Hotărârea nr. 123/2020

HOTARAREnr. 123 din 2020-04-10 PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI- ILFOV IN VEDEREA MODIFICARII CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CALATORI INCHEIAT CU OPERATORUL REGIONAL S.C. ECOTRANS STCM S.R.L.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov în vederea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători încheiat cu operatorul regional S.C.

ECOTRANS STCM S.R.L.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Transporturi nr. 9165/12.03.2020 și al Direcției Generale Economice nr. 2163/12.03.2020;

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 18/08.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 122/09.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov nr. 14346/05.03.2020 prin care transmite Actul Adițional nr. 1 la contractul de delegare semnat cu S.C. ECOTRANS STCM S.R.L.

în conformitate cu prevederile:

 • -   art. 8 alin. (3) lit. (dA2), art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători în regiunea București - Ilfov nr. 2/28.02.2019 încheiat cu operatorul regional S.C. ECOTRANS STCM S.R.L.

în aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov ca, în numele și pe seama Municipiului București, să aprobe Actul Adițional nr. 1 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători în regiunea București - Ilfov nr. 2/28.02.2019, încheiat cu operatorul regional S.C. ECOTRANS STCM S.R.L. ’

(2) Actul adițional nr. 1 se constituie în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (A.D.T.P.B.I.) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 10.04.2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirBucurești, 10.04.2020

Nr. 123’

KCT ADIȚIONAL 4 din..................2019

la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI CU S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.,

Nr. 3/17.05.2019

PREZENTUL ACT ADIȚIONAL la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ a fost încheiat la data de ................................, între:

 • (1) ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI ILFOV (TPBI), persoană juridică, cu sediul în București, Sector 5, Clădirea Green Gate, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, Et. 10, având cod fiscal nr. RO 38474532, cont nr. RO22BRDE410SV11236824100, deschis la BRD, reprezentat prin Gabriela FIREA având funcția de Președinte al Asociației, în calitate de delegatar, pe de o parte, denumită în continuare Autoritatea Contractantă;

Și

 • (2) Operatorul de transport S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A., cu sediul în Voluntari, Bulevardul Dunării, Nr. 71, Județul Ilfov, înregistrat la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/1046/2002, având contul nr. R080RNCB0073002959140001, deschis la BCR, codul unic de înregistrare RO 14685770, reprezentat legal prin Sorin lonuț DIACU, având funcția de Director General, în calitate de delegat, denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte.

în continuare denumiți în mod individual "Partea" și în mod colectiv "Părțile"

AVÂND ÎN VEDERE :

 • • Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 3/17.05.2019 a fost atribuit direct, potrivit prevederilor Regulamentului CE 1370/2007 având în vedere calitatea Operatorului de operator regional conform hotărârilor de atribuire;

 • • Solicitările venite din partea factorilor interesați;

 • • Modificarea programului de transport;

 • • Modificarea listei bunurilor proprii;

 • • Modificarea valorii contractului, ca urmare a modificării programului de transport;

 • • Modificarea compensației, ca urmare a modificării programului de transport.

PRIN URMARE, luând în considerare cele de mai sus, părțile convin să încheie prezentul Act Adițional după cum urmează:

Art. 1. Se modifică art. 3.1 și art. 3.2 din Capitolul 3-Valoarea Contractului, din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători, după cum urmează:

 • 3.1. Valoarea totală a contractului este 112.163.618,4 lei, la care se adaugă TVA.

 • 3.2. Valoarea medie anuală a contractului este 56.081.809,2 lei, la care se adaugă TVA.

Art. 2. Se modifică Anexa 1 - Programul transport și circulație, astfel cum este prezentată în Anexa 1 la prezentul Act Adiftonal.

Art.3. Se modifică Anexa 14 - Estimarea anuală a compensației, astfel cum este prezentată în Anexa 2 la prezentul Act Adițional.

Art.4. Se modifică Anexa 3.3 — Bunuri Proprii ale Operatorului astfel cum este prezentată în Anexa 3 la prezentul Act Adițional.

Art.5. Se modifică Anexa 4.2 — Listă mijloace de transport utilizate astfel cum este prezentată în Anexa 4 la prezentul Act Adițional.

Art. 6. Toate celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate și sunt asumate de toți semnatarii Actului Adițional.

Art. 7. Prezentul act adițional a fost semnat astăzi,.............................., în 4 exemplare originale, din

care unul pentru Primăria Municipiului București, unul pentru Consiliul Județean Ilfov, unul pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov și unul pentru S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ,                    OPERATOR,

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A. pentru Transport Public București-Ilfov

Gabriela FIREA, Președinte


Sorin lonuț DIACU, Director General

Ștefan STROE, Administrator Public

Marian MITROI, Contabil Șef


Vladimir Adrian GHIȚULESCU, Director Coordonator Tehnic


Maria Magdalena VASILE, Jurist


Carmen Aura RĂDUCU, Director Coordonator Dezvoltare Proiecte

Ionel LANCIU,

Director Autoritatea Metropolitană de Transport

Dan Sârboiu,

p. Direcția Economică

Irina GOGOV

Șef Serviciu Juridic și Achiziții

Mihai RĂDOI,

Șef Serviciu Planificare și Reglementare

Sorin Lenus NEGREA,

Șef Serviciu Monitorizare Transport PublicUNITĂȚI ADMINISTRATIV TERITORIALE MEMBRE ADTPBI SEMNATARE A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI

 • 1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI, reprezentat prin Gabriela FIREA, Primar General

 • 2. JUDEȚUL ILFOV, reprezentat prin Marian PETRACHE, Președinte Consiliul Județean Ilfov

 • 3. ORAȘUL BRAGADIRU, reprezentat prin Vasile CIMPOERU, Primar

4 ORAȘUL BUFTEA, reprezentat prin Gheorghe PISTOL, Primar

5 ORAȘUL CHITILA, reprezentat prin Emilian OPREA, Primar

6. ORAȘUL MĂGURELE, reprezentat prin Narcis Cătălin CONSTANTIN, Primar

7.


ORAȘUL OTOPENI, reprezentat prin Constantin Silviu GHEORGHE, Primar


8.


ORAȘUL PANTELIMON, reprezentat prin Marian IVAN, Primar
 • 10. ORAȘUL VOLUNTARI, reprezentat prin Florentin-Costel PÂNDELE, Primar

 • 11. COMUNA 1 DECEMBRIE, reprezentata prin Gheorghe PETRE, Primar

 • 12. COMUNA AFUMAȚI, reprezentata prin Gabriel DUMANICA, Primar

 • 13. COMUNA BALOTESTT, reprezentata prin Cristian Ștefan PRETORIAN, Primar

 • 14. COMUNA BERCENI, reprezentata prin Gheorghe COVRIGEA, Primar

 • 15. COMUNA BRANESTI, reprezentata prin Niculae CISMARU, Primar

 • 16. COMUNA CERNICA, reprezentata prin Gelu APOSTOL, Primar
 • 17. COMUNA CHIAJNA, reprezentata prin Mircea MINEA, Primar

 • 18. COMUNA CIOLPANI, reprezentata prin Bogdan-Cristian CALIN, Primar

19 COMUNA CIOROGARLA, reprezentata prin Victor NICULAE, Primar

 • 20. COMUNA CLINCENI, reprezentata prin Adrian BUDEANU, Primar

 • 21. COMUNA COPACENI, reprezentata prin lonut MARIN, Primar

 • 22. COMUNA CORBEANCA, reprezentata prin Valeriu ANTON, Primar

 • 23. COMUNA CORNETU, reprezentata prin Adrian Eduard STOICA, Primar

 • 24. COMUNA DASCALU, reprezentata prin Doina MANAILA, PrimarCOMUNA DARASTI, reprezentata prin Sorin TICU, Primar


27. COMUNA DOMNEȘTI, reprezentata prin loan-Adrian GHITA, Primar

28. COMUNA DRAGOMIRESTI VALE, reprezentata prin Gheorghe SOCOL, Primar

 • 29. COMUNA GANEASA, reprezentata prin Tudor MARIN, Primar

 • 30. COMUNA GLINA, reprezentata prin Marin TUDOR, Primar

 • 31. COMUNA GRĂDIȘTEA, reprezentata prin Mihail TOMA, Primar

 • 32. COMUNA GRUIU, reprezentata prin Ion SAMOILA, Primar

33 COMUNA JILAVA, reprezentata prin Elefterie-Ilie Petre, Primar

34. COMUNA MOARA VLASIEI, reprezentata prin Filip ANDREI, Primar

36. COMUNA NUCI, reprezentata prin Georgel VASILE, Primar

37 COMUNA PERIS, reprezentata prin Anghel ALBU, Primar

 • 38.   COMUNA PETRACHIOAIA, reprezentata prin Mihai DOBRE, Primar

 • 39.   COMUNA SNAGOV, reprezentata prin Marian OANCEA, Primar

 • 40.   COMUNA STEFANESTII DE JOS, reprezentata prin lonel-Robert ȘTEFAN, Primar

41. COMUNA TUNARI, reprezentata prin Alexandru NEACȘU, Primar

42. COMUNA VIDRA, reprezentata prin Marian TUDOR, Primar

ANEXA 1

PROGRAMUL DE TRANSPORT AL OPERATORULUI DE TRANSPORT

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

Programul de Transport anual

Total Km anual planificați

18 MAI - 31 DECEMBRIE 2019

Total km planificați

2.302.381,7

2020

Total km planificați

8.359.516,5

01 IANUARIE -16 MAI 2021

Total km planificați

3.311.960,0

*Indusiv kilometri traseu planificați pentru acces/retragere

Anexa 1.1

Nr.crt

Linia

Km planificați

Program 18.05-19.07.2019

Program 20.07-04.08.2019

3 de lucru

Zi de sâmbătă

Zi de duminică + sărbători legale

Zi de lucru

Zi de sâmbătă

Zi de duminică + sărbători legale

1

R411

1,203.4

984.6

984.6

2

R412

1,626.6

1,027.8

1,027.8

3

R416

1,019.9

583.2

583.2

1,019.9

583.2

583.2

4

R417

530.6

530.6

530.6

5

R450

1,099

599.4

599.4

832.6

599.4

599.4

6

R459

288.8

288.8

288.8

7

R460

1,536.7

1,464.1

1,173.7

8

R467

1,261.9

778

579.3

1,262.9

804.2

613.9

9

R468

1,485.3

990.7

796

1,327.0

999.8

805.1

10

R473

559.8

559.8

279.9

762.1

559.8

559.8

Km planificați traseu / zi

5,425.9

3,511.1

2,837.8

10,390.6

7,842.3

7,166.9

Km acces+retraqere/zi

542.6

351.1

283.8

896.6

477.7

456.3

Total km planificati/zi

5,968.49

3,862.21

3,121.58

11,287.2

8,320.0

7,623.2

Nr.zile

44

8

11

10

3

3

TOTAL KM PLANIFICAȚI

327,848.6

160,701.6

Nr.crt

Linia

Km planificați

Program 05.08-11.08.2019

Program 12.08 - 08.09.2019

Zi de lucru

Zi de sâmbătă

Zi de duminică + sărbători legale

Zi de lucru

2 de sâmbătă

a de duminică + sărbători legale

1

R411

1,203.4

984.6

984.6

1,203.4

984.6

984.6

2

R412

1,626.6

1,027.8

1,027.8

1,626.6

1,027.8

1,027.8

3

R416

1,019.9

583.2

583.2

969.2

554.4

554.4

4

R417

530.6

530.6

530.6

530.6

530.6

530.6

5

R450

832.6

599.4

599.4

858.5

618.3

618.3

6

R459

1,256.0

1,004.8

1,004.8

2,000.6

1,016.0

1,016.0

7

R460

1,536.7

1,464.1

1,173.7

1,536.7

1,464.1

1,173.7

8

R467

1,262.9

804.2

613.9

1,262.9

804.2

613.9

9

R468

1,327.0

999.8

805.1

1,327.0

999.8

805.1

10

R473

762.1

559.8

559.8

762.1

559.8

559.8

Km planificați traseu / zi

11,357.8

8,558.3

7,882.9

12,077.6

8,559.6

7,884.2

Km acces+retraqere/zi

1,022.0

570.3

548.9

1,107.0

570.3

548.9

Total km planificati/zi

12,379.8

9,128.6

8,431.8

13,184.6

9,129.9

8,433.1

Nr.zile

5

1

1

19

4

5

TOTAL KM PLANIFICAȚI

79,459.4

329,192.5

Nr.crt

Linia

Km planificați

Prooram 09.09-31.12.2019

0

.01-31.03.2020

Zi de lucru

Zi de sâmbătă

Zi de duminică + sărbători legale

Zi de lucru

Zi de sâmbătă

3 de duminică + sărbători legale

1

R403

1.605,6

1.070,4

1.070,4

2

R407

1.512,4

875,6

875,6

3

R411

1.203,4

984,6

984,6

1.185,8

970,2

970,2

4

R412

1.626,6

1.027,8

1.027,8

1.641,0

1.036,8

1.036,8

5

R413

1.125,2

543,2

543,2

6

R416

1.331,2

614,4

614,4

1.372,8

633,6

633,6

7

R417

795,9

530,6

530,6

810,6

540,4

540,4

8

R440

933,4

721,6

721,6

9

R449

10

R450

858,1

618,3

618,3

857,4

618,3

618,3

11

R451

1.032,4

623,0

623,0

12

R459

1.982,1

1.006,4

1.006,4

2.054,4

1.043,2

1.043,2

13

R460

1.536,7

1.464,1

1.173,7

1.542,3

1.469,9

1.178,3

14

R461

15

R467

1.262,9

804,2

613,9

1.277,5

813,5

621,0

16

R468

1.327,0

999,8

805,1

1.342,0

1.011,1

814,2

17

R473

772,1

567,0

567,0

798,2

586,8

586,8

18

R479

234,6

234,6

234,6

19

R482

Km planificați traseu / zi

12.696,0

8.617,2

7.941,8

19.325,6

12.792,2

12.111,2

Km acces+retragere/zi

1.128,4

573,0

551,6

2.301,6

1.076,3

1.052,4

Total km planificati/zi

13.824,4

9.190,2

8.493,4

21.627,2

13.868,5

13.163,6

Nr.zile

80

15

19

62

13

16

TOTAL KM PLANIFICAȚI

1.405.179,6

1.731.794,5

Nr.crt

Linia

Km planificați

01 - 30.04.2020

Zi de lucru

Zi de sâmbătă

Zi de duminică + sărbători legale

1

R403

321,4

117,9

117,9

2

R407

224,0

91,0

91,0

3

R411

135,5

105,2

105,2

4

R412

285,8

99,4

99,4

5

R413

96,8

48,4

48,4

6

R416

67,6

26,2

26,2

7

R417

85,5

57,0

57,0

8

R440

199,9

105,1

105,1

9

R449

10

R450

79,2

46,0

46,0

11

R451

139,7

63,2

63,2

12

R459

237,6

117,4

117,4

13

R460

86,8

47,6

39,6

14

R461

15

R467

81,0

36,3

28,4

16

R468

560,0

236,3

192,6

17

R473

60,4

35,0

35,0

18

R479

39,7

39,7

39,7

19

R482

93,2

93,2

93,2

Km planificași traseu / zi

2.794,1

1.364,9

1.305,3

Km acces+retragere/zi

21.876,3

14.196,9

13.427,9

Tota

km planificati/zi

24.670,4

15.561,8

14.733,2

Nr.zile

20

4

6

TOTAL KM PLANIFICAȚI

644.054,4

Nr.crt

Linia

Km planificați

01.05.2020-16.05.2021

Zi de lucru

Zi de sâmbătă

Zi de duminică + sărbători legale

1

R403

1.605,6

1.070,4

1.070,4

2

R407

1,353,2

875,6

875,6

3

R411

1.672,8

997,9

997,9

4

R412

1.641,0

1.036,8

1.036,8

5

R413

1.125,2

543,2

543,2

6

R416

1.372,8

633,6

633,6

7

R417

1.544,6

849,2

849,2

8

R440

933,4

721,6

721,6

9

R449

2.054,4

1.043,2

1.043,2

10

R450

857,4

618,3

618,3

11

R451

1.157,0

747,6

747,6

12

R459

300,2

300,2

300,2

13

R460

1.542,3

1.469,9

1.178,3

14

R461

1.445,0

982,6

982,6

15

R467

1.277,5

813,5

621,0

16

R468

3.418,8

1.831,5

1.546,6

17

R473

798,2

586,8

586,8

18

R479

234,6

234,6

234,6

19

R482

432,0

432,0

432,0

Km planificați traseu / zi

24.766,0

15.788,5

15.019,5

Km acces+retragere/zi

3105,8

1434,7

1375,1

Total km planificati/zi

27.871,8

17.223,2

16.394,6

Nr.zile 01.05 - 31.12.2020

169

33

43

TOTAL KM PLANIFICAT! 01.05

- 31.12.2020

5.983.667,6

Nr.zile 01.01 - 16.05.2021

93,0

18,0

25,0

TOTAL KM PLANIFICAȚI 01.01

3.311.960,0

- 16.05.2021

PROGRAM DE TRANSPORT VALABIL ÎN PERIOADA 01.01-31.03.2020

LINIA / NR.

STATII

/LUNGIME

TRASEUL

NR.

LOC.

INTERVAL SUCCEDARE (min.) NUMĂRUL de VEHICULE:

Plecări capete de traseu

5-6

6-

10

10-

14

14-

19

19-

21

21-

23

Prima

Ultima

R403

Dus: 62 stații 42400 m întors: 62 stații 46800 m

Dus: Piața Presei Libere, Bd. Mărăști, Șos. București-Ploiești, DN 1, Otopeni, Str. 23 August, DJ 100, Tunari, Ștefăneștii de Jos, Afumați, Găneasa, Cozieni, Pasarea, Brănești, DJ 100, Vadu Anei, Str. Traian (cu întoarcere pe Str. Avram lancu, Str. Războieni) întors: Vadu Anei, Str. Războieni, DJ 100, Brănești, Pasarea, Cozieni, Găneasa, Afumați, Ștefăneștii de Jos, Tunari, Otopeni, Str. 23 August, DN 1, rond Aeroportul Otopeni, DN 1, Șos. București-Ploiești, Bd. Expoziției, Piața Presei Libere

Capi: PIAȚA PRESEI LIBERE     Cap2: Brănești (Vadu Anei)

70

40 (80)

50 (90)

90 (90)

50 (90)

60 (90)

80 (100)

5:20 (5:35)

22:20 (22:15)

4 (2)

6 (3)

3 (3)

6 (3)

5 (3)

3 (3)

5:10 (5:20)

22:20 (21:50)

R407

Dus: 28 statii 19900 m întors: 27 statii 19900 m

Dus: Republica, Șos. Dudești-Pantelimon, Șos. Gării Cățelu, Șos. Pantelimon, rond Granitul, Șos. Pantelimon, Oraș Pantelimon, Bd. Biruinței, DNCB, Cernica, Str. Decebal, DC 55, Balăceanca, DJ301A, Poșta, cu întoarcere în platforma de la limita administrativă, întors: Poșta, Dj301A, Balăceanca, DC 55, Cernica, Str. Decebal, DNCB, Oraș Pantelimon, Bd. Biruinței, Șos. Pantelimon, rond Granitul, Șos. Pantelimon, Șos. Gării Cățelu, Șos.

Dudești-Pantelimon, Republica

Capi: REPUBLICA    Cap2: BALĂCEANCA - POȘTA

70

20 (45)

25 (50)

35 (50)

30 (50)

30 (50)

45 (65)

4:55 (5:05)

22:20 (22:15)

5

(3)

6 (3)

4

(3)

5

(3)

5

(3)

3

(3)

4:50 (5:10)

22:20 (22:10)

R411

Dus: 37 stații 26700 m întors: 38 statii 27200 m

Dus: Gagu - DJ 402 - Petrăchioaia - DJ 402 - Str. Vânători - DJ 200A - Șos. Afumați-Petrăchioaia - Afumați - DJ 200A - Șos. Petrăchioaia - DN2 - Șos. București- Urziceni -Voluntari - DN2 - Bd. Voluntari - Pasaj Colentina - Șos. Colentina - Bucur Obor întors: Bucur Obor - Șos. Colentina - Pasaj Colentina - Voluntari - Bd. Voluntari - Afumați - DN2 - Șos. București- Urziceni - DJ 200A - Șos. Petrăchioaia - Petrăchioaia - DJ 200A -Șos. Afumați-Petrăchioaia - DJ 402 - Str. Vânători - DJ 402 - Gagu (cu întoarcere la intersecția DJ 402 / DJ 200)

Capi: GAGU    Cap2: BUCUR OBOR

70

40 (60)

50 (60)

60 (60)

50

(60)

50 (60)

40 (55)

5:05 (5:05)

22:15 (22:25)

3

(2)

4 (3)

3 (3)

4

(3)

4

(3)

4 (3)

5:30 (5:30)

22:40 (22:50)

PROGRAM DE TRANSPORT VALABIL IN PERIOADA 01.01-31.03.2020

LINIA / NR. -'Stații /lungime

TRASEUL

NR.

LOC.

INTERVAL SUCCEDARE (min.) NUMĂRUL de VEHICULE:

Plecări capete de traseu

5-6

6-

10

10-

14

14-

19

19-

21

21-

23

Prima

Ultima

R412

Dus: 39 stații ‘■<29000 m întors: 39 stații 28600 m

Dus: Măineasca - DJ 402 - Petrăchioaia - DJ 200A - Str. Surlari - Str. Brebeneilor - Surlari - Str. D.G. Radu - (întoarce la intersecția Str. D.G. Radu/Str. Colceagului) - Str. D.G. Radu -Str. Brebeneilor - Str. Surlari - DJ 200A - DN2 - Șos. București-Urziceni - Voluntari - DN2 -Bd. Voluntari - Pasaj Colentina - Șos. Colentina - Bucur Obor întors: Bucur Obor -Șos. Colentina - Pasaj Colentina - Voluntari - DN2 - Bd. Voluntari -Afumați - DN2 - DJ 200A - Petrăchioaia - Str. Surlari - Str. Brebeneilor - Surlari - Str. DG Radu - (întoarce la intersecția Str. D.G. Radu/Str. Colceagului) - Str. D.G. Radu - Str. Brebeneilor - Str. Surlari - DJ 200A - DJ 402 - Măineasca.

Capi: MAINEASCA    Cap2: BUCUR OBOR

70

30 (60)

35

(60)

60

(60)

30 (60)

40 (60)

55

(65)

4:50 (4:45)

22:05 (22:10)

5 (3)

6 (3)

3 (3)

6 (3)

5

(3)

4

(3)

5:15 (5:10)

22:35 (22:35)

R413

Dus: 33 statii 19150 m întors: 32 stații 19650 m

Dus: Bucur Obor - Șos. Colentina - Bd. Voluntari - Șos. Afumați - DN2 (Șindrilița) întors: DN2 (Șindrilița)— Șos. Afumați - Bd. Voluntari - Șos. Colentina- Bucur Obor

Capi: BUCUR OBOR     Cap2: ȘINDRILIȚA

70

25 (65)

35 (80)

40 (80)

35 (80)

35 (75)

40

5:35 (6:10)

22:10 (21:50)

3 (1)

4

(2)

4 (2)

4 (2)

4 (2)

1 (0)

4:40 (5:15)

21:10 (20:45)

R416

Dus: 28 statii .12000 m întors: 33 stații 14400 m

Dus: Str. Gării Pantelimon, Str. Pompiliu Ștefu, Bd. Nicolae Bălcescu, Str. Burghiului, Str. Buziaș, Str. Ecaterina Teodoroiu, Bd. Voluntari, Str. Afumați, Str. Ardealului, Bd. Eroilor, Str. Arieș, Drumul Becheanului, Str. George Enescu, Str. Mircea Marinescu, Str. Matei Millo, Str.

Popasului, Str. Emil Racoviță, Șos. București Nord, Sos. Petricani, Bd. Dimitrie Pompeiu, Metrou Pipera.

întors: Metrou Pipera, Bd. Dimitrie Pompeiu, Str. Gara Herăstrău, Sos. Pipera, Bd. Pipera, Str. Toma Caragiu, Str. Emil Racoviță, Str. Popasului, Str. Matei Millo, Str. Mircea Marinescu, Str. George Enescu, Drumul Becheanului, Str. Arieș, Bd. Eroilor, Str. Ardealului, Str. Afumați, Bd. Voluntari, Str. Ecaterina Teodoroiu, Str. Buziaș, Bd. Nicolae Bălcescu, Str. Pompiliu Ștefu, cu întoarcere pe Str. Nicolae Leonard, Bd. Costituției, Str. Pompiliu Ștefu, Str. Gării

Pantelimon

Capi: STR. GĂRII PANTELIMON Cap2: METROU PIPERA

70

20 (40)

18

(50)

25

(45)

18 (50)

30 (40)

30 (45)

5:10 (5:30)

22:50 (22:50)

5

(2)

5 (2)

4 (2)

5 (2)

4 (2)

3

(2)

5:10 (5:30)

22:40 (22:50)

PROGRAM DE TRANSPORT VALABIL ÎN PERIOADA 01.01-31.03.2020

LINIA / NR.

STAȚII

LUNGIME

TRASEUL

NR.

LOC.

INTERVAL SUCCEDARE (min.) NUMĂRUL de VEHICULE:

Plecări capete de traseu

5-6

6-

10

10-

14

14-

19

19-

21

21-

23

Prima

Ultima

R417

Dus: 25 statii 19000 m întors: 26 stații 19600 m

£

Dus: Cozieni - DJ 100 - Găneasa - DJ 100 - DJ 300 - Str. Ștefan cel Mare - Moara Domnească - DJ 300 - DC 27 - Afumați - DC 27 - DN2 - Șos. București- Urziceni - Voluntari - DN2 - Bd. Voluntari - Pasaj Colentina - Șos. Colentina - Bucur Obor întors: Bucur Obor - Șos. Colentina - Pasaj Colentina - Voluntari - Bd. Voluntari - DN2 -Afumați - DN2 - DC 27 - Moara Domnească - DC 27 - DJ 300 - Găneasa - DJ 300 - Str. Ștefan cel Mare - DJ 100 - Cozieni - DJ 100 (cu întoarcere la intersecția DJ 100 / DJ 301B)

Capl:COZIENI     Cap2: BUCUR OBOR

70

45 (70)

50 (85)

55 (75)

50 (80)

55 (85)

50 (90)

4:45 (4:45)

21:45 (21:45)

2

(2)

3 (2)

3 (2)

3 (2)

3 (2)

3 (2)

5:50 (5:50)

22:50 (22:50)

X R440

Dus: 18 stații 8500 m întors: 19 stații 9100 m

Dus: Piața Sudului- Șos. Olteniței - DN4 - Oraș Popești-Leordeni - Sat Leordeni - Șos. Leordeni - DNCB- Leordeni

întors: Leordeni - DNCB - Șos. Leordeni - Oraș Popești-Leordeni - DN4 - Șos. Olteniței -Piața Sudului

Capi: PIAȚA SUDULUI Cap2: LEORDENI

70

15 (30)

20 (25)

35 (30)

20 (25)

18 (25)

30 (60)

5:00 (5:15)

22:45 (22:30)

4 (2)

4 (3)

2 (3)

4 (3)

4 (3)

3 (1)

5:05 (5:25)

23:10 (22:05)

R450

Dus: 24 statii J2800 m întors: 22 statii 10100 m

Dus: Metrou Pipera - Bd. Dimitrie Pompeiu, Str. Gara Harăstrău, Sos. Pipera, Pasaj Pipera, Bd. Pipera, Str. Erou lancu Nicolae, Aleea Privighetorilor, Alee Complex Comercial Băneasa, Terminal Complex Comercial Băneasa.

întors: Terminal Complex Comercial Băneasa, Alee Complex Comercial Băneasa, Aleea Privighetorilor, Str. Erou lancu Nicolae, Bd. Pipera, Șos. București Nord, Sos. Petricani, Bd. Dimitrie Pompeiu - Terminal Platforma Pipera.

Capi: METROU PIPERA Cap2: COMPLEX COMERCIAL BĂNEASA

70

25

(40)

30 (40)

40 (40)

30

(40)

30

(45)

25

(40)

4:50 (5:10)

22:30 (22:40)

3

(2)

3

(2)

2 (2)

3 (2)

3 (2)

3

(2)

5:05 (5:10)

23:05 (22:40)PROGRAM DE TRANSPORT VALABIL ÎN PERIOADA 01.01-31.03.2020

LINIA / NR.

STĂTU

/LUNGIME

TRASEUL

NR.

LOC.

INTERVAL SUCCEDARE (min.) NUMĂRUL de VEHICULE:

Plecări capete de traseu

5-6

6-

10

10-

14

14-

19

19-

21

21-

23

Prima

Ultima

^R451

Șns: 25 stații 17800 m întors: ./24 stații ' 17800 m

Dus: Republica -Șos. Dudești-Pantelimon - Șos. Gării Cățelu - Șos. Pantelimon - rond Granitul - Șos. Pantelimon - Oraș Pantelimon - Bd. Biruinței - DNCB - Cernica - DJ 301 -Str. Decebal - DJ 301 - Tânganu - Str. Burebista - Drumul Gării - Tânganu întors: Tânganu - Drumul Gării - Str. Burebista - Cernica - DJ 301 - Str. Decebal - Oraș Pantelimon - DJ 301 - Șos. Cernica - DNCB - Str. Biruinței - Șos. Pantelimon - rond Granitul - Șos. Pantelimon - Șos. Gării Cățelu - Șos. Dudești-Pantelimon - Republica

Capi: REPUBLICA Cap2: TÂNGANU

70

25 (50)

30 (50)

40 (60)

30 (55)

35 (55)

50

(60)

4:55 (5:05)

22:20 (22:35)

2

(2)

4 (2)

3

(2)

4 (2)

4

(2)

3

(2)

4:50 (5:10)

22:20 (22:15)

R459

Dus: 58 stații 32000 m întors: 62 stații 33200 m

Dus: Terminal Balotești (Spitalul SRI) - DC 6 - Dumbrăveni - Str. I.C. Brătianu - Str. Ion Lahovari - DN1 - Săftica - DJ 101 - Balotești - DJ 200B, Dimieni, Tunari, Bd. Pipera, Șos.

