Hotărârea nr. 146/2020

HOTARAREnr. 146 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE CONSOLIDARI S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Consolidări SA

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvemanță Corporativă nr. 424/12.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 44/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 149/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 95/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe apțiuni Compania Municipală Consolidări S.A.;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 398/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Consolidări SA;

în temeiul prevederilor ari. 129 alin. (2) lit. a), aiin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Consolidări S.A., conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Consolidări S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România, tei +4021 305 55 00, www.pmb.ro

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: Consiliul General el Municipiului Bucurwti

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDĂRI SA

SedluUAdreia: BUCUREȘTI, SECTOR 2, STR.TRAIAN NR.44

Cod unic de înregistrare 37764937

Nr. Registrul Comerțului 440(9349/2017

CSSV: 36.723.000 lei


ANEXAI


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2020


MII LEI

INDICATORI

Nr rd.

Preliminat an 2019

Propuneri an 2020

% 6>(5I4)*1OO

Estimări 2021

Estimări 2022

%

%

l  ....

9»7/5

10«8/7

_0_

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE iRd 1=Rd.2+Rd.5j

1

112,936

369,900

326.73%

395-00ol

420.000

107.05%

106.33%

1

Venituri loiale din exploatare. d n care:

2

112.933

369,000

326.74%

395 000

420 000

107.05%

10623%

a;

subvenții cf [^vederilor legala In v goare

3

0

0

0

0

bl

transferuri, cf prevederilor legale Tn vigoare

4

0

0

0

0

2

Venituri financiara

5

3

o

0.00%

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE iRd.6=Rd.7+Rd.19)

6

112284

366.382

32627%

392267

416.706

107.07%

10623%

1

Cheltuieli de ext? calare |Rd 7*Rd.B+Rd 9+Rd.10*Rd 18], din care:

7

111.665

365,771

327.56%

391.567

415.906

107.05%

10622%

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

53.131

247.311

468.47%

253.494

273,774

10230%

108.00%

0.

cheltuieli cu Impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

16

100

625.00%

110

114

110.00%

103.64%

c.

cheltuieli cu personalul {Rd.lO^Rd 11+Rd.14+Rdl6+Rd .17), din a

10

53.541

111.320

207.92%

129 963

132.518

116.75%

101.97%

co

Cheltuieli de natură salarial-XRd 12+Rd.13)

11

51.217

105 895

206.76%

123,845

126.322

116.95%

102.00%

CI

eh. cu sa ariile

12

48 580

98 965

203.72%

116.250

118.575

117.47%

102.00%

C2

bonusud

13

2.637

6.930

262.80%

7.595

7,747

109.60%

102.00%

C3

alte chelluiell cu personalul, din care:

14

0

0

0

0

cheltuiel cu petl compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

0

0

0

0

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor organe de conducere si control, comls.i sl comitete

16

648

1,148

177.16%

1,171

1 194

102.00%

101.96%

C5

cheltuiau cu slgurările fl protecția soda â, fondurile speciala | sile Obligați1 legale

17

1,676

4,277

255.19%

4.947

5002

115.67%

101.11%

0.

alte cheltuieli de e^oatare

18

4.977

7.040

141.44%

8.000

9.500

113.64%

118.75%

2

Cheltuieli financiare

19

619

581

93.86%

700

800

120.48%

11429%

III

REZULTATUL BRUT iprofi’.'p erderei fRd.20=Rd.1-Rd.6)

20

652

2,646

406.37%

2.733

3,294

10321%

120.53%

tv

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

0

0

0

0

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

0

0

0

ol

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

0

0

___0

0

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

24

0

0

0

0

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

0

0

0

0

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA ’MPOZITULU)

26

652

2.648

406.37%

2,733

3.294

10321%

120.53%

1

Rezerve legale

27

33

132

400.00%

137

165

103.79%

120.44%

2

Alte rezerve rBErezeniAnd facilitat fiscale pmvtajte de -&ss

28

0

0

0

0

3

Acopriroa pierderilor contabile din anii pracedenți

29

619

2516

406.71%

2.596

1,652

103.18%

63.65%

4

Constituirea surselor crotx- de Finanțare pentu proiectele cofina-^a

30

0

0

0

0

l'

5

Alte repartizări prevăzuta de legs

31

0

0

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28, 29 30. 31 [Rd.32=Rd.Z£-(Rd.27 la Rd 31) > = 0)

32

0

0

0

1 477

7

Participarea salariaților la profit In imita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul pperaiiTului economic In exercițiul financiar de referința

33

0

0

0

74

n

regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor. In cazul societA(il<x/ compani' or naționale șl societăților cu capital integral sau mapritar de stat, din care-

34

0

0

1,329

a|

- dividende cuvenite bugetului da stal

35

0

i0

bi

- dividende cuvenite bugetului loca'

36

0

0

1.329

ci.

- dividende cuvenite altor acționari

37

0

0

0

0

4^—

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 31 • Rd 32 se renerlizeuA la oile rezerve 1i constituie sursă proprie de finanțare

38

0

0

74

or cXi/

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

0

0

0

0

\ r-

/

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

0

0

0

'v. l-

al

cheltuieli materiala

41

0

0

0

0

V

b:

cheltuieli cu salari te

42

0

0

0

6

cl

cheltuieli privind prestările de servid

43

0

0

0

0

■Șt*

d?

cheltuieli cu redama ai publicitate

44

0

0

0

0

- —

e)

alte cheltulel

45

0

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:

46

8.262

15250

18468%

11.300

9 528

74.10%

8422%

1

Alocații d« la boțst

47

0

0

0

0

lalocațil bugetare aferente (Ușii ontMaementelor din anii inter

48

0

0

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

8.262

8,731

105.68%

8,500

9.000

9725%

105 88%

X

ITE DE FUNDAMENTARE

1

Nr, de persnf al pr^nozat la finele anulu

50

816

i.sool

183.82%

1.500

1.500

100.00%

100.00%

2

Nr.mediu de aaariatl Iota

51

737

1.300

17629%

1.500

1.500

11528%

100.00%

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/perscanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natură saiarială*)

52

5 785

6 788

11724%

1 0» £ O

7 018

10126%

102.01

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (tel/persoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială. recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**;

53

5.785

li

6.779

117.18%

6.914

7.052

10Z0MÎ

-102.00%

5

Productivitatea muncii In uniiifi valorice pa total         mediu [mii

54

X

X

X

X

X

X

X ‘'-J

6 7

Productivitatea muncii In unilW valorica pa total personal mediu rac Productivitatea muncii în unilflt,: fizica pe total personal jafădrai

55

56

X X

X

X

X X

> >

X

X

X

X

X

X

X

8 9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale |Rd.57=iBtf^atwwg

PINI restante                                //

994

l     27 411

______9W.

18.000

99.86%

66.67%

993

12.500

992

6.500

100.03% 69.44%

99.91%

68.00%

10

Creanțe restante-----------------------ti nn).flthtt

j59

14 361

15000

10445%

10 500

A 7,400

70.00%

7048%rA

ifA


"i Rd.52 = Rd151 din Anexe de fundamentare nr. 2

“1 Rd.53 = Rd 152 din Anexa de fundamentare nr. 2 CONDUCĂTORUL UNITATII ___municipală

CONSOLIDĂRI


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTUL!


FINANCIAR-CONTABIL


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIE! PUBLICE LOCALE. Consiliul General al Municipiului București

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CON5OUDARI 5A

Sedkil/Adreaa: BUCUREȘTI, SECTOR 2, 8TR.TRA1AN NR.44

Cod unk do Inre^HeUmo 37754937

Nr. Reglatmi Comerțului J4O/1348/2OIT

CMV: M723.000 tel
MWb HA /JoJa


Detalierea Indicatorilor economlco-flnanclart prevlzuțl In bugetul da venituri |l cheltuieli țl repartizarea pa trimestre ««etalareun LEI

INDICATORI

Nr rd.

Aprobat an 2918

Propuneri an 2020

Re MUat Ml*

conform Hotărârii CGMB NR. 3«/M,M_K1 9

Rectificai an 2011 (HoL CGMB NR.S5W1A

Rectificai decid* CA nr. 28 din 20 dec 2011

PreHminal anMtl

TRIMI

TRIMB

TRtM III

AN 20»

<3

1

3

3

3a

4

4a.

4b

8

!i

«b

Sc

B

1

VENITURI TOTALE (Rd2*Rd 22)

1

77kM0

IU,™

H0.41B

111.44*

.11Z1M

i».iw

•MM

721,805

XflOflfl

1

Venituri totale din exptaatxre lRd.3*Rd 8’Rri (HRd.12*Rd t3»Rd.14). din caro.

2

I7.0B0

.Ii *.™>

tIMil

1«M«

nun

»VM

_

■)

din producția v*ndut* (Rd,4+Rd 5*Rd 8+Rd.T), din care

3

1IJM

1H,™

1M.OOO

100,090

1D4.S1»

18,464

•tjw

111H1

541,000

aii

din v*nzarea prnlueoicr

4

0

0

0

0

0

0

__________»

ol»

din aervkdl preotate

6

M-M*

1W.BM

.twjflfl

100,000

.IM"

91,150

|W)W

3-4D.OOO

•3)

din redevențe țl chirii

8

12

120

fl

9

î

afla venituri

7

12

o

0

0

f

0

0

9

bl

din v*nzaraa mflrfurtkM

8

0

0

0

0

0

?

0

0

A

c)

din subvenții fl transferuri de exploatare aterenia cifrei de afaceri note(Rd.tO4Rd.il). On căra;

9

0

0

0

9

9

0

0

0

_ «

CI

subvenții, cf prevederilor legate In vigoare

IC-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2

transferuri, d piwredartor legete tn vipere

11

fl

0

0

0

0

o!

0

di’

12

1>H

IWO

AOOO

3,000

a

0

»

0

•>

venituri aferente costului producției fn cura de execuție

13

W.01D

1MOO

*JM

1.WO

3,000

16000

io,m

0

alta venituri din exploatară

(Rd.l5*Rd.16»Rd.19*Rd20*Rd.2l|. din care

14

0

0

____«

Ifl

0

0

9

H)

din amenzi ți penaUUțl

b

0

18

Ifl

I*

0

0

9

O)

din vlnureo activelor țl otte operați rte capital (Rd.l7*Rd 18), din care;

10

0

0

0

»

0

0

0

- adhre corporale

17

0

»

0

0

0

jfli

0

0

• activa nocorporate

tB i

0

0

0

0

0

____0

fi

0

f3)

din sutoVH^yi pertru investii

10

0

0

0

0

0

0

HI

fn TratHan* wUfeK<<or CO2____________

20

fl

0

«

0

»

0

1

f5i

atto v araturi

71

0

0

0

0

5

0

0

0

.. .,

3

Venfiuri ftnandere(Rdi3*Rd.24*Rd\25*Rd.2fl*Rd^7)1 din care.

a

1

»

2

2

I

0

0

0

»

din imobilizări financiare

ii

0

0

0

0

. 1.

0

0

oi

b)

din Investiții financiare

M

0

fl

0

«

0

0

»

0

0-

C)

din diferențe de curs

25

0

0

0

0

fi

0

0

0

dl

CifiiîflUKi

1

0

01

fl

3

0

iol

0

0

•)

atta venituri financiare

27

0

1

2

0

0

0

fl

0

11

CHELTUIELI TOTALE (RdWRd.130)

28

U.M3

219,000

IH.Wi

1114M

zr.W»

103,814

227,017

M0J0I

1

Cheltuieli de exploatare (Rd 3l+Rd.79*Rd 80» Rd 120;. din care;

»

4J;M3

210.000

ih^m

llljiM

111,888

ti.»™

10MU

2M.8M

Mi.™

A ChelluteH cu bunuri fi servicii (Rd.îT+Rd.39+Rd 45). din OUt;

30

11JMT

«2,371

fii.ioa

UL13I

7,922

Wn

142,001

247,311

At

CheftuiaN privind stocurile (Rd.32*Rd 33*Rd.3fl+Rd.37*Rd 3B). din care

31

«.»D

7I,S*S

M.4M

W.MO

«IM

2i.m

SMJ»

91.832

•1

cheltuieli cu materiile consumabila

s

M.715

Jl^OO

IM»

n.m

3,784

____a».’»

BU17

»*00

b>

cheUUMI cu matariaWa consumabile, din care

33

MT

i.«»

1.150

1JW

ur

2M

tio

L040

__

bl»

chonuMI cu piesele de schimb

34

0

MO

3M

wo

4O(

26

IM

300

487

cheltuieli cu combustiblU

35

IM

1LS00

MO

W

817

IM

MO

S40

TBO

T

eheftutefi privind materialei* de natrea obtedekx do

38

2»7

5*0

000

100

3,534

241

**3

8231

1JM

cheltuieli privind energia |l apa

57

3B

100

180

IM

191

98

130

101

Ol

cheltuiau privind mflrturite

0

0

0

0

*

«I

0

*

A2

Cheilulefi privind senridilo executate de terți (Rd 40» Rd 41*Rd44>, din care:

20

1.4»

□ MO

1,920

t.N»

1809

CU

13.744

28.989

al

theftuteli cu tatrev-neraa |i raparețM»

40

0

0

20

20

11

20

M

in

170

t>)

cheltuieli privind chiriile (Rd 42»Rd,43) din care:

41

1,500

l.flOO

),*»

.J31

M*

4xaai

11.724

7£I«

bl)

- care operatori cu capital Wegral/majorttar de tui

0

0

0

0

0

0

J

1

Ml

- c*tre operetofi cu captai pwd

A?

1.SU

3,we

1,509

1,BM

UJ»

308

<413

11,724

HM*

C|

prime do asigurare

n

300

300

352

2M>

1JM

1.800

__L»

A3

Cheltuieli cu alte serricU executate de terți (Rd.4fl*Rd 47*Rd 40* Rd 50*Rd.01*Rd.fi2«fld 66»R4 87

+Rd.®»IRd.77), din care:

44J34

IMW

24371

31.104,

2MH

72,788

110,000

a'i

chMtiĂoH cu colaboratodi

«

0

2

»

1

0

B

10

18

. »

»>

cheltuieli privind ajmhiwnete fi onorariul, din care

47

1

wo

150

80

HO

IM

bl) | cheli utafl privind consuiUnța juridic*

4*

i

890

150

88

100

«0

ISO

c>

dieHdeH de protocol, rodam* >1 publicitate (Rd WRd.52). din care-

40

«

o

0

0

60

M

M

e'l

ehoftuWI de F-âfswd. On care;

