Hotărârea nr. 139/2020

HOTARAREnr. 139 din 2020-04-30 PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, INCEPAND CU ANUL 2021

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2021

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Venituri nr. 222/22.01.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 37/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 142/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) și art. 486 alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 începând cu anul 2021, se aprobă nivelurile impozitelor și taxelor locale și sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.

Art.2 începând cu anul 2021, se aprobă nivelurile taxelor locale stabilite prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.

Art.3 Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 2a.

Art.4 începând cu anul 2021, bonificația pentru plata cu anticipație, până la data de 31 martie, a impozitului pe clădiri, terenuri și mijloacele de transport datorate de contribuabili pentru întregul an este de 10%.

Art.5 Pentru plata cu întârziere a impozitelor și taxelor locale prevăzute în prezenta hotărâre se percep majorări de întârziere conform prevederilor legale referitoare la creanțele bugetare.

Art.6 Sumele încasate de către Direcțiile de Impozite și Taxe Locale de sector pentru bugetul Municipiului București vor fi virate lunar, respectiv până la data de 10 a lunii următoare pentru veniturile încasate în luna anterioară.

Art.7 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 2a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Prezenta hotărâre se comunică Primăriilor sectoarelor 1 - 6 și instituțiilor publice de interes local ale Municipiului București.

Art.9 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și instituțiile din subordinea Consiliului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020.SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


Anexa nr. 1

la H.C.G.M.B. nr. / ȘC.O 9     2020


Nivelurile impozitelor și taxelor locale

Nr.

Crt.

Denumire

Nivelurile prevăzute începând cu anul 2021

1.

Impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri

1.1

Tipul clădirii

Valoare impozabilă

- lei/m2 -

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

1.100

660

B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

330

220

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

220

192

D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

138

83

_

E. în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D /

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii


F. în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

1.2

Cota de impozit pe clădiri pentru

 • -  clădirile rezidențiale și clădirile-anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice

 • - clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

0,1%

0,2%

1.3

Cota de impozit/taxă pe clădiri pentru

 • - clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice

 • - clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice

0,2%

1,5%

2.

Impozitul pe teren și taxa pe teren

2.1

Teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții

Zona în cadrul localității

- lei/ha-

A

11.387

B

9.456

C

7.148

D

4.891

2.2

Teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții

- lei/ha -

Zona

Categoria de folosință

A

B

c

D

1

Teren arabil

30

23

21

17

2

Pășune

23

21

17

15

3

Fâneață

23

21

17

15

4

Vie

51

38

30

21

5

Livadă

58

51

38

30

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

30

23

21

17

7

Teren cu ape

17

15

8

0

8

Drumuri și căi ferate

0

0

0

0

9

Teren neproductiv

0

0

0

0

2.3

Teren amplasat în extravilan

Categoria de folosință

-lei/ha-

1

Teren cu construcții

/L_____™

2

Teren arabil

51__

3

Pășune

//'/       26

4

Fâneață                          /

26

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută / la 5.1                                         (.

/Z

57

5.1

Vie până la intrarea pe rod

0

' 0

V Livadă pe rod, alta decât cea .xpTWăzijtă la 6.1

57

w

Livadă pgnă la intrarea pe rod

0
7

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la 7.1

13

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

0

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

4

8.1

Teren cu amenajări piscicole

32

9

Drumuri și căi ferate

0

10

Teren neproductiv

0

3.

Impozitul pe mijloacele de transport

3.1

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)

1

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv

8

2

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3

9

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv

20

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv

79

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între

2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv

159

6

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

320

7

Autobuze, autocare, microbuze

26

8

Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv

32 .

9

Tractoare înmatriculate

20 Aygr/

II. Vehicule înregistrate

Vehicule cu capacitate cilindrică

lei/200 cm3

1

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3

3

2

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3

5

3

Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

110 lei/an

3.2

Mijloace de transport hibride

95% reducere

3.3

Remorci, semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la art. 470 alin. (6) din Legea nr. 227/2015

.-7/    . ______

Masa totală maximă autorizată

/ //___________________

1

Până la 1 tonă, inclusiv

L___        _

2

Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

/_\__________37

3

Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone      i

' ț                 57

4

Peste 5 tone

71

,3.4

Mijloacelor de transport pe apă

- lei/an -

1

Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

23

2

Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

62

3

Bărci cu motor

231

4

Nave de sport și agrement

lei/an

2,5 m - 12 m, inclusiv

529

peste 12 m

1.061

5

Scutere de apă

231

6

Remorchere și împingătoare:

x

a) până la 500 CP, inclusiv

614

b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv

1.000

c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv

1.537

d) peste 4000 CP

2.460

7

Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta

199

8

Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

x

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv

199

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până Ia 3000 de tone, inclusiv

308

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

539

4.

Taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de <bnsifuirc și a altor avize și autorizații                                                       r

4.1

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism

- lei -                   / ,

- până la 150 m2, inclusiv

5         7'iBiicv

_____________. S.V______

- între 151 m2 si 250 m2, inclusiv

6

- între 251 m2 si 500 m2, inclusiv

8

- între 501 m2 si 750 m2, inclusiv

10

- între 751 m2 si 1000 m2, inclusiv

13

- peste 1000 m2

16 +0,01 lei/m2 pt. fiecare m2 care depășește 1000 m2

4.2

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate

15 lei

4.3

Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesară lucrărilor de cercetare și prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări     /f

7 lei pentru fiecare m2

4.4

Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice

7 lei pentru fiecare m2 de suprafață ocupată de construcție

4.5

Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu

12 lei pentru fiecare racord

4.6

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

8 lei

4.7

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

19 lei

4.8

Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

76 lei

4.9

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității înregistrate în grupele CAEN 561 -Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Al te activități recreative și distractive, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN

 • - pentru o suprafață de până la 500 m2, inclusiv;

 • - pentru o suprafață mai mare de 500 m2.

3.300 Iei

4.400 lei

5.

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate

5.1

Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate

3 % aplicată la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate

5.2

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate:

- lei/m2 sau fracțiune de m2 -

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică

30 lei

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate

22 lei

6.

Impozitul pe spectacole

cota de impozit se aplică la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a         -r

abonamentelor         j//

6.1

pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau

2% //f7

internațională

6.2

în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la pct. 6.1

5 %

7.

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă

550 lei

8.

Taxa pentru eliberarea de copii heliografîce de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri

30 lei/m2 sau fracțiune de m2

9.

Sancțiuni

Contravenția prevăzută la art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează cu amendă

de la 77 lei la 307 lei

Contravenția prevăzută la art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează cu amendă

de la 307 lei la 765 lei.

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă

de la 357 lei la 1.737 Iei

Nivelurile taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice și a altor taxe în municipiul BucureștiDenumirea impozitului/taxei

Nivelurile prevăzute începând cu anul 2021

1. Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru filmare

- lei/zi/locație -

a) filmare statică pentru centrul istoric:

- filme scurt sau lung metraj, filme și seriale de televiziune și altele asemenea

2.450

- video clipuri și spoturi cu caracter publicitar

3.010

b) filmare statică pentru centrul istoric cu întreruperea circulației:

- filme scurt sau lung metraj, filme și seriale de televiziune și altele asemenea

4.000

- video clipuri și spoturi cu caracter publicitar

5.000

c) filmare statică pentru celelalte zone:

- filme scurt sau lung metraj, filme și seriale de televiziune și altele asemenea

1.620 ___x o ,j____

- video clipuri și spoturi cu caracter publicitar

2.080

d) filmare statică pentru celelalte zone cu întreruperea circulației:

x r

____________________________________1

- filme scurt sau lung metraj, filme și seriale de televiziune și altele asemenea

2.800                 )

- video clipuri și spoturi cu caracter publicitar-

e) filmări dinamice (în mișcare) - indiferent de lungimea traseului și zonă

leifei

- cu întreruperea circulației

4.600

- fără întreruperea circulației

3.000

2. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru spectacole în aer liber, festivaluri, manifestări promoționale

a) taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru desfășurarea unor evenimente: spectacole în aer liber, concerte, festivaluri, manifestări promoționale, târguri de locuri de muncă și alte asemenea.

 • - 2.080 lei/zi pentru suprafețe de până la 1.000 m2, inclusiv;

 • - 4.045 lei/zi pentru suprafețe cuprinse între 1.001 m2 și 5.000 m2, inclusiv;

 • - 8.085 lei/zi pentru suprafețe mai mari de 5000

a.l) taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru desfășurarea unor evenimente: spectacole în aer liber, concerte, festivaluri, manifestări promoționale, târguri de locuri de muncă și alte asemenea pentru:

 • - Piața Constituției

 • - Piața Victoriei

 • - Piața Enescu, Piața Universității, Piața Alba-Iulia

uni______ q

 • - 148.750 lei/eveniment;

 • -  9 8.810 lei/ eveniment;

 • - 73.840 lei/ eveniment.

 • (1) Prin eveniment se înțelege perioada cuprinsă între minim 3-5 zile necesare pentru: montare sceno-tehnică, eveniment propriu-zis (concert, festival, târg, etc.) și aducerea la starea inițială a locației.

 • (2) Dacă numărul de zile solicitate este mai mare decât perioada prevăzută la alin. (1), se va achita o taxă suplimentară de:

- 24.980 lei/zi.

a.2) taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice în cazul evenimentelor sportive pentru:

 • - Piața Constituției

 • - Piața Victoriei

 • - Piața Enescu, Piața Universității, Piața Alba-Iulia

 • (1) Prin eveniment se înțelege perioada cuprinsă între 1

 • - 3 zile necesare pentru pregătirea evenimentului, desfășurarea evenimentului sportiv propriu-zis și aducerea la starea inițială a locației.

 • (2) Dacă numărul de zile solicitate este mai mare decât perioada prevăzută la alin. (1), se va achita o taxă suplimentară de:

 • - 74.375 lei/eveniment;

 • - 49.405 lei/ eveniment;

 • - 36.915 lei/ eveniment.

