Hotărârea nr. 136/2020

HOTARAREnr. 136 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI IA 31 .03.2020

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului Municipiului București la 31.03.2020

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Programare și Execuție Bugetară nr. 1099/14.04.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 34/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr 139/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă execuția bugetului Municipiului București la 31.03.2020 secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare conform anexelor nr. 1-5.

Art.2 Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ordinară a Consiliului General al


Această hotărâre a fost adoptată în ședința Municipiului București din data de 30.04.2020.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


Bd Regina Bisabeta nr 47, cod poștal 050013, sector 5 ucurești, România, tel +4021 305 55 00, www.pmb.ro

Execuția bugetului local al Municipiului București la 31 martie 2020 Secțiunea de Funcționare

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Execuție

31.03.2020

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trimestrul I

A

1

2

0

4

5

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

4.401.955,00

1.392.792,00

835.853,00

60,01

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

49.90

5.646.078,00

1.518.440,00

940.505,00

61,94

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

4.138.805,00

1.327.006,00

804.331,00

60,61

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

4.566.788,00

1.158.327,00

915.816,00

79,06

Ăi. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

3.525.830,00

933.500,00

894.659,00

95,84

Al .2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

3.525.830,00

933.500,00

894.659,00

95,84

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

14.000,00

3.500,00

4.048,00

115,66

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

14.000,00

3.500,00

4.048,00

115,66

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

3.511.830,00

930.000,00

890.611,00

95,76

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

3.511.830,00

930.000,00

890.611,00

95,76

M. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+15.02+16.02)

00.10

1.019.072,00

219.356,00

18.386,00

8,38

SUme defalcate din TVA (cod 11.02.01 +11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

30.645,00

8.677,00

8.677,00

100,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor t descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si

Municipiului București

11.02.02

30.645,00

8.677,00

8.677,00

100,00

TsL :e pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea dB activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

988.427,00

210.679,00

9.709,00

4,61

1 Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

6.290,00

1.572,00

1.729,00

109,99

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

61,00

61,00

61,00

100,00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

6.229,00

1.511,00

1.668,00

110,39

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe și autorizStj[dgjuocționare

16.02.03

14.000.00

3.500,00

5.686,00

162,46

Execuția bugr lui local al Municipiului București laAI martie 2020 Secțiunea de Functibnare

,<r- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Execuție

31.03.2020

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trimestrul I

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

968.137,00]

205.607,00

2.294,00

1,12

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

21.886,00

5.471,00

2.771,00

50,65

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

21.886,00

5.471,00

2.771,00

50,65

Alte impozite si taxe

18.02.50

21.886,00

5.471,00

2.771,00

50,65

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-427.983,00

168.679,00

-111.485,00

-66,09

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

270.167,00

67.541,00

20.220,00

29,94

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

Vărsămînte din profitul net al regiilor autonome

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02

30.02.01

30.02.05

270.167,00

270.167,00

67.541,00]

67.541,00

20.220,00

20.220,00

29,94

29,94

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

270.167,00

67.541,00

20.220,00

29,94

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-698.150,00

101.138,00

-131.705,00

-130,22

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

772.179,00

281.714,00

965,00

0,34

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

850,00

212,00

257,00

121,23

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

130,00

32,00

39,00

121,88

. Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

768.699,00

280.845,00

18,00

0,01

I Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

2.500,00

625,00

651,00

104,16

ț menzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

2.850,00

712,00

827,00

116,15

' Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

2.850,00

712,00

826,00

116,01

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

2.850,00

712,00

826,00

116,01

/» Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0,00

0,00

1,00

Diverse venituri (cod

36.02.01 +36.02.05+36.02.06+36.02.11 +36.02.14+36.02.32+36.02.50}

36.02

36.949,00

11.884,00

2.178,00

18,33

Taxe speciale

36.02.06 A

33.420,00

o.355,00

1.925,00

23,04

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

36.02.14

r DtBîqu            0,00

0,00

8,00

3“ PROGRAMARE ci

Le'

Execuția bugf ilui local al Municipiului București la^\1 martie 2020 Secțiunea de Funcționare

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Execuție

31.03.2020

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE Trimestrul I

Alte venituri

36.02.50

3.529,00

3.529,00]

245,00

6,94

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01 +37.02.03+37.02.50)

37.02

-1.510.128,00

-193.172,00

-135.675,00]

70,24

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-1.510.128,00

-193.172,00J

-135.677,00

70,24

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02 + 41.02)

00.16

27.790,00

6.947,00

9.176,00]

132,09

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE (cod 40.02.06)

40.02

27.790,00

6.947,00

9.176,00

132,09

Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru infiintarea unor instituții de interes local

40.02.06

27.790,00

6.947,00]

9.176,00

132,09

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

235.360,00

58.839,00

22.346,00

37,98

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

235.360,00

58.839,00

22.346,00

37,98

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 + 42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66)

42.02

110.314,00

27.578,00

22.346,00

81,03

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

110.314,00

27.578,00

22.346,00

81,03

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.20)

43.02

125.046,00

31.261,00

0,00

0,00

Alte subventtii primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

43.02.20

125.046,00

31.261,00

0,00

___0,00

Execuția bugr ilui local al Municipiului București Ia 1 martie 2020 Secțiunea de Funcționare

- mii lei *

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Execuție

31.03.2020

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trimestrul I

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

4.401.575,00

1.392.773,00

797.992,00

57,30

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4.297.010,00'

1.376.936,00

933.068,00

67,76

TITLUL I

CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

451.161,00

109.433,00

88.490,00

80,86

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.011a 20.06+20,09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

703.038,00

274.598,00]

129.325,00

47,10

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

156.149,00

8.178,00

8.121,00

99,30

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

1.640.000,00

493.838,00

319.093,00

64,61

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)                         50

224,00

224,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

787.823,00

246.300,00

184.472,00

74,90

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

12.032,00

3.998,00

930,00

23,26

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

348.467,00

140.535,00

122.599,00

87,24

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

198.116,00

99.832,00

80.038,00

80,17

OPERAȚIUNI FINANCIAREJcod 80+81)

79

104.565,001

15.837,00

14.186,00

89,58

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02)

81

104.565,00

15.837,00

14.186,00]

89,58

TITLUL XIX Plăti efectuate in contul anilorprecedenti

85

0,00

0,00

-149.262,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

656.413,00

185.838,00

137.426,00

73,95

Autoritari publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

480.625,00

173.379,00

126.553,00

72,99

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

480.625,00

173.379,00

126.735,00

73,10

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

173.067,00

41.769,00

35.943,00j

86,05

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

147.992,00

41.619,00

15.320,00

36,81

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55 SF

290,00

72,00

20,00

27,78

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

I-57

2.510,00

627,00

331,00

52,79

TITLUL > +59.15-4

I ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 >9.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

156.766,00

89.292,00

75.121,00

84,13

TITLUL)

X Plăti efectuate in contul anilor precedenti

85

0,00

0,00

-182,00

Alte servicii di

blicegenerale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

13.824,00

4.215,00

2.729,00

64,74

CHELTU

ELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

13.824,00'

4.215,00

2.729,00

64,74

TITLUL/\

FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04)

224,00

0,00

Execuția buc ului local al Municipiului București lr n1 martie 2020 Secțiunea de Funcționare

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Execuție

31.03.2020

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trimestrul I

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

10.200,00

2.791,00

2.729,00

97,78

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI Xcod 55.01+ 55.02)

55 SF

3.400,00

1.200,00

0,00

0,00

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

161.964,00

8.244,OOj

8,144,00

98,79

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

161.964,00

8.244,00^

3.147,00*

98,82

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

5.815,001

66,00

26,00

39,39

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

156.149,00

8.178,00

8.121,00

99,30

TITLUL XIX Plăti efectuate in contul anilor precedent!

85

0,00

0,00

-3,00

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

74.199,00

21.278,00

19.431,00

91,32

Apărare (cod 60.02.02}

[60.02

469,00

214,00

23,00

10,75

CHELTUIELI CURENTE [cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

469,00

214,00

23,00

10,75

TITLUL II BUNURI Si SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20 09 la 20.16+20.18 la

20.25+20.27+20.30)

20

469,00

214,00

23,00

10,75

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

73.730,00

21.064,00

19.408,00

92,14

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

73.730,00

21.064,00

19.408,00

92,14

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.25+20.27+20.30}

20

9.338,00

4.717,00

3.296,00

69,87

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

64.392,00

16.347,00

16.112,00

98,56

Partea a IH-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE [cod65.02+66.02+67.02+68.02J

64.02

1.515.012,00

527.811,00

361.002,00

68,40

Invatamant [cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

78.826,00

15.570,00

11.999,00

77,06

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

47.244,00

15.570,00

11.999,00

77,06

TITLUL II BUNURI Sî SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

600,00

100,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)   .

51 SF

42.444,00

14.470,00

11.999,00

82,92

TITLUL VII AL

E TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55 SF

4.200,00

1.000,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI/

INANCIARE (cod 80+81)

79

31.582,00

0,00

0,00

TITLUL XVII/R

^MBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

31.582,00

0,00

0,00

Sanatate (cod 06.

>2.06+66.02.08+66.02.50)

,66.02

301.842,00

127.438,00

54.899,00

43,08

CHELTUIELI (

!URENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

[01

301.842,00

127.438,00

55.064,00

43,21

fi

& Soli

& W

* //

K

5

Execuția bug jlui local al Municipiului București l?-31 martie 2020 Secțiunea de Funcționare


- ii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Execuție

31.03.2020

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE Trimestrul I

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

151.896,00

38.353,00

27.460.00J

71,60

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

103.728,004

69.896,00

19.160,00

27,41

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

44.300,00

18.137,00]

8.241,00

45,44

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

776,00

776,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTECHELTUIELI

59

1.142,00

276,00

203,00

73,55

TITLUL XIX Plăti efectuate in contul anilorprecedenti

85

0,00

0,00

-165,00

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

642.464,00

198.652,00

142.369,00

71,67

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

642.464,00

198.652,00

142.385,00

71,68

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

17.794,00

5.028,00

3.916,00

77,88

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

59.053,00

17.300,00

9.954,00

57,54

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

525.314,00

165.949,00

123.295,00

74,30

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI)

55

3.350,00

950,00

910,00

95,79

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

200,00

25,00

3,00

12,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15+59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

36.753,00

9.400,00

4.307,00

45,82

TITLUL XIX Plăti efectuate in contul anilor precedent!

85

0,00

0,00

-16,00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

491.880,00

186.151,00

151.735,00

81,51

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF+55SF+57+59J_

01

491.880,00

186.151,00

151.774,00

81,53

TltLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+î 0.02+10.03)

10

66.951,00

13.890,00

11.965,00

86,14

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.25+20.27+20.30)

20

73.327,00

31.029,00

16.621,00

53,57

\ TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE __ (cod 51.01)

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

. TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

51 SF

55 SF

57

5.849,00 16,00 345.197,00

1.363,00 0,00 139.733,00

900,00 0,00 122.186,00

66,03

87,44

Jj____TITLUL XI ALTECHELTUIELI

TITLUL XIX Plăti efectuate in contul anilor precedent!__

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTAhf^PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU Si APE (cod 70.02+74.02)

59

85        7

69.02

540,00

---- °-00

310.503,00

136,00 0,00

106.866,00

102,00 -39,00

75.836,00

75,00

70,96

=■£ 5EXECUW

(o- BUGETARĂ

Execuția buc jlui local al Municipiului București If 1 martie 2020 Secțiunea de Funcționare

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Execuție

31.03.2020

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE Trimestrul l

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02.07+70.02.50)

70.02

220.280,00

74.092,00

55.606,00

75,05

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

220.280,00

74.092,00

55.693,00

75,17

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

12.157,00

3.219,00

2.673,00

83,04

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

122.182,00

50.295,00

35.773,00]

71,13

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

85.331,001

20.423,00

17.155,00

84,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

150,00

40,00

30,00

75,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

460,00

115,00

62,00

53,91

TITLUL XIX Plăti efectuate in contul anilor precedent!

85

0,00

0,00

-87,00]

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

90.223,00

32.774,00

20.230,00

61,73

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)"

01

78.647,001

32.774,00]

20.230,00

61,73

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

68.654,00

25.954,00

16.189,00

62,38

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

9.993,00

6.820,00

4.041,00

59,25

OPERAȚIUNI FINANCIARE Jcod 80+81)

79

11.576,00

0,00

0,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

11.576,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

'79.02

1.845.448,00

550.980,00

204.297,00

37,08

Col

nbustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

879.200,00

258.600,00

102.673,00

39,70

/ CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF+55SF+57+59)_

01

820.000,00

243.838,00

88.487,00

36,29

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

820.000,00

243.838,00

88.487,00

36,29

OPERAȚIUNI FINANCIARE _(cod 80+81)_

79

59.200,00

14.762,00

14.186,00

96,10

r TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02)

81

59.200,00

14.762,00

14.186,00

96,10

Aâ

icultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

5.765,00

1.532,00

968,00

63,19

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

5.765,00

1.532,00

968,00

63,19

f TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.920,00

997,00

833,00

83,55

J TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

1.785,00

515,00

133,00

25,83

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

157

60,00

20,00

2,00

10,00

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)                  \

84.02

— if^pnoG

ECJ»          954.704,00

289.219,00

100.278,00

34,67

<5 Șl EXECUȚIE

Execuția bur ului local al Municipiului București k31 martie 2020 Secțiunea de Funcționare

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Execuție

31.03.2020

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE Trimestrul 1

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

952.497,00

288.144,00

249.048,00

86,43

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL [cod 10.01+10.02+10.03)

10

25.376,00

6.177,00

5.700,00

92,28

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

104.316,00

31.264,001

I         12.452,00

39,83

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

820.000,00

250.000,001

230.606,00

92,24

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA [cod 57.02)

57

350,00

90,00“

47,00

52,22

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15+59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

2.455,00

613,00

243,00

39,64

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81 j

79

2.207,001

1.075,00

0,00

0,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

2.207,00

1.075,00

0,00

0,00

TITLUL XIX Plăti efectuate in contul anilorjrecedenti

85

0,00

0,00

-148.770,00

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03+87.02.05+87.02.50)

87.02

5.779,00

1.629,00

378,00

23,20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

5.779,00

1.629,00

378,00

23,20

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

[96.02

0,00

0,00

37.861,00

EXCEDENT

98.02

37.861,00"

DWECP* '3a PROGRAMARE SEXBCU1? £<“|

BUGETARA ^7

Execuția bugetului local al Municipiului București la 30 martie 2020 Secțiunea de Dezvoltare

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Execuție

31.03.2020

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE Trimestrul I

A

1

2

3

4

5

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) - TOTAL

00.01 SD

2.805.550,00

517.012,00

207.249,00

40,09

VENITURI! PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

568.661,00

142.153,00

28.538,00

20,08

1 VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

1.514.178,00

194.172,00

136.184,00

70,14

C. VENITURI NEFISCALE (00.14)

00.12

1.514.178,00

194.172,00

136.184,00

70,14

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

1.514.178,00

194.172,00

136.184,00

70,14

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32)

