Hotărârea nr. 127/2020

HOTARAREnr. 127 din 2020-04-30 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI INTITULAT „COSUL SOLIDARITATII” OFERIT SENIORILOR DOMICILIATI IN MUNICIPIUL BUCURESTI DE CATRE CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CONTEXTUL PANDEMIEI VIRUSULUI SARS-COV-2

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind implementarea proiectului intitulat „Coșul solidarității" oferit seniorilor domiciliați în municipiul București de către Centrul pentru Seniori al Municipiului București, în contextul pandemiei virusului SARS-CoV-2

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism și al Centrului pentru Seniori al Municipiului București nr. 831/24.04.2020;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 23/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 129/28.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) și lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă proiectul intitulat „Coșul solidarității”, care prevede acordarea unui sprijin constând în produse alimentare și sanitare necesare, în contextul pandemiei virusului SARS-CoV-2, seniorilor domiciliați în municipiul București care au împlinit vârsta de minimum 65 de ani aflați în stare de vulnerabilitate, de către Centrul pentru Seniori al Municipiului București.

Art.2 Se împuternicește Centrul pentru Seniori al Municipiului București în vederea elaborării regulamentului privind implementarea proiectului, în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3 Vor beneficia de proiectul „Coșul solidarității" seniorii care îndeplinesc condițiile din regulament, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la data de 30.09.2020.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Centrul pentru Seniori al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost ad București din data de 30.04.2020.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ


ptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului


M 4

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir