Hotărârea nr. 144/2020

HOTARAREnr. 144 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL COMPANIEI MUNICIPALE DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 412/12.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 42/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 147/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 93/2017, privind aprobarea înființării Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A.;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 411/2019, privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A. , conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București


din data de 30.04.2020


PREȘEDINTE DE

MariusBucurești, 30.04.2'

Nr. 144’

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București SA


Str. Aristide Demetriade, nr.2, sector 1, București.

Cod unic de înregistrare 37763591

Anexa nr. 1

/H.   I&O


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an precedent 2019

Propuner an curent 2020

%

Estimăr an 2021

Estimări an 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

L_

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

19744

26498

188

27505

28560

104

104

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

19729

26490

134

27497

28541

104

104

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b)

transferuri, cf. prevedenlor legale în vigoare

4

0

0

0

0

0

0.00

0.00

2

Venituri financiare

5

15

8

53

8

9

104

104

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

19743

26165

133

27159

28191

104

104

1

Cheltuieli de exploatare (Rd7=Rd84-Rd9+Rd104-Rd18), din care:

7

19743

26165

133

27159

28191

104

104

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

3793

3900

103

4048

4202

104

104

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

126

148

117

154

159

104

104

C.

cheltuieli cu personalul

(Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17), din care:

10

14863

21285

424

22136

22935

104

104

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd11=Rd.12+Rd.13)

11

13777

19788

144

20540

21320

104

104

C1

ch. cu salariile

12

12447

19568

157

20312

21083

104

104

C2

bonusun

13

0

220

0

228

237

104

104

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0

0

0

0

0

0.00

0.00

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

0

0

0

0

0

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

759

1019

134

1100

1100

108

100

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

327

478

146

496

515

104

104

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

961

832

87

864

896

104

104

2

Cheltuieli financiare

19

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd20=Rd1-Rd6)

20

1

333

55

346

359

104

104

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

0

0

0

0

0

0

0

2

Impozit pe profit amânat

22

0

0

0

0

0

0

0

3

Venituri din impozitul pe profit amânat

23

0

0

0

0

0

0

0

4

Impozitul specific unor activități

24

0

0

0

0

0

0

0

5

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus

25

0

0

0

0

0

0

0

V

PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26=Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-Rd25), din care:

26

1

333

55

346

359

104

104

1

Rezerve legale

27

0

0

0

0

0

0.00

0.00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

0

0

0

0

0

0.00

0.00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

1

0

0

0

0

0.00

0.00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor Tnprumuturi

30

0

0

0

0

0

0.00

0.00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

0

0

0

0

0

0.00

0.00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd32=Rd26-(Rd27 la

Rd31}>=0)

32

0

0

0

0

0

0.00

0.00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din orofitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in șxercițiul financiar de referință

33

0

z^Cb

^QiR-

0

sa.oo

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

9=7/5

%

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, on dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

0

0

0

0

0

0.00

0.00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

0

0

0

0

0

0.00

0.00

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

0

0

0

0

0

0.00

0.00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

0

0

0

0

0

0.00

0.00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

0

0

0

0

0

0.00

0.00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

0

0

0

0

0

0.00

0.00

a,

cheltuieli materiale

41

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b

cheltuieli cu salariile

42

0

0

0

0

0

0.00

0.00

c}

cheltuieli privind prestările de servicii

43

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

0

0

0

0

0

0.00

0.00

e)

alte cheltuieli

45

0

0

0

0

0

0.00

0.00

VII I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

755

1153

0

1209

1255

105

104

1

Alocații de la buget

47

0

0

0

0

0

0.00

0.00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor cin anii anteriori

48

0

0

0

0

0

0.00

0.00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

338

293

0

214

161

73

75

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

164

149

0

150

150

101

100

2

Nr.mediu de salariați total

51

139

140

0

140

140

0.00

0.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

*)

52

7462

11648

X

12226

12691

105

104

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

53

0

x

X

X

X

X

X

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

142

189

X

196

204

104

104

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat

55

0

X

X

X

X

X

X

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

0

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd6/Rd1)x1000

57

1000

987

1

987

987

1000

1000

9

Plăți restante

58

4117

0

0

0

0

0

0

10

Creanțe restante

59

11181

____2____L

0

0

0

0

0

’) Rd.50 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd53=Rd152 din Anexa de fundamentare nr.2

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Compania Municipala Dezvoltare Durabilă București SA Str. Aristlde Demetriade, nr.2, sector 1, București.