50

0

0

0

0

0

—Ș|

0

0

Q

- lichafe cadou potrivit Legii nr 493/2006. cu modificările ulterioare

51

0

0

l\ 0

11

/ .

fl

0

0

CSI

chtituteH de redăm* |l puMtettate din care;

y

9

_____•

fl

«

0

00

_

50

• ttehete cadou pw cheltuieli de rodam* țl pubUdUte, potrivit LegU nr 193/2006, cu modificările ulterioare

G3

0

0

0

Cl:

-tichet» cadou ptr campanii de marketing, otudiul pieței, promovarea pe piețe existenta uu noi potrivit Legii nr 193/2006. cu modtficilte ulterioare

54

0

0

0

fl

«

0

(f.

G \

19

• ch.de ;r:HTxivare a j. roi mat*'

M

0

0

0

0

50

■ li aft

HȚĂ
TIVĂ
d)

Ch. cu sponsorizarea<Rd.57*Rd.58*Rd.OO). din care:

58-

D

0

0

0

»

0

«

o

a

d1)

ch de sponsorizare In domeniul medical ji sanâtate

&7

o

0

»

Q

0

___________"

dl)

ch. de sponsorizare In domeniile educați®, în vi; ftmârti. social ți âPM. dki care.

5S

»

«

4

B

- p-wiăhL CiliblȚifc' sromve

56

«>

ch. de iKrerara'Jxre pentru aba acțiuni țl

W

8

0

»

0

0

f

0

0

•1

cbebuieU cu irararaiid de bunufl fi pwwane

«1

«2

SM

1W

too

30

10

a

40

f)

cheltuieli de deplasare, detațtre, iranster din care:

tt

3

___60

M

50

Q

3

id

- cheituMI cu diurna {Rd.fi4*Rd.65)r din care:

*3

3

80

M

50

8

«

Urtema

M

0

50

___Ml

0

D

s

5

■«tema

65

3]

0

*

0

0

C>

61

cheltuieli poftele ți taxa de telecomunicații

M

13t

140

140

140

141

30

•«

150

hl

chaftuMI cu seiwdlte bancare ți asimilate

«7

7

70

70

17

1B

30

))

afle chebuieli cu serviciile executate da terți, din care-

1

34

. U

82

37

M

H

110

11)

cheltuieli do adj urare țl pazA

80

*

10

A

0

4

«

D

ei

cheltuieli privind întreținerea ți funcționarM tehnicii decalcul

70

p

2

2

2

1

10

«

13)

chebuteQ cu pregSJrea prufestonalA

71

11

7

10

00

H

«

13

40

»)

cfreftuHHi cu reevaluarea knobiHzâritof corporale ți neuofporalO. din care:

72

*

0

0

0

»

4

«

a

-aferenta buturilor de natura domeniuM public

73

0

0

*

0

0

a

°

B)

chebuleU cu prestațilla efectuate de filiale

74

s

0

*

0

0

»

A

«)

chebule» privind recrutarea ți pttaarea pereonaluiul de conducere cf Ordonanței de urgenți a Guvernul nr 10V2011

7S

4

-------•

0

0

0

6

0

s

17)

cheltuieli cu anunțurile privind IlatițUle țl alte aTJr1.ml

7a

20

B

10

t8

«

Jl

alto cheltuieli

77

4.127

w.we

1BtD«2

11,012

34 441

JJ01

20.110

71^»

I1*JW

B CheUuWi cu knpoxbe, taxe 0 vâralmlMe MtanHate (Rd.TfHRd 80* Rd 81 *Rd82*Rd83*Rd.B4>, din cam

7b

2M

w

300

MU)

18

30

*•

75

•)

Ch. cu iau pt.adfvitMea de eiptoatere s răsunător minarete

70

»

0

0

0

b)

eh. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice ți resursele minerale

80

- *1

0

0

0

A

o>

ch. cu taxa de licența

81 !

1

0

0

0

0

a

dl

c±_ cu taxa de autorizare

82

0

0

___0

0

0

•J

ch. cu taxa de mediu

w

0

0

0

0

. »

0

n

chebuieli cu alia laxe ți impozite

84

»

300

7W

)•

«

M

78

. 1.M

C ChaiUHOcupereonaM(Rd80*Rd.O&<Rd 1C3*Rd.112),dm care:

â3

w.m

70.272

«,•54

M.0M

b,M1

11.5M

45.Hr

7a,€11

III.»

CO

Cheltuieli de naturi salariatl ■ >'10.87* Rd.91'1

M

21.MT

n.jn

57,041'

_ 5T.A11

A1J17

IT^M

7 4, >05

1M20W

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.88*Rd 8&*Rd.OO), din care

flr

*M7Î

77,328

57,730

1UM

•0,7"

n.ou

M.SU

i1, solarii de bazA

85

11,(71

77,320

EAJ946

M,»*S

U-lOi

31,230

(7,IM

*Sj1S0

b) sporuri, prima ț alte bondlcațH aferente Mieriului de bazA {conform CCM)

M

0

0

1.AM

1,010

1,«1«

<24

i

1,*M

1,(0*

cj .n«        (awifm CCWI

0

D

B

0

0

0

C2

Bonueuri (Rd 02+Rd 95*Rd.D0*Rd 07* Rd.BOX din care

Pi

H

30

ZH

1W1

1.B37

1.1»

£523

4.m

a) cheHuioH sociale prevăzute la an. 21 din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările țl cumpletArile ubertoare, din care:

02

6

•0

80

8T

M

5fi

100

- tkhetede creți, cf. Lepil ru 163/2008 cu modlftcArile uherioare;

03

®

0

0

0

A

0

0

0

0

- UctMte cadou pentru chenuMI socialo pctftvb legii nr 1612008. cu modlficirile uberioare:

04

tl

0

0

0

0

0

D

A

0

bl ucheie de rrast

05

0

1

0

0

0

o

ti :che4e ss Yf&frtK

w

«

P

o

0

0

0

0

0

. 0

d) ch. privind partkiperea salartațUw la profitul obținui In anul precedent

07

A

D

0

»

0

0

0

0

e) alte cheltuieli conform CCM

08

H

30

2J11

2.MO

17Ț1

4.021

C3

AM» cheituteH cu personalul (Rd 100*Rd.10l*Rd.102|, din care:

00

A

D

»

»

A

0

a> eh. cu pttțMe compensatorii aferente (faponibHlilrttor dopereonal

100

0

A

0

«

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite In baza unor «afc>i luMțJt-m u

101

»

6

P

V

1

c) cheltuieli de naturi MiarialA aferenta rewucturari> privatizării. cdmhietratar Spadei. abe comisii ei cornițele

in

0

1

»

«

O

â

0

C4

Chertuteb aferente contractului de mandat «f a altor organe de conducere al control, comisii si comitete (Rd.1M*Rd. IQ7*Rd.110* Rd.111 >. din care

103

UJ

814

Ui

ou

Ml

______J«1

w

111

1,141

a* p*r£!-d dbactaiVdlrectorat

104

«

120

157

157

116

241

378

*!•

•GQr-țwnoffța flxl

105

120

1V

157

115

370

-ca~nnwrti variatxUb

toc

A

0

0

0

0

0

4

8

0

b) pentru consiliul de admtoittrație/cortsHiul da supraveghere. din care:

107

4U

514

NI

381

371

111

2*S

373

*M

KKHmxXwrtUI ft*&

482

514

371

113

243

T71

SM

<omirr>«nUi variabili

150

d

0

0

o

1

0

0

0

c) pentru cenzori* secretariat AGA

11a

0

0

IM

120

M

U

IDO

yo

d} pentru alte comisii ț comrteta constituite potrivit legii

tu

0

0

0

' f 0

0

0

0

C5

Cheltuieli cu trâmifad’ita datorate de <rca«t-x

112

€57

L4M

1,777

2377

i,m

721

1.7*0

3,032

HJTT

D Alte cheltuiau de exploatare (Rd.114»Rd.1l7*Rd 11fl*Rd 11®»Rd !2ChRd.1îl|.dkicare.

113

1,370

1,050

HI 07

*,»7

4.177

1,545

3,235

a,Md

7.M0

«)

rfiehideU cu majorări țl penâUtflți (Rd 115+Rd.f Iflț. din care:

114

282

000

—“

1=T!Ț

1,717

1JW

329

535

HO

MC

- cttra Bugetul general consolidai

115

A

0

0

0

0

cttra an creditori

1 »H

W

aoc

1.T17

1,717

335

MO

5W

b'

cheituMI crvind adnota imobMzata

117

0

0

i]

0

»

0

0

0

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

115

0

0

0

0

0

0

0

«

hptf ehartuteH

110

0

im

150

IM

>

10

1-     "

M

/'. . . «

>)

ca^dMrnorttzerei ImotoUWritor corporale ți necorporai*

1 087

7.000

4.W

X7M

tJ50

2J10

«*>

1__MB

0

jjiȘlAri țl deprecieri pentru pierdere de valoare ți pin4ztani iRd.122-Rd.12Ti. dm Gărtr

ii!

0

«

\ o

- —1

u

M

u

Vi


fi)

cheltuieli privind       îș ți proviiioarieM

122

a

0

fi

fi

»

•9

u

160

ni|

-provizioane privind participarea la profit ■ -iriațllw

123

0

0

0

0

0

0

11.2)

- provizioane In legătură cu contractul do mandat

124

«

0

0

0

0

0

>2)

venituri din provizioane țl a^ustâri pentru depreciere sau pierderi do valoare, <hn care:

125

0

0

0

0

0

fl

121)

din ereiaraa provizioanelor (Rd.t27+Rd.l28*Rd.1»), din care:

125

0

0

0

0

0

0

- din participarea sam x la profit

127

0

0

0

0

0

0

- din deprecierea imobtilzîrtor corporale ți a activelor drcutante

126

0

0

0

0

0

0

- venitul din aMo provizioane

129

0

0

0

0

0

D

2

CheltuieH financiare (Rd.131*Rd.134*Rd.137), dtn care.

130

0

0

819

0

0

317

501

•>

cheltuieli prtviftj dobânzile (Rd.138«Rd.139). din care:

131

0

0

119

0

194

387

681

Bl)

aferente creditelor pentru investiții

132

0

0

0

0

0

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curente

133

0

0

819

0

194

387

081

*•>

tiwBuieU din diferențe de cure valutar (Rd.135* Rd.138)

134

0

0

0

0

0

0

bl)

aferente creditelor pentru investiții

135

0

0

0

0

0

0

b2)

aferente creditelor pentru activ «tal ea curent*

130

0

0

0

0

0

0

c)

alta cheltiMl financiare

137

0

0

0

0

0

0

tn

REZULTATUL BRUT (profit/pienlore) (Rd.VRd.28}

130

-5,030

4,700

10

10

052

• 11,620

• t 0,064

-1,112

2.640

venituri neimpozabile

139

0

0

0

0

0

0

0

cheifuieli nededudlbHe fiscal

140

Q

0

2,332

485

805

940

14»

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

0

782

0

0

0

0

V

DATE DE FUNDAMENTARE

0

0

0

0

0

0

1

Venituri totale din exploatare. din căra: (Rd-2)

142

37,00»

214.700

1194«

118,410

112,933

18,4»

934»

225,905

380,900

•1

* uri dm BubvtnVI 1 transfaruri

143

w

* alte venituri care mi se leu In calcul la determinarea

144

2

CMbMII totala din ngtoalara. din an: Rd2»

145

43,583

210,000

119,400

119,409

111,088

27,978

103,814

226,830

386,771

B)

- cita cheitiMeU din exploatare can nu ae iau Tn cata^ la datarmlnaraa raartatuM brut realizai Tn anul procaderit. cf Legii anuala a bugetului de Mal

140

3

ClwHuWi da naturi salarial* fSd.M) din care

147

20,007

77,3»

67,94*

67,940

*1417

17,408

43,822

74,805

105.895

El

147a

EI

147b

El

147c

4

Nt, d« personal progrxizat ta finele anului

140

450

1,000

060

850

018

980

14»

1,500

1,500

5

Nr mediu de Mleriați

140

328

1.1M

740

740

737

OM

1,100

1433

1400

0

■)

Câștigul mediu lunar pa salariat (leVpenoanâj determinai pe baia cheftutamor de nalurâsalarlilâ |{Rd. 147/Rd. 14H)J/1 r 1000)

160

7,412

B,960

8,624

0,528

6.791

6,447

6,609

8,741

6,788

»)

Câștigul mediu lunar pe talatal (Id/perwanâ) determinat pe bau cheltuielilor de naturi salarlalâ, cf. OG 2B/2013 [{Rd. 147-fd.02*-rt. D7 KRd. 14eytr 1000

151

7,412

6.060

mit

0,513

0,786

8430

6,602

8,732

6,779

C)

Câștigul mediu lunar pe Mieriei (leL/penzurt determinai pe baza cheftuielUar de naturi salarialâ, recalculai cf. OG nr 28ZM13 0 Legii anuale a bugetului de stat

152

7,412

5,860

Ml 7

0,513

6,786

6,438

6,602

6.732

6,779

7

•>

ProductlvttatM muncii Tn unități vModca pe letal personal mediu (ieVpersnanâ) (Rd 2/Rd.148)

153

115

t95

101,373

181,373

153433

18478

84,773

183J16

203.048

Product! viatei muncii tn unitfițl valorica pe total penonal mediu recalculată d. Legii anuale a bugetului da sUt

154

11*

1«5

181,373

181,373

153433

18470

84,773

183418

263,14*

PmduciMuiaa muncii în unrtâțl fizice pe total panoul mediu (cantitate produsa fintta/penoanâ) W»0PFrRd.14fij

155

49.U0

02,727

a

X

X

X

X

,X

dl

Elemente de calcul a productivității muncii In unUțl fizice, din care

150

0

0

X

X

X

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF) «MP»

157

18,000,000

91,000,OM

X

X

X

X

X

K

* prut mediu (p)

150

0

0

X

X

X

X

* vataere*OPF x p

159

37,500

213,860

X

X

X

X

X

K

• pondera in venituri totale de exploatare • Rd.lfll/Rd2

100

1

1

X

X

X

x

8

Plți restante

101

0

0

X

27,411

24,000

1      20,000

19,000

10,000

D

Creanțe restante din care-

102

0

0

X

X

14,361

18,000

14,000

to.ooo

16,000

- de la operatori cu capriai Wegrai/majoritar de atat

103

0

0

X

X

14418

«,000

14,M0

10,000

15,000

* do la operatori cu capital privat

104

0

«

X

X

0

0

0

0

0

■ dolabugetre de atat

105

0

0

X

X

41

41

41

0

8

■ do la bugetta local

100

0

0

X

X

2

1                 0

0

0

0

- do la aria entitatl

107

0

0

X

X

0

1                 0

0

0

0

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul râma* de rambursai}

108

7,351

0

X

X

7451

3,676

11,OM

11,000

11,000

11

RedtetribuiriMMribuiri totala cfOUGnr 2W2017din:

109

< afle rezerve

170

* roZMrialul reportai

171

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: Conilllul General el Municipiului București

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CONSOUDARI SA

Sedlul/Adrosa: BUCUREȘTI, SECTOR 2, STR.TRAIAN NR.44

Cod unic de înregistrare 37764937

Nr. Registrul Comerțului J4W9349/2017

CSSV: 36.723.000 lei

Gradul de realizare a veniturilor totale In ultimii doi ani


Anexa nr.3 jQ fJCtiKfy

MII lei '

Nr

INDICATORI

Prevederi an precedent 2018

%

L-3/2

Prevederi an precedent 2019

% 7»6?5

Crt

Aprobat

Realizat

Aprobat

Preliminat

0

1

2

3

4

8

1

7

1.

Venituri totale (rd.l+rd.2), din care:

250,000

37.660

15.06%

119,418

112,936

94.57%

1

Venituri din exploatare

250,000

37,659

15.06%

119,416

112,933

94.57%

2.

Venituri financiare

0

1

2

3

150.00%CONDUCĂTORUL compartimentului financiara: ont abil

’J-non

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: Consiliul General al Municipiului București Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDĂRI SA

Sedlul/Adresa: BUCUREȘTI, SECTOR 2, STR.TRAIAN NR.44


Cod unic de înregistrare 37764937 Nr. Registrul Comerțului J40/9349/2017 CSSV: 36.723.000 lei


ANEXA 4


Programul de Investit)!, dotări ți sursele de finanțare 2020

ml> lei

an precedent 2019

Valoare

INDICATORI

finalizării

Investiției

Aprobat

Realizați Preliminat

An curent 2020

Anul 2021

Anul 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

a

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, d n care

22.470

8,262

15.250

11,300

9.528

1

Surse proprii, din care:

2.610

3.764

6,250

6.300

6,500

a) - amortizare

2.610

3.764

6,250

6.300

6,500

b) - profit

2

Alocații de la bușet

3

Credite bancare, din care:

aj - Interne

b) • externe

4

Alte surse, din care:

19,860

4,498

9,000

5.000

3,028

- MAJORARE CAPITAL SOCIAL( aport numerar)

19.860

4,498

9,000

5,000

3.028

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚI!, d n care

19.860

8,262

8.731

8,500

9.000

1

Investiții In curs dncare

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv}

- (denumire obiectiv)

.'u

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale

vz

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv}

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privai al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții no: dncare

15,888

8 262

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

15.888

8.262

/

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

105

178

_______(_

CLĂDIRI

175

234

____Xa

MAȘINI. UTILAJE

11,553

4,341

MIJLOACE DE TRANSPORT

972

3,409

MOBILIER, APARATURA

3,083

100

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale1

d) pentru bunurile luate tn concesiune, închiriate sau In locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

X

3

investiții efectuate la Imobilizările corporale existente 'modernizări din care

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-----------n•fa B

/■

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unități administrativ teritoriale

• (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate In concesiune, închiriate sau In locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

3.972

0

8.731

8,500

9.000

OBIECTE DE INVENTAR

31/12/2019

3.972

Utilaje diverse - 4 buc

5.300

Componente schela • 9 buc

1.147

Distrugător documente -

6

PC Intel 15 -15 buc.

50

Laptop Dell Insplron 3576 -10 buc.

100

Multifuncționale laser -10 buc.

45

Autovehicule - Dacia Duster -1 buc

70

Autoturisme - Dacia LODGY -1 buc.

60

Sistem supraveghere video, antlefractle, detecție Incendiu st rețea voce date - 2 buc.

130

Grup pompare - 3 buc.

80

Pompe submersibile - 2 buc

53

Macara girafa 2T -1 buc.

10

Mașini de găurit * 5 buc.

125

Grup pompare DAB - 2 buc.

100

Pompe electrice - 2 buc.

50

Scule diverse - 25 buc.

129

Aparat de sudura • 8 buc

32

Bacuri Al 10-300mmp -1 buc.

8

Bacuri Cu 3-300mmp -1 buc.

4

Presa Hidraulica 60KN -1 buc.

