Hotărârea nr. 145/2020

HOTARAREnr. 145 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Energetica București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 413/12.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 43/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 148/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

  • -   Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 94/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Energetica București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Energetica București S.A., conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Energetica București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

a Consiliului General al Municipiului București


București, 30.04^020 Nr. 145Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5, București. România, tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCUREȘTI SA Sediul / Adresa: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr.76 Cod unic da înregistrata RO 37752028 Nr. Registrul Comerțului: J40/9172/2017


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI &nul2020


Amplii r.r 1

lACWÎbr^-l'lS~/ll2oJ1o


.03.2020

INDICATORI

Nr.

Rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 201B

Propuneri an curent (7020)

%

0

1

2

3

4

5

6=5/4

1

VENITURI TOTALE (Rd.1« Rd.2*Rd.8)

1

99.120.64

375%1

1

Venituri din exploatare, dm care

2

19.646 30

99 050,54

499%

a) subverr, i cf prevedanlor legale In vigoare

3

-

0%

b] transferuri d pruvedenlor legale în vigoare

4

0%

2

Venituri fi na ne are

5

6 613,23

7000

1%

tl

CHELTUIELI TOTALE (Rd.URd.7*Rd.1B)

s

26.870.76

«7.833.38

378%

1

Cheltuieli de exploatare^ dm care:

7

25 570.31

97 83335

378%

A

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

0 505.09

62 381 28

733%

H

cheltuieli cu imoozite, taxe » varsaminte asimilate

9

202,87

559 10

276%

C

cheltuieli cu personalul din caro

10

15 62B.B4

30 418 55

195%

C0 cheltuieli de natura salanala (Rd.12*Rd.13]

11

14 519.20

29665,06

197%

Cî cheltuieli cu salariile

12

13 566 16

26 499,12

195%

C2 bonusun

13

953 04

2 165,95

227%

C3 alte cheltuieli cu personalul d a care:

14

0%

cheltuieli cu plăti compansaloni aferente disperi bilizanlor de personal

15

0%

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat « a altor organe de conducere sl control comisii si cornițele

16

615.25

815.11

132%

C5 Cheltuieli cu contnbuiiilo datorate de angajator

17

494,39

938.30

190%

D

alte cheltuieli de exploatare

18

1 533 51

4 474,42

292%

2

Cheltuieli financiare

19

0 45

0%

UI

REZULTATUL BRUT !profit/pierdere}:Rd.20=Rd.LRd 6)

2C

589 77

1 287.20

219%

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

103 53

20595

199%

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

4

IMPOZITUL ȘPECIFIC UNOR ACTÎVITATI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd 25=Rd 20-Rd 21 Rd22+Rd 23-Rd 24 Rd 25). din care

26

485,24

1 081.25

223%

1

Rezerve legale

27

29 44

54 06

184%

2

Alte rezerve reprezentând tea itafi fiscale prevăzute do lege

28

0%

3

Acoperirea ponderilor contabile din anul precedent

29

tDlV/0'

4

Constituirea surselor propm de finanțare pentru proiectele ccfinantale din împrumuturi externa precum si pentru constituirea surselor necesare rambursări ratelor de capital, ptati.: dobânzilor comisioanelor si altor costuri aferenta acestor împrumuturi

30

0%

5

Alte repartizări prevăzute de lege

3^

0%

6

Profitul contabil râmai după deducerea sumelor de la Rd 27,26. 29, 30, 31 (Rd 32= Rd 26 (Rd 27 la Rd 31)>- 0)

32

455 80

1 027 18

225%

7

Participarea salariti or la profit in mita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nrve’ul unui salanu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic n exeialiul financiar de referința

33

0%

S

Minimum 50% varsammte la bugetul de stat sau loca* in cazul regiilor autonome, on dividende cuvenite acționari or in cazul sodelatitor / companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

227 90

513.59

225%

al div.denM cuvece Euastjlui de stat sau ‘oca!. dipa caz .

5T

T*

b} dividende cuvenite bugetului local

36

c%

c) dividende cuvenite altor acționari

37

0%l

9

Profilul nerepartizat pa destinațiile prevăzute la Rd33-Rd 34 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

39

221.90

513,59

225%

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

0%

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE. dm care

40

0%

a)

cheltuieli materiale

41

0%

b)

cheltuieli cu saîamie

42

0%

cl

cheltuielile pr.vind pmstanle de servicii

43

0%

d)

chellute'l cu redama si publicitatea

44

0%

a)

alle chelluiel

45

0%

VI tl

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR dm care

46

20.089 14

16 472,471

82%

1

Alocațiile de a buget, dm care- _

47

0%

alocații bugetare aferente plătii engammantelor din anii anlenori

48

0%

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

20.088 14

16 472 47

82%

X

DATE DE FUNDAMENTARE

50

0%

1

Nr de personal prognozei ia finele anulu

51

228,00

359 00

157%

2

Nr. mediu de salanati total

52

199 00

341 00

171%

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinai pe baza cheltuia lor de natura salariata *)

53

6 000 07

7.005,15

115%

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (ei/persoana) determinai pe baza cheltuielilor de natura salanala, recalculat cf Legii anuale a bugetului

54

6 036 10

6 891 75

114%

5

Productivitatea muncii m umtati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd 2/Rd 51)

55

99 73

29047

291%

6

Productivitatea muncii >n unitatii valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuala a bugetului de stat

56

•" \

MDIV/0!

s 7

Productivitatea munci in unitati fizice pa lot al personal mediu ; cantitate produse finite/persoanai

57

JL

0%

CM

ia

Cheltuieli loiale la 1000 lei vemtun totale ;Rd.6/Rd 1 ;<1000

987,01

101%

Plăti restante

59

0%

Creanțe restante              1                                t

60

0%Operatorul «conoanlc: COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCUREȘTI SA

Sediul r Adrat*: BUCUREȘTI, Spfalul Unirii, nf 76

Cod unic dff Inreiittrare RO37752029

Nr Registrul Comerțului: I4O/3172/2OI7


Dttelltrca fadinrtoritar rmnomia^-finandori prcvccW in bietul da venituri ti chritulefi ii repartiiumt pe trimet m» c newton» pa anul K20


OB 03 7UJU

muncmoiii

Nr

Rd

Reallut 2018 (N2I

Prevederi an precadent - 2019 |N 1}

Aealiiat 2019

Propuneri BVC2O2O{N|

Aprobat

dinar»

Conform f IG/Ortln comun

Conform

Hmararil GA.

