1

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al

(1

1)

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)                  {

0

(1

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

~ir

0

0

0

1)

0

0

e) pentru bunurile de natura domeniului/privai al

0

1)

0

0

0

0

0

mii lei -

INDICATORI

Data finalizării

an precedent 2019

V aloare

Aprobat

IVCtlILZ.tH *11H

an 2020

an 2021

an 2022

an 2023

an 2024

0

1

3

4

5

7

8

8

8

8

- (denumire obiectiv)

o

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune. închiriate sau în

u

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

0

2

Investiții noi. din care:

2.588

559

120

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului

()

0

0

0

0

0

0

HARDWARE

122

68

0

0

0

0

0

WEBSITE

2.258

474

0

0

0

0

0

IJCWnVAliONAMENTSOH' AGENȚIE 1 ’IIRISM SI VVEBSI1 E

4(1

16

0

0

0

0

0

MOBILIER

10

0

0

0

0

0

0

CENT TIU INFORMARETURIST1CA

100

0

0

0

0

0

6

ALTE INVESTIȚII

58

1

0

0

0

0

0

QR CODE

0

100

0

0

0

0

AMENAJARE PUNC T 1NFO TURISTICA

0

0

20

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al

0

0

0

0

0

0

0

- înlocuirea geamurilor la clădirea administrativă

0

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al

0

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune. închinate sau în

0

0

0

0

0

0

0

mu lei

INDICATORI

Data finalizării

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

cauzai aia

an 2020

an 2021

an 2022

an 2023

an 2024

0

1

2

3

4

5

7

8

8

8

8

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

1)

0

1)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente

0

0

0

()

n

1)

«

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului

0

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

o

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

1)

0

0

d

b) pentru bunurile de natura domeniului public al

0

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

()

0

0

ii

0

6

0

- (denumire obiectiv)

0

0

»

0

0

0

(1

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al

(I

0

1)

0

1)

0

0

- (denumire obiectiv)

(I

n

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

d

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în

0

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

1)

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

1)

a

ti

0

o

0

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

0

0

0

0

0

0

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții.

0

0

0

0

1)

0

0

a) - interne

0

n

0

0

0

0

0

b)- externe

0

0

0

«

0

d

0

i*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

________________________________________________1

ANEXA 5


ANEXA 5


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
MII LEI

Nn crt

Masuri

Termen de realizare

An precedent 2019

An curent 2020

An 2021

An 2022

Preliminat / Realizat

Influente (+/-)

Inlluente (+/-)

Inlluente (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

5

6

5

6

Pct.l

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Măsură 1 - Reducerea costurilor in condiții de eficiență economică.

31-12-20

2

Măsură 2 - Lărgirea gamei de servicii

31-12-20

3

Măsură 3 - O mai bună promovare a serviciilor si lucrărilor

31-12-20

TOTAL Pct. 1

0

0

0

0

0

0

O

0

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. 1

1

Cauza 1 Creșterea salariului minim pe economic

01/01/2020

TOTAL Pct. II

0

0

0

0

0

0

0

0

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct, II

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 1 of 1

PROPUNERE INVESTIȚII 2020


QR CODE

100.000

AMENAJARE PUNCT INFORMARE TURISTICA

20.0001101 AL = |         120,000]


SEF BIROU DIRECȚIA ECONOMICAPaga 1 of 1GUVERIjA.NȚĂ »

CORPO3ATIVÂ