Hotărârea nr. 147/2020

HOTARAREnr. 147 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL SOCIETATII TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvemanță Corporativă nr. 571/24.04.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 45/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 150/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.;

in temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A., conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București O și societatea pe acțiuni Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.

Georgiana Zamfir


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București România, tel.: +4021 305 55 00, www.pmb.ro

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB

Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. BABA NOVAC NR. 9, Sector 3

Cod unic de înregistrare 37992692

Nr. Registrul Comerțului: J40/13076/2017                                    Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL

/ / //                                                                                        mii iei

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

Estimări an

N+l

Estimări an

N+2

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE

(Rd.l=Rd.2+Rd.5)

1

47610.00

232535.00

4.88

697880.00

837382.30

3.00

1.20

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

47372.00

232250.00

4.90

348375.00

418050.00

1.50

1.20

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Venituri financiare

5

238.00

285.00

565.00

641.00

0.00

1.13

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.l9)

6

47589.00

232390.00

4.88

348940.00

418691.30

1.50

1.20

4

1

Cheltuieli ae exploata re,(Kd. /= Rd.8+Rd.9+Rd.l0+Rd.l8) din care:

7

47589.00

232118.00

4.88

346550.00

413839.30

1.49

1.19

5

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

18335.00

166039.00

9.06

246651.00

295981.20

1.49

1.20

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

401.00

758.00

1.89

1024.00

205.00

1.35

0.20

C.

cheltuieli cu personalul, (Rd.lO=Rd.ll+Rd.l4+Rd.l6+Rd. 17) din care:

10

25847.00

59678.00

2.31

89252.00

105143.20

1.50

1.18

co

Cheltuieli de natura salarială(Rd.ll=Rd.l2+Rd.l 31    _    _

11

24685.00

56851.00

2.30

85750.00

101443.20

1.51

1.18

CI

ch. cu salariile

12

24685.00

55906.00

2.26

84536.00

101443.20

1.51

1.20

C2

bonusuri

13

0.00

945.00

1214.00

0.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, dincare-       __________

14

0.00

0.00

0.00

0.00

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor dfr_________

15

0.00

0.00

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

607.00

800.00

1.32

1268.00

1342.00

1.59

1.06

iirnci/

Cheltuieli cu contribufjile ^tqrate de angaja^

, \

17

v\

X 5$5.0Q

■ 1

3.65

ZA.

2234.00

2358.00

1.10

1.06

fi

ajtoebeltui^

de exploatare

18

rr

30(

56.00

V c.

\643.00

£■9623.00

12509.90

1.71

1.30

AiHtuîeli fir®

nciare

19

o'oo/

272^

Tf'

0.00

J).OO

1

li

IKEZULI Al UL BHUI


(profit/pierdere) (Rd.20=Rd.l-


20


21.00


145     6.90    2390


4852      16.48    2.03


IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21


382


776      16.48    2.03


IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

VENITURI DIN IMPOZITUL PE

PROFIT AMÂNAT__________

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR

ACTIVITĂȚI

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS


22


23


24


25


PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:__

Rezerve legale                   27

Alte rezerve Reprezentând--

facilități fiscale prevăzute de      28

IPPP                            ___

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți LUlIbLILUIItM suiwiui piupriiuu--

finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi


122              2008       4076      16.48    2.03


183


116      0.00     0.00


225      30.50    1.23


0.00       0.00     0.00


externe, precum și pentru constituirea surselor necesare


rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor «■altQLfQ&ntfi ■affiMBrfi.arastnr Alte repartizări prevăzute de Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-

pium în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar

vărsă minte la


31


32


33


1825       3851


bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capjtalJntegral sau majoritar de

  • - dividende cuvenite bugetului de stat

  • - dividende cuvenite bugetului

local_________________________________

  • - dividende cuvenite altor

acționari__________________________

fitul nerepartizat pe

jile prevăzute la Rd.33r' • Rd.34 se feoartizează la alte [i e și instituie sursă e deșănțare
mURT


CM


VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN

FONDURI EUROPENE, din care

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

C)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

6391

20192.38

64688.15

72450.73

0.00

0.00

1

Alocații de la buget

47

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

6391

20192.38

64688.15

72450.73

0.00

0.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

)

/

1

Nr. de personal prognozat la finele.anului

50

448

1215

2.71

1563

1652

1.29

1.06

2

Nr. mediu de salariați total

51

406

1132

2.79

1537

1621

1.36

1.05

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură

52

5

4

0.83

5

5

1.11

1.12

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

53

5

4

0.85

5

5

1.11

1.12

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

117

205

1.76

227

258

1.10

1.14

6

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a busețuluj de stat

55

0

0

0

0

0

0

0

7

"i"uu“iiviiJi^d muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ narcnanăl------------------- ....