Triml realizat

Trim II (cumulat)

Trimiu (oimulat)

Anul 2020

j

i

2

3

3a

4

4a

5

6*

6b

6c

6d

_l________

VI NEȚURI TOTALE (Rd.2r M.U)

1

B.aay»

W.934L01

M.9M.Q1

26.49S.54

18415,10

42.541,87

71.12X24

99,120/4

i

Vtnhuri totale din «xpicatar» |Rd.2«Rd.3-r*d 8rRd.9rRd.12 *Rd 13«Rd,141, d n care

2

8.3Î8S5

88.634,01

88.634,01

39.846,10

14,792.30

42.523,87

73.061,36

S9OS0 :4

XL

bM.4*M3-»M,6tM.7Ldta an.

3

4 93H55

85.63642

85 696.12

16 626.31

17312.84

43.5)7 28

72 658 81

al)dlnvamareapn>dueetor____________________

4

eJjdln wrewJpreetare______

S

MI7.O

6544241

65X42,21

1C.617X0

VOTV»

43.006,21

71X20,18

98.79X80

orotract adr. mentananta Arena Naționala

3 499,51

6-344,73

6.866.73

3 979»

MMI

1.763X3

1965.77

4.007.80

tefwdl «xHuftgnrg f/vru retor» )

.

400,00

400.00

2X56

7550

191.00     333 00

450.X

lueriri de înlocuit tevl SAC C’

1840,62

31600,00

21.600,00

8.69X98

1L4H.97

29 792/1

41954,22

67.505.70

Jtn«gBUflt<nH5>rTfrs>fnWr.taîk^_______________________

1103

B2J5

112.20

M.3?

dlvt'w preturi wrvtril [va mare energie electrica)

2J.532.59

23.S32.S9

532,44

1.178,08

1317.61

3 132.x

venituri din lucrări preriet» la alt» unltati PMB

7.033,7»

2.48 L»

2.48L20

1.291,82

83X93

2.155,83

3 625.71

4.899.61

itfvfcH mantanania mal decembrie PMB

41344

servicii mantananta ianuarie april» PMB

290,70

Y—

Mrvidl mentenanta sediu PMB

B640C

«44,00

640,31

12167

317/0

533.91

72159

MHridl mantenanta Ianuarie marile Arena Naționala

187.44

rteariUl Atena hrt^ala

2C7.43

2.107X1

5 455 50

9.175.15

venituri din mpnțat crimele pu bl k>

5«,6l

5Z3.29

523,29

343,58

Mâdeftrilarea Central» AMZE>

■2,75

IX.Tșja

7.476K

501,41

369,01

955.07

1.606.28

2 170.82

JhțmuquiMffi;: 1» InrtHâtH « țpi ți lu-Ur» «tra STB___________________________________

—azL

_

150.X

tM tpMTKU            ________________________________

---------EÂ2JK

______M16.00

----------BJ3.9S

J, 70240

_mi

___HL21

__UU1

___141SX

_

. rrflftjeri*n wriract Arena Naiionela 5 MC____

________2fiLU

74L6C

7*5 60

74$ w

74S.M

•J} din radyvente ii chirii

6

•A}eila rririruri

7

1.05

2O2H9J

20233,91

9J4

23X25

63X00

*M,W

137X00

irjdl^ene^t, ___.

FSCO

-

icneai

3DO.OC

450,00

750,00

wrvkh formare profesionala

Venituri din eapoatarea italPcr de incarnare e ctrice

41675

416,75

1,43

77,35

700.20

336.79

*55,00

aha venituri

va

19,837.16

18 837.16

7.11

HM

30.80

5 XX»

70 00

h In vamarea marfurikx

d

din «Jbventu, diferente de preț, Iranifaruri d» eaploatar» alefanle cifrei de afaceri nete t*dJO.»dnLd-ture:        ..           .                               /

9

-

ctiautwanf ț# xevedecKw «^reinvlpMHt

W

t2i hamfaruri. rf. ptvrrierikx lepra tq rtgrere                                                        //

11

J

JL

dnpreduttla de Imobil‘tari _________            _______________________- fj

12

1»7,89

3.93 >.89

13,85

51X82

1.3 4 XIJ

2 25X40

_ 3.051,89

<■

venituri aferente cnalului da producție in eun de eiecurie                      / 1

13

S 161,74

[3.050 76]

(2.763/3)

I228X46T

(2 5C4.94]

A

jh»Wftitbri 4» »»p<Mtare(Rd.l$»Fd.16*Rd 19+Rd.ÎOrRd 21\dintre:      /   1 ■ /

14

*4.37

11.40

407/0

42*/5

440,00

flj din mmm al penalltab                                        / J //

15

*4.37

7,65

19,80

33/0

45,00

Oi d*n vini»ra« laMlgf u ar.» ooer»t;i *» w<»i___/    / (/

16

36O.X

340.X

MC.OQ

K11YI SgMQh_______ /

17

-

38O.X

38O.X

3K.0Q

anbrt Ptcptcxai*________ /      f j7

in

-

njdin subvenții pentru investiții

>.n

7/0

1X25

15.00

Mldlnvatoriflar» ceri^aieWCCl________________________

rc

ff) Ale veni!uri

2)

i

Venituri dnendee» (Ad.21eRdJ4eRdJSHldJ6eRd.27), cNflare:

U

4L.M4U»

1.300,00

2.300.00

8.611,23

81,80

85,00

«7.M

70. M

ri

dlnlmotuaaribnauare

23

(

m

dirt«m>MwmftMțtfm_________________________

24

o

^dind-rentedenan

fi

d

M

din dobanil

26

4.6A4J,

2.300,00

XJOO^ac

6.613,23

63,00

63.X

67.»

70.00

m

jtmssaalluntiaa—__x

P

ii

CHanjffU TOT AII (Rd49e*d.lM|

19

11322.00

89.7309

89.71X19

25X70.78

17.295,94

4441X97

7171X05

•7X13.»

i

■i

CfreHulell de exploatare (Rd.31efld 79eRd B6»Rd.U»L din care:

n

11532,30

•9.718.K

•? 718,85

25.870J0

17.295_.94

44.214.97

72.711,«

97 «33.35

ni

OtehuleUm bunuri al terripi ;Rd.3Q-Rd Jl*Rd.39+M,4S|, din are

30

3.732,23

«9.7S3S8

69.753.58

8 505,09

1X93X73

27.965,04

M. 44XJ4

62/81,28

mi

OMhuleU pricind rtocuriUCd HeRd.MeRdJleRd.lAe Ad.17eRd.Ml, ** orei '

1JjMjll

58.Mi.ao

Sl.Ml.M

4004,13

9.209,09

U21J/5

18.785/7

54-24X2*

mi

tAe*lu.r<1 eu moterW prime

1.Î1M9

s& 737.03

56.737.03

I.286J8

476X7Î

2P77X6J

J<67178

«.71X62

•11 Cheltuieli cu e->f*|la tarmka arhlill Iernata de la terii

-

cheltuiau privind corn buitibHul tehnoi^lcf tare1                / [l^ X--rT'Â

cheltuieli cu apa rece destinata producerii de en ttrmia (CPL) T

r.

.

•21 cheltuieli malariei» pt înlocuit tăvi SACET                      f liuT ^v|

s

7.25

B. 1001»

18.10000

2.639 04

51J3M

1X285/1

22343,81

30.1943 4

•Ji materiale pentru 1 -rari diverse

, 286.17

21174

21X74

56,70

195.71

506/5

83X92

1.131.24

a<) materta-e contract cadru PMB pentru Arena Naționala

, «6,69

î.397.26

3.397,26

209,45

220,88

57X70

KXX

1.239.32

aSj re a tml ale rr p» tatu Are-a Naționala                              Nă           /

93.44

1.043.36

XT0C.47

4.54X70

6.137,4)

»6r material» luaari montat crimei» publice                             X^ „ /

X/X

56,35

305.7J

205,72

61.57

• 7) materiale lucrare (Yode-nli»-e te-^nla Arefri

4.75

1*00.43

__1J2SJ2

318.03

194.70

503.92

847/1

1145.28

a&; corturiprvlnd veniturile pbtlnutedin tranrarililB eu ene^le electric»                       -•

42.287.78

11.023,26

4-75.16

1307.47

2 198,92

2 97152

•rmetarialfPK1nifltf:MttM«lf»CtltAT>

a40 materiale pentru lucrări da reparați) la Instalații de apa unitare atr» STS

44,01

-

•11) material» contract cadru parcare Arena Naționala

18700

212.00

068

30.80

7?J3

134.09

J8L20

•12) echipament» ri materiala inatalar» 40 rialii încărcări autovehicul» electric»

2-67LOO

7671.00

454.07

1175,24

1976.54

267100

aBIdwltulell materia)» pentru axilactO metalic»

ÎW»

10000

XX

89.59

23188

38998

527.00

• HicMituWi materiale contred Arena National» -gr.p electrogen

•44.00

• ItDcrieiMeN materiale contract Aaana Navanale 6MC

// • -

396 5<h

196>0

396.90

396.»

396 SC

a1fi}cfieltuie* material» contract aadiu friffi

// ^

■ i—" ~ • -

4.89

1X66

_

2878

• 17)d»r>«rtva oilp-on pentru contoare (proroci pact <Je autorizate Irrteagent» • »Ct»oeumriPrik»}

* ■

8.X

1.00

____8,00

ți.

chtlulehaimiferiaielfconcumaM» din are:

33

71.60

5*4,57

544,57

»L«1

. 63k44

164X66

—1Z!£2L

3 737,90

t>ll cherițrt»l| cu pletele de xhimb N alta marertaW

34

57.21

304.57

_ 304,57

91,M

259/1

67X66

1429.61

1.526/0

dieHutell cu materiale rornwnabHe ne mare detfaiuraril actHl’atJI

57.78

140.U

1*0,68

46.39

95.20

246,40

_4>MC,

șy.ooi

materiale Oîrt-vreabll» tl »thlp»Tiente do un ea fplntlnla pTmundtori                  \ 12 ci

. 80.2*

«,x»

».1O

4X99

11121

187,15

252,90

£irtu»«/’im»re/ watt»1<xrer

Ci A

50 00

18,21

IA”

*4,00

7*,Q0

100,00

material» orfirtlrara șantiere contract tmriSaat

$

|   _ 70.00

61.49

159,15

267.66

361.70

ah» materiale corirumablk                                           j74>

V •

5x5

14 T,-ț

4M8.

110,8*1

186,41

251,90

fl>\V=»Y^?^ 11    —\

■"—----
t'j<c»rc«i                                           |              .

tk.

W.

Realltat 2018 IM-2)

Prevederi an precedent 2019 (MX)

Reatitat

2019

Propuneri 6VC2O2D(N)

Aprobat

din ear«;

Conform

HG/Ordln comun

Conform

HotararilC. A.

Triml raaliut

Trimll (cumulat)

Trim III (cumulat)

Anul 2020

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

țț

6d

b2| thehuirii cu cnmbUtllMH

35

14.3}

240,00

240,00

192,18

375,94

973.02

1.536,44

2411,40

JEL

thritbleN prvlnd materialei» de natura efectelor da Inventar

14

15M2

1.025.78

1.025,78

19C.36

213,13

SSt.64

977,76

1.253,73

dwHuleripcYind materialele da *>atura oWecțelwde Inventar

117.40

893.96

893,96

11188

14249

368.53

619.80

11746

tniie radkila

0.55

1,81

182

M3

Iul)

343

5.77|

7.ț0

ghilotina |t hârtie ♦apant de lamlnM+diapcMfUvdhtrugere hârtie »*d iplralat

IM

uh 4tbrv____________.

