Hotărârea nr. 135/2020

HOTARAREnr. 135 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2019

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2019

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Programare și Execuție Bugetară nr. 1101/14.04.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 33/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 138/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2019, conform anexelor nr. 1-10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ordinară a Consiliului General al


Această hotărâre a fost adoptată în ședința Municipiului București din data de 30.04.2020.SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Hotărârea nr


(£5/30.0


privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetului propriu ai Municipiului București pe anul 2019 - Lista anexelor -

 • 1.  „Execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitole și paragrafe”

 • 2.  „Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole și alineate”

 • 3.  „Execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, subcapitole și paragrafe”

 • 4.  „Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole și alineate”

 • 5. „Execuția cheltuielilor bugetului împrumuturilor externe pe capitole, subcapitole și paragrafe”

 • 6.  „Execuția cheltuielilor bugetului împrumuturilor externe pe capitole, titluri, articole și alineate”

 • 7. „Execuția cheltuielilor bugetului împrumuturilor interne pe capitole, subcapitole și paragrafe”

 • 8.  „Execuția cheltuielilor bugetului împrumuturilor interne pe capitole, titluri, articole și alineate”

 • 9.  „Execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile pe capitole, subcapitole și paragrafe”

<             10. „Execuția cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile pe capitole, titluri,

articole și alineate”CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitole si paragrafe


-lei-

Capitol / Subcapito

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Incasari realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

6.790.929.200

5.904.532.200

4.051.720.463

-1.852.811.737

000202

I. VENITURI CURENTE

6.121.934.000

5.608.881.000

3.783.406.017

-1.825.474.983

000302

A. VENITURI FISCALE

3.986.220.000

4.371.570.000

3.651.488.101

-720.081.899

000402

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

3.855.692.000

3.855.695.000

3.196.216.339

-659.478.661

030002

A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

3.855.692.000

3.855.695.000

3.196.216.339

-659.478.661

0302

IMPOZIT PE VENIT

600.000.000

600.000.000

20.945.516

-579.054.484

130218

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

600.000.000

600.000.000

20.945.516

-579.054.484

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

3.255.692.000

3.255.695.000

3.175.270.823

-80.424.177

040201

Cote defalcate din impozitul pe venit

3.255.692.000

3.255.695.000

3.175.270.823

-80.424.177

070002

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

1.810

1.810

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

1.810

1.810

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

1.810

1.810

100002

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

82.028.000

467.375.000

444.664.655

-22.710.345

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

30.818.000

416.165.000

416.165.000

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

30.818.000

30.818.000

30.818.000

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

385.347.000

385.347.000

1602

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

51.210.000

51.210.000

28.499.655

-22.710.345

160202

Impozit pe mijloacele de transport

14.500.000

14.500.000

6.364.985

-8.135.015

16020201

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)

2.000.000

2.000.000

193.834

-1.806.166

16020202

Impozit pe mijloace de transport

-6.328.849

160203


160250


deținute persoane de juridice*) Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati


180002 1802 180250 290002 300002 3002 300205 30020530


300208

30020802


A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Alte impozite si taxe

C. VENITURI NEFISCALE

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din concesiuni si inchirieri Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice Venituri din dividende

Venituri din dividende de la alti plătitori,    6.110.000

48.500.000


1.722.870.000


6.110.000

48.500.000

48.500.000

48.500.000

1.237.311.000

824.467.000

824.467.000

824.467.000


2.226.552

10.605.297

10.605.297

10.605.297

131.917.916

93.004.565

93.004.565

64.436.186


64.436.186

568.379


-3.883.448

-37.894.703

-37.894.703

-37.894.703

-1.105.393.084

-731.462.435

-731.462.435

-760.030.814


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitole si paragrafe


-lei-

Capitol / Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

A

B

1

2


30020803


330002

3302

330210


.>30212

330228

330250

3502 350201

35020102


350250

3602 360201

36020101

360205

60206

360214


Dividende de la societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

Alte amenzi, penalitati si confiscări DIVERSE VENITURI

Venituri din aplicarea prescripției extinctive


412.844.000

295.330.000

1.050.000

120.000

247.760.000

46.400.000

23.500.000

10.000.000

10.000.000

13.500.000

90.014.000


412.844.000

295.330.000

1.050.000

120.000

247.760.000

46.400.000

23.500.000

10.000.000

10.000.000

13.500.000

90.014.000


360222

360250

3702

370203


370204 370250 390002

3902 390201

390203

390207


Venituri din aplicarea prescripției extinctive

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice Taxe speciale

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita


Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic Alte venituriTRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT


SUBVENȚIILE

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus) Varsaminte din secțiunea de funcționare Alte transferuri voluntare II. VENITURI DIN CAPITALVENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI


Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-


60.000.000


14.000

15.000.000

15.000.000


14.000

15.000.000

15.000.000


4.000.000


5.399.200


4.000.000


-1.492.401.000

1.492.401.000

4.000.000

5.396.200

5.396.200Incasa ri realizate

Diferente

3

4=3-2

4.107.658

4.107.658

38.913.351

-373.930.649

5.302.041

-290.027.959

873.099

-176.901

131.530

11.530

787.456

-246.972.544

3.509.956

-42.890.044

4.837.339

-18.662.661

3.101.580

-6.898.420

3.101.580

-6.898.420

1.735.759

-11.764.241

26.396.971

-63.617.029

180

180

180

180

2.462

2.462

23.608.475

-36.391.525

13.883

-117

1.726.217

-13.273.783

1.045.754

-13.954.246

2.377.000

-1.623.000

-800.700.659

691.700.341

800.700.659

-691.700.341

2.377.000

-1.623.000

9.644.712

4.248.512

9.644.712

4.248.512

473.936

473.936

1.700.255

-1.295.945


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitole si paragrafe

-lei-

Prevederi

Prevederi

Incasari

Capitol /

Denumire indicator

bugetare

bugetare

realizate

Diferente

Subcapitol

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=3-2

teritoriale

6.218.227

6.218.227

390210

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

2.400.000

2.400.000

1.252.294

-1.147.706

400002

III OPERAȚIUNI FINANCIARE

27.000.000

27.000.000

9.778.265

-17.221.735

4002

INCASARI DIN RAMBURSAREA

ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

27.000.000

27.000.000

9.778.265

-17.221.735

400206

Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții si servicii publice de interes local sau a unor activitati finanțate integral din venituri proprii

27.000.000

27.000.000

9.778.265

-17.221.735

410002

IV. SUBVENȚII

268.106.000

180.789.000

158.022.145

-22.766.855

420002

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

268.106.000

180.789.000

158.022.145

-22.766.855

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

268.106.000

180.789.000

158.022.145

-22.766.855

420216

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

27.000

44.202.000

42.840.346

-1.361.654

42021601

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

27.000

44.202.000

42.840.346

-1.361.654

420241

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

105.582.000

105.582.000

90.254.006

-15.327.994

420269

Subvenții de la bugetul de stat către      v

bugetele locale necesare susținerii derulării/ proiectelor finanțate din fonduri externe^ l nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

) 162.497.000

31.005.000

24.927.793

-6.077.207

802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREFINANTA'fcî

w

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

368.490.000

82.466.000

90.869.324

8.403.324

480201

Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

240.613.000

59.000

4.309

-54.691

48020101

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

240.613.000

59.000

4.309

-54.691

480203

Fondul de Coeziune(FC)

127.677.000

82.207.000

90.865.015

8.658.015

48020301

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent                                 /-“i >

127.677.000

82.207.000

30.589.988

-51.617.012

48020302

Sume primite in contul plăților efectuate           ,//

in anii anteriori

275.027

275.027

48020303

Prefinantare                       / //

60.000.000

60.000.000

480215

Alte programe comunitare finanțate in / perioada 2014-2020 (APC)           k /\

200.000

200.000

-200.000

48021501

Sume primite in contul plăților           /

efectuate in anul curent

200.000

200.000

-200.000

000102

TOTAL VENITURI-SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE

4.301.728.000

4.234.062.000

3.081.011.412

-1.153.050.588

000202

. VENITURI CURENTE

4.169.146.000

4.101.480.000

2.980.979.141

-1.120.500.859

000302

A. VENITURI FISCALE

3.986.220.000

4.371.570.000

3.651.488.101

-720.081.899

000402

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

^855.692.000

3.855.695.000

3.196.216.339

-659.478.661

030002

M.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI C<«fQGttJăfiAMARE £

351

z

Ie S5S zi-*

ml -----, -

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitole si paragrafe


Capitol / Subcapito

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Incasari realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

3.855.692.000

3.855.695.000

3.196.216.339

-659.478.661

0302

IMPOZIT PE VENIT

600.000.000

600.000.000

20.945.516

-579.054.484

030218

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

600.000.000

600.000.000

20.945.516

-579.054.484

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

3.255.692.000

3.255.695.000

3.175.270.823

-80.424.177

040201

Cote defalcate din impozitul pe venit

3.255.692.000

3.255.695.000

3.175.270.823

-80.424.177

070002

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

1.810

1.810

J702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

1.810

1.810

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

1.810

1.810

100002

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

82.028.000

467.375.000

444.664.655

-22.710.345

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

30.818.000

416.165.000

416.165.000

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

30.818.000

30.818.000

30.818.000

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

385.347.000

385.347.000

1602

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

51.210.000

51.210.000

28.499.655

-22.710.345

160202

Impozit pe mijloacele de transport

14.500.000

14.500.000

6.364.985

-8.135.015

16020201

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)       /

2.000.000

2.000.000

193.834

-1.806.166

16020202

Impozit pe mijloace de transport O         \ X

deținute persoane de juridice*)

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

12.500.000

30.600.000

12.500.000

6.171.151

-6.328.849

60203

30.600.000

19.908.118

-10.691.882

160250

Alte taxe pe utilizarea bunurilor,

autorizarea utilizării bunurilor sau pe

, ,         .     .. .. ..                    V iPJUV'X?'

desfășurare de actrvitati

6.110.000

6.110.000

2.226.552

-3.883.448

180002

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

48.500.000

48.500.000

10.605.297

-37.894.703

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

48.500.000

48.500.000

10.605.297

-37.894.703

180250

Alte impozite si taxe

48.500.000

48.500.000

10.605.297

-37.894.703

290002

C. VENITURI NEFISCALE

182.926.000

-270.090.000

-670.508.960

-400.418.960

300002

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE        - y

1.722.870.000

824.467.000

93.004.565

-731.462.435

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE         / / //

1.722.870.000

824.467.000

93.004.565

-731.462.435

300205

Venituri din concesiuni si inchirieri             / '/

1.722.870.000

824.467.000

64.436.186

-760.030.814

30020530

Alte venituri din concesiuni si          / //

inchirieri de către instituțiile publice

1.722.870.000

824.467.000

64.436.186

-760.030.814

300208

Venituri din dividende                   \ ff

28.568.379

28.568.379

30020802

Venituri din dividende de la alti          f \

plătitori

24.460.721

24.460.721

30020803

Dividende de la societățile si companiile naționale si societățile cu capital

330002

majoritar de stat

C2. VANZARI DE BUNURI SI SE;-WU^RA^^^\

-1.539.944.000

-1.094.557.000

4.107.658

-763.513.525

4.107.658

331.043.475

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SBjW^lbfitOțBT^tVi

ACTIVITATI                1 ■< g pn0G^E 1 m 1

295.330.000

295.330.0001

5.302.041

-290.027.959

1Șl EXECUTE Vjt o Bugetară ^1]

1Capitol / Subcapitol

330210


330212

330228

330250

j502 350201

35020102


350250

3602 360201

36020101

360205

360206

360214


360250

3702

370203


370250

400002

4002

400206


410002

420002

4202

420241


000102

000202

290002


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitole si paragrafe


-lei-


Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale


Prevederi bugetare definitive


Incasari realizate


Diferente


4=3-2

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

Alte amenzi, penalitati si confiscări DIVERSE VENITURI

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice Taxe speciale

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita Alte venituri TRANSFERURI VOLUNTARE, ALT SUBVENȚIILE


Varsaminte din secțiunea de functidriar pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus) Alte transferuri voluntare III OPERAȚIUNI FINANCIARE INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru Înființarea unor instituții si servicii publice de interes local sau a unor activitati finanțate integral din venituri proprii IV. SUBVENȚII

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii


TOTAL VENITURI-SECTIUNEA DE Dl

I. VENITURI CURENTE

C. VENITURI NEFISCALE


1.050.000

120.000

247.760.000

46.400.000

23.500.000

10.000.000

10.000.000

13.500.000

75.014.000


1.050.000

120.000

247.760.000

46.400.000

23.500.000

10.000.000

10.000.000

13.500.000

75.014.000


873.099

131.530

787.456

3.509.956

4.837.339

3.101.580


-176.901

11.530

-246.972.544

-42.890.044

-18.662.661

-6.898.420


60.000.000    60.000.000


14.000        14.000

15.000.000    15.000.000


1.933.788.000 -1.488.401.000


-1.492.401.000

4.000.000

27.000.000


27.000.000    27.000.000


27.000.000

105.582.000

105.582.000

105.582.000

105.582.000


27.000.000

105.582.000

105.582.000

105.582.000

105.582.000


J^pr^amareȘ|;1 = 5 Șl EXECUTE (V BUGETM&


2.489.201.200

^^.952.788.000

,952.788.000


1.670.470.200

1.507.401.000

1.507.401.000


3.101.580

1.735.759

24.670.754

180

180

2.462

23.608.475


-6.898.420 -11.764.241 -50.343.246

180

180

2.462 -36.391.525


13.883 1.045.754

-798.323.659


-800.700.659

2.377.000

9.778.265

9.778.265


9.778.265

90.254.006

90.254.006

90.254.006

90.254.006

970.709.051

802.426.876

802.426.876-117 -13.954.246

690.077.341


691.700.341

-1.623.000

-17.221.735

-17.221.735


-17.221.735

-15.327.994

-15.327.994

-15.327.994

-15.327.994

-699.761.149

-704.974.124

-704.974.124


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitole si paragrafe

-lei-

Capitol / Subcapito

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Incasari realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

330002 3602 360222

3702

370204 390002 3902 ,90201

390203

390207

390210

410002 420002 420002 4202 420216

42021601

420269

4802

480201 48020101

480203 48020301

48020302

48020303 480215

48021501

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

DIVERSE VENITURI

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

Varsaminte din secțiunea de funcționare

II. VENITURI DIN CAPITAL

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

IV. SUBVENȚII

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

Subvenții de la bugetul de stat către Z O f bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) / Sume primite in contul plăților efectuate       -'O J

n anul curent

Fondul de Coeziune(FC)

Sume primite in contul plăților efectuate n anul curent

Sume primite in contul plăților efectuate n anii anteriori

Prefinantare                                 ___

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2014-2020 (APC) Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent              Ip-3           3

1.952.788.000

15.000.000

15.000.000

1.937.788.000

1.937.788.000

5.399.200

5.399.200

2.999.200

2.400.000

162.524.000

162.524.000

162.524.000

27.000

27.000

162.497.000

368.490.000

240.613.000

240.613.000

127.677.000

127.677.000

\    200.000

2    200.000

57/

1.507.401.000

15.000.000

15.000.000

1.492.401.000

1.492.401.000

5.396.200

5.396.200

2.996.200

2.400.000

75.207.000

75.207.000

75.207.000

44.202.000

44.202.000

31.005.000

82.466.000

59.000

59.000

82.207.000

82.207.000

200.000

200.000

802.426.876

1.726.217

1.726.217

800.700.659

800.700.659

9.644.712

9.644.712

473.936

1.700.255

6.218.227

1.252.294

67.768.139

67.768.139

67.768.139

42.840.346

42.840.346

24.927.793

90.869.324

4.309

4.309 90.865.015

30.589.988

275.027

60.000.000

-704.974.124

-13.273.783

-13.273.783

-691.700.341

-691.700.341

4.248.512

4.248.512

473.936

-1.295.945

6.218.227

-1.147.706

-7.438.861

-7.438.861

-7.438.861

-1.361.654

-1.361.654

-6.077.207

8.403.324

-54.691

-54.691

8.658.015

-51.617.012

275.027

60.000.000

-200.000

-200.000


5002 510002 5102 510201 51020103 5402 540205


540210


540250

5502


600002

600002

6002 600202 6102

610203 61020304 610205


650002

6502

650203

65020301

650204

65020401

65020402

650207

65020704

650250


6602

660206

660206

66020601

660250

66025050

6702

670203

67020302


67020303

67020304


67020305

67020308


67020312


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitole si paragrafe


Denumire indicator


TOTAL CHELTUIELI-BUGET LOCAL

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE Autoritati executive si legislative

Autoritati executive

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

Alte servicii publice generale

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

APARARE

Aparare naționala

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

Ordine publica

Politie comunitara

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

INVATAMANT

Invatamant preșcolar si primar

Invatamant preșcolar

Invatamant secundar

Invatamant secundar inferior

Invatamant secundar superior

Invatamant nedefinibil prin nivel

Invatamant special

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

SANATATE

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

Spitale generale

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

Alte instituții si acțiuni sanitare

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

Servicii culturale

Biblioteci publice comunale, orășenești municipale

Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte

Scoli populare de arta si meserii Centre pentru conservarea si pro culturii tradiționale

Consolidarea si restaurarea mo


-lei-


Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

1

2

3

4=2-3

6.834.808.20C

5.948.411.200

4.088.684.190

1.859.727.010

538.115.000

486.275.000

411.191.479

75.083.521

362.915.000

307.312.000

253.556.354

53.755.646

362.915.000

307.312.000

253.556.354

53.755.646

362.915.000

307.312.000

253.556.354

53.755.646

45.737.000

37.625.000

17.014.688

20.610.312

2.000.000

2.000.000

2.000.000

13.000.000

10.338.000

10.178.022

159.978

30.737.000

25.287.000

6.836.666

18.450.334

129.463.000

141.338.000

140.620.437

717.563

127.958.000

123.000.000

108.615.009

14.384.991

3.288.000

827.000

178.313

648.687

3.288.000

827.000

178.313

648.687

124.670.000

122.173.000

108.436.696

13.736.304

65.000.000

64.204.000

60.047.266

4.156.734

65.000.000

64.204.000

60.047.266

4.156.734

59.670.000

57.969.000

48.389.430

9.579.570

1.990.024.200

1.842.265.200

1.453.272.202

388.992.998

162.964.000

105.233.000

85.710.027

19.522.973

8.010.000

16.000

12.571

3.429

8.010.000

16.000

12.571

3.429

58.007.000

25.607.000

18.168.084

7.438.916

42.518.000

23.240.000

16.695.924

6.544.076

15.489.000

2.367.000

1.472.160

894.840

681.000

681.000

532.535

148.465

681.000

681.000

532.535

148.465

96.266.000

78.929.000

66.996.837

11.932.163

413.042.000

452.750.000

291.398.513

161.351.487

30.000

30.000

30.000

'       30.000

30.000

30.000

413.012.000

452.720.000

291.398.513

161.321.487

413.012.000

452.720.000

291.398.513

161.321.487

810.018.000

704.815.000

560.474.179

144.340.821

492.978.000

408.197.000

348.475.464

59.721.536

18.000.000

14.730.000

12.423.016

2.306.984

40.001.000

40.951.000

38.542.693

2.408.307

212.691.000

214.614.000

196.439.396

18.174.604

3.001.000

1.895.000

1.894.000

1.000

60.000.000

48.767.000

35.430.340

13.336.660
67020330

670205

67020501

67020502

67020503


670206

670250


6802

680206


680212

680215 68021502

680250


68025050


700002


7002

700203

70020301

70020330

700205

70020501

700206

700250


7402

740203

740205

74020501

74020502


740206

740250


800002

8002


800201 80020109 8102 810206 8302 8302 830203 83020303


8402

840203


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitole si paragrafe


-lei-


Denumire indicator


istorice Alte servicii culturale Servicii recreative si sportive Sport Tineret

întreținere grădini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement Servicii religioase

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA Asistenta sociala pentru familie si copii Unitati de asistenta medico-sociale Prevenirea excluderii sociale Cantine de ajutor social

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Locuințe Dezvoltarea sistemului de locuințe Alte cheltuieli in domeniul locuințelor Alimentare cu apa si amenajari hidroti Alimentare cu apa

Iluminat public si electrificări Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

PROTECȚIA MEDIULUI Reducerea si controlul poluării Salubritate si gestiunea deșeurilor Salubritate

Colectarea, tratarea si distrugerea / deșeurilor                             f

Canalizarea si tratarea apelor reziduale Alte servicii in domeniul protecției mediului Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

Acțiuni generale economice si comerciale Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

COMBUSTIBILI SI ENERGIE Energie termica

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE AgriculturaProtecția plantelor si carantina fitosanitara

