Hotărârea nr. 132/2020

HOTARAREnr. 132 din 2020-04-30 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR SI CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 3/21.02.2020, SITUAT IN BUCURESTI, STRADA FRUMUSANI NR. 14, BL. 99, SC. 1, ET. 1, AP. 10, SECTOR 4 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC

Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor si Certificatului de vacantă succesorală nr. 3/21.02.2020, situat în București, strada Frumușani nr. 14, bl. 99, sc. 1, et. 1, ap. 10, sector 4 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General a! Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 3150.1/04.03,2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 32/28.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 134/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Certificatul de moștenitor și Certificatul de vacanță succesorală nr. 3/19.12.2019;

în conformitate cu prevederile:

art. 1138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 418/26.07.2018 privind stabilirea destinației de locuință de necesitate pentru locuințele care sunt 100% proprietatea Municipiului București, rezultate din certificatele de vacanță succesorală;

în temeiul prevederilor art. 108 alin. (1), art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 354 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București și va avea destinația de locuință de necesitate bunul imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor și Certificatului de vacanță succesorală nr. 3/21.02.2020, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic bunul imobil prevăzut la art. 1.

Art.3 Predarea - primirea bunului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces


verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbatere a succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și


Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Art.4 Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu R^cWe^mic va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului imobil prevăzut la ă&

Art.5 Primarul General al Municipiului București, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, Administrația Fondului Imobiliar și Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbatere a succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr.

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL ce face obiectul Certificatului de moștenitor și Certificatului de vacanță succesorală nr. 3/21.02.2020

Nr. crt.

Amplasament imobil

Elemente identificare

1

București, Str. Frumușani nr. 14, bl. 99, sc. 1, et. 1, ap. 10, sector 4.

Apartament înscris în CF nr. 216953-C1-U21 (nr. CF vechi 30165, nr. cadastral vechi 1639/10), cu nr. cadastral 216953-

C1-U21, compus din 2(două) camere și dependințe în suprafață de 47,19 mp, teren aferent indiviz în folosință, cu cota parte de 7,83 din teren.