Cod unic de înregistrare 37763591


Anexa nr.2 Aa

Detalierea Indicatorilor economico-financiari prevăzuși în bugetul de venituri șl cheltuitei și repartizarea pe trimestre a acestoraII


  • b)

  • c) dl e)
___________________2___________________

VENITURI TOTALE (Rd1=Rd.24-Rd.22)_________

Venituri totale din exploatare (Rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9-*Rd.12+Rd.134-Rd.14), din

Sflic;---------------------------------------------------

din producția vândută (Rd.3=Rd.44-Rd.5+Rd,6+Rd.7j dm care:__________

811 821 a3) a4)


din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd9=Rd.lO+Rd.1l). din care


subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare transferuri, cf. prevederilor legale în JflSflflE---------------------------------------------

din prodiKția de Imobilizări __________

venisun aferente cos’u ui produ^et in curs :te

_ alt* venituri din exploatare

(Rd i5+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21) din care:


fll

f2)


o»- amenzi și penalități_________________

din vânzarea activelor ș» alte operații de carnal (Rd16"Rd.17»Rd.18) din care:

  • - active corporale______________________

  • - active necorporale___________________

an subvenții pentru nvestiții____________

dn vaionficareacertjfcatelof CO2

ate venitur,________________________________


f3) «1 f5»        -- -________________________________

Venituri financiare

(Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.26+Rd.26+Rd.27), din cam;_______________________________

din imobilizări financiare____________________________

din investiți financiare_______________________________

din diferențe de curs_____________________________

din dobânzi______________________________________

alte venituri financiare_______________________________


CHELTUIELI TOTALE (Rd28*Rd.28+Rd.130)


Cheltuieli de exploatare (Rd29=Rd.3Q4-Rd.78-»Rd.854-Rd.113), din care: A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd30=Rd.31+Rd.39+Rd.45l, din care: u lutwituieii privind stocuri’e

(Rd31 =Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din OUBt__________________________________

cheltuieli cu materiile primo______________________

cheltuieli cu materialele consumație, din care:


A1


b>


c)


dl

11


A2


a)


b)


.21


A3


a)_


b)


C)


b1)

b2)


12

13


  • 32 ______0

  • 33     112

34

35.


cheltuieli privind materialele de natura obiectelor ce inventar____________________________________________

cheltuieli pnvnd energia ș: apa_____________________

cheltuieli privind marfunie_____________________________

.Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd39=Rd.4O4-Rd.41-r-Rd.44|,. din care:___

.cheltuieli cu întreținerea și reparațiile________________

cheltuieli privind chirii e (Rd41»Rd.42+Rd.43) din


4 * care. __________________________________________________ _____


- către operatori cu capital integral/majoritar duu_______________

b2)   - către operatori cu capital privat____________

prime de asgurere______________________________

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd45=Rd.46*Rd.47*Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.82 4-Rd.66-r-Rd.67-r-Rd.684-Rd.77), din care:__________

cheltuieli cu colaboratorii______________________________


b1)


cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:


b1) | cheltuieli privind consultanța juridică cneltuieli de protocol, reclamă ș publicitate (Rd.5l4-Rd.53), din caiș:___________________________

d)   cheHu-e*î-pe protocol, din care:______________

- Ocheb ri.ado.u««trfvi Legii nr. 193/2006, cu ______moditearil^uJBerioare________________________ c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, dm carecf.HCGM B

657/14.11

4

23,648


o

188 5

30


39


258 0


52


5_ 31


51


50


15


0 0 _0_ 10

_5_


0

106


16


3,667


10


1,004


85


12


1,230


_105


15


92323


52


3,402


470


3u00

100.00

132.53


57500


325.00


95.37


46.03


5100.00


6.37

0__

201.89


320.00


371 56


586.78


4.55INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

. Prellmln at/reallz;

t

din care:

cf.HCGM B

6S7/14.11

cf.Hotărâ

ii AGA

Trim I

Trim II

Trim III

An

7=675

8-5/3a

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

• tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2005. cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-ch.de promovare a :• reduselor

55

0

2

0

0

0

1

0

2

0

0

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015

(Rd56=Rd57+Rd.58+Rd.6O) din care:

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medica! si sănătate

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, sodal si sport, din care:

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- pentru cluburile sportiva

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d3)

di. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

0

3

0

1

1

1

1

2

200.0C

0

o

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

1

8

0

0

1

2

1

4

0

0

- cheltuieli cu diurna (Rd63=Rd.64+Rd.65), din care:

63

1

8

0

0

1

1

2

3

0

0

-Interna

64

1

5

0

0

1

0

1

2

0

0

-externa

65

0

3

0

0

0

1

1

1

0

0

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

28

432

0

73

48

59

44

93

127 40

260.71

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

7

7

0

6

2

2

2

8

133.33

8571

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

2

32

0

13

12

15

11

60

461.54

650.00

i1)

rhelluiell de asigurare și pază

69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i2)