București Nord, Sos. Petricani, Bd. Dimitrie Pompeiu, Metrou Pipera întors: Metrou Pipera - Bd. Dimitrie Pompeiu - Str. Gara Herăstrău, Sos. Pipera, Bd. Pipera -DJ 200B -Tunari - Dimieni - Balotești - DJ 101- DN1 - Săftica - Str. Ion Lahovari - Str. I.C.

Brătianu - Dumbrăveni - DC 6 - terminal Balotești (Spitalul SRI).

Capi: BALOTEȘTI - SPITAL SRI    Cap2: METROU PIPERA

70

30 (60)

35 (70)

40 (70)

35 (70)

35 (70)

35 (70)

5:05 (5:00)

22:15 (22:00)

4

(2)

6 (3)

5 (3)

6

(3)

6 (3)

6 (3)

5:00 (5:30)

22:35 (22:30)

R460

Dus: TI stații 12400 m întors: 26 stații 11900 m

Dus: Pasaj CFR Ștefănești, Bd. Eroilor, Șos. Andronache, Șos. Fundeni, Sos. Morarilor, Bd. Basarabia, Republica Republica,

întors: Bd. Basarabia, Sos. Morarilor, Șos. Fundeni, Șos. Andronache, Bd. Eroilor, Pasaj CFR Ștefănești

Capi: POD CFR ȘTEFĂNEȘTI Cap2: REPUBLICA

70

15

(18)

(24)

15

(18)

(23)

20 (20) (25)

15

(18)

(23)

20

(20)

(25)

22

(23)

(25)

4:30 (4:30) (4:30)

22:45 (22:45) (22:45)

6

(5)

(4)

6

(5)

(4)

4

(5)

(4)

6

(5)

(4)

6

(5)

(4)

4

(5)

(4)

5:00 (5:00) (5:00)

23:30 (23:30) (23:30)


PROGRAM DE TRANSPORT VALABIL ÎN PERIOADA 01.01-31.03.2020

LINIA / NR.

STAȚII /LUNGIME

TRASEUL

NR.

INTERVAL SUCCEDARE (min.) NUMĂRUL de VEHICULE:

Plecări capete de traseu

LOC.

5-6

6-

10

10-

14

14-

19

19-

21

21-

23

Prima

Ultima

R467

Dus: 20 stații 9000 m întors: 20 stații 8500 m

Duș: Pod CFR Afumați - bretea Pod CER Afumați, Bd. Voluntari, Șos. Colentina, Bucur Obor, întors: Bucur Obor- Șos. Colentina, Bd. Voluntari, bretea Pod CFR Afumați - Pod CFR

70

20

(20)

(28)

13

(23)

(30)

18

(23)

(40)

13

(23)

(30)

15

(25)

(40)

20

(20)

(30)

4:40 (4:40) (4:40)

22:15 (21:55) (22:05)

Afumați.

Capi: POD CFR AFUMAȚI Cap2: BUCUR OBOR

7

(4)

(3)

7

(4)

(3)

5

(4)

(3)

7

(4)

(3)

7

(4)

(3)

6

(4)

(3)

5:00 (5:00) (5:00)

22:45 (22:30) (22:35)

R468

Dus: 19 stații 8700 m întors: 18 stații 9200 m

Dus: Bucur Obor- Șos. Colentina, Șos. Andronache, Bd. Eroilor, bretea Pod CFR Ștefănești -Pod CFR Ștefănești.

întors: Pod CFR Ștefănești - bretea Pod CFR Ștefănești, Bd. Eroilor, Șos. Andronache, Șos. Colentina, Bucur Obor

Capi: BUCUR OBOR Cap2: POD CFR ȘTEFĂNEȘTI

70

12

(16)

(20)

13

(18)

(20)

18

(20)

(25)

13

(18)

(25)

15

(20)

(25)

20

(18)

(20)

5:00 (5:00) (5:00)

22:30 (22:20) (22:20)

7

(5)

(4)

7

(5)

(4)

6

(5)

(4)

7

(5)

(4)

7

(5)

(4)

6

(5)

(4)

4:40 (4:40) (4:40)

21:55 (21:50) (21:50)


PROGRAM DE TRANSPORT VALABIL ÎN PERIOADA 01.01-31.03.2020

LINIA / NR.

STATII

/LUNGIME

TRASEUL

NR. LOC.

INTERVAL SUCCEDARE (min.) NUMĂRUL de VEHICULE:

Plecări capete de traseu

5-6

6-

10

10-

14

14-

19

19-

21

21-

23

Prima

Ultima

^473

Dus: 38

stații

J5800 m

întors: 32

■^0800 m

Dus: Str. Gării Pantelimon, Str. Pompiliu Ștefu, Bd. Nicolae Bălcescu, Str. Burghiului, Str. Buziaș, Str. Ecaterina Teodoroiu, Bd. Voluntari, Str. Gheorghe Dincă, Str. Avram lancu, Str. Craiovei, Drumul Becheanului, Str. George Enescu, Str. Mircea Marinescu, Str. Matei Millo, Str. Popasului, Str. Erou Niță Pintea, Bd. Pipera, Str. Erou lancu Nicolae, Aleea Privighetorilor, Bd.

Alexandru Nasta, Alei Complex Comercial Băneasa, Cal. Radu Vlădescu, Alei Complex Comercial Băneasa, Complex Comercial Băneasa

întors: Complex Comercial Băneasa - Alee Complex Comercial Băneasa, Aleea Privighetorilor, Str. Erou lancu Nicolae, Bd. Pipera, Str. Erou Niță Pintea, Str. Popasului, Str. Matei Millo, Str. Mircea Marinescu, Str. George Enescu, Drumul Becheanului, Str. Arieș, Str.

Ecaterina Teodoroiu, Str. Buziaș, Bd. Nicolae Bălcescu, Str. Pompiliu Ștefu, Str. Gării Pantelimon

Capi: STR: GĂRII PANTELIMON    Cap2: COMPLEX COMERCIAL BĂNEASA

70

40 (55)

40

(60)

60 (60)

40 (60)

45 (70)

55 (60)

5:35 (5:45)

22:45 (22:45)

2 (2)

3 (2)

2 (2)

3 (2)

3

(2)

3 (2)

5:45 (5:45)

22:45 (22:45)

R479

Dus: 15 statii 8400 m întors: 16 stații 9000 m

Dus: Piața Sudului, Șos. Olteniței, Oraș Popești-Leordeni, DN4, Terminal Agropol întors: Terminal Agropol, DN4, Oraș Popesti-Leordeni, Sos. Olteniței, Piața Sudului

Capi: PIAȚA SUDULUI Cap2: AGROPOL

70

70 (70)

85 (85)

85

(85)

85 (85)

85 (85)

60 (60)

5:10 (5:10)

22:40 (22:40)

1 (1)

1 (1)

1

(1)

1

(1)

1

(1)

1

(1)

5:40 (5:40)

22:13 (22:13)


PROGRAM DE TRANSPORT VALABIL ÎN PERIOADA 01-30.04.2020

LINIA / NR.

STAȚII /LUNGIME

TRASEUL

NR. LOC.

INTERVAL SUCCEDARE (min.) NUMĂRUL de VEHICULE:

Plecări capete de traseu

5-6

6-

10

10-

14

14-

19

19-

21

21-

23

Prima

Ultima

R403

Dus: 62 stații 42400 m întors: 62 stații 46800 m

Dus: Piața Presei Libere, Bd. Mărăști, Șos. București-Ploiești, DN.l, Otopeni, Str. 23 August, DJ 100, Tunari, Ștefăneștii de Jos, Afumați, Găneasa, Cozieni, Pasarea, Brănești, DJ 100, Vadu Anei, Str. Traian (cu întoarcere pe Str. Avram lancu, Str. Războieni) întors: Vadu Anei, Str. Războieni, DJ 100, Brănești, Pasarea, Cozieni, Găneasa, Afumați, Ștefăneștii de Jos, Tunari, Otopeni, Str. 23 August, DN 1, rond Aeroportul Otopeni, DN 1, Șos. București-Ploiești, Bd. Expoziției, Piața Presei Libere

Capi: PIAȚA PRESEI LIBERE     Cap2: Brănești (Vadu Anei)

70

40 (80)

50 (90)

90 (90)

50

(90)

60 (90)

80 (100)

5:20 (5:35)

22:20 (22:15)

4

(2)

6 (3)

3 (3)

6 (3)

5 (3)

3 (3)

5:10 (5:20)

22:20 (21:50)

R407

Dus: 28 stații 19900 m întors: 27 stații 19900 m

Dus: Republica, Șos. Dudești-Pantelimon, Șos. Gării Cățelu, Șos. Pantelimon, rond Granitul, Șos. Pantelimon, Oraș Pantelimon, Bd. Biruinței, DNCB, Cernica, Str. Decebal, DC 55, Balăceanca, Dj301A, Poșta, cu întoarcere în platforma de la limita administrativă, întors: Poșta, DJ301A, Balăceanca, DC 55, Cernica, Str. Decebal, DNCB, Oraș Pantelimon, Bd. Biruinței, Șos. Pantelimon, rond Granitul, Șos. Pantelimon, Șos. Gării Cățelu, Șos. Dudești-Pantelimon, Republica

Capi: REPUBLICA    Cap2: BALĂCEANCA - POȘTA

70

20 (45)

25 (50)

35 (50)

30 (50)

30 (50)

45

(65)

4:55 (5:05)

22:20 (22:15)

5

(3)

6

(3)

4

(3)

5 (3)

5

(3)

3 (3)

4:50 (5:10)

22:20 (22:10)

R411

Dus: 40 stații 29550 m întors: 41 statii 29150 m

Dus: Gagu - DJ 402 - Petrăchioaia - DJ 402 - Str. Vânători - DJ 200A - Șos. Afumați-Petrăchioaia - Afumați - DJ 200A - Șos. Petrăchioaia - DN2 - Șos. București- Urziceni -Voluntari - DN2 - Bd. Voluntari - Pasaj Colentina - Șos. Colentina - Bucur Obor întors: Bucur Obor - Șos. Colentina - Pasaj Colentina - Voluntari - Bd. Voluntari - Afumați - DN2 - Șos. București- Urziceni - DJ 200A - Șos. Petrăchioaia - Petrăchioaia - DJ 200A -Șos. Afumați-Petrăchioaia - DJ 402 - Str. Vânători - DJ 402 - Gagu (cu întoarcere la intersecția DJ 402 / DJ 200)

Capi: GAGU    Cap2: BUCUR OBOR

70

40 (60)

50 (60)

60 (60)

50 (60)

50 (60)

40 (55)

5:00 (5:00)

22:25 (22:25)

3 (2)

4 (3)

4

(3)

4

(3)

4 (3)

4

(3)

5:30 (5:30)

22:40 (22:40)PROGRAM DE TRANSPORT VALABIL ÎN PERIOADA 01-30.04.2020

LINIA / NR.

STATII

/LUNGIME

TRASEUL

NR.

LOC.

INTERVAL SUCCEDARE (min.) NUMĂRUL de VEHICULE:

Plecări capete de traseu

5-6

6-

10

10-

14

14-

19

19-

21

21-

23

Prima

Ultima

4* f£U2

Dus: 39 stații 29000 m Upțors: 39 »^^ații 28600 m

Dus: Măineasca - DJ 402 - Petrăchioaia - DJ 200A - Str. Surlari - Str. Brebeneilor - Surlari - Str. D.G. Radu - (întoarce la intersecția Str. D.G. Radu/Str. Colceagului) - Str. D.G. Radu -Str. Brebeneilor - Str. Surlari - DJ 200A - DN2 - Șos. București-Urziceni - Voluntari - DN2 -Bd. Voluntari - Pasaj Colentina - Șos. Colentina - Bucur Obor

întors: Bucur Obor -Șos. Colentina - Pasaj Colentina - Voluntari - DN2 - Bd. Voluntari -Afumați - DN2 - DJ 200A - Petrăchioaia - Str. Surlari - Str. Brebeneilor - Surlari - Str. DG Radu - (întoarce la intersecția Str. D.G. Radu/Str. Colceagului) - Str. D.G. Radu - Str.

Brebeneilor - Str. Surlari - DJ 200A - DJ 402 - Măineasca.

Capi: MAINEASCA    Cap2: BUCUR OBOR

70

30

(60)

35

(60)

60

(60)

30

(60)

40

(60)

55

(65)

4:50 (4:45)

22:05 (22:10)

5

(3)

6

(3)

3

(3)

6

(3)

5

(3)

4

(3)

5:15 (5:10)

22:35 (22:35)

R413

Dus: 33 stații 19150 m întors: 32 stații 19650 m

Dus: Bucur Obor - Șos. Colentina - Bd. Voluntari - Șos. Afumați - DN2 (Șindrilița) întors: DN2 (Șindrilița)- Șos. Afumați - Bd. Voluntari - Sos. Colentina- Bucur Obor

Capi: BUCUR OBOR     Cap2: ȘINDRILIȚA

70

25

(65)

35

(80)

40

(80)

35

(80)

35

(75)

40

5:35 (6:10)

22:10 (21:50)

3

(1)

4

(2)

4

(2)

4

(2)

4

(2)

1

(0)

4:40 (5:15)

21:10 (20:45)

R416

Dus: 28 statii 12000 m întors: 33 stații 14400 m _

Dus: Str. Gării Pantelimon, Str. Pompiliu Ștefu, Bd. Nicolae Bălcescu, Str. Burghiului, Str. Buziaș, Str. Ecaterina Teodoroiu, Bd. Voluntari, Str. Afumați, Str. Ardealului, Bd. Eroilor, Str. Arieș, Drumul Becheanului, Str. George Enescu, Str. Mircea Marinescu, Str. Matei Millo, Str.

Popasului, Str. Emil Racoviță, Șos. București Nord, Sos. Petricani, Bd. Dimitrie Pompeiu, Metrou Pipera.

