Hotărârea nr. 14/2020

HOTARAREnr. 14 din 2020-01-29 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 454/27.08.2019 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A COTEI - PARTI PROPRIETATE DE STAT, DIN IMOBILELE SITUATE IN BUCURESTI, CALEA VICTORIEI NR. 54, CALEA VICTORIEI NR. 103 - 105, SECTOR 1, BD. CAROL NR. 68- 70, SECTOR 2, STR. SELARI NR 13, STR. COVACI NR. 10, STR COVACI NR 14, STR. GABROVENI NR. 6- 8, STR. BACANI NR 4, STR. FRANCEZA NR. 16, B-DUL REGINA ELISABETA NR. 16, B-DUL REGINA ELISABETA NR. 30, SECTOR 3, PIATA GARII FILARET NR. 2, SECTOR 4, B-DUL MIHAIL KOGALNICEANU NR 21, SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 56 SI NR. 58A, SECTOR 5, PE PERIOADA EXECUTARII LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI REPARATII FATADE

Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 454/27.08.2019 privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a cotei - părți proprietate de stat, din imobilele situate în București, Calea Victoriei nr. 54, Calea Victoriei nr. 103 -105, sector 1, Bd. Carol nr. 68 - 70, sector 2, str. Șelari nr. 13, str. Covaci nr. 10, str. Covaci nr. 14, str. Gabroveni nr. 6-8, str. Băcani nr. 4, str. Franceză nr. 16, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, B-dul Regina Elisabeta nr. 30, sector 3, Piața Gării Filaret nr. 2, sector 4, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 21, Splaiul Independenței nr. 56 și nr. 58A, sector 5, pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și reparații fațade


oo


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 74/21.01.2020, al Direcției Patrimoniu nr. 968/21.01.2020, al Administrației Fondului Imobiliar nr. 2946/21.01.2020 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 344/21.01.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 9/29.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 12/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 368/2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al Municipiului București;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 454/27.08.2019 privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a cotei - părți proprietate de stat, din imobilele situate în București, Calea Victoriei nr. 54, Calea Victoriei nr. 103-105, sector 1, Bd. Carol nr. 68-70, sector 2, str. Șelari nr. 13, str. Covaci nr. 10, str. Covaci nr. 14, str. Gabroveni nr. 6- 8, str. Băcani nr. 4, str. Franceză nr. 16, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, B-dul Regina Elisabeta nr. 30, sector 3, piața Gării Filaret nr. 2, sector 4, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 21 , Splaiul Independenței nr. 56 și nr. 58A, sector 5, pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și reparații fațade;

  • - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (7) lit. k) și art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

1Art.l Hotărârea Consiliului Genera! al Municipiului București nr. 454/27.08.2(Z19*s prin eliminarea din tot cuprinsul acesteia și din anexa la aceasta, a imobiliului sit 68-70, sector 2 si se introduce inptSîîul situat în Bd. Carol I nr. 58, sector 2.

...... —-


H3.


5. Bucureșt România, tel.: +4D2T 305Art.ll Imobiliul menționat la pct. 3 din anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 454/27.08.2019, se înlocuiește cu imobilul situat în Bd. Carol I nr. 58, sector 2, în cotă indiviză de 11.26%.

Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 454/27.08.2019, rămân neschimbate.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrației Fondului Imobiliar și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2020.
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021305 55 OO; www.pmb.ro

Pag 2