Hotărârea nr. 134/2020

HOTARAREnr. 134 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE CENTRALIZATE ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE- PENTRU ANUL 2019

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare centralizate ale Municipiului București - activitatea proprie - pentru anul 2019

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Programare și Execuție Bugetară nr. 1103/14.04.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 32/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 137/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă situațiile financiare centralizate ale Municipiului București -activitatea proprie - pentru anul 2019, conform anexelor nr. 1 - 27, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020.

Bd. Regina Elisabeta nr, 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România, tel: +4021 305 55 00. www.pmb.rp

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Hotărârea nr. te w 3 privind aprobarea situațiilor financiare centralizate ale^< Municipiului București - activitatea proprie -pe anul 2019 - Lista anexelor -


Nr. anexei la Hot.

Nr. anexei corespunzătoare din situațiile financiare *)

Denumire anexă

1.

-

Politici contabile

2.

-

Note explicative / Raport de analiză

3.

1.

Bilanț

4.

2.

Contul de rezultat patrimonial

5.

3. "I

Situația fluxurilor de trezorerie (cod 03)

6.

4.

Situația fluxurilor de trezorerie (cod 04)

7.1-7.5

7b.

Detalierea cheltuielilor (buget local, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, împrumuturi externe, împrumuturi interne, fonduri externe nerambursabile)

8.

9.

Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii - venituri -

9.

11.

Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii - cheltuieli -

10.

12.

Contul de execuție al bugetului local - venituri -

11.

13.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli -

12.

14b.

Disponibil din mijloace cu destinație specială

13.

15.

Contul de execuție al împrumuturilor externe

14.

16.

Contul de execuție al împrumuturilor interne

15.

17.

Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile -venituri -

16.

18.

Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile -cheltuieli -

17.

19

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare (bugete locale, venituri proprii)

18.

20a.

Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alțî donatori și a plăților din FEN postaderare

19.

22.

Veniturile și cheltuielile bugetelor locale pe unități administrativ - teritoriale

20.

27

Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)”

Hotărârea nr. 14oV. 2"?-° privind aprobarea situațiilor financiare centralizate ale Municipiului București - activitatea proprie -pe anul 2019

- Lista anexelor -

financiare ale instituțiilor publice la 31.12.2018, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice, nr. 129/18.01.2019.

' ‘i -i |


Nr. anexei la Hot.

Nr. anexei corespunzătoare din situațiile financiare *)

Denumire anexă

21.

30b.l.

Situația plăților restante (total, instituții publice finanțate integral din bugetul local, instituții publice finanțate integral din venituri proprii, instituții publice finanțate parțial din venituri proprii)

22.

30b.ll.

Sinteza plăților restante și arieratelor (total, instituții publice finanțate integral din bugetul iocai, instituții publice finanțate integral din venituri proprii, instituții publice finanțate parțial din venituri proprii)

23.

31.

Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de către UAT, la operatori economici

24.

34

Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor

25.

35a

Situația activelor fixe amortizabile

26.

35b

Situația activelor fixe neamortizabile

27.

40b

Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală

*) în conformitate cu Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situațiilor

Anexa nr. 1

POLITICI CONTABILE

Situațiile financiare ale Municipiului București - activitatea proprie - se obțin prin centralizarea tuturor situațiilor financiare ale instituțiilor publice cu personalitate juridică din subordine, inclusiv a ordonatorilor secundari de credite (Administrația Spitalelor și Serviciilor •   .

Medicale - București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București), care de asemenea centralizează situațiile financiare ale activității proprii și ale instituțiilor / spitalelor coordonate, cu buget propriu, aprobat prin Consiliul General al Municipiului București, instituții ce au raportat setul de politici contabile specific fiecăreia (inclusiv în ceea ce privește amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, reevaluarea acestora, înregistrarea diferențelor de curs valutar, contabilitatea de angajamente, etc.). Acestea sunt prezentate în monedă națională, respectiv în lei, fără subdiviziunile leului.

Operațiunile prezentate în situațiile financiare sunt reglementate prin: Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1.917/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, modificat și completat prin Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 556/2006, Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1.649/2006 și Ordinul Ministrului Delegat pentru Buget, nr. 2021/2013, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice, nr. 1998/09.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice, nr. 3265/10.10.2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului ni al anului 2019, inclusiv cu diverse Norme și Precizări emise de Ministerul Finanțelor Publice, în legătură cu întocmirea și depunerea situațiilor financiare. De asemenea, situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Legea contabilității, nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu Legea finanțelor publice locale, nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

în principal, elementele prezentate în situațiile financiare de către fiecare instituție respectă următoarele principii:

principiul continuității activității - ceea ce presupune că, instituția publică își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității;

principiul permanenței metodelor - ceea ce presupune că, metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul;

principiul prudenței - ceea ce presupune că, evaluarea se face pe o bază prudentă și în special ține cont de:

 • - toate angajamentele apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent,

 • - toate deprecierile;

principiul contabilității pe bază de angajamente - ceea ce presupune că, efectele tranzacțiilor și evenimentelor sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul de numerar este încasat sau plătit și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare;Hot. Nr.....

Anexa nr. 1

 • •  principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii - ceea ce presupune că, componentele elementelor de activ s.« de datorii sunt evaluate separat;

 • •  principiul intangibilității - ceea ce presupune că, bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent;

 • •  principiul necompensării - ceea ce presupune că, orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă, cu excepția compensărilor între active și datorii permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală;

 • •  principiul comparabilității informațiilor - ceea ce presupune că, elementele prezentate oferă posibilitatea comparării în timp a informațiilor;

 • •  principiul materialității (pragului de semnificație) - ceea ce presupune că, orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare, iar elementele cu valori nesemnificative, dar care au aceeași natură sau au funcții similare sunt însumate și prezentate într-o poziție globală;

 • •  principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realității asupra aparenței) - ceea ce presupune că, informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică asupra evenimentelor sau a tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Respectând principiile contabile mai sus amintite, așa cum reiese din precizările desprinse din situațiile financiare cuprinse în centralizare, informațiile furnizate sunt:

a) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice;


b) credibile, în sensul că:

 • - reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice;

 • - sunt neutre;

 • - sunt prudente;

 • - sunt complete sub toate aspectele semnificative.

NOTE EXPLICATIVE (RAPORT DE ANALIZĂ) la situațiile financiare centralizate ale Municipiului București - activitatea proprie -la 31.12.2019


Situațiile financiare - „bilanțul”, „contul de rezultat patrimonial”, „situația fluxurilor de trezorerie”, „contul de execuție” și celelalte anexe - privind execuția bugetului propriu al Municipiului București la 31.12.2019, cuprind raportările a 67 instituții publice, cu personalitate juridică, din care, 45 raportări directe (din care 2 reprezintă raportările activităților proprii pentru Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale) și 22 raportări indirecte, astfel:

 • •   9 instituții finanțate integral din alocații bugetare (din care 2, raportate indirect, prin intermediul ordonatorului secundar de credite);

 • •  58 instituții finanțate din alocații bugetare și din venituri proprii (din care 20, raportate indirect, prin intermediul ordonatorului secundar de credite);

Aceste instituții sunt prezentate în tabelul de mai jos, inclusiv anexele unde se regăsesc raportările acestora:

Nr. crt.

UNITATEA

01 Instituții finanțate integral din alocații bugetare

(Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 7b, Anexa 13, Anexa 14b, Anexa 40b)

1.01.1    Biblioteca Metropolitană București (inclusiv Anexa 30b)

2.01.2    Administrația Străzilor - București (inclusiv Anexa 30b)

3.01.3 Administrația Fondului Imobiliar - București

4.01.4 Centrul de Protecție a Plantelor - București

5.01.5 Primăria Municipiului București - activitatea proprie - (inclusiv Anexa 12, Anexa

15, Anexa 16, Anexa 17, Anexa 18, Anexa 19, Anexa 20a, Anexa 27)

6.01.6 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București-activitatea proprie*) (inclusiv Anexa 17, Anexa 18, Anexa 19, Anexa 27, Anexa 30b)

7.01.7    Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale - București (inclusiv Anexa 30b) *)

8.01.8    Centrul pentru Tineret al Municipiului București (fără Anexa 4 și Anexa 14b,

inclusiv Anexa 30b)

9.01.9 Centrul pentru Seniori al Municipiului București (inclusiv Anexa 30b)

10.01.10 Direcția de Arhitectură Peisagistică a Municipiului București (fără Anexa 4, Anexa 14b)


Nr. crt.

UNITATEA

02 Instituții finanțate din alocații bugetare și din venituri proprii

(Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 7b, Anexa 9, Anexa 11, Anexa 14b, Anexa 40b)


11.02.1 Muzeul Național al Literaturii Române (inclusiv Anexa 30b)

12.02.2 Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului - Mogoșoaia (inclusiv Anexa 30b)

13.02.3 Teatrul Municipal “Lucia Sturdza Bulandra”

14.02.4 Teatrul de Comedie

15.02.5 Teatrul “Ion Creangă” (inclusiv Anexa 30b)

16.02.6 Teatrul Evreiesc de Stat (inclusiv Anexa 30b)

17.02.7 Teatrul Mic - București

18.02.8 Teatrul “C. I. Nottara” (inclusiv Anexa 19, Anexa 27)

19.02.9   Teatrul de păpuși și marionete “Țăndărică”

20.02.10   Teatrul de revistă “Constantin Tănase”

21.02.11   Teatrul Odeon

22.02.12   Teatrul Excelsior

23.02.13   Teatrul Masca

24.02.14 Teatrul Tineretului „Metropolis” (inclusiv Anexa 30b)

25.02.15 Teatrul „Stela Popescu” (inclusiv Anexa 30b)

26.02.16 Circul Metropolitan București (inclusiv Anexa 30b)

27.02.17 Muzeul Municipiului București (inclusiv Anexa 30b)

28.02.18 Școala de Artă - București

29.02.19 Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB (Anexa 30b)

30.02.20 Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic - București (Anexa 30b)

31.02.21 Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane - București

32.02.22 Administrația Grădina Zoologică - București

33.02.23 Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement - București (inclusiv Anexa 30b)

34.02.24 Clubul Sportiv Municipal București (inclusiv Anexa 30b)

35.02.25 Opera Comică pentru Copii (inclusiv Anexa 19, Anexa 27, Anexa 30b)

36.02.26 Direcția Generală de Evidență a Persoanelor - Municipiul București

37.02.27 Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București

38.02.28 Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor - București (inclusiv Anexa 30b)

39.01.29   Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București (inclusiv Anexa 30b)

40.02.30 Teatrul Dramaturgilor Români (fără Anexa 14b, inclusiv Anexa 30b)

41.02.31 Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (Anexa 30b)

42.02.32 Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS (fără Anexa 4 și Anexa 14b, inclusiv Anexa 30b)

43.02.33 Centrul Metropolitan de Educație și Cultură “loan I. Dalles” (inclusiv Anexa 30b)

44.03.34 Casa Artelor „Dinu Lipatti” (inclusiv Anexa 30b)

45.02.35 Căminul pentru Persoane Vârstnice „Academician Nicolae Cajal”

46.02.36 Spitalul Clinic „Sfânta Maria”*)

47.02.37 Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Filantropia”*)

48.02.38 Spitalul Universitar de Stomatologie „Prof. Dr. Dan Theodorescu”*) (Anexa 30b)


Nr. crt

UNITATEA

02

Instituții finanțate din alocații bugetare și din venituri proprii

(Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 7b, Anexa 9, Anexa 11, Anexa 14b, Anexa 40b)

49.02.39

50.02.40

51.02.41

52.02.42

53.02.43

54.02.44

55.02.45

56.02.46

57.02.47

Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”*)

Spitalul Clinic Colentina*) (inclusiv, Anexa 30b)

Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino”*) (inclusiv Anexa 19, Anexa 27)

Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor”*)

Centrul de Boli Reumatice „Dr. Ion Stoia”*)

Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Ștefan”*) (inclusiv Anexa 30b)

Spitalul Clinic „N. Malaxa”*) (inclusiv Anexa 30b)

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”*)

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”*) (inclusiv Anexa 19, Anexa 27, Anexa 30b)

58.02.48

59.02.49

60.02.50

61.02.51

62.02.52

Spitalul Clinic „Colțea”*) (inclusiv Anexa 30b)

Spitalul de Bolnavi Cronici și Geriatrie „Sf. Luca”*) (inclusiv Anexa 30b)

Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele”*) (inclusiv Anexa 30b)

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu”*)

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Al. Obregia” (inclusiv Anexa 18, Anexa 19, Anexa 27, Anexa 30b)

63.02.53

64.02.54

65.02.55

66.02.56

67.02.57

Centrul de evaluare a Toxicodependențelor pentru Tineri „Sf. Stelian” Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr. Gorgos” *) (inclusiv Anexa 30b) Casa de Cultură “Friedrich Schiller”

Centrul Cultural Lumina (inclusiv Anexa 30b)

Centrul Cultural EXPOARTE (fără Anexa 4, Anexa 14b, inclusiv Anexa 30b)

*) Notă: Situațiile financiare ale acestor instituții sunt cuprinse într-o singură raportare, aceea a ordonatorului secundar de credite, așa cum sunt organizate Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale (activitatea proprie și instituțiile / spitalele coordonate) și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (activitatea proprie și instituția coordonată, respectiv Căminul pentru Persoane Vârstnice „Academician Nicolae Cajal”).

 • 1. Cu privire la contul de execuție

Bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2019 a fost aprobat de către Consiliul General al Municipiului București, prin H.C.G.M.B. nr. 194/23.04.2019 și modificat ulterior prin H.C.G.M.B. nr. 307/30.05.2019, H.C.G.M.B. nr. 349/26.06.2019, H.C.G.M.B. nr. 433/31.07.2019, H.C.G.M.B. nr. 477/27.08.2019, H.C.G.M.B. nr. 580/24.10.2019, H.C.G.M.B. nr. 651/14.11.2019 și H.C.G.M.B. nr. 721/18.12.2019 inclusiv prin modificări de buget prin virări de credite bugetare și modificări în repartizarea pe trimestre, aprobate de către ordonatorul principal de credite.


drectu t. -c<J PRCGR^i% a șjexei.' ^ ;

hV BUGHA6*'

❖ Sintetic, situația realizării încasărilor și plăților în / din bugetul local la 31.12.2019 se prezintă astfel:

VENITURI

lei

Surse

Prevederi bugetare definitive

încasări realizate

Diferențe

0

1

2

3(2-1)

TOTAL VENITURI, din care:

5.904.532.200

4.051.720.463

-1.852.811.737

• venituri proprii, din care:

5.221.112.200

3.384.286.994

-1.836.825.206

- cote defalcate din impozitul pe venit

3.255.695.000

3.175.270.823

-80.424.177

• sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea          cheltuielilor

descentralizate la nivelul Municipiului București

416.165.000

416.165.000

0

• vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-1.937.788.000

-800.700.659

1.137.087.341

• vărsăminte din secțiunea de funcționare

1.937.788.000

800.700.659

-1.137.087.341

• alte transferuri voluntare

4.000.000

2.377.000

-1.623.000

• subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

44.202.000

42.840.346

-1.361.654

• subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

31.005.000

24.927.793

-6.077.207

• subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

105.582.000

90.254.006

-15.327.994

• sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente   cadrului financiar

2014-2020 O lv‘      x

82.466.000

90.869.324

8.403.324

CHELTUIELI

lei

Indicatori

Credite bugetare definitive

Plăti efectuate

Diferențe

0

1

2

3(1-2)

TOTAL CHELTUIELI, din care:

5.948.411.200

4.088,684.190

1.859.727,010

• cheltuieli curente

4.556.118.200

3.228.924.163

1.327.194.037

- cheltuieli de personal

352.102.000

338.926.289

13.175.711

- bunuri și servicii

575.514.000

283.865.898

291.648.102

- dobânzi aferente datoriei publice externe locale

140.659.000

140.202.865

456.135

- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

1.676.005.000

1.012.265.100

663.739.900

- transferuri către instituții publice (inclusiv pentru finanțarea sănătății)

997.065.000

812.986.874

184.078.126

- fonduri de rezervă

2.000.000

0

2.000.0000

- alte transferuri (investiții ale regiilor autonome și societăților comerciale cu capital de stat)

137.222.000

30.307.834

106.914.166

- asistență socială (ajutoare sociale în numerar și tichete de creșă)

448.226.000

419.242.241

28.983.759

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014 - 2020

129.983.200

101.146.612

28.836.588

- alte cheltuieli (contribuții la salarizarea personalului neclerical și despăgubiri civile)

97.342.000

89.980.450

7.361.550

• cheltuieli de capital

1.334.222.000

808.631.051

525.590.949

• rambursări de credite externe aferente datoriei publice externe locale

108.569.000

107.361.532

1.207.468

• plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-50.498.000

-56.232.556

5.734.556

REZULTATUL EXERCIȚIULUI

lei

ÎNCASĂRI

PLĂȚI

EXCEDENT

TOTAL BUGET

4.051.720.463

4.088.684.190

-36.963.727

Deficitul din contul de execuție al bugetului local 31.12.2019 (Anexa nr. 13), în sumă de 36.963.727 lei, reprezintă rezultatul execuției bugetului local la 31.12.2019.

Contul de execuție a bugetului local se regăsește detaliat în situațiile financiare în anexele 12,

13 și 7b-buget local.DtRECTU ? S PROGRAMARE g-t.

ȘlEXECURf f

❖ Realizarea veniturilor și cheltuielilor instituțiilor finanțate din alocații bugetare și venituri proprii (inclusiv cele finanțate integral din venituri proprii) la 31.12.2019 se prezintă astfel:

lei

Indicatori

Realizări

Diferențe

încasări

Plăți

1

2

3

4(2-3)

TOTAL,

(transferuri de la bugetul local și de la bugetul de stat, venituri proprii, donații și sponsorizări și alte venituri)

2.280.958.110

2.283.148.981

-2.190.871

Suma din coloana “Diferențe” (-2.190.871 lei - deficit) reprezintă rezultatul execuției bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii, determinat ca diferență între veniturile încasate în cursul anului (venituri proprii, subvenții, donații și sponsorizări și alte venituri, inclusiv sumele din excedentul anului precedent utilizate pentru efectuarea de cheltuieli și pentru acoperirea golurilor temporare de casă) și plățile efectuate.

Contul de execuție a bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și alocații (transferuri de la bugetul local) se regăsește detaliat în situațiile financiare în anexele 9, 11 și 7b - instituții finanțate din venituri proprii și alocații de la bugetul local (inclusiv cele finanțate integral din venituri proprii).

❖ Realizarea cheltuielilor bugetului împrumuturilor externe la 31.12.2019 se prezintă astfel:

lei

INDICATORI

Credite bugetare trimestriale

Plăți efectuate

Diferențe

1

2

3

4(2-3)

TOTAL, din care:

87.107.000

0

87.107.000

- protecția mediului

87.107.000

0

87.107.000

Situația de mai sus (anexele 15 și 7b) provine din raportarea Primăriei Municipiului București.

lei

INDICATORI

Credite bugetare trimestriale

Plăți efectuate

Diferențe

1

2

3

4(2-3)

TOTAL, din care:

462.661.950

459.661.491

3.000.459

Combustibili și energie

462.661.950

459.661.491

3.000.459

Situația de mai sus (anexele 16 și 7b) provine din raportarea Primăriei Municipiului București.

Contul de execuție a bugetului împrumuturilor externe se regăsește detaliat în situațiile financiare în anexele 15 și 7b - bugetul împrumuturilor externe.

❖ Realizarea bugetului fondurilor externe nerambursabile la 31.12.2019 se prezintă astfel:

lei

Indicatori

Rea

izări

Diferențe

încasări

Plăți

1

2

3

4(2-3)

TOTAL     (învățământ,

sănătate, asistență socială, protecția mediului)

1.495.594

1.237.622

257.972

Această situație (anexele 17, 18 și 7b - fonduri externe nerambursabile) cuprinde raportările unităților ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile, respectiv Primăria Municipiului București, Spitalul “Al. Obregia” și Direcția Generală de Asistență Socială.

Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile se regăsește detaliat în situațiile financiare în anexele 17,18 și 7b - bugetul fondurilor externe nerambursabile.

 • 2. Cu privire la Anexa nr. 1 la situațiile financiare, „Bilanț”

Structura și conținutul bilanțului contabil încheiat la 31.12.2019 sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la situațiile financiare, astfel:

1. active necurente:

 • - active fixe necorporale, inclusiv cele în curs de execuție, în sumă de 19.535.975 lei,

 • - instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale, inclusiv cele în curs de execuție, în sumă de 1.660.658.235 Iei,

 • - terenuri și clădiri, în sumă de 37.686.232.432 lei,

 • - active financiare necurente (acțiuni, creanțe imobilizate, etc.), în sumă de 1.058.476.332

lei, g M 4

 • - creanțemreujttnțjj^mai mari de un an): clienți, debitori, etc., în sumă de 828.964.706 lei,

 • - stocuri: materii prime, materiale consumabile, materiale auxiliare, combustibili, piese de schimb, hrană, obiecte de inventar, etc., în sumă de 485.275.741 lei,

 • - creanțe din operațiuni comerciale și avansuri și alte decontări, mai mici de un an (avansuri acordate pentru active fixe corporale, avansuri acordate pentru active fixe necorporale, furnizori - debitori, clienți, debitori, dobânzi de încasat, etc.), în sumă totală de 1.299.848.770 lei,

 • - creanțe bugetare, mai mici de un an: contribuții și alte asigurări sociale, etc., în sumă totală de 2.582.981 lei,

 • - creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabiie și fonduri de la buget, în sumă de 5.050.234 lei,

- împrumuturi pe termen scurt, în sumă de 53.086 lei reprezentând garanții pentru lucrări și chirii,

 • - conturi la trezorerie, casa în lei, în sumă totală de 250.797.338 lei: disponibilul bugetului local la Trezorerie, în sumă de 6.915.448 lei, disponibilități ale instituțiilor finanțate din alocații bugetare și venituri proprii (853.910 lei), disponibilități ale instituțiilor finanțate integral din venituri proprii (198.190.207 lei), disponibilități din fonduri externe nerambursabile (6.270.678 lei), alte disponibilități în sumă de 38.567.095 lei (fondul de risc în sumă de 5.635.124 lei, sume de mandat, donații și sponsorizări, garanții gestionari, casa în lei, etc.),

 • - dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie, în sumă totală de 22.632.417 lei,

 • - conturi la instituții de credit, B.N.R., casa în valută, în sumă totală de 15.663.478 lei (disponibilități la bănci comerciale pentru: împrumuturi externe contractate de autoritățile administrației publice locale, în sumă de 604.676 lei, disponibilul din încasările din taxa municipală pentru ape uzate, în sumă de 4.444.113 lei, disponibilități pentru plăți în valută, disponibilități pentru sume colectate în valută, disponibilități din fonduri externe nerambursabile, garanții gestionari, etc. în sumă de 10.614.689 lei),

 • - cheltuieli în avans, în sumă de 102.293.713 lei,

 • 3. datorii necurente:

 • - sume necurente de plată: furnizori de active fixe peste un an, creditori peste un an, în sumă totală de 5.021.257 lei,

 • - împrumuturi pe termen lung, în sumă totală de 3.172.620.571 lei (împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, în sumă de 2.220.100.000 lei, împrumuturi externe garantate de stat / unitățile administrativ - teritoriale, în sumă de 323.126.360 lei, reprezentând proiectul B.E.L „S.E.A.U. Glina”, programul „Reabilitare infrastructura edilitară - școli”, programul finanțat de B.E.R.D., „Programul multi-sector al municipiului București - reabilitarea și modernizarea stației de epurare a apelor uzate - Glina”, împrumut contractat de la Ministerul Finanțelor Publice din venituri din privatizare, în scopul finanțării cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, în sumă de 609.104.279 lei, alte împrumuturi interne și datorii asimilate derulate prin PMB, în sumă de 20.289.932 lei),

 • 4. datorii curente:

 • - datorii comerciale, avansuri și alte decontări: furnizori, furnizori de active fixe sub un an, furnizori - debitori, creditori sub un an, etc., în sumă totală de 1.477.258.157 lei,

 • - datorii către bugete, în sumă totală de 1.464.017.365 lei: TVA de plată, impozitul pe venitul din salarii și din alte drepturi, alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, sume în curs de clarificare, alte datorii față de buget (incluzând și sume de virat la buget din debite neîncasate de A.F.l. din cote aport, chirii locuințe, chirii spații cu altă destinație, în sumă de 533.350.216 lei, reflectate și în conturile de debitori și clienți din activ), etc.,

- datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, în sumă de 54.802.204 lei, ... "      .

 • - salariile an^ajuplQr: personal - salarii datorate, drepturi de personal neridicate, rețineri


din salarii și alte dre                   ilor, alte datorii în legătură cu personalul, în sumă totală de

80.441.695 lei, 1


 • - alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane, în sumă de 8.501 lei,

 • - venituri în avans: venituri încasate anticipat, venituri de realizat, etc., în sumă de 121.408.441 lei.

în conformitate cu pct. 2.8.(1) din OMFP nr. 1177/26.01.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018, în vederea prezentării unei imagini fidele asupra patrimoniului s-au compensat soldurile inițiale ale contului 481 „Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate” din activele și datoriile bilanțului centralizat cu suma de 894.779.155 lei.

 • 5. capitaluri proprii:

 • - rezerve, fonduri: fondul activelor fixe necorporale (neamortizabile), fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale, fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale (neamortizabile), rezerve din reevaluare, fondul de risc, alte fonduri (fondul de dezvoltare a spitalului), etc., în sumă totală de 32.691.772.479 lei,

 • - rezultatul reportat, în sumă totală de 3.786.994.310 lei (sold creditor),

 • - rezultatul patrimonial al exercițiului, în sumă totală de 1.283.014.680 lei (sold debitor).

în conformitate cu Normele metodologice pentru întocmirea situațiilor financiare, în bilanțul centralizat s-a consolidat contul 121 „Rezultatul patrimonial al exercițiului” (rezultând în final soldul debitor al acestuia - deficit - în sumă de 1.283.014.680 lei), precum și contul 117 „Rezultatul reportat” (rezultând în final soldul creditor al acestuia - excedent - în sumă de 3.786.994.310 lei).

 • 3. Cu privire la Anexa nr. 2 Ia situațiile financiare, „Contul de rezultat patrimonial”

Conținutul contului de rezultat patrimonial se regăsește în Anexa 2, în structura prevăzută, în conformitate cu Normele metodologice (venituri, cheltuieli și rezultatul exercițiului, respectiv deficit, în sumă totală de 1.283.014.680 lei).

Atât la venituri, cât și la cheltuieli se regăsesc alocațiile/finanțările către instituțiile subordonate (ce întocmesc cont de rezultat patrimonial), respectiv cheltuielile din acestea, alocații ce provin din veniturile bugetului propriu al Municipiului București, înregistrate în corespondență cu conturile de cheltuieli din transferuri.

în conformitate cu Normele metodologice, soldurile debitoare, respectiv creditoare ale contului 121 „Rezultatul exercițiului” s-au consolidat în bilanț (Anexai), ceea ce a condus și la consolidarea acestora în contul de rezultat patrimonial (Anexa 2).

 • 4. Cu privire Ia Anexele nr. 3 și 4 la situațiile financiare, „Situația fluxurilor de trezorerie”

  Anexele 3 ^i M 14 disponibilități la operațională, de i


țiile financiare cuprind fluxurile de numerar din conturile de ui și respectiv, la bănci comerciale, pe tipuri de activități: are. în Anexa 3, Disponibilul Jw^țului local / Finanțarea de la


DIRECțU                             /

Sfc PROGRAMARE g SIEXECLTPF ?

bugetul local (cont 52101 / 7700), este raportat pe coloana 4 și include și rezultatul din anii precedenți a bugetului local (cont 52103) în sumă de 48.879.172 lei.

 • 5. Cu privire la Anexa nr. 14.b la situațiile financiare, „Disponibil din mijloace cu destinație specială”

în Anexa nr. 14.b “Disponibil din mijloace cu destinație specială” sunt cuprinse următoarele fonduri / solduri la 31.12.2019:

 • • donații / sponsorizări, în sumă de 619.756 lei;

 • • garanții materiale care se rețin gestionarilor, în sumă de 3.224.539 lei;

 • •  alte disponibilități cu destinație specială, în sumă de 11.077.248 lei, reprezentând:

 • - sumele încasate de P.M.B. - activitatea proprie - pentru taxa municipală pentru ape uzate, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 317/2008 și a contractului de cont ESCROW nr. 4.520 / 08.12.2008, încheiat între B.E.R.D., B.E.I., Municipiul București și B.C.R. (4.444.113 lei);

 • - sumele încasate / reținute pentru garanții de bună execuție (6.629.469 lei), astfel: Primăria Municipiului București (3.290.852 lei), Administrația Fondului Imobiliar (3.338.617 lei);

 • - depozite constituite, reprezentând accize pentru achiziția de alcool (3.666 lei), provenind de la spitale subordonate C.G.M.B., respectiv: Spitalul „Cantacuzino” (1.906 lei), Spitalul de Ortopedie „Foișor” (396 lei), Spitalul Colentina (952 lei), Spitalul Sf. Stelîan (255 lei) și Spitalul Clinic „Sf. Ștefan” (157 lei);

 • • sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii, provenind de la P.M.B. - activitatea proprie, în sumă de 57.306 Iei.

 • 6. Cu privire la Anexa nr. 19 la situațiile financiare, „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

Această situație cuprinde detalierea plăților de la titlurile 56 și 58 pe clasificația economică, pe tipuri de programe, respectiv Fondul de Coeziune (FC) și Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007 - 2013.

 • 7. Cu privire la Anexa nr. 27 „Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (F.E.N.) postaderare” (titlul 56 și titlul 58)

Plățile efectuate la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare” și titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020” sunt detaliate în Anexa 27, în structura prevăzută de către aceasta, respectiv pe tipuri de cheltuieli/plăți, provenind de la: Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Primăria[Municipiului București, Direcția Generală deAwirtgpță Socială a Municipiului București și Tea ' —‘ fe* direcția PROGRAMARE 3g 9EXECUȚIE p-SJ, BUGETAR* ^7 Xk ♦           * • 8. Cu privire la Anexa nr. 30b la situațiile financiare, „Situația plăților restante”

Plățile restante la 31.12.2019, în sumă totală de 97.971.586 lei, provin din raportarea:

- Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București - activitatea proprie 18.516.051 lei și de la spitalele coordonate 12.777.339 lei, astfel: Spitalul Gorgos (218.325 iei), Spitalul V. Babeș (605.762 lei), Spitalul Clinic Burghele (14.574 lei), Spitalul Clinic Colentina (9.983.209 lei), Spitalul OMF D. Theodorescu (483.032 lei), Spitalul Sf. Luca (330.881 lei), Spitalul Obregia (1.133.208 lei), Spitalul Malaxa (8.348);

 • -  Biblioteca Metropolitana București - 972.212 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;

 • -  CREART - 12.993.733 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;

 • -  Teatrul Evreiesc de Stat - 123.947 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;

 • -  Teatrul Ion Creangă - 884.563 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;

 • -  Teatrul de revista Ctin Tanase — 4.903 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;

 • -  Teatrul Tineretului Metropolis - 393.107 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;

 • -  Circul Metropolitan București — 126.775 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;

 • -  Opera Comica pt Copii - 1.225.623 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;

 • -  ARCUB - 2.374.834 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;

 • -  Muzeul Literaturii Române - 869.902 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;

 • -  Muzeul Municipiului București - 703.562 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;

 • -  Centrul Cultural Palatele Brâncovenești — 728.813 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;

 • -  Clubul Sportiv Municipal București — 6.922.501 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;

Administrația Monumentelor furnizorii de bunuri și servicii;

si Patrimoniului Turistic - 410.519 lei restanțe către


Administrația Lacuri Parcuri furnizorii de bunuri și servicii;


si Agrement București — 10.333.615 Iei restanțe către

Dalles - 317.808 lei restanțe către furnizorii de bunuri și


&& BUGET** y. • -  Direcția Generala de Asistenta Sociala - 4.998.182 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;

 • -  Autoritatea pt Supravegherea Animalelor ~ 3.820.883 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;

 • -  Administrația Străzilor - 55.002 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;

 • -  PROEDUS - 4.087.108 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;

 • -  Teatru! Stela Popescu - 185.771 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;

 • -  Centrul pentru Tineret al Municipiului București - 6.165.651 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;

 • -  Administrația Municipala Consolidări Clădiri Risc Seismic - 2.374.556 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;

 • -  Teatrul Dramaturgilor Români - 245.208 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;

 • -  Casa Artelor “Dinu Lipatti” -211.085 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;

 • -  Centrul pentru Seniori al Municipiului București - 1.572.187 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;

 • -  Centrul Cultural „Lumina” - 1.004.599 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;

 • -  Centrul Cultural Expo Arte - 2.271.547 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii.

 • 9. Cu privire la Anexa nr. 40b la situațiile financiare, „Situația activelor si datoriilor instituțiilor publice din administrația locală”

Conținutul Anexei 40b la 31.12.2019 este detaliat în „Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală”, în conformitate strictă cu soldurile conturilor enumerate și cu cerințele prevăzute în anexă.

Situațiile financiare centralizate ale Municipiului București sunt însoțite de declarația pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite, în conformitate cu pct. 5.1.(2) din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice, nr. 129/18.01.2019, pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018.
BILANȚ

31.12.2019


Anexa nr. 3


pag-: 1


- lei -


SOLD LA


SOLD LA


DENUMIRE INDICATORI


1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2900800-2930100*)

Z.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)

3.Terenuri si clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)

 • 5. Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201 +2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:

Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)                                          ' Q

 • 6. Creanțe necurente - sume ce urmeaza a fi încasate după o perioada

mai marc de un an (ct.4l 10201+4110208+4130200+4280202+ 4610201 +4610209-4910200-4960200) din care:               ?

Creanțe comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi încasate o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4I30200+' 4610201-4910200-4960200)

 • 7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) 1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+34I0000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3 710000+3810000+/-3480000+/-3 780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri si alte decontări (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090I02+4110101+4110108+4130100+4180000* 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109* *+4810101+4810102+ 4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+

4890301-4910100-4960100+5120800) din care:

Creanțe comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101 + 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:

Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102) Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300** +4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200


ÎNCEPUTUL


PERIOADEI


22.384.470


1.067.857.240


35.539.816.180


995.434.613963.365.734


830.512.551

38.466.791.458sfârșitul


PERIOADEI


19,535.975


1.660.658.235


37.686.232.432


1.058.476.332


1.035.832.846


828.964.706


812.537.153

41.253.867.680


485.275.7411.299.848.770


177.133.651

58.542.841


232.800.944


iȘȘ KRECflA

[ PROGRAMARE g»’ k Ș EXECUTE A#;

U* BUGETARĂ


COD


DENUMIRE INDICATORI


SOLD LA

ÎNCEPUTUL


PERIOADEI


01025


01026

/',027

01030

01033


+4660401+4660402+4660500+4660900- 4810101* * +4810102*•+ 4810103**+4810900**-4970000), din care:

Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501 +4500502+4500503*4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100-4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503*4540504*4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205*4570206+4570209 *-4570301* 45 70302+45 703 09+4580100+45 80301*4580302+4610103 +4730103**+ 4740000+4760000), din care:

Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+ 4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700) împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108*2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680I08+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)

Total creanțe curente (rd.21+23+25+27)

Conturi la trezorerie, casa in lei.

(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103-5150 301

+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302

+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101*5250102+5250301+52 50302

+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400

+5290901+5310101+541010I+5500101+5520000*5550I0l+5550400+55 70101

+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300

+5620101+5620300+5620401+5710100+5 710300+5710400+5740101+57 40102


2.217.812


14.336.715


53.086

303.497.033


SOLD LA SFÂRȘITUL


PERIOADEI


2.582.981


5.050.234

14.548


53.086

1.307.535.071010331

01035


01040

01042

01045

01046

01052


+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Dobânda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (CL5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) Conturi ia instituții de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102*5140202+ 5150102+5150202+5150302*5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402*5410l02+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600I03+5600402+5610102+ 5610103+5620I02+5620103+5620402)

Total disponibilități si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)

 • 6. Cheltuieli in avans (ct.4710000)

 • 7. TOTAL ACTIVE CURENTE (rd,19*30*31*40+41+41.1+42)

 • 8. TOTAL ACTIVE (rd.15+45)

1 .Sume necurente - sume ce urmeaza a fi plătite după o perioada; mai mare de un an (ct.2690200+4010200*4030200 * 4040200+ i 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:


17.891.965


22632.417z^Sc'P11

fer OHECI» R^PBOGRAIIABE e®’ ?£ ȘEXECfflE


5.196.580


15.663.478 289.093.233 102.293.713 2.184.197.758 43.438.065.4385.021.257


pag.: 3


- lei-


SOLD LA


SOLD LA


DENUMIRE INDICATORI


Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201) 2.1mprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200) TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)

 • 1. Datorii comerciale, avansuri si alte decontări (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:

Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care: Avansuri primite (ct.4190000)

 • 2. Datorii către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care: Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)

 • 3. Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii către alle organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+ 4510602+4510603-4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)

din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+ 4500600+4590000+4620103)

6.Salariile angajatilor(ct.42l0000+4230000+4260000+4270!00+4270300+ 4280101)

 • 7. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:

 • 8. Venituri in avans (ct.4720000)

 • 9. Provizioane (ct, 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)

 • 10. TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)

 • 11. TOTAL DATORII (rd.58+78)

 • 12. ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII -CAPITALURI

PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)

1 .Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+ i 050100+1050200+105030^^0 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000) 2.Rezultatul reportat (ct. 1170000-soid creditor)

 • 5. Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct!210000- sold debitoi

 • 6. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)


ÎNCEPUTUL


PERIOADEI


129.967


2.786.795.310

2.791.991.890


691.142.934


512.682.380

224.781


625.163.317


SFÂRȘITUL


PERIOADEI


174 809


3.172.620.571

3.177.641.828


1.477.258.157.0173654.1^1.980

54.802.204

44

69.619.164

80.441.695

5.770

8.501

115.581.643

121.408.441

228.570

1.873.905

1.505.843.378

3.199.810.268

4.297.835.268

6.377.452.096

35.421.040.991

37.060.613.342


^J£vl-758.l 13.215


direct

£ O PROGRAM 1RE < £114.161.200.333 5$ ȘEXECl RE "


7 498.272.557 35.421.040.991


34.556.633.712

3.786.994.310

1.283.014.680

37.060613.342


Hol

Anexa nr. 4


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

 • 31.12.2019

  pag.: i - le» -


  DENUMIRE INDICATORI


  An precedent


  An curent


 • 1.Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100 7330000-7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601 +7350602+7360100+7390000-7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900-7460100*7460200+7460300:7460900)

 • 2. Venituri din activitati economice

(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)

 • 3. Finantari, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație speciala

(ct.7510500-7710000+7720100+7720200+7740100+7740200 <7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)

 • 4. Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100:7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)

TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)

1.Salarii si contribuțiile sociale aferente angajatilor

3.800.041.702

1.075.967.724

1.508.965.261

154.735.026

6.539.709.713


(ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000* 6470000)

2.Subvenții si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000-

1.247.700.260

3.257.684.323


1.747.731.510


3.651.598.381

1.283.178.507

1.287.724.991

142.867.414

6.365.369.293

1.510.649.166

3.164.395.624

1.474.817.674


6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) 3.Stocuri, consumabile, lucrări si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600-6020700+6020800+6020900+ 6030000'6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000 < 6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270900^ 6280000<6290100) 4.Cheltuieli de capital, amortizări si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+68I0401+68I0402+6820101+6820109+

6820200+6890100+6890200)

5. Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6540000+6580101 +6580109)

TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12) O M

 • - DEFICIT (rd.13-rd.06)

 • IV. VENITURI FINANCIARE

(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+

7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)

 • V. CHELTUIELI FINANCIARE

(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+

6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)

-DEFICIT (rd.18-rd.17)

 • - DEFICIT (rd.16+21-15-20)

 • VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)

 • IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)

 • - EXCEDENT (rd.25-rd.26)

 • - DEFICIT (rd.24+29-23-28)

 • - DEFICIT (rd.29.3+29.4)642.420.953

40.006.859

6.935.543.905

395.834.192


455.059


1.331.887.002

25.971.730

7.507.721.196

1.142.351.903


2.470.252fe» OtRECȚU

3EXECUÎK (Ă.6* bugetmU 3?


112.476.772

112.021.713

507.855.905

9.713.323

129.975

9.583.348

498.272.557

498.272.557


152.280.206

149.809.954

1.292.161.857

9.750.780

603.603

9.147.177 1.283.014.680 1.283 014.680MUNICIPIUL BUCUREȘTI - ACTIVITATEA PROPRIESITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

paf: 1        - 16-

Buget

Buget

B et

Buget

Buget

Buget

Buget

Buget

Buget

Buget

Buget

Buget

Atte

rou

DENUMIRE INDICATORI

Total

C1M

de

local

aeigurart

Hlgurari

Fond

Fond

trezorerii

InMMudi

Instituții

ectivititl

împrumuturi

fonduri

disponibh

Ct

aut

ct

sociale

pentru

național

pentru

Matului

publice

publice

Hnantale

Inieme al

nteme

IHati

5310101

ct

6210100)

de Mat

■omt|

unic de 1

mediu

ct

finanțata

finanțau

din

externe ct

nerambur-

(ctexx)

6200100/

7700000

cL

Ct.

«Igurart

ct

5240100/

Integral

din

venituri

S1M101+

Mblie

7700000

6250101*

5740101*

sociale de

6760100/

7700000

din

venituri

proprii

5140101+

(aurea D)

6250102/

6740102/

Multele

7700000

venituri

proprii si

el buget

5160101*

Ct

7700000

7700000

ct

proprii

subvenții

acbvHati de

6170101/

6160103/

5710100/

Ct

Ct

privatizare

7700000

770G000

7700000

5600101/

5610101/

ct5620101f

7700000

7700000

7700000

03002

' l Încasau

64410*7146

91-M4JF

4031297447

14977113»?

7*2.912.1.15

31155 46 ‘

01003

2. Plan

3711HM2U

913*4397

2.9*2551 631

1409119 677

740577125

127JJM

25 406 Ml

03004

3. Numerar ncl din activitatea operaționala

(ri.02-ri.03)

72970 ttt

1M9765U4

US6IIT-

42JJS013

MI 3»

? fcfti .t u

03006

1. Incasan

10164444

547 in

96447Ii

613

03007

2. Plan

99241001*

M? 131

*51341131

90426311

42.miii

1

03008

13. Numerar net din activitatea de investiții

(ri 06-07)

-9mi7_ijș

44*941 Uf

•«HM HI

41*7? tri

03010

1 Incasan

1     *»9.4W714

9 771 a.;

i        41-9 £61 WV

IF30H

2. Pinii

J4T.5MJ97

247361 jir*

0 A?

03012

3. Numerar net din activitatea de finanțare

--

.V

(ri.IO-ri.ll)

231473117

-îi+mija

1

03013

IV.CRES FEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE

's\

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

=1

(ri(Mtri.08tri.l2)

-51044*25

-MW.) T71

A

i^\Tr

w z/

•iww

U3 wr

tuiii

rirtin

D1014

V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

€-^X\

LA ÎNCEPUTUL ANULUI

Ml 146161

£S.

|i 11964%

030141

-sume nxuperaic/primile in excedentul anului

< Qj

’URtS''

precedent

167 .196722

yl

NEP-

mTMASj

5U ® ■

9511

030142

-sume udlizarc/trnnsferaie din excedentul

anului precedent

16? 196 717

4151% ffiC

iii TM *15

PI *41

9144

03015

Vl.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

1

LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (ri. 13 +ri 14+

«1.14 l-ri.l4 2-ri.H3)

250 797 JM

HW «1

u» •

Itt IV M7

W14IC

34 367,ri91

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

 • 31,12.2019

pag.: ]        - lei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

Total

Casa In valuta

Alte disponibilități

04002

1. Incasari

160.190.763

250.803

159.939.960

04003

2. Plăti

157.764.580

250.793

157.513.787

04004

3. Numerar net din activitatea operaționala (rd.02-rd.03)

2.426.183

10

2.426.173

04006

1. Incasari

549.049

549.049

04007

2. Plăti

1.104.115

1.104.115

04008

04013 f 1

3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)

IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.l2)

-555.066

1.871.117

10

-555.066

1.871.107

04014

04015

V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI

1. Diferente de curs favorabile

13.597.501

260.968

13.597.501

260.968

04016

2. Diferente de curs nefavorabile

66.108

10

66.098

04017

VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIO ADEI(rd. 13+14+15-16)

15.663.478

15.663.478

Capitol / Grupa / Titlu Articol I Alineat


5002

01

10

20

30

40

50

51


55

56


57

58


59

70

71

72

79

81

84


85


510002 5102

01 10 1001 100101 100105 100106 100112Denumire Indicator


TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENȚII TITLUL V FONDURI DE REZERVA TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DINHot. Nr.