56

0

0

0

0

0

0

0

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=

57

1000

999

1

993

988

1

1

9

Plăți restante

58

10

Creanțe restante

59

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB

Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. BABA NOVAC NR. 9, SECTOR 3


Cod unic de înregistrare 37992692 Nr. Registrul Comerțului: J40/13076/2017Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2020


mii lei


1

r "■

Nr.

rd.

Realizat an N-2

Prevederi an precedent (N-1)

Propuneri an curent (N)

%

%

Aprobat

din care:

7=6/5

8=5/3 a

contor

m

KG/Or

Hip

conform

Hotărârii

C.A.

Prelimina t/ Realizat

Triml

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

I.

VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2+Rd.22)

1

7,641

43,903

47,610

36,249

41,735

86,636

232,535

4.88

6.23

1

Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l2 +Rd.l3+Rd.l4), din care:

2

7,640

43,591

47,371

36,249

41,690

86,516

232,250

4.90

6.20

a)

din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

7,640

43,591

23,754

23,507

26,942

56,080

150,446

6.33

3.11

al)

din vânzarea produselor

4

0

300

110

0

0

0

0

0.00

0.00

a2)

din servicii prestate

5

7,640

43,291

23,643

23,507

26,942

56,080

150,446

6.36

3.09

a3)

din redevențe și chirii

6

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

a4)

alte venituri

7

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

0

0

0

120

120

350

0.00

0.00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.lO+Rd.ll), din care:

9

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

ci

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d)

din producția de imobilizări

12

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

*

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

0

23,618

12,658

14,507

30,197

81,009

0.00

0.00

alte venituri din exploatare (Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9+Rd.20+Rd.21, din care:

14

0

0

0

85

120

120

445

0.00

0.00fi)

din amenzi și penalități

15

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.l6~Rd.l7+Rd.l8|, din care:

16

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- active corporale

17

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

-active necorporale

18

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

M)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

f5) | alte venituri

21

0

0

0

85

120

120

445

0.00

0.00

2

Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+

Rd.26+Rd.27L din care:

22

0

312

238

0

45

120

285

1.20

586.78

a)

din imobilizări financiare

23

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b)

din investiții financiare                              \

24

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

c)

din diferențe de curs

25

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d)

din dobânzi

26

0

312

238

0

45

120

285

1.20

586.78

e)

alte venituri financiare

27

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.l3O)

28

9,313

43,882

47,589

36,233

41,704

86,593

232,390

4.88

5.11

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.ll3), din care:

29

9,313

43,882

47,589

36,196

41,639

86,508

232,118

4.88

5.11

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:

30

2,025

16,140

18,335

23,984

26,291

69,322

166,039

9.06

9.05

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+

Rd.37+Rd.38), din care:

31

1,448

10,987

10,748

21,460

23,892

66,437

155,273

14.45

7.43

a)

cheltuieli cu materiile prime                   x

32

1,260

9,667

9,613

20,335

22,805

64,968

150,383

15.64

7.d^

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care: y

33

133

874

819

783

635

989

3,132

3.82

6.15

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb             l

34

2

35

0

21

64

69

228

523.74

0.24

b2)

cheltuieli cu combustibilii               .

35

41

652

486

526

557

868

2,575

5.29

11^6

0

cheltuieli privind materialele de natura obiectfelodde inventar                  X 7^-JI /

36

17

184

121

222

186

193

796

6.56

7.00

d)

cheltuieli privind energia și apa /’ /S - - / |

-A

37

81

84

121

165

185

657

7.85

2.26

e)

cheltuieli privind mărfurile       [[           J * \

381

0

181

111

0

102

102

306

2.75

0.00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți / (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

':39/

44

310

251

385

553

603

2,146

8.57

5.66

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

/o

18

47

55

88

100

116

422

7.64

3.08

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:

41

7

170

145

174

188

202

775

5.34

20.56

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

7

170

145

126

132

143

551

3.79

20.56

b2)