36.02

4.050,00

1.000,00

507,00]

50,70

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

4.050,00

1.000,00

507,00

50,70

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

1.510.128,00

193.172,00

135.677,00

70,24

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

1.510.128,00

193.172,00

135.677,00

70,24

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

564.610,00

141.152,00

3.293,00

2,33

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10}

39.02

564.610,00

141.152,00

3.293,00

2,33

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

563.800,00

140.950,00

0,00

0,00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului 1

39.02.03

160,00

40,00

151,00

377,50

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al stalului sau al unităților administrativ-teritoriale’*)                                     A

39.02.07

0,00

0,00

2.976,00

Depozite speciale pentru construcții de locuințe                  /

39.02.10

650,00

162,00

166,00

102,47

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

*

00.16

1,00

1,00

24.738,00

Incasari din acordarea împrumuturilor acordate

if

40.02

1,00

1,00

24.738,00

Sume din excedentului bugetului local utilizate pt finanțarea chelt SDlî

40.02.14

1,00

1,00

24.738,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)                                      "

00.17

247.191,00

61-797,00

11.134,00

18,02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

42.02+43.02)

00.18

247-191-°°

61.797,00

11.134,00

18,02

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51 +42.02.52+4^02.55+42.02.62+42.0 2.65+42.02.67+42.02.69)                               X/"

247.191,00

61.797,00

11.134,00

18,02

De capital                            __—X,

Execuția b etului local al Municipiului București 1^0 martie 2020 Secțiunea de Dezvoltare

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Execuție

31.03.2020

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE Trimestrul 1

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

44.500,00

11.125,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor tinantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare***)

42.02.20

0,00

0,00

7,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei 2014*2020

42.02.69

202.691,004

50.672,00

11.127,00

21,96

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

0,00

0,00

16,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.02) *)

45.02.01

0,00

0,00

16,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0,00

0,00

16,00

SUME PRIMITE DE LA UE t ALTI DONATORI IN CONTURILE PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREFINATARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR    2014-

2020

48.02

479.570,00

119.890,00

31.884,00

26,59

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)                                  i

48.02.01

245.117,00

61.278,00

40,00

0,07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent           /

48.02.01.01

245.117,00

61.278,00

33,00

0,05

Sume primite în contul plăților efectuate in anii anteriori

*

48.02.01.02

0,00

0,00

7,00

Fondul de coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 487.02.03.03)       l

48.02.03

234.258,00

58.564,00

31.844,00

54,37

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.03.01

234.258,00

58.564,00

4.397,00

7,51

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.03.02

0,00

0,00

17.447,00

Prefinatare

48.02.03.03

0,00

0,00

10.000,00

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2014 - 2020 (APC) (cod 40.02.15.01 +48,02.15.02)

48.02.15

3@\195,00

48,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent        X

l4B.02.15.01

48,00

0,00

0,00

10


Execuția tr etului local al Municipiului București Ip* ^0 martie 2020 Secțiunea de Dezvoltare

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Execuție

31.03.2020

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE Trimestrul I

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 50.02 + 63.02 + 70.02

+74.02+ 79.02)

49.02

2.812.465,00

523.927,00

204.847,00

39,10

CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+55SD+56)                                   01

894.163,00

170.944,00

75.718,00'

44,29

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE^

51

158.549,00

29.796,00

13.900,00

46,65

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 j

55

63.451,00

15.000,00

12.118,00

80,79

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.15)

58

672.163,00

126.148,00

49.700,00

39,40

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1.857.805,00

349.913,00

195.408,00

55,84

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

1.757.805,00

281.913,00

137.408,00

48,74

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

100.000,00

68.000,00

58.000,00

85,29

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

60.497,00

3.070,00

0,00

0,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

60.497,00

3.070,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)

85

0,00

0,00

-66.279,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

46.084,001

13.717,00

8.430,00

61,46

Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

34.693,00

8.717,00

3.312,00

37,99

CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+55SD+56)                                   01

77,00

77,00|

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.15)

58

77,00

77,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

7Ql

34.616,00

8.640,00

4.045,00

46,82

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE )cod 71.01 +71.03)

71

34.616,00

8.640,00

4.045,00

46,82

.     TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE IN

fi     ANUL CURENT (cod 85.01)

85

0,00

0,00

-733,00

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

r54.02

11.391,00

5.000,00

5.118,00

102,36

CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+55SD+56)                                    01

11.391,00

5.000,00

5.118,00

102,36

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

11.391,00

5.000,00

5.118,00

102,36

Partea a fl-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

12.158,00

2.397,00

40,00

1,67

! Aparare (cod 60.02.02)

60.02

2.657,00

697,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70’

2.657,00

697,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

2.657,00

697,00

0,00

0,00

Ordine publica si siguranța naționali, (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

9.501,00

1.700,00

40,00

2,35

CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+55SD+56)                                    01

__           779,00

0,00

0,00

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

779,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

8.722,00

1.700,00

40,00

2,35

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

8-722’°°

1.700,00

40,00

2,35

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02          :

370.738,00

112.877,00

55.905,00

49,53

—“--------— --’—— -----—-----—-----------—’--------—VlO* '

JUJEinJFi     li

*.t


Execuția b etului local al Municipiului București I “ȘO martie 2020 Secțiunea de Dezvoltare


- mii lei -

Buget 2020

Execuție

31.03.2020

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE Trimestrul 1

Nivel de execuție %

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11 +65.02.50)

65.02

68.736,00

17.508,00

4.952,00

28,28

CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+55SD+56)

01

122,00

82,00

6,00

7,32

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

56.00

16,00

6,00

37,50

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.15)

58

66,00

66,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

68.614,00

17.426,00

4.951,00

28,41

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

68.614,00

17.426,00

4.951,00

28,41

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01}

85

0,00

0,00

-5,00

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

162.834,00

68.119,00

43.820,00

64,33

CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+55SD+56)

oi

8.740,00

8.740,00

4.414,00

50,50

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

8.740,00

8.740,00

4.414,00

50,50

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

154.082,00

59.367,00

39.406,00

66,38

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

154.082^00

59.367,00

39.406,00]

66,38

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

12,00

12,00

0,00

0,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

12,00

12,00

0,00

0,00

TITLUL XÎX PLĂTI EFECTUATE IN ANITPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01}

85

0,00

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

73.347,00

12.095,00

2.134,00

17,64

CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+55SD+56)

01

20.026,00

2.615,00

1.163,00

44,47

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

20.026,00

2.615,00

1.163,00

44,47

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

48.263,00

6.422,00

973,00

15,15

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

48.263,00

6.422,00

973,00

15,15

„ OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

5.058,00

3.058,00

0,00

0,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

5.058,00

3.058,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN / ANUL CURENT (cod 85 01}

85

0,00

0,00

-2,00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

65.821,00

15.155,00

4.999,00

32,99

CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+55SD+56}

01

178,00

155,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

155,00

155,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE--NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (coj^rtăp^

58

23,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)__

70

65.643,00

15.000,00

4.999,00

33,33

TITLULXIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +

71

65.643,00

15.000,00

4.999,00

33,33

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUlN*|w^Jt?Mrer1 (cod 70.02+74.02)                                                          « />

69.02

821.726,00

173.795,00

62.464,00

35,94
Execuția bietului local al Municipiului București Ip-^0 martie 2020 Secțiunea de Dezvoltare

- mii lei -

Buget 2020

Execuție

31.03.2020

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE Trimestrul I

Nivel de execuție %

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

369.007,00

38.185,00

10.780,00

28,23

CHELTUIELI CURENTE {cod 51SD+55SD+56)

01

126.186.00

15.665,00

6.290,00

40,15

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

126.186,00

15.665,00

6.290,00

40,15

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

242.821,00

22.520,00

4.490,00

19,94

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE {cod 71.01+71.03}

71

242.821,00

22.520,00

4.490,00

19,94

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

452.719,00

135.610,00

51.684,00

38,11

CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+55SD+56)

01

373.936,00

128.488,00^

51.679,00

40,22

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

2.607,00

2.605,00

2.027,001

77,81

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.15)

58

371.329,00

125.883,00

49.652,00]

39,44

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

78.783,00

7.122,00’

5,00

0,07

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 + 71.03)

71

78.783,00

7.122,00

5,001

0,07

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE {cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

1.561.759,00

221.141,001

78.008,00

35,28

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

104.808,00

49.677,00

-33.386,00

-67,21

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

104.808,00

49.677,00

32.000,00

64,42

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

30.808,00

7.677,00

0,00

0,00

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

74.000,00

42.000,00

32.000,00

76,19

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)

85

0,00

0,00

•65.386,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

35,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

35,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03(

71

35,00

0,00

0,00

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

1.456.916,00

171.464,00

111.394,00

64,97

CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+55SD+56)

01

352.728,00

10.122,00

7.048,00

69,63

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

52.060,00

10.000,00

7.000,00

70,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.15)

58

300.668,00

122,00

48,00

39,34

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1.048.761,00

161,342,00

104.499,00

64,77

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

1.022.761,00

135.342,00

78.499,00

58,00

1      TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod’72.01)

72

26.000,00

26.000,00

26.000,00

100,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

55.427,00

0,00

0,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

55.427,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01£

85

0,00

-153,00

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0,00

2.402,00

EXCEDENT

{98.02

2.402.00

DEFICIT

99.02

2.402,00

llî* ȘJEXECUÎțE

BUGETAR*

13

IKCM &64).0ta

Anexa 2

Execuția bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local la 31 martie 2020

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Execuție

31.03.2020

Nivel de execuție %

PREVEDERI

ANUALE TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE trim I

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

00.01 SF

2.823.471,00

856.165,00

700.464,00

81,81

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

1.263.654,00

376.418,00

300.998,00

79,96

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

1.263.654,00

376.418,00

300.998,00

79,96

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

126,00

32,00

15,00

46,88

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

126,00

32,00

15,00

46,88

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

126,00

32,00

15,00

46,88

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

126,00

32,00

15,00

46,88

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

1.263.528,00

376.386,00

300.983,00

79,97

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

1.280.025,00

379.121,00

294.500,00

77,68

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

3.698,00

972,00

556,00

57,20

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

3.284,00

1.650,00

334,00

20,24

4

Venituri din cercetare

33.10.20

2.260,00

300,00

548,00

182,67

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

1.030.467,00

316.853,00

260.274,00

82,14

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

128.252,00

33.998,00

15.215,00

44,75

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

270,00

71,00

24,00

33,80

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50^

.794,00

25.277,00

17.549,00

69,43

Execuția bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local la 31 martie 2020

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Execuție

31.03.2020

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE trim I

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)

36.10

504,00

126,00

112,00

88,89

Alte venituri

36.10.50

504,00

126,00

112,00

88,89

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-17.001,00

-2.861,00

6.371,00

-222,68

Donații și sponsorizări

37.10.01

7.119,00

7.119,00

9.301,00

130,65

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

-24.320,00

-10.030,00

-2.930,00

29,21

Alte transferuri voluntare

37.10.50

200,00

50,00

0,00

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.16

156.604,00

79.964,00

77.741,00

97,22

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)

40.10

156.604,00

79.964,00

67.241,00

84,09

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)

40.10.15

156.604,00

79.964,00

67.241,00

84,09

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

156.604,00

79.964,00

67.241,00

84,09

Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06)

41.10

0,00

0,00

10.500,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

41.10.06

0,00

0,00

10.500,00

SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

1.403.213,00

399.783,00

321.725,00

80,47

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

1.403.213,00

399.783,00

321.725,00

80,47

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

43.10

1.403.213,00

399.783,00

321.725,00

80,47

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

743.523,00

228.163,00

176.232,00

77,24

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuieiilo^ss^-^ curente din domeniul sănătății

43.10.10

44.300,00

18.137,00

8.241,00

45,44

Execuția bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local la 31 martie 2020

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Execuție

31.03.2020

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE trim I

Subvențiidin bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

615.390,00

153.483,00

137.252,00

89,42

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

2.823.471,00

852.201,00

582.209,00

68,32

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1.491.627,00

382.830,00

301.498,00

78,76

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

1.320.429,00

466.561,00

279.335,00

59,87

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

1.735,00

405,00

137,00

33,83

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

9.802,00

2.527,00

2.061,00

81,56

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-122,00

-122,00

-822,00

673,77

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

10.209,00

2.793,00

2.701,00

96,71

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

10.209,00

2.793,00

2.701,00

96,71

Din total capitol:

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

9.012,00

2.492,00

2.481,00

99,56

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20,27+20.30)

20

1.197,00

301,00

220,00

73,09

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

59.10

66.257,00

16.814,00

15.417,00

91,69

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)

61.10

66.257,00

16.814,00

15.417,00

91,69

Din total capitol:

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

62.798,00

15.692,00

14.826,00

94,48

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

3.450,00

1.120,00

592,00

52,86

20.16+20.1813 20.25+20.27+20.30)    \

Execuția bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local la 31 martie 2020

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Execuție

31.03.2020

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE trim I

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

10,00

3,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-1,00

-1,00

-1,00

100,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

2.630.971,00

800.175,00

540.337,00

67,53

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

42.444,00

14.470,00

11.881,00

82,11

Din total capitol:

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

6.567,00

1.824,00

1.580,00

86,62

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

35.814,00

12.626,00

10.285,00

81,46

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

63,00

20,00

20,00

100,00

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0,00

0,00

-4,00

0,00

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

1.993.321,00

603.017,00

399.894,00

66,32

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1.146.305,00

294.914,00

225.479,00

76,46

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

839.422,00

306.291,00

173.359,00

56,60

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

7.714,00

1.932,00

1.567,00

81,11

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-120,00

-120,00

-511,00

425,83

Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)   ^<==5^

67.10

588.002,00

181.015,00

127.381,00

70,37
Execuția bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local la 31 martie 2020

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Buget 2020

Execuție

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE trim I

31.03.2020

Nivel de execuție %

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

217.390.00

54.517,00

48.055,00

88,15

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la“ 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

367.728,00

125.754,00

79.025,00

62,84

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

1.007,00

242,00

84,00

34,71

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

1.878,00

503,00

401,00

79,72

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-1,00

-1,00

-184,00

18.400,00

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 +

68.10.12 + 68.10.50)

68.10

7.204,00

1.673,00

1.181,00

70,59

Din total capitol:

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.590,00

641,00

617,00

96,26

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

4.596,00

1.027,00

560,00

54,53

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

18,00

5,00

4,00

80,00

Partea a IV-a SERVICII Sl DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU Sl APE (cod 70.10+74.10)

69.10

116.034,00

32.419,00

23.754,00

73,27

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

106.041,00

25.599,00

19.732,00

77,08

Din total capitol:

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

41.829,00

10.301,00

6.985,00

67,81

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

63.365,00

15.071,00

12.757,00

84,65

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

700,00

155,00

49,00

31,61

-

147,00

72,00

63,00

87,50

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl

85

o.ool

0,00

-122,00

[(-S“PR0<WM

---<;fe2, buget»'

5

Execuția bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local la 31 martie 2020

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Execuție

31.03.2020

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE trim I

Protecția mediului (cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)

74.10

9.993,00

6.820,00

4.022,00

58,97

Din total capitol:

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

5.136,00

2.449,00

1.475,00

60,23

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 ia 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

4.857,00

4.371,00

2.537,00

58,04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

0,00

0,00

10,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

00.01 SD

215.218,00

59.055,00

27.575,00

46,69

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

24.320,00

10.030,00

2.930,00

29,21

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

24.320,00

10.030,00

2.930,00

29,21

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)

00.14

24.320,00

10.030,00

2.930,00

29,21

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

24.320,00

10.030,00

2.930,00

29,21

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

24.320,00

10.030,00

2.930,00

29,21

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

21.645,00

9.827,00

10.647,00

108,34

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.10

21.645,00

9.827,00

10.647,00

108,34

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)

40.10.15

21.345,00

9.527,00

10.632,00

111,60

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

21.345,00

9.527,00

10.632,00

111,60

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.10.16

300,00

300,00

15,00

IV. S

JBVENTII (cod 00.18)

00.17

159.127,00

30.336,00

13.908,00

45,85

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

159.127,00

30.336,00

13.908,00

45,85

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)

42.10

578,00

540,00

8,00

1,48

Subvenții de la bugetul de stat către instituțiile publice finanțate

42.10.70

540,00

8,00

ȘEXECujiE

BUB6TAHA *$■
Execuția bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local la 31 martie 2020

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Execuție

31.03.2020

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE trim I

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.14+43.10.16+43.

43.10

158.549,00

29.796,00

13.900,00

46,65

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

8.740,00

8.740,00

4.414,00

50,50

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de

43.10.19

149.809,00

21.056,00

9.486,00

45,05

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.10

10.126,00

8.862,00

90,00

1,02

Fondul Social European (FSE)

48.10.02

10.006,00

8.742,00

50,00

0,57

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.02.01

3.556,00

2.785,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.02.02

2.463,00

2.120,00

50,00

2,36

Prefinanțare

48.10.02.03

3.987,00

3.837,00

0,00

0,00

Alte facilități și instrumente postaderare

48.10.16

120,00

120,00

40,00

33,33

Prefinanțare

48.10.16.03

120,00

120,00

40,00

33,33

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

215.218,00

58.745,00

16.494,00

28,08

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

11.701,00

10.399,00

1.347,00

12,95

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

203.517,00

48.346,00

15.147,00

31,33

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

203.517,00

48.346,00

15.147,00

31,33

Partea a ll-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

59.10

779,00

0,00

0,00

0,00

Ordine publica si siguranța naționala (cod

61.10

779,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

779,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

779,00

0,00

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD

64.10

85.646,00

40.475,00

8.830,00

21,82

Invatamant (cod_______________________________

65.10

56,00

16,00

5,00

31,25

Din total capitol:

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

56,00

16,00

5,00

31,25

Execuția bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local la 31 martie 2020

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Execuție

31.03.2020

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE trim I

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

56,00

16,00

5,00

31,25

Sanatate { cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

65.289,00

37.569,00

7.672,00

20,42

Din total capitol:

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente

58

11.546,00

10.244,00

1.342,00

13,10

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

53.743,00

27.325,00

6.330,00

23,17

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

53.743,00

27.325,00

6.330,00

23,17

Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

20.146,00

2.735,00

1.153,00

42,16

Din total capitol:

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente

58

155,00

155,00

5,00

3,23

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

19.991,00

2.580,00

1.148,00

44,50

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

19.991,00

2.580,00

1.148,00

44,50

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 +

68.10.12 + 68.10.50)

68.10

155,00

155,00

0,00

0,00

Din total capitol:

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

155,00

155,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

155,00

155,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

69.10

128.793,00

18.270,00

7.664,00

41,95

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod

70.10

126.186,00

15.665,00

5.641,00

36,01

Din total capitol:

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

126.186,00

15.665,00

5.641,00

36,01

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

126.186,00

15.665,00

5.641,00

36,01

Protecția mediului (cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)

74.10

2.607,00

2.605,00

2.023,00

77,66

Din total capitol:

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2.607,00

2.605,00

2.023,00

77,66

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

2.607,00

2.605,00

2.023,00

77,66

Partea a VII a REZERVE, EXCEDȘNT/DEFICIT

96.01

0,00

4.274,00

129.336,00

32,11

Execuția bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local la 31 martie 2020rx? fflHECJW

Ș PfiOGRAWWE 2 3


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Execuție

31.03.2020

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE trim I

EXCEDENT Secțiunea de funcționare

98.01

0,00

3.964,00

118.255,00

EXCEDENT Secțiunea de dezvoltare

98.01

0,00

310,00

11.081,00

Anexa 3


Execuția bugetului fondurilor externe nerambursabile la 31 martie 2020


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Execuție

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI

Trim. I

TOTAL

Trim. I

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.16 + 00.17 + 45.08 + 48.08)

3.260,28

3.117,00

72,00

2,31

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

271,00

271,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

271,00

271,00

0,00

0,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII (cod. 37.08)

00.14

271,00

271,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.08.06)

37.08

271,00

271,00

0,00

0,00

Sume primite de administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabilă

37.08.06

271,00

271,00

0,00

0,00

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.08)

00.16

5,15

0,00

0,00

0,00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.08.15)

40.08

5,15

0,00

0,00

0,00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.08.15.02)

40.08.15

5,15

0,00

0,00

0,00

Sume utilizate de admir anului precedent pentru

istrațiile locale din excedentul secțiunea de dezvoltare

40.08.15.02

5,15

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII (cod 44.08 + 00^

8)

00.17

0,00

0,00

62,00

0,00

Subvenții de la alte nivele ale apr

linistrației publice (cod 42.08

OO.IS^gHj

0,00 ---—

0,00

62,00

0,00

Execuția bugetului fondurilor externe nerambursabile la 31 martie 2020

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Execuție

Nivel de execuție

%

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI

Trim. I

TOTAL

Trim. I

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.08.60+42.08.61)

42.08

0,00

0,00

62,00

0,00

Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismelor financiare

42.08.75

0,00

0,00

62,00

0,00

Sume primite de Ia UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.08.17+45.08.18+45.08.21)

48.08

2.984,13

2.846,00

10,00

0,35

Mecanismul financiar SEE *) (cod 45.08.17.03)

48.08.15

138,13

0,00

10,00

0,00

Prefinantare

48.08.15.03.

138,13

0,00

10,00

0,00

Mecanismele financiare Spatilul Economic European si Norvegian 2014-2021

48.08.31

2.846,00

2.846,00

0,00

0,00

Prefinantare

48.08.31.03

2.846,00

2.846,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

3.260,28

3.117,00

57,00

1,83

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+54.08)

50,08

3.260,28

3.117,00

57,00

1,83

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.08.01)

51.08

64,00

64,00

0,00

0,00

Din total capitol:

TITLUL X Proiecte cu finanța^ nerambursabile aferente cad/i

: din fonduri externe lui financiaro 14^2020

22---

64,00

64,00

_______0,00

Execuția bugetului fondurilor externe nerambursabile la 31 martie 2020

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Execuție

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI

Trim. I

TOTAL

Trim. I

Invatamant (cod 65.08.03 la 65.08.05+65.08.07+65.08.11 +65.08.50)

65.08

207,00

207,00

0,00

0,00

Din total capitol:

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

207,00

207,00

0,00

0,00

Sanatate (cod 66.08.06+66.08.50)

66.08

2.846,00

2.846,00

57,00

2,00

Din total capitol:

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

2.846,00

2.846,00

57,00

2,00

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.08.02 + 68.08.04 + 68.08.05 + 68.08.06 +68.08.11+68.08.15 + 68.08.50)

68.08

143,28

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

143,28

0,00

0,00

0,00

Execuția bugetului împrumuturilor interne la 31 martie 2020

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Execuție

Nivel de execuție

%

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI

Trim. I

TOTAL

Trim. I

TOTAL CHELTUIELI -SECTIUNIEA DE FUNCȚIONARE (cod 54.07)

555.000,00

555.000,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

01

555.000,00

555.000,00

0,00

0,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.02)

81

555.000,00

555.000,00

0,00

0,00

Alte servicii publice (cod 54.07.50)

Din total capitol:

54.07

555.000,00

555.000,00

0,00

0,00

TITLUL XVII Rambursări de credite (cod 81.02)

81

555.000,00

555.000,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI -SECTIUNIEA DE DEZVOLTARE

90.146,00

90.146,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

01

90.146,00

90.146,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58)

58

90.146,00

90.146,00

0,00

0,00

Transporturi (cod 84.07.03)

Din total capitol:

84.07

90.146,00

90.146,00

0,00

0,00

Titlul X Proiecte cu finatare din fonduri externe nerambruesabile cadrului financiar 2014-2020

58

90.146,00

90.146,00

0,00

0,00

Execuția bugetului împrumuturilor externe Ia 31 martie 2020

ĂJE.

mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Execuție

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI

Trim. I

TOTAL

Trim. I

TOTAL CHELTUIELI -SECTIUNIEA DE DEZVOLTARE (cod

50.07+59.07++63.07+70.07+74.07+79.07)

95.964,00

95.964,00

8.435,00

8,79

Proiecția mediului (cod 74.07.03+74.07.05+74.07.06)

74.06

95.964,00

95.964,00

8.435,00

8,79

Din totaTcapitol:

CHELTUIELI CURENTE

01

95.964,00

95.964,00

8.435,00

8,79

Titlul X Proiecte cu finatare din fonduri externe nerambruesabile cadrului financiar 2014-2020

58

95.964,00

95.964,00

8.435,00

8,79