Anexa nr. 7.1


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2019


Credite de angajament


inițiale


definitiveiei-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE


PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI ^1 RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTOR1TATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTER CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate in bani

Salarii de baza Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri Indemnizații plătite unor persoane din afara unității81.720.000


1.754.729.000


10.216.021.000

10.216.021.000


84.808.000

84.808.0001.454.408.000

11.807.667.690

1.454.408.000

10.353.259.690

10.353.259.690

84.970.000

84.970.000

77.000

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Pieli efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8-6-7

9

6.834 808.200

5.948.411.200

4.199.152.584

4199.152.584

4.088.684 190

110.468.394

4 756.733.189

5.208.755.200

4.556.118.200

3.285.785.008

3.285.785.008

3.228.924.163

56.860.845

3.606.328.243

420.654 000

352.102.000

338.926.289

338.926.289

338.926.289

341.033.311

655.128 000

575.514 000

340.691.593

340.691.593

283.865.898

56.825.695

418.879.412

128.784.000

140.659.000

140.202.865

140.202.865

140.202.865

140.045.575

1.600.000.000

1.676.005.000

1.012.265.100

1.012.265.100

1.012.265.100

1.323.987.111

2.000.000

1.081.875.000

2.000.000

997.065.000

812.986.874

812.986.874

812.986.874

812.986.872

168.554.000

137.222.000

30.307.834

30.307.834

30 307.834

30.308.500

438.765.000

448.226.000

419.242.241

419.242.241

419.242.241

28.929.413

418.860.741

630.489.200

129.983.200

101.146.612

101.146612

101.146.612

79.138

82.506.000

97.342.000

90.015 600

90 015 600

89.980.450

35.150

91.218.170

1.537.503.000

1.334.222.000

862.238 600

662.238.600

808.631.051

53.607.549

1.125 963.322

1.520.703.000

1.260.973 000

804.898.840

804.898.840

751.291.291

53.607.549

1.125.963.322

16.800.000

88.550.000

73.249.000

108.569.000

57.339.760

107.361.532

57.339.760

107.361.532

57.339.760

107.361.532

24.441.624

88.550.000

108.569.000

107.361.532

107.361.532

107.361.532

24 441 624

538.115.000

-50.498.000

•50.498.000

486.275.000

-56.232.556

-56.232.556

411.191.479

-56.232.556

-56.232.556

411.191.479

-56.232.556

•56.232.556

411.191.479

530.990.111

362.915.000

307.312.000

253.556.354

253.556.354

253.556.354

381.815.039

331,267.000

285.937.000

246.410.346

246.410.346

246.410.346

269.427.904

160 167.000

140.167.000

132.257.269

132,257.269

132.257.269

133.937.508

154.747.000

135.247.000

127.998.533

127.998.533

127.998.533

129.628.426

124.089.000

110.139.000

107.273.136

107.273.138

107.273.138

108.401.030

18.750.000

14.500.000

12.494.580

12.494.580

12.494.580

12.599.429

53.000

53.000

23.002

23.002

23.002

22.262

2.900.000

2.900.000

2.027.185

2.027.185

2.027.185

2.034 698


DETALIEREA CHELTUIELILOR • buget local -

 • 31.12.2019

-lei-

Capitol / Grupa l Titlu Articol! Alineat

Denumire Indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale da plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

100113

Drepturi de delegare

256.000

256.000

6.807

6.807

6.807

6.475

100117

Indemnizații de hrana

5.300.000

4.000.000

3.284.049

3.284.049

3.284.049

3.594.484

100130

Alte drepturi salariate in bani

3.399.000

3.399.000

2.889.772

2.889.772

2.889.772

2.970.048

1002

Cheltuieli salariate in natura

'L C

2.050.000

1.550.000

1.414.450

1.414.450

1.414.450

1.409.650

100206

Vouchere de vacanta

4/

2.050 000

1.550.000

1.414.450

1.414.450

1.414.450

1.409.650

1003

Contribuții

a. ^7

3.370.000

3.370 000

2.844.286

2.844.286

2.844.286

2.899.432

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

.«> /

3.370.000

3.370.000

2.844.286

2.844.286

2.844.286

2.899.432

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

z I

120.917 000

80.263.000

51.388.499

51.388.499

51.388.499

72.965.246

2001

Bunun si servicii

17,979.000

17.137.000

10.202.069

10.202.069

10.202.069

13.498.494

200101

Furnituri de birou

X

X

650.000

449.000

248.520

248.520

248.520

350.571

200102

Materiale pentru curățenie

10.000

10.000

4.331

4.331

4.331

2.481

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

3.850.000

4.311.000

3 634.361

3.634.361

3.634.361

4.271.294

200104

Apa, canal si salubritate

1.610.000

1.210 000

275.321

275321

275321

251.064

200105

Carburanți si lubrifiant!

1.150.000

1.150.000

699.927

699.927

699.927

629.551

200106

Piese de schimb

200.000

200.000

128.048

128.048

128 048

176.470

200107

Transport

10.000

10.000

200100

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

/

1.860.000

1.800 000

911.797

911.797

911.797

912.981

200109

Materiale si prestări de servicii cu /

caracter funcțional                  L

1.857.000

1.525.000

1.114.071

1.114.071

1.114.071

1.297.239

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

—     X.

6.782.000

6.472.000

3.185.693

3.185.693

3.185.693

5.606.843

2002

Reparații curente

160 000

160.000

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

516.000

564.000

411.735

411.735

411.735

486.682

200530

Alte obiecte de inventar

516.000

564.000

411.735

411.735

411.735

486.682

2006

Deplasări, detasari, transferări

3.670.000

870.000

146.035

146.035

146.035

146.028

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

1.800.000

200.000

6.856

6.856

6.856

6.856

200602

Deplasări in strainatate

1.870.000

670.000

139.179

139.179

139.179

139.172

2011

Carii, publicării si materiale documentare

39.000

39.000

950

950

950

950

2012

Consultanta si expertiza

1.030.000

590.000

178.522

178.522

178.522

178.922

2013

Pregătire profesionala

620.000

20.000

3.325

3.325

3.325

3.325

2014

Proiecția muncii

800.000

300.000

207.721

207.721

207.721

207.721

2030

Alte cheltuieli

96.103.000

60.583.000

40.238.142

40.238.142

40.238.142

58.443.124

203001

Reclama si publicitate

3.086.000

586.000

19.898

19.898

19.898

19.898

203002

203003

Protocol sl reprezentare Prime de asigurare non-viata

//j

l/c

Pil

1.076.000

305.000

576.000

305.000

86.535

150.721

86.535

150.721

86.535

150.721

88.689

151.437

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

91.636.000

59.116.000

39.980.988

39.980.988

39.980.988

58.183.100

2     ,4


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat


55

5502


550201


57

5702 570201

570203


58


5630


583003

59

5917

5940


70

71 7101 710101 710102


710103


710130


84


65


8501


850101


Denumire indicator


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

B. Transferuri curente in strainatate

(către organizații internaționale)

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

Tichiete de cresa si tichete

sociale pentru grădiniță

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Mecanismul pentru interconectarea

Europei

Cheltuieli neeligibile

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Despăgubiri civile

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrale

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

Mobilier, aparatura birotica sl alte active corporale

Alte active fixe (inclusiv reparații

capitale)

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sll RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI Sl RECUPERATE

IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti siDETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2019


Credile da angajament


inițiale


definitive84.808.000

84.893.000

84.808 000

84.893.000

84.808.000

84.893.000

11.965.000

11.965.000

29.474.000

29.559.000

B63.000

863.000

42.506.000

42.506.000-lei-


Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente tegaie

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătii

Cheltuieli elective

inițiale

definitive

a

4

5

6

7

8*6-7

9

182.000

182.000

16.034

16.034

16.034

16.700

182.000

182.000

16.034

16.034

16.034

16.700

182.000

182.000

16.034

16.034

16.034

16.700

2.090 000

2.090.000

1.561.765

1.561.765

1.561.765

1.336.165

2.090.000

2.090.000

1.561.765

1.561.765

1.561.765

1.336.165

2.080.000

2.080.000

1.561.765

1.561.765

1.561.765

1.336.165

10.000

10.000

77.000

77.000

77.000

47.911.000

63.158.000

61.186.779

61.186.779

61.186.779

61.172.285

47.000.000

62.247.000

60.381.474

60.381.474

60.381.474

60.358.174

911.000

911.000

805.305

805.305

805.305

814.111

31.648.000

25.455.000

12.055.678

12.055.678

12.055.678

112.387.135

31.648 000

25.455.000

12.055.678

12.055.678

12.055.678

112.387.135

31.648.000

25.455.000

12.055.678

12.055.67B

12.055.678

112.387.135

21.740.000

16.941.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

104.049.511

5.193.000

5.122.000

1.902.644

1.902.644

1.902.644

3.198.937

863.000

863 000

153.034

153.034

153.034

3.667.202

3.852.000

2.529.000

1.471.485

-4.080.000

-4.909.670

-4.909.670

-4.909.670

-4.080 000

-4.909.670

•4.909.670

-4.909.670

-4.080.000

-4.909.670

-4 909.670

•4.909.670

0

0

0

0


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -

 • 31.12.2019

-Ici-

Capitol/

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente

Cheltuieli

Grupa/Titlu

Denumire Indicator

Inițiale

definitive

Inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

legale

elective

Articol / Alineat

da plătit

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

recuperate in anul curent (SF)

-1.443.000

-2.252 569

-2.252.569

-2.252.569

850102

Plăti efectuate in anii precedenti sl

recuperate In anul curent (SD)

-2.637.000

-2.657.101

-2.657.101

-2.657.101

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

45.737.000

37.625.000

17.014.688

17.014.688

17.014.688

22.014.688

01

CHELTUIELI CURENTE

45.737.000

42.625.000

22.014.688

22.014.688

22.014.688

22.014.688

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

2.000.000

2.000.000

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritalilor locale

0

sa

2.000.000

2.000.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.000.000

10.338.000

10.178.022

10.178.022

10.178.022

10.178.022

5101

Transferuri curente

12.860.000

10.198.000

10.090.998

10.090.998

10.090.998

10.090.998

510101

Transferuri către instituțiile publice

1 li

12.860.000

10.198.000

10.090.998

10.090.998

10.090.998

10.090.998

5102

Transferuri de capital

140.000

140.000

87.024

87.024

87.024

87.024

510229

Alte transferuri de capital către

87.024

instituții publice                                    A

140.000

140.000

87.024

87.024

87.024

55

TITLUL VI1 ALTE TRANSFERURI           /\

30.737.000

30.287.000

11.836.666

11.836.666

11.836.666

11.836.666

5501

A. Transferuri interna                         / i

îNE.?-

30.737.000

30.287.000

11.836.666

11.836.666

11.836.666

11.836 666

550118

Alte transferuri curente interne             /   1

2.500.000

1.750.000

550142

Transferuri din bugetul local către       Z— -

asociațiile de dezvoltare intercomuni-

tare                                               /

28.237.000

28.537.000

11.836.666

11.836.666

11.836.666

11.636 666

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl f

RECUPERATE IN ANUL CURENT

■5.000 000

-5.000 000

-5.000.000

-5.000.000

85

•nilul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI Sl RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

•5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA Sl

5502

ÎMPRUMUTURI

129.463.000

141.338.000

140.620.437

140.620.437

140.620.437

127.160.384

01

CHELTUIELI CURENTE

129.463.000

141.338.000

140.620.437

140.620.437

140.620.437

127.160.384

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

679.000

679.000

417.572

417.572

417.572

419.100

2024

Comisioane si alte costuri aferente

OiRKW SfepKxâwN

Vc-\\ £14 IE CHnW

A

împrumuturilor

679.000

679.000

417.572

417.572

417.572

419.100

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

w //

200.000

200.000

102.727

102.727

102.727

99.834

Capitol / Grupa / Titlu Articol/Alineat


Denumire indicator


202402


202403

30 3001 300101


3002


300205


600002 600002 6002

01 20 2001 200101 200106

200108


200109


200130


2005 200530 2030 203003 203030 70 71 7101 710101 710102


710103


Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne Stabilirea riscului de tara TITLUL III DOBÂNZI

Dobânzi aferente datoriei publice interne

Dobânzi alerente datoriei publice interne directe

Dobânzi alerente datoriei publice externe

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA APARARE

CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Piese de schimb Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Alte cheltuieli

Prime de asigurare non-viata

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2019


Credite de angajament


inițiale


definitive
5.617.000

5.617.000

5.617.000

5.617.000

5.617.000

5.617.000

5.265.000

5.265.000

262.000

262.000

72.000

72.000


-lei-


103.440.000

5.617.000

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legate

Plăti efectuate

Angajamente legala de plătit

Cheltuieli efective

Inițiale

definitive

3

4

5

6

7

B-6-7

9

249.000

249.000

243.278

243.278

243.278

244.252

230.000

230.000

71.567

71.567

71.567

75.014

128.784.000

140.659.000

140.202.865

140.202.865

140.202.865

126.741.284

112.588.000

125.757.000

125.568.516

125.568.516

125.568.516

125.568.516

112.588.000

125.757.000

125.568.516

125.568.516

125.568.516

125.568.516

16.196.000

14.902.000

14.634.349

14.634.349

14.634.349

1.172.768

16.196.000

14.902.000

14.634.349

14,634.349

14.634.349

1.172.768

127.958.000

123.000.000

108.615.009

108.615.009

108.615.009

66.112.931

3.288.000

827.000

178.313

178.313

178.313

358 725

474.000

474.000

178.313

178.313

178.313

215 453

474.000

474.000

178.313

178.313

178.313

215.453

333.000

333.000

131.577

131.577

131.577

195.064

143.000

143.000

49.385

49.385

49.385

98.770

36.000

36.000

23.919

23.919

23.919

23.919

46.000

46.000

23.730

23.730

23.730

23.730

8.000

8.000

5.950

5.950

5.950

5 950

100.000

100.000

28.593

28.593

28.593

42.695

112.000

112.000

26.347

26.347

26.347

112.000

112.000

26.347

26.347

26.347

29.000

29.000

20.389

20.389

20.389

20.389

5.000

5.000

1.293

1.293

1.293

1.293

24.000

24.000

19.096

19.096

19.096

19 096

2.814.000

353.000

143.272

2.814.000

353.000

143.272

2.814.000

353.000

xS^CiPft

l

143.272

2.462.000

1.000

(wcji

262.000

262.000

f|5£ PROGRAM

RE |

119868

72.000

72.000

;

13.708Capitol 1 Grupa / Titlu Articol l Alineat


Denumire indicator


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2019


Credite de angajament inițiale


definitive


inițiale


Credil» bugetare


definitive


Angajamente bugetare


Angajamente legale


Plăti efectuate


Angajamente legale de plătit


-lei-


Cheltuieli efective


710130

6102 01 20 2001 200101 200103 200104 200105 200106

200108

200109

200130

2005 200501 200503 200530 2011

2030 203003 203030 51

5101 510101 5102 510229

70 71 7101 710101 710102


Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

ORDINE PUBLICA Si SIGURANȚA NAȚIONALA CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou încălzit, iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional                t—-—AF

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Carii, publicații si materiale documentare

Alte cheltuieli

Prime de asigurare non-viata

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferun curente

Transferuri calre instituțiile publice

Transferuri de capital

Alte transferuri da capital calre instituții publice

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe Construcții Mașini, echipamente si mijloace de


18 000

97.765 000


/■97.765.000

97.765.000


97.765.000

«YunerlW ‘ ^^97.765.000

*^13.905.000


97.823.000

97.823.000

97.823.000

13.905.000

18.000

97.823.000

16.000

124.670 000

18.000

122.173.000

108.436.696

73.817.000

72.639.000

60.789.929

8.817.000

8.435.000

742.663

2.954.000

3.942.000

290.490

5.000

5.000

3.831

500.000

500.000

166.719

200.000

200.000

14.420

5.000

5.000

100.000

100.000

4.480

200.000

200.000

31.673

1.505 000

2.493.000

9.836

439.000

439.000

59.531

4.299.000

3.456.000

206.302

160.000

1.817.000

186.592

160.000

160.000

3.979.000

1.479.000

19.710

30.000

3.000

2.750

1.534.000

1.034.000

243.121

34.000

34.000

11.045

1.500.000

1.000.000

232.076

65.000.000

64.204.000

60.047.266

60.515.000

61.847.000

58.521.832

60.515.000

61.847.000

58.521.832

4.485.000

2.357.000

1.525.434

4.485.000

2.357.000

1.525.434

50.853.000

49.534.000

47.646.767

50.853.000

49.534.000

47.646.767

50.853.000

49.534.000

47.646.767

1.239.000

3.000

1 zieiL >


6x6-7

108.436.696

108.436.696

9.696

65.754.206

60.789.929

60.789.929

61.041.580

742.663

742.663

994.314

290.490

290.490

722.093

3.831

3.831

166.719

166.719

484.695

14.420

14.420

14.420

39.180

4.480

4.480

4.480

31.673

31.673

58.782

9.836

9.836

38.493

59.531

59.531

82.043

206.302

206.302

186.592

186.592

19.710

19.710

2.750

2.750

243.121

243.121

272.221

11.045

11.045

11.045

232.076

232.076

261.176

60.047.266

60.047.266

60.047.266

58.521.832

58.521.832

58.521.832

58.521.832

58.521.832

58.521.832

1.525.434

1.525.434

1.525.434

1.525.434

1.525.434

1.525.434

47.646.767

47.646.767

4.712.626

47.646.767

47.646.767

4.712.626

47.646.767

47.646.767

4.712.626

209.341


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -

 • 31.12.2019

-lei-

Capitol / Grupa/Titlu Articol/Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajemente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

elective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

a

1

2

3

4

5

6

7

6=6-7

9

transport

83.794.000

83.852.000

49.548.000

49.530.000

47.646.767

47.646.767

47.646.767

4.178.465

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

157.347

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

66.000

66.000

66.000

1.000

167.473

650002

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

1.208.108.000

1.270.220.690

1.990.024.200

1.842.265.200

1.537.467.952

1.537.467.952

1.453.272.202

84.195.750

1.770.287.671

6502

INVATAMANT

157.537.000

166.391.000

162.964.000

105.233.000

85.710.027

85.710.027

85.710.027

50.283.902

01

CHELTUIELI CURENTE               ț\

83.000

65.000.000

49.039.000

38.015.349

38.015.349

38.015.349

48.240.966

20

TITLUL li BUNURI SI SERVICII            \

650.000

650.000

2030

Alte cheltuieli                                     Y

650.000

650.000

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii             A

650.000

650.000

30

TITLUL III DOBÂNZI                  / \

10.225 617

3002

Dobânzi aferente datoriei publice          ' \

externe                                            11

10.225.617

300205

Dobânzi aferente datoriei publice               u

____ _ X

externe locale

10.225.617

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE A

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

60.000.000

48.306.000

37.992.360

37.992.360

37.992.360

37.992.360

5101

Transferuri curente

58.225.000

47.904.000

37.825.610

37.825.610

37.825.610

37.825.610

510101

Transferuri către instituțiile publice

58.225 000

47.904.000

37.825.610

37.825.610

37.825.610

37.825.610

5102

Transferuri de capital

1.775.000

402.000

166.750

166.750

166.750

166.750

510229

Alte transferuri de capital către

Vl /î

instituții publice

O

1.775.000

402.000

166.750

166.750

166.750

166.750

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

4.350.000

5501

A. Transferuri interne

f I

4.350.000

550113

Alte transferuri curenta Interne

■ !■

1

4.350,000

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

1 p

&/I

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

\ 1

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

-<Z63.000

83.000

22.989

22.989

22.989

22.989

5815

Alte programe comunitare finanțate in

perioada 2014-2020

L gE^ 000

83.000

22.989

22.989

22.989

22.989

581501

Finanțarea naționala

43.000

43.000

8.429

8.429

8.429

8.429

581503

Cheltuieli neeligibile                            ___

40.000

40.000

14.560

14.560

14.560

14.560

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

X 157.537.000

166.308.000

66.698.000

26.304.000

18.713.190

18.713.190

18.713.190

2.042.936

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

57.537.000

166.308.000

66.698.000

26.304.000

18.713.190

18.713.190

18.713.190

2.042.936

7101

Active fixe                                                   ‘

^^57.537.000

166.308.000

66.698.000

26.304.000

18.713.190

18.713.190

18.713.190

2.042.936

710101

Construcții

«mW7.537.000

166.308.000

66.698.000

26.304.000

18.713.190

18.713.190

18.713.190

2.042.936

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

ir

31.266.000

29.890.000

29.156.018

29,156.018

29.156.018

jj. & guGElM*

Capitol / Grupa/Titlu Articol / Alineat


81 8101 810101


04


85


8501


850101


6602 01 10 1001 100101 100105 100117 1002 100206 1003 100307 20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200108


200109


200130


Denumire indicator


TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plali efectuate in anii precedenli si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenli si recuperate in anul curent (SF) SANATATE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca Indemnizații de hrana

Cheltuieli salariale In natura Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si torta motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant! Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget tocai -31.12.2019


Credite de angajament definitive


initiale-lei-


278.702.000

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajam ante legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plalil

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8-6-7

S

31.266.000

29.090 000

29.156.018

29.156.018

29.156 018

31.266.000

29.890.000

29.156.018

29.156.018

29.156 018

31.266.000

29.890.000

29.156.018

29.156.018

29.156.018

-174.530

-174.530

-174.530

-174.530

-174.530

-174.530

-174.530

-174.530

-174.530

-174.530

-174.530

-174.530

413.042.000

452.750.000

362.829.082

362.829.082

291.398.513

71.430.569

596.956.326

338.344.000

350.751.000

284.485.608

284.485.608

258.314.593

26.171.015

264.609.285

146.478.000

110.040.000

106.787.252

106.787.252

106.787.252

106.660.563

143.255.000

106.079.000

103.019.431

103.019.431

103.019.431

102.868.670

122.509.000

90.246.000

88.664.596

88.664.596

86.664.596

88.322.158

15.717.000

12.102.000

10.797.141

10.797.141

10.797.141

10.918.662

5.029.000

3.731.000

3.557.694

3.557.694

3.557.694

3.627.050

1.595.000

1.478.800

1.478.800

1.478.800

1.477.350

1.595.000

1.478.800

1.478.800

1.478.800

1.477.350

3.223.000

2.366.000

2.289.021

2.289.021

2.289.021

2.314.543

3.223.000

2.366.000

2.289.021

2.289.021

2.289.021

2.314.543

128.288.000

119.697.000

82.973.987

82.973.987

56.802.972

26.171.015

63.201.053

42.258.000

37.280.000

26.084.407

26.084.407

19.483.406

6.601.001

25.039.449

45.000

75.000

62.234

62.234

57.092

5.142

71.113

25.000

55.000

43.738

43.738

24.281

19.457

44.243

85.000

360.000

117.961

117.961

93.121

24.840

115.429

6.000

36.000

20.112

20.112

14.071

6.041

19.455

40.000

40.000

37.500

37.500

37.500

29.024

20.000

20.000

15.883

15.883

15.080

803

12.292

50.000

110.000

87.658

87.658

84.829

2.829

80.053

140.000

141.000

55.683

55.683

52.939

2.744

59.180

41.847.000

36.443.000

25.643.638

25.643.638

19.104.493

6.539.145

24.608 660


Capitol / Grupa/Titlu Articol / Alineat


Denumire indicator


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2019


Credite de angajament


inițiale


definitive


-lei-


2002

2004 200401

200402

200403

200404 2005 200501

200530

2006 200601

2011


2012

2013

2014

2030

203001

203003

203030

51


Reparații curente

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente Materiale sanitare Reactivi

Dezinlectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, delăsări, transferau

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii Alte cheltuieli

Reclama si publicitate Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


5101

510146


5102

510220


55

5502


550201


59

5940


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii Transferuri de capital

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale) Contribuții si cotizații la organisme Internationale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrateCredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti alectuata

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

fi

7

&=6-7

&

58.000.000

49.084.000

42.789.347

42.789.347

27.437.026

15.352.321

23.945.121

536.000

1.374.000

982.622

982.622

845.120

137.502

830.259

330.000

392.000

230.099

230.099

198.194

31.905

157.802

105.000

777.000

671.152

671.152

566.617

104.535

588.387

20.000

20.000

16.056

16.056

14.994

1.062

15.580

81.000

185 000

65.315

65.315

65.315

68.490

300.000

701.000

439.872

439.872

349.366

90.506

359.642

30 000

30 000

155

270.000

671.000

439.872

439.872

349.366

90.506

359.487

0.000

8.000

5.839

5.839

5.839

5.839

8.000

6.000

5.839

5.839

5.839

5.039

108.000

30 000

130.000

84.530

84.530

76.200

8.330

75.530

10.000

210.000

2.882

2.882

2.882

2.002

120.000

312.000

172.060

172.060

136.970

35.090

171.104

27.026.000

30.490.000

12.412.428

12.412.428

8.466.163

3.946.265

12.771.227

2.000

5.205.000

4.045.561

4.045.561

4.043.847

1.714

4.045.560

20.000

32.000

18.873

18.873

18.873

18.873

27.004.000

25.253.000

8.347.994

0.347.994

4.403.443

3.944.551

0.706.794

62501.000

120.256.000

94.016.533

94 016.533

94 016.533

94.016.532

35.258.000

34.096.000

19.178.358

19.178.358

19.178.358

19.178.358

35.258.000

34.896.000

19.178.358

19.178.358

19.178.358

19.178.358

27.243.000

85.360.000

74.838.175

74.838.175

74.838.175

74.038.174

27.243.000

85.360.000

74.838.175

74.838.175

74.838.175

74.838.174

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

1.049.000

730.000

707.836

707.836

707.836

731.137

1.049.000

730.000

707.836

707.836

707.836

731.137Capitol / Grupa/Titlu Articol / Alineat


70

71 7101 710101 710102


710103


710130


7103


79

81 8104


84


85


8501


850101


6702 01 10 1001 100101 100105 100106 100110 100112


100113

100117


Denumire indicelor


CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

Reparații capitale aferente activelor fixe

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDI'

Rambursarea împrumuturilor contracta pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE


PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedent! sl recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SF)

CULTURA, RECREERE Sl RELIGIE CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariate in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Fond pentru posturi ocupate prin cumul indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

Drepturi de delegare

Indemnizații de hrana


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2019


Credlie de angajament


inițiale


definitive


-lei-


231.477.000

231.477.000

231.477.000

211.901.000797.341.690

278.702.000

278.702.000

278.202.000

211.245.000

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheiiuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

B®6-7

9

74.686.000

101.987.000

79.300.560

79.300.560

34.041.006

45.259.554

332.347.041

74.686.000

101.987.000

79.300.560

79.300.560

34.041.006

45.259.554

332.347.041

74.686.000

101.487 000

79.300.560

79.300.560

34.041.006

45.259.554

332.347.041

56.135.000

54.214.000

44.793.076

44.793.076

21.156.797

23.636.279

330.975.855

6.284.000

38.358.000

33.340.665

33.340.665

11.737.776

21.602.889

948.071

79.000

79.000

73513

12.188.000

8.836.000

1.166.819

1.166.819

1.146.433

20.386

349.602

500.000

12.000

12.000

11.667

11.667

11.667

12.000

12.000

11.667

11.667

11.667

12.000

12.000

11.667

11.667

11.667

-968.753

-968.753

-968.753

-968.753

-968.753

-968.753

-968.753

-968.753

-968.753

•968.753

•968.753

-968.753

810.018.000

704.815.000

562.214.451

562.214.451

560.474.179

1.740.272

599.356.953

714.241.000

655.982.000

551.125.293

551.125.293

549.385.021

1.740.272

584.903.935

18.765.000

16.933.000

16.238.796

16.238.796

16.238.796

16.377.252

17.848.000

16.142.000

15.490.128

15.490.128

15.490.128

15.711.660

14.716.000

13.733.000

13.299.375

13.299.375

13.299.375

13.587.022

852.000

553.000

498.883

498.883

498.883

551.048

931.000

763.000

752.987

752.987

752.987

624.946

10.000

10.000

260.000

154.000

149.967

149.967

149.967

171.357

135.000

68.000

40.B47

40.847

40.847

40.847

805.000

726.000

662.289

662.289

662.289

688.488
DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -

 • 31.12.2019

  Capitol / Grupa/Titlu Articol / Alineat

  Denumire indicator

  Credite de angajament

  Credite bugetare

  Angajamente bugetare

  Angajamente legale

  Plăti efectuate

  Angajamente legala de plătit

  Cheltuieli efective

  inițiale

  definitive

  inițiale

  definitive

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8=x6-7

  fi

  100130

  Alte drepturi salariale in bani

  139.000

  135.000

  85.780

  85.780

  85.780

  47.952

  1002

  Cheltuieli salariale in natura

  359.000

  345.000

  322.098

  322.098

  322.098

  314.100

  100203

  Uniforme si echipament obligatoriu

  10,000

  9.000

  7.998

  7.998

  7.998

  100206

  Vouchere de vacanta

  349.000

  336.000

  314.100

  314.100

  314.100

  314.100

  1003

  Contribuții

  558.000

  446.000

  426.570

  426.570

  426.570

  351 492

  100307

  Contribuția asiguralorie pentru munca

  558.000

  446.000

  426.570

  426.570

  426.570

  351.492

  20

  TITLUL II BUNURI Si SERVICII

  33.861.000

  32.523.000

  22.908.546

  22.908.546

  21.168.274

  1.740.272

  27.436.288

  2001

  Bunuri si servicii

  5.006.000

  4.394.000

  2.505.295

  2.505.295

  2.498.470

  6.825

  3.256 674

  200101

  Furnituri de birou                      ,

  190.000

  179.000

  112.327

  112.327

  112.327

  147.825

  200102

  Materiale pentru curățenie            \

  43.000

  8.000

  7.327

  7.327

  7.327

  6.283

  200103

  încălzit, iluminat si torta motrica

  866.000

  826.000

  554.661

  554.661

  554.661

  586.822

  200104

  Apa, canal si salubritate               l

  85.000

  84.000

  30.670

  30.670

  30.670

  32.218

  200105

  Carburanți si lubrifiant!                 n

  235.000

  138.000

  84.100

  84.100

  84.100

  73.241

  200106

  Piese de schimb                  /1

  25.000

  25.000

  1.413

  1.413

  1.413

  1.220

  200107

  Transport                         / 1

  5.000

  5.000

  200108

  Posta, telecomunicații, radio, tv,         L

  internet

  655.000

  750.000

  487.674

  487.674

  487.674

  580.721

  200109

  Materiale si prestări de servicii cu

  caracter funcționai

  496.000

  330.000

  209.326

  209.326

  206.724

  2.602

  243.723

  200130

  Alte bunuri si servicii pentru

  Întreținere si funcționare

  2.406.000

  2.049.000

  1.017.797

  1.017.797

  1.013.574

  4.223

  1.584.621

  2002

  Reparații curente

  440.000

  1.583.000

  340.658

  340.658

  340.658

  985.499

  2005

  Bunuri de natura obiectelor de inventar

  755.000

  395.000

  93.632

  93.632

  93.632

  200530

  Alte obiecte de inventar                           v*-

  z\

  755.000

  395.000

  93.632

  93.632

  93.632

  2006

  Deplasări, detasari, transferări

  305.000

  220.000

  97.495

  97.495

  97.495

  103.295

  200601

  Deplasări Interne, delăsări, transferări 1 fr-".

  130.000

  65.000

  43.173

  43.173

  43.173

  43.173

  200602

  Deplasări in strainalate                         / ii.jp

  175.000

  155.000

  54.322

  54.322

  54.322

  60.122

  2011

  Carii, publicații si materiale

  in

  documentare                              \ p-ț-

  610.000

  544.000

  483.800

  483.800

  483.800

  2012

  Consultanta si expertiza

  140.000

  140.000

  23.800

  23.800

  23.800

  38.080

  2013

  Pregătire profesionala                        ’^^P/îT

  186.000

  176.000

  52.653

  52.653

  52.653

  66.153

  2014

  Protecția muncii

  130.000

  87.000

  43.867

  43.867

  43.867

  52.566

  2025

  Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

  derivate din acțiuni in reprezentarea

  intereselor statului, potrivit

  dispozițiilor legale

  Dtffl //•<<- p ' tr

  10.000

  19.000

  18.369

  18.369

  18.369

  18.369

  2030

  Alte cheltuieli

  1 (~£ SEXE

  26.279.000

  24.965.000

  19.248.977

  19.248.977

  17.515.530

  1.733.447

  22.915.652

  203001

  Reclama si publicitate

  100.000

  100.000

  51.958

  51.958

  51.958

  51.958

DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -

 • 31.12.2019

-lei-

Capital /

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Pfati

Angajamente

Cheltuieli

Grupa/Titlu

Denumire indicator

Inițiale

definitive

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuata

legale

efective

Articol / Alineat

de plătit

A

B

1

2

3

4

5

fi

7

8-5-7

B

203003

Prime de asigurare non-viata

10.000

203004

Chirii

Â

2.073.000

2.002.000

1.168.397

1.168.397

1.168.397

1.923.333

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

24.096.000

22.863.000

18.028 622

18.028.622

16.295.175

1.733.447

20.940.361

51

111lul vi iHANorcnunt Jivine uimhaii hlc

O s"

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

624.936.000

571.423.000

483.376.544

483.376.544

483.376.544

483.376.543

5101

Transferuri curente

t f

A) r j A-

593.961.000

554.846.000

470.880.367

470.880.367

470.880.367

470.880.367

510101

Transferuri către instituțiile publice

593.961.000

554.846.000

470.880.367

470.880.367

470.880.367

470.880.367

5102

Transferuri de capital

30.975.000

16.577.000

12.496.177

12.496.177

12.496.177

12.496.176

510229

Alte transferuri de capital către

instituții publice

V'JUI

30.975.000

16.577.000

12.496.177

12.496.177

12.496.177

12.496.176

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3.125000

3.125.000

1.825.000

1.825.000

1.825.000

1.825.000

5501

A. Transferuri interne

3.125.000

3.125.000

1.825.000

1.825 000

1.825.000

1.825.000

550115

Alte transferuri curente interne

3.125.000

3.125 000

1.825.000

1.825 000

1.825.000

1.825.000

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE fi POSTADERARE                  1

EN)

X " \

28.928.995

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)                       R

K     \

28.928.995

560103

Cheltuieli neeligibile

28.928.995

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA      /

XXj

1.659.000

200.000

185.379

185.379

185.379

188.829

5702

Ajutoare sociale                        /

1 "X

1.659.000

200.000

185.379

185.379

185.379

188.829

570201

Ajutoare sociale In numerar           /

\\

1.659.000

200.000

185.379

185.379

185.379

188.829

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

31.895.000

31.778.000

26.591.028

26.591.028

26.591.028

26.771.028

5908

Programe pentru tineret

1.800.000

1.700.000

1.531.419

1.531.419

1.531.419

1.715.901

5915

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

l

30.000.000

30.000 000

24.983.517

24.983.517

24.983.517

24.979.146

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

95.000

78.000

76.092

76.092

76.092

75.981

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

791.308.000

797.341.690

87.031.000

49.087.000

11.675.408

11.675.408

11.675.408

14.453.018

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

791.308.000

797.341.690

87.031.000

49.087.000

11.675.408

11.675.408

11.675.408

14.453.018

7101

Active fixe

791.308 000

797.341.690

86.861.000

48.917.000

11.586.858

11.586.858

11.586.858

14.453.018

710101

Construcții

790.645.000

785.545.690

86.092.000

42.665.000

11.343.858

11.343.858

11.343.858

13.288.299

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

Mobilier, aparatura birotica si alte /

X     298.000

5.209.000

330.000

2.949.000

128.284

128.284

128.284

1.099.184

710103

active corporale

(XRECJU c ftOGRAMARE

r'gXX 236.000

3.513.000

256.000

266.000

55.269

55.269

55.269

27.793

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)                  'bSctâbT

2^11   129.000

3.074.000

183.000

3.037.000

59.447

59.447

59.447

37.742

DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -

 • 31.12.2019

Capitol /

Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credita de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiala

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

B-6-7

s

7103

Reparații capitale aferente activelor

fixe

170.000

170.000

88.550

88.550

88.550

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

8.746.000

8.746.000

8.743.267

8.743.267

8.743,267

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

8.746.000

8.746.000

8.743.267

8.743.267

8.743.267

8104

Rambursarea împrumuturilor contractate

pentru finanțarea proiectelor cu

finanțare UE

8.746.000

8.746.000

8.743.267

8.743.267

8.743.267

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-9.000.000

-9.329.517

-9.329.517

-9.329.517

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII            .

V’V

PRECEDENTI SI RECUPERATE q

IN ANUL CURENT

-9.000.000

-9.329.517

-9.329.517

-9.329.517

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si            /

;.'J \

recuperate in anul curent                    ' jjjj

-9.000.000

•9.329.517

-9.329.517

-9.329.517

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

*t\ J

recuperate in anul curent (SF)                 \   '“T

-329.517

-329.517

-329.517

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)                VZc^î(rî

-9.000.000

-9.000.000

-9.000.000

-9.000.000

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA          /(J

GV^5b6.000

27.786.000

604.000.200

579.467.200

526.714.392

526.714.392

515.689.483

11.024.909

523.690.490

01

CHELTUIELI CURENTE

576.214.200

569.765.200

522.911.975

522.911.975

514.686.259

8.225.716

522.226.445

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL j

56.499.000

46.223.000

45.270.481

45.270.481

45.270.481

45.543.027

1001

Cheltuieli salariale in bani                 /

54.212.000

44.272.000

43.390.782

43.390.782

43.390.782

43.645.933

100101

Salarii de baza                       /

41.366.000

34.487.000

33.859.555

33.859.555

33.859.555

34.673.974

100105

Sporuri pentru condiții de munca /

9.552.000

7.262.000

7.131.537

7.131.537

7,131.537

7.197.811

100113

Drepturi de delegare             X r

10.000

10.000

60

60

60

60

100117

Indemnizații de hrana

2.784.000

2.188.000

2.111.093

2.111.093

2.111.093

1.465.451

100130

Alte drepturi salariale in bani

500.000

325.000

288.537

288.537

288.537

308.637

1002

Cheltuieli salariate in natura

1.065.000

927.000

915.000

915.000

915.000

915 000

100206

Vouchere de vacanta

1.065.000

927.000

915.000

915.000

915,000

915 000

1003

1.222.000

1.024.000

964.699

964.699

964.699

982.094

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.222.000

1.024.000

964.699

964.699

964.699

982.094

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

77.896.000

70.823.000

54.341.949

54.341.949

46.116.233

8.225.716

53.536.631

2001

Bunuri si servicii

9.163.000

8.895.000

8.010.410

8.010.410

6.621.890

1.388.520

7.771.846

200101

Furnituri de birou                                     z

160.000

160.000

160.000

160.000

155.884

4.116

131.870

200102

Materiale pentru curățenie

200.000

200.000

200.000

200.000

128.075

71.925

209,790

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

' DIHECTU^’A

2.450.000

2.450.000

2.027.926

2.027.926

1.827.901

200.025

1.919.818

200104

Apa, canal si salubritate

PftOGSAWWE

480.000

470.000

360.051

360.051

336.981

23.070

339.380

200105

Carburanți si lubrifianti                           uSS

VvO*

«w

98.000

82.356

13

DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -

 • 31.12.2019

-lei-

CapitolS

Credite de anga|ament

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente

Cheltuieli

Grupa / Titlu

Denumire Indicator

Inițiale

definitive

Inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

legale

elective

Articol / Alineat

de plătit

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

750.000

690.000

664.092

664.092

563.761

100.331

642.922

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.000.000

850.000

788.299

788.299

549.156

239.143

842.543

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

4.025.000

4.075.000

3.810.042

3.810.042

3.060.132

749.910

3.603.167

2002

Reparații curente

6.500.000

3.200.000

2.444.597

2.444.597

1.921.281

523.316

2.444.596

2003

Hrana

13.000.000

10.800.000

10.390.613

10.390.613

9.378.702

1.011.911

10.672.303

200301

Hrana pentru oameni

13.000.000

10.800.000

10.390.613

10.390.613

9.378.702

1.011.911

10.672.303

2004

Medicamente si materiale sanitare

1.860.000

2.160.000

1.771.201

1.771.201

947.523

823.678

1.100.347

200401

Medicamente                        i

900.000

1.100.000

723.421

723.421

377.297

346.124

695.397

200402

Materiale sanitare                         V

745.000

845.000

832.780

832.780

480.128

352.652

312.292

200404

Dezinfectanli                               1

215.000

215.000

215.000

215.000

90.098

124.902

92.658

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar      1

2.455.000

796.000

572.373

572.373

206.716

365.657

19.408

200501

Uniforme si echipament                    \

75.000

75.000

200503

Lenjerie si accesorii de pat                 / \

190.000

190.000

156.231

156.231

29.920

126.311

200530

Alte obiecte de inventar

1 '

2.190.000

531.000

416.142

416.142

176.796

239.346

19.408

2006

Deplasări, detasari, transferări                J

300.000

200.000

167.908

167.908

167.908

167.908

200601

Deplasați interne, detasari, transferări

200.000

200.000

167.908

167.908

167.908

167.908

200602

Deplasări in străinătate

100.000

2012

Consultanta si expertiza

400.000

400.000

286.418

286.418

233.640

52.778

286.417

2013

Pregătire profesionala

\

150.000

150.000

131.050

131.050

131.050

131.050

2014

Proiecția muncii

912.000

866.000

447.308

447.308

358.677

88631

440.605

2030

Alte cheltuieli

43.156.000

43.356.000

30.120.071

30.120.071

26.148.846

3.971.225

30.502.151

203001

Reclama si publicitate

5.200.000

4.973.629

4.973.629

4.973.629

4.973.629

203004

Chirii

A

1.356.000

706.000

536.082

536.082

516.090

19.992

536.082

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

41.800.000

37.450.000

24.610.360

24.610.360

20.659.127

3.951.233

24.992.440

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6.730.000

6.730.000

5.848.590

5.848.590

5.848.590

5.846.590

5101

Transferuri curente

6.400.000

6.575.000

5.848.590

5.848.590

5.848.590

5.848.590

510101

Transferuri către instituțiile publice

ivL Â

6.400.000

6.575.000

5.848.590

5.848.590

5.848.590

5.848.590

5102

Transferuri de capital

vx

330.000

155.000

510229

Alte transferuri de capital către

330.000

155.000

instituții publice

/

et*

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

16.000

16.000

5502

B. Transferuri curente in străinătate

/te*

(către organizații internaționale)

16.000

16.000

* OIRfi

550201

Contribuții si cotizații la organisme

' /UL

14      Az>

DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -

 • 31.12.2019

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite da angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

Bs6-7

9

Internationale

16.000

16.000

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

418

5617

Mecanismul Financiar SEE

418

561703

Cheltuieli neeligibile

418

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

434.516.000

445.416.000

416.998.978

416.998.978

416.998.978

416.839.628

5702

Ajutoare sociale

434.516.000

445.416.000

416.998.978

416.998.978

416.996.978

416.639.628

570201

Ajutoare sociale in numerar

\

434.516.000

445.416.000

416.998.978

416.998.978

416.998.978

416.839.628

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

\

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

\

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

57.200

57.200

56.149

56.149

56.149

56.149

5615

Alte programe comunitare finanțate in

A

perioada 2014-2020                     h

57.200

57.200

56.149

56.149

56.149

56.149

581501

Finanțarea naționala                      |l

24.200

24.200

23.165

23.165

23.165

23.165

581502

Finanțare externa nerambursabila         1

33.000

33.000

32.984

32.984

32.984

32.984

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI            l

500.000

500.000

395.828

395.828

395.828

402.002

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap l\

neincadrate                                I i

500.000

500.000

395.828

395.828

395.828

402.002

70

CHELTUIELI DE CAPITAL            / b

27.786.000

27.786.000

27.786.000

9.702.000

4.427.989

4.427.989

1.628.796

2.799.193

1.464.045

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE        l .

27.786.000

27.786.000

27.786.000

9.702.000

4.427.989

4.427.989

1.628.796

2.799.193

1.464.045

7101

Active fixe

27.786.000

27.766.000

27.786.000

9.702.000

4.427.989

4.427.989

1.628.796

2.799.193

1.464.045

710101

Construcții

27.083.000

27.083.000

27.083.000

9.005.000

3.731.979

3.731.979

932.786

2.799.193

175.722

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

679 000

679.000

679.000

677.000

676.010

676.010

676.010

911.136

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

149.654

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

24.000

24.000

24.000

20.000

20.000

20.000

20.000

227.533

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTl SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

•625.572

-625.572

-625.572

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII          A /

PRECEDENTl SI RECUPERATE     _ N

A a

•625.572

-625.572

-625.572

IN ANUL CURENT              . z’ " 'X

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si ' f! > t

\ k.

y nmmu

recuperate in anul curent              f L:

' PROGRAMARE

-625.572

-625.572

-625.572

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si              Sj* i 1

II

, ȘfEXECUJIE

1

recuperate In anul curent (SF)           a V'c J

//s.             Vk

TARi

■625.572

-625.572

-625.572

15

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat


Denumire Indicator


700002

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

700002

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1001

Cheltuieli salariale in bani

100101

Salarii de baza

100105

Sporuri pentru condiții de munca

100106

Alte sporuri

100113

Drepturi de delegare

100117

Indemnizații de hrana

100130

Alte drepturi salariale in bani           ,

1002

Cheltuieli salariale in natura

100206

Vouchere de vacanta

1003

Contribuții

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2001

Bunuri si servicii                          I

200101

Furnituri de birou

200102

200103

Materiale pentru curățenie         Z—

încălzit, iluminat si forța motrica

200104

Apa, canal si salubritate

200105

Carburanți si lubrifiant!

200106

Piese de schimb

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

200109

internet

Materiale si prestări de servicii cu

200130

caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru

2002

întreținere si funcționare Reparații curente

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

200530

Alte obiecte de inventar

2006

Deplasări, delăsări, transferări

200602

Deplasări in străinătate

2011

Carii, publicații si materiale

2012

documentare Consultanta si expertiza

PUBLICA


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2019


Credite de angajament


Inițiale


definitive


-lel-


1.749.551.000

1.189.551.000PROGRAMARE 2i

1.763.272.000

1.188.943.000

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

elective

Inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8-6-7

0

1.109.325.000

832.754.000

606.295.446

606.295.446

605.869.296

426.150

685.898.146

720.905.000

593.816.000

466.939.426

466.939.426

466.756.166

183.260

615.670 321

342.465.000

278.736.000

179.913.851

179.913.851

179.730.591

183.260

224.841.609

13.800.000

12.792.000

12.577.707

12.577.707

12.577.707

12.611 499

13.216.000

12.297.000

12.092.870

12.092.870

12.092.870

12.124.484

10.867.000

10.489.000

10.350.254

10.350.254

10.350.254

10.345.234

1.490.000

1.216.000

1.163.412

1.163.412

1.163.412

1.161.458

183.000

71.000

63.783

63.783

63.783

61.142

5.000

655.000

519.000

515.421

515.421

515.421

556.650

16.000

2.000

284.000

217.000

214.215

214.215

214.215

214.215

284.000

217.000

214.215

214.215

214.215

214.215

300.000

278.000

270.622

270.622

270.622

272.800

300.000

278.000

270.622

270.622

270.622

272.800

112.755.000

112.251.000

57.697.395

57.697.395

57.514.135

183.260

102.586.448

3.711.000

3.792.000

2.660.971

2.660.971

2.660.971

2.207.098

165.000

143.000

131.131

131.131

131.131

133.837

55.000

41.000

33.208

33.20B

33.208

30.009

470.000

608.000

486.591

486.591

486.591

421.930

133.000

93.000

64.013

64.013

64.013

52.885

65.000

45.000

30.000

30.000

30.000

61.000

50.000

30.000

14.243

14.243

14.243

21 401

225.000

233.000

200.692

200.692

200.692

199.798

1.068.000

879.000

575.489

575.489

575.489

457.990

1.480.000

1.720.000

1.125.604

1.125.604

1.125.604

828.248

1.500.000

1.261.000

795.193

795.193

795.193

482.567

150.000

85.000

76.355

76.355

76.355

150.000

85.000

76.355

76.355

76.355

40.000

40.000

5.000

15.000

9,625

9.625

9.625

8.137

813.000

220.000

144.350

144.350

144.350

70.213


HoL Nr..........

