Hotărârea nr. 138/2020

HOTARAREnr. 138 din 2020-04-30 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2020

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2020

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Programare și Execuție Bugetară nr. 258/24.04.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 36/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 141/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art1 Se aprobă rectificarea Bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2020 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în Bugetul propriu al Municipiului București, rectificat prin prezenta hotărâre.

Art.3 Primarul General al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate, va rectifica corespunzător bugetele și anexele lor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și instituțiile din subordinea Consiliului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România, tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

ANEXA

Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2020                /

/a

mii lei

Cod clasificare bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influențe

(M

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL ,

7.207.505,00

-244.284,00

6.963.221,00

16.02

din care :

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

988.427,00

-242.930,00

745.497,00

16.02.50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

968.137,00

-242.930,00

725.207,00

42.02 Subvenții de la bugetul de stat

357.505,00

-1.354,00

356.151,00

42.02.13

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

44.500,00

-1.354,00

43.146,00

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL ,

7.214.420,00

-244.284,00

6.970.136,00

||S||^exali2î47

din care detaliere pe instituții:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI TOTAL CHELTUIELI’

5.947.110,18

-229^152,00

5.717.958,18

51.02

din care:

Autorități publice și acțuni externe

515.318,38

-26.943,00

488.375,38

51.02.01.03 Autorități executive

515.318,38

-26.943,00

488.375,38

10 Cheltuieli de personal

173.067,00

-7.898,00

165.169,00

10.01.01 Salarii de baza

137.000,00

-5.830,00

131.170,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

17.800,00

-1.460,00

16.340,00

10.01.13 Drepturi de delegare

277,00

-58,00

219,00

10.01.17 Indemnizația de hrană

5.300,00

-550,00

4.750,00

20 Bunuri și servicii

147.992,00

-11.747,00

136.245,00

20.01.09

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

4.016,00

-7,00

4.009,00

20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferuri

1.860,00

-1.300,00

560,00

20.06.02 Deplasări în străinătate

1.480,00

-1.126,00

354,00

20.11 Cărți, publicații și materiale documentare

38,00

-5,00

33,00

20.13 Pregătire profesională

603,00

-423,00

180,00

20.14 Protecția muncii

1.162,00

-305,00

857,00

20.19

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public

5.688,00

-5.688,00

0,00

local, în baza unor convenții sau contracte de

20.30.02

asociere

Protocol și reprezentare

. 509,00

-14,00

495,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

82.394,00

-2.879,00

79.515,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

34.616,00

-7.298,00

27.318,00

71.01.01

Construcții

27.898,00

-7.298,00

20.600,00

La poziția 13 "Consolidare, reabilitare, extindere și restaurare fațadă imobil Bd. Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5 - PT+DE+AT+ Consultanță+Execuție

27.298,00

-7.298,00

20.000,00

54.02

HCGMB 42/31.03.2015”, creditele de angajament rămân nemodificate

Alte servicii publice generale

25.215,00

-241,00

24.974,00

54.02.10

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

10.200$^

^^41,00

9.959,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI/PUBLrcy

f/i?

10.2®,00

tis’ c

-241,00

9.959,00

51.01.01 Transferuri către instituții publice

61.02 Ordine publica si siguranța naționala

10.200,00

83.231,00

•241,00

1.028,00

9.959,00

84.259,00

61.02.03.04 Poliția locală

65.171,00

1.028,00

66.199,00

TITLUL Vi TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE

51 ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

65.171,00

1.028,00

66.199,00

51.01.01 Transferuri către instituții publice

64.392,00

1.000,00

65.392,00

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice

779,00

28,00

807,00

65.02 învățământ

147.562,00

-14.078,00

133.484,00

65.02.04.01 învățământ secundar inferior

58.466,00

-136,00

58.330,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

58.466,00

-136,00

58.330,00

71.01.01 Construcții

58.466,00

-136,00

58.330,00

La poziția 11 "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport Scolii Gimnaziale nr. 67, Aleea Magnetului, nr. 1-3, sector 3 -Executie+AT HCGMB Nr.507/31.10.2017, HCGMB Nr. 192/23.04.2019”, indicatori tehnico economici

9.200,00

0,00

9.200,00

aprobațkrealizat cumulat 3.503 mii lei la credite bugetare, creditele de angajament rămân nemodificate

La poziția 16 "Construire After Schoo! - 5 clase -Școala Gimnazială nr. 127, Str. Munții Carpați nr.68, sector 5- PT+DTAC+DDE+AT+Execuție HCGMB nr.494/23.08.2018”, creditele de angajament rămân

106,00

14,00

120,00

nemodificate, indicatori tehnico economici aprobați:realizat cumulat la credite bugetare 39 mii lei, creditele de angajament rămîn nemodificate La poziția 17 "Construire After Schoo! - 5 clase -Școala Gimnazială nr.134, Strada Baciului, nr.4A,sector 5 PT+DTAC+DDE+AT+Execuție

106,00

-10,00

96,00

HCGMB nr.492/23.08.2018", creditele de angajament rămân nemodificate

Se introduce poziția "Construire Afer Schoo! - 5 clase Școala Gimnazială nr. 136, Prelungirea Ferentari nr. 74A, sector 5 - PT+ DTAC + DDE+AT+Executie -HCGMB 491/23.08.2018” la credite bugetare si de angajament;indicatori tehnico-economici aprobați:

0,00

95,00

95,00

valoare totală 4.757 mii lei la credite de angajament și bugetare, valoare totală actualizată: 4.783 mii lei ia credite de angajament și bugetare, realizat cumulat: la credite de angajament 132 mii lei, la credite bugetare 28 mii tei

La poziția 23"Construire corp nou in incinta Scolii Gimnaziale Mircea Santimbreanu, Sos. Alexandriei

10,00

-9,00

1,00

nr.21, sector 5-SF+PT+DTAC+DE+AT” creditele de

angajament raman nemodificate

La poziția 24 "Construire zona centrală cu funcțiuni complexe, Ansamblul ANL, Henry Coanda, sector 1,

227,00

-226,00

1,00

București- SF", creditele de angajament raman nemodificate

65.02.04.02 învățământ secundar superior

9.527,00

1,00

9.528,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

9.527,00

1,00

9.528,00

71.01.01 Construcții

9.527,00

1,00

9.528,00
La poziția 22 "Extindere Corp C1 Liceul Teoretic "Ștefan Odobleja" cu un corp având regim de înălțime P+ 3E,Str. Domeasca,nr. 7A sector 5- PT+ DTAC+ DE+AT+Execuție

80,00          1,00          81,00


HCGMB 605/2018", creditele de angajament rămân nemodificate

78.948,00

-13.943,00

65.005,00

42.500,00

-10.243,00

32.257,00

42.444,00

-10.243,00

32.201,00

4.200,00

-3.700,00

500,00

4.200,00

-3.700,00

500,00

36.362,00

-13.349,00

23.013,00

11.454,00

-8.449,00

3.005,00

11.454,00

-8.449,00

3.005,00

11.454,00

-8.449,00

3.005,00


65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE 51 ADMINISTRAȚIE! PUBLICE

51.01.01 Transferuri către instituții publice

55 Titlul VII Alte transferuri

55.01.18 Alte transferuri curente interne

66.02 Sanatate

66.02.06.01 Spitale generale

71 ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.01 Construcții

La poziția 1 "Reabilitare Corp A și B Maternitatea Bucur, Str. Bucur nr.10 (Corp A) și nr.19 (Corp B), sector 4- PT+DTAC+DE+AT+ Execuție

450,00      -449,00           1,00


HCGMB nr.32/22.02.2018, HCGMB 600/2018", creditele de angajament rămân nemodificate La poziția 2 "Spital Metropolitan cu funcții complementare, Centru de Excelență, Campus Universitar HCGMB nr.671/2019", creditele de angajament rămân nemodificate

11.004,00     -8.000,00       3.004,00


-4.900,00

-4.900,00

-4.900,00


20.008,00

19.996,00

1.000,00


66.02.50.50 Alte institut» si acțiuni sanitare

24.908,00

24.896,00

5.900,00


71 ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.01 Construcții

La poziția 4 "Expertiza* DALI policlinici Titan, Vitan, 11 Iunie, Berceni, Floreasca, Globului, lancului, Povernei, Gomoiu, CAroU, Vasife Lascar, Drumea Radulescu, Dorobanți, Splaiul Independentei, Uranus, Nada Florilor, Eforie, 3 Scaune”, , creditele de angajament rămân nemodificate, indicatori tehnico-economici aprobați: realizat cumulat la credite de angajament 2.824 mii iei, creditele bugetare rămân nemodificate

5.900,00     -4.900,00        1.000,00


67.02 Cultură, recreere și religie

660.211,00

40.500,00

-100.119,00

-1.243,00

560.092,00

39.257,00

40.500,00

-1.243,00

39.257,00

39.275,00

-1.243,00

38.032,00

220.438,00

-12.370,00

208.068,00

220.438,00

-8.061,00

212.377,00

207.379,00

-7.550,00

199.829,00

1.136,00

-511,00

625,00

11.923,00

-4.309,00

7.614,00

11.923,00

-4.309,00

7.614,00


67.02.03.03 Muzee

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE 51 ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51.01.01 Transferuri către instituții publice

67.02.03.04 instituții publice de spectacole și concerte

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE 51 ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51.01.01 Transferuri către instituții publice

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice 71 ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.01 Construcții

La poziția 3 "Amenajare, reabilitare si refuncționalizare sală spectacole și spații anexe Teatrul "Ion Creangă" HCGMB 59/2012 -PT+Execuție+ Dirigenție șantier", creditele de angajament raman nemodificate

6.500,00      -500,00       6.000,00
La poziția 16 "Expertize tehnice, DAU - risc seismic clădiri instituții publice de cultura (Teatrul Lucia Sturza Bulandra)”, creditele de angajament ramau nemodificate


La poziția 17”Expertize tehnice, DALI - risc seismic clădiri instituții publice de cultura (Teatru! Foarte Mic)”, indicatori tehnico economici aprobați: realizat cumulat la credite bugetare 88 mii lei, creditele de angajament rămân nemodificate

La poziția 18 "Reabilitare și Modernizare Centrul Cultural LUMINA, Bdul Regina Elisabeta, nr. 32 (fost nr.12), sector 5,

ET+DALI+Audit energetic + PT + DDE + AT +Executie, HCGMB nr.393/31.07.2019", creditele de angajament se diminuează de la 22.712 mii lei la 22.569 mii tei


1.110,00

-10,00

1.100,00

70,00

0,00

70,00


2.000,00     -1.800,00         200,00


La poziția 19 "Consolidare imobil Teatrul Mic din str. Constantin Mile, nr. 14-16, sector 1, București, HCGMB nr.500/23.08.2018 PT+Execuție", creditele de angajament raman nemodificate


2.000,00     -1.999,00            1,00


67.02.03.05 Scoli populare de arte si meserii

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE

51 ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51.01.01 Transferuri către instituții publice

67.02.03.30 Alte servicii culturale

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE


51 ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51.01.01 Transferuri către instituții publice

Centre pentru conservarea și promovarea culturii


67.02.03.08 tradiționale

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE

51 ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51.01.01 Transferuri către instituții publice

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice


67.02.05.01 Sport

20 Bunuri și servicii

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE


51 ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 51.01.01 Transferuri catre instituții publice


51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice


67.02.05.03


Întreținere grădinipublice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE


51 ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51.01.01 Transferuri catre instituții publice

51.02.29 Alte transferuri de capital catre instituții publice


71 ACTIVE NEFINANCIARE


71.01.01 Construcții

La poziția 1 "Refacere și modernizare Patinoar artificial M. Flamaropol și realizarea de spații adiacente necesare desf. activităților sportive și de agrement HCGMB nr. 128/2013 -PT+Consultanțâ+Execuție", creditele de angajament raman nemodificate


1.900,00

-46,00

1.854,00

1.900,00

-46,00

1.854,00

1.900,00

-46,00

1.854,00

53.280,00

-14.707,00

38.573,00

53.280,00

-14.707,00

38.573,00

51.958,00

-14.707,00

37.251,00

59.500,00

-28.500,00

31.000,00

59.500,00

-28.500,00

31.000,00

58.759,00

-28.350,00

30.409,00

741,00

-150,00

591,00

75.297,00

-20.955,00

54.342,00

26.797,00

-18.583,00

8.214,00

26,666,00

-18.583,00

8.083,00

.48,500,00

-2.372,00

46.128,00

48.475,00

-2.753,00

45.722,00

25,00

381,00

406,00

129.538,00

-21.398,00

108.140,00

93.795,00

-2.184,00

91.611,00

90.338,00

-784,00

89.554,00

3.457,00

-1.400,00

2.057,00

35.743,00

-19.214,00

16.529,00

24.500,00

-16.441,00

8.059,00


2.000,00     -1.945,00          55,00La poziția 2 "Restaurarea si punerea in valoare a Palatului Voievodal "Curtea Veche" - Consultanță* Execuție HCGMB 102/26.05.2015, HCGMB 272/2018, HCGMB 6/2020” creditele de angajament raman nemodificate, indicatori tehnico economici aprobați; valoare totală actualizată;la credite de angajament și credite bugetare 59.647 mii lei La poziția 5 "Sala Multifuncțională - Complex sportiv Lia Manoliu, Bdul Basarabia nr.37-39, sector 2, BUCUREȘTI (PT+DE+DTAC+AT+Executie cu utilaje si dotări)

HCGMB 156/2019” creditele de angajament raman nemodificate

La poziția 14 "Studiu de fezabilitate amenajare teren sport în incinta POLITEHNICA", creditele de angajamnet raman nemodificate

La poziția 15 "Simulator cu tunel aerodinamic și spații adiacente pentru antrenamentul parașutiștilor-studiu de fezabilitate”, creditele de angajamnet raman nemodificate

La poziția "Studii de fezabilitate Amenajare parc Prelungirea Ghencea și Funcțiuni adiacente, faza studiu de fezabilitate", creditele de angajament raman nemodificate

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

La pozitita 7 "Grup electrogen fix 850KVA", creditele de angajamnet raman nemodificate

La poziția "Copertine", creditele de angajament rămân nemodificate, preț unitar dif

La poziția 11 "Kit de cmandă urgență cu modul GSM inclus - comunicare bidirecțională creditele de angajament rîmân nemodificate, preț unitar dif 71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

La pozititia 13 "Dotări mobilier și mijloace fixe Arena națională”, creditele de angajament raman / nemodificate

71.01.30 Alte active fixe

La poziția 22 "Proiectare, execuție lucrări sistem de irigație" se completează denumirea cu "automatizat și amenajare suprafețe verzi la Arena națională", creditele de angajament raman nemodificate Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si 67.02,50 religiei

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE 51 ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51.01.01 Transferuri către instituții publice

La poziția 4 "Amenajare Circuit turistic pe lacurile Floreasca si Tei (si zona adiacenta lor) HCGMB 307 si 308/29.10.2010 ", la reaiizat cumulat creditele de angajament se diminuează de la 84.791 mii lei la 71.01.01 80.730,82 mii lei

70.02 Locuințe, servicii si dezvoltare publica 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE 51 ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51.01.01 Transferuri către instituții publice • .

