Hotărârea nr. 141/2020

HOTARAREnr. 141 din 2020-04-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA SOCIETATII COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI S.A. PENTRU DEMARAREA PROCEDURILOR PRIVIND EFECTUAREA TESTULUI INVESTITORULUI PRIVAT PRUDENT PENTRU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDSRI S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea societății Compania Municipală Consolidări S.A. pentru demararea procedurilor privind efectuarea Testului Investitorului Privat Prudent pentru majorarea capitalului social al societății Compania Municipală Consolidări S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Guvemanță Corporativă și al Direcției Juridic nr. 576/24.04.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 39/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 144/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996;

  • -   Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 95/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municiplă Consolidări S.A.;

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 398/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Consolidări S.A.;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. d), art. 92 alin. (1) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește societatea Compania Municipală Consolidări S.A. să demareze procedurile privind efectuarea Testului Investitorului Privat Prudent pentru majorarea capitalului social al societății Compania Municipală Consolidări S.A.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Consolidări S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

din data de 30.04.2020.
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, seclor 5, București, România, tel +4021 305 55 00; www.pmb.rp