întors: Metrou Pipera, Bd. Dimitrie Pompeiu, Str. Gara Herăstrău, Sos. Pipera, Bd. Pipera, Str. Toma Caragiu, Str. Emil Racoviță, Str. Popasului, Str. Matei Millo, Str. Mircea Marinescu, Str. George Enescu, Drumul Becheanului, Str. Arieș, Bd. Eroilor, Str. Ardealului, Str. Afumați, Bd. Voluntari, Str. Ecaterina Teodoroiu, Str. Buziaș, Bd. Nicolae Bălcescu, Str. Pompiliu Ștefu, cu întoarcere pe Str. Nicolae Leonard, Bd. Costituției, Str. Pompiliu Ștefu, Str. Gării

Pantelimon

Capi: STR. GĂRII PANTELIMON Cap2: METROU PIPERA

70

20

(40)

18

(50)

25

(45)

18

(50)

30

(40)

30

(45)

5:10 (5:30)

22:50 (22:50)

5

(2)

5

(2)

4

(2)

5

(2)

4

(2)

3

(2)

5:10 (5:30)

22:40 (22:50)


PROGRAM DE TRANSPORT VALABIL IN PERIOADA 01-30.04.2020

LINIA / NR.

STATII

/LUNGIME

TRASEUL

NR.

LOC.

INTERVAL SUCCEDARE (min.) NUMĂRUL de VEHICULE:

Plecări capete de traseu

5-6

6-

10

10-

14

14-

19

19-

21

21-

23

Prima

Ultima

R417

Dus: 25 statii 19000 m întors: 26 statii 19600 m

Dus: Cozieni - DJ 100 - Găneasa - DJ 100 - DJ 300 - Str. Ștefan cel Mare - Moara Domnească - Dl 300 - DC 27 - Afumați - DC 27 - DN2 - Șos. București- Urziceni - Voluntari - DN2 - Bd. Voluntari - Pasaj Colentina - Șos. Colentina - Bucur Obor întors: Bucur Obor - Șos. Colentina - Pasaj Colentina - Voluntari - Bd. Voluntari - DN2 -Afumați - DN2 - DC 27 - Moara Domnească - DC 27 - DJ 300 - Găneasa - DJ 300 - Str. Ștefan cel Mare - DJ 100 - Cozieni - DJ 100 (cu întoarcere la intersecția DJ 100 / DJ 301B)

Capl:COZIENI     Cap2: BUCUR OBOR

70

45 (70)

50 (85)

55

(75)

50 (80)

55 (85)

50 (90)

4:45 (4:45)

21:45 (21:45)

2 (2)

3 (2)

3 (2)

3 (2)

3

(2)

3

(2)

5:50 (5:50)

22:50 (22:50)

R440

Dus: 18 statii 8500 m întors: 19 statii 9100 m

Dus: Piața Sudului- Șos. Olteniței - DN4 - Oraș Popești-Leordeni - Sat Leordeni - Șos. Leordeni - DNCB- Leordeni

întors: Leordeni - DNCB - Șos. Leordeni - Oraș Popești-Leordeni - DN4 - Șos. Olteniței -Piața Sudului

Capi: PIAȚA SUDULUI Cap2: LEORDENI

70

15

(30)

20

(25)

35 (30)

20 (25)

18

(25)

30 (60)

5:00 (5:15)

22:45 (22:30)

4

(2)

4

(3)

2 (3)

4

(3)

4 (3)

3 (1)

5:05 (5:25)

23:10 (22:05)

R450

Dus: 24 stații 12800 m întors: 22 stații 10100 m

Dus: Metrou Pipera - Bd. Dimitrie Pompeiu, Str. Gara Harăstrău, Sos. Pipera, Pasaj Pipera, Bd. Pipera, Str. Erou lancu Nicolae, Aleea Privighetorilor, Alee Complex Comercial Băneasa, Terminal Complex Comercial Băneasa.

întors: Terminal Complex Comercial Băneasa, Alee Complex Comercial Băneasa, Aleea Privighetorilor, Str. Erou lancu Nicolae, Bd. Pipera, Șos. București Nord, Sos. Petricani, Bd. Dimitrie Pompeiu - Terminal Platforma Pipera.

Capi: METROU PIPERA Cap2: COMPLEX COMERCIAL BĂNEASA

«fcACV— ---------------.=------------------

70

25 (40)

30 (40)

40 (40)

30 (40)

30

(45)

25 (40)

4:50 (5:10)

22:30 (22:40)

3 (2)

3

(2)

2

(2)

3 (2)

3 (2)

3 (2)

5:05 (5:10)

23:05 (22:40)
PROGRAM DE TRANSPORT VALABIL ÎN PERIOADA 01-30.04.2020

LINIA / -•NR.

(STAȚII /LUNGIME

TRASEUL

NR. LOC.

INTERVAL SUCCEDARE (min.) NUMĂRUL de VEHICULE:

Plecări capete de traseu

5-6

6-

10

10-

14

14-

19

19-

21

21-

23

Prima

Ultima

R451

Dus: 25

\?800 m întors:

24 stații

17800 m

Dus: Republica -Șos. Dudești-Pantelimon - Șos. Gării Cățelu - Șos. Pantelimon - rond Granitul - Șos. Pantelimon - Oraș Pantelimon - Bd. Biruinței - DNCB - Cernica - Dl 301 -Str. Decebal - DJ 301 - Tânganu - Str. Burebista - Drumul Gării - Tânganu întors: Tânganu - Drumul Gării - Str. Burebista - Cernica - DJ 301 - Str. Decebal - Oraș Pantelimon - DJ 301 - Șos. Cernica - DNCB - Str. Biruinței - Șos. Pantelimon - rond Granitul - Sos. Pantelimon - Sos. Gării Cătelu - Sos. Dudesti-Pantelimon - Republica Capi: REPUBLICA    Cap2: TÂNGANU

70

25 (50)

30 (50)

40 (60)

30 (55)

35 (55)

50 (60)

4:55 (5:05)

22:20 (22:35)

2

(2)

4

(2)

3 (2)

4

(2)

4

(2)

3

(2)

4:50 (5:10)

22:20 (22:15)

R459

Dus: 58 statii 32000 m întors: 62 stații 33200 m

Dus: Terminal Balotești (Spitalul SRI) - DC 6 - Dumbrăveni - Str. I.C. Brătianu - Str. Ion Lahovari - DN1 - Săftica - DJ 101 - Balotești - DJ 200B, Dimieni, Tunari, Bd. Pipera, Șos.

București Nord, Sos. Petricani, Bd. Dimitrie Pompeiu, Metrou Pipera întors: Metrou Pipera - Bd. Dimitrie Pompeiu - Str. Gara Herăstrău, Sos. Pipera, Bd. Pipera -DJ 200B - Tunari - Dimieni - Balotești - DJ 101- DN1 - Săftica - Str. Ion Lahovari - Str. I.C.

Brătianu - Dumbrăveni - DC 6 - terminal Balotești (Spitalul SRI).

Capi: BALOTEȘTI - SPITAL SRI    Cap2: METROU PIPERA

70

30 (60)

35 (70)

40

(70)

35

(70)

35 (70)

35 (70)

5:05 (5:00)

22:15 (22:00)

4

(2)

6 (3)

5 (3)

6 (3)

6 (3)

6 (3)

5:00 (5:30)

22:35 (22:30)

R460

Dus: 27 stații 12400 m întors: 26 statii 11900 m

Dus: Pasaj CFR Ștefănești, Bd. Eroilor, Șos. Andronache, Șos. Fundeni, Sos. Morarilor, Bd. Basarabia, Republica Republica,

întors: Bd. Basarabia, Sos. Morarilor, Șos. Fundeni, Șos. Andronache, Bd. Eroilor, Pasaj CFR Stefănesti

Capi: POD CFR ȘTEFĂNEȘTI Cap2: REPUBLICA

70

15

(18)

(24)

15

(18)

(23)

20

(20)

(25)

15

(18)

(23)

20

(20)

(25)

22

(23)

(25)

4:30 (4:30) (4:30)

22:45 (22:45) (22:45)

6

(5)

(4)

6

(5)

(4)

4

(5)

(4)

6

(5)

(4)

6

(5)

(4)

4

(5)

(4)

5:00 (5:00) (5:00)

23:30 (23:30) (23:30)


PROGRAM DE TRANSPORT VALABIL ÎN PERIOADA 01-30.04.2020

LINIA / NR.

STATII

/LUNGIME

TRASEUL

NR.

LOC.

INTERVAL SUCCEDARE (min.) NUMĂRUL de VEHICULE:

Plecări capete de traseu

5-6

6-

10

10-

14

14-

19

19-

21

21-

23

Prima

Ultima

R467

Dus: 20 stații 9000 m întors: 20 stații 8500 m

Dus: Pod CFR Afumați - bretea Pod CFR Afumați, Bd. Voluntari, Șos. Colentina, Bucur Obor, întors: Bucur Obor- Șos. Colentina, Bd. Voluntari, bretea Pod CFR Afumați - Pod CFR Afumați.

Capi: POD CFR AFUMAȚI Cap2: BUCUR OBOR

70

20

(20)

(28)

13

(23)

(30)

18

(23)

(40)

13

(23)

(30)

15

(25)

(40)

20

(20)

(30)

4:40 (4:40) (4:40)

22:15 (21:55) (22:05)

7

(4)

(3)

7

(4)

(3)

5

(4)

(3)

7

(4)

(3)

7

(4)

(3)

6

(4)

(3)

5:00 (5:00) (5:00)

22:45 (22:30) (22:35)

R468

Dus: 31 stații 20600 m întors: 32 stații 20100 m

Dus: Pod CFR Ștefănești - bretea Pod CFR Ștefănești, Bd. Eroilor, Șos. Andronache, Șos. Colentina, Bucur Obor

întors: Bucur Obor- Șos. Colentina, Șos. Andronache, Bd. Eroilor, bretea Pod CFR Ștefănești - Pod CFR Ștefănești.

Capi: POD CFR ȘTEFĂNEȘTI Cap2: BUCUR OBOR

70

10

(20)

(20)

11

 • (25)

 • (26)

14

(25)

(30)

12

(24)

(28)

13

(25)

(30)

15

(30)

(30)

4:20 (4:20) (4:20)

22:00 (22:00) (22:00)

11

(6)

(5)

12

(6)

(5)

10

(6)

(5)

12

(6)

(5)

12

(6)

(5)

8

(6)

(5)

5:00 (5:00) (5:00)

22:30 (22:30) (22:30)
PROGRAM DE TRANSPORT VALABIL ÎN PERIOADA 01-30.04.2020

LINIA / NR.

STAȚII

/LUNGIME

TRASEUL

NR. LOC.

INTERVAL SUCCEDARE (min.) NUMĂRUL de VEHICULE:

Plecări capete de traseu

5-6

6-

10

10-

14

14-

19

19-

21

21-

23

Prima

Ultima

£

R473

Dus: 38 z/ stații i \15800 m întors: 32 stații 16800 m

Dus: Str. Gării Pantelimon, Str. Pompiliu Ștefu, Bd. Nicolae Bălcescu, Str.

Burghiului, Str. Buziaș, Str. Ecaterina Teodoroiu, Bd. Voluntari, Str. Gheorghe Dincă, Str. Avram lancu, Str. Craiovei, Drumul Becheanului, Str. George Enescu, Str. Mircea Marinescu, Str. Matei Millo, Str. Popasului, Str. Erou Niță Pintea, Bd. Pipera, Str. Erou lancu Nicolae, Aleea Privighetorilor, Bd. Alexandru Nasta, Alei Complex Comercial Băneasa, Cal. Radu Vlădescu, Alei Complex Comercial Băneasa, Complex Comercial Băneasa

întors: Complex Comercial Băneasa - Alee Complex Comercial Băneasa, Aleea Privighetorilor, Str. Erou lancu Nicolae, Bd. Pipera, Str. Erou Niță Pintea, Str. Popasului, Str. Matei Millo, Str. Mircea Marinescu, Str. George Enescu, Drumul Becheanului, Str. Arieș, Str. Ecaterina Teodoroiu, Str. Buziaș, Bd. Nicolae Bălcescu, Str. Pompiliu Ștefu, Str. Gării Pantelimon

Capi: STR: GĂRII PANTELIMON    Cap2: COMPLEX COMERCIAL

BĂNEASA

70

40 (55)

40

(60)

60 (60)

40

(60)

45

(70)

55 (60)

5:35 (5:45)

22:45 (22:45)

2

(2)

3 (2)

2

(2)

3

(2)

3 (2)

3

(2)

5:45 (5:45)

22:45 (22:45)

R479

Dus: 15 stații 8400 m întors:

16 stații 9000 m

Dus: Piața Sudului, Șos. Olteniței, Oraș Popești-Leordeni, DN4, Terminal Agropol întors: Terminal Agropol, DN4, Oraș Popesti-Leordeni, Sos. Olteniței, Piața Sudului

Capi: PIAȚA SUDULUI Cap2: AGROPOL

70

70 (70)

85

(85)

85 (85)

85 (85)

85 (85)

60 (60)

5:10 (5:10)

22:40 (22:40)

1

(1)

1 (1)

1

(1)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

5:40 (5:40)

22:13 (22:13)

R482

Dus: 8 stații 3000 m întors: 7 stații 3000 m

Dus: POPESTI-VEST - DRUMUL FERMEI - SOS. OLTENIȚEI - STR. EROU ALEXANDRU GARIAN - ȘCOALA GIMNAZIALA IOAN BADESCU

întors: ȘCOALA GIMNAZIALA IOAN BADESCU - STR. EROU ALEXANDRU GARIAN

- SOS. OLTENIȚEI - DRUMUL FERMEI - POPESTI-VEST

Capi: POPESTI-VEST Cap2: ȘCOALA GIMNAZIALĂ IOAN BĂDESCU

.1________________________________________________________________________________________________________________________

70

15 (15)

15 (15)

15 (15)

15 (15)

15 (15)

15 (15)

5:10 (5:10)

22:55 (22:55)

2 (2)

2 (2)

2 (2)

2 (2)

2 (2)

2 (2)

5:00 (5:00)

22:45 (22:45)


PROGRAM DE TRANSPORT VALABIL DIN 01.05.2020

LINIA / NR.

STATII

/LUNGIME

TRASEUL

NR.

LOC.

INTERVAL SUCCEDARE (min.)