- către operatori cu capital privat

43

0

0

0

49

55

59

224

0.00

0.00

<2

L yy


Ac)

prime de asigurare

44

19

92

50

124

265

285

950

18.94

2.60

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+

Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+_Rd.67+Rd.68+Rd.77). din

45

533

4,843

7,337

2,139

1,845

2,282

8,620

1.17

13.76

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

175

308

306

205

254

286

1,069

3.49

1.75

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

7

12

3

26

35

56

178

67.62

0.40

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

5

2

2

140

10

10

170

85.00

0.37

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

49

1

526

520

164

135

91

431

0.83

358.18

Cl)

cheltuieli de protocol, din care:

50

1

11

6

17

15

15

62

9.69

4.37

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

0.00

0.00

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

0

515

514

148

120

76

369

0.72

0.00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă ți publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

0

0

0.00

V '

0.00

- ch.de promovare a produselor

55

0

460

430

148

120

76

369

0.86

0.00

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 i (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.6O), din care:           A

56

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

dl)

ch.de sponsorizare in domeniul medical si 1 \ sanatate                                 / \

57

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.^

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, j   \ *

invatamant, social si sport, din care:      /

58

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- pentru cluburile sportive

59

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d3)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitku

60

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

61

144

304

258

336

376

426

1,624

6.30

1.79

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:

63

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

-interna

64

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

-externa

65

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

32

65

62

22

24

25

95

1.53

1.92

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

67

1

8

3

4

5

5

18

5.27

2.64

a

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

103

814

734

410

519

474

1,928

2.63

7.13*iii

cheltuieli de asigurare si pază

69

79

651

643

246

260

265

1,036

1.61

8.18

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

15

64

54

85

125

125

460

8.57

3.54

•3}

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

8

82

30

69

125

75

395

1330

3.88

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

>5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de ureentă a Guvernului nr. 109/2011

75

1

15

5

9

7

7

30

6.23

3.88

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri________________________________________

76

0

3

3

2

2

2

7

2.90

10.04

I)

alte cheltuieli

77

70

2,806

5,450

974

498

920

3,277

0.60

78.28

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:

78

89

308

401

261

173

180

758

1.89

4.49

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale                     .

80

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

c)

ch. cu taxa de licență

81

0

21

0

9

9

12

36

0.00

0.00

d)

ch. cu taxa de autorizare                        /|

82

0

19

0

30

25

15

75

0.00

0.00

e)

ch. cu taxa de mediu                          / |

83

0

17

0

124

24

35

195

0.00

W.

fl

cheltuieli cu alte taxe și impozite              / \ \

84

89

252

401

99

115

119

453

1.13

4.4\

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rcf.iP3V

Rd. 112), din care:                                        ||

85

6,840

24,951

25,847

10,435

13,896

15,621

59,679

2.31

3.78

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91) [

86

6,307

23,741

24,685

9,891

13,176

14,887

56,852

2.30

3.91

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.8^+Rd.§0), dr care:                                                      1

87

6,307

23,190

24,685

9,891

12,569

14,887

55,907

2.26

3.91

a) salarii de bază

88

6,307

23,190

24,685

9,825

12,440

14,887

55,530

2.25

3.91

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

0

0

0

0

0.00

0.00

c) alte bonificații (conform CCM)'

90

0

0

0

66

129

0

377

0.00

0.00

C2

Bonusuri(Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:

91

0

551

0

0

608

0

945

0.00

0.00

â) CHEIiUIEII sociaie prgVSZUUl ia 3fl. 2b am Legea HL 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și rnmnlptărilp ultprinarp din r^rn•

92

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- tichete de creșă, ct. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;____________________________

93

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b) tichete de masă;

95

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

c) vouchere de vacanță;

96

0

551

0

0

608

0

945

0.00

0.00

d) ch. privind participarea saianaților la prohtul obtinut înanulnrecedent----

97

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.!00+Rd.l01 +Rd 102_dincare:.