TRANSPORTURI Transport rutier


Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

1

2

3

4=2-3

94.302.00C

30.863.00C

24.027.039

6.835.961

64.983.00C

56.377.000

39.718.980

16.658.020

226.413.00C

206.910.000

156.380.295

50.529.705

75.518.00C

65.470.000

51.366.166

14.103.834

19.000.00C

19.000.000

13.295.166

5.704.834

131.895.000

122.440.000

91.718.963

30.721.037

30.000.000

30.000.000

24.979.146

5.020.854

60.627.000

59.708.000

30.639.274

29.068.726

604.000.200

579.467.200

515.689.483

63.777.717

4.000.000

11.000.000

4.712.652

6.287.348

36.836.000

32.497.000

24.936.730

7.560.270

17.807.000

13.692.000

11.523.974

2.168.026

17.807.000

13.692.000

11.523.974

2.168.026

545.357.200

522.278.200

474.516.127

47.762.073

545.357.200

522.278.200

474.516.127

47.762.073

1.109.325.000

832.754.000

605.869.296

226.884.704

720.905.000

593.816.000

466.756.166

127.059.834

486.308.000

404.480.000

360.451.517

44.028.483

467.809.000

384.995.000

343.845.956

41.149.044

18.499.000

19.485.000

16.605.561

2.879.439

57.440.000

29.836.000

14.374.393

15.461.607

57.440.000

29.836.000

14.374.393

15.461.607

\ 100.178.000 l

97.888.000

50.346.837

47.541.163

/ 76.979.000

61.612.000

41.583.419

20.028.581

388.420.000

238.938.000

139.113.130

99.824.870

60.284.000

53.284.000

7.300.909

45.983.091

32.621.000

21.472.000

7.396.567

14.075.433

30.811.000

20.621.000

7.175.876

13.445.124

1.810.000

261.022.000

851.000

141.349.000

220.691

111.833.654

630.309

29.515.346

34.493.000

3.069.386.000

22.833.000

2.664.117.000

12.582.000

1.509.736.204

10.251.000

1.154.380.796

4.038.000

4.038.000

4.038.000

912.691.000

912.691.000

684.238.000

684.238.000

390.031.970

390.031.970

294.206.030

294.206.030

6.000.000

6.000.000

5.794.000

5.794.000

5.367.458

5.367.458

426.542

426.542

6.000.000

2.146.657.000

2.146.657.000

5.794.000

1.973.335.000

1.973.335.000

5.367.458

1.114.336.776

1.114.336.776

426.542

858.998.224

858.998.224= o: WGRAMAflEgS ța Șexecute


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitole si paragrafeCapitol / Subcapitol / Paragraf

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

84020302 84020303 8702 870204

990002

Transport in comun

Străzi

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE Turism

EXCEDENT/DEFICIT

1.733.287.000

413.370.000

-43.879.000

1.695.285.000

278.050.000

750.000

750.000 -43.879.000

957.340.983

156.995.793

-36.963.727

737.944.017

121.054.207

750.000

750.000

-6.915.273

cto ȘfEXKimE

SUSETAiii ^i’Z

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate

-lei-

Capitol /

Credite bugetare

Plăti

Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

inițiale

definitive

efectuate

Diferente

A

B

1

2

3

4=2-3

5002

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

6.834.808.20C

5.948.411.20C

4.088.684.190

1.859.727.010

01

CHELTUIELI CURENTE

5.208.755.20C

4.556.118.20C

3.228.924.163

1.327.194.037

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

420.654.00C

352.102.000

338.926.289

13.175.711

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

655.128.00C

575.514.000

283.865.898

291.648.102

30

TITLUL III DOBÂNZI

128.784.00C

140.659.000

140.202.865

456.135

40

TITLUL IV SUBVENȚII

1.600.000.000

1.676.005.000

1.012.265.100

663.739.900

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

2.000.000

2.000.000

2.000.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.081.875.000

997.065.000

812.986.874

184.078.126

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

168.554.000

137.222.000

30.307.834

106.914.166

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

438.765.000

448.226.000

419.242.241

28.983.759

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

630.489.200

129.983.200

101.146.612

28.836.588

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

82.506.000

97.342.000

89.980.450

7.361.550

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.537.503.000

1.334.222.000

808.631.051

525.590.949

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.520.703.000

1.260.973.000

751.291.291

509.681.709

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

16.800.000

73.249.000

57.339.760

15.909.240

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

88.550.000

108.569.000

107.361.532

1.207.468

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

88.550.000

108.569.000

107.361.532

1.207.468

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-50.498.000

-56.232.556

5.734.556

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-50.498.000

-56.232.556

5.734.556

510002

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

538.115.000

486.275.000

411.191.479

75.083.521

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

362.915.000

307.312.000

253.556.354

53.755.646

01

CHELTUIELI CURENTE

331.267.000

285.937.000

246.410.346

39.526.654

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

160.167.000

140.167.000

132.257.269

7.909.731

1001

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza                          A

154.747.000

135.247.000

127.998.533

7.248.467

100101

124.089.000

110.139.000

107.273.138

2.865.862

100105

Sporuri pentru condiții de munca

18.750.000

14.500.000

12.494.580

2.005.420

100106

Alte sporuri                  4 O /     \

53.000

53.000

23.002

29.998

100112

Indemnizații plătite unor persoane din ( afara unitatii                               |

Drepturi de delegare

2.900.000

2.900.000

2.027.185

872.815

100113

256.000

256.000

6.807

249.193

100117

100130

Indemnizații de hrana Alte drepturi salariale in bani

5.300.000

3.399.000

4.000.000

3.399.000

3.284.049

2.889.772

715.951

509.228

1002

Cheltuieli salariale in natura

2.050.000

1.550.000

1.414.450

135.550

100206

Vouchere de vacanta

2.050.000

1.550.000

1.414.450

135.550

1003

Contribuții                                              J

3.370.000

3.370.000

2.844.286

525.714

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

3.370.000

3.370.000

2.844.286

525.714

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII         / A'

120.917.000

80.263.000

51.388.499

28.874.501

2001

Bunuri si servicii                         /   / Ă/

17.979.000

17.137.000

10.202.069

6.934.931

200101

Furnituri de birou                        /

650.000

449.000

248.520

200.480

200102

Materiale pentru curățenie             /

10.000

10.000

4.331

5.669

200103

încălzit, iluminat si forța motrica        /

3.850.000

4.311.000

3.634.361

676.639

200104

Apa, canal si salubritate              \//

1.610.000

1.210.000

275.321

934.679

200105

Carburanți si lubrifiant!                 Jx

1.150.000

1.150.000

699.927

450.073

200106

Piese de schimb                y

200.000

200.000

128.048

71.952

200107

Transport

10.000

10.000

10.000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

1.860.000

1.800.000

911.797

888.203

200109

200130

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare          Hgg

Reparații curente                   wj®"   BUGFTAiy

1.857.000

6.782.000

1.525.000

6.472.000

1.114.071

3.185.693

410.929

3.286.307

2002

160.000

160.000|

160.000

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

516.00C

564.000

411.735

152.265

200530

Alte obiecte de inventar

516.000

564.000

411.735

152.265

2006

Deplasări, detasari, transferat!

3.670.000

870.000

146.035

723.965

200601

Deplasați interne, detasari, transferat!

1.800.000

200.000

6.856

193.144

200602

Deplasați in străinătate

1.870.000

670.000

139.179

530.821

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

39.000

39.000

950

38.050

2012

Consultanta si expertiza

1.030.000

590.000

178.522

411.478

2013

Pregătire profesionala

620.000

20.000

3.325

16.675

2014

Protecția muncii

800.000

300.000

207.721

92.279

2030

Alte cheltuieli

96.103.000

60.583.000

40.238.142

20.344.858

203001

Reclama si publicitate

3.086.000

586.000

19.898

566.102

203002

Protocol si reprezentare

1.076.000

576.000

86.535

489.465

203003

Prime de asigurare non-viata

305.000

305.000

150.721

154.279

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

91.636.000

59.116.000

39.980.988

19.135.012

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

182.000

182.000

16.034

165.966

5502

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații Internationale)

182.000

182.000

16.034

165.966

550201

Contribuții si cotizații la organisme

Internationale

182.000

182.000

16.034

165.966

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

2.090.000

2.090.000

1.561.765

528.235

5702

Ajutoare sociale

2.090.000

2.090.000

1.561.765

528.235

570201

Ajutoare sociale in numerar

2.080.000

2.080.000

1.561.765

518.235

570203

Tichiete de cresa si tichete

sociale pentru grădiniță

10.000

10.000

10.000

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

77.000

77.000

5830

Mecanismul pentru interconectarea

Europei

77.000

77.000

583003

Cheltuieli neeligibile

77.000

77.000

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

47.911.000

63.158.000

61.186.779

1.971.221

5917

Despăgubiri civile                        Z'ZJy ‘

47.000.000

62.247.000

60.381.474

1.865.526

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap — y'"’'

neincadrate                           #/ Z

911.000

911.000

805.305

105.695

70

CHELTUIELI DE CAPITAL           G? [

31.648.000

25.455.000

12.055.678

13.399.322

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

31.648.000

25.455.000

12.055.678

13.399.322

7101

Active fixe

31.648.000

25.455.000

12.055.678

13.399.322

710101

Construcții

21.740.000

16.941.000

10.000.000

6.941.000

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

5.193.000

5.122.000

1.902.644

3.219.356

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte                      _

active corporale                                 / I

/   863.000

863.000

153.034

709.966

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații                  / /

f

capitale)                                    /   //

3.852.000

2.529.000

2.529.000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI ■   //

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-4.080.000

-4.909.670

829.670

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII          //

PRECEDENTI SI RECUPERATE     \#

IN ANUL CURENT

-4.080.000

-4.909.670

829.670

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si            y

recuperate in anul curent

-4.080.000

-4.909.670

829.670

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-1.443.000

-2.252.569

809.569

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si    f/.y   nînrm*^?^'

recuperate in anul curent (SD)       /|' pnrinnw4nr&S;

-2.637.000

-2.657.101

20.101

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE?!* Șl EXECUȚIE

45.737.000

37.625.000

17.014.688

20.610.312

01

CHELTUIELI CURENTE                BUGETARĂ

45.737.000

42.625.000

22.014.688

20.610.312

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate


Capitol l Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

2.000.00C

2.000.000

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

2.000.00C

2.000.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.000.00C

10.338.000

10.178.022

5101

Transferuri curente

12.860.00C

10.198.000

10.090.998

510101

Transferuri către instituțiile publice

12.860.00C

10.198.000

10.090.998

5102

Transferuri de capital

140.000

140.000

87.024

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

140.000

140.000

87.024

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

30.737.000

30.287.000

11.836.666

5501

A. Transferuri interne

30.737.000

30.287.000

11.836.666

550118

Alte transferuri curente interne

2.500.000

1.750.000

550142

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomuni-

tare

28.237.000

28.537.000

11.836.666

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-5.000.000

-5.000.000

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-5.000.000

-5.000.000

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

-5.000.000

-5.000.000

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)

-5.000.000

-5.000.000

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

5502

ÎMPRUMUTURI

129.463.000

141.338.000

140.620.437

01

CHELTUIELI CURENTE

129.463.000

141.338.000

140.620.437

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

679.000

679.000

417.572

2024

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

679.000

679.000

417.572

202401

Comisioane si alte costuri aferente                     .

împrumuturilor externe                    /'

.       200.000

200.000

102.727

202402

Comisioane si alte costuri aferente       / \       A

împrumuturilor interne                     I             \

249.000

249.000

243.278

202403

Stabilirea riscului de tara

230.000

230.000

71.567

30

TITLUL III DOBÂNZI

128.784.000

140.659.000

140.202.865

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

112.588.000

125.757.000

125.568.516

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe                                   ~

112.588.000

125.757.000

125.568.516

3002

Dobânzi aferente datoriei publice              / 1 X

externe

16.196.000

14.902.000

14.634.349

300205

Dobânzi aferente datoriei publice          / / /

externe locale

16.196.000

14.902.000

14.634.349

600002

Partea ll-aAPARARE, ORDINE PUBLICAȘI / /

600002

SIGURANȚA NAȚIONALA           / X

127.958.000

123.000.000

108.615.009

6002

APARARE                       / \

3.288.000

827.000

178.313

01

CHELTUIELI CURENTE             \ /   1

474.000

474.000

178.313

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII         /

474.000

474.000

178.313

2001

Bunuri si servicii

333.000

333.000

131.577

200101

Furnituri de birou

143.000

143.000

49.385

200106

Piese de schimb

36.000

36.000

23.919

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

46.000

46.000

23.730

200109

Materiale si prestări de servicii cu                            ,

200130

caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru         llșig ștEXECUȚIE

intretinere si funcționare             wj® BUGETARĂ      i

8.000

8.000

5.950

100.000

100.000

28.593


Diferente


4=2-3


2.000.000

2.000.000

159.978

107.002

107.002

52.976

52.976

18.450.334

18.450.334

1.750.000


16.700.334


717.563

717.563 261.428

261.428

97.273

5.722 158.433 456.135 188.484

188.484

267.651

267.651

14.384.991

648.687

295.687

295.687

201.423

93.615 12.081

22.270

2.050CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate


-lei-


Capitol I Grupa / Titlu Articol / Alineat A


Denumire indicator


2005 200530 2030 203003 203030 70 71 7101 710101 710102

710103

710130

6102 01 20 2001 200101 200103 200104 200105 200106 200108

200109

200130

2005 200501 200503 200530 2011

2030 203003 203030 51

5101 510101 5102 510229

70 71 7101 710101 710102

710130

650002 6502

01 20


Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Alte cheltuieli Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcții Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant! Piese de schimb Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Cârti, publicații si materiale documentare Alte cheltuieli

Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituțiile publice Transferuri de capital

Alte transferuri de capital către instituții publice

CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcții Mașini, echipamente si mijloace de transport

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CUI INVATAMANT                /

CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII     '
73%- 0IHECT1A

£« program^

Șl EXECUȚIE


Credite bugetare

Plăti efectuate

inițiale

definitive

1

2

3

112.000

112.000

26.347

112.000

112.000

26.347

29.000

29.000

20.389

5.000

5.000

1.293

24.000

24.000

19.096

2.814.000

353.000

2.814.000

353.000

2.814.000

353.000

2.462.000

1.000

262.000

262.000

72.000

72.000

18.000

18.000

124.670.000

122.173.000

108.436.696

73.817.000

72.639.000

60.789.929

8.817.000

8.435.000

742.663

2.954.000

3.942.000

290.490

5.000

5.000

3.831

500.000

500.000

166.719

200.000

200.000

14.420

5.000

5.000

100.000

100.000

4.480

200.000

200.000

31.673

1.505.000

2.493.000

9.836

439.000

439.000

59.531

4.299.000

3.456.000

206.302

160.000

1.817.000

186.592

160.000

160.000

3.979.000

1.479.000

19.710

30.000

3.000

2.750

1.534.000

1.034.000

243.121

34.000

34.000

11.045

1.500.000

1.000.000

232.076

65.000.000

64.204.000

60.047.266

60.515.000

61.847.000

58.521.832

60.515.000

61.847.000

58.521.832

4.485.000

2.357.000

1.525.434

4.485.000

2.357.000

1.525.434

50.853.000

49.534.000

47.646.767

50.853.000

49.534.000

47.646.767

50.853.000

49.534.000

47.646.767

1.239.000

3.000

49.548.000

49.530.000

47.646.767

66.000

1.000

1.990.024.200

1.842.265.200

1 453.272.202

162.964.000

105.233.000

85.710.027

65.000.000

49.039.000

38.015.349

650.000

650.00o£


Diferente


4=2-3


85.653

85.653 8.611 3.707 4.904 353.000 353.000

353.000 1.000

262.000 0 72.000

18.000 13.736.304 11.849.071 7.692.337 3.651.510

1.169 333.281 185.580

5.000 95.520

168.327

2.483.164

379.469 3.249.698 1.630.408 160.000 1.459.290

250 790.879 22.955 767.924

4.156.734

3.325.168

3.325.168 831.566

831.566

1.887.233

1.887.233

1.887.233 3.000

1.883.233

1.000 388.992.998 19.522.973 11.023.651

650.000


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate

-lei-

Capitol 1

Credite bugetare

Plăti

Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

inițiale

definitive

efectuate

Diferente

A

B

1

2

3

4=2-3

2030

Alte cheltuieli

650.000

650.000

650.000

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

650.000

650.000

650.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

60.000.000

48.306.000

37.992.360

10.313.640

5101

Transferuri curente

58.225.000

47.904.000

37.825.610

10.078.390

510101

Transferuri către instituțiile publice

58.225.000

47.904.000

37.825.610

10.078.390

5102

Transferuri de capital

1.775.000

402.000

166.750

235.250

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

1.775.000

402.000

166.750

235.250

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

4.350.000

5501

A. Transferuri interne

4.350.000

550118

Alte transferuri curente interne

4.350.000

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

83.000

22.989

60.011

5815

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2014-2020

83.000

22.989

60.011

581501

Finanțarea naționala

43.000

8.429

34.571

581503

Cheltuieli neeligibile

40.000

14.560

25.440

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

66.698.000

26.304.000

18.713.190

7.590.810

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

66.698.000

26.304.000

18.713.190

7.590.810

7101

Active fixe

66.698.000

26.304.000

18.713.190

7.590.810

710101

Construcții

66.698.000

26.304.000

18.713.190

7.590.810

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

31.266.000

29.890.000

29.156.018

733.982

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

31.266.000

29.890.000

29.156.018

733.982

8101

Rambursări de credite externe

31.266.000

29.890.000

29.156.018

733.982

810101

Rambursări de credite externe contractate

A

de ordonatorii de credite                      f_

__ 31.266.000

29.890.000

29.156.018

733.982

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

* Zr

-174.530

174.530

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

-«li )

PRECEDENTI SI RECUPERATE

. Im

w /

8501

IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

1 n

i

-174.530

-174.530

174.530

174.530

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SF)

-174.530

174.530

6602

SANATATE

413.042.000

452.750.000

291.398.513

161.351.487

01

CHELTUIELI CURENTE

338.344.000

350.751.000

258.314.593

92.436.407

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL     X") Z

146.478.000

110.040.000

106.787.252

3.252.748

1001

Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza                           /

/Zz

143.255.000

106.079.000

103.019.431

3.059.569

100101

'7/

122.509.000

90.246.000

88.664.596

1.581.404

100105

Sporuri pentru condiții de munca

Indemnizații de hrana                  ;   / \

15.717.000

12.102.000

10.797.141

1.304.859

100117

5.029.000

3.731.000

3.557.694

173.306

1002

Cheltuieli salariale in natura

1.595.000

1.478.800

116.200

100206

Vouchere de vacanta                l /

1.595.000

1.478.800

116.200

1003

Contribuții                               y

3.223.000

2.366.000

2.289.021

76.979

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca /

3.223.000

2.366.000

2.289.021

76.979

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

128.288.000

119.697.000

56.802.972

62.894.028

2001

Bunuri si servicii

42.258.000

37.280.000

19.483.406

17.796.594

200101

Furnituri de birou

45.000

75.000

57.092

17.908

200102

Materiale pentru curățenie

25.000

55.000

24.281

30.719

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

85.000

360.000

93.121

266.879

200104

Apa, canal si salubritate

6.000

36.000

14.071

21.929

200105

Carburanți si lubrifiant!                      iwcilA

Piese de schimb                               ’ll

Posta, telecomunicații, radio, tv,

40.000

40.000

37.500

2.500

200106

200108

20.000

20.000

15.080

4.920

internet                   '      vjo?’ BUGE1™*

50.000

110.000

84.829

25.171

^^7

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate


-lei-

Capitol I Grupa / Titlu Articol / Alineat A


Denumire indicator


200109

200130

2002

2004

200401

200402

200403

200404

2005

200501

200530

2006 200601 2011

2012

2013

2014

2030 203001 203003 203030

51

5101 510146


5102

510228


55 5502

550201

59 5940

70

71

7101 710101 710102

710103

710130

7103

79 81 8104


Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente Medicamente si materiale sanitare Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Prime de asigurare non-viata

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii Transferuri de capital

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații Internationale) Contribuții si cotizații la organisme internaționale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

Reparații capitale aferente activelor fixe

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDIT^-? OIRECJM  Rambursarea imprumuturilor contractat^? £ «» x pentru finanțarea proiectelor cu              busetarACredite bugetare

Plăti efectuate

inițiale

definitive

1

2

3

140.000

141.000

52.939

41.847.000

36.443.000

19.104.493

58.000.000

49.084.000

27.437.026

536.000

1.374.000

845.120

330.000

392.000

198.194

105.000

777.000

566.617

20.000

20.000

14.994

81.000

185.000

65.315

300.000

701.000

349.366

30.000

30.000

270.000

671.000

349.366

8.000

8.000

5.839

8.000

8.000

5.839

108.000

30.000

130.000

76.200

10.000

210.000

2.882

120.000

312.000

136.970

27.026.000

30.490.000

8.466.163

2.000

5.205.000

4.043.847

20.000

32.000

18.873

27.004.000

25.253.000

4.403.443

62.501.000

120.256.000

94.016.533

35.258.000

34.896.000

19.178.358

35.258.000

34.896.000

19.178.358

27.243.000

85.360.000

74.838.175

27.243.000

85.360.000

74.838.175

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

1.049.000

730.000

707.836

1.049.000

730.000

707.836

74.686.000

101.987.000

34.041.006

74.686.000

101.987.000

34.041.006

74.686.000

101.487.000

34.041.006

56.135.000

54.214.000

21.156.797

6.284.000

38.358.000

11.737.776

79.000

79.000

12.188.000

8.836.000

1.146.433

500.000

12.000

12.000

11.667

12.000

12.000

11.667


Diferente


4=2-3


88.061

17.338.507 21.646.974 528.880 193.806 210.383

5.006

119.685

351.634

30.000

321.634

2.161

2.161

108.000

53.800

207.118

175.030

22.023.837

1.161.153

13.127 20.849.557

26.239.467 15.717.642


15.717.642

10.521.82510.521.825

28.000

28.000

28.000

22.164

22.164

67.945.994

67.945.994

67.445.994

33.057.203

26.620.224

79.000

7.689.567

500.000

333

333


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate


-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

finanțare UE

12.000

12.000

11.667

84

85

8501

850101

6702

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

CULTURA, RECREERE Sl RELIGIE

810.018.000

704.815.000

-968.753

-968.753

-968.753

-968.753

560.474.179

01

CHELTUIELI CURENTE

714.241.000

655.982.000

549.385.021

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

18.765.000

16.933.000

16.238.796

1001

Cheltuieli salariale in bani

17.848.000

16.142.000

15.490.128

100101

Salarii de baza

14.716.000

13.733.000

13.299.375

100105

Sporuri pentru condiții de munca

852.000

553.000

498.883

100106

Alte sporuri

931.000

763.000

752.987

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.000

10.000

100112

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

260.000

154.000

149.967

100113

Drepturi de delegare

135.000

68.000

40.847

100117

Indemnizații de hrana

805.000

726.000

662.289

100130

Alte drepturi salariale in bani

139.000

135.000

85.780

1002

Cheltuieli salariale in natura

359.000

345.000

322.098

100203

Uniforme si echipament obligatoriu

10.000

9.000

7.998

100206

Vouchere de vacanta

349.000

336.000

314.100

1003

Contribuții

558.000

446.000

426.570


Diferente


4=2-3


333

968.753


100307 20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200107 200108


200109


200130


2002

2005

200530

2006

200601

200602

2011


2012

2013

2014

2025


Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri sl servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări

Deplasări in străinătate

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale


558.000 33.861.000 5.006.000 190.000 43.000 866.000 85.000 235.000 25.000 5.000


446.000 32.523.000 4.394.000 179.000 8.000 826.000 84.000 138.000 25.000 5.0002.406.000

440.000

755.000

755.000

305.000

130.000

175.000


2.049.000

1.583.000

395.000

395.000

220.000

65.000

155.000426.570 21.168.274 2.498.470 112.327

7.327 554.661 30.670 84.100

1.413


487.674


206.724


1.013.574

340.658

93.632

93.632

97.495

43.173

54.322


483.800

23.800

52.653

43.867


18.369


968.753

968.753

968.753 144.340.821 106.596.979

694.204

651.872

433.625

54.117 10.013 10.000

4.033

27.153

63.711

49.220

22.902

1.002

21.900

19.430

19.430

11.354.726

1.895.530

66.673

673

271.339

53.330

53.900

23.587

5.000

262.326

123.276

1.035.426

1.242.342

301.368

301.368

122.505

21.827

100.678

60.200

116.200

123.347

43.133


6311


Capitol /

Grupa 1 Titlu


Articol / Alineat


2030 203001 203003 203004

203030 51

5101 510101 5102 510229

55 5501 550118

57 5702 570201

59 5908 5915

5940

70

71 7101 710101 710102

710103

710130

7103

79

81 8104


84

85


8501

850101

850102

6802 01 10 1001

100101 100105


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate


-lei-

Denumire indicator


Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice

Transferuri de capital

Alte transferuri de capital către

instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Alte transferuri curente interne


Credite bugetare


inițiale


definitive


Plăti efectuate


Diferente


4=2-3


26.279.000

100.000

10.000 2.073.000 24.096.000

624.936.000

593.961.000

593.961.000

30.975.000

30.975.000

3.125.000 3.125.000 3.125.000


24.965.000

100.000

2.002.000

22.863.000

571.423.000

554.846.000

554.846.000

16.577.000

16.577.000

3.125.000

3.125.000

3.125.000


TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA                         1.659.000      200.000


Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI


Programe pentru tineret

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

Reparații capitale aferente activelor fixe

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

Rambursarea împrumuturilor contractate


1.659.000

1.659.000

31.895.000


200.000

200.000

31.778.000


1.800.000

30.000.000


95.000

87.031.000

87.031.000

86.861.000

86.092.000170.000

£$£46.000

8.746.000


1.700.000

30.000.000

78.000 49.087.000 49.087.000 48.917.000 42.665.000

2.949.000

266.000

3.037.000

170.000 8.746.000 8.746.000


17.515.530

51.958

1.168.397

16.295.175

483.376.544

470.880.367

470.880.367

12.496.177

12.496.177

1.825.000

1.825.000

1.825.000

185.379

185.379

185.379

26.591.028

1.531.419

24.983.517

76.092

11.675.408

11.675.408

11.586.858

11.343.858

128.284

55.269

59.447

88.550

8.743.267

8.743.267


7.449.470

48.042

833.603

6.567.825

88.046.456

83.965.633

83.965.633

4.080.823

4.080.823

1.300.000

1.300.000

1.300.000

14.621

14.621

14.621

5.186.972

168.581

5.016.483

1.908

37.411.592

37.411.592

37.330.142

31.321.142

2.820.716

210.731

2.977.553

81.450

2.733

2.733


pentru finanțarea proiectelor cu

finanțare UE

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SF)


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de muncaDIRECT» ££ PROGRAMARE 2

Șl EXECUȚIE J;

<0- BUGETARĂ ■k-

V?            * '


8.746.000


8.746.000

-9.000.000


-9.000.000

-9.000.000


8.743.267

-9.329.517


2.733

329.517


604.000.200

576.214.200

56.499.000

54.212.000

41.366.000

9.552.000


-9.000.000

579.467.200

569.765.200

46.223.000

44.272.000

34.487.000

7.262.000


-9.329.517

-9.329.517

-329.517

-9.000.000

515.689.483

514.686.259

45.270.481

43.390.782

33.859.555

7.131.537


329.517

329.517

329.517


63.777.717

55.078.941

952.519

881.218

627.445

130.463


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate


-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


Denumire indicator


100113 100117 100130 1002 100206 1003 100307 20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200108

200109 200130 2002 2003 200301 2004 200401 200402 200404 2005 200501 200503 200530

2006 200601 200602 2012 2013 2014 2030 203001 203004 203030 51

5101 510101 5102 510229

55 5502

550201

57 5702 570201 58


Drepturi de delegare Indemnizații de hrana

Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura

Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant!

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente Hrana

Hrana pentru oameni

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări

Deplasări in străinătate

Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice

Transferuri de capital

Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații Internationale) Contribuții si cotizații la organisme Internationale

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerarTITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE D FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL


£ Șl EXECUȚIE Ș

Credite bugetare

Plăti efectuate

inițiale

definitive

1

2

3

10.000

10.000

60

2.784.000

2.188.000

2.111.093

500.000

325.000

288.537

1.065.000

927.000

915.000

1.065.000

927.000

915.000

1.222.000

1.024.000

964.699

1.222.000

1.024.000

964.699

77.896.000

70.823.000

46.116.233

9.163.000

8.895.000

6.621.890

160.000

160.000

155.884

200.000

200.000

128.075

2.450.000

2.450.000

1.827.901

480.000

470.000

336.981

98.000

750.000

690.000

563.761

1.000.000

850.000

549.156

4.025.000

4.075.000

3.060.132

6.500.000

3.200.000

1.921.281

13.000.000

10.800.000

9.378.702

13.000.000

10.800.000

9.378.702

1.860.000

2.160.000

947.523

900.000

1.100.000

377.297

745.000

845.000

480.128

215.000

215.000

90.098

2.455.000

796.000

206.716

75.000

75.000

190.000

190.000

29.920

2.190.000

531.000

176.796

300.000

200.000

167.908

200.000

200.000

167.908

\ 100.000

) 400.000

400.000

233.640

150.000

150.000

131.050

912.000

866.000

358.677

43.156.000

43.356.000

26.148.846

5.200.000

4.973.629

1.356.000

706.000

516.090

41.800.000

37.450.000

20.659.127

6.730.000

6.730.000

5.848.590

6.400.000

6.575.000

5.848.590

6.400.000

6.575.000

5.848.590

330.000

155.000

330.000

155.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

34.516.000

445.416.000

416.998.978

34.516.000

445.416.000

416.998.978

34.516.000

445.416.000

416.998.978


Diferente


4=2-3


9.940 76.907 36.463 12.000 12.000 59.301

59.301 24.706.767 2.273.110

4.116

71.925 622.099 133.019? DIRECȚIA


126.239

300.844

1.014.868 1.278.719 1.421.298

1.421.298

1.212.477

722.703

364.872 124.902 589.284

75.000 160.080 354.204

32.092

32.092

166.360

18.950

507.323

17.207.154

226.371

189.910

16.790.873

881.410

726.410 726.410 155.000

155.000

16.000

16.000

16.000

28.417.022 28.417.022 28.417.022


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate


-iei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


5815

581501 581502 59 5940

70

71 7101 710101 710102

710130

84

85


8501

850101

700002 700002 7002

01 10 1001 100101 100105 100106 100113 100117 100130 1002 100206 1003 100307 20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200108

200109 200130 2002 2005 200530


Denumire indicator


Credite bugetare inițiale             definitive


Plăti efectuate


Diferente


4=2-3


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020


Alte programe comunitare finanțate in


perioada 2014-2020

Finanțarea naționala

Finanțare externa nerambursabila

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI


Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții


Mașini, echipamente si mijloace de transport

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT


Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE


PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate in bani Salarii de baza Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri Drepturi de delegare

Indemnizații de hrana Alte drepturi salariate in bani Cheltuieli salariate in natura

Vouchere de vacanta Contribuții

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant! Piese de schimb Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar


57.200        57.200        56.149


57.200

24.200

33.000

500.000


57.200

24.200

33.000

500.000


56.149

23.165

32.984

395.828


500.000

27.786.000

27.786.000

27.786.000

27.083.000


679.000

24.000


1.109.325.000

720.905.000

342.465.000


13.800.000 13.216.000 10.867.000 1.490.000 183.000 5.000 655.000 16.000 284.000 284.000 300.000 300.000 112.755.000 3.711.000 165.000 55.000

470.000 133.000 65.000 50.000


500.000


9.702.000

9.702.000

9.702.000

9.005.000


395.828

1.628.796

1.628.796

1.628.796

932.786


677.000

20.000


676.010

20.000

-625.572

-625.572


-625.572

-625.572


832.754.000

593.816.000

278.736.000


605.869.296

466.756.166

179.730.591519.000 2.000 217.000 217.000 278.000 278.000 112.251.000 3.792.000

143.000 41.000 608.000 93.000 45.000 30.000


214.215

214.215

270.622

270.622

57.514.135

2.660.971

131.131

33.208

486.591

64.013

30.000

14.243


1.125.604

795.193

76.355

76.355


1.051

1.051

1.035

16

104.172

104.172

8.073.204

8.073.204

8.073.204

8.072.214

990


625.572


625.572

625.572

625.572

226.884.704 127.059.834 99.005.409 214.293 204.130 138.746 52.588 7.217

3.579 2.000 2.785 2.785 7.378 7.378 54.736.865 1.131.029

11.869

7.792 121.409 28.987 15.000 15.757

32.308

303.511

594.396 465.807 8.645 8.645


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

2006

Deplasări, detasari, transferări

40.000

200602

Deplasări in străinătate

40.000

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

5.000

15.00C

9.625

5.375

2012

Consultanta si expertiza

813.000

220.000

144.350

75.650

2013

Pregătire profesionala

21.000

2.000

1.478

522

2014

Protecția muncii

15.000

3.000

794

2.206

2030

Alte cheltuieli

106.500.000

106.873.000

53.825.369

53.047.631

203003

Prime de asigurare non-viata

225.000

1.025.000

224.532

800.468

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

106.275.000

105.848.000

53.600.837

52.247.163

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

215.215.000

152.975.000

108.945.559

44.029.441

5101

Transferuri curente

90.494.000

102.463.000

80.584.742

21.878.258

510101

Transferuri către instituțiile publice

90.494.000

102.463.000

80.584.742

21.878.258

5102

Transferuri de capital

124.721.000

50.512.000

28.360.817

22.151.183

510229

Alte transferuri de capital către

instituții publice

124.721.000

50.512.000

28.360.817

22.151.183

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

200.000

200.000

178.197

21.803

5702

Ajutoare sociale

200.000

200.000

178.197

21.803

570201

Ajutoare sociale in numerar

200.000

200.000

178.197

21.803

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

495.000

518.000

514.993

3.007

5917

Despăgubiri civile

350.000

368.000

366.313

1.687

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

145.000

150.000

148.680

1.320

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

378.440.000

321.684.000

293.749.567

27.934.433

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

378.440.000

321.684.000

293.749.567

27.934.433

7101

Active fixe

358.340.000

321.574.000

293.749.567

27.824.433

710101

Construcții

342.682.000

310.503.000

291.626.539

18.876.461

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

15.658.000

11.071.000

2.123.028

8.947.972

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe                  XV '

20.100.000

110.000

110.000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SJ^’

RECUPERATE IN ANUL CURENT     / f

-6.604.000

-6.723.992

119.992

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-6.604.000

-6.723.992

119.992

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

£

recuperate in anul curent                 '        b»' z/

‘    >                     I

-6.604.000

-6.723.992

119.992

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si          / 1

recuperate in anul curent (SF)           / / '/

-120.348

120.348

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si      / / /

recuperate in anul curent (SD)         /   /

-6.604.000

-6.603.644

-356

7402

PROTECȚIA MEDIULUI          /  < /

388.420.000

238.938.000

139.113.130

99.824.870

01

CHELTUIELI CURENTE          /    /

364.495.000

218.025.000

127.989.118

90.035.882

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII     1   /

81.007.000

65.637.000

14.363.385

51.273.615

2001

Bunuri si servicii                          /

1.000.000

810.000

548.000

262.000

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

1.000.000

810.000

548.000

262.000

2012

Consultanta si expertiza

161.000

161.000

161.000

2030

Alte cheltuieli

79.846.000

64.666.000

13.815.385

50.850.615

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

79.846.000

64.666.000

13.815.385

50.850.615

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAȚUJf^ciP^K

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE         Xr

i 34.493.000

22.833.000

12.582.000

10.251.000

5101

Transferuri curente                             0WEC7M <2’<-

A 26.191.000

20.022.000

12.391.000

7.631.000

510101

Transferuri către instituțiile publice II—^^^MARE °

5] 26.191.000

20.022.000

12.391.000

7.631.000

5102

Transferuri de capital .            \\*S BI^etarF

y/ 8.302.000

2.811.000

191.000

2.620.000

□luzzy

Alte transferuri de capital către

— f'—=-'r

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate


-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat


Denumire indicator


58


5803 580301 580302 580303

70

71 7101 710101 710130


79

81 8101 810101


84


85


8501


850102


800002

8002

8002

01

55 5501 550113

8102

01

40

4003


55

5501 550112


70

71 7101 710101 710130


72

7201

720101


79

81 8101


instituții publice

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul de Coeziune(FC)

Finanțarea naționala

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcții

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

Rambursări de credite externe

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SD) Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne

Programe de dezvoltare

COMBUSTIBILI SI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENȚII

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe Construcții Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

Active financiare

Participare la capitalul social al societăților comerciale

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDI Rambursări de credite externe


Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

1

2

3

4=2-3

8.302.00C

2.811.00C

191.000

2.620.000

248.995.000

129.555.00C

101.043.733

28.511.267

248.995.000

129.555.00C

101.043.733

28.511.267

51.173.000

37.394.000

32.997.403

4.396.597

150.672.000

68.478.000

50.300.723

18.177.277

47.150.000

23.683.000

17.745.607

5.937.393

12.463.000

9.664.000

488.055

9.175.945

12.463.000

9.664.000

488.055

9.175.945

12.463.000

9.664.000

488.055

9.175.945

9.509.000

7.660.000

187.432

7.472.568

2.954.000

2.004.000

300.623

1.703.377

11.462.000

11.249.000

11.244.197

4.803

11.462.000

11.249.000

11.244.197

4.803

11.462.000

11.249.000

11.244.197

4.803

11.462.000

11.249.000

11.244.197

4.803

-608.240

608.240

-608.240

608.240

-608.240

608.240

-608.240

608.240

.069.386.000

2.664.117.000

1.509.736.204

1.154.380.796

4.038.000

4.038.000

4.038.000

4.038.000

4.038.000

912.691.000

684.238.000

390.031.970

294.206.030

874.997.000

612.764.000

343.443.414

269.320.586

800.000.000

574.000.000

330.413.280

243.586.720

800.000.000

574.000.000

330.413.280

243.586.720

74.997.000

38.764.000

13.030.134

25.733.866

74.997.000

38.764.000

13.030.134

25.733.866

74.997.000

38.764.000

13.030.134

25.733.866

24.267.000

34.987.000

11.504.478

23.482.522

24.267.000

12.138.000

264.718

11.873.282

24.267.000

12.138.000

264.718

11.873.282

24.157.000

12.010.000

255.458

11.754.542

110.000

128.000

9.260

118.740

22.849.000

11.239.760

11.609.240

22.849.000

11.239.760

11.609.240

22.849.000

11.239.760

11.609.240

13.427.000

36.487.000

36.027.003

459.997

13.427.000

36.487.000

36.027.003

459.997

2.427.000

2.287.000

2.267.316

19.684

7DIRECȚIA <5 ș S? programare ( ȘIEXECUJIE £ BUGETARĂ


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate


-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat


Denumire Indicator


810101


8102

810205


84


85


8501


850102


8302 8302 01 10 1001 100101 100105 100106 100117 1002 100206 1003 100307 20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200108


200109


200130


2002

2005

200501

200530

2006

200601

2011


2012

2013

2014

2030

203003

203030

59

5917


Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

Rambursări de credite interne

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri

Indemnizații de hrana Cheltuieli salariale in natura

Vouchere de vacanta Contribuții

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant! Piese de schimb

Posta, țelecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detasari, transferări Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii Alte cheltuieli

Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Despăgubiri civile


Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

1

2

3

4=2-3

2.427.000

2.287.000

2.267.316

19.684

11.000.000

34.200.000

33.759.687

440.313

11.000.000

34.200.000

33.759.687

440.313

-942.925

942.925

-942.925

942.925

-942.925

942.925

-942.925

942.925

6.000.000

5.794.000

5.367.458

426.542

5.662.000

5.640.000

5.242.151

397.849

3.722.000

3.722.000

3.695.323

26.677

3.582.000

3.569.000

3.552.301

16.699

2.900.000

2.850.000

2.844.903

5.097

430.000

427.000

425.841

1.159

85.000

113.000

103.190

9.810

167.000

179.000

178.367

633

70.000

65.000

64.385

615

70.000

65.000

64.385

615

70.000

88.000

78.637

9.363

70.000

88.000

78.637

9.363

1.940 000

1.916.000

1.544.828

371.172

1.468.000

1.518.000

1.201.332

316.668

10.000

10.000

9.116

884

10.000

8.000

7.777

223

35.000

31.000

28.415

2.585

20.000

12.000

11.446

554

100.000

129.000

119.837

9.163

20.000

33.000

9.645

23.355

65.000

60.000

58.755

1.245

858.000

798.000

562.972

235.028

350.000

437.000

393.369

43.631

100.000

129.000

117.190

11.810

100.000

62.000

54.672

7.328

10.000

10.000

2.856

7.144

90.000

52.000

51.816

184

30.000

3.000

2.072

928

30.000

3.000

2.072

928

2.000

25.000

22.000

20.920

1.080

45.000

18.000

14.801

3.199

25.000

44.000

36.556

7.444

145.000

120.000

97.285

22.715

65.000

58.000

35.563

22.437

80.000

62.000

61.722

278

2.000

2.000

2.000

2.000ttg $1 EXECUȚIECONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate


-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

338.000

154.000

150.454

3.546

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

338.000

154.000

150.454

3.546

7101

Active fixe

338.000

154.000

150.454

3.546

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

148.000

74.000

73.104

896

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

190.000

80.000

77.350

2.650

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-25.147

25.147

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-25.147

25.147

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-25.147

25.147

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

-25.147

25.147

8402

TRANSPORTURI

2.146.657.000

1.973.335.000

1 114.336.776

858.998.224

01

CHELTUIELI CURENTE

1.342.541.000

1.271.653.000

742.103.954

529.549.046

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

21.223.000

22.225.000

22.099.461

125.539

1001

Cheltuieli salariale in bani

20.139.000

21.240.000

21.149.331

90.669

100101

Salarii de baza

16.386.000

18.073.000

18.006.848

66.152

100105

Sporuri pentru condiții de munca

1.790.000

1.724.000

1.716.686

7.314

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

310.000

100.000

99.104

896

100113

Drepturi de delegare

4.000

100117

Indemnizații de hrana

1.316.000

1.107.000

1.100.152

6.848


100130 1002 100206 1003 100307 20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200108


200109


200130


2002

2005 200501 200530

2006 200601 2011


2012

2013

2014

2025


Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura

Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea


226.541

479.300

479.300

470.830

470.830 33.629.024 8.131.723

96.802

7.934

676.841

79.062

740.465

47.155


9.459 31.700 31.700 3.170

3.170 47.786.976 5.748.277

3.198 2.066 73.159 10.938

9.535 12.845


333.000 511.000 511.000 573.000 573.000 87.844.000 16.920.000

100.000 10.000 500.000 100.000 600.000 60.000


236.000

511.000

511.000

474.000

474.000 81.416.000 13.880.000

100.000

10.000

750.000

90.000

750.000

60.000ș- DIRECȚIA


țo PROGRAMARE


2UJ (X


5 Șl EXECUȚIE

BUGETARA


150.000

70.000.000

500.000

150.000

350.000

5.000

5.000


150.000 66.221.000 1.010.000 150.000 860.000 5.000 5.000


23.940

41.410.861

499.161

150.000

349.161

5.000

5.000


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate


-lei-

Capltol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


2030

203001 203004 203030

40

4003

55 5501 550112


57

5702

570201

58


5801

580101 580102 580103 59 5917

5940

70

71

7101 710101 710102

710130

7103

72 7201 720101

79

81 8101 810101

8104


84


85


8501


Denumire indicator


Credite bugetare inițiale             definitive


Plăti efectuate


Diferente


4=2-3


intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL IV SUBVENȚII

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

Finanțarea naționala

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Despăgubiri civile

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

Active financiare

Participare la capitalul social al societăților comerciale

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

Rambursări de credite externe

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de crediteRambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedent! si


5.000

13.000

5.000

6.000

2.000 800.000.000

800.000.000 51.081.000 51.081.000


51.081.000

300.000

300.000

300.000


381.437.000

381.437.000 60.169.000 240.614.000 80.654.000 656.000 300.000

356.000 780.479.000 763.679.000 756.842.000 283.675.000

460.897.000

12.270.000

6.837.000 16.800.000 16.800.000

16.800.000 23.637.000 23.637.000 23.631.000

23.631.000


6.000


5.000

14.000

5.000

7.000

2.000

1.102.005.000

1.102.005.000

64.820.000 64.820.000


690

9.753 2.000 6.753 1.000 681.851.820

681.851.820 3.600.000 3.600.000


4.310

4.247 3.000 247 1.000 420.153.180

420.153.180 61.220.000 61.220.000


64.820.000

320.000

320.000

320.000


3.600.000

317.922

317.922

317.922


61.220.000

2.078

2.078

2.078


211.000

211.000 41.000 114.000 56.000 656.000 300.000

356.000 705.311.000 654.911.000 647.131.000 181.168.000

460.962.000

5.001.000

7.780.000 50.400.000 50.400.000

50.400.000 22.185.000 22.185.000 22.179.000

22.179.000


23.741

23.741

2.723

10.890

10.128

581.986

263.565

318.421

376.977.652

330.877.652

327.184.131

115.230.809

207.557.429

4.395.893

3.693.521

46.100.000 46.100.000

46.100.000

22.179.380

22.179.380 22.174.308

22.174.308


187.259

187.259

38.277

103.110

45.872

74.014

36.435

37.579

328.333.348

324.033.348

319.946.869

65.937.191

253.404.571

605.107

4.086.479

4.300.000

4.300.000

4.300.000

5.620

5.620

4.692

4.692


6.000


5.072


9281.110.210


1.110.210


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate

-lei-

Capitol /

Credite bugetare

Plăti

Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

inițiale

definitive

efectuate

Diferente

A

B

1

2

3

4=2-3

recuperate in anul curent

-25.814.000

-26.924.210

1.110.210

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

-625.754

625.754

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)

-25.814.000

-26.298.456

484.456

8702

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

750.000

750.000

01

CHELTUIELI CURENTE

750.000

750.000

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

750.000

750.000

2030

Alte cheltuieli

750.000

750.000

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

750.000

750.000

990002

EXCEDENT/DEFICIT

-43.879.000

-43.879.000

-36.963.727

-6.915.273

0

5002

TOTAL CHELTU1ELI-SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE

4.301.728.000

4.234.062.000

3.075.124.710

1.158.937.290

01

CHELTUIELI CURENTE

4.221.942.000

4.135.700.000

2.981.645.374

1.154.054.626

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

420.654.000

352.102.000

338.926.289

13.175.711

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

655.128.000

575.514.000

283.865.898

291.648.102

30

TITLUL III DOBÂNZI

128.784.000

140.659.000

140.202.865

456.135

40

TITLUL IV SUBVENȚII

1.600.000.000

1.676.005.000

1.012.265.100

663.739.900

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

2.000.000

2.000.000

2.000.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

883.904.000

838.751.000

695.321.497

143.429.503

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10.201.000

5.101.000

1.841.034

3.259.966

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

438.765.000

448.226.000

419.242.241

28.983.759

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

82.506.000

97.342.000

89.980.450

7.361.550

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79.786.000

99.805.000

98.601.526

1.203.474

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

79.786.000

99.805.000

98.601.526

1.203.474

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.443.000

-5.122.190

3.679.190

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE     1

4

IN ANUL CURENT          „    --

-1.443.000

-5.122.190

3.679.190

510002

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALEI

“1 \

478.090.000

439.703.000

394.869.212

44.833.788

"102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

ir ?•?.-*

331.267.000

284.417.000

244.157.777

40.259.223

01

CHELTUIELI CURENTE

?■' ? > i

331.267.000

285.860.000

246.410.346

39.449.654

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

160.167.000

140.167.000

132.257.269

7.909.731

1001

Cheltuieli salariate in bani

154.747.000

135.247.000

127.998.533

7.248.467

100101

Salarii de baza

124.089.000

110.139.000

107.273.138

2.865.862

100105

Sporuri pentru condiții de munca

18.750.000

14.500.000

12.494.580

2.005.420

100106

Alte sporuri

53.000

53.000

23.002

29.998

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii                               /

2.900.000

2.900.000

2.027.185

872.815

100113

Drepturi de delegare

256.000

256.000

6.807

249.193

100117

Indemnizații de hrana                 /     >

5.300.000

4.000.000

3.284.049

715.951

100130

Alte drepturi salariale in bani           / A

3.399.000

3.399.000

2.889.772

509.228

1002

Cheltuieli salariale in natura                  /

2.050.000

1.550.000

1.414.450

135.550

100206

Vouchere de vacanta              \ /

2.050.000

1.550.000

1.414.450

135.550

1003

Contribuții                                /

3.370.000

3.370.000

2.844.286

525.714

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

3.370.000

3.370.000

2.844.286

525.714

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

120.917.000

80.263.000

51.388.499

28.874.501

2001

Bunuri si servicii

17.979.000

17.137.000

10.202.069

6.934.931

200101

Furnituri de birou

650.000

449.000

248.520

200.480

200102

Materiale pentru curățenie

10.000

10.000

4.331

5.669

200103

încălzit, iluminat si forța motrica                 .

3.850.000

4.311.000

3.634.361

676.639

200104

200105

200106

Apa, canal si salubritate                    Ajr         ’

Carburanți si lubrifiant!                              d^ECJU

Piese de schimb                        11 — S

1.610.000

£%A1.150.000

Egc' 200.000

10.000

1.210.000

1.150.000

200.000

275.321

699.927

128.048

934.679

450.073

71.952

200107

Transport                           fe5

10.000

10.000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,             v,*

____

16 j ,4^^7

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate


-lei-

Capitol /

Grupa / Titlu                           Denumire indicator

Articol / Alineat

A                                 B


200109

200130

2002 2005 200530 2006 200601 200602

2011

2012 2013 2014 2030 203001 203002 203003

203030 55 5502

550201

57 5702 570201 570203

59 5917 5940

84

85


internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări

Deplasări in străinătate

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala Protecția muncii

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

Tichiete de cresa si tichete

sociale pentru grădiniță

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Despăgubiri civile

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrateCredite bugetare  Plăti inițiale           definitive efectuate


1                   2                   3


Diferente


8501

850101

5402 01 50 5004

51

5101 510101 55 5501 550118

5502 5502


PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Sh> RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SF)

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne

Alte transferuri curente interne                     execuți

tranzacții privind datoria public si 3 buget împrumuturi1.860.00C

1.800.00C

911.797

1.857.000

1.525.00C

1.114.071

6.782.000

6.472.000

3.185.693

160.000

160.000

516.000

564.000

411.735

516.000

564.000

411.735

3.670.000

870.000

146.035

1.800.000

200.000

6.856

1.870.000

670.000

139.179

39.000

39.000

950

1.030.000

590.000

178.522

620.000

20.000

3.325

800.000

300.000

207.721

96.103.000

60.583.000

40.238.142

3.086.000

586.000

19.898

1.076.000

576.000

86.535

305.000

305.000

150.721

91.636.000

59.116.000

39.980.988

182.000

182.000

16.034

182.000

182.000

16.034

182.000

182.000

16.034

2.090.000

2.090.000

1.561.765

2.090.000

2.090.000

1.561.765

2.080.000

2.080.000

1.561.765

10.000

10.000

47.911.000

63.158.000

61.186.779

47.000.000

62.247.000

60.381.474

911.000

911.000

805.305

-1.443.000

-2.252.569

-1.443.000

-2.252.569

-1.443.000

-2.252.569

-1.443.000

-2.252.569

17.360.000

13.948.000

10.090.998

17.360.000

13.948.000

10.090.998

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

12.860.000

10.198.000

10.090.998

12.860.000

10.198.000

10.090.998

12.860.000

10.198.000

10.090.998

2.500.000

1.750.000

\ 2.500.000

1.750.000

12.500.000

1.750.000

29.463.000

141.338.000

140.620.437


888.203

410.929

3.286.307 160.000 152.265 152.265 723.965

193.144 530.821

38.050 411.478

16.675

92.279

20.344.858 566.102 489.465 154.279 19.135.012

165.966

165.966

165.966 528.235 528.235 518.235

10.000 1.971.221 1.865.526

105.695

809.569809.569

809.569

809.569 3.857.002 3.857.002 2.000.000

2.000.000

107.002

107.002

107.002 1.750.000 1.750.000 1.750.000

717.563


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate

-lei-

Capitol /

Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

01

CHELTUIELI CURENTE

129.463.00C

141.338.00C

140.620.437

717.563

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

679.000

679.00C

417.572

261.428

2024

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

679.000

679.00C

417.572

261.428

202401

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

200.000

200.000

102.727

97.273

202402

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

249.000

249.000

243.278

5.722

202403

Stabilirea riscului de tara

230.000

230.000

71.567

158.433

30

TITLUL III DOBÂNZI

128.784.000

140.659.000

140.202.865

456.135

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

112.588.000

125.757.000

125.568.516

188.484

300101

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

112.588.000

125.757.000

125.568.516

188.484

3002

Dobânzi aferente datoriei publice externe

16.196.000

14.902.000

14.634.349

267.651

300205

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

16.196.000

14.902.000

14.634.349

267.651

600002

Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

600002

SIGURANȚA NAȚIONALA

69.806.000

70.756.000

59.442.808

11.313.192

6002

APARARE

474.000

474.000

178.313

295.687

01

CHELTUIELI CURENTE

474.000

474.000

178.313

295.687

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

474.000

474.000

178.313

295.687

2001

Bunuri si servicii

333.000

333.000

131.577

201.423

200101

Furnituri de birou

143.000

143.000

49.385

93.615

200106

Piese de schimb

36.000

36.000

23.919

12.081

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

46.000

46.000

23.730

22.270

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

8.000

8.000

5.950

2.050

200130

Alte bunuri si servicii pentru

țA Ă

întreținere si funcționare

' O

1 1 ~

100.000

100.000

28.593

71.407

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

— - 1

112.000

112.000

26.347

85.653

200530

Alte obiecte de inventar

112.000

112.000

26.347

85.653

2030

Alte cheltuieli

n;, T

29.000

29.000

20.389

8.611

203003

Prime de asigurare non-viata

A I

5.000

5.000

1.293

3.707

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

24.000

24.000

19.096

4.904

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

69.332.000

70.282.000

59.264.495

11.017.505

01

CHELTUIELI CURENTE

69.332.000

70.282.000

59.264.495

11.017.505

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.817.000

8.435.000

742.663

7.692.337

2001

Bunuri si servicii

/

? /

2.954.000

3.942.000

290.490

3.651.510

200101

Furnituri de birou

/

/ /

5.000

5.000

3.831

1.169

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

/

500.000

500.000

166.719

333.281

200104

Apa, canal si salubritate

200.000

200.000

14.420

185.580

200105

Carburanți si lubrifianti

/ 1A

5.000

5.000

5.000

200106

Piese de schimb

100.000

100.000

4.480

95.520

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200.000

200.000

31.673

168.327

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

7

1.505.000

2.493.000

9.836

2.483.164

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

439.000

439.000

59.531

379.469

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

4.299.000

3.456.000

206.302

3.249.698

200501

200503

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat

DIRECȚIA

.       160.000

160.000

1.817.000

160.000

186.592

1.630.408

160.000

200530

Alte obiecte de inventar

13S programare și EXECUȚIE S

3.979.000

1.479.000

19.710

1.459.290

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

Va- BiWARA

V      30.000

3.000

2.750

250

2030

Mte cheltuieli

1.534.000

1.034.000

243.121

790.879

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate


-lei-

Capitol / Grupai Titlu Articol / Alineat


203003

203030

51


5101

510101

650002

6502

01

20

2030 203030 51


5101 510101

55 5501 550118

79

81 8101 810101


84


85


8501


850101


302 01 10 1001 100101 100105 100117 1002 100206 1003 100307 20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200108


200109


200130


Denumire indicator


Prime de asigurare non-viata

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Alte transferuri curente interne

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

Rambursări de credite externe

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) SANATATE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariate in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Indemnizații de hrana

Cheltuieli salariale in natura

Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuția asiguratorie pentru munca

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționareCredite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

1

2

3

4=2-3

34.000

34.00C

11.045

22.955

1.500.000

1.000.000

232.076

767.924

60.515.000

61.847.000

58.521.832

3.325.168

60.515.000

61.847.000

58.521.832

3.325.168

60.515.000

61.847.000

58.521.832

3.325.168

1.664.685.000

1.552.793.000

1.299.878.628

252.914.372

94.491.000

78.444.000

66.807.098

11.636.902

63.225.000

48.554.000

37.825.610

10.728.390

650.000

650.000

650.000

650.000

650.000

650.000

650.000

650.000

650.000

58.225.000

47.904.000

37.825.610

10.078.390

58.225.000

47.904.000

37.825.610

10.078.390

58.225.000

47.904.000

37.825.610

10.078.390

4.350.000

4.350.000

4.350.000

31.266.000

29.890.000

29.156.018

733.982

31.266.000

29.890.000

29.156.018

733.982

31.266.000

29.890.000

29.156.018

733.982

31.266.000

29.890.000

29.156.018

733.982

-174.530

174.530

-174.530

174.530

-174.530

174.530

-174.530

174.530

311.101.000

265.391.000

182.507.665

82.883.335

| 311.101.000

265.391.000

183.476.418

81.914.582

146.478.000

110.040.000

106.787.252

3.252.748

143.255.000

106.079.000

103.019.431

3.059.569

/ 122.509.000

90.246.000

88.664.596

1.581.404

15.717.000

12.102.000

10.797.141

1.304.859

5.029.000

3.731.000

3.557.694

173.306

1.595.000

1.478.800

116.200

1.595.000

1.478.800

116.200

3.223.000

2.366.000

2.289.021

76.979

3.223.000

2.366.000

2.289.021

76.979

128.288.000

119.697.000

56.802.972

62.894.028

42.258.000

37.280.000

19.483.406

17.796.594

45.000

75.000

57.092

17.908

25.000

55.000

24.281

30.719

85.000

360.000

93.121

266.879

6.000

36.000

14.071

21.929

40.000

40.000

37.500

2.500

20.000

20.000

15.080

4.920

50.000

110.000

84.829

25.171

140.000

141.000

52.939

88.061

41.847.000

36.443.000

19.104.493

17.338.507
CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

2002

Reparații curente

58.000.000

49.084.000

27.437.026

21.646.974

2004

Medicamente si materiale sanitare

536.000

1.374.000

845.120

528.880.

200401

Medicamente

330.000

392.000

198.194

193.806

200402

Materiale sanitare

105.000

777.000

566.617

210.383

200403

Reactivi

20.000

20.000

14.994

5.006

200404

Dezinfectant!

81.000

185.000

65.315

119.685

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

300.000

701.000

349.366

351.634

200501

Uniforme si echipament

30.000

30.000

30.000

200530

Alte obiecte de inventar

270.000

671.000

349.366

321.634

2006

Deplasări, detasari, transferări

8.000

8.000

5.839

2.161

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

8.000

8.000

5.839

2.161

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

108.000

108.000

2012

Consultanta si expertiza

30.000

130.000

76.200

53.800

2013

Pregătire profesionala

10.000

210.000

2.882

207.118

2014

Protecția muncii

120.000

312.000

136.970

175.030

2030

Alte cheltuieli

27.026.000

30.490.000

8.466.163

22.023.837

203001

Reclama si publicitate

2.000

5.205.000

4.043.847

1.161.153

203003

Prime de asigurare non-viata

20.000

32.000

18.873

13.127

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

27.004.000

25.253.000

4.403.443

20.849.557

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

35.258.000

34.896.000

19.178.358

15.717.642

5101

Transferuri curente

35.258.000

34.896.000

19.178.358

15.717.642

510146

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor curente din

domeniul sanatatii

35.258.000

34.896.000

19.178.358

15.717.642

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

28.000

28.000

28.000

5502

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

28.000

28.000

28.000

550201

Contribuții si cotizații la organisme

Internationale

28.000

28.000

28.000

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.049.000

730.000

707.836

22.164

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

1.049.000

730.000

707.836

22.164

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! S

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-968.753

968.753

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE      ’/

IN ANUL CURENT              / / /

-968.753

968.753

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si         / / /

recuperate in anul curent

-968.753

968.753

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si        [   { /

recuperate in anul curent (SF)            /     /

-968.753

968.753

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

683.266.000

639.405.000

536.559.327

102.845.673

01

CHELTUIELI CURENTE

683.266.000

639.405.000

536.888.844

102.516.156

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL /

18.765.000

16.933.000

16.238.796

694.204

1001

Cheltuieli salariale in bani                   '

17.848.000

16.142.000

15.490.128

651.872

100101

Salarii de baza

14.716.000

13.733.000

13.299.375

433.625

100105

Sporuri pentru condiții de munca

852.000

553.000

498.883

54.117

100106

Alte sporuri

931.000

763.000

752.987

10.013

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul     _____

10.000

10.000

10.000

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

260.000

154.000

149.967

4.033

100113

Drepturi de delegare                         DIRECȚIA

\      135.000

68.000

40.847

27.153

100117

Indemnizații de hrana              fra £ PROGHwRE «j*

805.000

726.000

662.289

63.711

100130

Alte drepturi salariale in bani

139.000

135.000

85.780

49.220

1002

Cheltuieli salariale in natura            V* DUU,-’r’'" S|

359.000

345.000

322.098

22.902

100203

Uniforme si echipament obligatoriu

10.000

9.000

A _____

7.998

1.002

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

100206

Vouchere de vacanta

349.00C

336.00C

314.100

21.900

1003

Contribuții

558.00C

446.00C

426.570

19.430

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

558.00C

446.00C

426.570

19.430

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

33.861.000

32.523.00C

21.168.274

11.354.726

2001

Bunuri si servicii

5.006.000

4.394.000

2.498.470

1.895.530

200101

Furnituri de birou

190.000

179.000

112.327

66.673

200102

Materiale pentru curățenie

43.000

8.000

7.327

673

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

866.000

826.000

554.661

271.339

200104

Apa, canal si salubritate

85.000

84.000

30.670

53.330

200105

Carburanți si lubrifiant!

235.000

138.000

84.100

53.900

200106

Piese de schimb

25.000

25.000

1.413

23.587

200107

Transport

5.000

5.000

5.000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

655.000

750.000

487.674

262.326

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

496.000

330.000

206.724

123.276

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

2.406.000

2.049.000

1.013.574

1.035.426

2002

Reparații curente

440.000

1.583.000

340.658

1.242.342

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

755.000

395.000

93.632

301.368

200530

Alte obiecte de inventar

755.000

395.000

93.632

301.368

2006

Deplasări, detasari, transferări

305.000

220.000

97.495

122.505

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

130.000

65.000

43.173

21.827

200602

Deplasări in străinătate

175.000

155.000

54.322

100.678

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

610.000

544.000

483.800

60.200

2012

Consultanta si expertiza

140.000

140.000

23.800

116.200

2013

Pregătire profesionala

186.000

176.000

52.653

123.347

2014

Protecția muncii

130.000

87.000

43.867

43.133

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

0

țĂ Â

10.000

19.000

18.369

631

2030

Alte cheltuieli

26.279.000

24.965.000

17.515.530

7.449.470

203001

Reclama si publicitate

I L " . i v-ț .

k

100.000

100.000

51.958

48.042

203003

Prime de asigurare non-viata

10.000

203004

Chirii

2.073.000

2.002.000

1.168.397

833.603

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

W;

/

24.096.000

22.863.000

16.295.175

6.567.825

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE -

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

593.961.000

554.846.000

470.880.367

83.965.633

5101

Transferuri curente

' f //

593.961.000

554.846.000

470.880.367

83.965.633

510101

Transferuri către instituțiile publice

593.961.000

554.846.000

470.880.367

83.965.633

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3.125.000

3.125.000

1.825.000

1.300.000

5501

A. Transferuri interne

3.125.000

3.125.000

1.825.000

1.300.000

550118

Alte transferuri curente interne

3.125.000

3.125.000

1.825.000

1.300.000

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

1.659.000

200.000

185.379

14.621

5702

Ajutoare sociale                         /

1.659.000

200.000

185.379

14.621

570201

Ajutoare sociale in numerar          /

1.659.000

200.000

185.379

14.621

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI      /

31.895.000

31.778.000

26.591.028

5.186.972

5908

Programe pentru tineret

1.800.000

1.700.000

1.531.419

168.581

5915

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

30.000.000

30.000.000

24.983.517

5.016.483

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

OtREC

țx 95.000

78.000

76.092

1.908

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI S

RECUPERATE IN ANUL CURENT

A ^\\

-329.517

329.517

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

iARE

— rn 1

PRECEDENTI SI RECUPERATE

ȘlrXE--

JPE

<

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate


-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat


Denumire indicator


8501


850101


6802 01 10 1001 100101 100105 100113 100117 100130 1002 100206 1003 100307 20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200108


200109


200130


2002

2003

200301

2004

200401

200402

200404

2005

200501

200503

200530

2006

200601

200602

2012

2013

2014

2030

203001

203004

203030

51


IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariate in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca Drepturi de delegare

Indemnizații de hrana

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

Reparații curente

Hrana

Hrana pentru oameni

Medicamente si materiale sanitare Medicamente

Materiale sanitare

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări

Deplasări in străinătate Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala Protecția muncii Alte cheltuieli