0.72

echipamente da protecție

43.M

130,9c-

130,00

77,16

69,42

179.68

90249

408,37

cheltuieli privind energia ti apa

37

15.00

ns.42

356,42

243,78

9’.,B0

237.60

399.60

540,00

thahukll privind cotllumunle deutifiteti

15.00

_*2±2£

219.00

243.78

57,80

149,60

251,60

140,00

■taml uman* tfrrtrig Emutnrii d< iwnte mcaroirt rlc.yiî*

202 <2

137.42

34.00

BBCC

14LOO

KQ.QO

țlL

ehaft jlall privind mărfurile

3B

Al

CbehuM privind aervHO» emutaia da terți (RdJ8»lM40*lld.<l*8d441 din cm:

3*

1A41.11

A016.U

8.016,11

3.458.97

991,47

1584,27

444841

5J733I

»)

chrituldi eu Inț rețin era a ii roparatWe

<0

1.3976J

3.866,40

3.866.40

1961.62

435,26

1.12655

1.894 65

2 56043

0.59

a2) theW->< ii prtand »erv»z» 0 reparații echipamente (or»na, înnaîatllpi 1

7.61

13) tervkil atlpurate d» partener auxt»« cnntr cadru ♦ !»»•.! pentru Arena Nwllenala

1.3I9.W

2th»o

2 779 50

1 556,28

34,06

88,00

141.00

200,00

14) wrvldl adg?r«te da parteneri aemlatl u lertJ pertru contract parcare Arene Naționala

525,20

525,20

268.61

79,42

20547

345,73

467.2^

»5? Mrtddl atlf.raie de tartl pentru eontrect rr«ntan»nta codirea PMB

16,70

16,70

7,18

2.84

745

1246

__a76

■6; aerridl aii|ura«e de tort 1 pentru contract Cișmele

45,00

45,00

44J?

-

■7) wnrleO atlguran d» terți pentru conrict reabilitare teri 5ACET

450,00

450.00

56 45

135.07

3495«

587,93

794.1c

>«)rheh .<4||culnt»elln«re^ Urepirațil# a mlj-aiced» trantport, utilaje »■ echipamente

so.no

28.7C

M.tt

178.00

29T..X»

400.00

e9)senridl arir-roțe de țert- pentru reparații (a Arena Natle-ela

115.93

300.0$

504,63

61194

dttîL-1!! CfhtnddilrJe -Rd 42*M.43«M 44) dtn ura:

41

473.66

LMU9

181LG9

L441J4

41177

1243.64

2.C94.9»

z, mc;

-fali cm wtriiwi pi op ia' lntw*!Zg.iiortt»f de nit

41

117.79

r

b2ț către operatori cu opiul prvaț

43

254.35

IX> T.

800.00

721.17

139.40

360.80

606,80

820.00

6U1 QVt rotntJd cu qgtr.i!          w Cfl

b2.2| latre operatori cu capital privat - chW tedkri rodai

256,35

800 00

800, X»,

721,17

139.40

360.60

MMJC

120 00

b3} alte cheltuieli de închide»*

43.1

34.52

103LM

3.00M9

713,67

341,87

884.84

1.488.14

roi 1,00

£L

prima da ușurare

4J3

313,03

118 01

55,51

81.94

212.08

356.68

442,00

Ot-lulrLpr.-rl-’d cvdiu dț auiund viiyi

5-M

>.Q3

Striviri muriri itrtb< "CAI ________________

4.13

cheltuieli augurad auto f Rca» CA5CD |

1D0.W

145.90,

55,51

51.00

132.00

227.00

300.00

e-th.urto cu auturod intru Mewnal      ________.

itlr-r'er» ttațb de Ircarcare tuclrke

16.00

16.00

sjo!

13.20

22.20

UT,00

ehahj-țll cuatlț-rei ch-lț pMtltonile

197,00,

152,00

25,84

68.88

112.41

152,00

A)

CheKuWI cai alte unicii aetortate do Itrtl (Rd45«Rd A6rild.47*RdA9»

Rd3O*ad fil*Rd »2»Ad.eAeRd.e7*aiil^*rRd 77L**»e*r»:

45

436,9t

5.073,64

54)7944

LO4M9

72<4»

2.157,19

1430,84

4484,70

•1

chritwdl cu celabtMOtMW

46

J

±t

cheltuirii prtrind comldoanel» ii onorariul, ni» ore:

♦7

us.w

73800

738 00

405, n

93,59

242.22

40737

550,50

bl) cheltuirii privind consultanta juridlo}reprej»ntare Juridica al rill|ll|

44.1

151,45

370 00

370.00

347.75

40,W

105.60

X77.W

240 00

bl)aht cheltuieli (realitarea tajiululinveitltorulul privat In vederea dMiariU«nrK8 de comulatanta tl darvoitare, cheltuieli de evakjire)

41.2

34,50

368,00

368,00

57.50

52.75

136,62

229,77

31050

el

che tulell de protocol, redama v publicitate iRd sliWd.53;, din car»

49

4.90

39.00

39.00

10.47

19,00

17,00

20.00

15,00

cil cht-tuiall de pertoco», din care:

5-3

4.90

15,00

25.00

10,47

P.00

17,00

20. DO

25.OC

tlchrte cadou potrivit Leii» nr 193/2006. eu modificările ufiercate

51!

