Hotărârea nr. 129/2020

HOTARAREnr. 129 din 2020-04-30 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PRIVIND TRECEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. ING. PASCAL CRISTIAN NR. 25-27, SECTOR 6 SI A GARAJULUI AUTO CE REPREZINTA PARTE DIN PARTERUL IMOBILULUI SITU AT IN GALEA PLEVNEI NR. 17-21, SECTOR 1, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI SANATATII, IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri privind trecerea imobilului situat în str. Ing. Pascal Cristian nr. 25-27, sector 6 și a garajului auto ce reprezintă parte din parterul imobilului situat în Calea Plevnei nr. 17-21, sector 1, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sănătății, în domeniul public al municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 3953/10.03.2020 și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 6157 DG/10.03.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 29/28.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 131/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa Ministerului Sănătății nr. 64879/20.11.2019 și de Nota de fundamentare formulată de către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Hotărârii Guvernului nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități sanitare de interes local din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Hotărârii Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (2) și art 292 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri privind trecerea imobilului situat în str. Ing. Pascal Cristian nr. 25-27, sector 6 și a garajului auto ce reprezintă parte din parterul Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof Dr. Dan Teodorescu” situat în Calea Plevnei nr. 17-21, sector 1, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sănătății, în domeniul public al municipiului București.

(2) Imobilul situat în str. Ing. Pascal Cristian nr. 25-27, sector 6 va fi destinat continuării activităților specifice Centrului de Evaluare și Tratament a Toxicodependenților pentru Tineri „Sf. Stelian”, iar garajul auto va fi amenajat pentru desfășurarea de activități medicale de către Spitalul

Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof Dr. Dan Teodorescu” și pentru arhivă, în termen de 18 luni de la data preluării.

(3) Bunurile se declară bunuri de interes public local.

Art.2 Bunurile menționate la art. 1 se identifică potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 în cazul nerespectării termenului prevăzut la art. 1, alin. (2), garajul auto revine de drept în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății.

Art.4 Predarea - primirea imobilelor transmise se face pe baza de protocol încheiat între părțile interesate, în termenul prevăzut în hotărârea Guvernului.

Art.5 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 13/2015 se abrogă.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi comunicată Secretariatului General al Guvernului, prin grija Secretarului General al Municipiului București.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Secretarul General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


Anexă la HCGMB nr.../.^.^.

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului situat în str. ing. Pascal Cristian nr. 25-27, sector 6 și ale garajului auto ce reprezintă parte din parterul imobilului situat în Calea Plevnei nr. 17-21 sector 1, solicitate a fi trecute din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sănătății în domeniul public al municipiului București

Nr.

MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa/carte funciară/nr. cadastral

Valoarea de inventar actualizată (lei)

Elemente cadru de descriere tehnică/capacitate/bucăți/valoare contabilă

Persoana juridică de la care se transmite bunul/CUI

Persoana juridică la care se transmite bunul/CUI

151886

8.25.07

Cămin A1

str. Ing. Pascal Cristian nr. 25-27, București, sector 6 C.F. nr. 210657-C1

3.173.600

Clădire parter+4Et (1 Er+4Er în C.F.) Sc=518,43 mp (în C.F. 643 mp) Sd=2379,69 mp (în C.F. 2396 mp)

Statul român, domeniul public din administrarea Ministerului Sănătății CUI 4266456

Domeniul public al municipiului București CUI 4267117

151887

8.25.07

Teren aferent clădirii

Cămin A1

str. ing. Pascal Cristian nr. 25-27, București, sector 6 C.F. nr. 210657

2.882.230

S=1735,67 mp (în C.F. 1751 mp din măsurători)

Statul român, domeniul public din administrarea Ministerului Sănătății CUI 4266456

Domeniul public al municipiului București CUI 4267117

144532

8.28.08

Garaj auto

Calea Plevnei nr. 17-21, București, sector 1 C.F. nr. 203849-C1

210.189

Suprafață utilă=433,40 mp-parter clădire, parțial

Statul român, domeniul public din administrarea Ministerului Sănătății CUI 4266456

Domeniul public al municipiului București CUI 4267117