Plecări capete de traseu

NUMĂRUL de VEHICULE:

5-6

6-

10

10-

14

14-

19

19-

21

21-

23

Prima

Ultima

R403

Dus: 62 stații 42400 m întors: 62 stații 46800 m

Dus: Piața Presei Libere, Bd. Mărăști, Șos. București-Ploiești, DN 1, Otopeni, Str. 23 August, DJ 100, Tunari, Ștefăneștii de Jos, Afumați, Găneasa, Cozieni, Pasarea, Brănești, DJ 100, Vadu Anei, Str. Traian (cu întoarcere pe Str. Avram lancu, Str. Războieni) întors: Vadu Anei, Str. Războieni, DJ 100, Brănești, Pasarea, Cozieni, Găneasa, Afumați, Ștefăneștii de Jos, Tunari, Otopeni, Str. 23 August, DN 1, rond Aeroportul Otopeni, DN 1, Șos. București-Ploiești, Bd. Expoziției, Piața Presei Libere

Capi: PIAȚA PRESEI LIBERE     Cap2: Brănești (Vadu Anei)

70

40 (80)

50 (90)

90 (90)

50 (90)

60 (90)

80

(100)

5:20 (5:35)

22:20 (22:15)

4 (2)

6

(3)

3 (3)

6 (3)

5 (3)

3 (3)

5:10 (5:20)

22:20 (21:50)

R407

Dus: 28 stații 19900 m întors: 27 stații 19900 m

Dus: Republica, Șos. Dudești-Pantelimon, Șos. Gării Cățelu, Șos. Pantelimon, rond Granitul, Șos. Pantelimon, Oraș Pantelimon, Bd. Biruinței, DNCB, Cernica, Str. Decebal, DC 55, Balăceanca, DJ301A, Poșta, cu întoarcere în platforma de la limita administrativă, întors: Poșta, DJ301A, Balăceanca, DC 55, Cernica, Str. Decebal, DNCB, Oraș Pantelimon, Bd. Biruinței, Șos. Pantelimon, rond Granitul, Șos. Pantelimon, Șos. Gării Cățelu, Șos. Dudești-Pantelimon, Republica

Capi: REPUBLICĂ    Cap2: BALĂCEANCA - POȘTA

70

20 (45)

25 (50)

35 (50)

30 (50)

30

(50)

45

(65)

4:55 (5:05)

22:20 (22:15)

5

(3)

6 (3)

4 (3)

5 (3)

5 (3)

3 (3)

4:50 (5:10)

22:20 (22:10)

R411

Dus: 40 stații 29550 m întors: 41 stații 29150 m

Dus: Gagu - DJ 402 - Petrăchioaia - DJ 402 - Str. Vânători - DJ 200A - Șos. Afumați-Petrăchioaia - Afumați - DJ 200A - Șos. Petrăchioaia - DN2 - Șos. București- Urziceni -Voluntari - DN2 - Bd. Voluntari - Pasaj Colentina - Șos. Colentina - Bucur Obor întors: Bucur Obor - Șos. Colentina - Pasaj Colentina - Voluntari - Bd. Voluntari - Afumați - DN2 - Șos. București- Urziceni - DJ 200A - Șos. Petrăchioaia - Petrăchioaia - DJ 200A -Șos. Afumați-Petrăchioaia - DJ 402 - Str. Vânători - DJ 402 - Gagu (cu întoarcere la intersecția DJ 402 / DJ 200)

Capi: GAGU    Cap2: BUCUR OBOR

70

30 (60)

35 (60)

60 (60)

30 (60)

35 (60)

55 (55)

5:00 (5:00)

22:35 (22:35)

3 (2)

6 (3)

4

(3)

6 (3)

6 (3)

5 (3)

5:30 (5:30)

22:40 (22:40)
PROGRAM DE TRANSPORT VALABIL DIN 01.05.2020

LINIA / NR.

STATII

/LUNGIME

TRASEUL

NR. LOC.

INTERVAL SUCCEDARE (min.) NUMĂRUL de VEHICULE:

Plecări capete de traseu

5-6

6-

10

10-

14

14-

19

19-

21

21-

23

Prima

Ultima

Dus: 39 stații 29000 m .^întors: 39 statii 28600 m

Dus: Măineasca - DJ 402 - Petrăchioaia - DJ 200A - Str. Surlari - Str. Brebeneilor - Surlari - Str. D.G. Radu - (întoarce la intersecția Str. D.G. Radu/Str. Colceagului) - Str. D.G. Radu -Str. Brebeneilor - Str. Surlari - DJ 200A - DN2 - Șos. București-Urziceni - Voluntari - DN2 -Bd. Voluntari - Pasaj Colentina - Șos. Colentina - Bucur Obor întors: Bucur Obor -Șos. Colentina - Pasaj Colentina - Voluntari - DN2 - Bd. Voluntari -Afumați - DN2 - DJ 200A - Petrăchioaia - Str. Surlari - Str. Brebeneilor - Surlari - Str. DG Radu - (întoarce la intersecția Str. D.G. Radu/Str. Colceagului) - Str. D.G. Radu - Str. Brebeneilor - Str. Surlari - DJ 200A - DJ 402 - Măineasca.

Capi: MAINEASCA    Cap2: BUCUR OBOR

70

30 (60)

35 (60)

60 (60)

30 (60)

40 (60)

55 (65)

4:50 (4:45)

22:05 (22:10)

5 (3)

6 (3)

3 (3)

6

(3)

5 (3)

4

(3)

5:15 (5:10)

22:35 (22:35)

R413

Dus: 33 stații 19150 m întors: 32 stații 19650 m

Dus: Bucur Obor - Șos. Colentina - Bd. Voluntari - Șos. Afumați - DN2 (Șindrilița) întors: DN2 (Șindrilița)- Șos. Afumați - Bd. Voluntari - Șos. Colentina- Bucur Obor

Capi: BUCUR OBOR     Cap2: ȘINDRILIȚA

70

25 (65)

35 (80)

40

(80)

35 (80)

35 (75)

40

5:35 (6:10)

22:10 (21:50)

3

(1)

4

(2)

4

(2)

4

(2)

4

(2)

1 (0)

4:40 (5:15)

21:10 (20:45)

R416

Dus: 28 stații 12000 m întors: 33 stații 14400 m

Dus: Str. Gării Pantelimon, Str. Pompiliu Ștefu, Bd. Nicolae Bălcescu, Str. Burghiului, Str. Buziaș, Str. Ecaterina Teodoroiu, Bd. Voluntari, Str. Afumați, Str. Ardealului, Bd. Eroilor, Str. Arieș, Drumul Becheanului, Str. George Enescu, Str. Mircea Marinescu, Str. Matei Millo, Str.

Popasului, Str. Emil Racoviță, Șos. București Nord, Sos. Petricani, Bd. Dimitrie Pompeiu, Metrou Pipera.

întors: Metrou Pipera, Bd. Dimitrie Pompeiu, Str. Gara Herăstrău, Sos. Pipera, Bd. Pipera, Str. Toma Caragiu, Str. Emil Racoviță, Str. Popasului, Str. Matei Millo, Str. Mircea Marinescu, Str. George Enescu, Drumul Becheanului, Str. Arieș, Bd. Eroilor, Str. Ardealului, Str. Afumați, Bd. Voluntari, Str. Ecaterina Teodoroiu, Str. Buziaș, Bd. Nicolae Bălcescu, Str. Pompiliu Ștefu, cu întoarcere pe Str. Nicolae Leonard, Bd. Costituției, Str. Pompiliu Ștefu, Str. Gării

Pantelimon

Capi: STR. GĂRII PANTELIMON Cap2: METROU PIPERA

70

20 (40)

18 (50)

25 (45)

18 (50)

30 (40)

30 (45)

5:10 (5:30)

22:50 (22:50)

5 (2)

5 (2)

4

(2)

5 (2)

4 (2)

3 (2)

5:10 (5:30)

22:40 (22:50)


PROGRAM DE TRANSPORT VALABIL DIN 01.05.2020

LINIA / NR. STATII /LUNGIME

TRASEUL

NR. LOC.

INTERVAL SUCCEDARE (min.) NUMĂRUL de VEHICULE:

Plecări capete de traseu

5-6

6-

10

10-

14

14-

19

19-

21

21-

23

Prima

Ultima

R417

Dus: 25 stații 19000 m întors: 26 stații 19600 m

Dus: Cozieni - DJ 100 - Găneasa - DJ100 - DJ 300 - Str. Ștefan cel Mare - Moara Domnească - DJ 300 - DC 27 - Afumați - DC 27 - DN2 - Șos. București- Urziceni - Voluntari - DN2 - Bd. Voluntari - Pasaj Colentina - Șos. Colentina - Bucur Obor întors: Bucur Obor - Șos. Colentina - Pasaj Colentina - Voluntari - Bd. Voluntari - DN2 -Afumați - DN2 - DC 27 - Moara Domnească - DC 27 - DJ 300 - Găneasa - DJ 300 - Str. Ștefan cel Mare - DJ 100 - Cozieni - DJ 100 (cu întoarcere la intersecția DJ 100 / DJ 301B)

CaplrCOZIENI     Cap2: BUCUR OBOR

70

23 (50)

25 (50)

45

(55)

25 (50)

30 (55)

50 (45)

4:45 (4:45)

22:30 (22:30)

6 (3)

6 (3)

4 (3)

6 (3)

6 (3)

5

(3)

5:05 (5:05)

22:50 (22:50)

R440

Dus: 18 statii 8500 m întors: 19 stații 9100 m

Dus: Piața Sudului- Șos. Olteniței - DN4 - Oraș Popești-Leordeni - Sat Leordeni - Șos. Leordeni - DNCB- Leordeni

întors: Leordeni - DNCB - Șos. Leordeni - Oraș Popești-Leordeni - DN4 - Șos. Olteniței -Piața Sudului

Capi: PIAȚA SUDULUI Cap2: LEORDENI

70

15

(30)

20

(25)

35 (30)

20

(25)

18

(25)

30 (60)

5:00 (5:15)

22:45 (22:30)

4

(2)

4 (3)

2

(3)

4

(3)

4

(3)

3 (1)

5:05 (5:25)

23:10 (22:05)
20


PROGRAM DE TRANSPORT VALABIL DIN 01.05.2020

LINIA / Nkr

STAȚII

/LUNGIME

TRASEUL

NR.

LOC.

INTERVAL SUCCEDARE (min.) NUMĂRUL de VEHICULE:

Plecări capete de traseu

5-6

6-

10

10-

14

14-

19

19-21

21-

23

Prima

Ultima

R449

Dus: 58 stații 32000 m întors: 62 stații 33200 m

Dus: Terminal Balotești (Spitalul SRI) - DC 6 - Dumbrăveni - Str. I.C. Brătianu - Str. Ion Lahovari - DN1 - Săftica - DJ 101 - Balotești - DJ 200B, Dimieni, Tunari, Bd. Pipera, Șos.

București Nord, Sos. Petricani, Bd. Dimitrie Pompeiu, Metrou Pipera întors: Metrou Pipera - Bd. Dimitrie Pompeiu - Str. Gara Herăstrău, Sos. Pipera, Bd. Pipera -DJ 200B - Tunari - Dimieni - Balotești - DJ 101- DN1 - Săftica - Str. Ion Lahovari - Str. I.C.

Brătianu - Dumbrăveni - DC 6 - terminal Balotești (Spitalul SRI).

Capi: BALOTEȘTI - SPITAL SRI    Cap2: METROU PIPERA

70

30 (60)

35 (70)

40 (70)

35 (70)

35 (70)

35 (70)

5:05 (5:00)

22:15 (22:00)

4 (2)

6 (3)

5 (3)

6 (3)

6 (3)

6 (3)

5:00 (5:30)

22:35 (22:30)

R450

Dus: 24 stații 12800 m întors: 22 stații 10100 m

Dus: Metrou Pipera - Bd. Dimitrie Pompeiu, Str. Gara Harăstrău, Sos. Pipera, Pasaj Pipera, Bd. Pipera, Str. Erou lancu Nicolae, Aleea Privighetorilor, Alee Complex Comercial Băneasa, Terminat Complex Comercial Băneasa.

întors: Terminal Complex Comercial Băneasa, Alee Complex Comercial Băneasa, Aleea Privighetorilor, Str. Erou lancu Nicolae, Bd. Pipera, Șos. București Nord, Sos. Petricani, Bd. Dimitrie Pompeiu - Terminal Platforma Pipera.

Capi: METROU PIPERA Cap2: COMPLEX COMERCIAL BĂNEASA

70

25 (40)

30 (40)

40 (40)

30 (40)

30 (45)

25 (40)

4:50 (5:10)

22:30 (22:40)

3 (2)

3 (2)

2 (2)

3 (2)

3 (2)

3 (2)

5:05 (5:10)

23:05 (22:40)


PROGRAM DE TRANSPORT VALABIL DIN 01.05.2020

LINIA / NR.

STATII

/LUNGIME

TRASEUL

NR.

LOC.

INTERVAL SUCCEDARE (min.)

Plecări capete de traseu

NUMĂRUL de VEHICULE:

5-6

6-

10

10-

14

14-

19

19-

21

21-

23

Prima

Ultima

R451

Dus: 25 statii 17800 m întors: 24 statii 17800 m

Dus: Republica -Șos. Dudești-Pantelimon - Șos. Gării Cățelu - Șos. Pantelimon - rond Granitul - Șos. Pantelimon - Oraș Pantelimon - Bd. Biruinței - DNCB - Cernica - Dl 301 -Str. Decebal - DJ 301 - Tânganu - Str. Burebista - Drumul Gării - Tânganu întors: Tânganu - Drumul Gării - Str. Burebista - Cernica - DJ 301 - Str. Decebal - Oraș Pantelimon - DJ 301 - Șos. Cernica - DNCB - Str. Biruinței - Șos. Pantelimon - rond Granitul - Șos. Pantelimon - Șos. Gării Cățelu - Șos. Dudești-Pantelimon - Republica

Capi: REPUBLICA Cap2: TÂNGANU

70

25 (50)

30 (50)

40 (60)

30 (55)

35 (55)

50 (60)

4:55 (5:05)

22:20 (22:35)

2 (2)

4

(2)

3 (2)

4

(2)

4

(2)

3 (2)

4:50 (5:10)

22:20 (22:15)

R459 Dus: 16 stații 7200 m întors: 19 stații 8600 m

Dus: Terminal Pasaj CFR Tunari, Bd. Pipera, Șos. București Nord,       Sos. Petricani, Bd.

Dimitrie Pompeiu - Platforma Pipera.

întors: Metrou Pipera - Bd. Dimitrie Pompeiu - Str. Gara Harăstrău - Sos. Pipera - Pasaj Pipera - Bd. Pipera, Pasaj CFR Tunari.

Capi: PASAJ CFR TUNARI    Cap2: METROU PIPERA

70

60 (60)

60 (60)

70 (70)

60 (60)

70 (70)

60 (60)

4:30 (4:30)

22:50 (22:50)

1 (1)

1 (1)

1

(1)

1 (1)

1 (1)

1

(1)

4:50 (4:50)

23:10 (23:10)

R460

Dus: 27 stații 12400 m întors: 26 stații 11900 m

Dus: Pasaj CFR Ștefănești, Bd. Eroilor, Șos. Andronache, Șos. Fundeni, Sos. Morarilor, Bd. Basarabia, Republica Republica,

întors: Bd. Basarabia, Sos. Morarilor, Șos. Fundeni, Șos. Andronache, Bd. Eroilor, Pasaj CFR Ștefănești

Capi: POD CFR ȘTEFĂNEȘTI Cap2: REPUBLICA

70

15

(18)

(24)

15

(18)

(23)

20

(20)

(25)

15

(18)

(23)

20

(20)

(25)

22

(23)

(25)

4:30 (4:30) (4:30)

22:45 (22:45) (22:45)

6

(5)

(4)

6

(5)

(4)

4

(5)

(4)

6

(5)

(4)

6

(5)

(4)

4

(5)

(4)

5:00 (5:00) (5:00)

23:30 (23:30) (23:30)


WC..


PROGRAM DE TRANSPORT VALABIL

)IN 01.05.2020

LINIA / NR.

x STATII

/LUNGIME

—___

TRASEUL

NR. LOC.

INTERVAL SUCCEDARE (min.) NUMĂRUL de VEHICULE:

Plecări capete de traseu

5-6

6-

10

10-

14

14-

19

19-

21

21-

23

Prima

Ultima

R461

Dus: 29 statii 14600 m întors: 28 stații 14300 m

Dus: Stația „Șoseaua Ștefan cel Mare", Calea Floresaca, Șos. Ștefan cel Mare, Calea Dorobanți, Str. Lt. Av. Radu Beller, Bd. Mircea Eliade, Str. Ceaikovski,      Str.

Barbu Văcărescu, Șos. Fabrica de Glucoză, Autostrada A3, Str. Popasului, Str. Matei Millo, Str. Mircea Marinescu, Str. George Enescu, Drumul Becheanului, Str. Arieș, Str. Ecaterina Teodoroiu, Bd. Voluntari, Str. Buziaș, Bd. Nicolae Bălcescu, Str.

Pompiliu Ștefu, Str. Gării Pantelimon

întors: Str. Gării Pantelimon, Str. Pompiliu Ștefu, Bd. Nicolae Bălcescu, Str. Burghiului, Str. Buziaș, Str. Ecaterina Teodoroiu, Bd. Voluntari, Str. Gheorghe Dincă, Str. Avram lancu, Bd. Eroilor, Str. Arieș, Drumul Becheanului, Str. George Enescu, Str. Mircea Marinescu, Str. Matei Millo, Str. Popasului, Autostrada A3, Str. Fabrica de Glucoză, Calea Floreasca până la stația „Șoseaua Ștefan cel Mare".

Capi: ȘTEFAN CEL MARE Cap2:Str. GĂRII PANTELIMON

70

20 (30)

23 (30)

24 (35)

22 (35)

24 (35)

20 (30)

5:20 (5:20)

23:25 (23:25)

5 (3)

6 (4)

6

(4)

6 (4)

6 (4)

6

(4)

4:30 (4:30)

22:35 (22:35)

R467

Dus: 20 stații 9000 m întors: 20 stații 8500 m

Dus: Pod CFR Afumați - bretea Pod CFR Afumați, Bd. Voluntari, Șos. Colentina, Bucur Obor.

întors: Bucur Obor- Șos. Colentina, Bd. Voluntari, bretea Pod CFR Afumați - Pod CFR Afumați.

Capi: POD CFR AFUMAȚI Cap2: BUCUR OBOR

70

20

(20)

(28)

13

(23)

(30)

18

(23)

(40)

13

(23)

(30)

15

(25)

(40)

20

(20)

(30)

4:40 (4:40) (4:40)

22:15 (21:55) (22:05)

7

(4)

(3)

7

(4)

(3)

5

(4)

(3)

7

(4)

(3)

7

(4)

(3)

6

(4)

(3)

5:00 (5:00) (5:00)

22:45 (22:30) (22:35)

R468

Dus: 31 stații 20600 m întors: 32 stații 20100 m

Dus: Pod CFR Ștefănești - bretea Pod CFR Ștefănești, Bd. Eroilor, Șos. Andronache, Șos. Colentina, Bucur Obor

întors: Bucur Obor- Șos. Colentina, Șos. Andronache, Bd. Eroilor, bretea Pod CFR Ștefănești - Pod CFR Ștefănești.

Capi: POD CFR ȘTEFĂNEȘTI Cap2: BUCUR OBOR

70

10

(20)

(20)

11

 • (25)

 • (26)

14

(25)

(30)

12

(24)

(28)

13

(25)

(30)

15

(30)

(30)

4:20 (4:20) (4:20)

22:00 (22:00) (22:00)

11

(6)

(5)

12

(6)

(5)

10

(6)

(5)

12

(6)

(5)

12

(6)

(5)

8

(6)

(5)

5:00 (5:00) (5:00)

22:30 (22:30) (22:30)


PROGRAM DE TRANSPORT VALABIL DIN 01.05.2020

LINIA / NR.

STATII

/LUNGIME

TRASEUL

NR.

LOC.

INTERVAL SUCCEDARE (min.)

Plecări capete de traseu

NUMĂRUL de VEHICULE:

5-6

6-

10

10-

14

14-

19

19-

21

21-

23

Prima

Ultima

R473

Dus: 38 stații 15800 m întors: 32 statii 16800 m

Dus: Str. Gării Pantelimon, Str. Pompiliu Ștefu, Bd. Nicolae Bălcescu, Str. Burghiului, Str. Buziaș, Str. Ecaterina Teodoroiu, Bd. Voluntari, Str. Gheorghe Dincă, Str. Avram lancu, Str. Craiovei, Drumul Becheanului, Str. George Enescu, Str. Mircea Marinescu, Str, Matei Millo, Str. Popasului, Str. Erou Niță Pintea, Bd. Pipera, Str. Erou lancu Nicolae, Aleea Privighetorilor, Bd.

Alexandru Nasta, Alei Complex Comercial Băneasa, Cal. Radu Vlădescu, Alei Complex Comercial Băneasa, Complex Comercial Băneasa

întors: Complex Comercial Băneasa - Alee Complex Comercial Băneasa, Aleea Privighetorilor, Str. Erou lancu Nicolae, Bd. Pipera, Str. Erou Niță Pintea, Str. Popasului, Str. Matei Millo, Str. Mircea Marinescu, Str. George Enescu, Drumul Becheanului, Str. Arieș, Str.

Ecaterina Teodoroiu, Str. Buziaș, Bd. Nicolae Bălcescu, Str. Pompiliu Ștefu, Str. Gării Pantelimon

Capi: STR: GĂRII PANTELIMON    Cap2: COMPLEX COMERCIAL BĂNEASA

70

40 (55)

40 (60)

60 (60)

40

(60)

45

(70)

55 (60)

5:35 (5:45)

22:45 (22:45)

2 (2)

3 (2)

2 (2)

3 (2)

3 (2)

3 (2)

5:45 (5:45)

22:45 (22:45)

R479

Dus: 15 statii 8400 m întors: 16 stații 9000 m

Dus: Piața Sudului, Șos. Olteniței, Oraș Popești-Leordeni, DN4, Terminal Agropol întors: Terminal Agropol, DN4, Oraș Popești-Leordeni, Șos. Olteniței, Piața Sudului

Capi: PIAȚA SUDULUI Cap2: AGROPOL

70

70 (70)

85 (85)

85 (85)

85 (85)

85 (85)

60 (60)

5:10 (5:10)

22:40 (22:40)

1

(1)

1

(1)

1 (1)

1

(1)

1

(1)

1

(1)

5:40 (5:40)

22:13 (22:13)

R482

Dus: 8 stații 3000 m întors: 7 stații 3000 m

Dus: POPESTI-VEST - DRUMUL FERMEI - SOS. OLTENIȚEI - STR. EROU ALEXANDRU GARIAN - ȘCOALA GIMNAZIALA IOAN BADESCU

întors: ȘCOALA GIMNAZIALA IOAN BADESCU - STR. EROU ALEXANDRU GARIAN - SOS. OLTENIȚEI - DRUMUL FERMEI - POPESTI-VEST

Capi: POPESTI-VEST Cap2: ȘCOALA GIMNAZIALĂ IOAN BĂDESCU

70

15 (15)

15 (15)

15 (15)

15 (15)

15

(15)

15 (15)

5:10 (5:10)

22:55 (22:55)

2 (2)

2 (2)

2 (2)

2

(2)

2 (2)

2 (2)

5:00 (5:00)

22:45 (22:45)
NUMĂRUL DE CURSE ȘI RULAJUL ZILNIC PENJRU PERIOADA 01.01-31.03.2020


ZI DE LUCRU

ZI DE SÂMBĂTĂ

ZI DE DUMINICĂ ȘI SĂRBĂTORI LEGALE

TOTAL

’ Tir.

cit

Linia

Nr. vehicule

Nr. curse

Km. Traseu

Km.* acces/ retragere

Total km /zi

Nr. vehicule

Nr. curse

Km. Traseu

Km* acces/ retragere

Total km /zi

Nr. vehicule

Nr. curse

Km. Traseu

Km* acces/ retragere

Total km /zi

km planificați / linie

1

1 403

6

18,0

1.605,6

314,4

1.920,0

3

12,0

1.070,4

114,6

1.185,0

3

12,0

1.070,4

114,6

1.185,0

153.405,0

2

R407

6

38,0

1.512,4

270,0

1.782,4

3

22,0

875,6

91,7

967,3

3

22,0

875,6

91,7

967,3

138.560,5

3

R411

4

22,0

1.185,8

170,3

1.356,1

3

18,0

970,2

107,6

1.077,8

3

18,0

970,2

107,6

1.077,8

115.334,4

4

R412

6

28,5

1.641,0

285,8

1.926,8

3

18,0

1.036,8

99,4

1.136,2

3

18,0

1.036,8

99,4

1.136,2

152.411,4

5

R413

4

29,0

1.125,2

97,6

1.222,8

2

14,0

543,2

48,8

592,0

2

14,0

543,2

48,8

592,0

92.981,6

6

R416

5

52,0

1.372,8

67,6

1.440,4

2

24,0

633,6

26,2

659,8

2

24,0

633,6

26,2

659,8

108.439,0

7

R417

3

21,0

810,6

85,5

896,1

2

14,0

540,4

57,0

597,4

2

14,0

540,4

57,0

597,4

72.882,8

8

R440

4

53,0

933,4

194,0

1.127,4

3

41,0

721,6

98,0

819,6

3

41,0

721,6

98,0

819,6

93.667,2

9

R450

3

37,5

857,4

79,2

936,6

2

27,0

618,3

46,0

664,3

2

27,0

618,3

46,0

664,3

77.333,9

10

R451

4

29,0

1.032,4

159,7

1.192,1

2

17,5

623,0

68,4

691,4

2

17,5

623,0

68,4

691,4

93.960,8

11

R459

6

31,5

2.054,4

237,6

2.292,0

3

16,0

1.043,2

117,4

1.160,6

3

16,0

1.043,2

117,4

1.160,6

175.761,4

12

R460

6

63,5

1.542,3

86,8

1.629,1

5

60,5

1.469,9

47,6

1.517,5

4

48,5

1.178,3

39,6

1.217,9

140.218,1

13

R467

7

73,0

1.277,5

81,0

1.358,5

4

46,5

813,5

36,3

849,8

3

35,5

621,0

28,4

649,4

105.664,8

14

R468

7

75,0

1.342,0

74,8

1.416,8

5

56,5

1.011,1

45,4

1.056,5

4

45,5

814,2

37,4

851,6

115.201,7

15

R473

3

24,5

798,2

60,4

858,6

2

18,0

586,8

35,0

621,8

2

18,0

586,8

35,0

621,8

71.265,4

16

R479

1

13,5

234,6

36,9

271,5

1

13,5

234,6

36,9

271,5

1

13,5

234,6

36,9

271,5

24.706,5

Total Zilnic

75

609,0

19.325,6

2.301,6

21.627,2

45

418,5

12.792,2

1.076,3

13.868,5

42

384,5

12.111,2

1.052,4

13.163,6

1.731.794,5


01 - 30.04.2020

ZI DE LUCRU

ZI DE SÂMBĂTĂ

ZI DE DUMINICĂ ȘI SĂRBĂTORI LEGALE

TOTAL

Nr. crt.

Linia

Nr. vehicule

Nr. curse

Km. Traseu

Km.* acces/ retragere

Total km / zi

Nr. vehicule

Nr. curse

Km.

Traseu

Km* acces/ retragere

Total km /zi

Nr. vehicule

Nr. curse

Km. Traseu

Km* acces/ retragere

Total km /zi

km planificați / linie

1

R403

6

18,0

1.605,6

321,4

1.927,0

3

12,0

1.070,4

117,9

1.188,3

3

12,0

1.070,4

117,9

1.188,3

50.423,0

2

R407

6

34,0

1.353,2

224,0

1.577,2

3

22,0

875,6

91,0

966,6

3

22,0

875,6

91,0

966,6

41.210,0

3

R411

4

21,5

1.262,3

135,5

1.397,8

3

17,0

997,9

105,2

1.103,1

3

17,0

997,9

105,2

1.103,1

38.987,0

4

R412

6

28,5

1.641,0

285,8

1.926,8

3

18,0

1.036,8

99,4

1.136,2

3

18,0

1.036,8

99,4

1.136,2

49.898,0

5

R413

4

29,0

1.125,2

96,8

1.222,0

2

14,0

543,2

48,4

591,6

2

14,0

543,2

48,4

591,6

30.356,0

6

R416

5

52,0

1.372,8

67,6

1.440,4

2

24,0

633,6

26,2

659,8

2

24,0

633,6

26,2

659,8

35.406,0

7

R417

3

21,0

810,6

85,5

896,1

2

14,0

540,4

57,0

597,4

2

14,0

540,4

57,0

597,4

23.896,0

8

R440

4

53,0

933,4

199,9

1.133,3

3

41,0

721,6

105,1

826,7

3

41,0

721,6

105,1

826,7

30.933,0

9

R450

3

37,5

857,4

79,2

936,6

2

27,0

618,3

46,0

664,3

2

27,0

618,3

46,0

664,3

25.375,0

10

R451

4

32,5

1.157,0

139,7

1.296,7

2

21,0

747,6

63,2

810,8

2

21,0

747,6

63,2

810,8

34.042,0

11

R459

6

31,5

2.054,4

237,6

2.292,0

3

16,0

1.043,2

117,4

1.160,6

3

16,0

1.043,2

117,4

1.160,6

57.446,0

12

R460

6

63,5

1.542,3

86,8

1.629,1

5

60,5

1.469,9

47,6

1.517,5

4

48,5

1.178,3

39,6

1.217,9

45.959,4

13

R467

7

73,0

1.277,5

81,0

1.358,5

4

46,5

813,5

36,3

849,8

3

35,5

621,0

28,4

649,4

34.465,6

14

R468

12

84,0

3.418,8

560,0

3.978,8

6

45,0

1.831,5

236,3

2.067,8

5

38,0

1.546,6

192,6

1.739,2

98.282,4

15

R473

3

24,5

798,2

60,4

858,6

2

18,0

586,8

35,0

621,8

2

18,0

586,8

35,0

621,8

23.390,0

16

R479

1

13,5

234,6

39,7

274,3

1

13,5

234,6

39,7

274,3

1

13,5

234,6

39,7

274,3

8.229,0

17

R482

2

72,0

432,0

93,2

525,2

2

72,0

432,0

93,2

525,2

2

72,0

432,0

93,2

525,2

15.756,0

Total

Zilnic

82

689

21876,3

2794,1

24670,4

48

481,5

14196,9

1364,9

15561,8

45

451,5

13427,9

1305,3

14733,2

644.054,4

Anexa 1.2. PLAN DE CIRCULAȚIE

Valabil în perioada 01.01-31.03.2020

Zi de lucru

Linia/Ora

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

R403

0

4

6

6

6

5

3

3

3

3

3

4

5

6

5

5

5

4

3

R407

0

5

6

6

6

6

5

4

4

4

4

5

6

6

6

6

5

4

2

R411

0

3

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

4

4

4

4

4

4

3

R412

1

5

6

6

6

6

4

4

3

3

3

4

5

6

6

6

5

4

3

R413

1

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

1

R416

0

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

5

5

5

5

4

3

3

2

R417

1

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

R440

1

4

4

4

4

4

4

4

3

2

2

4

4

4

4

4

4

3

2

R450

1

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

2

R451

0

4

4

4

4

4

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

3

3

1

R459

1

5

6

6

6

6

6

6

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

5

R460

4

6

6

6

6

6

6

4

4

4

6

6

6

6

6

5

4

4

3

R467

3

7

7

7

7

7

6

5

5

5

6

7

7

7

7

7

6

6

2

R468

3

7

7

7

7

7

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

6

4

1

R473

0

2

3

3

3

3

3

3

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

2

R479

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Total

16

66

75

75

75

74

65

60

56

54

59

69

73

75

74

72

65

57

34

Zi de sâmbătăLinia/Ora

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

R4B3

0

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

R407

0

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

R411

0

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

^412

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

R413

0

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

0

R416

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

R417

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

R440

0

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

0

R450

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

R451

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

R459

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

R460

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

R467

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

R468

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

0

R473

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

R479

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Total

12

42

45

45

45

45

45

45

45

]_45

45

45

45

45

45

45

41

25


Zi de duminică+sărbători legale

Linia/Ora

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

R403

0

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

R407

0

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

R411

0

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

R412

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

R413

0

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

0

R416

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

R417

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

R440

0

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

0

R450

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

R451

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

R459

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

R460

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

R467

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

R468

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

0

R473

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

R479

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Total

11

39

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

38

24
Valabil în perioada 01 - 30.04.2020


Zi de lucru


Linia/Ora

5

6

7

8

9

10

11

12

13

R403

0

3

6

6

6

5

3

3

3

R407

2

6

6

6

4

4

4

4

4

-^411

1

3

4

4

4

4

4

4

4

.£412

1

5

6

6

6

6

4

4

3

R413

1

3

4

4

4

4

4

4

4

R416

0

5

5

5

5

5

4

4

4

R417

1

2

3

3

3

3

3

3

3

R440

1

4

4

4

4

4

4

4

3

R450

1

3

3

3

3

3

3

2

2

R451

2

4

4

4

4

4

4

3

3

R459

1

5

6

6

6

6

6

6

5

R460

4

6

6

6

6

6

6

4

4

R467

3

7

7

7

7

7

6

5

5

R468

5

11

12

12

12

11

10

10

10

R473

0

2

3

3

3

3

3

3

2

R479

0

1

1

1

1

1

1

1

1

R482

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Total

24

72

82

82

80

78

71

66

62


14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

3

3

4

5

6

5

5

5

4

3

4

5

5

5

5

5

5

4

4

2

4

4___

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

4

5

6

6

6

5

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

2

1

4

4

5

5

5

5

4

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

2

2

4

4

4

4

4

4

3

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

2

3

4

4

4

4

4

4

4

3

2

5

5

6

6

6

6

6

6

6

5

4

6

6

6

6

6

5

4

4

3

5

6

7

7

7

7

7

6

6

2

10

11

12

12

12

12

12

11

10

3

2

2

3

3

3

3

3

3

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

61

67

77

79

81

80

78

72

65

39


Zi de sâmbătă

Linia/Ora

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

R403

0

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

R407

0

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

R411

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

R412

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

R413

0

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

0

R416

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

R417

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

R440

0

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

0

R450

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

R451

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

R459

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

R460

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

R467 —____

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

R468

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

2

R473

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

R479

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

R482

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

Total

15

45

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

44

27

Zi de duminică+sărbători legale

■£inia/Ora

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

_ R403

0

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

R407

0

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

R411

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

R412

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

R413___

0

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

n

R416

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

R417

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

i

R440

0

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

o

R450

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

R451

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

R459

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

R460

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

R467

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

R468

3 _

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

R473

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

R479

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

R482

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

Total

13

42

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

42

26

Valabil din 01.05.2020

Zi de lucru
Linia/Ora

5

6

7

8

9

10

11

12

13

R403

0

3

6

6

6

5

3

3

3

R407

2

6

6

6

4

4

4

4

4

R411

1

5

6

6

6

6

5

5

4

R412

1

5

6

6

6

6

4

4

3

R413

1

3

4

4

4

4

4

4

4

R416

0

5

5

5

5

5

4

4

4

R417

1

6

6

6

6

6

6

5

4

R440

1

4

4

4

4

4

4

4

3

R449

1

5

6

6

6

6

6

6

5

R450

1

3

3

3

3

3

3

2

2

R451

2

4

4

4

4

4

4

3

3

R459

1

1

1

1

1

1

1

1

1

R460

4

6

6

6

6

6

6

4

4

R461

2

5

6

6

6

6

6

6

6

R467

3

7

7

7

7

7

6

5

5

R468

5

11

12

12

12

11

10

10

10

R473

0

2

3

3

3

3

3

3

2

R479

0

1

1

1

1

1

1

1

1

R482

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Total

27

84

94

94

92

90

82

76

70

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

3

3

4

5

6

5

5

5

4

3

4

5

5

5

5

5

5

4

4

2

4

4

4

5

6

6

6

6

6

4

3

3

4

5

6

6

6

5

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

2

1

4

4

5

5

5

5

4

3

3

2

4

5

6

6

6

6

6

6

5

4

2

2

4

4

4

4

4

4

3

2

5

5

6

6

6

6

6

6

6

5

2

2

3

3

3

3

3

3

3

2

3

4

4

4

4

4

4

4

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

6

6

6

6

6

5

4

4

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

4

5

6

7

7

7

7

7

6

6

2

10

11

12

12

12

12

12

11

10

3

2

2

3

3

3

3

3

3

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

69

76

87

90

93

92

90

84

76

47

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2 ’

2

2

2

2

2

2

2

1

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

0

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

6

6

6

6

6

6

6

6

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

54

54

54

54

54

54

54

54

50

33

Zi de duminică+sărbători legale

Linia/Ora

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

R403

0

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

R407

0

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

R411

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

R412

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

R413

0

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

0

R416

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

R417

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

R440

0

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

0

R449

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

R450

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

R451

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

R459

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

R460

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

R461

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

R467

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

R468

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

R473

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

R479

0

1

1_____

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

R482

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

Total

16

48

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

48

32

LISTA STAȚIILOR

LINIAR403 PIAȚA PRESEI - VADU ANEI (BRANEȘTI)

i><-,                    L

TRASEUL DUS

TRASEUL ÎNTORS

■Ș

NR. "CRT.

STAȚIA

ARTERA

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

1

PIAȚA PRESEI

BD. EXPOZIȚIEI

1

VADU ANEI

STR. RAZBOIENI

2

GARA BANEASA

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI (DN1)

2

STRADA SOARELUI

DJ 100

3

POD BANEASA

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI (DN1)

3

STR. CRĂIȚEI

DJ 100

4

AEROPORT BANEASA

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI (DN1)

4

VIOLETELOR

DJ 100

5

DRUMUL MĂTĂSII

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI (DN1)

5

CABANA

DJ 100

6

INSTITUTUL METEOROLOGIC

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI (DN1)

6

BRANESTI-TARG

DJ 100

7

ALEEA PRIVIGHETORILOR

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI (DN1)

7

GRĂDINIȚĂ BRANESTI

DJ 100

8

LICEUL FRANCEZ

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI (DN1)

8

BRANESTI-GARA

DJ 100

9

PASAJ C.F.R. OTOPENI

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI (DN1)

9

LICEUL THEODOR PIETRARU

DJ 100

10

AMCO

CAL. BUCUREȘTILOR (DN1)

10

LICEUL TRAIAN LALESCU

DJ 100

11

PRIMĂRIA OTOPENI

CAL. BUCUREȘTILOR (DN1)

11

GRĂDINIȚĂ PASAREA

DJ 100

12

DRUMUL GĂRII

DJ 100

12

STRADA ION CREANGA

DJ 100

13

COMPLEX COMERCIAL

DJ 100

13

PITEASCĂ DJ 100

DJ 100

14

REVOLUȚIONARILOR

DJ 100

14

COZIENI-DJ100

DJ 100

15

COMPLEX REZIDENȚIAL

DJ 100

15

GANEASA

DJ 100/DJ 300

16

CODRULUI

DJ 100

16

STRADA TEIULUI

DJ 100

17

PINULUI

DJ 100

17

STRADA GAROAFELOR

DJ 100

18

PĂDURII

DJ 100

18

STRADA MO1NESTI

DJ 100

19

1 DECEMBRIE

DJ 100

19

PRIMĂRIA AFUMAȚI

DJ 100

20

AVRAM IANCU

DJ 100

20

DISPENSAR

DJ 100

21

BISERICA

DJ 100

21

BISERICA VECHE

DJ 100

22

PRIMĂRIA TUNARI

DJ 100

22

STRADA SCOLII

DJ 100

23

MARASESTI

DJ 100

23

STRADA DACIA

DJ 100

24

CIMITIR

DJ 100

24

STRADA MOTRULUI

DJ 100

25

ASOCIAȚIA COLUMBOFILA

DJ 100

25

STRADA DOMNITA RALU

DJ 100

26

STATIA DE EPURARE

DJ 100

26

STRADA DOAMNA STANCA

DJ 100

27

CARTIERUL NOU

DJ 100

27

BRÂNDUȘELOR

DJ 100

28

GRĂDINIȚĂ

DJ 100

28

MIMOZELOR

DJ 100


29

ȘCOALA GENERALA

DJ 100

29

BOLTAS

DJ 100

30

STADION

DJ 100

30

STADION

DJ 100

31

BOLTAS

DJ 100

31

ȘCOALA GENERALA

DJ 100

32

MIMOZELOR

DJ 100

32

GRĂDINIȚĂ

DJ 100

33

BRÂNDUȘELOR

DJ 100

33

CARTIERUL NOU

DJ 100

34

STRADA DOAMNA STANCA

DJ 100

34

STATIA DE EPURARE

DJ 100

35

STRADA DOMNITA RALU

DJ 100

35

ASOCIAȚIA COLUMBOFILA

DJ 100

36

STRADA MOTRULUI

DJ 100

36

CIMITIR

DJ 100

37

STRADA DACIA

DJ 100

37

MARASESTI

DJ 100

38

STRADA SCOLII

DJ 100

38

PRIMĂRIA TUNARI

DJ 100

39

BISERICA VECHE

DJ 100

39

BISERICA

DJ 100

40

DISPENSAR

DJ 100

40

AVRAM IANCU

DJ 100

41

PRIMĂRIA AFUMAȚI

DJ 100

41

1 DECEMBRIE

DJ 100

42

STRADA MOINESTI

DJ 100

42

PĂDURII

DJ 100

43

STRADA GAROAFELOR

DJ 100

43

PINULUI

DJ 100

44

STRADA TEIULUI

DJ 100

44

CODRULUI

DJ 100

45

GANEASA

DJ 100 / DJ 300

45

COMPLEX REZIDENȚIAL

DJ 100

46

COZIENI - DJ100

DJ 100

46

REVOLUȚIONARILOR

DJ 100

47

PITEASCĂ DJ 100

DJ 100

47

COMPLEX COMERCIAL

DJ 100

48

STRADA ION CREANGA

DJ 100

48

DRUMUL GĂRII

DJ 100

49

GRĂDINIȚĂ PASAREA

DJ 100

49

ICSITMUA

CAL. BUCUREȘTILOR DN1

50

STRADA BRAȘOV

DJ 100

50

AEROPORTUL HENRI COANDA

CAL. BUCUREȘTILOR DN1

51

LICEUL TRAIAN LALESCU

DJ 100

51

AEROPORTUL HENRICOANDA

CAL. BUCUREȘTILOR DN1

52

LICEUL THEODOR PIETRARU

DJ 100

52

ICSITMUA

CAL. BUCUREȘTILOR DN1

53

BRANESTI - GARA

DJ 100

53

PRIMĂRIA OTOPENI

CAL. BUCUREȘTILOR DN1

54

TURCU

DJ 100

54

AMCO

CAL. BUCUREȘTILOR DN1

55

GRĂDINIȚĂ BRANESTI

DJ 100

55

PASAJ C.F.R. OTOPENI

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI DN1

56

BRANESTI-TARG

DJ 100

56

SOSEAUA BUCURESTI-PLOIESTI 107

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI DN1

57

CABANA

DJ 100

57

ALEEA PRIVIGHETORILOR

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI DN1

58

VIOLETELOR

DJ 100

58

DRUMUL MĂTĂSII

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI DN1

59

STR. CRĂIȚEI

DJ 100

59

AEROPORT BANEASA

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI DN1

60

STRADA SOARELUI

DJ 100

60

POD BANEASA

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI DN1

61

STRADA TRAIAN

STR. TRAIAN

61

GARA BANEASA

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI DN1

62 _

VA_DU         ___________________

STR. RAZBOIENI

62

PIAȚA PRESEI

BD. EXPOZIȚIEI


LINIA R407 - REPUBLICA - POSTA (BALACEANCA)