•cheltuieli de protocol

51.2

4.90

25.00

25.00

'.0,47

13,00

17,00

20,00

25,00

c2) cheltuirii de redama $i publkltoit.dln cant

52

14,00

14.00

Vfrete      E*.f-eiilu>t!i dt regrmț iiiub_vtre, kw ictll 193/2006 cu modifiarfi

53

Ifchete cadou ptr.campanil de marketing, atudiul pieței, promovarea pe plete existente iau noi, pcrHvl legii nr,193/2006,Ci.-modificările uherloarg

54

-

; cheltuirii o-e pco-newar» ■ prndute ■-«•

55

tP Irit Jeli d< pcnmmar» «J publldtete

55.1

14.00

14,00

d i

l£!t lUltA CMippnipnMfia 1M.M* M39*Rd.tO*MJlL diatei_______

56

a

a

dlIchAeuxxiwrttaremdomtv.imWaliiianitate

57

J

d2>dt de nKxiM-rare In dy*»--i« eduoUe.Irwata*-ațțtei ți      tf.n cyg.

M

Pirțn, 0ubvn< ipprtdn________

59

.dr-^Ldt-tfoflioruirrMntfy «Kt edlunl M kimw_____________________

M_

-AL

khdLi-ill fig înnuscrtU de bunuri tl mnaae

61

SflJQ

50.00

A

«hefaieH cu VanMwrtul de eenane___________________

61.1

39,00

5O.«

JL

cfienwfV de rf«Ma»or t drfnio't iren/er. dn cnrr;

ti

7J1

12C.D0

2XL0C

J5.7J

g.M

32.00

37JJQ

50.00

ac*n»<rV<v tf>iyng/rtf.»»Ad           an:             A \     ,

7J1

.12CJ2-

_moo

15.73

153

22.0Q

IZ/s'J

___J£_?2

interna                                          ///"T

M

3.0J

11,00

6140

012

>.<

8.W

14,80

2C.00

- externa

45

4,20

59,0»

59,00

15.81

5.10

13.20

22.20

30.00

1L

cheltuieli poiule ii taxe da ir!ecom,«-icat0

17,70

84, M

84.00

31,73

7.14

31,01

42,00

cheltuieli <u porta ti setMdi de cdetarle

0JI

12 X

UQQ

0,37

044

043

1,48

2.00

cheltuia’, tu trie comunicațiile                                       vV

ft

17.38

rhttuleU cu triecomunJcatUle; telrf?nld mobila, fixa ii Internet)          X       ;

7^00

7100

3246

6.80

17,60

29,60

^x»

K

cheltuirii cu tervlcille bir car» rt aiimilate

67

805

w.x

20,00

IW

4.»

11.00

1130

25,00

X

alte ehefteletl cv wrvkille aneartetede tertl din cart:                              l ^X**1—*

61

1C%«

201,00

20100

72,38

23.71

10L42

15830

234.60

U! chelr.ieii oe >v run ’t a om__

69

-

12) chehUellprivind întreținerea 11 funcționarea triinidl de n>.4                     \

70

t), chctiuMi eu ț^rseUm f>tr.{n<onota

M79

130 00

60.0C

»1.V

20,40

52.83

81.80

înec

14j cheltuieli eu retnikarea ImobiRiarilor oprporale ti neaxyral» din earw-

72

. aferente bunurilor d» natur» docneoLlul pub’lc

7)

J

-

74

16) cheltuieli prhrind recrutarea ti piața rea pertanalulul de conducere d. Ordonanței de urgenta a Guvernului r>r.l09//01l

73

■r

*

cheltuieli cu recrutarea de perwnal

i7j cheltuirii cu anunțurile privind licitațiile tl aha arunturi din cart:

n

5.95

20,00

ago

8.68

3,M

8.18

13.76

18.60

17 1) țhehaelt pnv.M anunturila

5.95

17.2 •O’lturile cu anunjurte de recrutai1» p<raonai

20 jr

20,00

8.68

3J6

8.1»

13.76

18,60

19} cfitftulttl rtinnotft armnot-vo ricanvicn

0.14

1.x»

___122

P.33

0,17

0.44

_______3,74

_______kse

& cMfuM fltrtfttar*aftuotft fiM»cMre XL» _

3 00

tIPi ifid.wV owrgr ftorvtof___

s •

4

llJkfiritidefl ouditm iltuatU finantiatt

53 0C

75,00

35,00

<0,00

®;,oo

MM

Ityfitfxuirf! pr*»md dosarul o'^uritor d»trmtfrr

15,00

15,00

15.00

JL

alte rheltuieh cu tervidife eiemtaca de terii

77

157JJ

5 811,64

3.82U64

49L27

573,97

1745.10

2.65848

3437,60

cheltuia II madiona muncii

6.48

34,00

___1*1

1SJ0

3<M>

90 «•

____________________________________________________________________________________________________________________________________ .

U.56

79.09

26.W

IU»

2A5?

48. W

65-0C

itudil, analkre, eapcrtlie, rapoarte ti ttrwteili privind rețeaua de termoficare il centrale termice;

ia •carii crtntltjM^ IOT_________ " ,

TMttt

710,00

25640

130.00

260,00

39030

NUM

diverge aenridl de întreținere leparaill a^E^'ite de terti                               //r^>

1 _ /               .

terv.c pentru webrite                                                          /ZAK -v

«n iJtÎ.

_________ICxOO

_ L io«!

011

___U2

2J.2O

_____3??a

__-*VQ

-------------------------------------------------------------------------tl ■'-K---------

rru»---- .                    ----------------------------------t—INDICATORI

Nr.

Rd.

Militat 2013 IN.J)

Prevederi an precedent- 2019(N'l)

Rtallut 2019

Propuneri BVC2020(N)

Aprobat

din cart:

Canlomt HG/Ordin comun

Conform Hota rarii CA.