10.000,00

-5.000,00

5.000,00

10.000,00

-7.000,00

3.000,00

500,00

-499,00

1,00

1.000,00

-999,00

1,00

1.000,00

-999,00

1,00

3.809,00

-185,00

3.624,00

186,00

-185,00

1,00

85,00

-3,00

82,00

16,00

3,00

19,00

2.899,00

-999,00

1.900,00

i.000,00

-999,00

1,00

4.535,00

-1.589,00

2.946,00

1.590,00

-1.589,00

1,00

10.678,00

-900,00

9.778,00

4.650,00

-900,00

3.750,00

4.646,00

-900,00

3.746,00


566.206,00 -^8fe^95,43

314.802J^Wâ^7?00

173.8100   -r38;075,00

Tu

53.69»0 6^^721,06


379.610,57

136.235,00

135.737,00

47.969,00


51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice

120.122,00

-32.354,00

87.768,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

140.990,00

-140.492,00

498,00

71.01.01 Construcții

140.500,00

-140.492,00

8,00

La pozititia 2 "Blocuri de locuințe Ghermanesti - D4 -Execuție + Asistență tehnică HCGMB 28/2014" creditele de angajament taman nemodificate La poziția 5 "Achiziții imobile, achiziție terenuri, locuințe pentru cadre medicale ( medici, asistente medicale,etc)”, creditele de angajamnet taman ne modificate

La poziția 6 "Achiziție imobil din Bd. Națiunile Unite nr.8,bl 104, S+P+Mz, sector 5, HCGMB nr. 35/31.01.2019”, creditele de angajament raman nemodificate

La poziția 7 "Achiziții imobile monumente istorice urmare exercitării dreptului de premtiune al Municipiului București”, creditele de angajament raman nemodificate

1.500,00

-1.499,00

1,00

130.000,00

-129.995,00

5,00

8.000,00

-7.999,00

1,00

500,00

-500,00

0,00


La poziția 8 "Achiziții imobile inclusiv terenuri HCGMB nr.280/2019, 214/2019, 281/2019 ,81/26.02.2019, 200/23.04.2019, 201/23.04.2019, 282/30.05.2019,             500,00

283/30.05.2019, 284/30.05.2019, 421/31.07,2019, 422/31.07.2019", creditele de angajament raman nemodificate

70.02.05.01 Alimentare cu apa                                       60.415,00

71.01.01 Construcții, din care:                                         55.936,00

Realizarea rețelelor de alimentare cu apa ,

canalizare, iluminat public și a drumurilor aferente ansamblului Henry Coanda,, lot I și lot II HCGMB           55.936,00

335/2009, HCGMB 50/2010, ref.nr.5847/2012 si ref nr.11285/2014

-499,00

-2.319,43

-2.319,43

-2.319,43


1,00

58.095,57

53.616,57

53.616,57


~ _ A te servicii in domeniile locuințelor, serviciilor și „„ „ 70.02.50 .                   .                                        89.946,00

dezvoltam comunale

20 BUNURI SI SERVICII                                  14.000,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                            14.000,00

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE

51 ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           3/./0b,UU

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice                 6.064,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE                            38.241,00

71.01.01 Construcții                                                11.420,00


La poziția 4 "Programul local muitianual privind

creșterea performanței energetice a blocurilor 1 A - ■ locuințe din Municipiul București - Sector 6 HCGMB nr.602/26.09.2018, HCGMB nr.271/17.05.2018” creditele de angajamen nemodificate

71.01,30 Alte active fixe

Se elimină poziția WRegenerare Urbană: Reconstrucția Piațetei Decebal"

71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe
,00

566,00

100,00


-5.709,00

6.500,00

6.500,00

-1.545,00

-1.545,00

-10.664,00

-9.999,00

-9.999,00

-566,00

-566,00

-99,00


84.237,00

20.500,00

20.500,00

36.160,00

4.519,00

27.577,00

1.421,00

1,00

26.155,00 0,00 1,00


La poziția 19"Rampe pentru persoane cu handicap Studii fezabilitate +PT +DTAC+DE+AT+Executie”, creditele de angajament raman nemodificate

74.02 Protecția mediului                     »

74.02.03 Reducerea si controlul poluării              _


20 BUNURI Si SERVICII

34.275,00

-12.034,00

22.241,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

34.275,00

-12.034,00

22.241,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

43.392,00

-82,00

43.310,00

71.01.01 Construcții

43.166,00

20,00

43.186,00

La poziția 4 "Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București -Traseu 1 - Piața Victoriei - Bd. Aviatorilor - Bd. Beijing - Str. Nicolae Caramfil - Șos. Pipera - str. Alexandru Șerbănescu - Bd. Aerogării - DN 1 - Piața presei Libere - Șos. Kiseleff- Bd. Constantin Prezan, HCGMB nr. 248/04.05.2018”, se diminuează sursa Transfer buget de stat cu 10 mii lei si se majoreaza cu aceiași suma sursa Buget local, creditele de angajament rămân nemodificate

La poziția 5 "Implementarea unui sistem de transport

cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București -Traseu 2, 3, 4 - Piața Victoriei - Bd. lancu de Hunedoara - Șos. Ștefan cel Mare - Șos. Mihai Bravu 3 - Calea Victoriei - Bd. Regina Elisabeta

0,00

10,00

10,00

-Bd. M. Kogălniceanu - Splaiul Independenței 4 - Bd. Libertății - Bd. Unirii -Bd. Decebal - Bd. Basarabiei HCGMB nr.316/14.06.2018, HCGMB nr.317/14.06.2018, HCGMB nr.318/14.06.2018”, se diminuează sursa Transfer buget de stat cu 10 mii lei si se majoreaza cu aceiași suma sursa Buget local, creditele de angajament rămân nemodificate

71.01.30 Alte active fixe

226,00

-102,00

124,00

Se elimină poziția 18 "Servicii de consultanță privind Evaluarea și actualizarea Registrului Spațiilor Verzi al

102,00

-102,00

0,00

Municipiului București”

74.02.05.01 Salubritate

44.104,00

-293,00

43.811,00

20 BUNURI SI SERVICII

33.119,00

-293,00

32.826,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

33.119,00

-293,00

32.826,00

74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale

383.455,80

2.264,43

385.720,23

COMPONENTA INFRASTRUCTURA DE APA Sî APA UZATA DIN CADRUL CONTRACTULUI 731/30.12.2013 - REALIZAREA REȚELELOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE, ILUMINAT PUBLIC, PRECUM SI A DRUMURILOR CL ’ AFERENTE ANSAMBLULUI DE LOCUINȚE HENRI


809,79       472,07        1.281,86

4.588,79       506,75       5.095,54


COANDA, SECTOR 1 - LOT 1, HCGMB 178/23.04.2019, 586/24.10.2019, 585/24.10.2019, 607/26.09.2018, se modifică realizat cumulat la 31.12.2019, la credite bugetare de la 76.302,38 mii lei la 74.038,32 mii lei

Finanțarea națională, se diminuează la credite de ' 1 angajament de la 809,79 mii lei îa 0 lei

„„ Finanțarea externă nerambursabilă, se diminuează la credite de angajament de îa 4.588,79 mii lei la 0 lei

nn„ Cheltuieli neeligibile, se diminuează la credite de angajament de ia 3.779,01 mii tei la 0 tei

COMPONENTA INFRASTRUCTURA DE APA SI APA UZATA DIN CADRUL CONTRACTULUI 729/30.12.2013 - REALIZAREA REȚELELOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE, CL II ILUMINAT PUBLIC, PRECUM SI A DRUMURILOR AFERENTE ANSAMBLULUI DE LOCUINȚE HENRI COANDA, SECTOR 1 - LOT 2, HCGMB 178/23.04.2019, 586/24.10.2019, 585/24.10.2019, 607/26.09.2018

Finanțarea națională, se diminuează la credite de 58-03 01 angajament de la 1643,37 mii lei la 0 lei

Finanțarea externă nerambursabilă, se diminuează la credite de angajament de la 9.312,40 mii lei la 0 lei

R „„ Cheltuieli neeligibile, se diminuează la credite de

3 angajament de la 37.330,44 mii lei la 0 lei

1.643,37

1.912,48

3.555,85

9.312,40

4.822,55

14.134,95

37.330,44

-6.734,68

30.595,76


CL III


58.03.01


Extinderea rețelelor de apă potabilă și canalizare și


reabilitare apeducte din zona de sud-vest a mun. București (str. Ghidigeni,) HCGMB 178/23.04.2019, 586/24.10.2019,


585/24.10.2019, 607/26.09.2018


Finanțarea națională, se majorează la credite de angajament de la 6.670 mii lei la 8.937,97 mii lei


Finanțarea externă nerambursabilâ, se diminuează la 58.03.02 credite de angajament de la 37.797,39 mii lei la 35.529,55 mit lei


Construire canal Cheile Turzii in Municipiul București CL IV HCGMB 178/23.04.2019, 586/24.10.2019,

585/24.10.2019, 607/26.09.2018


58.03.01 Finanțarea națională, se majorează la credite de angajament de la 5.841,78 mii lei la 7.827,99 mii lei Finanțarea externă nerambursabilă, se diminuează la

58.03.02 credite de angajament de la 33.103,43 mii lei la 31.117,22 mii lei

Construire cana! interceptor nou pe șos. Olteniței între colectoarele A1-A3 in municipiul București HCGMB

CL V 178/23.04.2019, 586/24.10.2019, 585/24.10.2019, 607/26.09.2018


58.03.01 Finanțarea națională, se majorează ia credite de angajament de la 5.850,45 mii lei la 7.840,74 mii lei Finanțarea externă nerambursabilâ, se diminuează la 58.03.02 credite de angajament de la 33.157,72 mii lei îa 31.167,86 mii lei

j-o „ _ Cheltuieli neeligibiie, se diminuează la credite de ‘ 3 angajament de la 7.412,06 mii lei la 7.411,63 mii lei

Servicii de supervizare a lucrărilor pentru proiectul “Extinderea st reabilitarea infrastructurii de apa si apă uzată in zonele

CL VI Olteniței. Ghidigeni si Cheile Turzii din Municipiu! București” HCGMB 178/23.04.2019, 586/24.10.2019, 585/24.10.2019, 607/26.09.2018

Finanțarea națională, se majorează ia credite de ' ' ' angajament de la 674,59 mii iei la 903,96 mii lei

Finanțarea externă nerambursabilă, se diminuează la 58.03.02 credite de angajament de la 3.822,70 mii lei la 3.593,33 mii lei

Servicii pentru auditul Proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apă uzată in zonele Olteniței, Ghidigeni, CL Vii Cheile Turzii și Henri Coandă din Municipiul București"

HCGMB 178/23.04.2019, 586/24.10.2019, 585/24.10.2019, 607/26.09.2018


Finanțarea națională, se majorează la credite de ’ ' angajament de la 64,87 mii tei la 68,48 mii lei


n„ __ Finanțarea externă nerambursabilă, se diminuează la credite de angajament de la 367,59 mii lei la 272,23 mii lei

Cheltuieli neeligibile, se majorează la credite de

' angajament de la 82,17 mii tei la 173,91 mii lei


Servicii de informare si publicitate pentru Proiectul "Extinderea


CL VIII


si reabilitarea infrastructurii de apa si apă uzată in zonele Olteniței, Ghidigeni,Cheile Turzii și Henri Coandă din


Municipiul București” HCGMB 178/23.04.2019, 586/24.10.2019. 585/24.10.2019, 607/26.09.2018


Finanțarea națională, se diminuează la credite de ' ' 1 angajament de la 19,72 mii tei ia 15,57 mit tei


ca na „„ Finanțarea externă nerambursabilă, se diminuează te credite de angajament de la 111,67 mii lei la 61,90 mii lei

co „„ n„ Cheltuieli neeligibile, se majorează la credite de

' angajament de la 24,96 mii lei la 78,87 mii tei


Poziția "Servicii de asistență tehnică pentru managementul proiectului "Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principatelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) 71.01.01 în Municipiul București - Etapa II” se redenumește în

"Asistență tehnică privind supervizarea lucrărilor Proiectului "Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principatelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București - Etapa li”

74.02.50 Alte servicii în domeniul protecției mediului

TITLUL Vi TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE 51 ADMINISTRAȚIE! PUBLICE

51.01.01 Transferuri către instituții publice81.02 Combustibili și energie


81.02.06 Energie termică

40 Subvenții


40.03


Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif


71 ACTIVE NEFINANCIARE


71.01.01 Construcții, din care:


12.600,00

1.365,00

13.965,00

12.600,00

1.365,00

13.965,00

9.993,00

1.365,00

11.358,00

984.008,00

69.400,00

1.053.408,00

984.008,00

69.400,00

1.053.408,00

820.000,00

80.000,00

900.000,00

820.000,00

80.000,00

900.000,00

30.808,00

-10.600,00

20.208,00

30.708,00

-10.510,00

20.198,00


La poziția 1 "Reabilitatrea sistemului de termoficare ai Municipiului București ( șapte obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km)”, creditele de angajament rămân nemodificate

La poziția 3 "Modernizare 11 Centrale termice din Municipiu! București-Centrala termică Luterană HCGMB nr. 22/29.02.2016", creditele de angajament rămân nemodificate

La poziția 4 "Modernizare 11 Centrate termice din Municipiul București-Centrala termică Rosetti HCGMB nr.22/29.02.2016”, creditele de angajament rămân nemodificate

71.01.30 Alte active fixe


26.464,00    -10.000,00      16.464,00


443,00

-343,00

100,00

267,00

-167,00

100,00

100,00

-90,00

10,00
La poziția 6 "Asistență tehnică pentru managementul energetic și elaborare "Program de îmbunătățire a eficienței energetice în municipiul București", creditele de angajament rămân nemodificate

100,00        -90,00          10,00


2.215.856,00

51.900,00

2.267.756,00

1.687.940,00

286.918,00

1.974.858,00

820.000,00

280.000,00

1.100.000,00

820.000,00

280.000,00

1.100.000,00

52.060,00

7.000,00

59.060,00

52.060,00

7.000,00

59.060,00

487.005,00

-82,00

486.923,00

487.005,00

-82,00

486.923,00


84.02 Transporturi

84.02.03.02 Transport în comun

40 TITLUL IV SUBVENȚII

40 00 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și 0 tarif

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55.01.12 Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

71 ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

La poziția 26 "Achiziționare troleibuze HCGMB 394/2016”, creditele de angajament se diminuează de la 255.242 mii lei la 247.118 mii lei

2.552,00        -80,00       2.472,00


La poziția 28 "Autobuze hibrid - Acord cadru”,se majorează cantitatea la credite bugetare de ia 69 buc la 130 buc, creditele de angajament se diminuează de la 232.426 mii lei ia 232.402 mii lei

232.426,00        -24,00     232.402,00Se elimină poziția 29 "Achiziție autobuze școlare”

Se elimină poziția 30 "Autobuze Double Decker - 6 buc”

Se introduce obiectivul "Servicii de publicitate pentru proiectul "Achiziționare mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de câlâtori în Municipiul București”, credite de angajament 24 mii lei

0,00

527.916,00

472.214,00

452.481,00


24,00

-235.018,00

-235.018,00

-236.125,00


24,00

292.898,00

237.196,00

216.356,00


84.02.03.03 Străzi

71 ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.01 Construcții, din care:

La poziția 1 "Pasaj rutier denivelat superior Basarab-HCGMB-160/2004; HCGMB-253/2005; HCGMB-121/2007,HCGMB-50/2009, 155/2010 , ref.

196,00      -195,00           1,00


418/07.03.2019”, creditele de angajament rămân ne modificate

La poziția 3 "Modernizare Piața Eroii Revoluției + Pasaj pietonal HCGMB 133/2005;279/2008 , ref. 418/07.03.2019", creditele de angajament rămân nemodificate

4.392,00

-4.391,00

1,00

20.490,00

-3.490,00

17.000,00

162.355,00

-96.401,00

65.954,00


La poziția 5 "Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu HCGMB 265/2006, 156/2010 , ref. 418/07.03.2019", creditele de angajament rămân nemodificate

La poziția 7 "Penetrație Splaiul Independentei-Ciurel-Autostrada Bucuresti-Pitesti HCGMB

25/2001,266/2006, 123/2007, HCGMB 28/2015 , ref.

418/07.03.2019, HCGMB 292/2019", creditele de angajament rămân nemodificate

La poziția 9 "Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai-Bd.Liviu Rebreanu HCGMB 190/2007,

-4.905,00


1,00v ,      29/2015 , ref. 418/07.03.2019", creditele de

I /7 angajament rămân nemodificate


La poziția 11 "Reabilitare sistem rutier si linii de tramvai-Bd Aerogării HCGMB 195/2007,173/2010, ref. 418/07.03.2019”, creditele de angajament rămân nemodificate

La poziția 13 "Reabilitare sistem rutier si linii de tramvai Reabilitare unica Sos Pantelimon HCGMB 195/2007 , ref. 418/07.03.2019”, creditele de angajament rămân nemodificate

La poziția 14 "Reabilitare sistem rutier si linii de tramvai Reabilitare unica Sos.lanculuî HCGMB 195/2007 , ref. 418/07.03.2019", creditele de angajament rămân nemodificate

La poziția 18 "Penetrație Prelungirea Ghencea Domnești si Supralargire Bd Ghencea si Str. Brașov si Terminal tramvai 41 HCGMB nr. 138/2015, 603/2018, 291/2019, 224/2019, 559/2019 ( redenumirea poziției" Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești HCGMB 264/02.11.2006;


5.000,00

-4.999,00

1,00

83.946,00

-48.946,00

35.000,00

500,00

-499,00

1,00

50.000,00

-25.000,00

25.000,00


HCGMB 122/2007, 138/2015")", creditele de


angajament rămân nemodificate

La poziția 19 "Pasaj Dna Ghica - HCGMB 4/2019”, HCGMB nr.633/2019 creditele de angajament rămân, nemodificate

La poziția 22 "Traseu prioritar pietonal si de biciclist^ (conține 42 de subproiecte) HCGMB 256/21.09.2016 PT+DTAC+DE+EXEC”, creditele de angajament rămân nemodificate

La poziția 32 "Parcaje subterane si supraterane -consultanta HCGMB nr. 213/2006, 273/2006, 234/2005”, creditele de angajament rămân nemodificate

71.01.30 Alte active fixe
' GfeOO.OO


-45.800,00      30.000,00

-499,00            1,00

-1.000,00        1.000,00

1.108,00      20.840,00La poziția 34 "Studii, documentații pt. lucrări străzi” , creditele de angajament rămân nemodificate

La poziția 35 "Studiu de fezabilitate Supralargire Sos București-Magurele” , creditele de angajament rămân nemodificate

La poziția 39 "SF Obiectiv 15 Nod Petricani -închidere Inel Median" , creditele de angajament rămân nemodificate

La poziția 40 "Diametrala N-S, etapa II str. Vasile Pârvan - str.Uranus și Etapa III Str. Uranus - Gara Progresa HCGMB 55/2010 , ref. 418/07.03.2019" , creditele de angajament rămân nemodificate

La poziția 57 "Studiu de fezabilitate privind realizarea unei pasarele pietonale în zona Politehnica”, creditele de angajament rămân nemodificate

La poziția 58 "Studiu de fezabilitate amenajare parcare temporară, B-dul Basarabia nr.37-39, sector 2”, creditele de angajament rămân nemodificate Se elimină poziția 48 "Studiu de fezabilitate "împreună în siguranță pe aceleași străzicreșterea siguranței rutiere în 255 de intersecții și 320 km de străzi"

Se elimină poziția 49 "Studiu de fezabilitate "Rețeaua bicicletelor"


19.732,00

100,00

-99,00

1,00

603,00

-602,00

1,00

989,00

-988,00

1,00

1.800,00

-1.799,00

1,00

500,00

-499,00

1,00

2.000,00

-1.999,00

1,00-1,00            0,00

-1,00            0,00La poziția 50 "Acord cadru de achiziție de elemente constructive pentru mobilier urban, respectiv adăposturi modulare pentru statii de troleibuz si statii de autobuz - 2000 buc (primul contract subsecvent 300 buc)", se diminuează creditele de angajament de la 88.731 mii lei la 81.833 mii lei


13.310,00      7.099,00      20.409,00


Se elimină poziția 51 "Studii de fezabilitate privind realizarea unor modificări geometrice ale arterelor din intersecția dintre Calea 13 Septembrie, bd. T. Vladimirescu si sos. Pandurilor, in scopul creșterii capacitatii de circulație si creearii de benzi dedicate "transportului public

Se elimină poziția 52 "Studii de fezabilitate "Proiect pilot de realizarea unor reconfigurari geometrice la intersecția bd. Schitu Magureanu cu străzile Sf. Constantin si Pompiliu Eliade, in scopul creșterii siguranței rutiere si realizării unui spațiu public pietonal"

Se elimină poziția 55 "Achiziție Pachet Software pentru simulare si modelarea cererii de transport, atat la nivel macro cat si micro + 2 statii de lucru performante”

71.03 Reparații capitale

Se elimină poziția 60 "Achiziție sistem de taxare" 87.02 Alte acțiuni economice

87.02.04 Turism

20 BUNURI SI SERVICII

20.16 Studii și cercetări

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


1,00         -1,00            0,00


1,00         -1,00            0,00


1,00         -1,00            0,00


1,00

-1,00

0,00

1,00

-1,00

0,00

5.779,00

-1.375,00

4.404,00

5.779,00

-1.375,00

4.404,00

5.779,00

-1.375,00

4.404,00

100,00

-75,00

25,00

2.679,00

-1.300,00

1.379,00


Anexa 2.30 CENTRUL DE PROTECȚIE A PLANTELOR BUCUREȘTI

Total cheltuieli, din care : 10 CHELTUIELI DE PERSONAL

5.800,00

3.920,00

-100,00 0,00

10.01.01 Salarii de baza

3.000,00

-35,00

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

15,00

35,00

20 BUNURI SI SERVICII

1.785,00

-94,00

20.01.05 Carburanți și lubrifianți

150,00

6,00

20.01.06 Piese de schimb

10,00

7,00

20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

830,00

-100,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

80,00

-7,00

85 Plăti efectuate în anii precedent! si recuperate în anul curent

0,00

-6,00

85 01 01 P!ati efectuate 'n an'' precedent! si recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

0,00

-6,00

Anexa 2.31 CENTRUL RENȚRU SENIQRI ÂL NIUNia


5.700,00 3.920,00 2.965,00

50,00

1.691,00

156,00

17,00

730,00 73,00

-6,00


-6,00


67.02.50
Total cheltuieli, din care :

Alte servicii în domeniile culturii, recqreșriȚși religiei

Total cheltuieli, din care :

BUNURI SI SERVICII

Reclamă și publicitate


20

20.30.01

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

71 ACTIVE NEFINANCIARE


25.000,00 19.294,00 0,00 ^00 1^0.00


-1.190,00       23.810,00


-3.690,00       21.310,00

-3.600,00       15.694,00

5,00             5,00

-3.605,00       14.718,00

-90,00           70,00


Mașini si echipamente si mijloace de transport, la

g2 credite bugetare și credite de angajament, din care :

90,00

-90,00

0,00

Se elimină poziția "Autoturism”

90,00

-90,00

0,00

68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta

Total cheltuieli, din care :

0,00

2.500,00

2.500,00

57 Asistență socială

0,00

2.500,00

2,500,00

57.02.02 Ajutoare sociale în natură

0,00

500,00

500,00

57.02.05 Suport alimentar

0,00

2.000,00

2.000,00

Anexa 2.32 CENȚRUL PENTRU TINERET AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Total cheltuieli, din care :

25.000,00

-1.000,00

24.000,00

20 BUNURI SI SERVICII

10.151,00

-1.180,00

8.971,00

20.14 Protecția muncii

20,00

20,00

40,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.133,00

-1.200,00

3.933,00

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

300,00

100,00

400,00

55.01.18 Alte transferuri curente interne

300,00

100,00

400,00

57 Asistență socială

200,00

0,00

200,00

57.02.01 Ajutoare sociale în numerar

200,00

0,00

200,00

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.670,00

-920,00

1.750,00

59.08 Programe pentru tineret

2.670,00

-920,00

1.750,00

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii

57 Asistență socială

7.700,00

1.000,00

8.700,00

57.02.01 Ajutoare sociale în numerar

7.700,00

1.000,00

8.700,00

68.02 Asigurări și asistență socială                          550.000,82     9.458,00      559.458,82

68.02.15.02 Prevenirea excluderii sociale                           18.161,00     3.958,00       22.119,00

20 TITLUL II BUNURI Șl SERVICII                         12.872,00     3.958,00       16.830,00

20.03.01 Hrană pentru oameni                                     9.100,00      3.958,00       13.058,00

68.02.50.50 Alte cheltuieli în domeniu! asistenței sociale

20 TITLUL II BUNURI Șl SERVICII

20.01.02 Materiale pentru curățenie

gg Materiale și prestări de servicii pentru întreținere și y funcționare

20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere

20.03.01 Hrană pentru oameni

20.04.02 Materiale sanitare

20.04.04 Dezinfectanți

20.30.04 Chirii

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii


489.401,82

42.075,00

330,00950,00


2.200,00 50,00 420,00 6.615,00 21.920,00

.............TOTAL CHELTUIELI, din care............

20 Bunuri si servicii

20.01 Bunuri si servicii

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.04 Apa, canal si salubritate

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet5.500,00

5.500,00

300,00


300,00


300,00

500,00

100,00

300,00

2.700,00

1.000,00


494.901,82

47.575,00

630,00


1.250,00


2.650,00

2.700,00

150,00

720,00

9.315,00

22.920,00


428.314,00

0,00

428.314,00

104.580,00

37.272,00

141.852,00

32.624,00

9.593,00

42.217,00

220,00

700,00

920,00

35,00

10,00

45,00

110,00

20,00

130,00

31.795,00


8.863,00       40.658,00

9.944,00       30.440,00

20.035,00       41.151,00

1.000,00        1.930,00

9.035,00       26.861,00


24.04.03 Reactivi

1.308,00

3.000,00

20.04.04 Dezinfectant!

1.052,00

7.000,00

20.13 Pregătire profesionala

500,00

-300,00

20.30 Alte cheltuieli

27.689,00

-2.000,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

24.000,00

-2.000,00

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

SI

53.040,00

5.365,00

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51 01 46 Transferuri ^in bugetele locale pentru finanțarea

44.300,00

5.100,00

° cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

51 02 28 Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea ° cheltuielilor de capital din domeniu! sanatatii

8.740,00

265,00

Active nefinanciare (modificările se efectuează 71 atat pe credite bugetare cat si pe credite de

116.880,00

-42.637,00

angajament)

71.01 Active fixe

116.880,00

-42.637,00

71.01.01 Construcții

78.416,00

-37.402,00


Reconstrucția, reamenajarea, modernizarea si echiparea Spitalului Clinic de Ortopedie „Foișor” HCGMB 383/2009 , 312/2016, nr.184/23.04.2019 325/26.06.2019, se diminuează valoarea bugetata pe credite bugetare pe anul 2020, creditele de angajament nu se modifica

46.500,00    -31.500,00


Documentații obținere si autorizare securitate la

incendiu pentru spitalele aflate in subordinea                      0,00

Municipiului București

DALI-Lucrari intervenție, reabilitare, modernizare si

echipare clădirea C16 Spitalul Clinic de Psihiatrie                   Q0

Prof. Dr. Alexandru Obregia, se elimina poziția din

lista de investiții

DAU - Reabilitarea, modernizarea si echiparea clădirea strada Grivitei nr. 7 din cadrul Spitalului Carol Davila

Studiu de fezabilitate privind implementarea GDPR, XO se elimina poziția

DALI Centrul Medico- Social pentru grupuri vulnerabile din strada Orzari nr. 53, se mărește valoarea

Construire Ambulatoriu Spital de Boii Infectioase si ..