99

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

ă) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de oersonal

100

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

cj cheltuieli de natură salariată aferente restructuram, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete-----

102

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.l03=Rd.l04+Rd.l07+ Rd.llO+ Rd.lll), din care:

103

378

683

607

200

200

200

800

1.32

1.60

a) pentru directori/directorat

104

133

253

607

90

90

90

359

0.59

4.57

-componenta fixă

105

133

253

607

90

90

90

359

0.59

4.57

componenta variabilă

106

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

oj pentru consiliul oe admimstrație/consiliul de supraveghere, din care:______________________________

107

207

392

0

101

101

101

402

0.00

0.00

-componenta fixă

108

207

392

0

101

101

101

402

0.00

0.00

-componenta variabilă

109

0

0

0

0

0

0

0

0.00

c) pentru cenzori

110

39

39

0

10

10

10

39

0.00

—Sț

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit!

l££ii____________________________________________________________

111

0

0

0

0

0

0

0

0.00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator l\

112

154

527

555

345

520

533

2,027

3.65

3.60

u. Ane cneriuieii oe expiodidre

(Rd.ll3=Rd.ll4+Rd.ll7+Rd.ll8+ Rd.ll9+Rd.l20+Rd^

rlin rarp*

3

"113

359

2,482

3,006

1,516

1,279

1,385

5,643

1.88

8.37

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd 114-              fl

Rdll5Rdll6),din care:

114

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- către bugetul general consolidat

115

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- către alți creditori

116

0

0

0

0

Q

0

0

0.00

0.00

cheltuieli privind activele imobilizate

117

0

19

4

136

45

45

271

69.69

0.00

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata nersonalulul

118

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

alte cheltuieli

119

48

1,237

1,817

825

679

755

3,052

1.68

38.15III


IV


e)


a)


b)


C)


ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

«TOP?1?1*?________________________________

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și

provizioane (Rd.l21=Rd.l22-Rd.l25), din care:


2L fi.i


fl.2


f2) fTT120


121
1,226


1,185


555


555


585


2,320


1.96


0.00


3.80


0.00


cheltuieli privind ajustările și provizioanele -provizioane privind participarea la profit a salariaților


  • - provizioane in legătură cu contractul de mandat venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: din anularea provizioanelor (Rd.l26=Rd.l27+Rd. 128+ Rd.l29)f din care:

  • - din participarea salariaților la profit______________

  • - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

  • - venituri din alte provizioane


Cheltuieli financiare (Rd.l30=Rcf.l31+Rd.l34+Rd. 137), din care:

cheltuieli privind dobânzile, din care:


al)


aferente creditelor pentru investiții


a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:


bl) aferente creditelor pentru investiții

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă

alte cheltuieli financiare

REZULTATUL BRUT

(profit/pierdere)

(rd.l38=Rd.l-Rd.28)venituri neimpozabile

cheltuieli

nedeductibile fiscal


IMPOZIT PE PROFIT CURENT


DATE DE FUNDAMENTARE


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


0.00


0.00
0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


37


65


85


272


0.00


24


46


65


200


0.00


0.0024


46


65


200


0.00


0.00Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)136


137


138


139


140


141


142


143-1,67313


20


20


22


21


17


30


44


43,591


47,371


36,249


41,690


86,516b>

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat

144

2

Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29

145

9,313

43,882

47,589

36,196

41,639

86,508

232,118

a)

- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat

14B

3

Cheltuieli de natură salariată (Rd.86), din care: **)

147

6,307

23,741

24,685

9,891

13,176

14,887

56,852

a)

..........

147 a)

b)

..........

147 b)

c)

..........

147 c|

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

14B

119.00

581.00

448.00

612.00

665.00

1025.00

1215.00

S

Nr. mediu de salariați

149

108.00

569.00

406.00

589.00

628.00

997.00

1132.00

B

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.l47/Rd. 7491/12*1000)

150

5

3

5

X

X

X

4

X

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.7491/12*1000

151

5

3

5

X

X

X

4

c)

câștigul metilii tunaf pe saianat ți£l/pbfS05T13) 1 determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului Hp

152

X

X

X

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 149)

153

71

77

117

X

X

X

205

t •

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

154

X

X

X

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

W=QPF/Rd. 149

155

X

X

X

cl

Elemente de calcul a productivității muncii in unităti fizice, din care

156

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

1

X

X

X

- preț mediu (p)

158

X

X

X

- vaioare=QPF x p

159

X

X

XO M


c

- pondere in venituri totale de exploatare -Rd.l57/Rd.2

160

X

X

X

8

Plăți restante

161

9

Creanțe restante, din care:

162

- de la operatori cu capital integrat/majoritar de stat

163

- de la operatori cu capital privat

164

- de la bugetul de stat

165

- de la bugetul local

166

- de la alte entitati

167

1

Cred rame

ite pentru finanțarea activității curente (soldul isde rambursat)

168

1

Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din:

169

- alte rezerve

170

- rezultatul reportat

171

Director General                                                                                         întocmit,AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB

Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. BABA NOVAC NR. 9, Sector 3

Cod unic de înregistrare 37992692

Nr. Registrul Comerțului: J40/13076/2017

Anexa nr.3


Gradul de realizare a veniturilor totale
mii lei

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an N-2

% 4=3/2

Prevederi an precedent (N-

1)

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:

9343

7641

0.82

43903

47610

1.08

1

Venituri din exploatare*)

9343

7641

0.82

43591

47372

1.09

2

Venituri financiare

0

0

0.00

312

238

0.76

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB

Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. BABA NOVAC NR. 9, Sector 3

Cod unic de înregistrare 37992692

Nr. Registrul Comerțului: J40/13076/2017

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2020 fa M

mii lei

INDICATORI

uaiar-finalizări i

An precedent (N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent (N)

AnN+1

An N+2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

26583.34

6390.96

20192.38

64688.15

72450.73

1

Surse proprii, din care:

26583.34

6390.96

20192.38

64688.15

72450.73

aj amortizare

J

b) profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) interne

b) externe

4

Alte surse, din care:

majorare capital

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTkU INVESTIȚII, din rare*

26583.34

6390.96

20192.38

19179.65

21481.21

1

Investiții în curs, din care:

0

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

0

teren

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

1 1/

/

1//

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

/

c) peAVru ounUhid de H3tUr3 domeniului privat al statului sau al i intt-atiî.^dmlnlctrQfin-tQritnri-îln- _

1   \

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului

a Mu

^^erțumire obiectiv)

*\\ ,

- (denumire obiectiv)

%

fi^stițjhoi, din care:

•■pX ■/z/

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

24212.24

4946.01

16253.94

19179.65

21481.21

UTILAJE SPECIFICE

20824.28

2726.66

8097.62

9555.19

10701.81

UTILAJE MICA MECANIZARE

181.25

62.34

289.67

341.81

382.83

AUTOUTILITARE, MIJLOACE DE TRANSPORT

0

881.62

1040.31

1165.15

UNELTE,SCU1.E,ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE

614.95

588.68

469.24

553.70

620.15

Depozit materiale si Container organizare si funcționare șantier

1934.3

1,098.40

5883.25

6942.24

7775.30

Container

42.3

28.60

281.3

331.93

371.77

Licențe softuri proiectare - diverse specialități

4.26

0

0.00

0.00

Licențe softuri devize

13.7

13.40

0

0.00

0.00

Licențe oftice si Windows

50.2

50.00

0

0.00

0.00

licențe softuri- diverse domenii

228.76

269.94

302.33

Unelte mica mecanizare

547

377.93

122.48

144.53

161.87

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

uj penii u uui iunie uy i id tura domeniului public al statului sau al

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

Z/

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

investiții ereciudie ia i rffboi 11 zarne corporale existente (modernizări),

/

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

—*--

-

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

g

u/ pentru uuiiullie UU lldlUId domeniului public al statului sau al x

(denmîțjre obiectiv)

L:

A * f

X

I

l(qer

\ \          ii

jumii^.obiectiv)

cri

/ X

_

J

C 1

/ej pentru uuiiuihc ueyraiuia domeniului privat al statului sau al

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din

- denumire obiectiv

- denumire obiectiv. ...

4

UBVdTrȚdn? âWlrațn fiy iiiiuumzdii

2371.1

1444.95

3938.44

0

0

DOTĂRI ORGANIZARE ȘANTIERE

627.60

287.48

954.76

MOBILIER SI APARATURA TESA

503.50

496.24

686.35

AMENAJARE SI DOTARE PUNCT LUCRU/depozit/iaborator

898.50

661.23

2055.47

DOTĂRI BAZA DE PRODUCȚIE

341.50

241.86

5

Rambursări de rate aferente creditelor.nentru investiții, din care:

a) interne

b) externe

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB

Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S A

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. BABA NOVAC NR. 9, Sector 3

Cod unic de înregistrare 37992692

Nr. Registrul Comerțului: J40/13076/2017

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante


Anexa nr.5


mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (N-l)

An curent (N)

An N+l

An N+2

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plățî restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Măsura 1...

X

X

2

Măsura 2 ...

X

X

Măsura n ...

X

X

TOTAL pct. 1

X

X

145

X

2390

X

4852

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1

1

Cauza 1...

X

X

2

Cauza 2...

X

X

Cauza n...

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. 1 + pct. 11

145

X

2390

X

4852

X