Hotărârea nr. 128/2020

HOTARAREnr. 128 din 2020-04-30 PRIVIND TRANSMITEREA SPATIILOR CU DESTINATIE MEDICALA, SITUATE IN IMOBILUL DIN SOSEAUA PANDURI NR. 208, SECTOR 5, CU SUPRAFATA DE 157,57 MP, IMPREUNA CU COTA DE TEREN AFERENTA IN SUPRAFATA DE 127,22 MP SI COTA PARTI COMUNE IN SUPRAFATA DE 85,27 MP, IN CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI CLINIC „PROF. DR. TH. BURGHELE”, IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI PENTRU SPITALUL CLINIC „PROF. DR. TH. BURGHELE”

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind transmiterea spațiilor cu destinație medicală, situate în imobilul din Șoseaua Panduri nr. 20B, sector 5, cu suprafața de 157.57 mp, împreună cu cota de teren aferentă în suprafață de 127.22 mp și cotă părți comune în suprafață de 85.27 mp, în care își desfășoară activitatea Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele”, în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București

pentru Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 3974/10.03.2020 și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 4997 DG/26.02.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 28/28.04.2020, avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 24/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 130/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 4998 DG/26.02.2020, înregistrată la Primăria Municipiului București - Direcția Patrimoniu cu nr. 3354/27.02.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă trecerea spațiilor medicale identificate în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al Municipiului București, în domeniul public al Municipiului București.

Art.2 Se aprobă transmiterea în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, pentru Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele, a spațiilor medicale situate în imobilul din Șoseaua Panduri nr. 20B, sector 5, în suprafața de 157.57 mp, împreună cu cota de teren aferentă în suprafață de 127.22 mp și cotă părți comune în suprafață de 85.27 mp, spații în care își desfășoară activitatea Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele”, identificate conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Spațiile menționate la art. 1 vor fi inventariate de către administrator conform anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008, cu modificările și

Art.4 Predarea-primirea se va face între Municipiul București - Direcția Patrimoniu -Serviciul concesionări și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, România tel.: +4021305 55 00;

www.bucuresti-primaria.ro

Anexa

JU

Spațiile cu destinație medicală situate în imobilul din Șos. Panduri nr. 20 B, sector 5, în suprafața de 157.57 mp, cota de teren aferentă în suprafață de 127.22 mp și cotă părți comune în suprafață de 85.27 mp, spatii în care își desfășoară activitatea Ambulatoriul de

Specialitate al Spitalului Clinic “Prof. Dr. Th. Burghele”

Nr.

Crt.

Denumire încăpere

Nr. din foaia de avere

Suprafața utila din acte (mp)

Cota parti commune

Cota parte teren

1

Parter CAB. 1 Asist. Coordonator

1

14.96

8.19

12.22

2

Parter CAB. 2 Urologie/ ecografie

2

15.56

8.47

12.61

3

Parter CAB. 3 Medicină internă

3

14.95

8.19

12.22

4

Parter CAB. 4 Sală tratamente

4

15.11

8.19

12.22

5

Parter CAB. 5 Spitalizare zi

5

27.51

14.85

22.16

6

Parter ANEXĂ CAB. 5 Spitalizare zi

5

7

Parter CAB. 7 Abulatoriu urologie

7

15.3

8.19

12.23

8

Parter CAB. 9 Recoltări

8

7.2

3.84

5.73

9

Parter CAB. 8 Farmacie oncologică

9A

9.69

5.12

7.64

10

Et.l CAB. 11 Oncologie

11

22.8

12.29

18.35

11

Et.l CAB. 12 Oncologie medicală

12

14.49

7.94

11.84

TOTAL

157.57

85.27

127.22