Anexa nr. 7.1

DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -

 • 31.12.2019

-lei-

Capitol / Grupa/Titlu Articol! Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

a-6-7

9

2013

Pregătire profesionala

21.000

2.000

1.478

1.478

1.478

1.478

2014

Protecția muncii

15.000

3.000

794

794

794

794

2030

Alte cheltuieli

106.500.000

106.873.000

54.008.629

54.008.629

53.825.369

183.260

99.816.161

203003

Prime de asigurare non-viata

225.000

1.025.000

224.532

224.532

224.532

946.310

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

106.275.000

105.848.000

53.784.097

53.784.097

53.600.837

183.260

98.869.851

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

215.215.000

152.975.000

108.945.559

108.945.559

108.945.559

108.945.559

5101

Transferuri curente

90 494.000

102.463.000

80.584.742

80.584.742

80.584,742

80,5o4.742

510101

Transferuri către instituțiile publice

90.494.000

102.463.000

80.584.742

80.584.742

80.584.742

80.584 742

5102

Transferuri de capital

124.721.000

50.512.000

28.360.817

28.360.817

28.360.817

28.360.817

510229

Alte transferuri de capital către

\

instituții publice

124.721.000

50.512.000

28.360.817

28.360.817

28.360.817

28.360817

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

\j

200.000

200.000

178.197

178.197

178.197

178.197

5702

Ajutoare sociale

200.000

200.000

178.197

178.197

178.197

178.197

570201

Ajutoare sociale in numerar                 .

200.000

200.000

178.197

178.197

178.197

178.197

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

495.000

518.000

514.993

514.993

514.993

519.906

5917

Despăgubiri civile                               li

350.000

368.000

366.313

366.313

366.313

370.146

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate                                 l\

145.000

150.000

148.680

148.680

148.680

149.760

70

CHELTUIELI DE CAPITAL              / l

1.189.551.000

1.188.943.000

378.440.000

321.684.000

293.749.567

293.749.567

293.749.567

390.828.712

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE     / Â

1.189.551.000

1.188.943.000

378.440.000

321.684.000

293.749.567

293.749.567

293.749.567

390.828.712

7101

Active fixe

1.093.362.000

1.092.754.000

358.340.000

321.574.000

293.749.567

293.749.567

293.749.567

390.828.712

710101

Construcții                                       1

1.045.775 000

1.045.775.000

342.682.000

310.503.000

291.626.539

291.626.539

291.626.539

389.911.928

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

135.976

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

30.990

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

47.587.000

46.979.000

15.658.000

11.071.000

2.123.028

2.123.028

2.123.028

749.818

7103

Reparații capitale aferente activelor

fixe

96.189 000

96.189.000

20.100.000

110.000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI , X

RECUPERATE IN ANUL CURENT      C)

-6.604.000

-6.723.992

-6.723.992

-6.723.992

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE   / A

IN ANUL CURENT              '

ții i

Or        cZA

f DIRECȚIA

-6.604.000

-6.723.992

-6.723.992

•6.723.992

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si                 «Ă

t      Si

PROGRAMARE 2 35

recuperate in anul curent                        11 Ițvț'

' J       113 cx

, Șl EXECtfflE

-6.604.000

-6.723.992

-6.723.992

-6.723.992

BUGETARĂ

DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -

 • 31.12.2019

-lei-

Capitol /

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente

Cheltuieli

Grupa / Titlu

Denumire indicator

Inițiale

delinitive

Inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

legale

elective

Articol / Alineat

de plătit

A

B

1

2

3

4

5

6

7

6-6-7

8

050101

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SF)

-120.348

-120.348

-120.348

850102

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SD)

-6.604.000

-6.603 644

•6.603.644

-6.603.644

70.227.825

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

560.000.000

574.329.000

388.420.000

238.938.000

139.356.020

139.356.020

139.113.130

242.890

01

CHELTUIELI CURENTE            l

457.945.000

457.945.000

364.495.000

218.025.000

128.232.008

128.232.008

127.989.118

242.890

67.352.503

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII       R

81.007.000

65.637.000

14.606.275

14,606.275

14.363.305

242.890

51.691.829

2001

Bunuri si servicii                           I

1.000.000

610.000

790.890

790.890

548.000

242.890

815.544

200130

Alte bunuri si servicii pentru            /

intretinere si funcționare

1 *

1.000.000

810.000

790.890

790.890

548.000

242.890

815.544

2012

Consultanta si expertiza           /

161.000

161.000

2030

Alte cheltuieli

79 846.000

64.666.000

13.815.385

13.815.385

13.815.365

50.876.285

203030

Alte cheltuieli cu bunuri sl servicii

79.846.000

64.666.000

13.815.385

13.815.385

13.815.385

50.876.285

30

TITLUL III DOBÂNZI

3.078.674

3002

Dobânzi aferente datoriei publice externe

3.078.674

300205

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

3.078.674

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

12.582.000

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

A

34.493.000

22.833.000

12.562.000

12.582.000

12.582.000

5101

Transferuri curente

26.191.000

20.022.000

12.391.000

12.391.000

12.391.000

12.391.000

510101

Transferuri către instituțiile publice

X

26.191.000

20 022.000

12.391.000

12.391.000

12.391.000

12.391.000

5102

Transferuri de capital

8.302.000

2.811.000

191.000

191.000

191.000

191.000

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

8.302.000

2.811.000

191.000

191.000

191.000

191 000

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

457.945.000

457.945.000

248.995.000

129.555.000

101.043.733

101.043.733

101.043.733

5803

Programe din Fondul de Coeziune(FC)

457.945.000

457.945.000

248.995.000

129.555.000

101.043.733

101.043.733

101.043.733

580301

Finanțarea naționala

54.198.000

54.198.000

51.173.000

37.394.000

32.997.403

32.997.403

32.997.403

580302

Finanțarea externa nerambursabila

307.116.000

307.116.000

150.672.000

68.478.000

50.300.723

50.300.723

50.300.723

580303

Cheltuieli neeligibile

96.631.000

96.631.000

47.150.000

23.683.000

17.745.607

17.745.607

17.745.607

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

102.055.000

116.384.000

12.463.000

9.664.000

488.055

488.055

2.875 322

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

ORECfU TtOGflAMAPî ji, tssriș

102.055.000

116.384.000

12.463.000

9.664.000

488.055

488.055

2.875.322

7101

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace     £}

transport

ViC

102.055.000

116.384.000

12.463.000

9.664.000

.    488,055

488.055

2.875.322

710101

710102

\    91.718.000

l|

106.047.000

9.509.000

7.660.006

/ ' /B7-432

\    107.432

187.432

1 423.148

136.363

18 A/

DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2019


-lei-

Capitol /

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente

Cheltuieli

Grupa / Titlu

Denumire indicator

inițiale

definitive

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

legale

elective

Articol / Alineat

de plătit

A

B

1

2

3

4

5

6

7

3=G-7

9 ___

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

10.337.000

10.337.000

2.954.000

2.004.000

300.623

300.623

300.623

1.315.791

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

11.462.000

11.249.000

11.244.197

11.244.197

11.244.197

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

11.462.000

11.249.000

11.244.197

11.244.197

11.244.197

8101

Rambursări de credite externe

11.462.000

11.249.000

11.244.197

11.244.197

11.244.197

810101

Rambursări de credite externe contractate 1 de ordonatorii de credite

11.462.000

11.249.000

11.244.197

11.244.197

11.244.197

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 1 RECUPERATE IN ANUL CURENT         \

-608.240

-608.240

-608.240

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII         1 \

PRECEDENTI SI RECUPERATE     / \

IN ANUL CURENT               l L-

•608.240

-608.240

-608.240

8501

Plăti efectuate in anii precedentl si            /   \

recuperate in anul curent                  / l

-608.240

-608.240

-608.240

850102

Plăti efectuate in anii precedent) si                  l

recuperate in anul curent (SD)

-608.240

-608.240

-608.240

800002

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE            1

8.906.621.000

8.585.765.000

3.069.386.000

2.664.117.000

1.535.582.698

1.535.582.698

1.509.736.204

25.846.494

1.703.444.330

8002

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE

8002

SI DE MUNCA

4.038.000

01

CHELTUIELI CURENTE

4.038.000

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

4.038.000

5501

A. Transferuri interne

4.038.000

550113

Programe de dezvoltare

4.038.000

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

1.194.140.000

1.186.449.000

912.691.000

684.238.000

390.031.970

390.031.970

390.031.970

361.657.208

01

CHELTUIELI CURENTE

874.997.000

612.764.000

343.443.414

343.443.414

343.443.414

338.610.493

40

TITLUL IV SUBVENȚII

800.000.000

574.000.000

330.413.280

330.413.280

330.413.280

325.580.359

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

800.000.000

574.000.000

330.413.280

330.413.280

330.413.280

325.580.359

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

74.997.000

38.764.000

13.030.134

13.030.134

13.030.134

13.030.134

5501

A. Transferuri interne

74.997.000

38.764.000

13.030.134

13.030.134

13.030.134

13.030.134

550112

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de

13.03^3+

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANClAf^Zwt,

Construcții                         IIgEXEClfflE

Alte active fixe                   VX* BUGETARA   C*

74.997.000

38.764.000

--Î^pfl34

$ 13.030.134

13.030.134

70

1.194.140.000

1.186,449.000

24.267.000

34.987.000

11.5(14X76

^lljjM^TB

11.504.478

20.779.399

71

t 1.194.140.000

1.186.449.000

24.267.000

12.138.000

261716

|.lA^64.Yl8

^‘-71B

264.718

20.779.399

7101

710101

710130

1.194.140.000

I 1.193.880.000

1.186.449.000

1.185.943.000

24.267.000

24.157.000

12.138.000

12.010.000

264.718

2551458

264.718

255.458

20.779.399

20.779.399

V' ''265X58


BUGETARA                                                                           V

t9                      ?/Sulbg€^


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -

 • 31.12.2019

-lei-

Capitol /

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente

Cheltuieli

Grupa/Titlu

Denumire indicator

inițiale

definitive

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

legale

efective

Articol / Alineat

da plătit

A

B

1

2

3

4

5

6

7

9*5-7

9

(inclusiv reparații capitale)

260.000

506.000

110.000

128.000

9.260

9.260

9.260

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

22.849.000

11.239.760

11.239.760

11.239.760

7201

Active financiare

22.849.000

11.239.760

11.239.760

11.239.760

720101

Participare la capitalul social al societăților comerciale

22.849.000

11.239.760

11.239.760

11.239.760

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

13.427.000

36.487.000

36.027.003

36.027.003

36.027.003

2.267.316

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

13.427.000

36.487.000

36.027.003

36.027.003

36.027.003

2.267.316

8101

Rambursau de credite externe

2.427.000

2.287.000

2.267.316

2.267.316

2.267.316

2.267.316

810101

Rambursați de credite externe contractate

0

de ordonatorii de credite                    *

2.427.000

2.287.000

2.267.316

2.267.316

2.267.316

2.267 316

8102

Rambursări de credite interne              l\

11.000.000

34.200.000

33.759.687

33.759.687

33.759.687

810205

Rambursați de credite aferente datoriei      \'

publice interne locale                        \

11.000.000

34.200.000

33.759.687

33.759.687

33.759.687

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII    \

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT              A

-942.925

-942.925

-942.925

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII       / \

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT            f

\

-942.925

-942.925

-942.925

8501

Plăti efectuate In anii precedent! st recuperate in anul curent

A

-942.925

-942.925

-942.925

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)

-942.925

-942.925

-942.925

8302

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTUR

8302

SI VANATOARE

338.000

154.000

6.000.000

5.794.000

5.367.458

5.367.458

5.367.458

6.091.292

01

CHELTUIELI CURENTE

1

5.662.000

5.640.000

5.242.151

5.242.151

5.242.151

5.727.321

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSQNAC^j.

Cheltuieli salariale in bani

3.722.000

3.722.000

3.695.323

- 3.695.323

3.695.323

3.716.582

1001

1

3.582.000

3.569.000

3.552.301

3.552.301

3.552.301

3.572.791

100101

Salarii de baza       Q y----

1

2.900.000

2.850.000

2.844.903

2.844.903

2.844.903

2.951.365

100105

Sporuri pentru condiții de rnrfnsa;;»"’ \ \

430.000

427.000

425.841

425.841

425.841

373.020

100106

Alte sporuri            ' /               \

Indemnizații de hrana       1 'Vt! >

85.000

113.000

103.190

103.190

103.190

84.829

100117

167.000

179.000

178.367

178.367

178.367

163.577

1002

Cheltuieli salariale in natura              1 /£•

70.000

65.000

64.385

64.385

64.385

64.385

100206

Vouchere de vacanta \

70.000

65.000

64.385

64.385

64.385

64.385

1003

Contribuții

k % c\\ IRC 2 ml!

70.000

88.000

78.637

78.637

78.637

79.406

100307

Contribuția asiguratorie penVrj/d'ili'i'w ’

DlfltCTI

IraS PROGRAM

70.000

88.000

78.637

78.637

78.637

79.406

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII IU

9EXECU

1.940.000

1.916.000

1.544.828

1.544.828

1.544.828

2.008.739

2001

Bunuri si servicii

Wb- BUGETAf

1.468.000

1.518.000

1.201.332

1.201.332

1.201.332

1.560.308

DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -

 • 31.12.2019

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire Indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

B=fr-7

9

200101

Furnituri de birou

10.000

10.000

9.116

9.116

9.116

7 422

200102

Materiale pentru curățenie                  *

10.000

8.000

7.777

7.777

7.777

11.568

200103

încălzit, iluminat si torta motrica            A 1V y

35.000

31.000

28.415

28.415

28.415

28.415

200104

Apa, canal si salubritate                       \ -

20.000

12.000

11.446

11.446

11.446

11.446

200105

Carburanți si lubrifiant!                             \ \

100.000

129.000

119.837

119.837

119.837

119.837

200106

Piese de schimb                ' / \

20.000

33.000

9.645

9.645

9.645

12.735

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, r   \\<’

internet                                            ) j

65.000

60.000

58.755

58.755

58.755

58.755

200109

Materiale si prestări de servicii cu \ W .X/A

&

caracter funcțional                                       ■

858.000

798.000

562.972

562.972

562.972

834.428

200130

Alte bunuri si servicii pentru            'V/rln iA

întreținere si funcționare                      M

350.000

437.000

393.369

393.369

393.369

475.702

2002

Reparații curente                           /1

100.000

129.000

117.190

117.190

117.190

117.190

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar / \

100.000

62.000

54.672

54.672

54.672

162.358

200501

Uniforme si echipament                 / i *

10.000

10.000

2.856

2.856

2.856

16.071

200530

Alte obiecte de inventar                y 1

90.000

52.000

51.816

51.816

51.816

146.287

2006

Deplasări, delăsări, transferări

30.000

3.000

2.072

2.072

2.072

3.122

200601

Deplasări interne, detasari, transferări          l

30.000

3.000

2.072

2.072

2.072

3.122

2011

Carii, publicații si materiale                       n

\

documentare                               Al

\

2.000

2012

Consultanta si expertiza                       f M

xj

25.000

22.000

20.920

20.920

20.920

20.920

2013

Pregătire profesionala

45.000

18.000

14.801

14.801

14.801

14 801

2014

Proiecția muncii

25.000

44.000

36.556

36.556

36.556

32.754

2030

Alte cheltuieli

145.000

120.000

97.285

97.285

97.285

97.286

203003

Prime de asigurare non-viata

65.000

58.000

35.563

35.563

35.563

35.564

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

80.000

62.000

61.722

61.722

61.722

61.722

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

5917

Despăgubiri civile

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

338.000

154.000

338.000

154.000

150.454

150.454

150.454

363.971

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

338.000

154.000

338.000

154.000

150.454

150.454

150.454

363.971

7101

Active fixe

338.000

154.000

338.000

154.000

150.454

150.454

150.454

363.971

710101

Construcții

15.703

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

148.000

74.000

148.000

74.000

73.104

73.104

73.104

336.586

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte                 ™°ECT1

w

active corporale                       |j^ Ș PROGRAM!

2.440

710130

Alte active fixe                         lltta SEXfiXn

E Aff/j

(inclusiv reparații capitale)               V®* BUGETAR

*SZf 190.000

80 000

190 000

80 000

77.350

77.350

77.350

9.242

*

21

DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2019


-lei-


Capitol / Grupa/Titlu Articol / Alineat A


Denumire indicator


84


85


TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE


8501

850101

8402 01 10 1001 100101 100105 100110 100113 100117 100130 1002 100206 1003 100307 20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200108

200109 200130


IN ANUL CURENT Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate in bani Salarii de baza Sporuri pentru condiții de munca Fond pentru posturi ocupate prin cumul Drepturi de delegare Indemnizații de hrana Alte drepturi satanaie In bani Cheltuieli salariate in natura Vouchere de vacanta Contribuții

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii                      x

Furnituri de birou                  A

Materiale pentru curățenie 0 încălzit, iluminat si forța moțric Apa, canat si salubritate Carburanți si lubrifiant! Piese de schimb Posta, telecomunicații, radio, internet


Materiale si prestări de servicii caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționaraCredite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

Inițiale

definitive

1

2

3

4

5

6

7

Bw6-7

9

-25.147

-25.147

-25.147

-25.147

-25.147

-25.147

-25.147

-25.147

-25.147

-25.147

-25.147

•25.147

7.712.143.000

7.399.162.000

2.146.657.000

1.973.335.000

1.140.183.270

1.140.183.270

1.114.336.776

25.846.494

1.335.317.336

1.378.504.000

996.303.000

1.342.541.000

1.271.653.000

762.401.646

762.401.646

742.103.954

20.297.692

1.069.577.1B3

21.223.000

22.225.000

22.099.461

22.099.461

22.099.461

22.186.880

20.139.000

21.240.000

21.149.331

21.149.331

21.149.331

20.899.700

16.386.000

18.073.000

18.006.848

18.006.848

18.006.848

18.365.930

1.790.000

1.724.000

1.716.686

1.716.686

1.716.686

1.865.238

310.000

100.000

99.104

99.104

99.104

76.205

4.000

1.316.000

1.107.000

1.100.152

1.100.152

1.100.152

587.904

333.000

236.000

226.541

226.541

226.541

4.423

511.000

511.000

479.300

479.300

479.300

479.300

V,

511.000

511.000

479.300

479.300

479.300

479.300

573.000

474.000

470.830

470.830

470.830

807.880

573.000

474.000

470.830

470.830

470.830

807.880

87.844.000

81.416.000

53.891.566

53.891.566

33.629.024

20.262.542

43.445.817

16.920.000

13.880.000

10.083.691

10.083.691

8.131.723

1.951.968

9.672.521

100.000

100.000

96.802

96.802

96.802

104.827

10.000

10.000

7.934

7.934

7.934

3.329

500.000

750.000

692.016

692.016

676.841

15.175

665.378

100.000

90.000

88.419

88.419

79.062

9.357

83.684

600.000

750.000

740.465

740.465

740.465

500.462

60.000

60.000

49.113

49.113

47.155

1.958

43.206

z^cipj

100.000

100.000

73.122

73.122

73.089

33

62.597

//Ă? OfRECJ llsuj PBOG.RAJ

15.300.000

11.870.000

8.209.760

8.209.760

6.284.315

1.925.445

8.053.951

l îg, SfKECl bugbta

150.000

150.000

126.060

126.060

126.060

155.087DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2019


-iei-


Capitol / Grupa/Titlu Articol / Alineat A


Denumire indicator


Credite de angajament Inițiale               definitiva


2002

2005 200501

200530

2006 200601

2011

2012

2013

2014

2025


2030

203001 203004 203030 40

4003

55

5501 550112


56


5601

560103

57 5702 570201

58


Reparalii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, delăsări, transferări

Deplasări Interne, datasari, transferări

Cârti, publicații si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Proiecția muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL IV SUBVENȚII

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne

Investiții ale regiilor autonoma si societăților comerciale cu capital de stat

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Cheltuieli neeligibile

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE81.720.000


81.720.000

81.720 000


Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plallt

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

B-6-7

9

70.000.000

66.221.000

43.114.073

43.114.073

24.810.139

18.303.934

33.535 640

500.000

1.010.000

510.839

510.839

510.839

43.485

150.000

150.000

0

350.000

860.000

510.839

510.839

510.839

43.485

5.000

5.000

5.000

5.000

1.000

1.000

500

500

500

500

150.000

50.000

15.000

15.000

15.000

15.000

50.000

10.000

6.107

6.107

6.107

6.107

200.000

220.000

150.913

150.913

144.273

6.640

152.892

5.000

5.000

690

690

690

180

13.000

14.000

9.753

9.753

9.753

19.492

5000

5.000

2.000

2.000

2.000

2.543

6.000

7.000

6.753

6.753

6.753

6.270

2.000

2.000

1.000

1.000

1.000

10.679

800.000.000

1.102.005 000

681.851.820

681.851.820

681.851.820

998.406.752

800.000.000

1.102.005.000

681.851.820

681.851.820

681.851.820

998.406.752

51.081.000

64.820.000

3.600.000

3.600.000

3.600.000

3.600.000

51.081.000

64.820.000

3.600.000

3.600.000

3.600.000

3.600.000

51.081.000

64.820.000

3.600.000

3.600.000

3.600.000

3.600 000

300.000

320.000

317.922

317.922

317.922

317.922

300.000

320.000

317.922

317.922

317.922

317.922

300.000

320.000

317.922

317.922

317.922

317.922


DETALIEREA CHELTUIELILOR * buget local -31.12.2019


-4ei-


Capitol / Grupa/Titlu Articol! Alineat A


Denumire indicator


Credite de angajament inițiale               definitive


5801

580101 580102

580103 59 5917 5940

70

71 7101 710101 710102

710103

710130

7103

72

7201 720101

79

81 8101 810101

8104


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

Finanțarea naționala

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI


1.296 784.000

1.296.784 000

206.040 000

824.180.000

266.564.000


84


85


Despăgubiri civile

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de / transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

Active financiare

Participare la capitalul social al societăților comerciale

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu

finanțare UE

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTl SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII996.303.000

996.303.000

183.378.000

812.523.000

402.000

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Inițiale

definitive

3

4

5

6

7

B«6-7

9

381.437.000

211.000

23.741

23.741

23.741

381.437.000

211 000

23.741

23.741

23.741

60.169.000

41.000

2.723

2.723

2.723

240.614.000

114.000

10.890

10.890

10.890

80.654.000

56.000

10.128

10.128

10.128

656.000

656.000

617.136

617.136

581.986

35.150

1.619.812

300.000

300.000

298.715

298.715

263.565

35.150

1.517.019

356.000

356.000

318.421

318.421

318.421

102.793

780.479.000

705.311.000

382.526.454

382.526.454

376.977 652

5.548 802

243.565.845

763.679.000

654.911.000

336.426.454

336.426.454

330.877.652

5.548 802

243.565 845

756.842.000

647.131.000

329.900.105

329.900.105

327 184.131

2.715.974

243.565.845

283.675.000

181.168.000

117.563.957

117.563.957

115.230 809

2.333.148

194.494.244

460.897.000

460.962.000

207 702.427

207.702.427

207.557 429

144.998

47.541.891

551.389

12.270.000

5.001.000

4.633.721

4.633.721

4.395.893

237.828

978.321

6.837.000

7.780.000

6.526.349

6.526.349

3.693.521

2.832.828

16.800.000

50.400.000

46.100.000

46.100.000

46.100.000

16.800.000

50.400.000

46.100.000

46.100.000

46.100.000

16.800.000

50.400.000

46.100.000

46.100.000

46.100.000

23.637.000

22.185.000

22.179.380

22.179.380

22.179.380

22.174.308

23.637.000

22.185.000

22.179.380

22.179.380

22.179.380

22.174.308

23.631.000

22.179.000

22.174.308

22.174.308

22.174.308

22.174.308

23.631.000

22.179.000

22.174.308

22.174.308

22.174.308

22.174.308

6.000

6.000

5.072

5.072

5.072

-25 814.000

•26.924.210

-26.924.210

-26.924.210DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2019


-Ici-


Capitol t Grupa/Titlu Articol / Alineat A


Denumire Indicator


PRECEDENTI SI RECUPERATE


8501

850101

850102

8702 01 20 2030

203030 990002

5002

01

10

20

30

40

50

51

55

57

59

79

81

84

85


IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedent! sl recuperate in anul curent (SF) Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SD) ALTE ACȚIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii EXCEDENT/DEFICIT


TOTAL CHELTUIELI-SECTIUNEA FUNCȚIONA

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

TITLUL III DOBÂNZI

TITLUL IV SUBVENȚII

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

OPERAȚIUNI FINANCIARE


TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE


510002

5102

01

10


TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE ^7/ Vh C< PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SiJUb RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALCredite de angajament inițiale              definitive

Credita bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti ei actuale

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

dellnltive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

-25.814.000

-26.924.210

-26.924.210

-26.924.210

-25.814.000

-26.924.210

-26.924.210

-26.924.210

-625.754

-625.754

-625.754

-25.814.000

-26.298.456

-26.298.456

-26.298.456

750.000

378.494

750.000

378.494

750.000

378.494

750.000

378.494

750.000

378.494

-43.879.000

-43.879.000

-36.963.727

4.301.728.000

4.234.062.000

3.131.985.555

3.131.985.555

3.075.124.710

56.860.845

3.455.629.141

4.221.942.000

4.135.700.000

3.038.506.219

3.038.506.219

2.981.645.374

56.860.845

3.431.187.517

420.654.000

352.102.000

338.926.289

338.926.289

338.926.289

341.033.311

655.128.000

575.514.000

340.691.593

340.691.593

283.865.898

56.825.695

418,879.412

128.784.000

140.659.000

140.202.865

140.202.865

140.202.865

140.045.575

1.600.000.000

1.676.005.000

1.012.265.100

1.012.265.100

1.012.265.100

1.323.987.111

2.000.000

2.000.000

883.904.000

838.751.000

695.321.497

695.321.497

695.321.497

695.321.497

10.201.000

5.101.000

1.841.034

1.841.034

1.841.034

1.841.700

438.765.000

448.226 000

419.242.241

419.242.241

419.242.241

418.860.741

82.506.000

97.342.000

90.015.600

90.015.600

89.980.450

35.150

91.218.170

79.786.000

99.805.000

98.601.526

98.601.526

98.601.526

24.441.624

79.786,000

99.805.000

98.601.526

98.601.526

98.601.526

24.441.624

-1.443.000

-5.122.190

-5.122.190

-5.122.190

-1.443.000

-5.122.190

-5.122.190

-5.122.190

478.090.000

439.703.000

394.869.212

394.869.212

394.869.212

406.679.286

331.267.000

284.417.000

244.157.777

244.157.777

244.157.77/

269.427.904

331.267.000

285.860.000

246.410.346

246.410.346

246.410.346

269.427.904

160.167.000

140.167.000

132.257.269

132.257.269

132.257.269

133.937.508


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2019


-lei-


Capftol / Grupa / Titlu Articol! Alineat A


Denumire Indicator


1__2


1001 100101 100105 100106 100112

100113 100117 100130 1002 100206 1003 100307 20 2001 200101 200102 200103 200104

200105 200106 200107 200108

200109

200130

2002 2005 200530 2006 200601 200602 2011

2012 2013


Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

Drepturi de delegare

Indemnizații de hrana

Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura

Vouchere de vacanta


Contribuții

Contribuția asiguralorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curenta

Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar

Deplasan, detasari, transferări Deplasări interne, detasari, transferări Deplasări in străinătate Carii, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza Pregătire profesionalaCredite de angajament inițiale               definitive

Credita bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale da plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8«6-7

9

154.747.000

135.247.000

127.998.533

127.998.533

127.998.533

129.628.426

124.089.000

110.139.000

107.273.136

107.273.138

107.273.138

108.401.030

18.750.000

14.500.000

12.494.580

12.494.580

12.494.580

12.599.429

53 000

53.000

23.002

23.002

23.002

22.262

2.900.000

2.900.000

2.027.185

2.027.185

2.027.185

2.034.698

256.000

256.000

6.807

6.807

6.807

6.475

5.300.000

4.000.000

3.284.049

3.284.049

3.284.049

3.594.484

3.399.000

3.399.000

2.889.772

2.889.772

2.889.772

2.970.048

2.050.000

1.550.000

1.414.450

1.414.450

1.414.450

1.409.650

2.050.000

1.550.000

1.414.450

1.414.450

1.414.450

1.409.650

3.370.000

3.370.000

2.844.286

2.844.286

2.844.286

2.899.432

3.370.000

3.370.000

2.844.286

2.844.286

2.844.286

2.899.432

120.917.000

80.263.000

51.388.499

51.388.499

51.388.499

72.965.246

17.979.000

17.137.000

10.202.069

10.202.069

10.202.069

13.498.494

650.000

449.000

248.520

248.520

248.520

350.571

10.000

10.000

4.331

4.331

4.331

2.481

3.850.000

4.311.000

3.634.361

3.634.361

3.634.361

4.271.294

1.610.000

1.210.000

275.321

275.321

275.321

251.064

1.150.000

1.150.000

699.927

699.927

699.927

629.551

200.000

200.000

128.048

128.048

128.048

176.470

10.000

10.000

1.860.000

1.800.000

911.797

911.797

911.797

912.981

1.857.000

1.525.000

1.114.071

1.114.071

1.114.071

1.297.239

6.782.000

6.472.000

3.185.693

3.185.693

3.185.693

5.606.843

160.000

160.000

516.000

564.000

411.735

411.735

411.735

486.682

516.000

564.000

411.735

411.735

411.735

486.682

3.670.000

870.000

146.035

146.035

146.035

146.028

1.800.000

200.000

6.B56

6.856

6.856

6.856

1.870.000

670.000

139.179

139.179

139.179

139.172

39.000

39.000

950

950

950

950

1.030.000

590.000

178.522

178.522

178.522

178.922

620.000

20.000

3.325

3.325

3.325

3.325


DETALIEREA CHELTUIELILOR * buget local -

 • 31.12.2019

-lei-

Capitol/

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente

Cheltuieli

Grupa 1 Titlu

Denumire indicator

inițiale

definitive

Inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

legale

efective

Articol / Alineat

de plătit

A

B

1

2

3

4

S

6

7

g

2014

Protecția muncii

800.000

300.000

207.721

207.721

207.721

207.721

2030

Alle cheltuieli

96.103.000

60.583.000

40.238.142

40.238.142

40.238.142

58.443.124

203001

Reclama si publicitate

3.086.000

586.000

19.898

19.898

19.898

19.898

203002

Protocol si reprezentare               t

1.076.000

576.000

86.535

86.535

86.535

88.689

203003

Prime de asigurare non-viata          \

305.000

305 000

150.721

150.721

150.721

151.437

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii        \

-

91.636.000

59.116.000

39.980.988

39.980.988

39.980.988

58.183.100

55

5502

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI      \

B. Transieruri curente in străinătate

182.000

182.000

16.034

16.034

16.034

16.700

(către organizații internaționale)         \

o

182.000

182.000

16.034

16.034

16.034

16.700

550201

Contribuții si cotizații la organisme         I \

internaționale                              / l "*

f ®

182.000

182.000

16.034

16.034

16.034

16.700

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

2.090.000

2.090.000

1.561.765

1.561.765

1.561.765

1.336.165

5702

Ajutoare sociale                    & fjT

2.090.000

2.090.000

1.561 765

1.561.765

1.561.765

1.336.165

570201

570203

Ajutoare sociale in numerar               / u

Tichiete de cresa si tichete                i ’

2.080.000

2.080.000

1.561.765

1.561.765

1.561.765

1.336.165

sociale pentru grădiniță

10.000

10.000

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

47.911.000

63.158.000

61.186.779

61.186.779

61.186.779

61.172.285

5917

Despăgubiri civile

47 000.000

62.247 000

60.381 474

60.381.474

60.381.474

60.358.174

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

911.000

911.000

805.305

805.305

805.305

814 111

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.443.000

-2.252.569

-2.252.569

-2.252.569

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-1.443.000

■2.252.569

-2.252.569

-2.252.569

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-1.443.000

-2.252.569

•2.252.569

-2.252.569

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent (SF)

-1.443.000

-2.252.569

-2.252.569

-2.252.569

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

17.360.000

13.948.000

10.090.998

10.090.998

10 090.998

10.090 998

01

CHELTUIELI CURENTE

17.360.000

13.948.000

10.090.998

10.090.998

10.090.998

10.090.998

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

2.000.000

2.000.000

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritatilor locale

2.000.000

2.000.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

JW^DIAECll

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

IRSJ PROGRAM?

12.860.000

10.198.000

10.090.99B

10.090.998

10.090.998

10.090.998

5101

Transferuri curente

ȘIEXECIF BUGETAf

^//

12.860.000

10.198.000

10.090.998

10.090.998

10.090.998

10.090.998

510101

Transferuri calre Instituțiile publice

A

12.860.000

10.198.000

10.090.998

10.090.998

10.090.998

10.090.998

DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -

 • 31.12.2019

-lei-

Capitol /

Credite de angajament

Credite b

ugelare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente

Cheltuieli

Grupa / Titlu

Denumire indicator

inițiale

definitive

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

legale

efective

Articol 1 Alineat

de plătit

A

B

1

2

3

4

5

6

7

&*6-7

9

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.500.000

1.750.000

5501

A. Transferuri interne

2.500.000

1.750.000

550110

Alte transferuri curente interne

2.500.000

1.750.000

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

5502

ÎMPRUMUTURI

129.463.000

141.338.000

140.620.437

140.620 437

140.620.437

127.160.384

01

CHELTUIELI CURENTE

129.463.000

141.338.000

140.620.437

140.620.437

140.620.437

127.160.384

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII           \

679.000

679.000

417.572

417.572

417.572

419.100

2024

Comisioane si alte costuri aferente          l

împrumuturilor

K A /î

679.000

679.000

417.572

417.572

417.572

419.100

202401

Comisioane sl alte costuri aferenta         / \

împrumuturilor externe                    ' R

200.000

200.000

102.727

102.727

102.727

99.834

202402

Comisioane si alte costuri aferente           Iii

“5

împrumuturilor interne                 /

249.000

249.000

243.278

243.278

243.278

244.252

202403

Stabilirea riscului de tara

i

230.000

230.000

71.567

71.567

71.567

75.014

30

TITLUL III DOBÂNZI                       *

A W

120.784.000

140.659 000

140.202.865

140.202.865

140.202.865

126.741.284

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

y

112.588.000

125.757.000

125.568.516

125.568.516

125.568.516

125.568.516

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

112.588.000

125.757.000

125.568.516

125.568.516

125.568.516

125.568.516

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

16.196.000

14.902.000

14.634.349

14.634.349

14.634.349

1.172.768

300205

Dobânzi aferente datoriei publice

externe locale                                        '

16.196.000

14.902.000

14.634.349

14.634.349

14.634.349

1.172.760

600002

Partea 1 l-a APARARE, ORDINE PUBLICA Sl

600002

SIGURANȚA NAȚIONALA

69.806.000

70.756.000

59.442.808

59.442.808

59.442.808

59.731.599

6002

APARARE

474.000

474.000

170.313

178.313

178.313

215.453

01

CHELTUIELI CURENTE

474.000

474.000

178.313

178.313

178.313

215.453

20

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

474.000

474.000

178.313

178.313

178.313

215.453

2001

Bunuri si servicii

u.

333.000

333.000

131.577

131.577

131.577

195.064

200101

Furnituri de birou

143.000

143.000

49.385

49.385

49.385

98.770

200106

Piese de schimb

36.000

36.000

23.919

23.919

23.919

23.919

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

46.000

46.000

23.730

23.730

23.730

23.730

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

8.000

8.000

5.950

5.950

5.950

5.950

200130

Alta bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

1 CT

100.000

100.000

28.593

28.593

28.593

42 695

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

152 Pf»

IRAMARE e »]l

112.000

112.000

26.347

26.347

26.347

200530

Alte obiecte de inventar

fel'

lECVRE

112.000

112.000

26.347

26.347

26.347

DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local * 31.12.2019


-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


Denumire Indicator


2030 203003 203030 6102

01 20 2001 200101 200103 200104 200105 200106

200108

200109

200130

2005 200501 200503 200530 2011

2030 203003 203030 51

5101 510101 650002 6502

01 20 2030 203030 30


Alte cheltuieli

Prime de asigurare non-viata

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii                        1

Furnitun de birou                     \

încălzit, iluminat si forța motnca

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb                 /

Posta, telecomunicații, radio, tv, , ț, internet

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Cârti, publicații si matenale documentare Alte cheltuieli

Prime de asigurare non-viata

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituțiile publice

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZICredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajemente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

S-6-7

9

29.000

29.000

20.389

20.389

20.389

20.369

5.000

5.000

1.293

1.293

1.293

1.293

24.000

24.000

19.096

19.096

19.096

19.096

69.332.000

70.282.000

59.264.495

59.264.495

59.264.495

59.516.146

69,332.000

70.282.000

59.264 495

59.264.495

59.264495

59.516.146

8.817.000

8.435.000

742.663

742.663

742.663

994.314

2.954.000

3.942.000

290 490

290.490

290 490

722.093

5.000

5.000

3.831

3.831

3.831

500.000

500.000

166.719

166.719

166.719

484.695

200.000

200.000

14.420

14.420

14.420

14.420

5.000

5.000

39.180

100.000

100.000

4.480

4.480

4.480

4.480

200.000

200.000

31.673

31.673

31 673

58.782

1.505.000

2.493.000

9.836

9.836

9.836

38.493

439.000

439.000

59.531

59.531

59.531

82.043

4.299.000

3.456.000

206.302

206.302

206.302

160.000

1.817.000

186.592

186.592

186.592

160.000

160.000

3.979.000

1.479.000

19.710

19.710

19.710

30.000

3.000

2.750

2.750

2.750

1.534.000

1.034.000

243.121

243.121

243.121

272.221

34.000

34.000

11.045

11.045

11.045

11.045

1.500.000

1.000.000

232.076

232.076

232.076

261.176

60.515.000

61.847.000

58.521.632

58.521.832

58.521.832

58.521.832

60.515.000

61.847.000

58.521.832

58.521.832

58.521.832

58.521.832

60.515.000

61.847.000

58.521.832

58.521.832

58.521.832

58.521.832

1.664.685.000

1.552.793.000

1.336.015.631

1.336.015.631

1.299.B78.628

36.137.003

1.303.470.980

94.491.000

78.444.000

66.807.09B

66.807.098

66.807.098

48.051.227

63.225.000

48.554.000

37.825.610

37.825.610

37.825.610

48.051.227

650.000

650.000

650.000

650.000

650.000

650.000

10.225.617DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2019


-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

Inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

B«6-7

9

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

10.225.617

300205

Dobânzi aferente datoriei publice

externe locale

10.225.617

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

58.225.000

47.904.000

37.825.610

37.825.610

37.825.610

37.825.610

5101

Transferuri curente

58.225.000

47.904.000

37.825.610

37.825 610

37.825 610

37.825 610

510101

Transferuri către instituțiile publice

58.225.000

47.904.000

37.825.610

37.825.610

37.825610

37.825.610

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

4.350.000

5501

A. Transferuri interne

o M A A

4.350.000

550118

Alte transferuri curente interne

A

4.350.000

29 890.000

29.156.018

29.156.018

29 156.018

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

/    r?

31.266.000

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

31.266.000

29.890.000

29.156.018

29.156.018

29.156.018

8101

Rambursări de credite externe

31.266.000

29.890.000

29.156.018

29.156.018

29.156.018

010101

Rambursări de credite externe contractate

\ !W

f

de ordonatorii de credite

31.266.000

29.890.000

29.156.018

29.156.018

29.156018

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si

3-

RECUPERATE IN ANUL CURENT      l

-174.530

-174.530

-174.530

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII       1

PRECEDENTI SI RECUPERATE    k

IN ANUL CURENT               \

-174.530

-174.530

-174.530

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si           / \

recuperate in anul curent                   / \

-174.530

-174.530

-174.530

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si         / L,

\

recuperate in anul curent (SF)            /

\

-174.530

-174.530

-174.530

6602

SANATATE                         A

\

311.101.000

265.391.000

208.678.680

208.678.680

182.507.665

26.171.015

189.771.111

01

CHELTUIELI CURENTE                  l

\\

xj

311.101.000

265.391.000

209.647.433

209.647.433

183.476.418

26.171.015

189.771.111

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

146.478.000

110.040.000

106.787.252

106.787.252

106.787.252

106.660.5631

1001

Cheltuieli saiariale in bani

143.255.000

106.079.000

103.019.431

103.019.431

103.019.431

102.868.670

100101

Salarii de baza                                   *

122.509.000

90.246.000

88.664.596

88.664.596

88.664.596

88.322.158

100105

Sporuri pentru condiții de munca

15.717.000

12.102.000

10.797.141

10.797.141

10.797.141

10.910.662

100117

Indemnizații de hrana

5.029.000

3.731.000

3.557.694

3.557.694

3.557.694

3.627.850

1002

Cheltuieli saiariale in natura

1.595.000

1.478.800

1.478.800

1.478.800

1.477.350

100206

Vouchere de vacanta

1.595.000

1.470.800

1.478.000

1.478.800

1.477.350

1003

Contribuții

3.223.000

2.366.000

2.289.021

2.289.021

2.289.021

2.314.543

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

3.223.000

2.366.000

2.289.021

2.289.021

2.289.021

2.314.543

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

128.288.000

119.697.000

82.973.987

02.973.987

56.802.972

26.171.015

63.201.053

2001

Bunuri si servicii

g» *

42.258.000

37.280.000

26.084.407

26.084.407

19.483.406

6.601.001

25.039.449


7/DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local • 31.12.2019


Capitol/

Grupa / Titlu                          Denumire Indicator

Articol I Alineat__

A__B______


200101 200102 200103

200104

200105 200106

200108

200109

200130

2002

2004 200401 200402

200403

200404 2005 200501

200530 2006 200601 2011

2012

2013

2014

2030 203001 203003 203030

51

5101 510146


Furnituri de birou


Materiale pentru curățenie Încălzit, iluminat si torta metrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant! Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Matenale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente

Medicamente si matenale sanitare Medicamente

Matenale sanitare Reactivi

Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de Inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări Carii, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii Alte cheltuieli

Reclama si publicitate Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatiiCredite da angajament inițiale              definitiveI RECT»

B % 9 OECimE

«Goetara


-tei-

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

45.000

75.000

62.234

62.234

57.092

5.142

71.113

25.000

55.000

43.738

43.738

24.281

19.457

44.243

85.000

360.000

117.961

117.961

93.121

24.840

115.429

6.000

36.000

20.112

20.112

14.071

6.041

19.455

40.000

40.000

37.500

37.500

37.500

29.024

20.000

20.000

15.883

15.883

15.080

803

12.292

50.000

110.000

87.658

87.658

84.829

2.829

80.053

140.000

141.000

55.683

55.683

52.939

2.744

59.180

41.847.000

36.443.000

25.643.638

25.643,638

19.104.493

6.539.145

24.608.660

58.000.000

49.084.000

42.789.347

42.789.347

27.437.026

15.352.321

23.945.121

536.000

1.374.000

982.622

982.622

845.120

137.502

830.259

330.000

392.000

230.099

230.099

198.194

31.905

157.802

105.000

777.000

671.152

671.152

566.617

104.535

588.387

20.000

20.000

16.056

16.056

14.994

1.062

15.580

81.000

185.000

65.315

65.315

65.315

68.490

300.000

701.000

439.872

439.872

349.366

90.506

359.642

30.000

30.000

155

270.000

671.000

439.872

439.872

349.366

90.506

359.487

8.000

8.000

5.839

5.839

5.839

5.839

8.000

8.000

5.839

5.839

5.839

5.839

108.000

30.000

130.000

84.530

84.530

76.200

8.330

75.530

10.000

210.000

2.882

2.882

2.882

2.882

120.000

312.000

172.060

172.060

136.970

35.090

171.104

27.026.000

30.490.000

12.412.428

12.412.428

8.466.163

3.946.265

12.771.227

2.000

5.205.000

4.045.561

4.045.561

4.043.847

1.714

4.045.560

20.000

32.000

18.873

18.873

18.873

18.873

27.004.000

25.253.000

8.347.994

8.347.994

4.403.443

3.944.551

8.706.794

35.258.000

34.896.000

19.178.358

19.178.358

19.178.358

19.178.358

35.258.000

34.896.000

19.178.358

19.178.358

19.178.358

19.178.358

35.258.000

34.896.000

|    19.178.358

19.178.358

19.178.358

19.178.356


Capitol I Grupat Titlu Artlcol/Allneat


Denumire Indicator


55

5502


550201


59

5940


84


85


8501


850101


6702 01 10 1001 100101 100105 100106 100110 100112


100113

100117

100130

1002

100203

100206

1003 100307 20

2001 200101


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SF)

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariate in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Indemnizații plătite unor persoane din afara unltatii

Drepturi de delegare

Indemnizații de hrana

Alte drepturi salariate in bani

Cheltuieli salariale In natura

Uniforme sl echipament obligatoriu

Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuția asiguratorie pentru munca

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2019


Credite de angajament inițiale


definitivePftOGES

3 D SCOȚIE


-lel-


Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

Inițiale

definitiva

3

4

5

6

7

B*6-7

9

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

1.049.000

730.000

707.836

707.836

707.836

731.137

1.049.000

730.000

707.836

707.836

707.836

731.137

-968.753

-968.753

-968.753

•968.753

-968.753

•968.753

•968.753

-968.753

-968.753

-968.753

-968.753

-968.753

683.266.000

639.405.000

538.299.599

538.299.599

536.559.327

1.740.272

543.478.764

683.266.000

639.405.000

538.629.116

538.629.116

536.888.844

1.740.272

543.478.764

18.765.000

16.933.000

16.238.796

16.238.796

16.238.796

16.377.252

17.848.000

16.142.000

15.490.128

15.490.128

15.490.128

15.711.660

14.716.000

13.733.000

13.299.375

13.299.375

13.299.375

13.587.022

852.000

553.000

498.883

498.883

498.883

551.048

931.000

763.000

752.987

752.987

752.987

624.946

10.000

10.000

260.000

154.000

149.967

149.967

149.967

171.357

135.000

68.000

40.847

40.847

40.847

40.847

805.000

726.000

662.289

662.289

662.289

688.488

139.000

135.000

85.780

85.780

85.780

47.952

359.000

345.000

322.098

322.098

322.098

314.100

10.000

9.000

7.998

7.998

7.998

349.000

336.000

314.100

314.100

314.100

314.100

558.000

446.000

426.570

426.570

426.570

351.492

558.000

446.000

426.570

426.570

426.570

351.492

33.861.000

32.523.000

22.908.546

22.908.546

21.168.274

1.740.272

27.436.288

5.006.000

4.394.000

2.505.295

2.505.295

2.498.470

6.825

3.256.674

190.000

179.000

112.327

112.327

112.327

147.825DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2019


lei-


Capitol I Grupa / Titlu Articol! Alineat


Denumire indicator


Credita da angajament


Inițiale


definitive


200102

200103

200104

200105

200106

200107

200108


200109


200130


2002

2005

200530

2006

200601

200602

2011


2012

2013

2014

2025


2030

203001

203003

203004

203030

51


5101 510101

55 5501


Materiale penlru curățenie încălzit, iluminat si forța metrica Apa. canal si salubritate Carburanți si lubrifiant! Piese de schimb Transport Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale sl prestări de servicii cu caracter funcționa!

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar

Deplasări, delăsări, transferări Deplasări interne, delăsări, transferări Deplasări in străinătate Cârti, publicații sl materiale documentare

Consultanta sl expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii

Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Alle cheltuieli

Reclama si publicitate Prime de asigurare non-viata Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interneCredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajam ente I aga le

Plăti efectuate

Angajamente legala de plătit

Cheltuieli elective

inițiale

delinltive

3

4

5

6

T

9.6-7

9

43.000

8.000

7.327

7.327

7.327

6.283

866.000

826.000

554.661

554.661

554.661

586.822

85.000

84.000

30.670

30.670

30.670

32.218

235.000

138.000

84.100

84.100

84.100

73.241

25.000

25.000

1.413

1.413

1.413

1.220

5.000

5.000

655.000

750.000

487.674

487.674

487.674

580.721

496.000

330.000

209.326

209.326

206.724

2.602

243.723

2.406.000

2.049.000

1.017.797

1.017.797

1.013.574

4.223

1.584 621

440.000

1.583 000

340.658

340.658

340.658

985499

755.000

395.000

93.632

93.632

93.632

755.000

395.000

93.632

93.632

93.632

305.000

220.000

97.495

97.495

97.495

103.295

130.000

65.000

43.173

43.173

43.173

43.173

175.000

155.000

54.322

54.322

54.322

60.122

610.000

544.000

483.800

483.800

483.800

140.000

140.000

23.800

23.800

23.800

38.080

186.000

176.000

52.653

52.653

52.653

66.153

130.000

87.000

43.867

43.867

43.867

52.566

10.000

19.000

18.369

18.369

18.369

18.369

26.279.000

24.965.000

19.248.977

19.248.977

17.515.530

1.733.447

22.915.652

100.000

100.000

51.958

51.958

51.958

51.958

10.000

2.073.000

2.002.000

1.168.397

1.168.397

1.168.397

1.923.333

24.096.000

22.863.000

18.028.622

18.028.622

16.295.175

1.733.447

20.940.361

593.961.000

554.846.000

470.880.367

470.880.367

470.880.367

470.880.367

593.961.000

554.846.000

470.880.367

470.880.367

470.880.367

470.880.367

593.961.000

554.846.000

470.880.367

470.880.367

470.880.367

470.880.367

3.125.000

3.125.000

1.825.000

1.825.000

1.825.000

1.825.000

3.125.000

3.125.000

1.825.000

1.825.000

1.825.000

1.825 000


Capitol / Grupa/Titlu Articol / Alineat


550118 57 5702 570201 59 5908 5915


5940


84


85


8501


850101


6802 01 10 1001 100101 100105 100113 100117 100130 1002 100206 1003 100307 20 2001 200101 200102 200103 200104


Denumire Indicator


Alte transferuri curente interne

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Programe pentru tineret

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate In anul curent (SF) ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca Drepturi de delegare Indemnizații de hrana Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura

Vouchere de vacanta Contribuții

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritateDETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2019


-lel-ȘtEXECUflE

5.° BUGETAR*


Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Inițiale

definitive

3

4

5

6

7

B=6-7

9

3.125.000

3.125.000

1.825.000

1.825.000

1.825.000

1.825.000

1.659.000

200.000

185.379

185.379

185.379

188.829

1.659.000

200.000

185.379

185.379

185.379

188 829

1.659.000

200.000

185.379

26.591.028

185.379

185.379

188.829

31.895.000

31.778.000

26.591.028

26.591.028

26.771 028

1.800.000

1.700.000

1.531.419

1.531.419

1.531.419

1.715.901

30.000.000

30.000.000

24.983.517

24.983.517

24.983.517

24.979.146

95.000

78.000

76.092

76.092

76.092

75.981

-329.517

-329.517

-329.517

-329.517

-329.517

-329.517

-329.517

-329.517

-329.517

-329.517

-329.517

-329.517

575.827.000

569.553.000

522.230.254

522.230.254

514.004.538

8.225.716

522.169.878

575.827.000

569.553.000

522.855.826

522.855.826

514.630.110

8.225,716

522.169.878

56.499.000

46.223.000

45.270.481

45.270.481

45.270.481

45.543.027

54.212.000

44.272.000

43.390.782

43.390.782

43.390.782

43.645.933

41.366.000

34.487.000

33.859.555

33.859.555

33.859.555

34.673.974

9.552.000

7.262.000

7.131.537

7.131.537

7.131.537

7.197.811

10.000

10.000

60

60

60

60

2.784.000

2.188.000

2.111.093

2.111.093

2.111.093

1.465.451

500.000

325.000

288.537

288.537

288.537

308.637

1.065.000

927.000

915.000

915.000

915.000

915.000

1.065.000

927.000

915.000

915.000

915.000

915.000

1.222.000

1.024.000

964.699

964.699

964.699

982.094

1.222.000

1.024.000

964.699

964.699

964.699

982.094

77.896.000

70.823.000

54.341.949

54.341.949

46.116.233

8.225.716

53.536.631

9.163.000

8.895.000

8.010.410

8.010.410

6.621.890

1.388,520

7.771.846

160.000

160.000

160.000

160.000

155.864

4.116

131.870

200.000

200.000

200.000

200.000

128.075

71.925

209.790

2.450.000

2.450.000

2.027.926

2.027.926

1.827.901

200.025

1.919.818

480.000

470.000

360.051

360.051

336.981

23.070

339.380Capitol I Grupa / Titlu Articol I Alineat


Denumire indicator


200105

Carburanți si lubrifiant!

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționara

2002

Reparații curente

2003

Hrana

200301

Hrana pentru oameni

2004

Medicamente si materiale sanitare

200401

Medicamente                            ț.

200402

Materiale sanitare                          u

200404

Dezinfectant!                               1

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar      i \

200501

Uniforme si echipament                  / p

200503

Lenjerie si accesorii de pat                 f V

200530

Alte obiecte de inventar                       1

2006

Deplasări, delăsări, transferări              —"1

200601

Deplasări interne, detasari, transferări '       '

200602

Deplasați In străinătate

2012

Consultanta si expertiza

2013

Pregătire profesionala

2014

Proiecția muncii

2030

Alte cheltuieli

203001

Reclama si publicitate

203004

Chirii

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5101

Transferuri curente

510101

Transferuri către Instituțiile publice

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5502

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

550201

Contribuții si cotizații la organisme

internaționale

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2019


Credite de angajament Inițiale


definilive7 PROGRAMARE £


£ șiExecrre 53


35


-lei-


Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitiva

3

4

5

6

7

6-6-7

9

98.000

82.356

750.000

690.000

664.092

664.092

563.761

100.331

642.922

1.000.000

850.000

788.299

788.299

549.156

239.143

842.543

4.025.000

4.075.000

3.810.042

3.810.042

3.060.132

749.910

3.603.167

6.500.000

3.200.000

2.444.597

2.444.597

1.921.281

523.316

2.444.596

13.000.000

10.800.000

10.390.613

10.390.613

9.378.702

1.011.911

10.672.303

13.000.000

10.800.000

10.390.613

10.390.613

9.378.702

1.011.911

10.672.303

1.860.000

2.160.000

1.771.201

1.771.201

947.523

823.678

1.100.347

900.000

1.100.000

723.421

723.421

377.297

346.124

695.397

745.000

845.000

832.780

832.780

480.128

352.652

312.292

215.000

215.000

215.000

215.000

90.098

124.902

92.658

2.455.000

796.000

572.373

572.373

206.716

365.657

19.408

75.000

75.000

190.000

190.000

156.231

156.231

29.920

126.311

2.190.000

531.000

416.142

416.142

176.796

239.346

19.408

300.000

200.000

167.908

167.908

167.908

167.908

200.000

200.000

167.908

167.908

167.908

167.908

100.000

400.000

400.000

286.418

286.418

233.640

52.778

286 417

150.000

150.000

131.050

131.050

131.050

131.050

912.000

866.000

447.308

447.308

358.677

88.631

440.605

43.156.000

43.356.000

30.120.071

30.120.071

26.148.846

3.971.225

30.502.151

5.200.000

4.973.629

4.973.629

4.973.629

4.973.629

1.356.000

706.000

536.082

536.082

516.090

19.992

536.082

41.800.000

37.450.000

24.610.360

24.610.360

20.659.127

3.951.233

24.992.440

6.400.000

6.575.000

5.848.590

5.848.590

5.848.590

5.848.590

6.400.000

6.575.000

5.848.590

5.848.590

5.848.590

5.848.590

6.400.000

6.575.000

5.848.590

5.848.590

5.848.590

5.848.590

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

434.516.000

445.416.000

416.998.978

416.998.978

416.998.978

416.839.628Capitol / Grupa/Titlu Articol / Alineat


Denumire indicator


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2019


Credita de angajament inițiale


definitive


-lei-


5702 570201 59 5940


84


85


8501


850101


700002 700002 7002 01 10 1001 100101 100105 100106 100113 100117 100130 1002 100206 1003 100307 20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106


Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Sume aferente persoanelor cu handicap nelncadrate

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SF) Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE, MEDIU SI APE LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate in bani

Salarii de baza Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri

Drepturi de delegare Indemnizații de hrana Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura

Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forte motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimbCredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legala da plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

s

6

7

a-s-7

g

434.516.000

445.416.000

416.998.978

416.998.978

416.998.978

416.839.628

434.516 000

445.416.000

416.990.978

416.998.978

416.998.978

416.839.628

500.000

500.000

395.828

395.828

395.828

402.002

500,000

500.000

395.828

395.628

395.028

402.002

-625.572

-625.572

-625.572

-625.572

-625.572

-625.572

-625.572

-625.572

-625.572

-625.572

-625.572

■625.572

336.404.000

325.132.000

189.674.150

189.674.158

109.248.008

426.150

263.642.295

217.744.000

228.224.000

151.432.686

151.432.686

151.249.426

183.260

196.400.792

217.744.000

228.224.000

151.553.034

151.553.034

151.369.774

183.260

196.480.792

13.800.000

12.792.000

12.577.707

12.577.707

12.577.707

12.611.499

13.216.000

12.297.000

12.092.070

12.092.870

12.092.870

12.124.484

10.867.000

10.489.000

10.350.254

10.350.254

10.350.254

10.345.234

1.490.000

1.216.000

1.163.412

1.163.412

1.163.412

1.161.458

183.000

71.000

63.783

63.783

63.783

61.142

5,000

655.000

519.000

515.421

515.421

515.421

556.650

16.000

2.000

284,000

217.000

214.215

214.215

214.215

214.215

284.000

217.000

214.215

214.215

214.215

214.215

300.000

278,000

270.622

270.622

270.622

272.800

300.000

278.000

270.622

270.622

270.622

272.800

112,755.000

112.251.000

57.697.395

57.697.395

57.514.135

183.260

102.586.448

3.711.000

3.792.000

2.660.971

2.660.971

2.660.971

2.207.090

165.000

143.000

131.131

131.131

131.131

133.B37

55.000

41.000

33.208

33.208

33.208

30.009

470.000

608.000

466.591

486.591

486.591

421.930

133.000

93.000

64.013

64.013

64.013

52.805

65.000

45.000

30.000

30.000

30.000

61.000

50.000

30.000

14.243

14.243

14.243

21.401


Capitol/ Grupa/Titlu Articol / Alineat


Denumire Indicator


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2019


Credita de angajament inițiale


definitive


Inițiale


Credite bugetare


definitive


Angajamente bugetare


Angajamente legale


Plăti efectuate


Angajamente legale de plătit


a-6-7


-tei-


Cheltuieli efective


200108

200109

200130

2002 2005 200530 2006 200602 2011

2012 2013 2014 2030 203003 203030 51

5101 510101 57 5702 570201 59 5917 5940

84

85


8501

850101


Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente

Bunun de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări in străinătate

Carii, publicații si materiale              /

documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Alte cheltuieli

Prime de asigurare non-viata

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI i «LE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Despăgubiri civile

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plat! efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedent! sido ȘfEXKu Uf

> Buoeiw


225 000

233.000

200.692

200.692

200.692

1.068.000

879.000

575.489

575.489

575.489

1.480.000

1.720.000

1.125.604

1.125.604

1.125.604

1.500.000

1.261.000

795.193

795.193

795.193

150.000

85.000

76.355

76.355

76.355

150.000

85.000

76.355

76.355

76.355

40.000

40.000

5.000

15.000

9.625

9.625

9.625

813.000

220.000

144.350

144.350

144.350

21.000

2.000

1.478

1.478

1.478

15.000

3.000

794

794

794

106.500.000

106.873.000

54.008.629

54.008.629

53.825.369

225.000

1.025.000

224.532

224.532

224.532

106.275.000

105.848.000

53.784.097

53.784.097

53.600.837

90.494.000

102.463.000

80.584.742

80.584.742

80.584.742

90.494.000

102.463.000

80.584.742

80.584.742

80.584.742

90.494.000

102.463.000

80.584.742

80.584.742

80.584.742

200.000

200.000

178.197

178.197

178.197

200.000

200.000

178.197

178.197

178.197

200.000

200.000

178.197

178.197

178.197

495.000

518.000

514.993

514.993

514.993

350.000

368.000

366.313

366.313

366.313

145.000

150.000

148.680

148.680

148.680

-120.348

-120.348

-120.348

-120.348

-120.348

-120.348

-120.348

-120.348

-120.348


183.260


183.260


199.793


457.990


828.248

482.567


8.137 70.213 1.47B 794 99.816.161 946.310 98.869.851


80.584.742

80.584.742

80.584.742

178.197

178.197

178.197

519.906

370.146


149.760


Capitol/ Grupa/Titlu Articol / Alineat


7402 01

20

2001

200130


2012

2030

203030

30

3002


300205


51


5101 510101 79 81 8101 810101


800002

8102

01

40

4003


79

81 8101 810101


8102

810205


Denumire indicator


recuperate in anul curent (SF)

PROTECȚIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri sl servicii

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Consultanta si expertiza Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI

Dobânzi aferente datoriei publice externe

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE COMBUSTIBILI Sl ENERGIE CHELTUIELI CURENTE

TITLUL IV SUBVENȚII

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe

Rambursări da credite externe contractate de ordonatorii de credite

Rambursări de credite interne

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne localeDETALIEREA CHELTUIELILOR • buget local -31.12.2019


Credile de angajament


Inițiale


definitivel i MS


-lei-


Credite bugetara

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuata

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8o6*7

s

118.660 000

96.908.000

-120 348

38.241.472

-120.348 38.241.472

-120.348

37.998.582

242.890

67.161.503

107.198.000

85.659 000

26.997.275

26.997.275

26.754.385

242.890

67.161.503

81.007.000

65.637.000

14.606.275

14.606.275

14.363.385

242.890

51.691.629

1.000.000

810.000

790.890

790.890

548.000

242.890

815.544

1.000.000

810.000

790 890

790.890

548.000

242.890

815.544

161.000

79.846.000

161.000

64.666.000

13.815.385

13.815.385

13.815 385

50.876.285

79.846.000

64.666.000

13.815.385

13.815.385

13.815.385

50.876.285

26.191.000

20.022.000

12.391.000

12.391.000

12.391.000

3.078.674

3.078.674

3.078.674

12.391.000

26.191.000

20.022.000

12.391.000

12.391.000

12.391.000

12.391.000

26.191.000

20.022.000

12.391.000

12.391.000

12.391.000

12.391 000

11.462.000

11.462.000

11.462.000

11.462.000

.752.743.000

11.249.000

11.249.000

11.249.000

11.249.000

1.845.678.000

11.244.197

11.244.197

11.244.197

11.244.197

1.151.983.746

11.244.197

11.244.197

11.244.197

11.244.197

1.151.983.746

11.244.197

11.244.197

11.244.197

11.244.197

1.131.686.054

20.297.692

1.422.104.981

813.427.000

610.487.000

366.440.283

366.440.283

366.440.283

327.847.675

800.000.000

574.000.000

330.413.280

330.413.280

330.413.280

325.580.359

800.000.000

574.000.000

330.413.280

330.413.280

330.413.280

325.580.359

800.000.000

574.000.000

330.413.280

330.413.280

330.413.280

325.580.359

13.427.000

36.487.000

36.027.003

36.027.003

36.027.003

2.267.316

13.427.000

36.487.000

36.027.003

36.027.003

36.027.003

2.267.316

2.427.000

2.287.000

2.267.316

2.267.316

2.267.316

2.267.316

2.427.000

2.287.000

2.267.316

2.267.316

2.267.316

2.267.316

11.000.000

11.000.000

34.200.000

,    34.200.000

33.759.687

33.759.687

33.759.687

33.759.687

33.759.687

33.759.687
Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat


8302 8302 01 10 1001 100101 100105 100106 100117 1002 100206 1003 100307 20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200108


200109


200130


2002

2005 200501

200530

2006

200601

2011


2012

2013

2014


Denumire indicator


AGRICULTURA, SILVICULTURA. PISCICULTURA SI VANATOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate in bani Salarii de baza Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri

Indemnizații de hrana Cheltuieli salariate in natura Vouchere de vacanta Contribuții

Contribuția asiguratorie pentru mu TITLUL II BUNURI Si SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente Bunuri de natura obiectelor de Inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări Deplasări Interne, detasari, transferan Carii, publicații si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2019


Credite de angajament Inițiale


definitiveLG


-lei'


Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legala de plătit

Cheltuieli

efective

Inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8-6-7

9

5.662.000

5.640.000

5.217.004

5.217.004

5.217.004

5.727.321

5.662.000

5 640.000

5.242.151

5.242.151

5.242.151

5.727.321

3.722.000

3.722.000

3.695.323

3.695.323

3.695.323

3.716.582

3.582.000

3.569.000

3.552.301

3.552.301

3.552.301

3.572.791

2.900.000

2.850.000

2.844.903

2.844.903

2.844.903

2.951.365

430.000

427.000

425.841

425.841

425.841

373.020

85.000

113.000

103.190

103.190

103.190

84.829

167.000

179.000

178.367

178.367

178.367

163.577

70.000

65.000

64.385

64.385

64.385

64.385

70.000

65 000

64.385

64.385

64.385

64.385

70.000

88.000

78.637

78.637

78.637

79.406

70.000

88.000

78.637

78.637

78.637

79.406

1.940.000

1.916.000

1.544.828

1.544.828

1.544 828

2.008.739

1.468.000

1.518.000

1.201.332

1.201.332

1.201.332

1.560.308

10.000

10.000

9.116

9.116

9.116

7.422

10.000

8.000

7.777

7.777

7.777

11.568

35.000

31.000

28.415

28.415

28.415

28.415

20.000

12.000

11.446

11.446

11.446

11.446

100.000

129.000

119.837

119.837

119.837

119.837

20 000

33.000

9 645

9.645

9.645

12.735

65.000

60.000

58.755

58.755

58.755

58.755

858.000

798.000

562.972

562.972

562.972

834.428

350.000

437.000

393.369

393.369

393.369

475.702

100.000

129.000

117.190

117.190

117.190

117.190

100.000

62.000

54.672

54.672

54.672

162.358

10.000

10.000

2.856

2.856

2.856

16.071

90.000

52.000

51.816

51.816

51.816

146.287

30.000

3.000

2.072

2.072

2 072

3.122

30.000

3.000

2.072

2.072

2.072

3.122

2.000

25.000

22.000

20.920

20.920

20.920

20.920

45.000

18.000

14.801

14 801

14.801

14.801

25.000

44.000

36.556

36.556

36.556

32.754


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -

 • 31.12.2019

-tei-

Capitol/ Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

Inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

S

6

7

B

2030

Alte cheltuieli

145.000

120.000

97.285

97.285

97.285

97.286

203003

Prime de asigurare non-viata

65.000

58.000

35.563

35.563

35.563

35.564

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

80.000

62.000

61.722

61.722

61.722

61.722

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

5917

Despăgubiri civile

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-25.147

-25.147

-25.147

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII            Q

4 'V \

PRECEDENTI SI RECUPERATE A _ /

IN ANUL CURENT            I] f\

-25.147

-25.147

•25.147

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si          y

..«•țs* .7 | X

recuperate in anul curent                 A

Lw

-25.147

-25.147

•25.147

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si        M A

1 l

recuperate in anul curent (SF)                l

-25.147

-25.147

-25.147

8402

TRANSPORTURI                    \ A

933.654.000

1.228.801.000

780.326.459

780.326.459

760.028.767

20.297.692

1.088.151.491

01

CHELTUIELI CURENTE            U Y V/

ji r.nw •>

910.023.000

1.206.622.000

758.777.905

758.777.905

738.480.213

20.297.692

1.065.977.183

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL     A

21.223.000

22.225.000

22.099.461

22.099.461

22.099.461

22.186.880

1001

Cheltuieli salariate in bani                       ’

20.139.000

21.240.000

21.149.331

21.149.331

21.149.331

20.899.700

100101

Salarii de baza

16.386.000

18.073.000

18.006.848

18.006.848

18.006.848

18.365.930

100105

Sporuri pentru condiții de munca

1.790.000

1.724.000

1.716.686

1.716.686

1.716.686

1.865.238

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

\

310.000

100.000

99.104

99.104

99.104

76.205

100113

Drepturi de delegare

\\

4.000

100117

Indemnizații de hrana

A

1.316.000

1.107.000

1.100.152

1.100.152

1.100.152

587.904

100130

Alte drepturi salariate in bani

333.000

236.000

226.541

226.541

226.541

4.423

1002

Cheltuieli salariate in natura

511.000

511.000

479.300

479.300

479.300

479.300

100206

Vouchere de vacanta

511.000

511.000

479.300

479.300

479.300

479.300

1003

Contribuții

573.000

474.000

470.830

470.830

470.830

807.880

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

573.000

474.000

470.830

470.830

470.830

807.880

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

87.844.000

81.416.000

53.891.566

53.891.566

33.629.024

20.262.542

43.445.817

2001

Bunuri si servicii

16.920.000

13.680.000

10.083.691

10.083.691

8.131.723

1.951.968

9.672.521

200101

Furnituri de birou

100.000

100.000

96.802

96.802

96.802

104.827

200102

Materiale pentru curățenie

10.000

10.000

7.934

7.934

7.934

3.329

200103

încălzit, iluminat si torta motrica

zz'V'rt.HEfl/

500.000

750.000

692.016

692.016

676.841

15.175

665.378

200104

Apa, canal si salubritate

100.000

90.000

88.419

88.419

79.062

9.357

83.684

200105

Carburanți si lubrifiant!

600.000

750.000

740.465

740.465

740.465

500.462

200106

Piese de schimb

60.000

60.000

49.113

49.113

47.155

1.958

43.206

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

fel

DETALIEREA CHELTUIELILOR • buget local -

 • 31.12.2019

-lei-

Capital/ Grupa / Titlu Articol/Alineat

Denumire Indicator

Credite da angajament

Credita bugetara

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

internet

100.000

100.000

73.122

73.122

73.089

33

62.597

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

15.300.000

11.870.000

8.209.760

8.209.760

6.284.315

1.925.445

8.053.951

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

150.000

150.000

126.060

126.060

126.060

155.087

2002

Reparații curente

70.000 000

66.221.000

43.114 073

43.114 073

24.810.139

18.303.934

33.535.640

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

500.000

1.010.000

510.839

510.839

510.839

43.485

200501

Uniforme si echipament

UI A

150.000

150.000

200530

Alte obiecte de inventar                  *           t

350.000

860.000

510.839

510.839

510.839

43.485

2006

Deplasări, detasari, transferări

5.000

5.000

200601

Deplasări interne, detasari, transferări 11           f

i & \

5.000

5.000

2011

Cârti, publicații si materiale                 y

\

documentare                         A

1.000

1.000

500

500

500

500

2012

Consultanta si expertiza                ]\ S      \

150.000

50.000

15.000

15.000

15 000

15.000

2013

Pregătire profesionala                  / I *      iyf

50.000

10.000

6.107

6.107

6.107

6.107

2014

Proiecția muncii                          > l/j       r/j

200 000

220.000

150.913

150.913

144.273

6.640

152.892

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare          II

derivate din acțiuni in reprezentarea         j /

intereselor statului, potrivit                     U

dispozițiilor legale

5.000

5.000

690

690

690

180

2030

Alte cheltuieli

13.000

14.000

9.753

9.753

9.753

19.492

203001

Reclama si publicitate

5.000

5.000

2.000

2.000

2.000

2.543

203004

Chirii

6.000

7.000

6.753

6.753

6.753

6.270

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.000

2.000

1.000

1.000

1.000

10.679

40

TITLUL IV SUBVENȚII

800.000.000

1.102.005.000

681.851.820

681.851.820

681.851.820

998.406.752

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

800.000.000

1.102.005.000

681.851.820

681.851.820

681.851.820

998.406.752

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

300.000

320.000

317.922

317.922

317.922

317.922

5702

Ajutoare sociale

300.000

320.000

317.922

317.922

317.922

317.922

570201

Ajutoare sociale In numerar

300.000

320.000

317.922

317.922

317.922

317.922

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

656.000

656.000

617.136

617.136

581.986

35.150

1.619.812

5917

Despăgubiri civila

300.000

300.000

298.715

298.715

263.565

35.150

1.517.019

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

---

neincadrate

356.000

356.000

318.421

318.421

318.421

102.793

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

23.631.000

22.179.000

22.174.308

22.174.308

22.174.308

22.174.308

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

DU

equ %<2\\

23.631.000

22.179.000

22.174.308

22.174.308

22.174.308

22.174.308

8101

Rambursări de credite externe

23.631.000

22.179.000

22.174.308

22.174.308

22.174.308

22.174 308

810101

Rambursări de credite externe contractate

\W w

EO-TȚ < setară

DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget loca) -31.12.2019


-lei-

""l

Capitol/

Credite de angajament

Credita bugetare

Angajamente

Angajamente

Plat)

Angajamente

Cheltuieli

Grupa / Titlu

Denumire indicator

inițiale

definitive

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuata

legale

efective

Articol / Alineat

de plătit

A

B

1

2

3

4

5

6

7

B»6-7

9

de ordonatorii de credite

23.631.000

22.179.000

22.174.308

22.174.308

22.174.308

22.174.308

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE 1

IN ANUL CURENT           l

-625.754

-625.754

-625.754

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII K

PRECEDENTI SI RECUPERATE \

IN ANUL CURENT            |\

r

-625.754

-625.754

-625.754

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si        1 \

recuperate in anul curent                 1 \

-625.754

-625.754

-625.754

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si           M

O

recuperate in anul curent (SF)

— X

-625.754

-625.754

•625.754

8702

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

1     «4*        ■       x i

750.000

378.494

01

CHELTUIELI CURENTE

750.000

378.494

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1 1

750.000

378.494

2030

Alte cheltuieli

A 1

750.000

378.494

203030

Alte cheltuieli cu bunuri sl servicii

750.000

378.494

990296

excedent/deficit sect funct

5.886.702

5002

TOTAL CHELTUIELI-SECTIUNEA DEZVOLTARE

12.052:470.000

11.807.667.690

2.533.080.200

1.714.349.200

1.067.167.029

1.067.167.029

1.013.559.480

53.607.549

1.301.104.048

01

CHELTUIELI CURENTE

1.836.449.000

1.454.408.000

986.813.200

420.418.200

247.278.789

247.278.789

247.278.789

175.140.726

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

197.971.000

158.314.000

117.665.377

117.665.377

117.665.377

117.665.375

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

158.353.000

132.121.000

28.466.800

28.466.800

28.466.800

28.466.800

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

81.720.000

28.929.413

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

1.754.729.000

1.454.408.000

630.489.200

129.983.200

101.146.612

101.146.612

101.146.612

79.138

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.216.021.000

10.353.259.690

1.537.503.000

1.334.222.000

862.238.600

862.238.600

808.631.051

53.607.549

1.125.963.322

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.216.021.000

10.353.259.690

1.520.703.000

1.260.973.000

804.898.840

804.898.840

751.291.291

53.607.549

1.125.963.322

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

16.800.000

73.249.000

57.339.760

57.339.760

57.339.760

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

8.764.000

8.764.000

B.760.006

8.760.006

8.760.006

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

—<£■ ""Aa s

S •"°ll

8.764.000

8.764.000

8.760.006

8.760.006

8.760.006

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl

RECUPERATE IN ANUL CURENT

A?

| -49.055.000

-51.110.366

-51.110.366

-51.110.366

85

Titlul XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

fe'

9EXECUT bugetar*

PRECEDENTI Sl RECUPERATEDETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -

 • 31.12.2019

-lei-

Capitol!

Grupa! Titlu Articol / Alineat

Denumire Indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8-6-7_

9

IN ANUL CURENT

-49.055.000

-51.110.366

-51.110.366

-51.110.366

510002

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

84.808,000

84.970 000

60 025.000

46.572.000

16.322.267

16.322.267

16.322.267

124 310 825

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

84.808 000

84.970.000

31 648.000

22.895.000

9.398.577

9.398.577

9.398.577

112.387 135

01

CHELTUIELI CURENTE

77.000

77.000

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020   \

77.000

77.000

5830

Mecanismul pentru interconectarea     \

Europei

77.000

77.000

583003

Cheltuieli neeligibile                        1 \

77.000

77.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL             \

84.808.000

84.893.000

31.646.000

25.455.000

12.055.678

12.055.678

12.055.678

112.387.135

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE /

84.808.000

84.893.000

31.648.000

25.455.000

12.055.678

12.055.678

12.055.678

112.387 135

7101

Active fixe

84.808.000

84.893.000

31.648.000

25.455 000

12.055.678

12.055,678

12.055.678

112.387.135

710101

Construcții                             -----

11.965 000

11.965.000

21.740.000

16.941.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

104 049.511

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

I Ivi

4

transport

1 o

2£4W.OOO

29.559.000

5.193.000

5.122.000

1.902.644

1.902.644

1.902.644

3.198.937

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

t                                  I

active corporale

Alte active fixe (inclusiv reparații

/ r "■

A 863.000

863.000

863.000

863.000

153.034

153.034

153.034

3.667.202

710130

\

capitale}

1 fel

42.506.000

42.506.000

3.852.000

2.529.000

1.471 485

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

f

RECUPERATE IN ANUL CURENT

w

-2.637.000

-2.657.101

-2.657.101

-2.657.101

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

cVk —

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

'IUL

av

-2.637.000

-2.657.101

-2.657.101

-2.657.101

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

--'—* V

-2.637.000

-2.657.101

-2.657.101

-2.657.101

850102

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SD)

-2.637.000

-2.657.101

-2.657.101

-2.657.101

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

28.377.000

23.677.000

6.923.690

6.923.690

6.923.690

11.923.690

01

CHELTUIELI CURENTE

28.377.000

28.677.000

11.923.690

11.923.690

11.923.690

11.923.690

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

//rfz? Dlflf /f?SfPROGfi

I

C71A%^

WAREg=|

140.000

140.000

87.024

87.024

87.024

87.024

5102

Transferați de capital

140.000

140.000

87.024

87.024

87.024

87.024

510229

Alte transferuri de capital către

55

instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

140.000

20.237.000

140.000

28.537.000

87.024

11.836.666

87.024

11.836.666

87.024

11.836.666

87.024

11.836.666

5501

A. Transferuri interne

28.237.000

28.537.000

11.836.666

11.836.666

11.836.666

11.836.666

Capitol I Grupa/Titlu Articol / Alineat


550142


84


85


8501


850102


600002 600002 6002

70

71

7101 710101 710102


710103


710130


6102

01

51


5102

510229


70

71 7101 710101 710102


Denumire indicator


Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomuni-tare

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SD)

Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA

SIGURANȚA NAȚIONALA

APARARE

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

(Inclusiv reparații capitale)

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri de capital

Alte transferuri de capital către

institulii publice

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de

transport


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local * 31.12.2019


Credita de angajament


Inițiala


definitiva
i**"


■lei*


103.382.000

5.617.000

5.617.000

5.617.000

5.617.000

5.265.000


103.440.000

5.617.000

5.617.000

5.617.000

5.617.000

5.265.000


262.000


72.000


18.000 *>97765.000


97.765 000 97.765.000

97.765.000

13.905 000


83.794 000


18.000

97.823.000


97.823.000

97.823.000

97.823.000

13.905.000


83.852.000


44


Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legate

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

ini Hale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

28.237.000

28.537.000

11.836.666

11.836.666

11.836.666

11.836.666

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

58.152.000

52.244.000

49.172.201

49.172.201

49.172.201

6.381.332

2.814.000

353.000

143.272

2.814.000

353.000

143.272

2.B14.000

353.000

143.272

2.814.000

353.000

143.272

2.462.000

1.000

262.000

262.000

119.868

72.000

72.000

13.708

16.000

18.000

9.696

55.338.000

51.891.000

49.172.201

49.172.201

49.172.201

6.238.060

4.485.000

2.357.000

1.525.434

1.525.434

1.525.434

1.525.434

4.485.000

2.357.000

1.525.434

1.525.434

1.525.434

1.525.434

4.485.000

2.357.000

1.525.434

1.525.434

1.525.434

1.525.434

4.485.000

2.357.000

1.525.434

1.525.434

1.525.434

1.525.434

50.853.000

49.534.000

47.646.767

47.646.767

47.646.767

4.712.626

50.853.000

49.534.000

47.646.767

47.646.767

47.646.767

4.712.626

50.853.000

49.534.000

47.646.767

47.646.767

47.646.767

4.712.626

1.239.000

3.000

209.341

49.548.000

49.530.000

47.646.767

47.646.767

47.646.767

4.178.465


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -

 • 31.12.2019

  Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

  Denumire Indicator

  Credita de angajament

  Credite bugetare

  Angajamente bugetare

  Angajamente legale

  Plăti efectuate

  Angajamente legale de plătit

  Cheltuieli efective

  inițiale

  definitive

  Inițiale

  deiinitive

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  a-6-7

  9

  710103

  Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

  157.347

  710130

  Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

  66.000

  66.000

  66.000

  1.000

  167.473

  650002

  Partea IIl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

  1.208.108.000

  1.270.220.690

  325.339.200

  289.472.200

  201.452.321

  201.452.321

  153.393.574

  48.058.747

  466.816.691

  6502

  INVATAMANT

  157.537.000

  166.391.000

  68.473.000

  26.789.000

  18.902.929

  18.902.929

  18.902.929

  2.232.675

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  83.000

  1.775.000

  485.000

  189.739

  189.739

  189.739

  189.739

  51

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

  ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  1.775.000

  402.000

  166.750

  166.750

  166.750

  166.750

  5102

  Transferuri de capital

  1.775.000

  402.000

  166.750

  166.750

  166.750

  166.750

  510229

  Alte transferuri de capital către Institut!! publice

  1.775.000

  402.000

  166.750

  166.750

  166.750

  166.750

  50

  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABlLEp CADRULUI FINANCIAR 2014-2020     U

  Alte programe comunitare finanțate in I

  lFERENTE

  83.000

  83.000

  22.989

  22.989

  22.989

  22.989

  5815

  perioada 2014-2020                  /1

  Finanțarea naționala                  ./

  83.000

  83.000

  22.989

  22.989

  22.989

  22.989

  581501

  y( t

  43.000

  43.000

  8.429

  8.429

  8.429

  8.429

  581503

  Cheltuieli neeligibile                   /

  157.537.000

  40.000

  166.308.000

  66.698.000

  40.000

  26.304.000

  14.560

  18.713.190

  14.560

  18.713.190

  14.560

  18.713.190

  14.560

  2.042.936

  70

  GrlcL 1 UlbLI Ub UAr 11 AL

  71

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  , 157.537.000

  166.308.000

  66.698.000

  26.304.000

  18.713.190

  18.713.190

  18.713.190

  2.042.936

  7101

  Active fixe

  ’oji.

  4 1^7.537.000

  166.308.000

  66.698.000

  26.304.000

  18.713.190

  18.713.190

  18.713.190

  2.042.936

  710101

  Construcții

  *157.^7.000

  166.308.000

  66.698.000

  26.304.000

  18.713.190

  18.713.190

  18.713.190

  2.042.936

  6602

  SANATATE

  -/^mmAooo

  278.702.000

  101.941.000

  187.359.000

  154.150.402

  154.150.402

  108.890.848

  45.259.554

  407.185.215

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  27.243.000

  85.360.000

  74.838.175

  74.838.175

  74.838.175

  74.838.174

  51

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

  ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  |ale

  ' l /

  /

  27.243.000

  85.360.000

  74.838.175

  74.838.175

  74.838.175

  74.838.174

  5102

  Transferuri de capital

  Uz

  27.243.000

  85.360.000

  74.838.175

  74.838.175

  74.838.175

  74.838.174

  510228

  Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniu! sanatatii

  ’^LC

  eW

  27.243.000

  85.360.000

  74.838.175

  74.838.175

  74.838.175

  74.838.174

  70

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  231.477.000

  278.702.000

  74.686.000

  101.987.000

  79.300.560

  79.300.560

  34.041.006

  45.259.554

  332.347.041

  71

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  231.477.000

  278.702.000

  74.686.000

  101.987.000

  79.300.560

  79.300.560

  34.041.006

  45.259.554

  332.347.041

  7101

  Active fixe

  231.477.000

  278.202.000

  74.686.000

  101.487.000

  79.300.560

  79.300.560

  34.041.006

  45.259.554

  332.347.041

  710101

  Construcții

  211.901.000

  211.245.000

  56.135.000

  54.214.000

  44.793.076

  44.793.076

  21.156.797

  23.636.279

  330.975.855

  710102

  Mașini, echipamente si mijloace de #5^ transport

  DIRECȚIA BGRAMARES

  3.451.000

  50.784.000

  6.284.000

  38.358.000

  33.340.665

  33.340.665

  11.737.776

  21.602.889

  948.071

  710103

  Mobilier, aparatura birotica si alte         ȘTEXECUȚ1E

  VtV’ BUGETAR* \

  D||

  45  DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2019


  -lei-


  Capitol /

  Grupa / Tillu Articol / Alineat A


  710130


  7103


  79

  81 8104


  6702

  01

  51


  5102

  510229


  56


  5601


  560103

  70

  71 7101 710101 710102


  710103


  710130


  7103


  79

  81 8104


  Denumire indicator


  active corporale

  Alte active fixe

  (inclusiv reparații capitale)

  Reparații capitale aferente activelor fixe

  OPERAȚIUNI FINANCIARE

  TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

  Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

  CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

  CHELTUIELI CURENTE


  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  Transferuri de capital

  Alte transferuri de capital către

  instituții publice

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (f POSTADERARE

  Programe din Fondul European de Dezvoltat Regionala (FEDR)

  Cheltuieli neeligibile

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  Active fixe Construcții

  Mașini, echipamente si mijloace de

  transport

  Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe

  (inclusiv reparații capitale)

  Reparații capitale aferente activelor fixe

  OPERAȚIUNI FINANCIARE

  TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursarea împrumuturilor contractate


  Credita da angn jmn ent Inițiale


  deflnitlve  .308.000


  791.308.000

  797.341.690

  791.308.000

  797.341.690

  791.308.000

  797.341.690

  790.645.000

  785.545.690

  298.000

  5.209.000

  236-000

  3.513.000

  129.000

  3.074.000


  79.000

  Credite bugetare

  Angajamente bugetare

  Angajam anta legale

  Plăti efectuate

  Angajamente legale de plătit

  Cheltuieli

  efective

  inițiale

  definitive

  3

  4

  5

  6

  7

  6-6-7

  9

  79.000

  79.000

  73.513

  12.188.000

  8.836.000

  1.166.819

  1.166.819

  1.146.433

  20.386

  349.602

  12.000

  12.000

  500 000 12.000 12.000

  11.667

  11.667

  11.667

  11.667

  11.667

  11.667

  12.000

  126.752.000

  30.975.000

  12.000 65410000 16.577.000

  11.667

  23.914852

  12.496.177

  11.667

  23.914 852

  12.496.177

  11.667

  23.914.852

  12.496.177

  55.878.189

  41.425.171

  30.975.000

  30.975.000

  16.577.000

  16.577.000

  12.496.177

  12.496.177

  12.496.177

  12.496.177

  12.496.177

  12.496.177

  12.496.176

  12.496.176

  30 975.000

  16.577 000

  12.496.177

  12,496.177

  12.496.177

  12.496.176

  28.928.995

  87.031.000

  67.031.000

  86.861.000

  86.092.000

  49.087.000

  49.087.000

  48.917.000

  42.665.000

  11.675.408

  11.675.408

  11.586.858

  11.343.858

  11.675.408

  11.675.408

  11.586.858

  11.343.858

  11.675.408

  11.675.408

  11.586.858

  11.343.858

  28.928.995

  28.928.995

  14.453.018

  14.453.018

  14.453.018

  13.288.299

  330.000

  2.949.000

  128.284

  128.284

  128.284

  1.099.184

  256.000

  266.000

  55.269

  55.269

  55.269

  27.793

  183.000

  3.037.000

  59.447

  59.447

  59.447

  37.742

  170.000

  8.746.000

  8.746.000

  170.000

  8.746.000

  8.746.000

  88.550

  8.743.267

  8.743.267

  88.550

  8.743.267

  8.743.267

  88.550

  8.743.267

  8.743.267  Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat


  Denumire indicator


  84


  85


  8501


  850102


  6802

  01

  51


  5102

  510229


  56


  5617 561703

  58


  5815


  581501 581502 70 71 7101

  710101 710102


  710103


  pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

  PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

  Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

  Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

  Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SD)

  ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI A ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  Transferuri de capital

  Alte transferuri de capital către

  Instituții publice

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

  Mecanismul Financiar SEE

  Cheltuieli neeligibile

  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE , CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Alte programe comunitare finanțate in perioada 2014-2020

  Finanțarea naționala

  Finanțare externa nerambursabila

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  Active fixe

  Construcții

  Mașini, echipamente si mijloace de transport

  Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale


  DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2019


  Credite de angajament


  inițiale


  definitive


  -Ici  DIRECȚIA


  55? PROGRAMARE


  IJ^t^86.000


  47


  679.000

  Credite bugetare

  Angajamente bugetare

  Angajamente legale

  Plăti efectuate

  Angajamente legale de plătit

  Cheltuieli efective

  inițiale

  definitive

  3

  4

  5

  6

  7

  8=6-7

  9

  8.746.000

  8.746.000

  8.743.267

  8.743.267

  8.743.267

  -9.000.000

  •9.000.000

  -9 000.000

  -9.000.000

  -9.000.000

  -9.000.000

  -9.000.000

  -9.000.000

  •9.000.000

  -9.000.000

  -9.000.000

  -9.000.000

  -9.000.000

  -9.000.000

  -9.000.000

  -9.000.000

  28.173.200

  9.914.200

  4.484.138

  4.484.138

  1.684.945

  2.799.193

  1.520 612

  387.200

  212.200

  56.149

  56.149

  56.149

  56 567

  330.000

  155.000

  330.000

  155.000

  330.000

  155.000

  418

  418

  418

  57.200

  57.200

  56.149

  56.149

  56.149

  56.149

  57.200

  57.200

  56.149

  56.149

  56.149

  56.149

  24.200

  24.200

  23.165

  23.165

  23.165

  23.165

  33.000

  33.000

  32.984

  32.984

  32.984

  32.984

  27.786.000

  9.702.000

  4.427.989

  4.427.989

  1.628.796

  2.799.193

  1.464.045

  27.786.000

  9.702.000

  4.427.989

  4.427.989

  1.628.796

  2.799.193

  1.464.045

  27.786.000

  9.702.000

  4.427.989

  4.427.989

  1.628.796

  2.799.193

  1.464.045

  27.083.000

  9.005.000

  3.731.979

  3.731.979

  932.786

  2.799.193

  175.722

  679.000

  677.000

  676.010

  676.010

  676.010

  911.136

  149.654  DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2019


  -lel-

  Capitol!

  Grupa/Titlu Articol / Alineat

  Denumire indicator

  Credite de angajament

  Credite bugetare

  Angajamente bugetare

  Angajamente legale

  Plali efectuate

  Angajamente legale de plătit

  Cheltuieli efective

  inițiale

  definitive

  inițiale

  definitive

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  9

  710130

  Alte active fixa

  (inclusiv reparații capitale)

  24.000

  24.000

  24.000

  20.000

  20.000

  20.000

  20.000

  227.533

  700002

  Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

  700002

  PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE