Hotărârea nr. 137/2020

HOTARAREnr. 137 din 2020-04-30 PRIVIND UTILIZAREA SUMEI DE 100 MII LEI DIN FONDUL DE REZERVA LA DISPOZITIA AUTORITATILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI DIN BUGETUL PE ANUL 2020 PENTRU CENTRUL DE PROIECTE EDUCATIONALE SI SPORTIVE BUCURESTI - PROEDUS

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind utilizarea sumei de 100 mii lei din Fondul de rezervă la dispoziția autorităților Municipiului București din bugetul pe anul 2020 pentru Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului Generai al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Programare și Execuție Bugetară nr. 1255/24.04.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 35/29.04.2020, avizul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 3/28.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 140/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare nota de fundamentare nr. 1632/12.03.2020 a Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS, înregistrată la Direcția Generală Economică cu nr. 2152/13.03.2020;

în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se suplimentează bugetul pe anul 2020 al Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS la cheltuieli, alineat bugetar 71.01.30. - Alte active fixe cu suma de 100 mii lei, prin includerea în lista obiectivelor de investiții a poziției bugetare "Server de tip vps" și la venituri, articol 43.10.19. Suplimentarea se face cu diminuarea cu aceeași sumă a fondului de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale din bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2020, cap 54.02, subcapitol 54.02.05, articol 50.04.

Art.2 Se aprobă vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Primarul General al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate, va include modificările din prezenta hotărâre în bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2020 și în anexele sale.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București dinSECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

Bd. Regina Efisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro