Hotărârea nr. 126/2020

HOTARAREnr. 126 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „SI COPIII TREBUIE TESTATI!”

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Și copiii trebuie testați!"

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții și Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 11459 DG/24.04.2020;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 22/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 128/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) și lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă proiectul „Și copiii trebuie testați!”

Art.2 Se mandatează Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București să achiziționeze un aparat „Real Time Multiplex PCR”, în vederea dotării Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”.

Art.3 Finanțarea proiectului se va realiza din bugetul Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București.

1                                                                                                                 J

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General


al


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Marius Adrian Pav


București, 30.04.^020 Nr. 126’


B-dul Regina Elisabeta nr', 47,SECRETAR GENERAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ăfâ Georgiana Zamfir