8

Malaxoare - 3 buc.

45

Scule cu motor - 20 buc.

100

Container modular demontabil 10Mx5M -1 buc

86

Dalta 250x4Omm SDS -1 buc

8

Licența retall Microsoft Oftice Home and Business 2019

130

Pachete software de proiectare asistata de calculator

120

AutoCAD - Including speclallzed todsets Commerclal Slngle-user Annual Subcriptlon Renewal WIN - reînnoire licențe ■ 2 buc.

25

Diverse licențe - 5 buc.

41

Sistem de operare Microsoft Windows 10 HOME 64BIT

ENOEM

5

Bitdefender Gravity Zone Business Security 90 user

5

Reinnore 1 an ETABS, Relnnore 1 an CSICol Standalone 1 buc.

4

Echipament topografie -1 buc.

54

Mașini de carotat -1 buc.

18

Mașini hidraulice debitat fler-beton ■ 1 buc.

20

Mașini de fasonat otel-beton -1 buc.

45

Malaxoare de beton sau mortar - 5 buc

30

Mașini de șlefuit - 2 buc.

15

Freser tamplarie -1 buc.

30

Vehicule electrice - 2 buc.

371

Program contabilitate de gestiune

72

Instalam, echipamente, utilaje sl mijloace de transport

8,500

wrâo

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b)-externe

•• sumele prevăzute In prezentul tabel sunt Inclusiv TyA .

UUNUUUAIURULUnilftlII,         *——

li COMPANIA. A

CONDUCĂTORUL    J

COMPARTIMENTULUI / FINANCIAR-CONT ABIL /

/ MUNICIPALA 1

II CONSOLIDĂRI

S.A.      /

W&szV'"

GEJ

I                         u/ \

L _      W v

7,\ f li

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: Consiliul General al Municipiului București Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDĂRI SA

Sedlul/Adresa: BUCUREȘTI, STR.TRA1AN NR.44

Cod unic de înregistrare 3776493?

Nr. Registrul Comerțului J40/9349/2017

CSSV: 36.723.000 lei


Mituri de îmbunătățire a rezultatului brut ți reducere a plăților restante 2020


Anexa nr.5

FfChHfi 4/5


mll lei


Nr, Cft

Mituri

Termen de realizare

An 2019

an curent 2020

an 2021

an 2022

Preliminat

Influente (+/•)

Influențe (*/•)

Influențe {+/•)

Rezultat brut (+/-)

Plițl restante

Rezultat brut

puți restante

Rezultai brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăti restante

i

2

3

4

s

e

B

1

s

e

FM, 1

Mituri de Îmbunătățire a rezultatului brut |i reducere a plăților restante

1

Creșterea veniturilor din lucrări executate

X

X

244,485

0

26,000

0

25.000

0

2

Creșterea veniturilor din producția In curs de execuție

X

X

15,377

0

0

0

0

0

3

Aplearea la Unii de credit sl reducerea lermenelul de încasare a creanțelor comerciale

-9,411

■5,500

-4,000

X

X

0

0

0

0

0

0

TOTAL Pct. 1

X

X

259,862

-9,411

26,000

■5,500

25,000

■4,000

PeL a

Cauze care diminuează erectul măsurilor prevăzute la Pctl

1

Cauza 1 Reducerea veniturilor din producția da Imobilizări

X

X

-3,768

0

0

0

0

0

2

Cauza 2 Reducerea altor venituri din ezptoalare

X

X

-27

0

0

0

0

0

3

Cauza 3 Reducerea veniturilor financiara

X

X

-3

0

0

0

0

0

4

Cauza 4 Creșterea cheltuielilor cu stocurile pe fondul creșterii volumului de lucrări

X

X

-64,777

0

-6,183

0

-20,280

0

5

Cauza 5 Creșterea cheltuielilor cu serviciile executate de terii pe fondul creșterii volumului de lucrări

X

X

-129.403

0

0

0

0

0

6

Cauza 6 Creșterea cheltuielilor cu personalul pe fondul creșterii productivității muncii sl a volumului de lucrări

X

X

•57,779

0

-18,643

0

-2,555

0

7

Cauza 7 Creșterea altor cheltuieli de exploatare, In special pe fondul creșterii cheltuielilor cu amortizarea ca rezultat al investițiilor efectuate de compania

X

X

-2,063

0

960

0

-1,500

0

B

Cauza 8 Creșterea cheltuielilor cu taxele locale sl a taxator de timbru

X

X

-84

0

-10

0

•4

0

9

Cauza 8 Creșterea cheltuielilor financiare prin aplelare ia linii de credit pentru finanțare activitate curenta

X

X

38

0

-119

0

-100

0

TOTAL Pct 11

X

X

-257, B66

0

•25,916

0

-24,439

0

Ptte ■

TOTAL GENERAL Pct. 1 + PcL H

652

27,411

1,996

■9,411

85

-5.500

561

-4,000