Hotărârea nr. 140/2020

HOTARAREnr. 140 din 2020-04-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA SOCIETATII TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A. PENTRU DEMARAREA PROCEDURILOR PRIVIND EFECTUAREA TESTULUI INVESTITORULUI PRIVAT PRUDENT PENTRU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind împuternicirea societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. pentru demararea procedurilor privind efectuarea Testului Investitorului Privat Prudent pentru majorarea capitalului social al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Guvemanță Corporativă și al Direcției Juridic nr. 574/24.04.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 38/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 143/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996;

  • -   Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A., cu completările și modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. d), art. 92 alin. (1) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. să demareze procedurile privind efectuarea Testului Investitorului Privat Prudent pentru majorarea capitalului social al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDIN


Marius Adria
București, 30.0|1.2020

Nr. 140

Bd. Regina Elisabefi nr. 47, cod poștal 050013, sector 5. București, România, te! +4021 305 55 00; www.pmp.rg