Hotărârea nr. 131/2020

HOTARAREnr. 131 din 2020-04-30 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A CONSTRUCTIILOR C1 SI C2 SITUATE IN STRADA ALIORULUI NR. 6A, SECTOR 4, IN VEDEREA CASARII SI DEMOLARII

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al Municipiului București a construcțiilor C1 și C2 situate în strada Aliorului nr. 6A, sector 4, în vederea casării si demolării

>

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 2302/04.03.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 31/28.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 133/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare prevederile:

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 126/2019, completată și modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 226/2019;

Expertizei tehnice întocmită de către expert tehnic autorizat în luna august 2019;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 678/2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea cu Fundația Hope and Homes for Children, în vederea dezinstituționalizării copiilor găzduiți în Centrul Robin Hood;

în conformitate cu prevederile:

Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

art. 1 și art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. g) și art. 361 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

București, în domeniul privat al Municipiului București, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, demolării, valorificării și ulterior construirii unui loc de joacă și spațiu verde.

  • (2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se identifică conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Locul de joacă și spațiul verde menționate la alin. (1) vor fi folosite de către copiii ce vor locui în clădirea cu funcțiunea de „Casa de tip familial” ce se edifică în baza Autorizației de construire nr. 625/65060/2018, eliberată de către Primăria Sectorului 4, iar după finalizarea lucrărilor bunurile vor fi administrate de către Consiliul Local al Sectorului 4 și vor fi inventariate conform listei anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008.

Art.2 Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător.

Art.3 Schimbarea destinației bunurilor duce la revocarea dreptului de administrare.

Art.4 Scoaterea din funcțiune, casarea, demolarea si valorificarea bunurilor menționate la art. 1 vor fi aduse la îndeplinire de către Consiliul Local al Sectorului 4, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 112/2000.

Art. 5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, România tel.: +4021305 55 00;

www.bucuresti-prirnaria-.roA. Partea I. Descrierea Imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. București Sectorul 4, Str Aliorului, Nr. 6A, Jud. București

Nr,

Crt

Nr. cadsstra!

Nr, topografic

Suprafața* (mp)

OȘbsereațiâ / Referințe

Al

220249

1.298

BUN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC

Cosistracțsi

Crt

Mr cadastral!

Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

220249-C1

Loc. București Sectorul 4, Str Aliorului, Nr. 8A, Jud. București

S. construita la sol:234 mp; Clădire administrativa, Parter, beton, tară C.p.e. nu are lift

Al.2

220249-C2

Loc. București Sectorul 4, Str Aliorului, Nr. 6A, lud. București

S. construita la sol:98 mp; Magazie, Parter, din tablă, fără C.p.e, nu are lift

B. Partea il. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și aite drepturi reaie

Referințe

37006 / 09/12/2013

Act Administrativ nr. 176, din 28/11/2013 emis de CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 (act administrativ nr. 80/17-12-2012 emis de CONSILIUL LOCAL SECTOR 4; ACT ADMINISTRATIV NR 186/08.06.2008 EMIS DE CGMB; ACT ADMINISTRATIV

NR 135/29.08.2013 EMIS DE CLS 4; HOTARARE 135/29.08.2013 EMISA DE CL

SECTOR 4; act administrativ nr. 37006/2013 emis de OCPIB;);

Bl

înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATEpana la depunerea extraselor de pe inventarul centralizat atestat de Guvern in condițiile legii conform art 40 al 5 dinLegea 7/1996 rep,, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al, Al.l, A1.2

1) MUNICIPIUL BUCUREȘTI, C)F:4267117                                                 i

B2

Intabulate, drept de ADMINISTRAREpana la intabularea definitiva a dreptului de proprietate in favoarea MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Al, Al.l, A1.2

1) DraECTSA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA S! PROTECTÎA COPILULUI SECTOR 4

C. Partea ESD» SA^CIMS .

Sftscrisri privind deemembrăminteie drepteiui <d® proprietate, jireptori reale de garanție șs sarcinii

NU SUNT A


Carte Funciară Nr. 220249 Comuna/ursș/^ur

Anexa Kr, 1 La Parte-JT


Teren


Date referitoare Ia teren

I Nr 'Crt.

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Taria

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

1.298

-

-

-

Date referitoare ia construcții


Crt

Număr

Destinație . construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

220249-C1

construcții administrative si social culturale

234

Cu acte

S. construita ia sol:234 mp; Clădire administrativa, Parter, beton, fără C.p.e, nu are lift

A1.2

220249-C2

construcții anexa

98

Cu acte

S. construita la sol;98 mp; Magazie, Parter, din tablă, fără C.p.e nu are lift

Carte Funciară Nr. 220249 Comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul 4

Punct

_ încăput

Ponce sfârșit

Ș        Lungtae segmenst

(                                    {«" (m)

3

4

33.994

4

5

12.82

5

6

0.846

6

7

2.469!

, 7

8

1.574

3

9

22.217

9

10

1.85

1         10|

1

23.743


** Lungtaîfle segmentelor sunt determinate în pianul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite ia 2. miîimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt