Hotărârea nr. 125/2020

HOTARAREnr. 125 din 2020-04-30 PRIVIND APROBAREA TESTARII BENEFICIARILOR CENTRELOR SOCIALE DIN SUBORDINEA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA IDENTIFICARII VIRUSULUI SARS-COV-2

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea testării beneficiarilor Centrelor sociale din subordinea Direcției Generale de

Asistență Socială a Municipiului București în vederea identificării virusului SARS-CoV-2

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate ai Direcției Generale Investiții și Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București nr. 1849/24.04.2020;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 21/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 127/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Decretului Președintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;

  • -  Ordonanței Militare nr. 8/29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) și lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București să achiziționeze teste și servicii de prelevare și prelucrare a probelor pentru beneficiarii Centrelor sociale din subordinea acesteia, cu scopul depistării COVID-19.

Art.2 Finanțarea măsurilor dispuse la art. 1 se asigură de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.202


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 30.04.20

Nr. 125'          /

B-dul Regina Elisabeta nr.

WWW, fu C urwțRw Im attex


sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 OO;