■'^eltuieli privind întrețin**'--* și funcționarea tehnicii de calcul

70

0

O

0

0

2

3

2

13

0

0

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

2

30

0

13

10

12

9

45

346.15

650.00

W)

cneltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale ți necorporale. din care-

72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

■aferente bunurilor de natura domeniului puMc

73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

>5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16)

cheltuieli privind recrutarea ș! plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

0

O

0

0

0

0

0

0

0

0

»7)

.cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

0

2

0

0

0

1

0

2

0

0

J)

alte cheltuieli

77

726

5167

0

2 449

839

1 028

771

2 709

110.62

337.33

B Cheltuieli cu Impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd78^Rd.79+Rd.80*Rd81+Rd.82+Rd.83+Rd.84) din

78     63

130

0

126

34

42

32

148

117.46

200.00

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79      0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80      0

0

0

0

0

0

0

O

0

0

C)

ch. cu taxa de licență

81      0

O

0

0

O

0

0

0

0

0

ch. cu taxa de autorizare

82     0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 A

e)

ch. cu taxa de mediu

83      0

O

0

0

0

0

0

0

0

o j'

D

cheltuieli cu alto taxe și impozite

84

63

130

0

126

34

42

32

148

117.46

200 00

C. Cheltuieli cu personalul (Rd85=Rd.86+Rd.99«-Rd.103*Rd.112). din care:

85    8,308

15,980

0

14,863

4,746

5,813

4,360

21,286

14321

178 94

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd86=Rd.87+ Rd.91)

86    7,150

14,876

0

13,777

4,414

5,407

4,055

19,788

143.63

19269

C1

Cheltuieli cu salariile Rd87«=Rd.88+Rd.89+Rd.9O), din care:

87    6,634

14,876

0

12,447

4,377

5,362

4,021

19,668

15721

187.62

a) salari! de bazfl

88

6634

14,876

0

12,447

4,377

5,362

4.021

19,568

15721

187 62

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c) alte bonificații (conform CCM)

90

0

0

0

0

O

0

0

O

0

Bonasuri (Rd91=Rd 92+Rd.96*-Rd.9G+Rd.97+

Rd.98), din care:

91     616

0

0

1,330

37

46

34

220

18.54

257.75

a) cheltuieli sociale prevăzute la art25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscaif, cu modificânle și completările ulterioare, din care:

92      0

0

0

0

0

0

0

0

O

0

tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu ncdificărite ulterioare-

93      0

0

0

0

0

0

0

0

0

tichete cadou pentru cheltuieli sociale otrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările Iterioare:

94      0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

>) tichete de masă,

95      0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

;) tichete de vacanță;

96      0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1) ch. privind participarea salariaților la profitul Minut în anul precedent

07     0

A i

0

0

0

0

0

0

0

0

)) alte cheltuieli conform CCM.

98     516

0

0

1,330

37

45

34

220

Mte cheltuieli cu personalul

Rd99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din caro:

99

0

0

0

0

0

0

0

0
§ CUI: R03


Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

INDICATORI

Aprobat

Prellmln

din care:

cf.HCGM B

657/14.11

cf.Hotărâi ii AGA

at/ reali»

t

Trirnl

Trfm II

Trim III

An

7=6/5

8-5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

a) ch cu plățile compensatori aferente disponibilizărilor de personal

1C0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite In baza unor hotărâri judecătorești

101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c) cheltuieli de natură sa.anate aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comișii,si comitete

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului «e mandat si a altor organe de conducere sl control, comisii si comitete {Rd103=Rd.104+Rd.107+Rd.110*

Rd.111).<fineire:

103

982

744

0

769

225

276

207

1,019

134.26

77.29

a) centru cirectcri/directorat

1C4

267

329

0

327

87

106

80

373

114.07

122.47

-componenta fixă

105

267

329

0

327

87

106

80

373

114.07

122.47

-componenta variabilă

106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) pentru consiliul de administra ^‘consiliul de supraveghere, din care:

107

639

362

0

348

125

153

115

586

166.39

54.46

-componenta fixă

108

639

362

348

125

153

115

586

168.39

54.46

-componenta vanabilâ

109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c) pentru cenzori

110

I 76

47

84

14

17

12

60

71.43

110.53

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

C6

Cheltuieli cu contribuțiile datorate do angajator

112

174

360

0

327

107

131

98

478

146.18

187.93

D. Alte cheltuieli do exploatare (Rd113~Rd.114+Rd.117+Rd.118*Rd.119*Rd.12O+Rd.

113

240

816

0

961

200

245

184

832

86.58

400.42

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd114=Rd.115+Rd 116- din care:

114

1

10

0

207

3

3

3

12

5.80

20700.00

- către bugetul general consolidat

115

1

8

0

0

2

3

2

10

0

0

- către alți creditori

116

0

2

0

207

0

1

0

2

0.97

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

d'eituieii xerente iransteruniorpemnj plate personalului

118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

<1)

alte cheltuieli

119

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e)

ch. cu amo'tizarea imorinz-nior coporate și necQfMfajg

120

239

806

0

754

197

241

181

820

108.75

315.48

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd121=Rd 122-Rd.125), din care:

121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fi)

cheltuieli privind ajustările 5i Provizioane.©

122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fl.1)

-provizioane privind participarea la profit a sa la rialilor

123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fi.2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

«)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare . din care:

125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.1)

din anularea provizioanelor

(Rd126=Rd.127*Rd.128+Rd.129), din care:

126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- din Participarea salariațiior la profit

127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- venituri din alte Provizioane

129

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Cheltuieli financiare (Rd130“Rd.131+Rd.134+Rd.137h din care:

130

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

a1)

aferente creditelor centru investiții

132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care-

134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

bl)

aferente creditelor pentru investiții

135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curente

136

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

alte cheltuieli financiare

137

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT(profit/plcrderc)

(Rd138-Rd.1-Rd.28)

136

32

350

Q

1

82

100

75

333

33300.00

3.13

venituri neimpozabile

139

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V

DATE DE FUNDAMENTARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Venituri totale din exploatare, dn care Rd.2‘:

142

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a)

venituri din subvenții și transferuri

143

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

«

alte venituri cere nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii. cf.Leqli arualo a bugetului

144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Cheltuieli totale din exploatare. din care (Rd.29)

145

7150

14876

0

13777

4414

5407

4055

19788

143.63

192.69

a)

alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul a determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf. Legii anuale a bugetului do stat

146

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Cheltuieli de natură salariate (Rd.B6), din care;

147

7150

14976

0

13777

4414

5407

4055

19788

143.63

192.69

a)

147a>

0

0

0 .

0

0

0

0

0

0

0

b)

147b)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ci

147c)

0

0

0

O

0

0

0

0

0

0

4

Nlr. do personal prognozat la finele anului

148

249

171

0

164

38

46

35

149

90.85

65.86

5

Nr mediu de salariați

149'

65

100

0

139

31

38

28

140

100.72x

^2T3.85

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) detorm.nat pe baza cheltuielilor de nat.saiarteiă Rd. 147-Rd.93*-Rd.98)/Rd. 149)712’1000

150

0505

12397

0

7462

x

X

X

11648

87.74

____1
§ CUi: RO37 j 40/9290/20 * #***


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Prellmin at/reaiiza t

din care:

cf.HCGM B

6S7/14.11.

cf.Hotărâr ii AGA

Triml

Trim II

Trlm III

An

7=6/5

8-5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarislâ cf art 3. Ht f din OG 26/2013 (Rd147-Rd92*-Rd97'/Rd149/12‘1000

151

9167

12397

0

8260

X

X

X

0

0

90.10

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.art.9. alin.3 din OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat

152

X

X

X

X

0

0

7

a)

Productivitatea muncii in unități valonce pe total personal mediu (mii lei/persoanâ) (Rd.2/Rd.l49)

153

149

236

«DIV/0I

142

201

201

201

189

133 31

95.56

b)

Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu, recalculat cf.legii anuale a bugetu'u de stat

154

0

X

X

X

X

X

X

X

0

0

c)

Productivitatea muncii In unități fizee pe total personal mediu (cantitatea predase finite/persoană)

155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

155

0

X

X

X

X

X

X

X

0

0

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

0

X

X

X

X

X

X

X

0

0

- preț mediu (p)

150

0

X

X

X

X

X

X

X

0

0

- valoare=QPF x p

159

0

X

X

X

X

x

X

X

0

0

- pondere in venituri totale de exploatare -Rd.157/Rd.2

160

0

X

X

X

X

X

X

X

0

0

8

Plăți restante

161

0

0

0

4,117

0

0

0

O

0

0

9

Creanțe restante, din care:

162

0

0

0

11181

0

0

0

0

0

0

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

0

0

0

10906

0

0

0

0

0

0

- de la operatori cu capital privat

164

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- de la bugetul de stat

165

0

0

0

275

0

0

0

0

0

0

- de la bugetul local

166

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- de la alte entitati

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Credite pentru finanțarea activității curente soldul rămas de rambursat)

168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Re<jistrfbuirkdi*uibuiri tutato cf.OUG 2B72817 din:

169

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a te rezerve

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

rezultatul reportat

171

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

“) in limita prevăzută la art.25 alin.3 fit.b din Legea nr.227/2015 pnvind Codul fiscal, cu modificărileși completările ulterioare **) 88 vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar

prevăzute in Legea anuală a bugetului de stat
Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3


mii lei

Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an 2018

% 4=3/2

Prevederi an precedent 2019

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.H-rd.2*), din care:

16,908

9,811

58.03

23,648

19,744

83.49

1

Venituri din exploatare*)

16,818

9,654

57.40

23,640

19,729

83.46

2.

Venituri financiare

90

157

174.44

8

15

187.50

3.

Venituri extraordinare

0

0

0

0

0

0.00

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat


Anexa nr.4


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare


H-CbM/}) am . M


mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat rectificat HCGMB 557/14/.11. 2019

Realizat/prel minat

an curent 2020

an 2021

an 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1,156

755

1,153

1,209

1,255

Surse proprii, din care:

1,156

755

1,163

1,209

1,255

a) - amortizare

8C6

754

820

864

896

b) - profit

350

1

333

345

359

Alocații de la buget

0

0

0

0

0

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

0

0

0

0

0

b) - externe

0

0

0

0

0

4

Alte surse, din care:

0

0

0

0

0

aport in natura !a capitalul social

0

0

0

0

0

- (denumire sursă)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

578

338

293

214

161

1

Investiții în cure, din care:

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) pentnr bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

- (denum.re obiectiv)

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau In locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul pttolic sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

2

Investiții noi, din care:

578

338

293

214

161

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

578

338

293

214

161

1

Dezvoltarea infrastructurii hardware (echipamente IT: stații de lucru, licențe, multifuncționale):________

0

0

42

18

0

.-Multifuncționale A3 B&W color - min 4 buc - max.6 buc

31.12.2020

0

0

42

0

0

Aplicații punctuale (licențe antivirus) suport: mm 100 buc. - max.120 buc

31.12.2020

0

0

0

18

0

2

Pachete software de proiectare asistată de calculator

91

22

219

191

156

AUTOCAD 2020 - subscripție anua’a

7/30/2020

91

22

140

140

140

Adobe Creative Cloud- subscripție anua'a

8/30/2020

0

0

16

16

16

LUMION 10 PRO

8/30/2020

0

0

15

0

0

MIDAS- URBANO-CANALIS

8/30/2020

0

0

13

0

0

ETABS NONLiNEAR REȚEA

8/30/2020

0

0

35

35

0

3

Pachete software de gestionare a investițiilor

466

310

17

0

0

Pachet programe calculator pentru elaborarea documentațiilor lehnico-economice, m activitatea de construcții, instalații, drumuri si amenajări și managementul server-fișier 9 Microsoft Project Professional 2019, WINDOWS FILE SERVER MONITOR - NETWRIX

12/31/2020

466

310

17

0

0

4

Pachete software pentru creare de documente

21

6

15

5

5

-INDACO Saga EXENNE, AH Energy-ypgrad

12/31/2020

21

6

5

5

-editor PDF min.8 - max 10

12/31/2020

0

0

10

0

0

0) pentru bunurile de natura domeniului public al stalului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

-U

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0 .

:) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității îdministrativ teritoriale:

0

0

0

0

X 0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

c

1) pentru bunurile luate in concesiune, Închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității îdministrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectivi- •

0

0

0

0

- (denumire cbîectjv)

0

0

0

o /'

fi

0

0

0

az/ <


INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat rectificat HCGMB 657/14/.11. 2019

Realizat/preli minat

an curent 2020

an 2021

an 2022

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operaloru.ui economic:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

0

0

0

0

0

Infrastructura clădire

0

0

0

0

0

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

0

0

0

0

a)- interne

0

0

0

0

0

b)- externe

0

0

0

0

0


Anexa nr.5Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restantemii lei

Nr.c rt

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2019

an curent 2020

an 2021

an 2022

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PCt

I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Măsura 1 - creșterea veniturilor

2020-2022

1

4,117

333

0

346

359

2

Măsura 2

3

Măsură 3

4

Măsură 4.

TOTAL Pct I

1

4117

333

0

346

0

359

0

Pct.

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1

2

Cauza 2

3

Cauza 3

4

Cauza 4:

Pct.

TOTAL Pct. II

TOTAL GENERAL Pct I + Pct. II

1

4,117

333

0

346

0

359

0  • *

  • *

  • *

’â

* r-, «r