Hotărârea nr. 13/2020

HOTARAREnr. 13 din 2020-01-29 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI A SPATIILOR VERZI AFERENTE ARTEREI DE CIRCULATIE BD. TUDOR VLADIMIRESCU, SECTOR 5

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București a spațiilor verzi aferente arterei de circulație Bd. Tudor Vladimirescu, sector 5

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 1062/22.01.2020 și al Direcției de Mediu nr. 817/22.01.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 8/29.01.2020, avizul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 1/28.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 11/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile ari. 7, art. 8 alin. (2), art. 11 și art. 12 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intervalul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 108 lit. a), art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București a spațiilor verzi aferente arterei de circulație Bd. Tudor Vladimirescu, sector 5, ce reprezintă secțiuni din imobilul înscris în cartea funciară nr. 232427, ca proprietate publică a municipiului București, identificat potrivit planului de amplasament și delimitare a imobilului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Predarea - primirea bunurilor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de proces verbal încheiat între Municipiul București și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București.

Art.3 Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București va inventaria bunul conform listei anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008.

Art.4 Schimbarea destinației bunurilor prevăzute la art. 1 duce la aborgarea prezentei hotărâri.

Art.5 Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ /


SECRETAR GENERAL L MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 29.01.^)20 Nr. 13Nr. cadasț

"1" ,

Suprafața măsurată a imobilului

36407 mp


B-dul Tudor Vhdimirescu

Cartea Funciară nr.

Unitatea Administrativ Jentonală (UAT)

Sector 5. București