Reclama si publicitate Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


5101

510101

55

5502


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

B. Transferuri curente in străinătateEXf W

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

1

2

3

4=2-3

-329.517

329.517

-329.517

329.517

-329.517

329.517

575.827.000

569.553.000

514.004.538

55.548.462

575.827.000

569.553.000

514.630.110

54.922.890

56.499.000

46.223.000

45.270.481

952.519

54.212.000

44.272.000

43.390.782

881.218

41.366.000

34.487.000

33.859.555

627.445

9.552.000

7.262.000

7.131.537

130.463

10.000

10.000

60

9.940

2.784.000

2.188.000

2.111.093

76.907

500.000

325.000

288.537

36.463

1.065.000

927.000

915.000

12.000

1.065.000

927.000

915.000

12.000

1.222.000

1.024.000

964.699

59.301

1.222.000

1.024.000

964.699

59.301

77.896.000

70.823.000

46.116.233

24.706.767

9.163.000

8.895.000

6.621.890

2.273.110

160.000

160.000

155.884

4.116

200.000

200.000

128.075

71.925

2.450.000

2.450.000

1.827.901

622.099

480.000

470.000

336.981

133.019

98.000

750.000

690.000

563.761

126.239

1.000.000

850.000

549.156

300.844

4.025.000

4.075.000

3.060.132

1.014.868

6.500.000

3.200.000

1.921.281

1.278.719

13.000.000

10.800.000

9.378.702

1.421.298

13.000.000

10.800.000

9.378.702

1.421.298

1.860.000

2.160.000

947.523

1.212.477

900.000

1.100.000

377.297

722.703

745.000

845.000

480.128

364.872

215.000

215.000

90.098

124.902

2.455.000

796.000

206.716

589.284

75.000

75.000

75.000

190.000

190.000

29.920

160.080

2.190.000

531.000

176.796

354.204

300.000

200.000

167.908

32.092

200.000

200.000

167.908

32.092

100.000

400.000

400.000

233.640

166.360

150.000

150.000

131.050

18.950

912.000

866.000

358.677

507.323

43.156.000

43.356.000

26.148.846

17.207.154

5.200.000

4.973.629

226.371

1.356.000

706.000

516.090

189.910

41.800.000

37.450.000

20.659.127

16.790.873

6.400.000

6.575.000

5.848.590

726.410

6.400.000

6.575.000

5.848.590

726.410

6.400.000

6.575.000

5.848.590

726.410

16.000

16.000

16.000CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate

-lei-

Capitol /

Credite bugetare

Plăti

Grupa / Titlu Articol! Alineat

Denumire indicator

inițiale

definitive

efectuate

Diferente

A

B

1

2

3

4=2-3

(către organizații internaționale)

16.000

16.000

16.000

550201

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

16.000

16.000

16.000

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

434.516.000

445.416.000

416.998.978

28.417.022

5702

Ajutoare sociale

434.516.000

445.416.000

416.998.978

28.417.022

570201

Ajutoare sociale in numerar

434.516.000

445.416.000

416.998.978

28.417.022

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

500.000

500.000

395.828

104.172

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

500.000

500.000

395.828

104.172

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-625.572

625.572

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-625.572

625.572

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-625.572

625.572

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

-625.572

625.572

700002

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

700002

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

336.404.000

325.132.000

189.248.008

135.883.992

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

217.744.000

228.224.000

151.249.426

76.974.574

01

CHELTUIELI CURENTE

217.744.000

228.224.000

151.369.774

76.854.226

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

13.800.000

12.792.000

12.577.707

214.293

1001

Cheltuieli salariate in bani

13.216.000

12.297.000

12.092.870

204.130

100101

Salarii de baza

10.867.000

10.489.000

10.350.254

138.746

100105

Sporuri pentru condiții de munca

1.490.000

1.216.000

1.163.412

52.588

100106

Alte sporuri

183.000

71.000

63.783

7.217

100113

Drepturi de delegare

5.000

100117

Indemnizații de hrana

655.000

519.000

515.421

3.579

100130

Alte drepturi salariale in bani

-7

16.000

2.000

2.000

1002

Cheltuieli salariale in natura

284.000

217.000

214.215

2.785

100206

Vouchere de vacanta                 <2 _

284.000

217.000

214.215

2.785

1003

Contribuții                             Zp

300.000

278.000

270.622

7.378

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

• î >

300.000

278.000

270.622

7.378

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

|   112.755.000

112.251.000

57.514.135

54.736.865

2001

Bunuri si servicii

3.711.000

3.792.000

2.660.971

1.131.029

200101

Furnituri de birou

*

/    165.000

143.000

131.131

11.869

200102

Materiale pentru curățenie                   se

— 7 zZ

55.000

41.000

33.208

7.792

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

/ //

470.000

608.000

486.591

121.409

200104

Apa, canal si salubritate                  /

133.000

93.000

64.013

28.987

200105

Carburanți si lubrifiant!                   /    /

65.000

45.000

30.000

15.000

200106

Piese de schimb                    /    /

50.000

30.000

14.243

15.757

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,        j ‘ ?

internet

225.000

233.000

200.692

32.308

200109

Materiale si prestări de servicii cu         /

caracter funcțional

1.068.000

879.000

575.489

303.511

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

1.480.000

1.720.000

1.125.604

594.396

2002

Reparații curente

1.500.000

1.261.000

795.193

465.807

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

150.000

85.000

76.355

8.645

200530

Alte obiecte de inventar                     —

150.000

85.000

76.355

8.645

2006

200602

2011

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări in străinătate

Cârti, publicații si materiale                     DIREGI**

Consultanta si expertiza                     aunPTNW   '/

40.000

40.000

2012

|l          5.000

7      813.000

15.000

220.000

9.625

144.350

5.375

75.650

2013

“regatire profesionala                 v?'

21.000

2.000

1.478

522

2014

Protecția muncii

15.000

, 3.000

794

2.206

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate


-lei-

Capitol /

Credite

bugetare

Plăti

Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

inițiale

definitive

efectuate

A

B

1

2

3

2030

Alte cheltuieli

106.500.00C

106.873.000

53.825.369

203003

Prime de asigurare non-viata

225.00C

1.025.000

224.532

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

106.275.00C

105.848.000

53.600.837

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

90.494.000

102.463.000

80.584.742

5101

Transferuri curente

90.494.000

102.463.000

80.584.742

510101

Transferuri către instituțiile publice

90.494.000

102.463.000

80.584.742

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

200.000

200.000

178.197

5702

Ajutoare sociale

200.000

200.000

178.197

570201

Ajutoare sociale in numerar

200.000

200.000

178.197

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

495.000

518.000

514.993

5917

Despăgubiri civile

350.000

368.000

366.313

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

145.000

150.000

148.680

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-120.348

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-120.348

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-120.348

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

-120.348

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

118.660.000

96.908.000

37.998.582

01

CHELTUIELI CURENTE

107.198.000

85.659.000

26.754.385

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

81.007.000

65.637.000

14.363.385

2001

Bunuri si servicii

1.000.000

810.000

548.000

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

1.000.000

810.000

548.000

2012

Consultanta si expertiza Alte cheltuieli

161.000

161.000

2030

79.846.000

64.666.000

13.815.385

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 4^-

79.846.000

64.666.000

13.815.385

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAÎI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

26.191.000

20.022.000

12.391.000

5101

Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice

26.191.000

20.022.000

12.391.000

510101

v 26.191.000

20.022.000

12.391.000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE               x

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE / / //

11.462.000

11.249.000

11.244.197

81

11.462.000

11.249.000

11.244.197

8101

Rambursări de credite externe             /   ///

11.462.000

11.249.000

11.244.197

810101

Rambursări de credite externe contractate / de ordonatorii de credite                        /

11.462.000

11.249.000

11.244.197

800002

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE    /  //

1.752.743.000

1.845.678.000

1.131.686.054

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE            / \

813.427.000

610.487.000

366.440.283

01

CHELTUIELI CURENTE            ' /

800.000.000

574.000.000

330.413.280

40

TITLUL IV SUBVENȚII                /

800.000.000

574.000.000

330.413.280

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

800.000.000

574.000.000

330.413.280

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

13.427.000

36.487.000

36.027.003

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

13.427.000

36.487.000

36.027.003

8101

Rambursări de credite externe

2.427.000

2.287.000

2.267.316

810101

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

2.427.000

2.287.000

2.267.316

8102

810205

8302

Rambursări de credite interne

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale                  [ Ss           -

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PJSCKÎlglt^a^ >

<    11.000.000

11.000.000

Ș

34.200.000

34.200.000

33.759.687

33.759.687

8302

01           |(

SI VANATOARE                  ^G^

CHELTUIELI CURENTE                           .

7 5.662.000

5.662.000

5.640.000

5.640.000

5.217.004

5.242.1511


Diferente


4=2-3


53.047.631

800.468

52.247.163

21.878.258

21.878.258

21.878.258

21.803

21.803

21.803

3.007

1.687

1.320

120.348


120.348

120.348

120.348 58.909.418 58.904.615 51.273.615 262.000

262.000 161.000 50.850.615 50.850.615

7.631.000 7.631.000 7.631.000 4.803 4.803 4.803

4.803 713.991.946 244.046.717 243.586.720 243.586.720

243.586.720

459.997 459.997 19.684

19.684 440.313

440.313

422.996 397.849


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate


-lei-

Capitol / Grupa I Titlu Articol / Alineat


Denumlre indicator


10 1001 100101 100105 100106 100117 1002 100206 1003 100307 20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200108


200109


200130


2002

2005 200501

200530

2006 200601 2011


2012

2013

2014

2030

203003

203030 59 5917 84


85


8501


850101


8402 01 10 1001 100101 100105 100110 100113


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri

Indemnizații de hrana

Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detasari, transferări Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii Alte cheltuieli

Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Despăgubiri civile

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SF) TRANSPORTURI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAI Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca Fond pentru posturi ocupate prin currivT Drepturi de delegare933.

910.

21.

20.

16.

1.Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

nitiale

definitive

1

2

3

4=2-3

3.722.00C

3.722.000

3.695.323

26.677

3.582.00C

3.569.000

3.552.301

16.699

2.900.000

2.850.000

2.844.903

5.097

430.000

427.000

425.841

1.159

85.000

113.000

103.190

9.810

167.000

179.000

178.367

633

70.000

65.000

64.385

615

70.000

65.000

64.385

615

70.000

88.000

78.637

9.363

70.000

88.000

78.637

9.363

1.940.000

1.916.000

1.544.828

371.172

1.468.000

1.518.000

1.201.332

316.668

10.000

10.000

9.116

884

10.000

8.000

7.777

223

35.000

31.000

28.415

2.585

20.000

12.000

11.446

554

100.000

129.000

119.837

9.163

20.000

33.000

9.645

23.355

65.000

60.000

58.755

1.245

858.000

798.000

562.972

235.028

350.000

437.000

393.369

43.631

100.000

129.000

117.190

11.810

100.000

62.000

54.672

7.328

10.000

10.000

2.856

7.144

90.000

52.000

51.816

184

30.000

3.000

2.072

928

30.000

3.000

2.072

928

2.000

25.000

22.000

20.920

1.080

45.000

18.000

14.801

3.199

25.000

44.000

36.556

7.444

145.000

120.000

97.285

22.715

65.000

58.000

35.563

22.437

80.000

62.000

61.722

278

2.000

2.000

2.000

2.000

-25.147

25.147

-25.147

25.147

-25.147

25.147

-25.147

25.147

1.654.000

1.228.801.000

760.028.767

468.772.233

.023.000

1.206.622.000

738.480.213

468.141.787

.223.000

22.225.000

22.099.461

125.539

.139.000

21.240.000

21.149.331

90.669

.386.000

18.073.000

18.006.848

66.152

.790.000

1.724.000

1.716.686

7.314

310.000

100.000

99.104

896

4.000

-CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

100117

Indemnizații de hrana

1.316.00C

1.107.000

1.100.152

6.848

100130

Alte drepturi salariate in bani

333.00C

236.000

226.541

9.459

1002

Cheltuieli salariate in natura

511.00C

511.000

479.300

31.700

100206

Vouchere de vacanta

511.00C

511.000

479.300

31.700

1003

Contribuții

573.00C

474.000

470.830

3.170

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

573.000

474.000

470.830

3.170

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

87.844.000

81.416.000

33.629.024

47.786.976

2001

Bunuri si servicii

16.920.000

13.880.000

8.131.723

5.748.277

200101

Furnituri de birou

100.000

100.000

96.802

3.198

200102

Materiale pentru curățenie

10.000

10.000

7.934

2.066

200103

încălzit, iluminat si torta motrica

500.000

750.000

676.841

73.159

200104

Apa, canal si salubritate

100.000

90.000

79.062

10.938

200105

Carburanți si lubrifiant!

600.000

750.000

740.465

9.535

200106

Piese de schimb

60.000

60.000

47.155

12.845

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

100.000

100.000

73.089

26.911

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

15.300.000

11.870.000

6.284.315

5.585.685

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

150.000

150.000

126.060

23.940

2002

Reparații curente

70.000.000

66.221.000

24.810.139

41.410.861

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

500.000

1.010.000

510.839

499.161

200501

Uniforme si echipament

150.000

150.000

150.000

200530

Alte obiecte de inventar

350.000

860.000

510.839

349.161

2006

Deplasări, detasari, transferări

5.000

5.000

5.000

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

5.000

5.000

5.000

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

1.000

1.000

500

500

2012

Consultanta si expertiza

150.000

50.000

15.000

35.000

2013

Pregătire profesionala

50.000

10.000

6.107

3.893

2014

Protecția muncii

200.000

220.000

144.273

75.727

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

5.000

5.000

690

4.310

2030

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Chirii                                                                         '

13.000

14.000

9.753

4.247

203001

203004

5.000

/      6.000

5.000

7.000

2.000

6.753

3.000

247

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                   / /.

2.000

2.000

1.000

1.000

40

TITLUL IV SUBVENȚII               / ~J 7/

800.000.000

1.102.005.000

681.851.820

420.153.180

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor             /'

de preț si tarif                                      /

800.000.000

1.102.005.000

681.851.820

420.153.180

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA /

300.000

320.000

317.922

2.078

5702

Ajutoare sociale                     /    '7

300.000

320.000

317.922

2.078

570201

Ajutoare sociale in numerar

300.000

320.000

317.922

2.078

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

656.000

656.000

581.986

74.014

5917

Despăgubiri civile

300.000

300.000

263.565

36.435

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

OPERAȚIUNI FINANCIARE

356.000

356.000

318.421

37.579

79

23.631.000

22.179.000

22.174.308

4.692

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

23.631.000

22.179.000

22.174.308

4.692

8101

Rambursări de credite externe

23.631.000

22.179.000

22.174.308

4.692

810101

Rambursări de credite externe contractă

84

de ordonatorii de credite                                   ,

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN AN t £ P

PRECEDENTI SI RECUPERATOR BUGETARĂ

A 23.631.000

22.179.000

22.174.308

4.692

85

IN ANUL CURENT         V.

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

-625.754

625.754

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate

-lei-

Capitol /

Credite bugetare

Plăti

Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

inițiale

definitive

efectuate

Diferente

A

B

1

2

3

4=2-3

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-625.754

625.754

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-625.754

625.754

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

-625.754

625.754

8702

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

750.000

750.000

01

CHELTUIELI CURENTE

750.000

750.000

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

750.000

750.000

2030

Alte cheltuieli

750.000

750.000

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

750.000

750.000

10296

excedent/deficit sect funct

5.886.702

-5.886.702

5002

TOTAL CHELTUIELI-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

2.533.080.200

1.714.349.200

1.013.559.480

700.789.720

01

CHELTUIELI CURENTE

986.813.200

420.418.200

247.278.789

173.139.411

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

197.971.000

158.314.000

117.665.377

40.648.623

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

158.353.000

132.121.000

28.466.800

103.654.200

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

630.489.200

129.983.200

101.146.612

28.836.588

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.537.503.000

1.334.222.000

808.631.051

525.590.949

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.520.703.000

1.260.973.000

751.291.291

509.681.709

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

16.800.000

73.249.000

57.339.760

15.909.240

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

8.764.000

8.764.000

8.760.006

3.994

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

8.764.000

8.764.000

8.760.006

3.994

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-49.055.000

-51.110.366

2.055.366

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-49.055.000

-51.110.366

2.055.366

510002

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

60.025.000

46.572.000

16.322.267

30.249.733

“1102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

31.648.000

22.895.000

9.398.577

13.496.423

01

CHELTUIELI CURENTE

77.000

77.000

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN f

'uf 1

\

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

77.000

77.000

5830

Mecanismul pentru interconectarea         /..

r

Europei                               /

77.000

77.000

583003

Cheltuieli neeligibile                        /

77.000

77.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL            /

//

31.648.000

25.455.000

12.055.678

13.399.322

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE /

31.648.000

25.455.000

12.055.678

13.399.322

7101

Active fixe                            k f

31.648.000

25.455.000

12.055.678

13.399.322

710101

Construcții                               '/

21.740.000

16.941.000

10.000.000

6.941.000

710102

Mașini, echipamente si mijloace de      /

transport

5.193.000

5.122.000

1.902.644

3.219.356

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

863.000

863.000

153.034

709.966

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

3.852.000

2.529.000

2.529.000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-2.637.000

-2.657.101

20.101

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

c itesjPRt

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

RECȚIA 3RAMARE 3>]|

-2.637.000

-2.657.101

20.101

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

Șl

XECUJ1E

recuperate in anul curent

GETARÂ ^7/

-2.637.000

-2.657.101

20.101

850102

3lati efectuate in anii precedenti si

*/7

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate

-lei-

Capitol /

Credite bugetare

Plăti

Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

inițiale

definitive

efectuate

Diferente

A

B

1

2

3

4=2-3

recuperate in anul curent (SD)

-2.637.000

-2.657.101

20.101

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

28.377.000

23.677.000

6.923.690

16.753.310

01

CHELTUIELI CURENTE

28.377.000

28.677.000

11.923.690

16.753.310

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

140.000

140.000

87.024

52.976

5102

Transferuri de capital

140.000

140.000

87.024

52.976

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

140.000

140.000

87.024

52.976

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

28.237.000

28.537.000

11.836.666

16.700.334

5501

A. Transferuri interne

28.237.000

28.537.000

11.836.666

16.700.334

550142

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomuni-tare

28.237.000

28.537.000

11.836.666

16.700.334

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-5.000.000

-5.000.000

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-5.000.000

-5.000.000

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

-5.000.000

-5.000.000

850102

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SD)

-5.000.000

-5.000.000

600002

Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

600002

SIGURANȚA NAȚIONALA

58.152.000

52.244.000

49.172.201

3.071.799

6002

APARARE

2.814.000

353.000

353.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.814.000

353.000

353.000

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.814.000

353.000

353.000

7101

Active fixe

2.814.000

353.000

353.000

710101

Construcții

2.462.000

1.000

1.000

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

262.000

262.000

262.000

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                   _

72.000

72.000

72.000

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

18.000

18.000

18.000

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

55.338.000

51.891.000

49.172.201

2.718.799

01

CHELTUIELI CURENTE

/    4.485.000

2.357.000

1.525.434

831.566

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE^-x > ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri de capital                   /   / /

4.485.000

2.357.000

1.525.434

831.566

5102

4.485.000

2.357.000

1.525.434

831.566

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice                               /A

4.485.000

2.357.000

1.525.434

831.566

70

CHELTUIELI DE CAPITAL              (fi

50.853.000

49.534.000

47.646.767

1.887.233

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE      Z

50.853.000

49.534.000

47.646.767

1.887.233

7101

Active fixe                           V /

50.853.000

49.534.000

47.646.767

1.887.233

710101

Construcții                                / I

1.239.000

3.000

3.000

710102

Mașini, echipamente si mijloace de j transport                           /

49.548.000

49.530.000

47.646.767

1.883.233

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

66.000

1.000

1.000

650002

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

325.339.200

289.472.200

153.393.574

136.078.626

6502

NVATAMANT

68.473.000

26.789.000

18.902.929

7.886.071

01

CHELTUIELI CURENTE

1.775.000

485.000

189.739

295.261

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE U^E^TI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri de capital             llȘ

Alte transferuri de capital către       Șierpvm?f = S

instituții publice                                  &>//

1.775.000

402.000

166.750

235.250

5102

510229

1.775.000

402.000

166.750

235.250

1.775JD0pl

__f 4O2.QQq|.

—466750

235.250

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate


-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


58


5815

581501

581503

70

71

7101

710101

>02

01

51

5102

510228


70

71 7101 710101 710102

710103

710130

7103

79

81 8104


6702 01 51

5102 510229

70

71 7101 710101 710102

710103

710130

7103

79 81 8104


Denumire indicator


Credite bugetare                 Plăti

inițiale            definitive efectuate


1                   2                   3


Diferente


TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Alte programe comunitare finanțate in

perioada 2014-2020

Finanțarea naționala

Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

SANATATE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri de capital

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

Reparații capitale aferente activelor fixe

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri de capital

Alte transferuri de capital către

instituții publice

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

Reparații capitale aferente activelor fixe

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

Rambursarea imprumuturilor contractate


83.000sugetafu


83.000

43.000

40.000

66.698.000

26.304.000

66.698.000

26.304.000

66.698.000

26.304.000

66.698.000

26.304.000

101.941.000

187.359.000

27.243.000

85.360.000

27.243.000

85.360.000

27.243.000

85.360.000

27.243.000

85.360.000

74.686.000

101.987.000

74.686.000

101.987.000

74.686.000

101.487.000

56.135.000

54.214.000

6.284.000

38.358.000

79.000

79.000

12.188.000

8.836.000

500.000

12.000

12.000

12.000

12.000


22.989

22.989

8.429

14.560

18.713.190

18.713.190

18.713.190

18.713.190

108.890.848

74.838.175

74.838.175

74.838.175


74.838.175

34.041.006

34.041.006

34.041.006

21.156.797

11.737.776


1.146.433


11.667

11.667


12.000

65.410.000

16.577.000


16.577.000

16.577.000


16.577.000

49.087.000

49.087.000

48.917.000

42.665.000


2.949.000


266.000


3.037.000


170.000

8.746.000

8.746.000


11.667

23.914.852

12.496.177

12.496.177

12.496.177

12.496.177

11.675.408

11.675.408

11.586.858

11.343.858

128.284

55.269

59.447

88.550

8.743.267

8.743.26760.011

60.011

34.571

25.440

7.590.810

7.590.810

7.590.810

7.590.810

78.468.152

10.521.825

10.521.825

10.521.825


10.521.825

67.945.994

67.945.994

67.445.994

33.057.203

26.620.224

79.000

7.689.567

500.000

333

333


333

41.495.148

4.080.823

4.080.823

4.080.823

4.080.823

37.411.592

37.411.592

37.330.142

31.321.142

2.820.716

210.731


2.977.553

81.450

2.733

2.733CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

pentru finanțarea proiectelor cu

finanțare UE

8.746.00C

8.746.00C

8.743.267

2.733

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-9.000.000

-9.000.000

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-9.000.000

-9.000.000

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-9.000.000

-9.000.000

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-9.000.000

-9.000.000

102

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

28.173.200

9.914.200

1.684.945

8.229.255

01

CHELTUIELI CURENTE

387.200

212.200

56.149

156.051

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

330.000

155.000

155.000

5102

Transferuri de capital

330.000

155.000

155.000

510229

Alte transferuri de capital către

instituții publice

330.000

155.000

155.000

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

57.200

57.200

56.149

1.051

5815

Alte programe comunitare finanțate in

perioada 2014-2020

57.200

57.200

56.149

1.051

581501

Finanțarea naționala

24.200

24.200

23.165

1.035

581502

Finanțare externa nerambursabila

33.000

33.000

32.984

16

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

27.786.000

9.702.000

1.628.796

8.073.204

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

27.786.000

9.702.000

1.628.796

8.073.204

7101

Active fixe

27.786.000

9.702.000

1.628.796

8.073.204

710101

Construcții

27.083.000

9.005.000

932.786

8.072.214

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

679.000

677.000

676.010

990

710130

Alte active fixe                                 ___--

(inclusiv reparații capitale)

24.000

20.000

20.000

00002

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

700002

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

772.921.000

507.622.000

416.621.288

91.000.712

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

503.161.000

365.592.000

315.506.740

50.085.260

01

CHELTUIELI CURENTE

124.721.000

50.512.000

28.360.817

22.151.183

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE             xn /

124.721.000

50.512.000

28.360.817

22.151.183

5102

Transferuri de capital                    / j//

124.721.000

50.512.000

28.360.817

22.151.183

510229

Alte transferuri de capital către          / / y

instituții publice                     / //

124.721.000

50.512.000

28.360.817

22.151.183

70

CHELTUIELI DE CAPITAL         / Z/Z

378.440.000

321.684.000

293.749.567

27.934.433

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE / ZZ

378.440.000

321.684.000

293.749.567

27.934.433

7101

Active fixe                           ( // \

358.340.000

321.574.000

293.749.567

27.824.433

710101

Construcții                           y /   1

342.682.000

310.503.000

291.626.539

18.876.461

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)          !/

15.658.000

11.071.000

2.123.028

8.947.972

7103

Reparații capitale aferente activelor

fixe

20.100.000

110.000

110.000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

0

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-6.604.000

-6.603.644

-356

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT                       oțREc f

*

-6.604.000

-6.603.644

-356

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si            [[>« o proGW

recuperate in anul curent                           ȘI.B®

JT1E £??//

-6.604.000

-6.603.644

-356

850102

3lati efectuate in anii precedenti si                     D

* //

•___

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate

-lei-

Capitol /

Credite bugetare

Plăti

Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

inițiale

definitive

efectuate

Diferente

A

B

1

2

3

4=2-3

recuperate in anul curent (SD)

-6.604.000

-6.603.644

-356

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

269.760.000

142.030.000

101.114.548

40.915.452

01

CHELTUIELI CURENTE

257.297.000

132.366.000

101.234.733

31.131.267

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

8.302.000

2.811.000

191.000

2.620.000

5102

Transferuri de capital

8.302.000

2.811.000

191.000

2.620.000

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

8.302.000

2.811.000

191.000

2.620.000

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

248.995.000

129.555.000

101.043.733

28.511.267

5803

Programe din Fondul de Coeziune(FC)

248.995.000

129.555.000

101.043.733

28.511.267

580301

Finanțarea naționala

51.173.000

37.394.000

32.997.403

4.396.597

580302

Finanțarea externa nerambursabila

150.672.000

68.478.000

50.300.723

18.177.277

580303

Cheltuieli neeligibile

47.150.000

23.683.000

17.745.607

5.937.393

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

12.463.000

9.664.000

488.055

9.175.945

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

12.463.000

9.664.000

488.055

9.175.945

7101

Active fixe

12.463.000

9.664.000

488.055

9.175.945

710101

Construcții

9.509.000

7.660.000

187.432

7.472.568

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

2.954.000

2.004.000

300.623

1.703.377

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-608.240

608.240

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-608.240

608.240

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-608.240

608.240

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)

-608.240

608.240

800002

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

1.316.643.000

818.439.000

378.050.150

440.388.850

8002

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERC

ALE**

^002

SI DE MUNCA CHELTUIELI CURENTE

4.038.000

01

4.038.000

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

4.038.000

5501

A. Transferuri interne                      Zj J

4.038.000

550113

Programe de dezvoltare                 /

/ zz

4.038.000

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE         /

99.264.000

73.751.000

23.591.687

50.159.313

01

CHELTUIELI CURENTE            /

/

74.997.000

38.764.000

13.030.134

25.733.866

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI     /   / Z

74.997.000

38.764.000

13.030.134

25.733.866

5501

A. Transferuri interne                /    [/

74.997.000

38.764.000

13.030.134

25.733.866

550112

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de l / stat

74.997.000

38.764.000

13.030.134

25.733.866

70

CHELTUIELI DE CAPITAL        V

24.267.000

34.987.000

11.504.478

23.482.522

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE '

24.267.000

12.138.000

264.718

11.873.282

7101

Active fixe

24.267.000

12.138.000

264.718

11.873.282

710101

Construcții

24.157.000

12.010.000

255.458

11.754.542

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

110.000

128.000

9.260

118.740

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

22.849.000

11.239.760

11.609.240

7201

Active financiare

22.849.000

11.239.760

11.609.240

720101

Participare la capitalul social al

84

societăților comerciale

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII            /

22.849.000

11.239.760

11.609.240

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Ui* ■« 3 Wc.

DIRECȚIA

O PROGRAMARE Ș:’

S SI EXECUȚIE £■<>

)

-942.925

942.925

85

Titlul XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

Z bugetară ~ț

//

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate

-lei-

Capitol /

Credite bugetare

Plăti

Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire Indicator

inițiale

definitive

efectuate

Diferente

A

B

1

2

3

4=2-3

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-942.925

942.925

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-942.925

942.925

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)

-942.925

942.925

8302

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA

8302

SIVANATOARE

338.000

154.000

150.454

3.546

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

338.000

154.000

150.454

3.546

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

338.000

154.000

150.454

3.546

7101

Active fixe

338.000

154.000

150.454

3.546

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

148.000

74.000

73.104

896

710130

Alte active fixe

190.000

80.000

77.350

2.650

8402

TRANSPORTURI

1.213.003.000

744.534.000

354.308.009

390.225.991

01

CHELTUIELI CURENTE

432.518.000

65.031.000

3.623.741

61.407.259

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

51.081.000

64.820.000

3.600.000

61.220.000

5501

A. Transferuri interne

51.081.000

64.820.000

3.600.000

61.220.000

550112

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

51.081.000

64.820.000

3.600.000

61.220.000

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

381.437.000

211.000

23.741

187.259

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

381.437.000

211.000

23.741

187.259

580101

Finanțarea naționala

60.169.000

41.000

2.723

38.277

580102

Finanțarea externa nerambursabila

240.614.000

114.000

10.890

103.110

580103

Cheltuieli neeligibile

80.654.000

56.000

10.128

45.872

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

780.479.000

705.311.000

376.977.652

328.333.348

71

763.679.000

654.911.000

330.877.652

324.033.348

7101

Active fixe                                   y'"'

756.842.000

647.131.000

327.184.131

319.946.869

710101

Construcții                                f

283.675.000

181.168.000

115.230.809

65.937.191

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport                               / 1 /■/

460.897.000

460.962.000

207.557.429

253.404.571

710130

Alte active fixe                             /    / ZZ |

12.270.000

5.001.000

4.395.893

605.107

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe                                     //

6.837.000

7.780.000

3.693.521

4.086.479

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE /   //

16.800.000

50.400.000

46.100.000

4.300.000

7201

Active financiare                      | A

16.800.000

50.400.000

46.100.000

4.300.000

720101

Participare la capitalul social al        \ / 1

societăților comerciale                  /

16.800.000

50.400.000

46.100.000

4.300.000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE        /

6.000

6.000

5.072

928

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

6.000

6.000

5.072

928

8104

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

6.000

6.000

5.072

928

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-25.814.000

-26.298.456

484.456

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT                       (c.

Plăti efectuate in anii precedenti si               DIRECȚIA c-

-25.814.000

-26.298.456

484.456

8501

G

recuperate in anul curent                  S PROGRAMARE

Plăti efectuate in anii precedenti si       uj 3 bugetarT

recuperate in anul curent (SD)          V" *

X * <

-25.814.000

-26.298.456

484.456

850102

-25.814.000

-26.298.456

484.456

990297

sxcedent/deficit sectdezv

Z -43.879.000

-43.879.000

_

-42.850.429

-1.028.571

ANEXA3

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, subcapitole si paragrafe

-lei-

Prevederi

Prevederi

Incasa ri

Capitol /

Denumire indicator

bugetare

bugetare

realizate

Diferente

Subcapitol

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=3-2

000110

TOTAL VENITURI

3.076.194.000

2.875.458.000

2.280.958.110

-594.499.890

000210

I. VENITURI CURENTE

1.270.258.000

1.152.829.000

957.596.108

-195.232.892

290010

C. VENITURI NEFISCALE

1.270.258.000

1.152.829.000

957.596.108

-195.232.892

300010

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

147.000

150.000

127.668

-22.332

3010

VENITURI DIN PROPRIETATE

147.000

150.000

127.668

-22.332

301005

Venituri din concesiuni si închirieri

147.000

150.000

127.668

-22.332

30100530

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

147.000

150.000

127.668

-22.332

330010

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

1.270.111.000

1.152.679.000

957.468.440

-195.210.560

3310

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI

1.269.933.000

1.150.874.000

955.666.733

-195.207.267

331008

Venituri din prestări de servicii

3.026.000

2.825.000

2.551.477

-273.523

331020

Venituri din cercetare

2.314.000

2.314.000

2.255.678

-58.322

331021

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

1.005.791.000

928.290.000

762.340.281

-165.949.719

331030

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

110.153.000

119.836.000

103.807.682

-16.028.318

331031

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii

13.789.000

356.000

223.964

-132.036

331050

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

r

134.860.000

97.253.000

84.487.651

-12.765.349

3610

DIVERSE VENITURI

1.000

1.000

-1.000

361050

Alte venituri

O __

1.000

1.000

-1.000

3710

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAȚX

SUBVENȚIILE

■ X /

/ \ 177.000

1.804.000

1.801.707

-2.293

>71001

Donații si sponsorizări

177.000

1.784.000

1.781.707

-2.293

371003

Varsaminte din secțiunea de funcționare

/ //

l\ /

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-1.566.000

-3.798.000

-2.832.346

965.654

371004

Varsaminte din secțiunea de funcționare

1.566.000

3.798.000

2.832.346

-965.654

371050

Alte transferuri voluntare

20.000

20.000

390010

II. VENITURI DIN CAPITAL

1.000

615

-385

3910

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR B

DNURI

1.000

615

-385

391001

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

1.000

615

-385

400010

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

170.092.000

158.757.000

507.297

-158.249.703

4010

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR

ACORDATE

170.092.000

158.757.000

507.297

-158.249.703

401015

Sume utilizate din excedentul anului

401015

precedent pentru efectuarea de cheltuieli

170.092.000

158.157.000

-158.157.000

40101501

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

150.562.000

135.675.000

-135.675.000

40101502

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

19.530.000

22.482.0Qft

-22.482.000

bugete

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019


Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, subcapitole si paragrafe

-lei-


Capitol /                  Denumire indicator

Subcapitol                      B


401016

410010

4210

421070


4310

431009

431010


431014


431016


Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata IV. SUBVENȚII

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT Subvenții de la bugetul de stat către instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nermabursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII Subvenții pentru instituții publice Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate


43101601


431019

431033


4810


Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate Subvenții pentru instituții publice Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI


Prevederi bugetare inițiale î


1.613.631.000

1.093.000


1.093.000

1.612.538.000

848.646.000


35.258.000


27.216.000


27.000


Prevederi bugetare definitive 2


600.000

1.553.225.000

893.000


893.000

1.552.332.000

803.855.000


34.896.000


41.158.000


44.202.000


Incasari realizate


507.297

1.315.497.559

270.031


270.031

1.315.227.528

676.143.357


19.178.358


31.997.827


42.840.346


Diferente


4=3-2

0 -92.703 -237.727.441 -622.969


-622.969

-237.104.472

-127.711.643


-15.717.642


-9.160.173


-1.361.654530.663.000


44.202.000

72.954.000


42.840.346

42.827.204


-1.361.654

-30.126.796


555.267.000


502.240.436


-53.026.564


481002

48100201

48100202

48100203

481016

48101603

000110

000210

290010

300010

3010

301005

30100530


AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Fondul Social European(FSE) Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori Prefinantare Alte facilitat! si instrumente postaderare

PrefinantariTOTAL VENITURI-SECTIUNEA FUNCȚIONARE

22.213.000

21.129.000

4.161.000

1.559.000

15.409.000

1.084.000

1.084.000

2.833.821.000


I. VENITURI CURENTE

C. VENITURI NEFISCALE

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

VENITURI DIN PROPRIETATE

Venituri din concesiuni si inchirieri Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile


1.268.692.000

1.268.692.000

147.000

147.000

147.000


10.646.000

9.541.000

3.689.000

1.559.000

4.293.000

1.105.000

1.105.000

2.678.724.000

1.149.031.000

1.149.031.000

150.000

150.000

150.000


7.356.531

6.271.653

1.010.795

671.028

4.589.830

1.084.878

1.084.878

2.152.325.913

954.763.762

954.763.762

127.668

127.668

127.668


-3.289.469

-3.269.347

-2.678.205

-887.972

296.830

-20.122

-20.122

-526.398.087

-194.267.238

-194.267.238

-22.332

-22.332

-22.332/<?*? DIRECȚIA

PROGRAMARE ga jȘ, Șl EXECUȚIE BUGETARĂ


Capitol / Subcapitol


330010

3310


331008

331020

331021


<531030


331031


331050


3610

361050

3710


371001

371003


371050

400010

4010


,01015


40101501


410010

4310

431009

431010


431033


000110

000210

290010

330010

3710


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, subcapitole si paragrafe


-lei-


Denumire indicator


publice

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

Venituri din prestări de servicii Venituri din cercetare

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati DIVERSE VENITURI Alte venituri TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE Donații si sponsorizări Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local Alte transferuri voluntare

 • III. OPERAȚIUNI FINANCIARE INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

 • IV. SUBVENȚII SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAT! Subvenții pentru instituții publice Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salarialeTOTAL VENITURI-SECTIUNEA DEZVOLTARE

I. VENITURI CURENTE

C. VENITURI NEFISCALE

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE


Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Incasari realizate

Diferente

1

2

3

4=3-2

147.000

150.000

127.668

-22.332

1.268.545.000

1.148.881.000

954.636.094

-194.244.906

1.269.933.000

1.150.874.000

955.666.733

-195.207.267

3.026.000

2.825.000

2.551.477

-273.523

2.314.000

2.314.000

2.255.678

-58.322

1.005.791.000

928.290.000

762.340.281

-165.949.719

110.153.000

119.836.000

103.807.682

-16.028.318

13.789.000

356.000

223.964

-132.036

134.860.000

97.253.000

84.487.651

-12.765.349

1.000

1.000

-1.000

1.000

1.000

-1.000

-1.389.000

-1.994.000

-1.030.639

963.361

177.000

1.784.000

1.781.707

-2.293

-1.566.000

-3.798.000

-2.832.346

965.654

20.000

20.000

150.562.000

135.675.000

-135.675.000

150.562.000

135.675.000

-135.675.000

150.562.000

135.675.000

-135.675.000

V

7

150.562.000

135.675.000

-135.675.000

1.414.567.000

1.394.018.000

1.197.562.151

-196.455.849

1.414.567.000

1.394.018.000

1.197.562.151

-196.455.849

848.646.000

803.855.000

676.143.357

-127.711.643

35.258.000

34.896.000

19.178.358

-15.717.642

530.663.000

555.267.000

502.240.436

-53.026.564

242.373.000

196.734.000

128.632.197

-68.101.803

1.566.000

3.798.000

2.832.346

-965.654

1.566.000

3.798.000

2.832.346

-965.654

1.566.000

3.798.000

2.832.346

-965.654

1.566.000

3.798.00?

5c?Pil??ț£-346

-965.654

DIRECȚIA

s PROGRAMARE gX

Șl EXECUȚIE BUGETARĂCapitol / Subcapitol


371004

390010

3910

391001


400010

4010


401015


40101502


401016


410010

4210

421070


4310

431014


+31016


43101601


431019

4810


481002

48100201


48100202


48100203

481016


48101603


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, subcapitole si paragrafe


Denumire indicator


Varsaminte din secțiunea de funcționare

 • II. VENITURI DIN CAPITAL

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

 • III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

Sume utilizate de administrațiile

locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

 • IV. SUBVENȚII

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

Subvenții de la bugetul de stat către instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nermabursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate Subvenții pentru instituții publice

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Fondul Social European(FSE)

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori Prefinantare

Alte facilitați si instrumente postaderare

Prefinantari
-lei-


Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Incasa ri realizate

Diferente

1

2

3

4=3-2

1.566.000

3.798.000

2.832.346

-965.654

1.000

615

-385

1.000

615

-385

1.000

615

-385

19.530.000

23.082.000

507.297

-22.574.703

19.530.000

23.082.000

507.297

-22.574.703

19.530.000

22.482.000

-22.482.000

19.530.000

22.482.000

-22.482.000

600.000

507.297

-92.703

199.064.000

159.207.000

117.935.408

-41.271.592

1.093.000

893.000

270.031

-622.969

1.093.000

893.000

270.031

-622.969

197.971.000

158.314.000

117.665.377

-40.648.623

27.216.000

41.158.000

31.997.827

-9.160.173

27.000

44.202.000

42.840.346

-1.361.654

27.000

44.202.000

42.840.346

-1.361.654

170.728.000

72.954.000

42.827.204

-30.126.796

22.213.000

10.646.000

7.356.531

-3.289.469

21.129.000

9.541.000

6.271.653

-3.269.347

4.161.000

3.689.000

1.010.795

-2.678.205

1.559.000

1.559.000

671.028

-887.972

15.409.000

4.293.000

4.589.830

296.830

1.084.000

1.105.000

1.084.878

-20.122

1.084.000

1.105.000

1.084.878

-20.122


DIRECȚIA <£.q\ ‘’S PROGRAMARE g' ȘIEXECUJ1E

Vo-'3 BUGETAR*CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, subcapitole si paragrafe

-lei-

Capitol / Subcapitol / Paragraf

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

5010

TOTAL CHELTUIELI

3.076.194.000

2.875.458.000

2.283.148.981

592.309.019

5410

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

13.010.000

10.348.000

10.187.381

160.619

541010

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

13.010.000

10.348.000

10.187.381

160.619

6110

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIC

69.413.000

65.304.000

61.076.611

4.227.389

611003

Ordine publica

69.413.000

65.304.000

61.076.611

4.227.389

61100304

Politia comunitara

69.413.000

65.304.000

61.076.611

4.227.389

6510

INVATAMANT

60.000.000

48.306.000

37.992.360

10.313.640

651050

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

60.000.000

48.306.000

37.992.360

10.313.640

6610

SANATATE

1.945.186.000

1.922.773.000

1.499.725.806

423.047.194

661006

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

1.945.186.000

1.922.773.000

1.499.725.806

423.047.194

66100601

Spitale generale

1.945.186.000

1.922.773.000

1.499.725.806

423.047.194

6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

714.149.000

625.669.000

526.683.018

98.985.982

671003

Servicii culturale

393.883.000

381.918.000

339.044.676

42.873.324

67100303

Muzee

42.600.000

43.800.000

41.557.830

2.242.170

67100304

Instituții publice de spectacole si concerte

222.983.000

227.355.000

212.323.642

15.031.358

67100305

Scoli populare de arta si meserii

3.650.000

2.743.000

2.621.061

121.939

67100306

Case de cultura

2.400.000

1.871.000

1.356.149

514.851

67100309

Universități populare

5.700.000

4.850.000

4.578.363

271.637

67100330

Alte servicii culturale

116.550.000

101.299.000

76.607.631

24.691.369

671005

Servicii recreative si sportive /

70.000.000

62.892.000

51.365.761

11.526.239

67100501

Sport

70.000.000

62.892.000

51.365.761

11.526.239

671050

Alte servicii in domeniile culturii,

... ....

recreern si religiei

250.266.000

180.859.000

136.272.581

44.586.419

6810

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

8.085.000

8.085.000

7.029.861

1.055.139

681012

Unitati de asistenta medico-sociale

8.085.000

8.085.000

7.029.861

1.055.139

7010

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

231.853.000

172.113.000

127.860.787

44.252.213

701003

PUBLICA

Locuințe

180.595.000

109.270.000

76.257.074

33.012.926

70100301

Dezvoltarea sistemului de locuințe

180.595.000

109.270.000

76.257.074

33.012.926

701050

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

z/51.258.000

62.843.000

51.603.713

11.239.287

7410

PROTECȚIA MEDIULUI           /

34.498.000

22.860.000

12.593.157

10.266.843

741050

741050

Alte servicii in domeniul protectipi mediului                / / /

34.498.000

22.860.000

12.593.157

10.266.843

990010

EXCEDENT/DEFICIT

-2.190.871

2.190.871tfCM.

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineate

Capitol /

Credite bugetare

Plăti

Grupa/Titlu

Denumire indicator

inițiale

definitive

efectuate

Diferente

Articol / Alineat

A

B

1

2

3

4=2-3

5010

TOTAL CHELTUIELI

3.076.194.000

2.875.458.000

2.283.148.981

592.309.019

01

CHELTUIELI CURENTE

2.860.371.000

2.695.668.000

2.154.738.987

540.929.013

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.352.724.000

1.292.427.000

1.165.783.222

126.643.778

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.472.728.000

1.378.933.000

971.905.599

407.027.401

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

1.749.000

1.753.000

1.207.555

545.445

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

1

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

24.129.000

12.965.000

7.939.976

5.025.024

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

9.041.000

9.590.000

7.902.635

1.687.365

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

218.244.000

183.748.000

132.578.703

51.169.297

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

218.244.000

183.748.000

132.578.703

51.169.297

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-2.421.000

-3.958.000

-4.168.709

210.709

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-2.421.000

-3.958.000

-4.168.709

210.709

5410

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

13.010.000

10.348.000

10.187.381

160.619

01

CHELTUIELI CURENTE

12.870.000

10.243.000

10.135.946

107.054

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

11.102.000

8.972.000

8.947.987

24.013

1001

Cheltuieli salariale in bani

10.701.000

8.652.000

8.633.319

18.681

100101

Salarii de baza

8.300.000

6.720.000

6.715.874

4.126

100105

Sporuri pentru condiții de munca

1.300.000

970.000

963.529

6.471

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

775.000

705.000

702.569

2.431

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

4.000

2.000

1.456

544

100113

Drepturi de delegare

5.000

5.000

3.435

1.565

100117

Indemnizații de hrana                      —

313.000

246.000

242.504

3.496

100130

Alte drepturi salariate in bani              f

4.000

4.000

3.952

48

1002

Cheltuieli salariate in natura

112.000

100.000

97.600

2.400

100206

Vouchere de vacanta

112.000

100.000

97.600

2.400

1003

Contribuții

289.000

220.000

217.068

2.932

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

289.000

220.000

217.068

2.932

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.768.000

1.271.000

1.187.959

83.041

2001

Bunuri si servicii

753.000

521.000

487.044

33.956

200101

Furnituri de birou                           /'-) //

25.000

25.000

24.622

378

200103

încălzit, iluminat si forța motrica           / / //

67.000

67.000

63.982

3.018

200104

Apa, canal si salubritate               /   /' /

6.000

5.000

3.967

1.033

200105

Carburanți si lubrifiant!                /    / //

15.000

13.000

10.944

2.056

200106

Piese de schimb                 /   / /

5.000

5.000

3.965

1.035

200107

Transport                       /   //

8.000

8.000

7.560

440

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet                             \ /   \

25.000

23.000

20.547

2.453

200109

Materiale si prestări de servicii cu      /

caracter funcțional                   /

448.000

240.000

224.344

15.656

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

154.000

135.000

127.113

7.887

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

24.000

20.000

11.563

8.437

200530

Alte obiecte de inventar

24.000

20.000

11.563

8.437

2006

Deplasări, detasari, transferări

ț.      230.000

222.000

221.362

638

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

200.000

196.000

195.814

186

200602

Deplasări in străinătate                /c OIRECpA

30.000

26.000

25.548

452

2011

Cârti, publicații si materiale               (l-c<-> PROGRAMĂRI

1 5$ Șl EXECUTE W3 bugetara

---

V.

>1

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineate


-lei-

Capitol /

Credite bugetare

Plăti

Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

inițiale

definitive

efectuate

Diferente

A

B

1

2

3

4=2-3

documentare

4.000

4.000

3.527

473

2013

Pregătire profesionala

60.000

57.000

55.773

1.227

2014

Protecția muncii

6.000

6.000

4.102

1.898

2030

Alte cheltuieli

691.000

441.000

404.588

36.412

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

691.000

441.000

404.588

36.412

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

140.000

140.000

87.024

52.976

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

140.000

140.000

87.024

52.976

Z101

Active fixe

140.000

140.000

87.024

52.976

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

20.000

100.000

47.992

52.008

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

120.000

40.000

39.032

968

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-35.000

-35.589

589

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-35.000

-35.589

589

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-35.000

-35.589

589

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

-35.000

-35.589

589

6110

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

69.413.000

65.304.000

61.076.611

4.227.389

01

CHELTUIELI CURENTE

64.938.000

62.972.000

59.568.602

3.403.398

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

60.289.000

58.620.000

56.907.220

1.712.780

1001

Cheltuieli salariate in bani

51.846.000

50.597.000

49.320.867

1.276.133

100101

Salarii de baza

43.783.000

43.382.000

42.882.800

499.200

100105

Sporuri pentru condiții de munca

7.292.000

6.687.000

5.991.963

695.037

100112


100113

100130

1002

100202

100206

1003

100307

20

2001

200101

200102

200103

200104

200105

200106 200107 200108


200130


2002

2004 200401


Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

Drepturi de delegare

Alte drepturi salariate in bani Cheltuieli salariate in natura

Norme de hrana

Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant! Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente

Medicamente si materiale sanitare Medicamente14.000

100.000 657.000 7.207.000 6.461.000

746.000 1.236.000 1.236.000 4.602.000 2.896.000

127.000

56.000

262.000

99.000

450.000 363.000

3.000


10.000 1.000 517.000 6.787.000 6.041.000

746.000 1.236.000 1.236.000 4.305.000 3.026.000

127.000 56.000

312.000 99.000

350.000 363.000 3.000


6.530


439.574

6.494.643

5.808.793

685.850 1.091.710 1.091.710

2.661.382

1.901.973

113.091

54.507

252.385

60.617

198.737

63.913


3.470

1.000

77.426

292.357

232.207

60.150

144.290

144.290

1.643.618

1.124.027

13.909

1.493

59.615

38.383

151.263 299.087

3.000


259.426


899.297


4.097

2.624


97.574


459.703

12.000

2.903

376Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat


200402 200404 2005 200501

200530 2006 200601 200602

2012 2013 2014 2030

203001 203002 203003 203004

203030 57 5702 570201

70

71 7101 710101 710102


710103


710130


7103


84


85


8501


850101


6510 01 10 1001 100101 100105 100117 1002 100206 1003 100307


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineate


-lei-


Denumire indicator


Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări

Deplasări in străinătate Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii Alte cheltuieli

Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

Reparații capitale aferente activelor fixe

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) INVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca Indemnizații de hrana

Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuția asiguratorie pentru munc


Credite

bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

1

2

3

4=2-3

2.000

2.000

647

1.353

2.000

2.000

826

1.174

469.000

646.000

464.747

181.253

367.000

367.000

347.880

19.120

102.000

279.000

116.867

162.133

221.000

48.000

48.000

209.000

36.000

36.000

12.000

12.000

12.000

155.000

1.000

1.000

200.000

150.000

62.554

87.446

5.000

5.000

3.627

1.373

637.000

410.000

224.384

185.616

12.000

18.000

14.994

3.006

2.000

2.000

2.000

460.000

207.000

84.587

122.413

103.000

123.000

98.653

24.347

60.000

60.000

26.150

33.850

47.000

47.000

47.000

47.000

47.000

47.000

47.000

47.000

47.000

'4.485.000

2.357.000

1.525.434

831.566

4.485.000

2.357.000

1.525.434

831.566

4.060.000

1.956.000

1.196.637

759.363

67.000

1.000

1.000

3.226.000

1.302.000

978.323

323.677

\ 164.000

150.000

150.000

603.000

503.000

218.314

284.686

.✓

425.000

401.000

328.797

72.203

-10.000

-25.000

-17.425

-7.575

-10.000

-25.000

-17.425

-7.575

-10.000

-25.000

-17.425

-7.575

-10.000

-25.000

-17.425

-7.575

50.000.000

48.306.000

37.992.360

10.313.640

58.399.000

48.078.000

37.825.610

10.252.390

5.997.000

6.077.000

5.920.569

156.431

5.758.000

5.858.000

5.705.443

152.557

5.044.000

5.304.000

5.161.960

142.040

510.000

400.000

394.627

5.373

204.000

154.000

148.856

5.144

97.000

87.000

84.750

2.250

97.000

87.000

84.750

2.250

142.000

132.000

130.376

1.624

142.000

132.000

130.376

1.624CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineate

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

52.357.000

41.950.000

31.860.658

10.089.342

2001

Bunuri si servicii

757.000

671.000

534.628

136.372

200101

Furnituri de birou

50.000

50.000

25.057

24.943

200102

Materiale pentru curățenie

20.000

11.000

10.897

103

200103

încălzit, iluminat si torta motrica

30.000

40.000

32.238

7.762

200104

Apa, canal si salubritate

20.000

10.000

7.089

2.911

°00105

Carburanți si lubrifianti

30.000

30.000

27.300

2.700

.00106

Piese de schimb

20.000

20.000

11.168

8.832

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

40.000

60.000

50.568

9.432

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

300.000

235.000

184.614

50.386

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

247.000

215.000

185.697

29.303

2002

Reparații curente

10.000

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

100.000

12.000

10.473

1.527

200530

Alte obiecte de inventar

100.000

12.000

10.473

1.527

2012

Consultanta si expertiza

450.000

320.000

155.792

164.208

2013

Pregătire profesionala

150.000

61.000

100

60.900

2014

Protecția muncii

66.000

27.000

20.050

6.950

2030

Alte cheltuieli

50.824.000

40.859.000

31.139.615

9.719.385

203001

Reclama si publicitate

200.000

236.000

231.800

4.200

203004

Chirii

450.000

394.000

331.460

62.540

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

50.174.000

40.229.000

30.576.355

9.652.645

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

45.000

51.000

44.383

6.617

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

CHELTUIELI DE CAPITAL               --

45.000

51.000

44.383

6.617

70

1.775.000

402.000

166.750

235.250

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE ' /

1.775.000

402.000

166.750

235.250

7101

Active fixe

1.775.000

402.000

166.750

235.250

710101

Construcții

1.675.000

231.000

160.765

70.235

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

161.000

161.000

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

100.000

10.000

5.985

4.015

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT           /

-174.000

-174.000

-174.000

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII /  1/

PRECEDENTI SI RECUPERATE / IN ANUL CURENT         /   //

-174.000

-174.000

-174.000

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si / recuperate in anul curent

-174.000

-174.000

-174.000

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si 1 recuperate in anul curent (SF)          /    |

-174.000

-174.000

-174.000

6610

SANATATE

1.945.186.000

1.922.773.000

1.499.725.806

423.047.194

01

CHELTUIELI CURENTE

1.899.654.000

1.814.818.000

1.413.274.321

401.543.679

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1.032.300.000

989.765.000

875.222.918

114.542.082

1001

Cheltuieli salariale in bani                        x

Salarii de baza

Indemnizație de conducere

Sporuri pentru condiții de munngs          gon

Alte sporuri               f             §

993.868.000

952.797.000

844.859.891

107.937.109

100101

623.662.000

605.893.000

552.028.500

53.864.500

100103

100105

85.000

195.532.000

190.935.000

162.148.471

28.786.529

100106

64.024.000

52.337.000

42.620.011

9.716.989

/'VzrZL <

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineate

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

100107

Ore suplimentare

6.236.000

5.898.000

4.982.636

915.364

100108

Fond de premii

186.000

186.000

180.065

5.935

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

11.855.000

12.145.000

11.354.996

790.004

100111

Fond aferent plătii cu ora

39.696.000

37.655.000

32.273.073

5.381.927

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

1.987.000

1.472.000

1.228.109

243.891

100113

Drepturi de delegare

122.000

142.000

18.947

123.053

100117

Indemnizații de hrana

34.917.000

29.878.000

24.856.145

5.021.855

100130

Alte drepturi salariale in bani

15.566.000

16.256.000

13.168.938

3.087.062

1002

Cheltuieli salariale in natura

13.942.000

13.418.000

10.925.514

2.492.486

100206

Vouchere de vacanta

13.942.000

13.418.000

10.925.514

2.492.486

1003

Contribuții

24.490.000

23.550.000

19.437.513

4.112.487

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

394.000

449.000

359.904

89.096

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

3.000

758

2.242

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

15.000

7.867

7.133

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

1.000

423

577

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

3.000

1.284

1.716

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

24.096.000

23.079.000

19.067.277

4.011.723

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

836.168.000

804.730.000

524.232.341

280.497.659

2001

Bunuri si servicii

«wo"*!:.

170.770.000

199.503.000

134.891.892

64.611.108

200101

Furnituri de birou

M 4

3.491.000

3.512.000

1.917.733

1.594.267

200102

Materiale pentru curățenie

5.536.000

6.405.000

3.456.252

2.948.748

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

16.478.000

30.008.000

20.891.562

9.116.438

200104

Apa, canal si salubritate

5.843.000

8.249.000

5.030.775

3.218.225

200105

Carburanți si lubrifianti

Hi * Yr'W

534.000

604.000

225.873

378.127

200106

Piese de schimb

1

5.693.000

7.449.000

4.226.902

3.222.098

200107

T ransport

\ X

144.000

146.000

111.141

34.859

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

‘j/V?

internet

/ //<&'

1.538.000

1.967.000

1.341.027

625.973

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

67.843.000

66.331.000

44.006.444

22.324.556

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

63.670.000

74.832.000

53.684.183

21.147.817

2002

Reparații curente

6.962.000

13.625.000

7.868.328

5.756.672

2003

Hrana

22.174.000

23.475.000

15.280.335

8.194.665

200301

Hrana pentru oameni

22.174.000

23.475.000

15.280.335

8.194.665

2004

Medicamente si materiale sanitare

600.731.000

530.330.000

347.155.655

183.174.345

200401

Medicamente

428.563.000

386.030.000

256.762.956

129.267.044

200402

Materiale sanitare

119.499.000

91.862.000

58.834.122

33.027.878

200403

Reactivi

41.129.000

39.043.000

23.097.506

15.945.494

200404

2005

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar

X 11.540.000

>\l 4.431.000

13.395.000

17.582.000

8.461.071

9.102.003

4.933.929

8.479.997

200501

200503

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat

£s ta»

114.000

Foc Jl.856.000

2.298.000

1.751.000

1.030.054

768.693

1.267.946

982.307

200530

Alte obiecte de inventar

J^W.461.000

13.533.000

7.303.256

6.229.744

2006

Deplasări, detasari, transferări

1.687.000

1.452.000

306.331

1.145.669

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

xjZ 1.237.000

1.112.000

252.700

859.300

200602

Deplasări in străinătate

450.000

340.000

53.631

286.369

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineate

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

2009

Materiale de laborator

4.234.000

3.639.000

1.594.309

2.044.691

2010

Cercetare-dezvoltare

1.250.000

1.290.000

1.162.674

127.326

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

252.000

238.000

73.996

164.004

2012

Consultanta si expertiza

1.346.000

1.222.000

703.515

518.485

2013

Pregătire profesionala

1.802.000

1.438.000

549.006

888.994

2014

Protecția muncii

1.050.000

1.171.000

477.742

693.258

2016

Studii si cercetări

4.000

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.000

20.000

20.000

2030

Alte cheltuieli

9.455.000

9.745.000

5.066.555

4.678.445

203001

Reclama si publicitate

38.000

38.000

7.117

30.883

203003

Prime de asigurare non-viata

143.000

33.000

25.962

7.038

203004

Chirii

620.000

1.012.000

565.435

446.565

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

8.654.000

8.662.000

4.468.041

4.193.959

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

24.066.000

12.853.000

7.886.603

4.966.397

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

23.035.000

11.822.000

7.479.035

4.342.965

580201

Finanțarea naționala

2.679.000

687.000

126.696

560.304

580202

Finanțarea externa nerambursabila

19.648.000

10.427.000

7.349.649

3.077.351

580203

Cheltuieli neeligibile

708.000

708.000

2.690

705.310

5816

Alte facilitați si instrumente postaderare                             f

1.031.000

1.031.000

407.568

623.432

581602

Finanțare externa nerambursabila

1.031.000

1.031.000

407.568

623.432

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

7.120.000

7.470.000

5.932.459

1.537.541

5901

Burse                                                 '•> /

9.000

9.000

6.094

2.906

5917

Despăgubiri civile

19.000

19.000

19.000

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                                 n

7.092.000

7.442.000

5.926.365

1.515.635

70

CHELTUIELI DE CAPITAL              //

47.518.000

110.819.000

89.696.668

21.122.332

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE'      //

47.518.000

110.819.000

89.696.668

21.122.332

7101

Active fixe                       /      V

46.979.000

108.460.000

89.171.773

19.288.227

710101

Construcții                      /    //

1.556.000

6.684.000

755.555

5.928.445

710102

Mașini, echipamente si mijloace da / , transport

40.264.000

95.582.000

83.840.475

11.741.525

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

1.000.000

1.442.000

734.302

707.698

710130

Alte active fixe                     /

(inclusiv reparații capitale)

4.159.000

4.752.000

3.841.441

910.559

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

539.000

2.359.000

524.895

1.834.105

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.986.000

-2.864.000

-3.245.183

381.183

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-1.986.000

-2.864.000

-3.245.183

381.183

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

X -1.986.000

-2.864.000

-3.245.183

381.183

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat


6710 01 10 1001 100101 100105 100106 100110 100113 100116 100117 100130 1002 100202 100206 1003 100301


100305


100306


100307 20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200107 200108


200109


200130


2002

2003

200301

200302

2004

200401

200402

200404

2005

200501

200530

2006

200601


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineate


Denumire indicator


recuperate in anul curent (SF) CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri

Fond pentru posturi ocupate prin cumul Drepturi de delegare

Alocații pentru locuințe Indemnizații de hrana

Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura

Norme de hrana

Vouchere de vacanta Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente

Hrana                              '

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale              /

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări      „ j. p

Deplasări interne, detasari, transferarea

\\* c


Credite

bugetare

Plăti

inițiale

definitive

efectuate

Diferente

1

2

3

4=2-3

-1.986.000

-2.864.000

-3.245.183

381.183

714.149.000

625.669.000

526.683.018

98.985.982

683.427.000

609.897.000

514.904.925

94.992.075

195.089.000

183.759.000

179.964.012

3.794.988

184.795.000

175.677.000

172.272.944

3.404.056

156.309.000

149.715.000

147.921.533

1.793.467

7.776.000

6.183.000

5.704.073

478.927

3.639.000

3.563.000

3.422.222

140.778

6.543.000

6.327.000

6.113.168

213.832

247.000

86.000

78.293

7.707

508.000

473.000

375.226

97.774

8.376.000

8.285.000

7.771.117

513.883

1.397.000

1.045.000

887.312

157.688

5.383.000

3.523.000

3.363.335

159.665

1.477.000

3.906.000

3.523.000

3.363.335

159.665

4.911.000

4.559.000

4.327.733

231.267

18.000

18.000

17.261

739

2.000

2.000

1.230

770

72.000

41.000

18.952

22.048

___, 4.819.000

4.498.000

4.290.290

207.710

485.588.000

423.159.000

332.419.786

90.739.214

199.210.000

213.571.000

167.923.510

45.647.490

1.140.000

783.000

470.585

312.415

1.039.000

956.000

603.454

352.546

12.321.000

12.068.000

9.457.868

2.610.132

25.912.000

31.134.000

23.489.959

7.644.041

1.431.000

1.806.000

1.313.725

492.275

372.000

266.000

166.287

99.713

125.000

83.000

51.032

31.968

2.009.000

1.903.000

1.711.999

191.001

120.037.000

121.705.000

95.337.869

26.367.131

34.824.000

42.867.000

35.320.732

7.546.268

13.867.000

9.915.000

5.854.028

4.060.972

2.635.000

2.642.000

2.347.630

294.370

210.000

120.000

104.914

15.086

2.425.000

2.522.000

2.242.716

279.284

120.000

120.000

98.084

21.916

70.000

70.000

49.767

20.233

20.000

20.000

19.156

844

30.000

30.000

29.161

839

3.180.000

1.723.000

1.091.714

631.286

55.000

9.000

3.384

5.616

t      3.125.000

1.714.000

1.088.330

625.670

\     1.554.000

761.000

636.443

124.557

||       591.000

452.000

401.870

50.130


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat


200602

2011


2012

2013

2014

2019


2025


2030

203001 203002 203003 203004 203009

203030 57 5702 570201 58


5802

580201

580202

5816


581601 581602 59 5917

5940


70

71 7101 710101 710102


710103


710130


7103


84


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineate


-lei-


Denumire indicator


Credite bugetare

inițiale

definitive

1

2


Plăti efectuate


Diferente


4=2-3

Deplasări in străinătate

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Alte cheltuieli

Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii

Executarea silita a creanțelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN^' FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE) Finanțarea naționala Finanțarea externa nerambursabila Alte facilitați si instrumente postaderare Finanțarea naționala Finanțare externa nerambursabila TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Despăgubiri civile

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si active corporale Alte active fixe (inclusiv reparații capitale) Reparații capitale aferente activelor fixe

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT RECUPERATE IN ANUL CURENT


963.000


309.000


234.573


74.427


383.000

1.272.000

649.000

1.412.000


119.000

968.000

392.000

1.185.000


35.983

784.040

303.079

866.077


83.017

183.960

88.921

318.923


52.900.000


1.000.000


1.000.0003.000

208.403.000

190.763.000

151.479.198

39.283.802

4.691.000

4.071.000

3.772.532

298.468

25.000

108.000

97.000

64.706

32.294

10.558.000

12.136.000

10.260.751

1.875.249

0

60.000

1.002

58.998

193.021.000

174.399.000

137.380.207

37.018.793

984.000

988.000

672.164

315.836

984.000

988.000

672.164

315.836

984.000

988.000

672.164

315.836

63.000

112.000

53.373

58.627

8.000

8.000

6.787

1.213

1.000

1.000

136

864

7.000

7.000

6.651

349

55.000

104.000

46.586

57.414

2.000

30.000

30.000

53.000

74.000

46.586

27.414

1.703.000

1.879.000

1.795.590

83.410

65.000

318.000

317.500

500

1.638.000

1.561.000

1.478.090

82.910

30.973.000

16.552.000

12.566.438

3.985.562

30.973.000

16.552.000

12.566.438

3.985.562

27.333.000

14.985.000

12.172.546

2.812.454

12.638.000

5.555.000

5.347.628

207.372

8.197.000

6.032.000

4.976.242

1.055.758

5.018.000

1.992.000

1.235.798

756.202

1.480.000

1.406.000

612.878

793.122

1.173.108DIRECT»* W'.-251.000

2 programe

S Șl EXECUȚIE «S.

? BUG®â8 W/Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat


85


8501


850101


J50102


6810

01 10 1001 100101 100105 100106 100117 100130 1002 100206 1003 100307 20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200108


200109


200130


2002

2003

200301

2004

200401

200402

200404

2005

200501 200503 200530

2006

200601 200602 2011


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineate


-lei-


Denumire indicator


Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Indemnizații de hrana

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente Hrana

Hrana pentru oameni

Medicamente si materiale sanitare Medicamente

Materiale sanitare

DezinfectantiBunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări Deplasări in străinătate

Cârti, publicații si materiale documentareCredite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

1

2

3

4=2-3

-251.000

-780.000

-788.345

8.345

-251.000

-780.000

-788.345

8.345

-251.000

-776.000

-784.498

8.498

-4.000

-3.847

-153

8.085.000

8.085.000

7.029.861

1.055.139

7.755.000

7.930.000

7.029.861

900.139

2.720.000

2.720.000

2.407.817

312.183

2.604.000

2.604.000

2.306.400

297.600

1.811.000

1.811.000

1.608.804

202.196

607.000

607.000

547.525

59.475

8.000

8.000

5.120

2.880

168.000

168.000

134.951

33.049

10.000

10.000

10.000

58.000

58.000

50.350

7.650

58.000

58.000

50.350

7.650

58.000

58.000

51.067

6.933

58.000

58.000

51.067

6.933

5.017.000

5.192.000

4.605.169

586.831

1.510.000

1.465.000

1.205.953

259.047

30.000

10.000

9.949

51

60.000

60.000

58.224

1.776

300.000

300.000

214.570

85.430

50.000

50.000

39.962

10.038

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

4.615

385

60.000

35.000

29.907

5.093

500.000

500.000

436.647

63.353

500.000

500.000

407.079

92.921

450.000

450.000

433.792

16.208

730.000

730.000

668.850

61.150

730.000

730.000

668.850

61.150

230.000

230.000

201.402

28.598

150.000

150.000

128.870

21.130

30.000

30.000

26.602

3.398

50.000

50.000

45.930

4.070

250.000

150.000

115.826

34.174

70.000

30.000

150.000

150.000

115.826

34.174

15.000

15.000

10.950

4.050

15.000

10.000

5.950

4.050

5.000

5.000

6.000

6.000

4.962

1.038Sg PROGRAMARE g

5 Șl E CUTIE 5$


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineate

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

2012

Consultanta si expertiza

170.000

170.000

149.276

20.724

2013

Pregătire profesionala

50.000

50.000

43.758

6.242

2014

Protecția muncii

25.000

25.000

17.000

8.000

2030

Alte cheltuieli

1.581.000

1.901.000

1.753.400

147.600

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.581.000

1.901.000

1.753.400

147.600

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

18.000

18.000

16.875

1.125

5702

Ajutoare sociale

18.000

18.000

16.875

1.125

570201

Ajutoare sociale in numerar

18.000

18.000

16.875

1.125

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

330.000

155.000

155.000

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

330.000

155.000

155.000

7101

Active fixe

330.000

155.000

155.000

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

255.000

155.000

155.000

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

75.000

7010

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

231.853.000

172.113.000

127.860.787

44.252.213

01

CHELTUIELI CURENTE

107.132.000

121.601.000

99.518.397

22.082.603

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

37.857.000

35.992.000

29.900.159

6.091.841

1001

Cheltuieli salariale in bani

35.881.000

34.642.000

28.696.538

5.945.462

100101

Salarii de baza

29.467.000

29.240.000

24.786.549

4.453.451

100105

Sporuri pentru condiții de munca

4.313.000

3.253.000

2.319.913

933.087

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

12.000

5.000

3.328

1.672

100117

100130

Indemnizații de hrana Alte drepturi salariale in bani

Șj

\o

1.738.000

351.000

1.738.000

406.000

1.267.438

319.310

470.562

86.690

1002

Cheltuieli salariale in natura

693.000

567.000

565.850

1.150

100206

Vouchere de vacanta

/r i

693.000

1.283.000

567.000

565.850

1.150

1003

Contribuții

A

783.000

637.771

145.229

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

.        'ir

1.283.000

783.000

637.771

145.229

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

68.475.000

84.777.000

69.027.295

15.749.705

2001

Bunuri si servicii

21.155.000

36.233.000

27.818.558

8.414.442

200101

Furnituri de birou

290.000

290.000

191.055

98.945

200102

Materiale pentru curățenie

103.000

28.000

22.848

5.152

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

///

1.602.000

1.962.000

1.493.627

468.373

200104

Apa, canal si salubritate

/ //

573.000

573.000

438.549

134.451

200105

Carburanți si lubrifiant!

/ //

420.000

320.000

273.113

46.887

200106

Piese de schimb

/ //

160.000

264.000

149.333

114.667

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

7

internet

A

561.000

521.000

386.320

134.680

200109

Materiale si prestări de servicii cu \

/

caracter funcțional

v \

16.244.000

30.693.000

24.095.671

6.597.329

200130

Alte bunuri si servicii pentru

/

intretinere si funcționare

1.202.000

1.582.000

768.042

813.958

2002

Reparații curente

36.889.000

37.229.000

34.256.818

2.972.182

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

650.000

705.000

658.280

46.720

200501

Uniforme si echipament

157.000

217.000

196.352

20.648

200530

Alte obiecte de inventar

493.000

488.000

461.928

26.072

2006

200601

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transfera?i^V^R^<^<9/X

Deplasări in străinătate                   DIRECTA

165.000

160.000

2.000

1.000

2.000

1.000

200602

5.000

1.000

1.000

2011

Cârti, publicații si materiale        Rm

PROGRAMARE gxj]

documentare                Vio

Șt EXECUTE     J

BUGETARĂ

15.000

4.000

657

3.343

40

r—

Capitol / Grupa/Titlu Articol / Alineat


2012

2013

2014

2030

203001

203003

203004 203030 57

5702 570201 59

5917

5940


70

71 7101 710101 710102


710103


710130


7103


84


85


8501


850101


7410 01 10 1001 100101 100105 100106 100117 1002 100206 1003 100307 100308


20

2001


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineate


-lei-


Denumire indicator


Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii Alte cheltuieli Reclama si publicitate Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Despăgubiri civile Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe Construcții Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparații capitale) Reparații capitale aferente activelor fixe

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) PROTECȚIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri

Indemnizații de hrana Cheltuieli salariate in natura

Vouchere de vacanta Contribuții

Contribuția asiguratorie pentru mun Contribuții plătite de angajator in numele angajatului

TITLUL II BUNURI SI SERVICII f/<t Bunuri si serviciiCredite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

1

2

3

4=2-3

200.000

80.000

9.520

70.480

360.000

10.000

4.247

5.753

183.000

173.000

114.758

58.242

8.858.000

10.341.000

6.164.457

4.176.543

5.100.000

7.600.000

4.772.610

2.827.390

50.000

21.000

13.855

7.145

2.000.000

600.000

546.423

53.577

1.708.000

2.120.000

831.569

1.288.431

700.000

700.000

518.516

181.484

700.000

700.000

518.516

181.484

700.000

700.000

518.516

181.484

100.000

132.000

72.427

59.573

47.000

47.000

100.000

85.000

72.427

12.573

124.721.000

50.512.000

28.345.390

22.166.610

124.721.000

50.512.000

28.345.390

22.166.610

122.153.000

49.675.000

27.989.188

21.685.812

121.221.000

48.794.000

27.316.868

21.477.132

470.000

272.000

267.876

4.124

444.000

294.000

285.251

8.749

18.000

315.000

119.193

195.807

2.568.000

837.000

356.202

480.798

-3.000

3.000

V

-3.000

3.000

-3.000

3.000

-3.000

3.000

34.498.000

22.860.000

12.593.157

10.266.843

26.196.000

20.129.000

12.481.325

7.647.675

7.370.000

6.522.000

6.512.540

9.460

7.072.000

6.284.000

6.281.938

2.062

6.030.000

5.511.000

5.510.967

33

674.000

532.000

531.851

149

26.000

10.000

9.047

953

342.000

231.000

230.073

927

138.000

101.000

94.200

6.800

138.000

101.000

94.200

6.800

160.000

137.000

136.402

598

159.000

137.000

136.402

598

1.000

18.753.000

13.549.000

5.911.009

7.637.991

7.355.000

5.500.000

2.971.608

2.528.392DIRECT* %% PROGRAMA^ 5 rn


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineate


-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

200101

Furnituri de birou

60.00C

60.000

60.000

200102

Materiale pentru curățenie

60.000

48.000

38.235

9.765

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

282.000

224.000

161.014

62.986

200104

Apa, canal si salubritate

1.784.000

1.121.000

475.919

645.081

200105

Carburanți si lubrifianti

289.000

284.000

246.435

37.565

200106

Piese de schimb

10.000

1.000

1.000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

206.000

117.000

100.309

16.691

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

141.000

165.000

44.577

120.423

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

4.523.000

3.480.000

1.905.119

1.574.881

2002

Reparații curente

2.641.000

730.000

192.158

537.842

2003

Hrana

935.000

882.000

596.252

285.748

200302

Hrana pentru animale

935.000

882.000

596.252

285.748

2004

Medicamente si materiale sanitare

125.000

89.000

88.925

75

200404

Dezinfectanti

125.000

89.000

88.925

75

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

375.000

595.000

182.030

412.970

200501

Uniforme si echipament

143.000

143.000

143.000

200530

Alte obiecte de inventar

232.000

452.000

182.030

269.970

2006

Deplasări, detasari, transferări

203.000

165.000

154.140

10.860

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

155.000

165.000

154.140

10.860

200602

Deplasări in străinătate

48.000

2011


2012

2013

2014

2030

203001

203003

203004

203030

59

5940


70

71 7101 710101 710102


710103


710130


84


85


Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Aite cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT10.000

140.000

203.000

109.000

6.657.000

65.000

90.000

164.000

6.338.000

73.000


6.000

57.000

45.000

93.000

5.387.000

861.000

50.000

164.000 4.312.000

58.000


1.499 29.060 41.861 43.985 1.609.491

160 9.578 138.600 1.461.153 57.776


4.501 27.940 3.139 49.015 3.777.509 860.840 40.422 25.400 2.850.847

224


73.000

8.302.000

8.302.000

8.302.000

4.092.000


58.000

2.811.000

2.811.000

2.811.000

707.000


57.776

190.999

190.999

190.999

125.785


224

2.620.001

2.620.001

2.620.001

581.215


4.028.000


1.983.000


1.983.000


22.000


21.000


5.943


15.057


160.000


100.000


59.271


40.729niRECTIA


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineate

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-80.000

-79.167

-833

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-80.000

-79.167

-833

990010

EXCEDENT/DEFICIT

-2.190.871

2.190.871

5010

TOTAL CHELTUIELI-SECTiUNEA FUNCȚIONARE

2,833.821,000

2.678.749.000

2.142.634.149

536.114.851

01

CHELTUIELI CURENTE

2.836.242.000

2.682.703.000

2.146.799.011

535.903.989

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.352.724.000

1.292.427.000

1.165.783.222

126.643.778

20

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

1.472.728.000

1.378.933.000

971.905.599

407.027.401

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

1.749.000

1.753.000

1.207.555

545.445

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

9.041.000

9.590.000

7.902.635

1.687.365

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-2.421.000

-3.954.000

-4.164.862

210.862

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-2.421.000

-3.954.000

-4.164.862

210.862

5410

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

12.870.000

10.208.000

10.100.357

107.643

01

CHELTUIELI CURENTE

12.870.000

10.243.000

10.135.946

107.054

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

11.102.000

8.972.000

8.947.987

24.013

1001

Cheltuieli salariale in bani

10.701.000

8.652.000

8.633.319

18.681

100101

Salarii de baza

8.300.000

6.720.000

6.715.874

4.126

100105

Sporuri pentru condiții de munca

1.)

1.300.000

970.000

963.529

6.471

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

775.000

705.000

702.569

2.431

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

l 4.000

2.000

1.456

544

100113

Drepturi de delegare

5.000

5.000

3.435

1.565

100117

Indemnizații de hrana

313.000

246.000

242.504

3.496

100130

Alte drepturi salariate in bani

4.000

4.000

3.952

48

1002

Cheltuieli salariate in natura

112.000

100.000

97.600

2.400

100206

Vouchere de vacanta

112.000

100.000

97.600

2.400

1003

Contribuții

/      289.000

220.000

217.068

2.932

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

289.000

220.000

217.068

2.932

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII            Z

1 7

1.768.000

1.271.000

1.187.959

83.041

2001

Bunuri si servicii                             /

753.000

521.000

487.044

33.956

200101

Furnituri de birou                          / i

25.000

25.000

24.622

378

200103

încălzit, iluminat si forța motrica         / A

67.000

67.000

63.982

3.018

200104

Apa, canal si salubritate                /

6.000

5.000

3.967

1.033

200105

Carburanți si lubrifiant!                  /     //

15.000

13.000

10.944

2.056

200106

Piese de schimb                       /

5.000

5.000

3.965

1.035

200107

Transport                           /

8.000

8.000

7.560

440

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

25.000

23.000

20.547

2.453

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional              ^-5==^

448.000

240.000

224.344

15.656

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare           & tia

154.000

135.000

127.113

7.887

2005

Bunuri de natura obiectelor de«SH

24.000

20.000

11.563

8.437

5^ șexecuție X* f VBUGETARA

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineate


-lei-

Capitol /

Credite

bugetare

Plăti

Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

inițiale

definitive

efectuate

Diferente

A

B

1

2

3

4=2-3

200530

Alte obiecte de inventar

24.000

20.000

11.563

8.437

2006

Deplasări, detasari, transferări

230.000

222.000

221.362

638

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

200.000

196.000

195.814

186

200602

Deplasări in străinătate

30.000

26.000

25.548

452

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

4.000

4.000

3.527

473

2013

Pregătire profesionala

60.000

57.000

55.773

1.227

2014

Protecția muncii

6.000

6.000

4.102

1.898

2030

Alte cheltuieli

691.000

441.000

404.588

36.412

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

691.000

441.000

404.588

36.412

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-35.000

-35.589

589

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-35.000

-35.589

589

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

-35.000

-35.589

589

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SF)

-35.000

-35.589

589

6110

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

64.928.000

62.947.000

59.551.177

3.395.823

01

CHELTUIELI CURENTE

64.938.000

62.972.000

59.568.602

3.403.398

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

60.289.000

58.620.000

56.907.220

1.712.780

1001

Cheltuieli salariale in bani

51.846.000

50.597.000

49.320.867

1.276.133

100101

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

43.783.000

43.382.000

42.882.800

499.200

100105

7.292.000

6.687.000

5.991.963

695.037

100112

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

14.000

10.000

6.530

3.470

100113

Drepturi de delegare

,/      100.000

1.000

1.000

100130

Alte drepturi salariate in bani

657.000

517.000

439.574

77.426

1002

Cheltuieli salariate in natura

7.207.000

6.787.000

6.494.643

292.357

100202

Norme de hrana

6.461.000

6.041.000

5.808.793

232.207

100206

Vouchere de vacanta

746.000

746.000

685.850

60.150

1003

Contribuții

1.236.000

1.236.000

1.091.710

144.290

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.236.000

1.236.000

1.091.710

144.290

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII              /i /J

4.602.000

4.305.000

2.661.382

1.643.618

2001

Bunuri si servicii                          / / //

2.896.000

3.026.000

1.901.973

1.124.027

200101

Furnituri de birou                          / / (//

127.000

127.000

113.091

13.909

200102

Materiale pentru curățenie               / / /

56.000

56.000

54.507

1.493

200103

încălzit, iluminat si forța motrica         / //

262.000

312.000

252.385

59.615

200104

Apa, canal si salubritate

99.000

99.000

60.617

38.383

200105

Carburanți si lubrifianti                   /    // l

450.000

350.000

198.737

151.263

200106

Piese de schimb                     l // 1

363.000

363.000

63.913

299.087

200107

Transport                            ' /

3.000

3.000

3.000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

427.000

357.000

259.426

97.574

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

1 109.000

1.359.000

899.297

459.703

2002

Reparații curente

12.000

12.000

12.000

2004

Medicamente si materiale sanitare^&''jlp,bic/Jx Medicamente

Materiale sanitare

7.000

7.000

4.097

2.903

200401

3.000

3.000

2.624

376

200402

2.000

2.000

647

1.353

200404

Dezinfectanti                         Șl EXECUȚIE

2.000

.    2.000

826

1.174


EaCvv | ’Z’ fc,0 bugetara 'v,;


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineate

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

469,000

646.000

464.747

181.253

200501

Uniforme si echipament

367.000

367.000

347.880

19.120

200530

Alte obiecte de inventar

102.000

279.000

116.867

162.133

2006

Deplasări, detasari, transferări

221.000

48.000

48.000

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

209.000

36.000

36.000

200602

Deplasări in străinătate

12.000

12.000

12.000

2012

Consultanta si expertiza

155.000

1.000

1.000

2013

Pregătire profesionala

200.000

150.000

62.554

87.446

2014

Protecția muncii

5.000

5.000

3.627

1.373

2030

Alte cheltuieli

637.000

410.000

224.384

185.616

203001

Reclama si publicitate

12.000

18.000

14.994

3.006

203002

Protocol si reprezentare

2.000

2.000

2.000

203003

Prime de asigurare non-viata

460.000

207.000

84.587

122.413

203004

Chirii

103.000

123.000

98.653

24.347

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

60.000

60.000

26.150

33.850

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

47.000

47.000

47.000

5702

Ajutoare sociale

47.000

47.000

47.000

570201

Ajutoare sociale in numerar

47.000

47.000

47.000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-10.000

-25.000

-17.425

-7.575

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-10.000

-25.000

-17.425

-7.575

8501

Plat! efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

-10.000

-25.000

-17.425

-7.575

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

-10.000

-25.000

-17.425

-7.575

6510

INVATAMANT '

58.225.000

47.904.000

37.825.610

10.078.390

01

CHELTUIELI CURENTE

58.399.000

48.078.000

37.825.610

10.252.390

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5.997.000

6.077.000

5.920.569

156.431

1001

Cheltuieli salariale in bani

5.758.000

5.858.000

5.705.443

152.557

100101

Salarii de baza

5.044.000

5.304.000

5.161.960

142.040

100105

Sporuri pentru condiții de munca

510.000

400.000

394.627

5.373

100117

Indemnizații de hrana

204.000

154.000

148.856

5.144

1002

Cheltuieli salariale in natura                               >

97.000

87.000

84.750

2.250

100206

Vouchere de vacanta

97.000

87.000

84.750

2.250

1003

Contribuții                                        //

142.000

132.000

130.376

1.624

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca          y

142.000

132.000

130.376

1.624

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII      / //

52.357.000

41.950.000

31.860.658

10.089.342

2001

Bunuri si servicii                       /   / /

757.000

671.000

534.628

136.372

200101

Furnituri de birou                    /      /

50.000

50.000

25.057

24.943

200102

Materiale pentru curățenie          /   //

20.000

11.000

10.897

103

200103

încălzit, iluminat si forța motrica            f l

30.000

40.000

32.238

7.762

200104

Apa, canal si salubritate             \ /

20.000

10.000

7.089

2.911

200105

Carburanți si lubrifiant!                ' /

30.000

30.000

27.300

2.700

200106

Piese de schimb

20.000

20.000

11.168

8.832

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

40.000

60.000

50.568

9.432

200109

Materiale si prestări de servicii j^ȘcÎPIUQ^x caracter funcțional          AsPk^ERAU

Alte bunuri si servicii pentru //DIRECȚIA intretinere si funcționare       £ PROGRAMARE ș-țB]

200130

300.000

235.000

184.614

50.386

247.000

215.000

185.697

29.303

S 5 Ș| EXECUȚIE kv* BUGETARA

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2019

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineate

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

2002

Reparații curente

10.000

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

100.000

12.000

10.473

1.527

200530

Alte obiecte de inventar

100.000

12.000

10.473

1.527

2012

Consultanta si expertiza

450.000

320.000

155.792

164.208

2013

Pregătire profesionala

150.000

61.000

100

60.900

2014

Protecția muncii

66.000

27.000

20.050

6.950

2030

Alte cheltuieli

50.824.000

40.859.000

31.139.615

9.719.385

203001

Reclama si publicitate

200.000

236.000

231.800

4.200

203004

Chirii

450.000

394.000

331.460

62.540

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

50.174.000

40.229.000

30.576.355

9.652.645

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

45.000

51.000

44.383

6.617

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

45.000

51.000

44.383

6.617

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-174.000

-174.000

-174.000

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-174.000

-174.000

-174.000

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-174.000

-174.000

-174.000

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-174.000

-174.000

-174.000

6610

SANATATE

1.873.602.000

1.799.101.000

1.402.142.535

396.958.465

01

CHELTUIELI CURENTE

1.875.588.000

1.801.965.000

1.405.387.718

396.577.282

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.032.300.000

989.765.000

875.222.918

114.542.082

1001

Cheltuieli salariale in bani

993.868.000

952.797.000