Hotărârea nr. 130/2020

HOTARAREnr. 130 din 2020-04-30 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A ARTEREI DE CIRCULATIE STRADA DOCTOR LULIU HATIEGANU, SECTOR 4, AFLATA PE AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI DE UTILITATE PUBLICA „STRAPUNGERE B-DUL NICOLAE GRIGORESCU- SPLAI DUDESCU ETAPA II- KM 2+400 -LNTERSECTIE GALEA VITAN BARZESTI"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 în administrarea Consiliului General al Municipiului București a arterei de circulație strada Doctor luliu Hațieganu, sector 4, aflată pe amplasamentul obiectivului de utilitate publică „Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu Etapa II - km 2+400 - Intersecție Calea Vitan Bârzesti”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 3829/12.03.2020 și al Direcției Generale Investiții - Direcția Planificare Investiții nr. 419/12.03.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 30/28.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 132/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa nr. 419/09.02.2020 a Direcției Planificare Investiții din cadrul Direcției Generale Investiții, înregistrată la Direcția Patrimoniu cu nr. 3829/09.03.2020;

Luând în considerare prevederile:

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 436/2018, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 254/2008, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 în vederea realizării obiectivului de de utilitate publică „Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu Etapa II - km 2+400 - Intersecție Calea Vitan Bârzești” se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului Bucuresfî^Tarterei de circulație strada Doctor luliu Hațieganu, sector 4.


Art.2 Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 254/2008, cu modificările și completările ulterioare, se va modifica în mod corespunzător.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir