Hotărârea nr. 143/2020

HOTARAREnr. 143 din 2020-04-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA SOCIETATII COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.R.L. PENTRU DEMARAREA PROCEDURILOR PRIVIND EFECTUAREA TESTULUI INVESTITORULUI PRIVAT PRUDENT PENTRU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII CAMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.R.L.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea societății Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. pentru demararea procedurilor privind efectuarea Testului Investitorului Privat Prudent pentru majorarea capitalului social al societății Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Guvernanță Corporativă și al Direcției Juridic nr. 575/24.04.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 4/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 146/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996;

Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 135/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municiplă Iluminat Public București S.A., cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 399/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Iluminat Public București S.A.;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 459/27.08.2019 privind schimbarea formei juridice a societății Compania Municipală Iluminat Public București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. d), art. 92 alin. (1) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art1 Se împuternicește societatea Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. să demareze procedurile privind efectuarea Testului Investitorului Privat Prudent pentru majorarea capitalului social al societății Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 3Q.04.2020 Nr. 143’


Bd Regina Elisabdîa nr 47, cod poștal 050013, sector 5, București. România, tel/ +4021 305 55 OO; www.pmb.rp