Tropicale "Dr. Victor Babes", HCGMB nr.601/26.09.2018, se diminuează valoarea bugetata pe credite bugetare pe anul 2020, creditele de angajament nu se modifica

4.060,00

-150,00

-150,00

-150,00

1,00

-10.800,00150,00

150J20Ș


ioo


Reabilitare Bloc Operator Chirurgie pentru Spitalul

Clinic "Dr. I. Cantacuzino" HCGMB nr.381/26.07.2018, nr.181/23.04.2019, se diminuează 16.264,58      1.287,00

valoarea bugetata pe credite bugetare pe anul 2020, creditele de angajament nu se modifica

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

38.285,00     -5.370,00


Multiplex PCR, 1 buc, preț unitar 200,00 mii lei                    0,00

Sistem de real-time PCR. 2 buc, preț unitar 172,00                 nn

mu lei

Sistem de extracție automata de acizi nucleici IVD, 1 .         .    ..      . __ ....                                           bol ,00

buc, preț unitar 471,00 mu lei

Turn laparoscopic 4K, se elimina poziția din lista                    Q0

investiții                                               fit? ‘vA

200,00

-432,00

-160,00

-1.400,00


4.308,00

8.052,00

200,00 25.689,00 22.000,00

58.405,00

49.400,00

9.005,00

74.243,00

74.243,00

41.014,00

15.000,00

4.060,00

0,00

0,00

0,00

81,00

1.222,73

17.551,58

32.915,00

200,00

344,00

471,00

0,00


Turn laparoscopic 3D, se elimina poziția din lista de investiții

Set instrumentar laparoscopic pediatric 5/10 mm, se elimina poziția din lista de investiții

Set instrumentar laparoscopic pediatric 3/5 mm, se elimina poziția din lista de investiții

Truse mari chirurgie generala pediatrie, se elimina poziția din lista de investiții

Truse mici chirurgie generala pediatrie, se elimina poziția din lista de investiții

Truse mici microchirurgie pediatrica, se elimina poziția din lista de investiții

Masa de operație cu articulații multiple si mobilitate complexa, se elimina poziția din lista de investiții

Platforma electrochirurgie sigilare vasculara, se elimina poziția din lista de investiții

Pense sigilare vasculara 5/240 mm, se elimina

poziția din lista de investiții

Pense sigilare vasculara 5/360 mm, se elimina

poziția din lista de investiții

Platforma electrochirurgie tehnologie ultrasunete, se elimina poziția din lista de investiții

Pense sigilare vasculara cu ultrasunere lungime 20 cm, se elimina poziția din lista de investiții


1.200,00

-1.200,00

0,00

420,00

-420,00

0,00

140,00

-140,00

0,00

200,00

-200,00

0,00

200,00

-200,00

0,00

90,00

-90,00

0,00

300,00

-300,00

0,00

200,00

-200,00

0,00

100,00

-100,00

0,00

100,00

-100,00

0,00

200,00

-200,00

0,00

100,00

-100,00

0,00


Pense sigilare vasculara cu ultrasunere lungime 36 cm, se elimina poziția din lista de investiții

Platforma insuflare Airseal, se elimina poziția din lista de investiții


Sistem disecție cu ultrasunete fara fir 5 mm , se elimina poziția din lista de investiții

Aparat aer condiționat 18.000 BTU, cu montaj, 3 preț unitar 4,00 mii lei

71 01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Mobilier birou, raman 2 set, preț unitar 15,00 mii

71.01.30 Alte active fixe


100,00'0,00

\4K0i)


Studiu de fezabilitate privind implementarea GDPR, se introduce poziția


-100,00

0,00

-140,00

0,00

-100,00

0,00

12,00

12,00

-15,00

30,00

-15,00

30,00

150,00

284,00

150,00

150,00


Anexa 2.45 ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR

Total cheltuieli, din care :

199.814,00

-22.300,00

177.514,00

84.02.03.03 Străzi

195.764,00

-22.300,00

173.464,00

20 BUNURI SI SERVICII

104.041,00

-11.000,00

93.041,00

20.02 Reparații curente

84.685,00

-11.000,00

73.685,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

63.542,00

-11.300,00

52.242,00

71.01.30 Alte active fixe,din care:

Se elimină poziția "Sistem informatic de emitere, gestiune monitorizare si control a vignetelor

13.396,00

-11.300,00

2.096,00

(SIEGMCV)"

11.300,00

-11.300,00

0,00Alte venituri din concesiuni și închirieri de către 30.10.05.30 instituțiile publice

33 Venituri din prestări de servicii și alte activități

Venituri din contractele încheiate cu casele de 33.10.21                 . , .

asigurau sociale de sanatate

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de

33.10.30 sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat


126,00

-48,00

78,00

1.280.025,00

-279,00

1.279.746,00

1.030.467,00

9.410,00

1.039.877,00

128.252,00

700,00

128.952,00


33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati           111.794,00


37 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile                 7.319,00

37.10.01 Donații și sposorizări                                          7.119,00

37 10 03 Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru            ^4 320 qq

0 finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.10.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare                  24.320,00


37.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati               200,00


40 Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate _ _ Sume primite în cadrul mecanismului decontării 40'10-16 cererilor de plata

43 Subvenții de la alte administrații

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea

u cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea

' ' 4 cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii 43.10.19 de dezvoltare

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților 48 efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar

2014-2020


178.126,00

300,00

1.561.762,00

743.523,00

44.300,00

8.740,00

149.809,00

10.006,00


48.02 Fondul Social European (FSE)

Sume primite in contul plăților efectuate in anul 4 ' ' 1 curent

___„ „„ Sume primite in contul platilor efectuate in anii 48.02.02 * • -anteriori


10.006,00

3.556,00

2.463,00


TOTAL CHELTUIELI, din care:


3.038.689,00


Total venituri , din care :

43 Subvenții de la alte administrații 43.10.09 Subvenții pentru instituții publice Total cheltuieli, din care :

20 Bunuri și servicii

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii-^3.000,00 '121600,00 12.375,00 13.000,00 ^r\_^-lr6.271,0D 2.370,00


-10.389,00

101.405,00

3.377,00

10.696,00

3.362,00

10.481,00

-426,00

-24.746,00

426,00

24.746,00

15,00

215,00

1.009,00

179.135,00

1.009,00

1.309,00

-100.359,00

1.461.403,00

-70.173,00

673.350,00

5.100,00

49.400,00

265,00

9.005,00

-35.551,00

114.258,00

-1.009,00

8.997,00

-1.009,00

8.997,00

-456,00

3.100,00

-553,00

1.910,00

-97.309,00

2.941.380,00

......-460.00

12.540,00

-460,00

12.140,00

-460,00

11.915,00

-460,00

12.540,00

-460,00

5.811,00

-460,00

1.910,00


Anexa 2.4 CENTRUL CULTURAL PALATELE BRANCOVENEȘTI

Total venituri , din care :

33 Venituri din prestări de servicii și alte activități

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

43 Subvenții de la alte administrații

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Total cheltuieli, din care :

20 Bunuri și servicii

20.01.04 Apă, canal și salubritate

20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcți 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functio^e 5

20.02 Reparații curente12.200,00 1.400,00 1.400,00 10.800,00 10.800,00

12.200,00 50,00 w.oo <>6XT^.24țl,00

1.    ,00

^0,00
-1.623,00

10.577,00

-840,00

560,00

-840,00

560,00

-783,00

10.017,00

-783,00

10.017,00

-1.623,00

10.577,00

-1.648,00

7.402,00

-15,00

85,00

-500,00

3.740,00

-178,00

1.722,00

-95,00

655,0020.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări

130,00

-98,00

32,00

20.13 Pregătire profesională

40,00

-40,00

0,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.000,00

-722,00

278,00

57 Asistență socială

65,00

25,00

90,00

57.02.01 Ajutoare sociale în numerar

65,00

25,00

90,00

.............................

Total venituri , din care :

17.100,00

-800,00

................16 300,00:

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

1.100,00

-270,00

830,00

43 Subvenții de la alte administrații

16.000,00

-530,00

15.470,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

16.000,00

-530,00

15.470,00

Total cheltuieli, din care :

17.100,00

-800,00

16.300,00

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

13.729,00

-435,00

13.294,00

10.01.06 Alte sporuri

1.304,00

-140,00

1.164,00

10.01.17 Indemnizații de hrana

635,00

-71,00

564,00

10.02.06 Vouchere de vacanță

219,00

-219,00

0,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

300,00

-5,00

295,00

20 Bunuri și servicii

3.214,00

-365,00

2.849,00

20.01.01 Furnituri de birou

8,00

-3,00

5,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie

35,00

-8,00

27,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

200,00

-10,00

190,00

20.01.04 Apă, canal și salubritate

12,00

-1,00

11,00

20.01.05 Carburanți și lubrifianți

11,00

-3,00

8,00

20.01.06 Piese de schimb

11,00

-4,00

7,00

20.01.07 Transport

10,00

-2,00

8,00

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

402,00

-41,00

361,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

653,00

-10,00

643,00

20.02 Reparații curente

5,00

-1,00

4,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

10,00

-2,00

8,00

20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări

7,00

-2,00

5,00

20.11 Cărți, publicații și materiale documentare

7,00

-3,00

4,00

20.14 Protecția muncii

110,00

-5,00

105,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.110,00

-270,00

840,00

Total venituri , din care :

30 Venituri din proprietate                              ..........

Alte venituri din concesiuni și închirieri de căk^^ Â hi

30.10.05.30 instituțiile publice                        XO ’

33 Venituri din prestări de servicii și alte activități

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte acti4itdtyț^;‘Jp Subvenții de la alte administrații Subvenții pentru instituții publice Total cheltuieli, din care : CHELTUIELI DE PERSONAL


12.640,00

55,00


43 43.10.09


10


55,00 741285,00 j 1.285,00 1 11.300,00 <J1.288,00 '«r^TW640-00 ’ ■ .           7.708,0010.02.06 Vouchere de vacanață                                    116,00

20 Bunuri și servicii                                              4.829,00

20.01.01 Furnituri de birou

20.01.02 Materiale pentru curățenie

20.01.03 Încălzit, Iluminat si forța motrica                                 368,00

20.01.04 Apă, canal și salubritate

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.05.30 Alte obiecte de inventar                                       270,00-1.371,00

-48,00

11.269,00

7,00

-48,00

7,00

-785,00

500,00

-785,00

500,00

-538,00

10.762,00

-538,00

10.750,00

-1.371,00

11.269,00

-116,00

7.592,00

-116,00

0,00

-1.255,00

3.574,00

10,00

60,00

24,00

64,00

-184,00

184,00

-10,00

37,00

-30,00

55,00

-180,00

90,00

65,00

80,00

-950,00

1.074,00


Total venituri , din care :

12.400,00

-549,00

11.851,00

33 Venituri din prestări de servicii și alte activități

600,00

-280,00

320,00

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si aite activitati

600,00

-280,00

320,00

43 Subvenții de la alte administrații

11.800,00

-269,00

11.531,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

11.800,00

-269,00

11.531,00

Total cheltuieli, din care :

12.400,00

-549,00

11.851,00

20 Bunuri și servicii

2.768,00

-549,00

2,219,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie

5,00

3,00

8,00

20,01.04 Apă, canal și salubritate

9,00

4,00

13,00

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

30,00

4,00

34,00

20,14 Protecția muncii

12,00

-3,00

9,00

20,30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.657,00

-557,00

1.100,00


Total venituri , din care :                                        6.730,00

33 Venituri din prestări de servicii și aite activități                    330,00

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati               330,00

43 Subvenții de la alte administrații                               6.400,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice                              6.255,00

Total cheltuieli, din care :                                       6.730,00

20 Bunuri și servicii                                              3.169,00

20.01.01 Furnituri de birou

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.04 Apă, canal și salubritate

20.01.05 Carburanți și lubrifiant!

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet


20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional


375,00


20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

 • 20.13 Pregătire profesională

 • 20.14 Protecția muncii

20.30.01 Reclamă și publicitate

20,30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                             2.260,00


Total venituri , din care :                                       12.200,00

33 Venituri din prestări de servicii și alte activități                    200,00

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati               200,00

37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile                      0,00


37.10.01 Donații si sponsorizări                                             0,00

...........................................................................       .... ZvN.                .........

Total venituri . din care :                  Zr _, z 12.670,00

43 Subvenții de la alte administrații {             |   1'1-800,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice                             11.770,00

Subvenții pentru instituții publice destinate^ctoțkgJ■ 43.10.19 de dezvoltare                            "    ~        '      ......

Total cheltuieli, din care :

20 Bunuri și servicii

20.01.01 Furnituri de birou


"           : 12.670,00

5.600,00

11,00


20.06.02 Deplasări în străinătate                                        20,00


20.13 Pregătire profesională

71 ACTIVE NEFINANCIARE


71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transportSe elimină poziția "Microfon tip HEADSET


omnidirecționale”-606,00

6.124,00

-130,00

200,00

-130,00

200,00

-476,00

5.924,00

-476,00

5.779,00

-606,00

6.124,00

-606,00

2.563,00

-2,00

12,00

-9,00

87,00

-1,00

9,00

-2,00

16,00

-2,00

24,00

-20,00

355,00

-5,00

55,00

-3,00

8,00

-2,00

23,00

-10,00

25,00

-550,00

1.710,00

0.00.......

..... 12^200,00

-3,00

197,00

-3,00

197,00

3,00

3,00

3,00

3,00

-75,00..............

........‘ÎZ595,0d

-75,00

11.725,00

-45,00

11.725,00

-30,00

0,00

-75,00

12.595,00

-45,00

5.555,00

-2,00

9,00

-19,00

1,00

-24,00

1,00

-30,00

0,00

-30,00

0,00

-30,00

0,00


Pagina 18Anexă 2:12 TEATRUL. ION CREANGA

Total venituri , din care :

16.750,00

-800,00

15.950,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

15.930,00

-800,00

15.130,00

Total cheltuieli , din care :

16.750,00

-800,00

15.950,00

20 Bunuri și servicii

6.556,00

-800,00

5.756,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.000,00

-800,00

1.200,00

Anexa 2.13 TEATRUL LUCIA STURDZA BULANDRA     :

Total venituri , din care :

17.000,00

-1.917,00

15.083,00

33 Venituri din prestări de servicii și alte activități

1.600,00

-650,00

950,00

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

1.600,00

-650,00

950,00

43 Subvenții de la alte administrații

15.400,00

-1.267,00

14.133,00

43,10.09 Subvenții pentru instituții pubiice

15.400,00

-1.267,00

14.133,00

Total cheltuieli, din care :

17.000,00

-1.917,00

15.083,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

13.387,00

-1.315,00

12.072,00

10.01.01 Salarii de baza

10.692,00

-674,00

10.018,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

1.574,00

-572,00

1.002,00

10.01.17 Indemnizația de hrană

565,00

-40,00

525,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

289,00

-29,00

260,00

-                20 Bunuri și servicii

3.454,00

-602,00

2.852,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

350,00

-39,00

311,00

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

74,00

-21,00

53,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

86,00

-42,00

44,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.003,00

-500,00

1.503,00

Total venituri , din care :

33 Venituri din prestări de servicii și alte activități

6.550.00 ...........-E234.00  ...................5.316,00

250,00      -108,00          142,00


 • 33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati               250,00

43 Subvenții de la alte administrații                               6.300,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice                              6.245,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii

43.10.19 de dezvoltare                                               55,00

Total cheltuieli, din care :                                       6.550,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                 3.891,00

10.01.01 Salarii de baza                                             3.266,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.06 Alte sporuri

10.01.17 Indemnizația de hrană

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

20 Bunuri și servicii

20.01.01 Furnituri de birou

20.01.04 Apă, canal și salubritate

20.01.05 Carburanți și lubrifiant!

20.01.06 Piese de schimb

20.01.07 Transport


326,00 14,00 194,00 'A 90,00 2.605,00 9,00 15,00 10,00 5,00


1,00


20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.02 Reparații curente

20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.06.01

 • 20.11

 • 20.12

 • 20.14

20.30.03

 • 20.30.30

71

-108,00

-1.126,00

-1.071,00

142,00

5.174,00

5.174,00

-55,00

0,00

-1.234,00

5.316,00

-501,00

3.390,00

-160,00

3.106,00

-326,00

0,00

7,00

21,00

-8,00

186,00

-14,00

76,00

-678,00

1.927,00

-7,00

2,00

-6,00

9,00

-10,00

0,00

-3,00

2,00

-1,00

0,00


-65,00

50,00

-28,00

12,00

-10,00

5,00

-1,00

0,00

-1,00

0,00

-1,00

0,00

4,00

5,00

-5,00

5,00

-544,00

846,00

-55,00

0,00115,00 40,00 15,00 1,00 1,00 1,00 1,00 %Șl0,00


Deplasări interne, detașări, transferări Cărți, publicații și materiale documentare Consultanță și expertiză Protecția muncii

Prime de asigurare non-viață Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ACTIVE NEFINANCIARE


71.01.01 Construcții, din care:

55,00

-55,00

0,00

Se elimină poziția "Proiect tehnic și Detalii Execuție

Lucrări de acoperire amfiteatru în aer liber, Aviz

nr.12/23.02.2017”

55,00

-55,00

0,00

Total venituri , din care :

16.650,00

-3.000,00

13.650,00

33 Venituri din prestări de servicii și alte activități

1.750,00

-1.000,00

750,00

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

1.750,00

-1.000,00

750,00

43 Subvenții de la alte administrații

14.900,00

-2.000,00

12.900,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

14.393,00

-1.624,00

12.769,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii

43.10.19 de dezvoltare

507,00

-376,00

131,00

Total cheltuieli, din care :

16.650,00

-3.000,00

13.650,00

10 TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

12.180,00

-760,00

11.420,00

10.01.01 Salarii de baza

10.573,00

-350,00

10.223,00

10.01.06 Alte sporuri

77,00

-1,00

76,00

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

397,00

-151,00

246,00

10.01.17 Indemnizația de hrană

643,00

-23,00

620,00

10.02.06 Vouchere de vacanță

225,00

-225,00

0,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

265,00

-10,00

255,00

20 Bunuri și servicii

3.796,00

-1.864,00

1.932,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie

25,00

-5,00

20,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

300,00

200,00

500,00

20.01.05 Carburanți și iubrifianți

20,00

-5,00

15,00

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

60,00

-10,00

50,00

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

80,00

-10,00

70,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere s, 20.02 Reparații curente

20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.06.02 Deplasări în străinătate

 • 20.13 Pregătire profesională

 • 20.14 Protecția muncii

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

71 ACTIVE NEFINANCIARE150,00

150,00

50,00

300,00

20,00

50,00

2.499,00

507,00


Mașini si echipamente si mijloace de transport, la


71.01.02 credite de angajament și bugetare , din care :                  507,00

Reflector de urmărire, 2 bucăți, preț unitar dif

Microfoane si accesorii, 20 bucăți, preț unitar dif

Se elimină poziția ”Kit transmisie wireless pentru voce"

Se elimină poziția ”Kit transmisie wireless pentru instrumente"Se elimină poziția Se elimină poziția Se elimină poziția Se elimină poziția Se elimină poziția Se elimină poziția Se elimină poziția Se elimină poziția Se elimină poziția Se elimină poziția Se elimină poziția Se elimină poziția


"Lentila videoproiector”

"Sistem prindere videoproiector"

"Refelector profil junior"

"Refelector profil”

"Reflector plan convex 101”

"Reflector plan convex 201”

” Dimmer”

"Cablu harting"

"Wireless DMX”

"Cutii depozitare si transport"

"Placa de sunet profesionala"

"Sistem video de supraveghe5,50 25,00 30,00 42,00 60,00 18,00 26,00

3,50 11,00 12,00 14,00


-60,00

-100,00

90,00

50,00

-20,00

30,00

-290,00

10,00

-5,00

15,00

-10,00

40,00

-1.549,00

950,00

-376,00

131,00

-376,00

131,00

-22,00

64,00

-3,00

67,00

-44,00

0,00

-20,00

0,00

-5,50

0,00

-25,00

0,00

-30,00

0,00

-42,00

0,00

-60,00

0,00

-18,00

0,00

-26,00

0,00

-3,50

0,00

-11,00

0,00

-12,00

0,00

-14,00

0,00

-40,00

0,00


Anexa 2.17 TEATRUL STEl.A POPEiSGU

Total venituri , din care :

33 Venituri din prestări de servicii și alte activități

6.530,00

430,00

-100,00

-25,00

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

430,00

-25,00

43 Subvenții de la alte administrații

6.100,00

-75,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

6.028,00

-25,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii

43.10.19 de dezvoltare

72,00

-50,00

Total cheltuieli, din care :

6.530,00

-100,00

20 Bunuri și servicii

1.748,00

-50,00


20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

105,00

-14,00

20.06.02 Deplasări în străinătate

50,00

-50,00

20.14 Protecția muncii

3,00

14,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

72,00

-50,00

Mașini si echipamente si mijloace de transport, la

71.01.02 credite de angajament și bugetare , din care :

50,00

-49,00

Consola Lumini, cantitatea rămâne nemodificată

50,00

-49,00

71.01.30 Alte active fixe,din care:

12,00

-1,00

Licențe soft, cantitatea rămâne nemodificată

12,00

-1,00

Total venituri , din care :

30.159,06

-905,00

43 Subvenții de la alte administrații

25.500,00

-905,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

25.465,00

-905,00

Total cheltuieli, din care :

30.159,00

-905,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

7.435,00

-125,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

889,00

-125,00

20 Bunuri și servicii

22.496,00

-780,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

400,00

-49,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare 3.200,00


6.430,00 405,00

405,00

6.025,00

6.003,00

22,00 6.430,00 1.698,00

91,00 0,00 17,00 22,00

1,00

1,00

11,00 11,00


20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                            15.914,00


-60,00

-671,00


29.254,00

24.595,00

24.560,00

29.254,00

7.310,00

764,00

21.716,00

351,00

3.140,00 15.243,00


Total venituri , din care :

43 Subvenții de la alte administrații 43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Total cheltuieli, din care :

20 Bunuri și servicii

20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări

20.13 Pregătire profesională,3,111,00 Ț.900,00 1.900,00 3.111,00 1.280,00 . 16,00


-46,00

-46,00

-46,00

-46,00

-46,00

-16,00

-30,00


3.065,00

1.854,00

1.854,00

3.065,00

1.234,00

0,00

0,00


Anexa 2.22 CLUBUL SPORTIV F71UNICIPAL BUGUREȘȚIî/L

Total venituri , din care :                                       50.500,00


33 Venituri din prestări de servicii și alte activități                  2.000,00


33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati             % qqq qq

37 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10.01 Donații și sposorizări

43 Subvenții de la alte administrații                             48.500,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice                             48.475,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii

43.10.19 de dezvoltare

Total cheltuieli, din care :                                      50,500,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                 3.634,00

10.01.01 Salarii de baza                       W ^*$^3.292,00

10.01.17 Indemnizația de hrană                   fe            "A 166,00


-1.542,00

-500,00

-500,00

1.330,00

1.330,00

-2.372,00

-2.753,00

381,00

-1.542,00

-796,00

-760,00

-26,00


48.958,00 1.500,00

1.500,00

1.330,00

1.330,00

46.128,00 45.722,00

406,00 48.958,00 2.838,00 2.532,00

140,00


10.02.06 Vouchere de vacanță

58,00

-10,00

48,00

20 Bunuri și servicii

46.838,00

-1.091,00

45.747,00

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

44.974,00

-1.091,00

43.883,00

71 ACTIVE NEFINANCIARE

25,00

381,00

406,00

71.01.30 Alte active fixe

25,00

381,00

406,00

Sistem traking (monitorizare) performanță jucătoare

(hardware și licență), 1 bucată

0,00

381,00

381,00

gg Plăti efectuate în anii precedent! si recuperate în anul ’ curent

0,00

-36,00

-36,00

85 01 01      e^ectuate 'n an'' Precedenti si recuperate în anul

' * curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

0,00

-36,00

-36,00

ÎMiSCAȘiARTlOlH^

Total venituri , din care :

3.150,00

-302,00

2.848,00

43 Subvenții de ia alte administrații

3.100,00

-302,00

2.798,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

3.100,00

-302,00

2.798,00

Total cheltuieli, din care :

3.150,00

-302,00

2.848,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.113,00

-183,00

930,00

10.01.01 Salarii de baza

969,00

-154,00

815,00

10.01.06 Alte sporuri

18,00

-11,00

7,00

10.01.17 Indemnizația de hrană

40,00

-3,00

37,00

10.01.30 Alte drepturi salariate în bani

41,00

-10,00

31,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

25,00

-5,00

20,00

20 Bunuri și servicii

2.037,00

-117,00

1.920,00

20.01.01 Furnituri de birou

5,00

-2,00

3,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

30,00

-11,00

19,00

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

7,00

-1,00

6,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

482,00

-60,00

422,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

6,00

-3,00

3,00

20.30.03 Prime de asigurare non-viață

7,00

-1,00

6,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

998,00

-39,00

959,00

gș Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul ’ curent

0,00

-2,00

-2,00

85 01 01      e^ectuate 'n an'i Precedenti si recuperate în anul

' ’ curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

0,00

-2,00

-2,00

Ăribxa 2.24 CASA DE CULTURĂ FRIEDERICH SCHILLER

Total venituri , din care :

1.420,00

670,00

-61,00

-61,00

1.359,00

609,00

670,00

-61,00

609,00

1.420,00

-61,00

1.359,00

1.085,00

-61,00

1.024,00

19,00

-4,00

15,00

34,00

-1,00

33,00

8,00

-1,00

7,00

15,00

-1,00

14,00

3,00

-1,00

2,00

900,00

-53,00

847,00


33 Venituri din prestări de servicii și alte activități

 • 33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activate


Total cheltuieli, din care :

20 Bunuri și servicii

20.01.01 Furnituri de birou

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.04 Apa, canal si salubritate

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

 • 20.14 Protecția muncii

 • 20,30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

  ".................................................................................................................          '...............................         '...........................4 650.00................................................

  750,00

  ,00

  ,00


  Total venituri , din care :

  33 Venituri din prestări de servicii și alte activități

  33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitate

  43 Subvenții de la alte administrații
  -1.000,00

  -100,00

  -100,00

  -900,00


  3.650,00

  650,00

  650,00

  3.000,00  43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

  3.898,00

  -900.00

  2.998,00

  Total cheltuieli, din care :

  4.650,00

  -1.000,00

  3.650,00

  20 Bunuri și servicii

  3.801,00

  -1.000,00

  2.801,00

  Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

  20.01.09

  1.500,00

  -500,00

  1.000,00

  20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

  2.061,00

  -500,00

  1.561,00

  Total venituri , din care :

  9.500,00

  -1.693,00

  7.807,00

  33 Venituri din prestări de servicii și alte activități

  1.500,00

  -1.443,00

  57,00

  33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

  1.500,00

  -1.443,00

  57,00

  43 Subvenții de la alte administrații

  8.000,00

  -250,00

  7.750,00

  43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

  8.000,00

  -250,00

  7.750,00

  Total cheltuieli, din care :

  9.500,00

  -1.693,00

  7.807,00

  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  1.437,00

  -80,00

  1.357,00

  10.01,05 Sporuri pentru condiții de muncă

  165,00

  -80,00

  85,00

  20 Bunuri și servicii

  8.063,00

  -1.613,00

  6.450,00

  20.02 Reparații curente

  165,00

  -65,00

  100,00

  20.05.30 Alte obiecte de inventar

  15,00

  -5,00

  10,00

  20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări

  20,00

  -10,00

  10,00

  20.06.02 Deplasări în străinătate

  82,00

  -50,00

  32,00

  20.13 Pregătire profesională

  40,00

  -40,00

  0,00

  20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

  6.752,00

  -1.443,00

  5.309,00

  Anexa 2.27CENTRUL CULTURAL LUMINA       ;    <

  Total venituri , din care :

  ..........9.275,00

  ....... -100,00..........

  .......9d 75,00

  43 Subvenții de la alte administrații

  9.180,00

  -100,00

  9.080,00

  43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

  8.453,00

  -100,00

  8.353,00

  Total cheltuieli, din care :

  9.275,00

  -100,00

  9.175,00

  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  1.030,00

  -100,00

  930,00

  10.01.01 Salarii de baza

  845,00

  -100,00

  745,00


  Total venituri , din care :

  33 Venituri din prestări de servicii și alte activități

  33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

  37 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile


  33.950,00 750,00 750,00 200,00


  37.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activy

  43 Subvenții de la alte administrații

  43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

  Total cheltuieli, din care :

  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  10.01.01 Salarii de baza

  10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

  10.01.17 indemnizația de hrană

  10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

  20 Bunuri și servicii

  20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

  20.01.04 Apa, canal si salubritate

  20.01.05 Carburanți și lubrifianți  ,7.200,00 3X000,00 ^2.405,00 13.950,00 5.073,00


  20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

  Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 20.01.09           '


  %£4ț1 44,00 ” "" 530,00 213,00 111,00 28.282,00 295,00 50,00 10,00 100,00


  2.380,00


  -14.350,00

  -310,00

  -310,00

  15,00

  19.600,00 440,00 440,00 215,00

  15,00

  215,00

  -14.055,00

  18.945,00

  -14.055,00

  18.350,00

  -14.350,00

  19.600,00

  -197,00

  4.876,00

  -144,00

  4.000,00

  -30,00

  500,00

  -13,00

  200,00

  -10,00

  101,00

  -14.153,00

  14.129,00

  -95,00

  200,00

  -10,00

  40,00

  -2,00

  8,00

  -10,00

  90,00

  -180,00

  2.200,0020.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări

 • 20.11 Cărți, publicații și materiale documentare

 • 20.12 Consultanță și expertiză

  -20,00

  70,00

  -15,00

  15,00

  -4,00

  4,00

  -2,00

  90,00


  20.13 Pregătire profesională

  20.30.01 Reclamă și publicitate

  20,30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

  15,00

  400,00

  24.340,00

  -5,00

  -20,00 -13.790,00

  10,00 380,00 10.550,00

  rexa 2.29 CENTRUL DE PROIECTE EDUCAȚIONALE Șl SPORT

  Total venituri , din care :

  IVEBUCUREȘT

  ..............42.500,00.....

  jllBIilitlil

  .......-10243,00...........

  ...........32.257,00

  43 Subvenții de la alte administrații

  42.500,00

  -10.243,00

  32.257,00

  43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

  42.444,00

  -10.243,00

  32.201,00

  Totai cheltuieli, din care :

  42.500,00

  -10.243,00

  32.257,00

  10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

  6.567,00

  -154,00

  6.413,00

  10.01.01 Salarii de baza

  5.643,00

  -65,00

  5.578,00

  10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

  455,00

  -91,00

  364,00

  10.01.17 Indemnizația de hrană

  235,00

  13,00

  248,00

  10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

  140,00

  -11,00

  129,00

  20 Bunuri și servicii

  35.814,00

  -10.083,00

  25.731,00

  20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

  34.083,00

  -10.083,00

  24.000,00

  59 Alte cheltuieli

  63,00

  -6,00

  57,00

  59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

  63,00

  -6,00

  57,00

Anexa 2.33 CENTRUL DE CREAȚIE, ARTĂ Șl TRADIȚIE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Total venituri , din care :

60.500,00

-29.340,00

31.160,00

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

1.000,00

-850,00

150,00

37.10.01 Donații si sponsorizări

0,00

10,00

10,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

58.759,00

-28.350,00

30.409,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii

591,00

43.10.19 de dezvoltare

741,00

-150,00

Total cheltuieli , din care :

60.500,00

-29.340,00

31.160,00

20 Bunuri și servicii

55.112,00

-29.190,00

25.922,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

150,00

-7,00

143,00

20.01.05 Carburanți si lubrifiant»

80,00

-20,00

60,00

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional 5.543,00 20,01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare           600,00

20,05.30 Alte obiecte de inventar                                       150,00

20.06.01 Deplasări interne, detasari, transferuri

 • 20,30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70 Cheltuieli de capital, din care

71 01 02 Masinit echipamente si mijloace de transport

' ' credite bugetare si de angajament, din care ‘ Casete depozitare echipamente

Rastel depozitare garduri                    .■

Structura pentru regie tehnica (FOH)        '

80,00

M7.202.00

741,00

-356,00

5.187,00

-87.00

513,00

-100,00

50,00

-30,00

50,00

-28.590,00

18.612,00

-150,00

591,00

373,00

-150,00

-42,00

0,00

-75,00

0,00

-33,00

0,00.............................................................................................................................................................................................................................................    10209,00 10.200,00 10.200,00 10.209,00 1.197,00 69,00 196,00 25,00 56,00 7,00


Total venituri , din care :

43 Subvenții de la alte administrații 43.10.09 Subvenții pentru instituții publice Total cheltuieli, din care :

20 Bunuri și servicii

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica 20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.02 Deplasări în străinătate

 • 20.13 Pregătire profesională

 • 20.14 Protecția muncii


Total venituri , din care :
-241,00 -241,00 -241,00 -241,00 -241,00

10,00 -180,00 -23,00 -51,00

3,00


9.968,00 9.959,00 9.959,00 9.968,00 956,00 79,00 16,00 2,00 5,00 10,00


<^W.O36;bo...... 1.028,00      68^064,00

.r-s’V*                   1


v-43 Subvenții de la alte administrații

65.171,00

1,028,00

66.199,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

64.392,00

1,000,00

65.392,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii

43.10.19 de dezvoltare

779,00

28,00

807,00

Total cheltuieli, din care :

67.036,00

1.028,00

68.064,00

20 Bunuri și servicii

3.450,00

1.000,00

4.450,00

20.04.02 Materiale sanitare

2,00

50,00

52,00

20.04.04 Dezinfectanți

22,00

250,00

272,00

20.14 Protecția muncii

56,00

700,00

756,00

71 Active nefinanciare

779,00

28,00

807,00

Mașini si echipamente si mijloace de transport, la

71,01.02 credite bugetare, din care :

613,00

28,00

641,00

Rampe acustice și luminoase, 6 bucăți

1,00

28,00

29,00

Anexa 2.38 AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA Șl PROTECȚIA ANIMALELOR

Total venituri , din care :

12.600,00

1.365,00

13.965,00

43 Subvenții de la alte administrații

12.600,00

1.365,00

13.965,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

9.993,00

1.365,00

11.358,00

Total cheltuieli, din care :

12.600,00

1.365,00

13.965,00

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

5.136,00

26,00

5.162,00

10.01.06 Alte sporuri

0,00

26,00

26,00

20 Bunuri și servicii

4.857,00

1.266,00

6.123,00

20.01.06 Piese de schimb

0,00

20,00

20,00

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09            '                                       ’

71,00

20,00

91,00

20.03.02 Hrană pentru animale

482,00

1.084,00

1.566,00

20.04.04 Dezinfectanți

0,00

142,00

142,00

59 Alte cheltuieli

0,00

73,00

73,00

59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

0,00

73,00

73,00

; W                  GRĂpiN^ZpbLpWÂ^^ȚiȚfW;-.

Total venituri , din care :

~    11.800,00

4.180,00

15.980,00

43 Subvenții de la alte administrații

300,00

4.180,00

13.480,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

. *$£95,00

4.180,00

13.475,00

Anexa 2.39 ADMINISTRAȚIA CIMITIRELOR Șl CREMATORIILOR UMANE ................................................................................ 52.906,00


Total venituri , din care :


33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati


43 Subvenții de la alte administrații


43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Subvenții pentru instituții publice deșt

43.10.19 de dezvoltare

Total cheltuieli, din care :

20 Bunuri și servicii

20.01.03 încălzit, iluminat și forță metrică

20.05.01 Uniforme și echipamente

20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.13 Pregătire profesională

57 Asistență socială

Ajutoare sociale în numerar

ALTE CHELTUIELI Despăgubiri civile Active nefinanciare


57.02.01

59

59.17

71Mașini si echipamente si mijloace de transport, la 71.01.02 credite bugetare, din care :

Se elimină poz. 1 "Autoutilitare”

Se elimină poz, 2 "Bariere mobile acces”


20.706,00 32.200,00 31.641,00

559,00 52.906,00 25.350,00 1.620,00

357,00

300,00 220,00 300,00 300,00

47,00

47,00

559,00

514,00 357,00 157,00


-714,00

-200,00

-514,00

0,00

-514,00

-714,00

-400,00

-100,00

-200,00

100,00

-200,00

174,00

174,00

26,00

26,00

-514,00

-514,00

-357,00

-157,00


52.192,00

20,506,00 31.686,00 31.641,00

45,00 52.192,00 24.950,00 1.520,00

157,00

400,00

20,00

474,00

474,00

73,00

73,00

45,00

0,00 0,00 0,00


Total cheltuieli, din care :

20 Bunuri și servicii

20.01.02 Materiale pentru curățenie

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09            ’                                       ’ 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.02 Reparații curente

20.03,02 Hrană pentru animale

20.04.02 Materiale sanitare

20.04,04 Dezinfectanți

20.05.30 Alte obiecte de inventar

 • 20.12 Consultanță și expertiză

 • 20.14 Protecția muncii

  11.800,00

  4.180,00

  15.980,00

  5.141,00

  4.180,00

  9.321,00

  30,00

  30,00

  60,00

  767,00

  360,00

  1.127,00

  1.272,00

  2.500,00

  3.772,00

  79,00

  200,00

  279,00

  100,00

  400,00

  500,00

  2.087,00

  300,00

  2.387,00

  10,00

  50,00

  60,00

  30,00

  50,00

  80,00

  40,00

  20,00

  60,00

  11,00

  50,00

  61,00

  105,00

  220,00

  325,00


Anexă 2.43 ADMINISTRAȚIA LACURI PARCURI Șl AGREMENT

Total venituri , din care :

 • 33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

43 Subvenții de la alte administrații

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii 43.10.19 de dezvoltare

Total cheltuieli, din care :

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și

 • 67.10.50 religiei

Total cheltuieli, din care :

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01.01 Salarii de baza

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

20 Bunuri șl servicii

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.04 Apa, canal si salubritate

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 20.01.09            '

20,01.30 Alte bunuri si servicii pentru întrețin

20.03.01 Hrană pentru oameni

20.05.01 Uniforme și echipamente

20.05.30 Alte obiecte de inventar

 • 20.11 Cărți, publicații și materiale documc

 • 20.12 Consultanță și expertiză

 • 20.13 Pregătire profesională

 • 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

57 Asistență socială

57.02.01 Ajutoare sociale în numerar

71 Active nefinanciare

71.01.01 Construcții, din care;


108.735,00

-10.218,00

98.517,00

18.735,00

-2.823,00

15.912,00

90.000,00

-7.395,00

82.605,00

81.043,00

-4.964,00

76.079,00

8.957,00

-2.431,00

6.526,00

108.735,00

-10.218,00

98.517,00

103.230,00

-9.187,00

94.043,00

103.230,00

-9.187,00

94.043,00

23.015,00

-759,00

22.256,00

18.537,00

-605,00

17.932,00

2.072,00

-144,00

1.928,00

492,00

-10,00

482,00

76.063,00

-6.928,00

69.135,00

3.837,00

-54,00

3,783,00

18.804,00

-2.648,00

16.156,00

29.304,00

-4.827,00

24.477,00

15.808,00

1.000,00

16.808,00

120,00

-20,00

100,00

135,00

-115,00

20,00

100,00

28,00

128,00

5,00

-2,00

3,00

300,00

-150,00

150,00

35,00

-15,00

20,00

756,00

-125,00

631,00

700,00

-100,00

600,00

700,00

-100,00

600,00

3.452,00

-1.400,00

2.052,00

2.325,00

-1.400,00

925,00


Pod pietonal traversare lac Herăstrău PT, DE și execuție, HCGMB nr. 396/31.07.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și

 • 70.10.50 dezvoltării comunale


1.935,00     -1.400,00


5.505,00     -1.031,00


71 Active nefinanciare 71.01.01 Construcții, din care:535,00

4.474,00

-126,00

805,00


Proiect tehnic , DE, DTAC, DTOE aferente Reabilitarea Canalului deschis Dragomirești-Chitila (tronson situat între nodul hidrotehnic Dragomirești, cu debușare în lacul Străulești, creditele de angajament rămân nemodificate

71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe

Reparații capitale Ștrandul și Baia Giulești DATC ,PT, DDE și execuție HCGMB nr.166/11.03.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

Reparații capitale pod (nr. inv,1111264) -Parc Cișmigiu execuție HCGMB nr.642/14.11.2019, creditele de angajament rămân nemodificate


TOTAL VENITURI, din care


 • 33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33 10 21 hoituri din contractele incheiate cu casele de

' ' asigurări sociale de sanatate

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de

 • 33.10.30 sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

 • 37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

  37.10.01


  Donații si sponsorizări


  37.10,03


  37.10.04


  40


Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

Varsaminte din secțiunea de funcționare

Incasari din rambursarea împrumuturilor

acordate

40.10.16


Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

43 Subvenții de la alte administrații

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea ' ’ u cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

43 10 14 Subver|tii din bugetele locale pentru finjjptSjțea; ’ ' 4 cheltuielilor de capital din domeniul șjd

Sume primite de la UE/alti donatori 48 plăților efectuate si prefinantari afe financiar 2014-2020

48.02 Fondul Social European (FSE)

48 02 01 Sume Pr'm^e 'n c°ntui platilor efectuat^

' ' curent

n_ Sume primite in contul platilor efectuate in anii 48.02,02    . • .

antenon

TOTAL CHELTUIELI, din care 10 Cheltuieli de personal 10.01 Cheltuieli salariale in bani

10.01.01 Salarii de baza

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

10.01.06 Alte sporuri

10.01.07

10.01.10

10.01.11

10.01.17

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

10.02 Cheltuieli salariale in natura


100,00

4.600,00

-100,00

-931,00

0,00

3.669,00

1.000,00

-631,00

369,00

300,00

-300,00

0,00

■■■■

2.058.610,00

17.494,00

2.076.104,00

1.194.290,00

10.110,00

1.204.400,00

1.030.467,00

9.410,00

1.039.877,00

128.252,00

700,00

128.952,00

7.109,00

2.019,00

9.128,00

7.109,00

2.019,00

9.128,00

-24.320,00

-426,00

-24.746,00

24.320,00

426,00

24.746,00

178,126,00

1.009,00

179.135,00

300,00

1.009,00

1.309,00

668.430,00

5.365,00

673.795,00

44.300,00

5.100,00

49.400,00

8.740,00

265,00

9.005,00

10.006,00

-1.009,00

8.997,00

10.006,00

-1.009,00

8.997,00

3.556,00

-456,00

3.100,00

2.463,00

-553,00

1.910,00

2.058.610,00

17.494,00

2.076.104,00

1.146.305,00

-27.091,00

1.119.214,00

1.104.025,00

-25.680,00

1.078.345,00

673.703,00

-4.437,00

669.266,00

241.155,00

-14.700,00

226.455,00

65.093,00

-2.374,00

62.719,00

8.056,00

-792,00

7.264,00

13.190,00

60,00

13.250,00

45.031,00

-1.796,00

43.235,00

\ 37.108,00

-1.286,00

35.822,00

ÎĂ 20.093,00

-355,00

19.738,00

n 15.152,00

-1.011,00

14.141,00


Ore suplimentare

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații de hrana

10.02.06 Vouchere de vacanta

15.152,00

-1.011,00

14.141,00

10.03 Contribuții

27.128,00

-400,00

26.728,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca

26.702,00

-400,00

26.302,00

20 Bunuri si servicii

839.422,00

44.205,00

883.627,00

20.01 Bunuri si servicii

191.376,00

1.792,00

193.168,00

20.01.01 Furnituri de birou

3.355,00

20,00

3.375,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie

5.878,00

560,00

6.438,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

9.225,00

30,00

9.255,00

20.01.05 Carburanți si lubrifiant!

530,00

70,00

600,00

20.01.07 Transport

143,00

20,00

163,00

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

57.223,00

-63,00

57.160,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

74.335,00

1.155,00

75.490,00

20.04 Medicamente si materiale sanitare

551.250,00

40.950,00

592.200,00

20.04.01 Medicamente

390.425,00

10.922,00

401.347,00

20.04.02 Materiale sanitare

106.801,00

23.147,00

129.948,00

20.04.03 Reactivi

39.537,00

4.731,00

44.268,00

20.04.04 Dezinfectant!

14.487,00

2.150,00

16.637,00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

16.538,00

700,00

17.238,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

11.773,00

700,00

12.473,00

20.06 Deplasări, detasari, transferări

1.348,00

-112,00

1.236,00

20.06.01 Deplasări interne, detasari, transferări

864,00

-40,00

824,00

20.06.02 Deplasări în străinătate

484,00

-72,00

412,00

20.09 Materiale de laborator

2.511,00

1.050,00

3.561,00

20.12 Consultanta si expertiza

1.671,00

-25,00

1.646,00

20.30 Alte cheltuieli

9.873,00

-150,00

9.723,00

20.30.03 Prime de asigurare non-viata

143,00

-70,00

73,00

20.30.04 Chirii

957,00

-52,00

905,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

8.745,00

-28,00

8.717,00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

-120,00

-311,00

-431,00

00 RECUPERATE IN ANUL CURENT

85.01.01 Plăti efectuate în anii precedent! si recuperate în anul

-120,00

-311,00

-431,00

curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

71 Active nefinanciare

53.743,00

691,00

54.434,00

71.01 Active fixe

50.427,00

691,00

51.118,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

38.421,00

691,00

39.112,00

Analizor laborator, 1 buc, preț unitar 265,00 mii lei -alte surse-

0,00

265,00

265,00

1.830,00

63,00

1.893,00

82,00

-6,00

76,00

6,00

-1,00

5,00

0,00

70,00

70,00


Sistem de digitalizare 1 buc, preț unitar 75,50 mii tei

Caseta cu ecran fosforic sistem classic

CR 35*43 cm, 1 buc, preț unitar 5 mii lei

Monitor funcții vitale, 7 buc, preț unitar 10 mii lei

-buget local-                                                  1,150,00

-alte surse-                                                     850,00

20.04 Medicamente si materiale sanitare                      1.069,00


20.04.02 Materiale sanitare

-buget local-

20.04.03 Reactivi

20.09 Materiale de laborator

20.12 Consultanta si expertiza

20.30 Alte cheltuieli

20.30.04 Chirii

PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI 85 RECUPERATE ÎN ANUL CURENT


85 01 01 Plati efectuaten an" Precedenti si recuperate în anul ' ‘ curent în secțiunea de funcționare a bugetului local400,00 0,00 <42,00 12,00 154,00 193,00 164,00


0,00


-40,00

1.110,00

-5,00

845,00

1.052,00

2.121,00

1.000,00

1.400,00

1.000,00

1.000,00

52,00

94,00

10,00

22,00

-25,00

129,00

-52,00

141,00

-52,00

112,00

-111,00

-111,00


-111,00         -111,00


ii...............................

TOTAL VENITURI

22.611,00

1.000,00

23.611,00

43 Subvenții de la alte administrații

11.628,00

1.000,00

12.628,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea

43 10 10

' ' cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

2.000,00

1.000,00

3.000,00

TOTAL CHELTUIELI

22.611,00

1.000,00

23.611,00

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

17.270,00

111,00

17.381,00

10.01 Cheltuieli salariale in bani

16.644,00

111,00

16.755,00

10.01.01 Salarii de baza

11.022,00

-14,00

11.008,00

10.01.06 Alte sporuri

500,00

70,00

570,00

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

235,00

55,00

290,00

20 Bunuri si servicii

5.150,00

1.000,00

6.150,00

20.01 Bunuri si servicii

3.461,00

15,00

3.476,00

20.01.01 Furnituri de birou

40,00

20,00

60,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie

43,00

10,00

53,00

-buget local-

32,00

10,00

42,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

137,00

30,00

167,00

-buget local-

110,00

30,00

140,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

2,000,00

-45,00

1.955,00

Anexa 2.43.1 SPITALUL CLINIC SF. MARIA; ~............................~~...............TOTAL VENITURI


100 032,00 ..............265,00      100.297,00


37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile


0,0037 10 03 Vsrsaminte din secțiunea de funcționare

‘ ' finanțarea secțiunii de dezvoltare a buge

37.10.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

43 Subvenții de la alte administrații

43 10 14 Subventii din bu9et;eie locale pentru

' ' cheltuielilor de capital din domeniul sanatatw^ TOTAL CHELTUIELI                   ' f L 100.032,00

20 Bunuri si servicii                                         ...........

20.01 Bunuri si servicii


34.347,00

13.288,00


7.507,0071 Active nefinanciare 71.01 Active fixe

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de trat^or^

-buget local-


0,00

0,00

-63,00

-581,00

63,00

581,00

265,00

43.042,00

265,00

2.842,00

265,00

100.297,00

-63,00

34.284,00

-63,00

13.225,00

-63,00

7.444,00

328,00

4.735,00

328,00

4.735,00

328,00

2.158,00

265,00

265,00


Anexa 2.43.3 SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR. CAROL DAVÎLOBIî

67.555,00

31.763,00

3.200,00

67.555,00 20.550,00


TOTAL VENITURI

43 Subvenții de la alte administrații

43 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea ' ' cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

TOTAL CHELTUIELI

20 Bunuri si servicii                       /

20.04 Medicamente si materiale sanitare /   ///        11.400,00

20.04.02 Materiale sanitare                   / a/           3.400,00

-buget local-                        / Â                  0,00

700,00

700,00

68.255,00

32.463,00

700,00

3.900,00

700,00

68.255,00

700,00

21.250,00

700,00

12.100,00

700,00

4.100,00

700,00

700,00..........................................

301,00      107.556,00

201,00         201,00

201,00         201,00


43 Subvenții de la alte administrații

45.200,00

100,00

45.300,00

43 10 10 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

3.200,00

100,00

3.300,00

TOTAL CHELTUIELI

107.255,00

301,00

107.556,00

20 Bunuri si servicii

32.899,00

301,00

33.200,00

20.01 Bunuri si servicii

12.585,00

100,00

12.685,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

2.280,00

100,00

2.380,00

-buget local-

760,00

100,00

860,00

20.04 Medicamente si materiale sanitare

15.770,00

201,00

15.971,00

20.04.02 Materiale sanitare

3.440,00

201,00

3.641,00

-alte surse-

3.340,00

201,00

3.541,00


.OoWWSHTALUL CLlNiGCOLENTIMA TOTAL VENITURI


33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati


33 10 21 Ven'turi din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate


37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile


37.10.01 Donații si sponsorizări

43 Subvenții de la alte administrații

43 10 10 Subventii din bu9eteIe locale pentru finanțarea u cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

TOTAL CHELTUIELI

20 Bunuri si servicii

20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.04.01 Medicamente

20.04.02 Materiale sanitare

-buget local-

Reactivi

Dezinfectant!


20.04.03

20.04.04


85


PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDEfO RECUPERATE ÎN ANUL CURENT85.01.01


71


71.01


Plăti efectuate în anii precedent! si recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local Active nefinanciarefmodificarile se efectuează atat pe credite bugetare cat si pe credite de angajament)

Active fixe


367.180,00

3.000,00

370.180,00

235.980,00

1.000,00

236.980,00

219.000,00

1.000,00

220.000,00

0,00

500,00

500,00

0,00

500.00

500,00

103.200,00

1.500,00

104.700,00

3.200,00

1.500,00

4.700,00

367.180,00

3.000,00

370.180,00

167.429,00

3.200,00

170.629,00

111.439,00

3.200,00

114.639,00

84.239,00

12,00

84.251,00

'122.000,00

1.500,00

23.500,00

-    0,00

1.500,00

1.500,00

1.700,00

488,00

2.188,00

3.500,00

1.200,00

4.700,00

0,00

-200,00

-200,00

0,00

-200,00

-200,00

5.761,00

0,00

5.761,00

5.761,00

0,00

5.761,00


71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport5.761,00         0,00        5.761,00

Aparate de filtrare HEPA 14 a aerului condiționat de uz medical se schimba denumirea in Sistem de filtrare a aerului cu UV si filtre HEPA uz medical, 3 buc, preț unitar 11,90 mii lei

Video rino-laringoscop flexibil cu accesorii, ramane 1 buc, preț unitar 130,00 mii tei

Aparat ecografie abdominala portabil, 1 buc,preț unitar 107,00 mii lei

35,70

0,00

35,70

214,00

-84,00

130,00

86,90

20,10

107,00

Frigider mortuar, 1 buc, preț unitar 136,80 mii lei Set containere de depozitare si sterilizare

0,00

136,80

136,80

instrumentar ortopedic, se elimina din lista de investiții

119,00

-119,00

0,00Sistem video laringo-stroboscopie, se elimina din lista de investiții

236,40

-236,40

0,00

Sistem radiofrecventa,1 buc, preț unitar 84 mii lei

0,00

84,00

84,00

Sonda ecografica transesofagiana, se elimina din lista de investiții

71,40

-71,40

0,00

Instrumentar consultații ORL, 2 buc, preț unitar 20mii tei

0,00

40,00

40,00

Sonda C5-1 Pure wave, se elimina din lista de investiții

36,50

-36,50

0,00

Masa instrumentar tip Mayo, 10 buc, preț unitar 3,63 mii tei

23,80

12,50

36,30

Scaun transport pacienti,1 buc, preț unitar 6,3 mii iei

0,00          6,30            6,30

Torque wrench 90 degree, se elimina din lista de

investitii

Scaner manual de lame histopatologice, 1 buc, preț unitar 35,00 mit lei

Payner 360 tip universal, se elimina din lista de

investiții

Congelator plasme frigider reactivi schimba denumirea in Congelator plasme, 2 buc, preț 41,65

mii lei


Sistem tratamente acute de dializa si plasma exchange.una buc, preț unitar 103,00 mii lei Dispenser-aparat electric pentru botosi, creste cantitatea la 25 buc, preț unitar 4,8 mii lei

Sistem pentru chirurgie laparoscopica, 1 buc, preț unitar 923,50 mii lei


Trusa mare pentru chirurgie generala , se elimina poziția din lista

Aparat de ventilație mecanica, 3 buc, preț unitar^5>A A mii lei

Aparat pentru sigilare vasculara, se elimina din ns de investiții

Visiotest, 1 buc, creste prețul unitar la 13,2

Monitor funcții vitale ,7 buc, preț 16,70 mii lei

Lavoar apa sterila cu 2 posturi, 2 buc, preț unitaWf/ mii lei


1.142,40
\0,00

142’80

13,10

0,00

0,00


Motopompa pentru ape murdare , 1 buc, scade prețul unitar la 4,40 mii lei


Sistem de filtrare si tratare a aerului pentru Săli de operații 24/7, 1 buc, scade prețul unitar la 28,04 mii              28,55

tei


Sistem cu abur si dezinfectant pentru curatarea si dezinfecta suprafețe grele, 1 buc, se diminuează                71,10

prețul unitar la 70,40 mii lei


-5,95

0,00

35,00

35,00

-8,55

0,00

0,00

83,30

103,00

103,00

115,20

120,00

923,50

923,50

-1.142,40

0,00

136,50

136,50

-142,80

0,00

0,10

13,20

116,90

116,90

7,40

7,40

-1,55

4,40

-0,51

28,04

-0,70

70,40


Sistem de curatare prin abur miniaturizat din otel inoxidabil, 1 buc, scade prețul unitar la 22,66 mii tei

Ambulanta electrica, 1 buc, scade prețul unitar la 59,50 mii tei


 • 83,30        -23,80           59,50


Sistem automat de nebulizare, pentru dezinfectia

/    /// microaeroflorei si suprafețelor pe cate aeriana ,1 buc,             0,00

/jy          preț unitar 19,05 mii tei

L /            Set containere de depozitare si sterilizare

instrumentar ortopedic, se elimina poziția din lista de            119,00

/                  investiții

,jZ i                                                                                                                                                                                                                        ■■■'

\ Pagina 31 wi, & %.....

19,05            19,05


-119,00             0,00TOTAL CHELTUIELI

19.400,00

0,00

19.400,00

10 Cheltuieli de personal

12.775,00

0,00

12.775,00

10.01 Cheltuieli salariate în bani

12.280,00

0,00

12.280,00

10.01.01 Salarii de baza

10.350,00

140,00

10.490,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

570,00

50,00

620,00

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

40,00

60,00

100,00

10.01.30 Alte drepturi salariate in bani

350,00

-250,00

100,00

20 Bunuri si servicii

6.362,00

0,00

6.362,00

20.04 Medicamente si materiale sanitare

1.710,00

210,00

1.920,00

20.04.02 Materiale sanitare

160,00

160,00

320,00

20.04.04 Dezinfectant!

100,00

50,00

150,00

20.06 Deplasări, detasari, transferări

112,00

-112,00

0,00

20.06.01 Deplasări interne, detasari, transferări

40,00

-40,00

0,00

20.06.02 Deplasări în străinătate

72,00

-72,00

0,00

20.30 Alte cheltuieli

290,00

-98,00

192,00

20.30.03 Prime de asigurare non-viata

100,00

-70,00

30,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

170,00

-28,00

142,00

.......................................


TOTAL VENITURI, din care


104.021,00     8.410,00     112.431,00


33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati


69.014,00     8.410,00       77.424,00


„„ ha Venituri din contractele încheiate cu casele de                 QC„ „n

33.IU.21    .      .     . i ,        . ,                                         ol.oăZjUU

asiguran sociale de sanatate

Incasari din rambursarea împrumuturilor                „ _____

40      . .                                                       3.063,00

acordate

Sume primite în cadrul mecanismului decontării

40.10.16                .                                                    0,00

cererilor de plata

Sume primite de la UE/alti donatori in contul

48 plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului 2.044,00 financiar 2014-2020


48.02 Fondul Social European (FSE)                          2.044,00


Sume primite in contul plăților efectuate in ' curent

Sume primite in contul plăților efectuate mr 812 anteriori

TOTAL CHELTUIELI 20 Bunuri si servicii 20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.04.01 Medicamente1.204,00

553,00

104.021,00

55.628,00

41.794,00

36.493,00


8.410,00

70.262,00

1.009,00

4.072,00

1.009,00

1.009,00

-1.009,00

1.035,00

-1.009,00

1.035,00

-456,00

748,00

-553,00

0,00

8.410,00

112.431,00

8.410,00

64.038,00

8.410,00

50.204,00

8.410,00

44.903,00


TOTAL CHELTUIELI

74.900,00

0,00

74.900,00

71 Active nefinanciare

692,00

0,00

692,00

71.01 Active fixe

692,00

0,00

692,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport


Injectomat, 9 buc, preț unitar 7,34 mii lei

Stimulator de nervi ptr anestezia plexala,1 buc, preț unitar 34,00 mii tei

Videolaringoscop,1 buc, preț unitar 83,94 mii lei

iș^

TOTAL CHELTUIELI          /   ' "W

20 Bunuri si servicii                 f    

20.01 Bunuri si servicii                 \

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare


692,00         0,00         692,00

78,00

-11,94

66,06

52,00

-18,00

34,00

54,00

29,94

83,94


20.04 Medicamente si materiale sanitare0,00

217.422,00

0,00

117.195,00

-900,00

16.376,00

-900,00

11.170,00

800,00

98.294,0020.04.02 Materiale sanitare

20.04.04 Dezinfectant!

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05.30 Alte obiecte de inventar


4.427,00

500,00

4.927,00

1.019,00

300,00

1.319,00

722,00

100,00

822,00

433,00

100,00

533,00


DE                              DR. V.

.............................TOTAL VENITURI                                  181.628,00     3.812,00     185.440,00


33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati

136.900,00

700,00

137.600,00

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de

33.10.30 sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

60.000,00

700,00

60.700,00

37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile


37.10.01 Donații si sponsorizări

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru

3 7 10 03

' ' finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local 37.10.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

43 Subvenții de la alte administrații

43 10 10 Subvent’' dri bugetele locale pentru finanțarea

' ' u cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

TOTAL CHELTUIELI

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01 Cheltuieli salariale in bani

10.01.01 Salarii de baza

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

10.01.06 Alte sporuri

10.01.07 Ore suplimentare

10.01.11 Fond aferent plătii cu ora

10.01.17 Indemnizații de hrana

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

10.02 Cheltuieli salariale in natura

10.02.06 Vouchere de vacanta

10.03 Contribuții

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca

20 Bunuri si servicii

20.01 Bunuri si servicii

20.01.02 Materiale pentru curățenie

20.01.05 Carburanți si lubrifiant!

20.01.07 Transport
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare


20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.04.01 Medicamente

20.04.02 Materiale sanitare

20.04.03 Reactivi

-buget local-

-alte surse-

20.04.04 Dezinfectant!


20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventa

20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.09 Materiale de laborator 71 Active nefinanciare

71.01 Active fixe

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport -alte surse-Nebulizator electric, 10 buc,preț unitar 18,00 mii lejțjS0,00      1.312,00        1.312,00

0,00

1.312,00

1.312,00

0,00

-363,00

-363,00

0,00

363,00

363,00

42.971,00

1.800,00

44.771,00

4.200,00

1.800,00

6.000,00

181.628,00

3.812,00

185.440,00

99.488,00

-27.202,00

72.286,00

95.791,00

-25.791,00

70.000,00

58.763,00

-4.563,00

54.200,00

22.200,00

-14.700,00

7.500,00

3.544,00

-2.444,00

1.100,00

3.792,00

-792,00

3.000,00

3.396,00

-1.796,00

1.600,00

2.586,00

-1.286,00

1.300,00

1.510,00

-210,00

1.300,00

1.511,00

-1.011,00

500,00

. 1.511,00

-1.011,00

500,00

x 2.186,00

-400,00

1.786,00

2.186,00

-400,00

1.786,00

80.224,00

30.651,00

110.875,00

5.884,00

2.640,00

8.524,00

330,00

550,00

880,00

22,00

70,00

92,00

110,00

20,00

130,00

2.172,00

2.000,00

4,172,00

71.522,00

26.371,00

97.893,00

62.000,00

2.500,00

64.500,00

2.702,00

19.000,00

21.702,00

6.055,00

4.271,00

10.326,00

0,00

1.800,00

1.800,00

6.055,00

2.471,00

8.526,00

765,00

600,00

1.365,00

253,00

600,00

853,00

253,00

600,00

853,00

395,00

1.040,00

1.435,00

771,00

363,00

1.134,00

771,00

363,00

1.134,00

382,00

363,00

745,00

0,00

363,00

363,00

"Tgj.oo

180,00

180,00

' 'c^oo

183,00

183,00...........................TOTAL VENITURI, din care

........... 53.912,00 '

.............6,00.......

53.918,00

37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

0,00

6,00

6,00

37.10.01 Donații si sponsorizări

0,00

6,00

6,00

TOTAL CHELTUIELI, din care

53.912,00

6,00

53.918,00

20 Bunuri si servicii

18.645,00

6,00

18.651,00

20.04 Medicamente si materiale sanitare

11.450,00

6,00

11.456,00

20.04.02 Materiale sanitare

500,00

6,00

506,00

'' '• •..' ~ ~: •• '••. . .

. ■ ■ ■■■: ■...

. ■ •' ■                                ... • I !z • ■

AșiȘJCȘ Z    0,1       f 1 :A*L-UU.•M-U;•> l:..*? *3r> îO: 1 ■ EL*£>!.?..Ț::::Ț.-.. •••..:•. -j:; .jL:■...S;.::;-

:■■ ■. • •. . r-< •                .. •••                                           •. •:

•• • • .. •••: ••• ..••••••••• z.: ..

..:......' ..Z-?--'                         •••••..•

.........................................TOTAL CHELTUIELI    "    '

.......13.616........

0,00

13.616

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

10.810

0,00

10.810

10.01 Cheltuieli salariate in bani

10.460

0,00

10.460

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

3.400

-50,00

3.350

10.01.30 Alte drepturi salariate in bani

290

50,00

340

20 Bunuri si servicii

2.670

0,00

2.670

20.04 Medicamente si materiale sanitare

687

0,00

687

20.04.02 Materiale sanitare

33

80,00

113

20.04.03 Reactivi

181

-80,00

101

Anexa 2.44 ADMINISTRAȚIA MONUMENTELOR Șl PATRIMONIULUI TURISTIC

-11,00       44.657,00

9.968,00

-11,00

9.957,00

34.700,00

0,00

34.700,00

22.584,00

0,00

22.584,00

12.116,00

0,00

12.116,00

44.668,00

-11,00

44.657,00

12.116,00

0,00

12.116,00

7.126,00

0,00

7.126,00


Total venituri , din care :                                       44.668,00

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

 • 43.10 Subvenții de la alte administrații

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii ' ' y de dezvoltare

Total cheltuieli , din care :

71 Active nefinanciare

71 03 ReParaW capitale aferente activelor fixe, la credite

' bugetare și credite de angajament, din care:

Se redenumește poziția "Lucrări de reparații capitale la ansambul monumental Glorie eternă eroilor revoluției române din decembrie 1989” în "Lucrări de reparații capitale, expertiză și proiect, punere în siguranță a ansamblului monumental GLORIE ETERNĂ EROILOR REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989 - autor Alexandru Ghilduș”, prevederile bugetare rămân nemodificate


0,00        -11,00           -11,00


0,00        -11,00           -11,00


Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul 85 curent

85.01.01 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

Anexa 2.46 ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC

Total venituri , din care :

43 Subvenții de la alte administrații

173.816,00

173.812,00

-38.075,00

-38.075,00

135.741,00

135.737,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

53.690,00

-5.721,00

47.969,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii

43.10.19 de dezvoltare

120.122,00

-32.354,00

87.768,00

Total cheltuieli, din care :

16,00

-38.075,00

135.741,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

'     ' 1'5.179,00

-3.183,00

11.996,00

10.01.01 Salarii de baza                                AȚ

X/:12.800,00

-2.800,00

10.000,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

1.575,00

-324,00

1,251,00

10.01.12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității

4,00

-1,00

3,00

10.01.17 Indemnizația de hrană

330,00

-20,00

310,00

10.01.30 Alte drepturi salariate în bani

10,00

-3,00

7,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

300,00

-35,00

265,00

20 Bunuri și servicii

38.215,00

-2.513,00

35.702,00

20.01.01 Furnituri de birou

70,00

-35,00

35,00

20.01.06 Piese de schimb

15,00

-15,00

0,00

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

390,00

-90,00

300,00

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

270,00

-120,00

150,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

40,00

-30,00

10,00

20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări

120,00

-120,00

0,00

20.11 Cârti, publicații și materiale documentare

3,00

-3,00

0,00

20.13 Pregătire profesională

100,00

-100,00

0,00

20.30.01 Reclamă și publicitate

2.010,00

-2.000,00

10,00

59 Alte cheltuieli

100,00

-25,00

75,00

59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

100,00

-25,00

75,00

71 Active nefinanciare

120.122,00

-32.354,00

87.768,00

71.01.01 Construcții, din care:

119.950,00

-32.182,00

87.768,00

Proiectarea lucrărilor de intervenție pentru

reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei

clădirilor si creșterea calitatii arhitectural - ambientale

a acestora, creditele de angajament rămâm

nemodificate

2.000,00

-1.200,00

800,00

Proiectare, creditele de angajament rămâm

nemodificate

7.000,00

-3.000,00

4.000,00

Expertize tehnice, creditele de angajament rămâm

nemodificate

5.000,00

-3.000,00

2.000,00

8.Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 30 (Corp A+B), sector

-3.055,00        4.000,00

-7.000,00        3.000,00

-697,00          500,00

-749,00          500,00


5, creditele de angajament râmăm nemodificate             7.055,00

 • 11. Str. Academiei 3-5, sector 3 (proiectare si~

executie)HCGMB 79/26.02.2019, creditele

angajament râmăm nemodificate                  "" !   10,000,00

 • 12. Bd. General Gheorghe Magheru nr. 27, sectoAfe/ '

(proiectare si execuție) HCGMB 188/23.04.2019 .A-M ' creditele de angajament râmăm nemodificat^\^?^_jA/^^1.197,00

 • 13. Str. Alexandru Beldiman nr. 1, sector 5

(proiectare si execuție) HCGMB 190/23.04,2019,

creditele de angajament rămâm nemodificate               1.249,00

14. Str. Franceza nr. 52/Str. Halelor nr. 1, sector 3 (proiectare si execuție) HCGMB 189/23.04.2019, creditele de angajament rămâm nemodificate

17. Str. Blănari, nr. 14, sector 3 (proiectare si execuție), HCGMB nr. 276/30.05.2019, creditele de angajament rămâm nemodificate

19. Str. Lipscani nr. 70, sector 3 (proiectare și execuție) HCGMB nr. 450/27.08.2019, creditele de angajament rămâm nemodificate

20.Str. Lipscani nr. 75, sector 3 (proiectare și execuție) HCGMB nr. 451/27.08.2019, creditele de angajament rămâm nemodificate


1.123,00

3.500,00

1.250,00


-623,00          500,00


-2.000,00         1.500,00


-1.150,00          100,00
-488,00


100,00


21 .Str. Mătăsari nr. 44, sector 2 (proiectare și execuție) HCGMB nr. 453/27.08.2019, creditele de

angajament rămâm nemodificate

23.Calea Victoriei nr. 22-24, sector 3, HCGMB nr.

650,00

-550,00

100,00

686/18.12.2019, creditele de angajament rămâm nemodificate

15.000,00

-8.000,00

7.000,00

25.Bd. Schitu Magureanu nr. 19, sector 1, HCGMB 636/14.11.2019, creditele de angajament rămâm nemodificate

1.370,00

-670,00

700,00

71.01.30 Alte active fixe

172,00

-172,00

0,00

Se elimină poziția "Program informatic AUTOCAD” Se elimină poziția "Program informatic Allplan

20,00

-20,00

0,00

Arhitectura Cubed"

25,00

-25,00

0,00

Se elimină poziția "Aplicație software pentru platforme mobile de management al relațiilor cu cetățenii"

127,00

-127,00

0,00

0,00

0,00

SURSAD...............

TOTAL VENITURI, din care

0,00

3.084,00

3.084,00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru

0,00

238,00

238,00

3 efectuarea de cheltuieli

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul 40 15 02

anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

0,00

238,00

238,00

42 Subvenții de la bugetul de stat

0,00

427,00

427,00

Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor

42.10.75 financiare Spațiu! Economic European si Norvegian

0,00

427,00

427,00

2014-2021

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților

48 efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar

0,00

2.419,00

2.419,00

2014-2020

48.31.03 Prefinantare

0,00

2.419,00

2.419,00

TOTAL CHELTUIELI, din care

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI

0,00

3.084,00

3.084,00

58 EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

0,00

3.084,00

3.084,00

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Mecanismele financiara Spațiul Economic European

0,00

3.084,00

3.084,00

1 si Norvegian 2014-2021

58.31.01 Finanțarea naționala

0,00

463,00

463,00

58.31.02 Finanțarea externa nerambursabila

0,00

2.621,00

2.621,00