Trlml realUal

Trlm || (cumulat)

Tdm UI (cumulat}

And 2020

0

1

1

3

3a

4

4a

5

«a

6b

6c

6d

•)

- alte chehultH din exploatare car» nu te iau In calcul 1» determinarea retuiUlului brut realizat In anul precedent, cf. UrD anual» a bugetului de stal

146

3

Cheltuieli de natura talartala (Rd.M], dtn arat *»)

147

6.37X56

16.216,43

16.216,4)

14.519,20

4.976,33

12.726,91

21.310,61

28.665,06

cheltuieli cu aatarille (Rd.B7)

5.985,22

14.927,01

14.927,01

13.566,16

4.681,28

11.494,19

19.594,17

26.499,12

—~ —

4

Nr. da personal prognazat (a finele anului

143

153,00

243,00

243,00

228,00

292,00

343,00

343,00

358.00

5

Nr.mediudetalariatl

149

126,00

228,00

228,00

199,00

278,00

326,00

326,00

34X00

6

■1

Cattlgul mediu lunar pe salariat (lel/penoanaj determinat pe bau cheltuielilor de natura salariile (Rd.M7/4d.l49VU-lPQ0

150

4.213,99

5.927,06

5.927,06

6.080,07

5.966.82

6-506,60

7.263,33

7.005,15

Cițtlful mediu lunar pe salariat (lef/persoanj) determinat pe baza cheltuielilor da naturi salariall, d. OG 26/2013 ((Rd.147-rd.92* -rd.97yRd.7491/12'1000

151

4.178,68

5.829,29

5.829,29

6.036,10

5872,24

6.40X22

7.146,30

6.691,75

Cițtlgul mediu lunar pe salariat (lei/persoa ni) determinat pe bata cheltuielilor de naturi xalarlaii, recalculat d. OG nr. 16/2013 0 legi) anuale a bugetului de stat

152

1

■1

Productivitatea mundl In unitari valorice pe total personal mediu (mll tei/persoana}{Rd.2/Rd.l49)

153

70,94

388,75

361,79

99,73

53,21

130,44

224,11

290,47

bl

Productrvltatea mundl In unitari valorica pe total personal mediu recalculata d. Legii anuale a bugetului de stat

154

X

4

ProdiKtMtatea mundl In unrtatl Orice poțtnal personal mediu (cantitate produsa finlte/penoana) W-qPF/Rd.149

155

I

M

X

INDICATORI

Nr fid.

R»alkrat 2013 |N-2)

Prevederi an precedent • 2019(N-l)

ReaHtat 2019

Propuneri BVC2O2O(N)

Aprob»!

din care:

Conform HG/Drdin contur»

Conform

Hotărârii CA,

Irtml naaUtat

Trim 11 (cumulat}

Trlm (li (cumulați

Anul 2020

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

Sement» de cakul a producUvllatil muncii In unltMI fl 11 o», din cm:

156

»

X

M

X

■cantitatea de produM finit» țQPf}

157

X

-preț mediu (p|

ise

X

X

-valoare • QPF a p

159

X

X

-pondere In venituri totale de ewploatar» • Rd 157/Rd.2

160

X

X

8

Plăti mtante

161

>

9

Cream» renan le, din care;

162

-da (■ operatorii or capital lnlair»f/ma|orttBr de itat

163

■d» la operatorii cu capital privat

IM

-de la bufetul de ital

165

-de la buivtul local

166

•de la ah» «ntltatl

167

10

Credit» pentru finanțarea aetivttaill Cure ni» (toldul rama» de rambufUfl

IM

11

R»dutribuiri/dl*tnbulri totale tf.,0UG nr, 29/20X7 din:

169

• alt» rezerva

170

• retuhatul reportat

171Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCUREȘTI SA

Anexa nr.3

ja rtcerfb K.W/j.O'Zp


Sediul / Adresa: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr.76

Cod unic de înregistrare RO37752029

Nr. Registrul Comerțului: J40/9172/2017

Gradul de realizare a veniturilor totale

05.03.2020___________________________________________________________________________________________________ mii lei

Nr.

INDICATORI

Prevederi an N-2 (2018) - mii lei

%

Prevederi an precedent N-1 (2019) - mii lei

%

crt.

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Realizat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

I

Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3)

135.033,16

13.602,84

10,07%

90.934,01

26.459,53

29,10%

1

Venituri din exploatare

134.389,16

8.938,55

6,65%

88.634,01

19.846,30

22,39%

2

Venituri financiare

644.00

4.664,29

724,27%

2.300.00

6.613.23

287,53%


Operatorul economic COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCUREȘTI SA

Sediul / Adresa BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr 76

Cod unic de inregiltrirc RO37752029

Nr Registrul Come nu lui MC.^ 172/2017Programul de Investiții, dotări al sursele de finanțare 2020


OS 03 2323

nul ki

INDICATORI

Data finalizării

2019

2020

investiției

Aprobi!

Realizat

Valoare

0

2

3

4

5

6

1

SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din caret

297.146,44

20.0M.I4

I6J72j47

1

Sune propni din care-

113.72

183.72

1 528.57

a) - amortizare

183,77

183.72

1 528.57

bbgrolll______________________

2

Alocații de la buget

J

Credite bancare, din eare

>) interne

bl -cxlcme

4

Alte sune - capital social

296.962,94

19 904,42

14 943.90

- capital social

296 962,94

19 904,42

14 943 90

• (denumire lurțA)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, dfa care:

297.146,66

20.081,14

16.472,471

1

Investiții in cura, din care:

pentru bunurile p.•opricutc privata a operatorului economic

-

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de naturi domen ului public al statului iau a unitarii administrativ-teritoriale

-

-

(denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat a! rialului sau al uniunii administartiv-teritoriale

-

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate uu in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al șutii! Jl sa-j al unitatii idmreiilrxliY teritoriale

«

>

*

-(denumire obiectiv)

2

Investil-i noi, din care

297 146.66

20 088,14

16472,47

a) nentni bunurile proprietile privata a operatotulu- economic

297 146.66

20 088,14

16 472,47

a 1

echipamente aparatura auditare energetica                                                        f | //

a.2

minibuldoexcavator 1 buc                                                                    /     / //

222.80

214.36

• 3

buldocxcavator multifuncțional cu cupa Cu profil «dine ii picon 3 BUC                         /      / 7

1.4

autocamion platforma ai macara 2 buc                                                  /      //

2 137.79

961,39

a$

automacara hldraul ca cu braț telescopic 18-20t 2 buc                                   11/

2.476,80

983.00

1 261.57

■ 6

mașina de uiat rostiri asfalt si beton 4 buc                                                     t        /

. 53.38

7.07

87

compactor mecanic 3 buc                                                          1      f

-

• 8

cric hidraulic 1 Of cu bara de pompare demontabila 4 buc                                       I       / I

• 0

odor 2 buc                                                                \   / A

10.00

a ÎO

Iciocan demolator pickhammrr 1 bac                                                    /      \

a II

pom pa umenibila 1 buc                                                        /       \

3.00

• 12

pru? GTE-’GTS maxim 4QOA - 5 buc                                                              \

-

- > □

.•parat de triere eu plasma : buc

a 14

diverse scule ti aparate de mișun ii control

-

_ 60.00

a.14.1

diverae,obiecte de invtn'v      __________ u

70)53

_ 434J3

618.33

8 15

rezervor mobil de combustibil cu dcbiimctru 2 buc 1 «0 1

11,20

I2.0C

a 16

wnmnțryf up vțiLM- tip b-fț»u. tip        w dcwurt     1» •"rirnJQ 16 buc

278.44

230.00

• 17

container vestiar 2 hue

-l ! _

prduri imurejmuire lucrați • lămpi semnalizare pt 3 șantiere                                              /

a 19

dotare laKnra'w formare prnfei nnila.centru de entnoc :ntel>Renta'n Mumcip ul Bur-jresti                              X

a 20

mobilier

126,00

64.88

65.00

• 21

achiziții dotări secția prwectarW,ca1cu’ato»rc+montoare+licente+iofhjri ^echipamente)                  V

103,00

78.96

a 22

laptop + licența

94,02

52,22

• 23

sisteme desktop + licențe

/ *

1)7.83

70.60

70,00

a 24

imprimante                                                                                                      A

95,08

42 23

30.00

->» -

centrala telefonica        _             _                    _

a.26

SERVER

1.27

frigider 3 buc

-♦28

esprewr cafea .                                                                                             .       .        .

129

autoui'iura 8 buc

• 30

accesuri auto si cariile_____________________

59.52

22.06

__ȚJJ9

• 31

nacela (ascensor ndicarțl.

_ ±22

aparat telefon cu fax

-

• 33

aparate de masuri si control pentru instalații HVAC

126.88

1.34

achiziție , raodemtzare.ii implementare :on«nerare la CT CASA PRESEI

70 727.00

• 35 1 1

Laborator de venficari metrologice, imobil pentru realizarea unui centru de dezvoltare, inovare . formare profesionala si sediu . achiziție containere pentru locuit

-

*33 1 2

Laborator de verificări metrologice

2.400,00

2 400.00

1-35 î 3

Sistem bOisraoniera modulare d< teorii pentru rpunpaorfmpdel.^-iiinere)

5 400.00

• 35 2

.Adrxrtie ierte in vederea coaigvrtie de CET

30.000.00

a.36

realizare CET

117.227,00

a .37

studii de fezabilitate CET^jri, pt laborator verificări metrologice, centru de dezvoltare si inovare

1.014,00

• 38

proiect insulare 40 itatii încărcare autovehicule electrice

2.837.89

13,85

2 137.89

• 39

proiect pilot insulare 7 buc stâtii de incarnare autovehicule electrice

a 40

studiu realizare 40 șutii autoekctrice

• 41

autobasculanta cu rare mai 10-20 t 4 buc

142

rJttftlPWali coniparrmț^Uts rî frimpori miaț < mimai 7 locuri >* bena_2 buc

200.05

209.05.

• 43

microbuz transpoR persoana 8 • 1 locuri 4 buc

768,00

317,60

• 44

excavator seni le cu cupa 2-3 mc 1 bjc

a 45

Ulpa compactoare - 2 buc

-

146

motocompresor mobil 4mc,'min 1 buc                                f                              Z/a*

12,16

• 47

container birou crginizare de șantier 2 buc_________________________________________-<8

-

• 41

mntopcmp* mobil* 3 buc

8.78

8,78

a 49

«culc pentru activitatea de mentenanca

• 50

Siiteme ai soluții energetice integrale

128,00

• 51

soft RU + conlahilîiatc

120,00

■ 52

wft pl caicul eficienta energetic*

-

• 33

soft facturare energie

*54

luner 2 buc

■ 55

licența «nrivirua 80 buc

• 56

prese pentru papuci conexiune cabluri electrice 1 buc

• 57

sistem monitorizare GPS

-

*58

apant de măsură * rezistentei prizelor de pamant 1 buc

a 59

insul arie de ridicare ai transport lip mon craii

a 60

participare la majorare capital social SC Ciclop SA

*61

79 licențe «Windows Server 2016 Client Access t.icenie“ pentru accesul angajărilor 1* server

• 62

«cule ai unelle electrice

130,00

• 63

autoutilitara dublu cabina 4*4

108,68

107.50

*64

■utoțuriim transport.personal (muncitori) 7 locuri cu bancherii rabatabila 2 buc

121,22

121,22

*65

»ofl ERP/progrim facturare energie electrica

800,00

*.66

Excavator -7 buc

5.306,59

3.905,67

1 032,92

*.67

baldocxcavator 8 btic

3 239,89

3.239,89

*68

rr ini incarcator (tip Bobcalk-1 buc

328,11

157,58

• 71

cilindre compadoare

344,24

163,50

*72

Acceaorii utilaje (freze, lame, ciocane hidraulice, comp «doare hidraulice)

651,60

191,31

50,00

*73

Autobasculanta 8x4 -9 buc

4 354,10

2 759.75

* 74

Autobatcuhnta 4x2- 7 buc

2 580,48

2 406.25

* 75

autobetoniera 9 mc - 2 buc

1 027,20

1.027,00

* 76

autoutilitara traniport mix 3 buc

659,95

263,80

380.00

• 77

Grup GTS GTE - 7 buc

495,53

437,30

• 71

Invertotre

193,34

79.17

•.79

Tăietoare oxiacetilena - 20 buc si unelte sudura oxiacetilen*

110.50

43,45

30,00

*80

Cuptor electron -3 buc

50,30

29,86

*81

cort sudura -J buc

20.00

19,98

a.32

tanc depozitare butelii oxigen si «cetilen» 3 buc

8.00

5,20

*83

rezervor mobil motor ini IOOOlz-2buc

56.40

* 84

Motopompe - 2 buc

13.00

13,00

*83

pompa dc presiune pentru tesle -1 buc

28,55

28,22

1 86

troliu electric 4 buc

16.00

40.00

■ 87

Dispozitiv «liniat conduct*

70,00

27,98

40,00

* 88

dispozitive pennu taiere ii «anTrenare țeava

128,00

89,92

-

■ 89

betoniera 300 1 -2 buc

8,10

8,07

■ 90

locator de tra*ec mulrifrecvent* 1 buc

23,00

-

25,00

• 91

obiecte organizare șantier

289,25

165,80

130,00

*92

di sper tor bitum 1 buc

•.93

stand mobil verificare supape

25,00

25,00

«94

achiziție teren, construcție ai dotate hal* baza de producție ti depozitare pentru lucrările contractate              //

18 777.33

-

*95

autoturism 3 buc                                                                                      / /

655,62

553,19

130,00

«96

autoturiame electrice 2 buc                                                                   / A //

J44.98

330,00

*97

platforma transport auto 3 buc                                                                     /

80,00

35,39

*98

program sisKMR -program calcul static pentru sistemul de conducte                            /

100.00

99,79

*.99

siatem control «cces stand «lone                                                                  /

6,00

5.96

■ IDO

*ofturi,liccntc7 programe

30,00

80,00

*101

Autotractor cu Semiremorca cu obloane

518,00

471.30

a 102

Camion

437.00

437.00

* 103

Pompa beton

253,00

237,20

* 104

Tcrmocontainer

224.16

■ 105

Plac* vibratoare                                                                                  \//

20,00

-

« 106

Generator                                                                          /

3,47

3.40

1.107

Motostivuitor 1 buc                                                                       /

124,80

67,20

_t.lO8

Transpalet electric 1 buc

30.20

20,64

■ 109

Turn iluminat 1 buc

75.50

52,00

1.110

Dumper 2 buc

129.60

129,60

■ III

Camion eu au toi nea rea tor

624.00

-

•.112

Instalații automate de sudura

8 100,00

2 660.00

■ 113

Automacara cu capacitate de 40 i

2 900.00

-

*.114

Sistem monitorizare video                                                                                      "“'x.

_ 82,00

82,00

■ 115

Macara 251-2 buc

■-

2.592,00

-

«116

Vidanja • 1 buc                                                                                 (Jf:                 1

864,00

« 117

Autoutilitara service mobil (echipai*) - I buc                                                    lit\ Cn

• 118

Macara pe «utosasiu cu bena basculabila                                                   \V-*\

A •

n1/

1 680,00

-

-

• 119

Susții comunicare portabile                                                                \\ ^ \

//

22,21

17,79

*120

dispozitive afișare                                                                    \\ a \     / *

13,00

•.121

moiofieraiuiu -3 GUC

10,00

■ 122

tanc ap* Imc- 1 buc

3,00

• 123

acule si unelle diverse                                                                                        X

130,00

1.124

scule dotare atelier mobil

130,00

■ 125

ventilatoare aspirație gaze sudura - 9 buc

15.00

■ 126

grupuri electrice de sudura -10 buc

550.00

a 127

echipamente pentru «udare mixt* si acccsoiî conexe

600.00

1 128

echipamente pentru servicii de eficienți zare energetica de lip ESCO

374,00

■ 129

proiect pilot de contorizare inteligenta * consumatorilor

214,00

■ 130

dotare atelier confecții metalice

579,29

b} pentru bunurile de natura domeniului public «1 «latului sau ■ uniunii «dministrativ-teriloriale

-

-

* (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile dc natura domeniului privat al statului «au «1 uni tatii administaniv-teritoriale

-

-

- (denumire obiectiv}

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație dc gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat «I statului sau al unitarii administrativ teritoriale

-

• (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente {modernizări}, din care

-

*) pentru bunurile proprietate privat* a operatorului economic                                  f

-

- (denumire obiectiv)                                                              *    —         --—

'■TA'

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitarii «dministraliv-teriteriale

-

- (denumire obiectiv)__________________________________________ __i

■1       fcJMI—c) pentru bunurile dc naturi domeniului privat al itatului uu al unitarii adminiiiattiv teritoriale

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile Iunie in cancciiune, in chiriile uu in locație de gcadune, excluiivcelc din domeniul public iau privatei natului mu al unitarii admlniitrativ-treritorialc

-

-

-

•(denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobili rari corporale)

lutu proprii din capital social

tune prupni amortizare

5

Ramburaari dc rate aferente creditelor pentru inveatitii, din care

a) - interne

b) - externe


Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCUREȘTI SA Sediul / Adresa: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr.76 Cod unic de înregistrare RO37752D29 Nr. Registrul Comerțului: J4O/9172/2Q17


05.03.2020

Masuri de Imbunatatlrea rezultatului brut si reducere a plăților restante

Nr. Cri.

Masuri

termen de realizare

an precedent (2018)

an curent (2019)

an 2020

an 2021

Preliminat / realizat

Influente (+?-)

Influente (+/-)

Influente (♦/-)

Rezultat brut (+A)

Plăti restante

Rezultat brut (♦/-)

Plăti restante •

Rezultat brut (*/-)

Plăti restante *

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante *

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut sl reducere a plăților restante

0

0

1

X

X

2

X

X

3

X

X

4

X

X

5

X

X

6

TOTAL Pct 1

X

0

0

0

0

Pct. II

Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute la Pct 1

0

1

X

X

2

3

4

X

X

TOTAL Pct II

0

0

G

Pct III

TOTAL GENERAL Pct 1 ♦ Pct II

0

0

0

0

0