 • - 12.500 lei/zi.

b) curse auto-moto, manifestări sportive cu caracter promoțional și alte asemenea

 • - 4.045 lei/zi pe o lungime a traseului de până la 5.000 m

 • - 8.085 lei/zi pe o lungime a traseului mai mare de 5.000 m

c) taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru desfășurarea evenimentelor constând în: -distribuirea de materiale promoționale (flyere, stikere, cataloage, pliante, publicații, produse promoționale etc.);

 • - expoziții de pictură, fotografie, flori, artă, artizanat, expoziții ale micilor meseriași și altele asemenea;

 • - divertisment: statui vii, artiști ambulanți, reprezentații de dans, mini spectacole de magie și de teatru, echitație, picturi pe față și altele asemenea;

 • - fotografiere profesionistă

m 4"

3 lei/m2/zi ' &&   \

1 / /

' ^BljCtftyaț'

3 Alte taxe locale

3.1 Taxa zilnică pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitectură și arheologie

a) taxa zilnică pentru vizitarea muzeelor:

Muzeul Național a! Literaturii Române lei/zi/vizitator

- pentru adulți

10

- pentru elevi, studenți, pensionari

5

- pentru copii mai mici de 7 ani, persoane cu handicap

gratuit                          ,

Muzeul Municipiului București     <//

lei/zi/vizitator        '   //

- pentru adulți

io __/ //

- pentru pensionari, militari, elevi, studenți, grupuri organizate

_____5 M

- pentru elevi, studenți, persoane adulte cu handicap mediu sau ușor

7\

gratuit

b) taxa zilnică pentru vizitarea caselor memoriale

Muzeul Național al Literaturii Române lei/zi/vizitator

- pentru adulți

10

- pentru elevi, studenți, pensionari

5

- pentru copii mai mici de 7 ani, persoane cu handicap

gratuit

Muzeul Municipiului București lei/zi/vizitator

- pentru adulți

10

- pentru pensionari, militari, elevi, studenți, grupuri organizate

5

- pentru elevi, studenți, persoane adulte cu handicap mediu sau ușor

gratuit

c ) taxa zilnică pentru vizitarea siturilor arheologice

3 lei/zi/vizitator

d) taxă filmare/fotografiere profesionistă în interiorul muzeului/casei memoriale/sitului arheologic (taxă de filmare pentru TV, filme documentare realizate de specialiști)

45 lei/m2/oră

e) taxă filmare/fotografiere de către turiști în interiorul muzeului/casei memoriale/sitului arheologic

17 lei/zi/vizitator

f) taxă ghidaj

6 lei/zi/vizitator

g) taxă de parcare Centrul Cultural Palatele Brâncovenești

3 lei/zi/vehicul

3.2 Taxa zilnică pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor destinate în scopul obținerii de venit

15 lei/zi

3.3 Taxa privind accesul autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul București

a) pentru accesul și circulația în zona A :

 • - între 5 - 7,5 tone inclusiv

 • - între 7,5 - 12,5 tone inclusiv

 • - între 12,5 -16 tone inclusiv

 • - între 16-22 tone inclusiv

 • - între 22 - 40 tone inclusiv

 • - mai mare de 40 de tone

- lei/zi -

254

497

993

1.491

1.986

2.471

- lei/lună —

2.200

4.400

8.800

13.200

17.600

22.000

b) pentru accesul și circulația în zona B :

 • - între 5 - 7,5 tone inclusiv

 • - între 7,5 - 12,5 tone inclusiv

 • - între 12,5 - 16 tone inclusiv

 • - între 16-22 tone inclusiv

 • - între 22 - 40 tone inclusiv

 • - mai mare de 40 de tone

70 128 196 254 312 382

550

1.100

1.650

2.200

2.755

3.300

3.4 Taxa pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării

 • - tractoare, mașini și utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcții, agricole, forestiere, troleibuzele și tramvaiele ale căror proprietari au domiciliul stabil, reședința sau sediul în municipiul București

 • - mopede ale căror proprietari au domiciliul stabil, reședința sau sediul în municipiul București

330 lei/vehicul

43 lei/vehicu)

- Taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare

26 lei/certificat

- Taxa pentru eliberarea plăcuței cu numărul de înregistrare

32 lei/plăcuță

3.5 Taxa pentru organizarea si desfășurarea jocurilor de artificii

330 lei/minut

3.6 Taxe rcfeiirmire la organizarea și funcționarea

- \ V -

X\ j 0

&

serviciilor de salubrizare, precum și a serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție

 • - autorizație de lucru

 • - acordul de transport deșeuri

 • - autorizația pentru evacuarea și transportul deșeurilor spitalicești

 • -   autorizare operatori care prestează servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare

1.100 lei

550 lei

1.100 lei

770 lei

3.7 Taxe pentru eliberarea de duplicate :

- Aviz Urbanism, Plan reglementări

10 lei/foaie

3.8 Taxa eliberare copii documente:

 • - fișă tehnică imobiliară

 • - reconstituire plan

 • - documentelor solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, precum și în baza altor solicitări.

18 lei/fișă

23 lei/plan 0,60 lei/pagină A4 1,50 leu/pagină A3

3.9 Taxă eliberare:

 • a) aviz amplasament

 • b) aviz rețea mai mic de 2 km

 • c) aviz rețea mai mare de 2 km

lei/aviz

905

975

1.615

3.10 Taxa aviz comisie precoordonare/ coordonare rețele

110 lei/aviz

lei/m2/zi

zona A

zonaB

zona C

zona D

3.11 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfășurarea     unor     activități de

comercializare cu caracter sezonier (ocazional)

0,99

0,77

0,61

0,45

3.12 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activitatea de comercializare a produselor alimentare și nealimentare

0,88

0,69

0,55

0,39

3.13 Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unități de alimentație publică și terase de vară

1,10

0,86

0,69

0,50

3.14 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru prestări servicii

0,63

0,49

0,38

0,27

3.15 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru jocuri de noroc și schimb valutar

1,65

1,33

1,04

0,76

3.16 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru depozite și anexe la construcții

0,51

0,39

0,30

0,22

3.17 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activități de comercializare exclusivă de presă și carte

0,66

0,52

0,41

0,29

3.18 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru organizare de șantier

1,33

1,02

0,80

0,58

3.19 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru garaje

0,05

0,04

0,03

0,02

3.20 Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace publicitare

0,55

0,44

0,32

0,22

3.21 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru cale suplimentară de acces

0,39

0,30    !

0,24

0,18

lei/zi/vehicul

3.22 Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcări de reședință

0,23

0,18

0,15

0,10

4. Alte taxe locale ce se încasează la bugetul municipiului bucurești

4.1. Taxe pentru cpțțcesionarea locurilor deînhumare (până la 7 ani):

- cimitire categoria I

22

- cimitire categoria II

15

- cimitire categoria III

12

- cimitire categoria IV

8

4.2. Taxe pentru concesionarea unui loc de înhumare pe termen nelimitat:

- cimitire categoria I

308

- cimitire categoria II

220

- cimitire categoria III

88

- cimitire categoria IV

45

4.3. Taxa pentru concesionarea unei nișe pe termen nelimitat la Crematoriul Uman

22

4.4. Taxe pentru transformarea concesiunii unui loc de 25 de ani în concesiune pe termen nelimitat:

 • -   cimitire categoria I

 • -   cimitire categoria II

77

- cimitire categoria III

55

- cimitire categoria IV

22

10

4.5. Taxe pentru transformarea locului de înhumare de 7 de ani în concesiune pe termen nelimitat:

- cimitire categoria I

277

- cimitire categoria II

197

- cimitire categoria III

79

- cimitire categoria IV

39

NOTĂ : Categoriile cimitirelor municipiului București sunt stabilite prin H.C.G.M.B. nr. 303/2003 privind aprobarea “Regulamentului pentru organizarea și funcționarea cimitirelor și crematoriilor umane”

Anexa nr. 2a

la H.C.G.M.B. nr. 7^9 / 20 .    .2020

NORME METODOLOGICE de aplicare a taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice și a altor taxe în municipiul București

 • 1. Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru filmare

  • 1.1 Reguli generale


 • (1) Această taxă se percepe pentru utilizarea temporară a domeniului public pentru desfășurarea activității de filmare profesionistă (filme scurt sau lung metraj, filme și seriale de televiziune, videoclipuri, spoturi publicitare și altele asemenea), în scopul obținerii de venituri.

 • (2) Solicitările pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru filmare vor fi adresate, în scris, Primăriei Municipiului București, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea activității. Termenul de 5 zile începe să curgă din momentul în care este depusă documentația completă însoțită de acordurile de principiu necesare din partea următoarelor instituții, după caz: Poliția Locală din Centrul Istoric (pentru solicitările de filmare în zona Centrului Istoric București), Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București (pentru solicitările de filmare pe spațiile verzi administrate de aceasta), Administrațiile Domeniului Public aparținând primăriilor sectoarelor municipiului București (pentru solicitările de filmare pe spațiile verzi administrate de aceasta), Administrația Străzilor (pentru solicitările de filmare pe spațiile administrate de aceasta), etc. Pentru solicitările de filmare care afectează traficul rutier, este necesară obținerea, în prealabil, a avizului Comisiei Tehnice de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului București. Nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește. Elaborarea documentației aferente solicitărilor pentru realizarea filmărilor pe raza teritorială a Municipiului București se va face de către Direcția Cultură, învățământ, Turism. Emiterea avizului/acordului se va face în conformitate cu prevederile D.P.G. nr. 1764/12.12.2016, precum și a prezentelor norme metodologice.

 • (3) La aceasta se percepe o cotă de 2% din valoarea taxei conform Legii nr. 422/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 1502/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice și modalitățile de percepere, încasare, virare, utilizare și evidențiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia.

 • (4) în situația în care solicitarea de renunțare la desfășurarea filmării nu se depune cel târziu înainte de data începerii activității sumele achitate cu titlu de taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru filmare nu vor fi restituite.

 • 1.2 Calculul taxei

 • (1) Taxa pentru filmările statice se calculează conform Anexei nr. 2 pct. 1 lit. a), b), c) și d) în lei/zi/locație în funcție de zonă și se plătește anterior sau la data eliberării acordului/avizului. Taxa se aplică pe zi indiferent de numărul de ore de filmare efectuate/solicitate. Taxa se va calcula începând cu data amenajării și până la data dezafectării locației, inclusiv.

 • (2) în înțelesul prezentei hotărâri prin locație se înțelege suprafața/perimetrul ocupat(ă), reprezentând domeniul public, necesar(ă) desfășurării activității de filmare, dar nu mai mult de 1.500 m2. Pentru suprafețele solicitate suplimentar taxarea se face la multiplu de 1.500 m2. Pentru alegerea locației pe domeniul public, în cazul piețelor, se va avea în vedere faptul că, în cazul în care suprafața solicitată este mai mică decât suprafața reală a locației, se va achita taxa aferentă suprafeței reale a locației respective și nu taxa ce ar reveni pentru suprafața solicitată.

 • (3) Pentru filmările dinamice (în mișcare) taxa se calculează conform Anexei nr. 2 pct. 1 lit. e) în lei/zi indiferent de lungimea traseului și zonă, funcție de întreruperea sau neîntreruperea circulației.

 • (4) Delimitarea Centrului istoric București, așa cum este prevăzută în Anexa la O.G nr. 77/2001, este următoarea:

 • - la Nord: bd. Regina Elisabeta (de la intersecția cu Calea Victoriei), bd. Carol I (până la intersecția cu str. Hristo Botev);

 • - la Est: str. Hristo Botev (de la intersecția cu bd. Caro! I până la intersecția cu bd. Comeliu Coposu);

 • - la Sud: bd. Comeliu Coposu (de la intersecția cu str. Hristo Botev), Splaiul Independenței (până la intersecția cu Calea Victoriei);

 • - la Vest: Calea Victoriei (de la intersecția cu Splaiul Independenței până la intersecția cu bd. Regina Elisabeta).

 • (5) în cazul în care filmările se vor efectua în imobile care nu se află în administrarea sau în proprietatea municipiului București, iar pentru buna desfășurare a activității de filmare este necesară utilizarea temporară a locurilor publice cu generatoare electrice, lumini, cabluri etc., se va plăti o taxă de 2,10 lei/m2/zi. Pentrul ocuparea domeniului public cu cabluri necesare desfășurării activității de filmare, etc., se va lua în calcul o suprafață de 1 m lățime și o lungime estimată egală cu cea a cablurilor. Pentru alte echipamente utilizate se va lua în considerare suprafața estimativ ocupată la care se va adăuga câte un metru în jurul suprafeței necesară utilizării acestor echipamente.

 • (6) Pentru staționarea temporară a autovehiculelor pe domeniul public pe timpul desfășurării activității de filmare profesionistă, în condițiile în care acestea vor fi parcate în afara locației în care se desfășoară activitatea de filmare, se plătește taxa, după cum urmează:

 • - pentru autovehicule cu masa totală autorizată de până la 3,5 t, inclusiv: 9 lei/zi/vehicul;

 • - pentru autovehicule cu masa totală autorizată cuprinsă între 3,5 t și 7,5 t inclusiv: 15 lei/zi/vehicul;

 • - pentru autovehicule cu masa totală autorizată mai mare de 7,5 t: 21 lei/zi/vehicul.

 • (7) La taxa staționarea temporară a autovehiculelor pe domeniul public pe timpul desfășurării activității de filmare profesionistă se aplică TVA conform prevederilor legale.

 • (8) Taxa pentru staționarea temporară a autovehiculelor pe domeniul public pe timpul desfășurării activității de filmare profesionistă se încasează în baza avizului Comisiei Tehnice de Circulație, aviz care este necesar și pentru autovehiculele staționate în perimetrul filmării. Avizul Comisiei Tehnice de Circulație nu este necesar dacă autovehiculele staționează în spații special amenajate sau stabilite și semnalizate corespunzător.

 • (9) Modelul de declarație de impunere privind utilizarea temporară a locurilor publice pentru filmare este prevăzută în Anexa nr. 2.1 la prezentele norme.

 • (10) în situația în care se constată faptul că suprafața declarată este mai mare decât suprafața efectiv ocupată și/sau numărul de zile efectuate pentru desfășurarea activității este mai mare decât perioada avizată, direcția de specialitate este îndreptățită să solicite achitarea diferenței de taxă conform informațiilor consemnate în documentele întocmite de personalul împutenicit în efectuarea controalelor, precum și perceperea de majorări până la data efectuării plății, conform prevederilor legale privind creanțele bugetare.

 • (11) încasarea taxei se face conform avizului/acordului menționat la pct. 1.1 alin. (2) și a declarației de impunere prevăzutăju Anexa nr. 2.1 la prezentele norme.

 • 1.3 Scutiri

 • (1) Sunt exceptate de la plata taxei filmele documentare și filmele studențești.

  • 1.4 CONTRAVENȚII

 • (1) Constituie contravenții următoarele fapte:

 • a) depunerea peste termen a declarațiilor de impunere;

 • b) nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute în prezenta hotărâre.

 • (2) Contravențiile prevăzute la:

 • - alin.(l) lit. a) se sancționează persoanele fizice cu amendă de la 170 lei la 300 lei, iar persoanele juridice se sancționează cu amendă de la 350 lei la 1.000 Iei;

 • - alin.(l) lit. b) se sancționează persoanele fizice cu amendă egală cu echivalentul valorii taxei datorate, iar persoanele juridice se sancționează cu amendă ce reprezintă de 3 ori valoarea taxei datorate, dar nu mai mult de 5.500 lei.

 • (3) Sustragerea prin orice mijloace de la impunerea sau de la plata taxelor datorate de către persoanele juridice se sancționează conform legislației în vigoare privind combaterea evaziunii fiscale.

 • 2. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru spectacole în aer liber, festivaluri, manifestări promoționale

  • 2.1 Reguli generale

 • (1) Aceasta taxă se percepe pentru utilizarea temporară a domeniului public în scopul desfășurării următoarelor evenimente:

 • - spectacole în aer liber, concerte, festivaluri sau alte manifestări promoționale (curse auto-moto, târguri de locuri de muncă, manifestări sportive și alte asemenea);

 • - deslășurarea evenimentelor constând în distribuirea de materiale promoționale (flyere, stikere, cataloage, pliante, publicații, produse promoționale și alte asemenea);

 • - expoziții de pictură, fotografie, flori, artă, artizanat, expoziții ale micilor meseriași și altele asemenea;

 • - divertisment: statui vii, artiști ambulanți, reprezentații de dans, minispectacole de magie și de teatru, echitație, picturi pe față și altele asemenea;

 • - fotografiere profesionistă;

 • - și alte activități asemenea.

 • (2) Solicitările se adresează, în scris, Primăriei Municipiului București, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de începerea activității. Nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește. Emitererea avizului/acordului se va face în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice și a dispozițiilor legale în vigoare. în condițiile în care se impune, activitatea desfășurată pe domeniul public va fi analizată și avizată și în conformitate cu prevederile Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) Solicitările pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru fotografiere vor fi adresate, în scris, Primăriei Municipiului București, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea activității. Termenul de 5 zile începe să curgă din momentul în care este depusă documentația completă însoțită de acordurile de principiu necesare din partea următoarelor instituții, după caz: Poliția Locală din Centrul Istoric (pentru solicitările de fotografiere în zona Centrului Istoric BucureștiVAdministrația Lacuri Parcuri și Agrement București (pentru solicitările de fotografiere pe spațfflevAer^i administrate de aceasta), Administrațiile Domeniului Public aparținând primăriilor seetr municipiului București (pentru solicitările de fotografiere pe spațiile verzi administrăte/de ac/asta)SAdminislrația Străzilor (pentru solicitările de fotografiere pe

Măwtfr \


1.3 Scutiri

 • (1) Sunt exceptate de la plata taxei filmele documentare și filmele studențești.

  • 1.4 CONTRAVENȚII

 • (1) Constituie contravenții următoarele fapte:

 • a) depunerea peste termen a declarațiilor de impunere;

 • b) nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute în prezenta hotărâre.

 • (2) Contravențiile prevăzute la:

 • - alin.(l) lit. a) se sancționează persoanele fizice cu amendă de la 170 lei la 300 lei, iar persoanele juridice se sancționează cu amendă de la 350 lei la 1.000 lei;

 • - alin.(l) lit. b) se sancționează persoanele fizice cu amendă egală cu echivalentul valorii taxei datorate, iar persoanele juridice se sancționează cu amendă ce reprezintă de 3 ori valoarea taxei datorate, dar nu mai mult de 5.500 lei.

 • (3) Sustragerea prin orice mijloace de la impunerea sau de la plata taxelor datorate de către persoanele juridice se sancționează conform legislației în vigoare privind combaterea evaziunii fiscale.

2. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru spectacole în aer liber, festivaluri, manifestări promoționale

 • 2.1 Reguli generale

 • (1) Aceasta taxă se percepe pentru utilizarea temporară a domeniului public în scopul desfășurării următoarelor evenimente:

 • - spectacole în aer liber, concerte, festivaluri sau alte manifestări promoționale (curse auto-moto, târguri de locuri de muncă, manifestări sportive și alte asemenea);

 • - desfășurarea evenimentelor constând în distribuirea de materiale promoționale (flyere, stikere, cataloage, pliante, publicații, produse promoționale și alte asemenea);

 • - expoziții de pictură, fotografie, flori, artă, artizanat, expoziții ale micilor meseriași și altele asemenea;

 • - divertisment: statui vii, artiști ambulanți, reprezentații de dans, minispectacole de magie și de teatru, echitație, picturi pe față și altele asemenea;

 • - fotografiere profesionistă;

 • - și alte activități asemenea.

 • (2) Solicitările se adresează, în scris, Primăriei Municipiului București, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de începerea activității. Nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește. Emitererea avizului/acordului se va face în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice și a dispozițiilor legale în vigoare. în condițiile în care se impune, activitatea desfășurată pe domeniul public va fi analizată și avizată și în conformitate cu prevederile Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) Solicitările pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru fotografiere vor fi adresate, în scris, Primăriei Municipiului București, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea activității. Termenul de 5 zile începe să curgă din momentul în care este depusă documentația completă însoțită de acordurile de principiu necesare din partea următoarelor instituții, după caz: Poliția Locală din Centrul Istoric (pentru solicitările de fotografiere în zona Centrului Istoric BucureștiVAdministrația Lacuri Parcuri și Agrement București (pentru solicitările de fotografiere pe spațiile^fter& administrate de aceasta), Administrațiile Domeniului Public spațiile administrate de aceasta), etc. Pentru solicitările de fotografiere care afectează traficul rutier, este necesară obținerea în prealabil a avizului Comisiei Tehnice de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului București. Nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește. Elaborarea documentației aferente solicitărilor pentru realizarea ședințelor foto pe raza teritorială a Municipiului București se va face de către Direcția Cultură, învățământ, Turism. Emiterea avizului/acordului se va face în conformitate cu prevederile D.P.G. nr. 1764/12.12.2016, precum și a prezentelor norme metodologice.

  aparținând primăriilor                   cipiului București (pentru solicitările de fotografiere pe

  spațiile verzi administr                   iministrația Străzilor (pentru solicitările de fotografiere pe
 • (4) în situația în care solicitarea de renunțare la desfășurarea evenimentului nu se depune cel târziu înainte de data începerii activității, sumele achitate cu titlu de taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru pentru spectacole în aer liber, festivaluri, manifestări promoționale nu vor fi restituite.

 • 2.2 Calculul taxei

 • (1) Taxa se calculează în lei/m1 2/zi sau lei/zi funcție de suprafața solicitată sau lungimea traseului și se plătește anterior sau la data eliberării acordului/avizului Primarului General. Taxa se va calcula începând cu data amenajării și până la data dezafectării, inclusiv.

 • (2) în cazul în care pentru desfășurarea evenimentului implică și amplasarea de corturi, pavilioane, standuri, vitrine, echipamente etc. sau se folosesc grupuri de dansatori, fanfară etc. taxa prevăzută în Anexa nr. 2 pct. 2 lit. c) se dublează. Suprafața utilizată pentru aceste activități nu va depăși 30 m2, inclusiv. în cazul în care suprafața este mai mare de 30 m2 taxa datorată este prevăzută în Anexa nr. 2 pct. 2 lit a).

 • (3) Pentru evenimentele constând în expoziții de pictură, fotografie, flori, artă, artizanat, expoziții ale micilor meseriași, divertisment, fotografiere profesionistă și altele asemenea taxa se calculează ca produs al suprafeței folosite, în m2, indiferent de zonă, aplicându-se valorile prevăzute în Anexa nr. 2 pct. 2 lit. c) la prezenta hotărâre. Suprafața utilizată pentru aceste activități nu va depăși 30 m2, inclusiv. în cazul în care suprafața este mai mare de 30 m2 taxa datorată este prevăzută în Anexa nr. 2 pct. 2 lit. a).

 • (4) în cazul în care manifestările sportive cu caracter promoțional se desfășoară într-un anumit perimetru taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice se va calcula conform Anexei nr. 2 pct. 2 lit a).

 • (5) Pentru alegerea locației pe domeniul public, în cazul piețelor, se va avea în vedere faptul că, în cazul în care suprafața solicitată este mai mică decât suprafața reală a locației, se va achita taxa aferentă suprafeței reale a locației respective și nu taxa ce ar reveni pentru suprafața solicitată.

 • (6) în situația în care taxa calculată pentru utilizarea temporară a locurilor publice este mai mică decât pragul de 30 lei, pentru perioada aprobată corespunzător fiecărei autorizații/aprobări emise, se va percepe suma de 30 lei.

 • (7) Modelul declarației de impunere privind utilizarea temporară a locurilor publice pentru spectacole în aer liber, festivaluri, manifestări promoționale este prevăzut în Anexa nr. 2.2 la

  prezentele norme.

  • (8) încasarea taxei se face conform avizului/acordului menționat la pct. 2.1 alin. (2) și (3), precum și a declarației de impunere prevăzută în Anexa nr. 2.2.

  • (9) în situația în care se constată faptul că suprafața declarată este mai mare decât suprafața efectiv ocupată și/sau numărul de zile efectuate pentru desfășurarea activității este mai mare decât perioada avizată, direcția de specialitate este îndreptățită să solicite achitarea diferenței de taxă conform informațiilor consemnate în Jmeritele întocmite de personalul împutenicit în efectuarea controalelor, precum și perceperea n^jorari până la data efectuării plății, conform prevederilor legale privind creanțele bugetare.  2.3 Scutiri


  țjrymentele cu caracter umanitar și evenimentele  2.4 CONTRAVENȚII

  (1) Constituie contravenții următoarele fapte:

  • a) depunerea peste termen a declarațiilor de impunere;

  • b) nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute în prezenta hotărâre. • (2) Contravențiile prevăzute la:

 • - alin. (1) lit. a) se sancționează persoanele fizice cu amendă de la 165 lei la 275 lei, iar persoanele juridice se sancționează cu amendă de la 330 lei la 990 lei;

 • - alin. (1) lit. b) se sancționează persoanele fizice cu amendă egală cu echivalentul valorii taxei datorate, iar persoanele juridice se sancționează cu amendă ce reprezintă de 3 ori valoarea taxei datorate, dar nu mai mult de 5.500 lei.

 • (3) Sustragerea prin orice mijloace de la impunerea sau de la plata taxelor datorate de către persoanele juridice se sancționează conform legislației în vigoare privind combaterea evaziunii fiscale.

 • 3. ALTE TAXE LOCALE

  • 3.1 Taxa zilnică pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectură și arheologie

 • (1) La stabilirea taxei se ține seama de următoarele cerințe:

 • a) obiectivele să aparțină domeniului public sau privat al unității administrativ-teritoriale respective și acestea să fie administrate direct de către autoritățile administrației publice locale. Pentru sectoarele municipiului București obiectivele trebuie să fie date în administrare, prin hotărâre, de către Consiliul General al Municipiului București, potrivit legii. Nu intră sub incidența prezentului punct obiectivele care aparțin domeniului public sau privat al unității administrativ-teritoriale și care sunt concesionate, potrivit legii;

 • b) taxele zilnice privesc accesul persoanelor la obiectivele în cauză, regula de bază constituind-o stabilirea taxei/zi/vizitator, ca unică modalitate de cuantificare a raportului dintre serviciul oferit de autoritate și contribuabil-vizitator.

 • (2) Cuantumul taxei/zi/vizitator este prevăzut în Anexa nr. 2 pct. 3.1a prezentei hotărâri.

 • (3) Pentru vizitarea obiectivelor, taxa se achită la accesul în incinta acestora, pe bază de bilet de intrare.

  • 3.2 Taxa zilnică pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor destinate în scopul obținerii de venit

 • (1) Echipamentele care sunt destinate să funcționeze în scopul obținerii de venit sunt cele care nu fac parte din inventarul activității economice pe care persoana fizică respectivă o desfășoară în mod independent sau într-o asociație familială, potrivit O.U.G. nr. 44/2008.

 • (2) Valoare taxei este prevăzută în Anexa nr. 2. pct. 3.2.

 • (3) La stabilirea valorii acestei taxe zilnice, se au în vedere următoarele criterii cumulative:

 • a) echipamente destinate în scopul obținerii de venit să reprezinte acea unealtă, mașină, instalație, aparat, vehicul, care prin caracteristicile sale tehnice servește pentru efectuarea unei anumite lucrări sau activități de prestări de servicii;

 • b) funcționarea echipamentelor respective să determine obținerea de venituri de către persoana fizică ce îl deține în proprietate sau în folosință;

 • c) echipamentul care îndeplinește condițiile prevăzute la lit. a) și b) să nu facă parte din sfera activității economice pe care persoana fizică respectivă o desfășoară în mod independent sau într-o asociație familială, potrivit O.U.G. nr. 44/2008.

 • (4) Autorizația se eliberează la data efectuării plății taxei locale datorate.


  (5) Exemple de echipamente destinate în scopul obținerii de venit: instalație pentrțivdîstilarea amestecului fermentat de fructe sau cereale ori a alcoolului - alambic sau cazan; unealta sau mașina


prevăzută cu o lamă, o bandă sau un disc din oțel cu dinți ascuțiți pusă în mișcare pe cale mecanică sau electrică - motofierăstrău, circular sau gater; instalație special amenajată pentru măcinarea cerealelor - moară sau urluitoare; autovehicul; vehicul cu tracțiune animală; vehicul tras sau împins cu mâna; altele asemenea.

(6) Pentru deținerea de către persoane fizice de echipamente destinate în scopul obținerii de venit, taxa se achită la data depunerii declarației fiscale, corespunzător numărului de zile cuprins între această dată și data la care contribuabilul declară că acest echipament servește scopului vizat, în cazul în care pentru echipamentul respectiv taxa locală se datorează pentru o perioadă mai mare de o lună, aceasta se achită, lunar, până cel târziu la data de 25 pentru luna următoare.

 • 3.3 Taxa privind accesul autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul București (lei/zi sau lei/lună)

 • (1) Valorile acestei taxe sunt cuprinse în tabelul Anexei nr. 2 pct. 3.3. a prezentei hotărâri.

 • (2) Pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului rutier, precum și pentru protejarea mediului înconjurător, locuitorilor și a sistemului rutier, se restricționează accesul și circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor, după cum urmează:

 • a) în zona «A» a municipiului București se restricționează accesul și circulația celor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone;

 • b) în zona «B» a municipiului București se restricționează accesul și circulația celor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.

 • (3) Restricțiile menționate vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere cu aceste semnificații și prin indicatoare de orientare.

 • (4) Accesul la zona «B» și la zonele de interes aflate în interiorul zonelor restricționate se face pe traseele specificate mai jos.

 • (5) Se interzice autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone tranzitarea municipiului București dacă nu au ca destinație finală municipiul București.

 • (6) Pe arterele ce delimitează una din zone se respectă regimul de circulație din afara acesteia.

 • (7) Restricționarea circulației autovehiculelor în zonele nominalizate se face astfel:

 • A) în perioada 01 iulie - 31 august:

 • - în intervalul orar 20.00 - 07.00, accesul și circulația acestora sunt permise numai pe bază de autorizație;

 • - în intervalul orar 07.00 - 20.00, accesul și circulația acestora sunt interzise.

 • B) în perioada 01 septembrie - 30 iunie:

 • - în intervalul orar 19.00 - 08.00, accesul și circulația acestora sunt permise numai pe baza de autorizație;

 • - în intervalul orar 08.00 - 19.00, accesul și circulația acestora sunt interzise.

 • (8) Pot circula fără restricții orare pe întreg teritoriul municipiului București, în baza unor autorizații diferite, următoarele categorii de autovehicule:

A) în perioada 15 iunie -15 septembrie:

 • a) cele destinate lucrărilor planificate și a intervențiilor la drumuri, calea de rulare a tramvaielor și la rețelele de utilități publice (apa - canal, gaze, electrice, telefoane).

 • b)  cele destinate tractării autovehiculelor avariate, abandonate sau staționate

neregulamentar;              /-y /7                                                       .. .


 • c) cele destinate pregătirii și examinării candidaților care solicită conducere categoriile C, CE si C1E;

 • d) cele aparținând Companiei Naționale Poșta Română S.A, precum și ale'"agcnților economici care fac servicii de expediții și curierat;

 • e) cele aparținând societăților de salubrizare;

 • f) cele aparținând instituțiilor publice, altele decât cele specificate la alin. (10);

 • g) cele destinate transportului pâinii și produselor de panificație, produsele necesare fabricării pâinii, precum și cele specializate (cisterne) care transportă lapte destinat prelucrării către punctele de procesare;

 • h) autolaboratoarele pentru măsurarea calității mediului;

 • i) cele care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase, în condițiile legii;

 • j) cele care acced în zonele de interes specificate la punctul 19 zona B numai pe traseele fixate.

B) în perioada 16 septembrie - 14 iunie:

- cele prevăzute la paragraful A și cele destinate lucrărilor în construcții, caz în care solicitarea de obținere a autorizației de acces va fi însoțită de autorizația de construire a beneficiarului și de contractul prestator-beneficiar.

 • (9) Pentru autovehiculele cu remorcă, masa totală se calculează prin însumarea masei autovehiculului plus remorcă.

 • (10) Pot circula tot anul fără restricții orare pe întreg teritoriul municipiului București următoarele categorii de autovehicule:

 • a) cele aparținând instituțiilor prevăzute la art. 32 alin. 2 lit. a și b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflate în misiune;

 • b) autospecialele utilizate la intervențiile la căile de comunicație și rețelele edilitare, cazuri în care deplasarea va fi anunțată la dispeceratul Primăriei Municipiului București;

 • c) autospecialele destinate remorcării mijloacelor de transport public defectate în traseu, cazuri în care deplasarea va fi anunțată la dispeceratul Primăriei Municipiului București;

 • d) cele utilizate la realizarea de manifestări culturale având ca organizatori, susținători sau participanți Primăria Municipiului București, primăriile sectoarelor 1-6 sau instituții subordonate Consiliului General al Municipiului Buccurești sau consiliilor locale ale sectoarelor 1-6, cazuri în care deplasarea va fi avizată de Direcția Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației, la propunerea compartimentelor competente din instituțiile mai sus menționate.

Autovehiculele mai sus menționate utilizate în alte activități decât cele specificate la lit. a - d se supun prevederilor alin. 1 și alin. 7.

 • (11) Autorizațiile prevăzute în prezenta hotărâre se eliberează de către Primăria Municipiului București prin compartimentul de specialitate. Acestea sub formă de ecuson din hârtie - carton, se atribuie în baza certificatului de înmatriculare și se prezintă Ia control însoțite de certificatul de înmatriculare al autovehiculului. Autorizația nu este transmisibilă.

 • (12) Pentru autovehiculele specificate la alin. (8) pct. A lit. a-f, pe spatele ecusonului, va fi specificată zona de acces. Pentru autovehiculele specificate la alin. (8) pct. A lit. g-i si B, pe spatele ecusonului va fi specificat traseul obligatoriu de parcurs.

Autorizațiile valabile în zona A sunt valabile și în zona B.

 • (13) Anual, până la data de 01.12, compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București va asigura realizarea ecusoanelor pentru anul următor.

 • (14) în cazul în care agenții constatatori observă posibilitatea depășirii masei totale maxime autorizate a unui autovehicul, aceștia pot solicita conducătorului auto să supună autovehiculul unei operațiuni de cântărire.

 • (15) Conducătorul auto este obligat să însoțească agentul constatator la punctul de cântărire și să supună autovehiculul acestei operațiuni.

 • (16) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.300 la 5.500 lei următoarele fapte:


 • a) conducerea unui autovehicul în zonele de restricție stabili poseda autorizație de circulație, sau cu autorizație nevalabilă penti orar, tonajul, zona, traseul sau categoria respectivă;

 • b) conducerea unui autovehicul a cărui masă totală cântărită autorizată;

  e prin pre/epta hotărâre fără a u perioada/d^tirm^Tgervalul depășește masa totală maximă


 • c) refuzul conducătorului auto de a supune autovehiculul operațiunilor de cântărire solicitate de agenții constatatori.

 • (17) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se fac de către agenții de poliție rutieră, precum și de către personalul împuternicit de Primarul General, în condițiile legii.

 • (18) în situația în care contravenientul a fost sancționat de 3 ori în interval de un an, se aplică complementar deținătorului autovehiculului sau a utilajului sancțiunea pierderii dreptului de a circula cu acesta în zonele restricționate.

 • (19) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la constatarea, aplicarea sancțiunii, plata și încasarea amenzii, precum și la căile de atac, se aplică deopotrivă și contravențiilor stabilite prin prezenta hotărâre.

Zona A a municipiului București în care se restricționează accesul și circulația celor cu masa totală autorizată mai mare de 5 t este delimitată de următoarele artere:

B-dul Dacia - Str. Traian - Str. Nerva Traian - B-dul Octavian Goga - Pasaj Mărășești - B-dul Mărășești - Str. Mitropolit Nifon - B-dul Libertății - Calea 13 Septembrie - Șos. Pandurilor -Șos. Grozăvești - Șos. Orhideelor - B-dul Dinicu Golescu - Piața Gării de Nord - Calea Griviței -Șos. Nicolae Titulescu - B-dul Banu Manta - B-dul Ion Mihalache - B-dul Mareșal Averescu - B-dul Constantin Prezan - B-dul Aviatorilor - B-dul Mircea Eliade - B-dul P.I. Ceaikovski - Str. Barbu Văcărescu - Str.Tunari - B-dul Dacia.

Zona B a municipiului București în care se restricționează accesul și circulația celor cu masa totală autorizată mai mare de 7,5 t este delimitată de următoarele artere:

B-ul. Aerogării - Str. Cpt. Alex. Șerbănescu - Str. Barbu Văcărescu - Str. Fabrica de Glucoză - Șos. Petricani - Str. Doamna Ghica - Șos. Colentina - Șos. Fundeni - Str. Morarilor - B-ul. Basarabia - B-dul 1 Decembrie 1918 - B-dul Th. Palady - B-dul Camil Ressu - Str. Fizicienilor - B-ul. Energeticienilor - Calea Vitan - Șos. Vitan Bârzești - Str. Ion Iriceanu - Str. Tumu Măgurele -Str. Luică - Șos. Giugiului - Str. Alexandru Anghel - Str. Prelungirea Ferentari - Calea Ferentarilor -Str. M. Sebastian - Calea 13 Septembrie - B-dul Ghencea - Str. Brașov - Șos. Virtuții - Calea Crângași - Pasaj Grant - Calea Griviței - B-dul Bucureștii Noi - Str. Jiului - B-dul Poligrafiei - Pasaj" Jiului - Str. Baiculești - Șos. Străulești - B-dul Ion lonescu de la Brad.                           / ,

Accesele la zona B sunt:                                                                  j

 • - dinspre autostrada București - Pitești, prin B-dul luliu Maniu, Str. Valea Cascadelor, Str. Valea Oltului, Str. Prelungirea Ghencea;

 • - dinspre D.N. 6, prin Șos. Alexandriei, Șos. Antiaeriană.

Accesele la zonele de interes din interiorul zonelor restricționate, sunt:

 • - la vama de pe B-dul Timișoara, pe B-dul Timișoara dinspre Str. Valea Cascadelor sau Str. Valea Oltului, până la Str. Romancierilor și retur;

 • - la zona industrială cuprinsă între B-dul Timișoara, B-dul luliu Maniu, B-dul Vasile Milca, Str. Lujerului, prin B-dul Timișoara, B-dul Vasile Milea, B-dul luliu Maniu și retur;

 • - la zona industrială cuprinsă între Drumul Sării, str. M. Sebastian, Cal. Rahovei și Str. Progresului, prin Calea 13 Septembrie, Str. M. Sebastian, Str. Răzoare, Str. Progresului, Șos. Panduri și retur prin Calea 13 Septembrie;

 • - la zona industrială cuprinsă între Calea Rahovei, B-dul G. Coșbuc, Str. C-tin Istrati, Str. Progresului, prin Calea Rahovei, B-dul G. Coșbuc, Str. C-tin Istrati, Str. Progresului; • - la zona industrială de pe platforma “Rocar”, prin Str. Toporași;

 • - la zona industrială cuprinsă între Str. Ziduri Moși, B-dul Ferdinand, B-dul Ganf ^b^f-Baicului, Str. Pahamicu Turturea, Str. Heliade între Vii, Str. Doamna Ghica, prin Str. 'Doamna Ghica, Str. Heliade între Vii, Str. Pahamicu Turturea, Str. Baicului, B-dul Gării Obor, B-dul

Ferdinand, Str. Ziduri Moși și retur;

 • - la vama din B-dul Expoziției, prin B-dul Bucureștii Noi, B-dul Ion Mihalache, Str. Clăbucet, B-dul Expoziției, cu retur prin Puțul lui Crăciun;

 • - la zona industrială de pe Splaiul Unirii, dintre Șos. Vitan Bârzești și Șos. Mihai Bravu, pe Splaiul Unirii, până la Șos. Mihai Bravu și retur.

  • (1) Tractoarele care nu se supun înmatriculării, mașinile și utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcții, agricole, forestiere, troleibuzele și tramvaiele ale căror proprietari au domiciliul stabil, reședința sau sediul în municipiul București se înregistrează la Primăria Municipiului București.

  • (2) Mopedele ale căror proprietari au domiciliul stabil, reședința sau sediul în municipiul București se înregistrează la consiliile locale ale sectoarelor pe a căror rază teritorială își au domiciliul stabil, reședința sau sediul.

  • (3) înregistrarea vehiculelor prevăzute la alin. (1) se face de către Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației.

  • (4) înregistrarea mopedelor se face de către consiliile locale ale sectoarelor, prin compartimente aflate în cadrul aparatului propriu sau a serviciilor publice din subordine.

  • (5) La data înregistrării vehiculelor prevăzute la alin. (1) și (2), acestora li se atribuie un număr de înregistrare, iar proprietarilor acestora li eliberează un certificat de înregistrare și unul sau, după caz, două plăcuțe cu numărul de înregistrare.

  • (6) Deținătorii de vehicule înregistrate au obligația să monteze pe acestea plăcuțele cu


 • 3.4 Taxe pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării numărul de înregistrare.

 • (7) Caracteristicile numerelor de înregistrare, precum și ale plăcuțelor cu numărul de înregistrare și ale certificatelor de înregistrare sunt prevăzute în Anexa la H.C.G.M.B. nr. 199/2007.

 • (8) înregistrarea vehiculelor prevăzute alin. (1) se face pe baza următoarelor documente:

 • a) cererea solicitantului;

 • b) actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice, sau certificatul de înmatriculare al solicitantului, în cazul persoanelor juridice, în original și în copie;

 • c) actul de proprietate al vehiculului, în original și în copie;

 • d) dovada efectuării inspecției tehnice, potrivit legii;

 • e) dovada plății taxei de înregistrare;

 • f) dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare;

 • g) dovada plății contravalorii plăcuței, sau, după caz, a plăcuțelor cu numărul de înregistrare;

 • h) dovada locului de parcare ;

 • (9) înregistrarea mopedelor se face pe baza următoarelor documente:

 • a) cererea solicitantului;

 • b) actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice, sau certificatul d înmatriculare al solicitantului, în cazul persoanelor juridice, în original și în copie;

 • c) actul de proprietate al mopedului, în original și în copie;

 • d) cartea de identitate a mopedului, în original și în copie;

 • e) dovada efectuării inspecției tehnice, potrivit legii;

 • f) dovada plății taxei de înregistrare;

 • g) dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare;

 • h) dovada plății contravalorii plăcuței cu numărul de înregistrare.

 • (10) Plăcuțele cu numărul de înregistrare și certificatul de înregistrare se e proprietarului sau delegatului acestuia.

 • (11) Eliberarea unui duplicat al certificatului de înregistrare se efectuează- Jgvbaza următoarelor documente:

 • a) cererea solicitantului;

 • b) actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice, sau certificatul de înmatriculare al solicitantului, în cazul persoanelor juridice, în original și în copie;

 • c) certificatul de înregistrare deteriorat, după caz;

 • d) dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare.

 • (12) în cazul mopedelor se va solicita și cartea de identitate.

 • (13) Eliberarea unui nou certificat de înregistrare ca urmare a modificării unor date înscrise în acesta se efectuează în baza următoarelor documente:

 • a) cererea solicitantului;

 • b) actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice, sau certificatul de înmatriculare al solicitantului, în cazul persoanelor juridice, în original și în copie;

 • c) vechiul certificat de înregistrare;

 • d) dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare.

 • (14) în cazul mopedelor se va solicita și cartea de identitate, cu modificările tehnice operate de Regia Autonomă “Registrul Auto Român”.

 • (15) Proprietarii de vehicule înregistrate pot solicita radierea din circulație a acestora, dacă fac dovada depozitării acestora într-un spațiu adecvat, deținut în condițiile legii.

 • (16) Proprietarii de vehicule înregistrate sunt obligați să solicite radierea din circulație a acestora în termen de 30 de zile de la data:

 • a) când vehiculul a fost dezmembrat, casat sau predat unei unități specializate, în vederea dezmembrării;

 • b) scoaterii definitive din România a vehiculului;

 • c) declarării furtului vehiculului;

 • d) trecerii vehiculului înregistrat în proprietatea altei persoane.

 • (17) Vehiculul declarat, prin dispoziție a autorității administrației publice locale, fără stăpân ori abandonat se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea dispoziției respective.

 • (18) Vehiculul pentru care poliția rutieră a dispus radierea din circulație, potrivit legii, se radiază de la data comunicării măsurii.

 • (19) Radierea se face pe baza depunerii certificatului de înregistrare și a plăcuțelor cu numărul de înregistrare, a cărții de identitate a vehiculului, după caz, precum și a documentelor care atestă faptul că a intervenit una dintre sițuatiile prevăzute la alin. (15) - (18).

 • (20) Vehiculele aparținând Primăriei Municipiului București, primăriilor sectoarelor 1-6, precum și instituțiilor publice, regiilor autonome, societăților comerciale și serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului București sau a consiliilor sectoarelor 1-6 sunt scutite de la plata taxei de înregistrare.

 • 3.5 Taxa pentru organizarea și desfășurarea jocurilor de artificii

 • (1) Pe teritoriul municipiului București, organizarea și desfășurarea jocurilor de artificii cu obiecte pirotehnice din clasa III și IV, precum și TI și T2 sunt permise numai cu acordul Primăriei sectorului de pe raza căreia se desfășoară acestea și în condițiile obținerii avizelor prevăzute de legislația în vigoare.

 • (2) Prin acordul Primăriei de sector se vor stabili în mod obligatoriu locul, ora și perioada de desfășurare, precum și măsurile de ordine publică.

 • (3) Se pot utiliza, în condițiile legii, materialele prevăzute la alin. (1) în noaptea de Revelion (31 decembrie - 01 ianuarie) fără acordul Primăriei de sector.

 • (4) Solicitările spentru organizarea jocurilor de artificii se adresează Primăriei de sector în

baza condițiilor și termenelor stabilite de autoritățile publice de sector.                       „      >

 • (5) Valoarea taxei este prevăzută în Anexa nr. 2 pct. 3.5 la prezenta hotărâre și se achită aK’

către solicitant la casieria Primăriei de sector sau prin virament.                                      J

 • (6) Sunt exceptate de la plata taxei stabilite la alin. (5), evenimentele de interes, kicaf, național sau internațional, precum și manifestațiile cultural-sportive desfășurate de Primăria de sector și/sau de Primăria Municipiului București.

 • (7) Organizarea și desfășurarea jocurilor de artificii pe teritoriul Municipiului București, cu încălcarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor Legii nr. 126/1995 cu modificările și completările ulterioare, Capitolul 4 infracțiuni și contravenții.

 • (8) Constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către personalul împuternicit al Primăriei de sector și/sau de personalul din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală a Municipiului București Primarul General al Municipiului București.

 • (9) Prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

 • 3.6 Taxe referitoare la organizarea și funcționarea serviciilor de salubrizare, precum și a serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție

 • (1) Aceste taxe sunt reglementate prin H.C.G.M.B. nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul București.

 • (2) Cuantumul acestora este prevăzut în Anexa nr. 2 pct. 3.6 a prezentei hotărâri.

 • 3.7 Taxe pentru eliberarea de duplicate

 • (1) Se percep pentru eliberarea duplicatelor Aviz Urbanism și Plan reglementări.

 • (2) Valorile acestora sunt prevăzute în Anexa nr. 2 pct. 3.7 a prezentei hotărâri.           <

 • 3.8 Taxa pentru eliberare copii documente

 • (1) Taxa se percepe pentru eliberarea următoarelor copii:

 • - fișa tehnică imobiliară;

 • - reconstituire plan;

 • - documente solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de strânsă cu aceste dosare.

  interes public, precum și în baza altor solicitări

  • (2) Taxa prevăzută la alin. (1) se stabilește în lei/fișă, lei/plan sau lei/pagină.

  • (3) Taxa pentru eliberarea de copii ale fișei tehnice imobiliare și ale reconstituirii planului se achită integral, anticipat eliberării acestora și se face venit la bugetul local administrat de către autoritatea sau instituția publică care deține planurile respective.

  • (4) în categoria documentelor solicitate în baza Legii nr. 544/2001 se regăsesc și documentele existente la dosarele constituite în temeiul Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte documente emise și care sunt în legătură


 • (5) în cazul altor solicitări se înțelege eliberarea de copii de pe documentele/înscrisurile aflate în arhiva sau deținute de autoritățile sau instituțiile publice

 • (6) Valorile taxei sunt prevăzute în Anexa nr. 2 pct. 3.8. a prezentei hotărâri.

 • (7) Taxa nu se datorează de către autoritățile sau instituțiile publice.

 • 3.9 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfășurarea unor activități de comercializare cu caracter sezonier (ocazional)

 • (1) Taxa se percepe pentru următoarele tipuri de activități sezoniere/ocazionale - parcuri de distracții;


 • - circuri, menajerii și altele asemenea;

 • - comercializare mărțișoare, gablonțuri, brazi de Crăciun, felicitări;

 • - comercializare legume-fructe de sezon;

 • - alte activități asemenea.                                                              r

 • (2) Taxa se calculează ca produs al suprafeței folosite, în m2, pentru activitatea desfășurată, și valoarea, prevăzută în prezenta hotărâre, aferentă ultimei zonări teritoriale a municipiului

  București, aprobată prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.


 • (3) Plata se face în baza acordului/autorizației emise de organele de specialitate, pentru perioada solicitată/autorizată, în termen de două zile lucrătoare de la obținerea/prelungirea autorizației.

  • 3.10 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activități de comercializare a produselor alimentare si nealimentare

 • (1) Taxa se percepe pentru activitățile de comercializare a produselor alimentare, inclusiv a produselor de panificație și patiserie și nealimentare, respectiv comercializarea de flori.

 • 3.11 Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unități de alimentație publică și terase de vară

 • (1) Taxa se percepe pentru următoarele tipuri de activități:

  • - alimentație publică;

  • - terase de vară (pentru perioada 01.05 - 30.09) cu sau fără băuturi alcoolice;

  • - comercializare produse panificație și patiserie;


 • - alte activități asemenea.

 • (2) Intervalul menționat la alin. (1) este estimativ, putându-se efectua solicitări și în afara acestuia, urmând ca acestea să fie analizate și a se emite acordul, după caz.

 • (3) Pentru terasele sezoniere amplasate în zonele protejate și în Centrul istoric București avizele se eliberează de către Primăria Municipiului București.

 • (4) Centrul istoric București este delimitat conform prevederilor Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National - Secțiunea a-III-a - Zone Protejate, și a Ordonanței Guvernului României nr. 77/2001 privind reabilitarea și revitalizarea perimetrului Centrul istoric București, aprobată prin Legea nr. 140/2002. Zonele protejate sunt delimitate conform P.U.Z. (zone construite protejate) aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 279/2000.

 • 3.12 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru prestări servicii

 • (1) Taxa se percepe pentru următoarele tipuri de activități:

 • - vulcanizare, spălătorie auto;                                                     .    ‘/ .

 • - mici meseriași;

 • - cabine telefonice;                                                            \'

 • - service auto;

 • - alte activități asemenea.

 • 3.13 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru jocuri de noroc și schimb valutar

 • (1) Taxa se percepe pentru:

 • - loto, pariuri sportive și alte asemenea;

 • - case de schimb valutar, bancomate și alte asemenea.

 • 3.14 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru depozite și anexe la construcții inclusiv ocuparea locurilor publice pentru mobilier aferent teraselor (pentru perioada 01.10 - 30.04).


 • 3.15 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activități de comercializare exclusivă de presă și carte                                                      yX

Dispoziții referitoare la taxele prevăzute la punctele 3.10 - 3.15

 • (1) Taxele prevăzute la punctele 3.10 - 3.15 se calculează ca produs al suprafeței folosite pentru activitatea desfășurată, în m2, și valoarea prevăzută în Anexa nr. 2. pct. 3 la prezenta hotărâre, aferentă ultimei zonări teritoriale a municipiului București, aprobată prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

 • (2) Emiterea acordului/avizului/autorizației de ocupare a domeniului public se face de către organele de specialitate.

 • (3) Plata se face în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.

 • (4) Pentru taxa de la pct. 3.11, în cazul în care perioada pentru care s-a eliberat acordul/avizul/autorizația de ocupare a domeniului public este după data de 31 martie, prima rată de plată este ultima zi a primei luni din intervalul aprobat, iar a doua rată este 30 septembrie, inclusiv.

 • 3.16 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru organizare șantier

 • (1) Prin organizare de șantier se înțelege amplasamentul investiției și toate amenajările, construcțiile provizorii și amplasamentul utilajelor și depozitelor de materiale necesare realizării acesteia. Astfel, zona organizării de șantier va fi calculată cuprinzând toate suprafețe ocupate. Pentru organizarea de șantier, așa cum a fost definită mai sus, se percepe taxa prevăzută în Anexa nr. 2 pct. 3.20 la prezenta hotărâre.

 • (2) De asemenea, se percepe această taxă și pentru utilizarea temporară a locurilor publice cu utilaje și construcții utilizate pentru desfășurarea activității aflate în afara organizării de șantier pe perioada în care acestea ocupă locurile publice.

 • (3) Plata se face în baza acordului/autorizației emise de organele de specialitate, pentru perioada solicitată/autorizată, în termen de două zile lucrătoare de la obținerea/prelungirea autorizației, în cazul autorizațiilor eliberate pentru mai puțin de 90 de zile.

 • (4) în situația ocupării domeniului public pe o perioadă mai mare de 90 de zile taxa se calculează semestrial și se plătește în două rate egale, până la 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.

 • (5) Taxa se achită la Administrația Străzilor pentru acordurile/autorizațiile emise de organele de specialitate pentru străzile aflate în administrarea acesteia, conform hotărârii Consiliului General al Municipiului București sau la direcțiile de specialitate ale primăriilor de sector pentru străzile aflate în administrarea acestora.

 • (6) Sunt exceptate de la plata taxei lucrările de dezvoltare, modernizare sau de reabilitare a infrastructurii aparținând domeniului public al statului și al administrației publice locale, precum și alte lucrări de interes public local, iar finanțarea acestora se realizează din bugetul general consolidat al statului și/sau al administrației publice locale.

 • (7) Sunt exceptate de la plata taxei lucrările de consolidare finanțate din bugetul genejaK consolidat al statului și/sau al administrației publice locale.                                     /    1/

 • 3.17 Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu garaje

 • (1) Taxa se calculează în lei/zi/m2 și se plătește în două rate egale, până la 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.

 • (2) Această taxă se calculează pentru un modul cu o suprafață standard de 20 de m2, corespunzătoare unui garaj/autoturism (inclusiv spațiul de deschidere a ușilor).

 • (3) Schimbarea destinației fără acordul prealabil al organelor specializate se sancționează prin aplicarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  • 3.18 Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace publicitare

 • (1) Plata se face în baza acordului/autorizației emise de organele de speciâlîtae;>^șhtru perioada solicitată/autorizată, în termen de două zile lucrătoare de la obținerea autorizației/prelungirea autorizației, dacă durata autorizată este mai mică de 90 de zile.

 • (2) în situația ocupării domeniului public pe o perioadă mai mare de 90 de zile taxa se calculează semestrial și se plătește în două rate egale, până la 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.

 • I. Suprafața pentru care se datorează taxa de ocupare a terenurilor cu panouri publicitare, afișaje sau structuri de afișaj, se calculează astfel:

 • a) prin adăugarea a câte unui metru la proiecția, în plan vertical, pe sol, a limitelor exterioare ale fiecărei laturi a panoului publicitar - în cazul în care structura de susținere nu depășește limitele exterioare ale panoului - exemplul a) din Anexa nr. 2.3 la prezentele norme (prezentată cu titlu informativ);

 • b) prin adăugarea a câte unui metru la proiecția, în plan vertical, pe sol, a limitelor exterioare ale structurii de susținere a panoului - în cazul în care structura de susținere depășește limitele exterioare ale panoului - exemplul b) din Anexa nr. 2.3 la prezentele norme (prezentată cu titlu informativ).

 • II. în cazul panourilor/afișajelor mobile (inclusiv baloane publicitare) calculul taxei se face pe baza proiecției în plan vertical la sol.

 • (3) Nu se datorează taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace publicitare în cazul în care domeniul public aflat în proprietatea sau în administrarea unității administrativ-teritoriale destinate montării mijloacelor de publicitate vor fi închiriate/concesionate prin licitație publică organizată în condițiile legii.

  • 3.19 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru cale suplimentară de acces

 • (1) Prin cale suplimentară de acces se va înțelege acel spațiu public utilizat (tranzitat) în scopul desfășurării unei activități economice atât pentru intrare în imobile cât și/sau pentru ieșire din imobile, pietonal sau cu mijloace de transport, prin intermediul căreia se asigură accesul la o locație unde se desfășoară o activitate economică.

 • (2) Prin spațiu public utilizat se va înțelege suprafața de teren din domeniul public care a fost amenajată ca și cale de acces prin desființarea spațiilor verzi și/sau a trotuarelor special amenajate și rezervate circulației pietonilor.

 • (3) De asemenea și calea de acces principală, a cărei deschidere depășește trei metri, va fi considerată suplimentară pentru diferența dintre deschiderea admisă de trei metri și deschiderea totală constituită.

 • (4) Prin cale de acces principală se înțelege acea cale de acces, absolut obligatorie prin actele normative în vigoare, care a existat inițial la darea în folosință a imobilului.

 • (5) Taxa se calculează în lei/m2/zi și se plătește în două rate egale, până la 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.

 • (6) Declarația se depune de către contribuabil, la data obținerii autorizației acordului emis de compartimentele de specialitate sau de la data realizării acesteia, după caz.

 • 3.20 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru parcări de reședință


(1) Taxa se calculează în lei/zi/vehicul și se plătește în două rate egale, până Ia 31 martie 30 septembrie, inclusiv.

 • 3.21 Dispoziții generale

(1) în cazul în care taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice calculată este mai mică decât pragul de 30 lei, pentru perioada aprobată corespunzător fiecărei autorizații/aprobări emise, se va percepe suma de 30 lei.


 • (2) în situația în care ocuparea domeniului public se prelungește peste perioada autorizată sau suprafața ocupată este mai mare decât cea aprobată, pentru taxele prevăzute jppreggnta anexă, se vor aplica sancțiuni impuse de actele normative în vigoare și se va refuza eliberarea altei autorizații de același tip, pe timp de doi ani, pe raza municipiului București.

 • (3) în acest sens, organele de specialitate ale primăriilor de sector vor transmite pentru publicare pe site-ul Primăriei Municipiului București, lista persoanelor fizice sau juridice cărora li se va refuza eliberarea autorizației pe anul respectiv.

 • (4) Controlul și aplicarea sancțiunilor se va efectua de către compartimentele de specialitate împuternicite în acest sens.

 • (5) Plătitorii acestor taxe, persoane fizice sau juridice, au obligația depunerii declarațiilor pentru fiecare taxă prevăzută în prezenta anexă.

 • (6) Declarațiile prevăzute în Anexele nr. 2.4 și 2.5 la prezentele norme se depun de către fiecare contribuabil, persoană fizică sau juridică, anual, până la 31 ianuarie al fiecărui an. Depunerea anuală a declarațiilor nu este obligatorie dacă există un document de alocare a locului de parcare (aviz/acord/contract).

 • (7) De asemenea, declarațiile de impunere menționate la alin. (6) se depun în termen de 30 de zile de la începerea /modificarea/încetarea activității.

 • (8) Constituie contravenții următoarele fapte:

 • a) depunerea peste termen a declarațiilor de impunere prevăzute în prezentele norme;

 • b) nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute în prezentele norme.

 • (9) Contravențiile prevăzute la:

 • - alin. (8) lit. a) se sancționează persoanele fizice cu amendă de la 77 lei la 307 lei;

 • - alin. (8) lit. b) se sancționează persoanele fizice cu amendă; de la 307 lei la 765 lei.

 • (10) în cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (9) se majorează cu 300%.

 • 4. Referitor la aplicarea taxelor prevăzute în Anexa nr. 2 pct. 4

Categoriile cimitirelor municipiului București sunt stabilite prin H.C.G.M.B. nr. 303/2003 privind aprobarea “Regulamentului pentru organizarea și funcționarea cimitirelor și crematoriilor umane”.

(1) Cimitirele municipalității se împart în patru categorii:

Categoria a-I-a:

 • - Cimitirul Bellu.

Categoria a-If-a:

 • - Cimitirul Ghencea;

 • - Cimitirul Sf. Vineri;

 • - Cimitirul Reânvierea; • - Cimitirul Tudor Vladimirescu;

 • - Cimitirul Izvorul Nou;

 • - Cimitirul lancu Nou;

 • - Cimitirul Progresu.

Categoria a-III-a:

 • - Cimitirul Bucureștii Noi;

 • - Cimitirul Dămăroaia;

 • - Cimitirul Metalurgiei.

Categoria a-IV-a:

 • - Cimitirul Domnești(Ghencea II);

 • - Cimitirul Berceni II;

 • - Cimitirul Pantelimon II;

cU’ -î'

 • - Cimitirul Străulești II;

 • - Cimitirul Vest.

 • 4.1 Taxa pentru concesionarea locurilor de înhumare (până la 7 ani)

 • (1) Locurile de înhumare pe 7 ani se vor atribui de către Administrația Cimitirelor ș i Crematoriilor Umane numai la decesul unei persoane.

 • (2) Actul de concesionare încheiat cu această ocazie, conferă titularului numai dreptul de folosință.

 • (3) Atribuirea unui loc de înhumare pe 7 ani unui concesionar care, deși deține un loc pe 25 de ani sau pe veci, nu poate înhuma în acel loc, se va face cu condiția ca, la expirarea termenului de 7 ani, să-și dezhumeze decedatul din locul nou concesionat și să-l înhumeze la locul pe care-1 deține.

 • (4) în limita disponibilităților, la propunerea unor instituții publice, directorul instituției poate aproba concesionarea sau înhumarea pe 7 ani pentru personalități marcante ale României.

  • 4.2 Taxe pentru concesionarea unui Ioc de înhumare pe termen nelimitat.

 • (1) Locurile de înmormântare pot fi concesionate pe termen nelimitat (locuri de veci). Se va asigura constituirea și menținerea unei rezerve de 12.000 locuri de înhumare pentru calamități și cazuri de forță majoră.

 • (2) Actul de concesionare încheiat cu această ocazie, conferă titularului numai dreptul de folosință.

 • (3) Unei persoane i se va putea concesiona, pe termen nelimitat, numai un singur loc de înmormântare, cu recomandarea de a executa 2 sau 3 cripte.

 • (4) Locurile concesionate pe termen nelimitat se pot transmite numai prin moștenire sau prin donație. în aceste locuri vor putea fi înmormântați titularii concesiunii, soții sau soțiile acestora, precum și ascendenții și descendenții lor. Pot fi înmormântate orice alte persoane, cu consimțământul titularului, cu rezervarea unui loc pentru titular. La punerea în posesie a locului donatorul va achita taxele de concesiune aferente terenului, conform Anexei nr. 2 pct. 4 a prezentei hotărâri.

 • (5) Concesionarea către un titular de concesiune al unui alt loc de înhumare pe termen nelimitat este nulă de drept și atrage încetarea dreptului de folosință asupra acestui loc.

 • (6) Cererile pentru concesionare pe termen nelimitat se soluționează de compartimentul de resort al Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane.

 • 4.3 Taxa pentru concesionarea unei nișe pe termen nelimitat la Crematoriul Uman

 • (1) Actul de concesionare încheiat cu această ocazie, conferă titularului numai dreptul de folosință.

 • (2) Cererile pentru concesionare pe termen nelimitat se soluționează de compartimentul de resort al Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane.

 • 4.4 Taxele pentru transformarea concesiunii unui loc de 25 de ani în concesiune pe termen nelimitat sunt diferențiate pe categorii de cimitire.


 • (4) în locurile concesionate pentru 25 de ani și netransformate înMȘtă0B^ț^ci, înmormântările care nu asigură minim 7 ani până la expirarea termenului de concesionare (25 ani)

  se vor putea face numai prin achitarea taxei pentru înhumare pe 7 ani.


 • 4.5 Taxele pentru transformarea locului de înhumare de 7 ani în concesiune pe termen nelimitat sunt diferențiate pe categorii de cimitire.

 • (1) Valorile acestora reprezintă 90% din valorile taxelor pentru concesionarea unui loc de înhumare pe termen nelimitat.

 • (2) Locurile de înmormântare concesionate pentru 7 ani se pot transforma, la cerere, în locuri de veci, cu plata taxelor corespunzătoare prevăzute în Anexa nr. 2 pct. 4.

 • (3) Transformările locurilor de înhumare pe 7 ani se vor face de către Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane.

Reguli generale :

 • (1) Dobândirea locurilor de veci prin succesiune este scutită de plata taxelor de concesionare.

 • (2) Ceilalți dobânditori vor achita taxele corespunzătoare unei noi concesionări.

 • (3) Concesionarea și dreptul de folosință încetează :

 • a) la expirarea termenului de concesionare (7 sau 25 de ani);

 • b) când locul concesionat este lăsat în părăsire. Se consideră părăsire menținerea în stare de neîngrijire a construcțiilor funerare, împrejmuirilor și mormintelor unde nu există nici un semn funerar (cruce, gard, candela, etc.) și dacă timp de 6 luni de la anunțul din presă, concesionarul nu se prezintă la Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane pentru clarificarea situației juridice a concesiunii;

 • c) prin renunțarea concesionarului, în scris, în favoarea Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane, fără a avea pretenția la despăgubiri;

 • d) în cazul neachitării tarifului de întreținere în timp de 3 ani consecutivi și dacă, timp de 30 de zile de la somația scrisă sau anunțul din presă, concesionarul nu se prezintă la Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane pentru achitarea tarifelor de întreținere prevăzute în H.C.G.M.B. nr. 303/2003 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea cimitirelor și crematoriilor umane.

 • e) atunci când concesiunea este nulă de drept;

 • f) locurile de veci care nu au fost preschimbate conform Deciziei nr. 1336/15.03.1950 și care au intrat în patrimoniul Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane fără nicio altă formalitate.

 • (4) în cazul în care, se pierde dreptul de folosință al concesiunii, locul de înmormântare va fi refolosit.

 • (5) Construcțiile executate de către concesionar sunt proprietatea acestuia, urmând ca Ia încetarea dreptului de folosință, acesta să elibereze terenul.

 • (6) în lipsa titularului sau a eventualilor moștenitori legali sau testamentari, concesiunea va trece în proprietatea Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane, conform Codului civil.

 • (7) Părțile indivize de concesiune care nu răspund anunțului în presă în condițiile stabilite, respectiv 6 luni în cazul părăsirii și 30 de zile în cazul neachitării tarifului de întreținere, expiră și pot fi reconcesionate părților indivize interesate care solicită acest lucru, cu plata taxelor unei noi concesionări.

Scutiri :

- Veteranii de război vor beneficia de locuri de înhumare pe 7 ani gratuite, conform Legii nr, 44/1994;              /D /                                        .      ' Z

 • - Beneficiarii prevăzuți de legile speciale și anume Legea nr. 341/2004, Decret-Lege nr. 118/1990, Legea nr. 189/2000, etc. vor beneficia de scutiri în condițiile legii;

 • - Sunt scutite conform prezentului punct monumentele funerare din patrimoniul național și monumentele declarate de către Consiliul General al Municipiului București de interes istoric și artistic.

Taxele se plătesc anual la casieria fiecărui cimitir al Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane.

Dispoziții finale

 • (1) Prezentele norme se completează cu celelalte prevederi legale în vigoare și ulterioare.

 • (2) Anexele nr. 2.1 - 2.5 fac parte integrantă din prezentele norme.

DECLARAȚIE DE IMPUNERE privind utilizarea temporară a locurilor publice pentru film pe raza municipiului București


......................................................................*1 cu domiciliul/sediul în strada............................................... nr............ bloc   .............. sc................ sector/județ..........................

tel/fax...................................... Număr    de înregistrare la Registrul Comerțului ............................

C.I.F.*’>.............................................,      Banca ......................................................................... Sucursala

.................................... cont     IBAN .................................................. reprezentată           prin ............................................................ în calitate de acționar unic/asociat/ administrator/împutemicit

............................................,  identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria ......... nr...................................

C.I.F.’*>...............................................


desfășor activitatea de filmare:

Declar pe propria răspundere că în data de.

Nr.

Crt.

Locația

Perioada (nr. zile)

Suprafața ocupată

Acord/aviz filmare

Valoare taxă (lei/zi/locație)

Valoare taxă (lei)

0

1

2

3

4

5

6

Alte informații:

 • • Titlul filmului.............................................................................................................

 • • Numele și prenumele directorului......................................................................................

 • • Compania producătoare.................................................................................................

 • • Tipul producției (film artistic de lung metraj, scurtmetraj, film TV,etc).........................................

 • • Tipul de asigurare pe timpul filmărilor...............................................................................

 • • Descrierea sumară a scenelor care urmează să fie filmate............................................................................

 • • Numărul vehiculelor utilizate cu masa totală autorizată de până la 3,5 t, inclusiv.......................................

 • • Numărul vehiculelor utilizate cu masa totală autorizată cuprinsă între 3.5 t - 7.5 t, inclusiv.......................

 • • Numărul vehiculelor utilizate cu masa totală autorizată mai mare de 7.5 t..................................................

Mă oblig că la terminarea filmărilor să aduc/predau domeniul public în starea inițială.


Prin semnarea prezentei am luat cunoștință că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepsește conȚfirm legii penale, cele declarate fiind corecte și complete.

Data

(semnătura autografă)

) numele și prenumele/denumirea persoanei fizice sau juridice;                                                                                                         -

) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz).DECLARAȚIE DE IMPUNERE privind utilizarea temporară a locurilor publice pentru fotografiere profesionistă, spectacole în aer liber, festivaluri, manifestări promoționale, etc.


......................................................................cu domiciliul/sediul în localitatea ........ strada............................................... nr............ bloc   .............. sc................ sector/județ

tel/fax...................................... Număr de înregistrare la Registrul Comerțului ............................

C.I.F.**)............................................., Banca ......................................................................... Sucursala

.................................... cont IBAN .................................................. reprezentată           prin ............................................................ în calitate de acționar unic/asociat/ administrator/împutemicit ............................................, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria ......... nr................................... , C.I.F................................................

Declar pe propria răspundere că în data de

desfășor activitatea de


Nr.

Crt.

Locația

Perioada (nr. zile)

Suprafața ocupată

Valoare taxă (lei/zi sau lei/mp/zi)

Valoare taxă (lei)

0

1

2

3

4

5

Mă oblig ca la terminarea activității să aduc/predau domeniul public în starea inițială.

Prin semnarea prezentei am luat cunoștință că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepsește conform legii penale, cele declarate fiind corecte și complete.


Data.....................................

1 numele și prenumele/denumirea persoanei fizice sau juridice;

1 Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz).                                                                                                                                                                                                                              . ,

Exemplul b)
Legendă:


- pilon de susținere ;- panou publicitar (vedere din plan vertical);

DECLARAȚIE DE IMPUNERE privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru persoane fizice


DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI

.......................................................................................*)

B.I./C.I./C.I.P./PAȘAPORT seria.......nr..................CNP/NIF/CIF...................................................................

LOCALITATEA....................................STRADA.................................................................................NR....................

BL.....................SC...................ET................AP.....................SECTOR..........................................................................

CODUL POȘTAL...........................................TELEFON/FAX.....................................................................................

Nr.

Crt.

Locul amplasării

Perioada (nr. luni)

Suprafața de teren ocupată (mp)

Destinație utilizare loc public*

Valoare taxă (lei/mp/zi sau lei/zi/vehicul)

Total taxă (lei/an)

0

1

2

3

4

5

6

* se va menționa una din cele 12 destinații prezentate mai jos

DESTINAȚIILE DE UTILIZARE ALE LOCURILOR PUBLICE

 • 1. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfășurarea unor activități de comercializare cu caracter sezonier (ocazional) □

 • 2. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activități de comercializare a produselor alimentare și nealimentare

 • 3. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unități de alimentație publică și terase de vară

 • 4. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru prestări servicii

 • 5. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru jocuri de noroc și schimb valutar

 • 6. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru depozite și anexe la construcții

 • 7. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activități de comercializare exclusivă de presă și carte

 • 8. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru organizare de șantier

 • 9. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcări de reședință

 • 10. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru garaje

 • 11. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace publicitare

 • 12. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru cale suplimentară de acces

Prin semnarea prezentei am luat cunoștință că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepsește conform legii penale, cele declarate fiind corecte și complete.

Data completării.

./ 20(semnătura autografa)

numele și prenumele/denumirea persoanei fizice
la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr./___2020


DECLARAȚIE DE IMPUNERE privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru persoane juridice

DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI

SUBSCRISA.


CODUL UNIC DE ÎNREGISTRARE................................................................................................................................................

NUMĂR DE ÎNREGISTRARE LA REGISTRUL COMERȚULUI...............................................................................................

LOCALITATEA....................................STRADA.................................................................................NR....................BL...............

SC...................ET.

TELEFON/FAX.

SUCURRSALA..


.AP.


SECTOR..........................

.......................BANCA......

.........................CONTUL


CODUL POȘTAL


Nr.

Crt.

Locul amplasării

Perioada (nr. luni)

Suprafața de teren ocupată (mp)

Destinație utilizare loc public*

Valoare taxă (Tei/mp/zi sau lei/zi vehicul)

Total taxă (lei/an)

0

1

2

3

4

5

6

* se va menționa una din cele 12 destinații prezentate mai jos

DESTINAȚIILE DE UTILIZARE ALE LOCURILOR PUBLICE

1 .Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfășurarea unor activități de comercializare cu caracter sezonier (ocazional) □

 • 2. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activități de comercializare a produselor alimentare și nealimentare

 • 3. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unități de alimentație publică și terase de vară

 • 4. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru prestări servicii

 • 5. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru jocuri de noroc și schimb valutar

 • 6. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru depozite și anexe la construcții

 • 7. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activități de comercializare exclusivă de presă și carte

 • 8. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru organizare de șantier

 • 9. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcări de reședință

 • 10. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru garaje

 • 11. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace publicitare

 • 12. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru cale suplimentară de acces


Prin semnarea prezentei am luat cunoștință că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepsește conform legii penale, cele declarate fiind corecte și complete.

Data completării.

./ 20


DIRECTOR,


ȘEFUL COMPARTIMENTULUI CONTABIE

(numele, prenumele si semnătura ) (ștampila societății)

(numele, prenumele și semnătura)


1

Sunt exceptate de la plata

2

finanțate de la bugetul local.