TRASEUL DUS

TRASEUL ÎNTORS

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

REPUBLICA

STRADA INDUSTRIILOR

POSTA

DJ301A

SOSEAUA DUDESTI-PANTELIMON

SOSEAUA DUDESTI-PANTELIMON

2

IAZULUI

DJ301A

GRANITUL

SOSEAUA PANTELIMON

3

ȘCOALA

DJ301A

4

SOSEAUA GĂRII CATELU

SOSEAUA PANTELIMON

4

IEȘIRE

DJ301A

5

BD. BIRUINȚEI

BULEVARDUL BIRUINȚEI

5

STRADA VECHE

DJ301A

6

BISERICA SF. NICOLAE

BULEVARDUL BIRUINȚEI

6

SPITAL BALACEANCA

DC55

SOS. CERNICA 1

BULEVARDUL BIRUINȚEI

7

MIEILOR

DC55

'8

RĂSCOALEI

BULEVARDUL BIRUINȚEI

8

INTRAREA OGORULUI

DC55

9

STRADA SFANȚUL CALINIC

BULEVARDUL BIRUINȚEI

9

CFR BALACEANCA

DC55

10

CÂMPULUI

BULEVARDUL BIRUINȚEI

10

TRAIAN

DC55

11

SOS. CERNICA 2

DJ301

11

TUDOR ARGHEZI

DJ301

12

ȘTRANDULUI

DJ301

12

INSTITUTUL TEOLOGIC

DJ301

13

POET GEORGE TARNEA 2

DJ301

13

AVENTURA PARC

DJ301

14

MANASTIREA CERNICA

DJ301

14

GABRIELA GEGOLEA

DJ301

15

GABRIELA GEGOLEA

DJ301

15

MANASTIREA CERNICA

DJ301

16

AVENTURA PARC

DJ301

16

POET GEORGE TARNEA 2

DJ301

17

INSTITUTUL TEOLOGIC

DJ301

17

ȘTRANDULUI

DJ301

18

TUDOR ARGHEZI

DJ301

18

SOS. CERNICA 2

DJ301

19

TRAIAN

DJ301

19

CÂMPULUI

BULEVARDUL BIRUINȚEI

20

CFR BALACEANCA

DC55

20

STRADA SFANȚUL CALINIC

BULEVARDUL BIRUINȚEI

21

INTRAREA OGORULUI

DC55

21

RĂSCOALEI

BULEVARDUL BIRUINȚEI

22

MIEILOR

DC55

22

SOS. CERNICA 1

BULEVARDUL BIRUINȚEI

23

SPITAL BALACEANCA

DC55

23

BISERICA SFANȚUL NICOLAE

BULEVARDUL BIRUINȚEI

24

STRADA VECHE

DJ301A

24

BD. BIRUINȚEI

BULEVARDUL BIRUINȚEI

25

IEȘIRE

DJ301A

25

SOSEAUA GĂRII CATELU

SOSEAUA DUDESTI-PANTELIMON

26

ȘCOALA

DJ301A

26

GRANITUL

SOSEAUA PANTELIMON

27

IAZULUI

DJ301A

27

REPUBLICA

^BULEVARDUL BASARABIA

28

POSTA

DJ301ALINIA R411 GAGU - BUCUR OBOR PÂNĂ PE 31.02.2020

TRASEUL DUS

TRASEUL ÎNTORS

NR. CRT.

STATIA

ARTERA

NR. CRT.

STATIA

ARTERA

1

GAGU

DJ402

1

BUCUR OBOR

SOS. COLENTINA

2

DEZMEMBRĂRI

DJ402

2

ZIDURI MOȘI

SOS. COLENTINA

3

BISERICA VANATORI

DJ402

3

SUVEICA

SOS. COLENTINA

4

ȘCOALA VANATORI

DJ402

4

DOAMNA GHICA

SOS. COLENTINA

5

MIHAIEMINESCU

DJ402

5

CREMENITA ( PIAȚA COLENTINA)

SOS. COLENTINA

6

ȘCOALA PETRACHIOAIA

DJ402

6

RÂUL COLENTINA

SOS. COLENTINA

7

CENTRU

SOS. PETRACHIOAIA (DJ200A)

7

CARTIER COLENTINA

SOS. COLENTINA

8

BRÂNDUȘEI

SOS. PETRACHIOAIA (DJ200A)

8

SPORTULUI

SOS. COLENTINA

9

ANCU MIRON

SOS. PETRACHIOAIA (DJ200A)

9

CORNISOR

SOS. COLENTINA

10

SOCULUI

SOS. PETRACHIOAIA (DJ200A)

10

NICOLAE CANEA

SOS. COLENTINA

11

PUȚUL PUSCOI

SOS. PETRACHIOAIA (DJ200A;

11

PASAJ COLENTINA

SOS. COLENTINA

12

STUPINA

SOS. PETRACHIOAIA (DJ200A'

12

AUTOUTILAJ

BD. VOLUNTARI

13

TUFANULUI

SOS. PETRACHIOAIA (DJ200A)

13

VASILE VASILACHE

BD. VOLUNTARI

14

CURBA

SOS. BUCURESTI-URZICENI (DN2

14

COCORILOR

BD. VOLUNTARI

15

PRIMĂRIA AFUMAȚI

SOS. BUCURESTI-URZICENI (DN2)

15

GHEATA

BD. VOLUNTARI

16

BRAZI

SOS. BUCURESTI-URZICENI (DN2)

16

DISPENSAR

BD. VOLUNTARI

17

SOSEAUA AFUMAȚI

SOS. BUCURESTI-URZICENI (DN2

17

POSTA

BD. VOLUNTARI

18

DORALY

SOS. BUCURESTI-URZICENI (DN2)

18

MUREȘ

BD. VOLUNTARI

19

INSTITUTUL METEOROLOGIC

SOS. BUCURESTI-URZICENI (DN2)

19

METRO VOLUNTARI

BD. VOLUNTARI

20

METRO VOLUNTARI

SOS. PETRACHIOAIA (DJ200A)

20

INSTITUTUL METEOROLOGIC

SOS. BUCURESTI-URZICENI (DN2

21

ȘIRETULUI

SOS. PETRACHIOAIA (DJ200A)

21

DORALY

SOS. BUCURESTI-URZICENI (DN2)

22

POSTA

SOS. PETRACHIOAIA (DJ200A)

22

SOSEAUA AFUMAȚI

SOS. BUCURESTI-URZICENI (DN2)

23

DISPENSAR

SOS. PETRACHIOAIA (DJ200A)

23

BRAZI

SOS. BUCURESTI-URZICENI (DN2)

24

GHEATA

SOS. PETRACHIOAIA (DJ200A

24

PRIMĂRIA AFUMAȚI

SOS. BUCURESTI-URZICENI (DN2)

25

COCORILOR

SOS. PETRACHIOAIA (DJ200A)

25

CURBA

SOS. BUCURESTI-URZICENI (DN2)

26

NIRO

SOS. PETRACHIOAIA (DJ200A)

26

TUFANULUI

SOS. PETRACHIOAIA (DJ200A)

27

AUTOUTILAJ

SOS. PETRACHIOAIA (DJ200A)

27

STUPINA

SOS. PETRACHIOAIA (DJ200A)

28

PASAJ COLENTINA

SOS. COLENTINA

28

PUȚUL PUSCOI

SOS. PETRACHIOAIA (DJ200A)

29

NICOLAE CANEA

SOS. COLENTINA

29

SOCULUI

SOS. PETRACHIOAIA (DJ200A)

30

CORNISOR

SOS. COLENTINA

30

ANCU MIRON

SOS. PETRACHIOAIA (DJ200A)

31

SPORTULUI

SOS. COLENTINA

31

BRÂNDUȘEI

SOS. PETRACHIOAIA (DJ200A:

32

CARTIER COLENTINA

SOS. COLENTINA

32

CENTRU

SOS. PETRACHIOAIA 1DJ200A)

33

RÂUL COLENTINA

SOS. COLENTINA

33

ȘCOALA PETRACHIOAIA

DJ402

____34

CREMENITAfPIATA COLENTINA)

SOS. COLENTINA

34

MIHAIEMINESCU

DJ40235

DOAMNA GHICA

SOS. COLENTINA

35

ȘCOALA VANATORI

DJ402

36

TEIUL DOAMNEI

SOS. COLENTINA

36

BISERICA VANATORI

DJ402

37

BUCUR OBOR

SOS. COLENTINA

37

DEZMEMBRĂRI

DJ402

38

GAGU

DJ402LINIA R411 GAGU - BUCUR OBOR DIN 01.04.2020

_£__

TRASEUL DUS

TRASEUL ÎNTORS

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

NR. CRTJ

STATIA

ARTERA

1

GAGU

DI 200

1

BUCUR OBOR

SOS. COLENTINA

2

TISMANA

DI 200

2

ZIDURI MOȘI

SOS. COLENTINA

3

PUTNA

DI 200

3

SUVEICA

SOS. COLENTINA

4 >4

SATUL CREATA

DJ 402

4

DOAMNA GHICA

SOS. COLENTINA

BISERICA VÂNĂTORI

DI 402

5

CREMENHA (PIAȚA COLENTINA',

SOS. COLENTINA

6

ȘCOALA VANATORI

DJ402

6

RÂUL COLENTINA

SOS. COLENTINA

7

MIHAI EMINESCU

DJ 402

7

CARTIER COLENTINA

SOS. COLENTINA

8

ȘCOALA PETRACHIOAIA

DJ402

8

SPORTULUI

SOS. COLENTINA

9

PETRACHIOAIA CENTRU

DJ 402

9

CORNISOR

SOS. COLENTINA

10

BRÂNDUȘEI

SOS. PETRACHIOAIA

10

NICOLAE CANEA

SOS. COLENTINA

11

ANCU MIRON

SOS. PETRACHIOAIA

11

PASAJ COLENTINA

SOS. COLENTINA

12

SOCULUI

SOS. PETRACHIOAIA

12

AUTOUTILAJ

BD.VOLUNTARI

13

PUȚUL PUSCOI

SOS. PETRACHIOAIA

13

VASILE VASILACHE

BD. VOLUNTARI

14

SOSEAUA PETRACHIOAIA

SOS. PETRACHIOAIA

14

COCORILOR

BD. VOLUNTARI

15

STUPINA

SOS. PETRACHIOAIA

15

GHEATA

BD.VOLUNTARI

16

TUFANULUI

SOS. PETRACHIOAIA

16

DISPENSAR

BD. VOLUNTARI

17

CURBA

SOS. PETRACHIOAIA

17

POSTA

BD. VOLUNTARI

18

PRIMĂRIA AFUMAT!

SOS. AFUMAȚI

18

MUREȘ

BD.VOLUNTARI

19

BRAZI

SOS. AFUMAȚI

19

METRO VOLUNTARI

BD. VOLUNTARI

20

SOSEAUA AFUMAȚI

SOS. AFUMAȚI

20

INSTITUTUL METEOROLOGIC

DN2

21

DORALY

SOS. AFUMAȚI

21

DORALY

DN2

22

INSTITUTUL METEOROLOGIC

SOS. AFUMAȚI

22

SOSEAUA AFUMAȚI

DN2

23

METRO VOLUNTARI

BD. VOLUNTARI

23

BRAZI

DN2

24

ȘIRETULUI

BD. VOLUNTARI

24

PRIMĂRIA AFUMAȚI

DN2

25

POSTA

BD. VOLUNTARI

25

CURBA

SOS. PETRACHIOAIA

26

DISPENSAR

BD. VOLUNTARI

26

TUFANULUI

SOS. PETRACHIOAIA

27

GHEATA

BD.VOLUNTARI

27

STUPINA

SOS. PETRACHIOAIA

28

COCORILOR

BD. VOLUNTARI

28

SOSEAUA PETRACHIOAIA

SOS. PETRACHIOAIA


29

NIRO

BD. VOLUNTARI

29

PUȚUL PUSCOI

SOS.PETRACHIOAIA

30

AUTOUTILAJ

BD. VOLUNTARI

30

SOCULUI

SOS. PETRACHIOAIA

31

PASAJ COLENTINA

SOS. COLENTINA

31

ANCU MIRON

SOS. PETRACHIOAIA

32

NICOLAE CANEA

SOS. COLENTINA

32

BRÂNDUȘEI

SOS. PETRACHIOAIA

33

CORNISOR

SOS. COLENTINA

33

PETRACHIOAIA CENTRU

SOS. PETRACHIOAIA

34

SPORTULUI

SOS. COLENTINA

34

ȘCOALA PETRACHIOAIA

DJ 402

35

CARTIER COLENTINA

SOS. COLENTINA

35

MIHAIEMINESCU

DJ 402

36

RÂUL COLENTINA

SOS. COLENTINA

36

ȘCOALA VÂNĂTORI

DJ 402

37

CREMENITA (PIAȚA COLENTINA)

SOS. COLENTINA

37

BISERICA VANATORI

DJ 402

38

DOAMNA GHICA

SOS. COLENTINA

38

SATUL CREATA

DJ 402

39

TEIUL DOAMNEI

SOS. COLENTINA

39

PUTNA

DJ 200

40

BUCUR OBOR

SOS. COLENTINA

40

TISMANA

DJ 200

41

GAGU

DJ 200

LINIA R412 MĂINEASCA- BUCUR OBOR

TRASEUL DUS

TRASEUL ÎNTORS

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

ș 1

MĂINEASCA

DJ402

1

BUCUR OBOR

SOS. COLENTINA

2

RODNEI

DJ402

2

ZIDURI MOȘI

SOS. COLENTINA

3

SALA FESTIVITĂȚII

DJ402

3

SUVEICA

SOS. COLENTINA

4

BISERICA MĂINEASCA

DJ402

4

DOAMNA GHICA

SOS. COLENTINA

5

CAMELIEI

DJ402

5

CREMENITA (PIAȚA COLENTINA)

SOS. COLENTINA

6

CENTRU

SOS. PETRACHIOAIA, DJ200A

6

RÂUL COLENTINA

SOS. COLENTINA

7

BRÂNDUȘEI

SOS. PETRACHIOAIA, DJ200A

7

CARTIER COLENTINA

SOS. COLENTINA

8

ȘCOLII

STR. D.G. RADU

8

SPORTULUI

SOS.COLENTINA

9

D.G. RADU

STR. D.G. RADU

9

CORNISOR

BD. VOLUNTARI

10

SCOLII

STR. D.G. RADU

10

NICOLAE CANEA

BD. VOLUNTARI

11

ANCU MIRON

SOS. PETRACHIOAIA, DJ200A

11

PASAJ COLENTINA

BD. VOLUNTARI

12

SOCULUI

SOS. PETRACHIOAIA, DJ200A

12

AUTOUTILAJ

BD. VOLUNTARI

13

PUȚUL PUSCOI

SOS. PETRACHIOAIA, DJ200A

13

VASILE VASILACHE

BD. VOLUNTARI

14

STUPINA          —\

SOS. PETRACHIOAIA, DJ200A

14

COCORILOR

BD. VOLUNTARI


15

TUFANULUI

SOS. PETRACHIOAIA, DJ200A

15

GHEATA

BD. VOLUNTARI

16

CURBA

SOS. Bucuresti-Urziceni (DN2)

16

DISPENSAR

BD. VOLUNTARI

17

PRIMĂRIA AFUMAȚI

SOS. Bucuresti-Urziceni (DN2)

17

POSTA

BD. VOLUNTARI

BRAZI

SOS. Bucuresti-Urziceni (DN2)

18

MUREȘ

BD. VOLUNTARI

19

SOSEAUA AFUMAȚI

SOS. Bucuresti-Urziceni (DN2)

19

METRO VOLUNTARI

BD. VOLUNTARI

20

DORALY

SOS. Bucuresti-Urziceni (DN2)

20

INSTITUTUL METEOROLOGIC

SOS. Bucuresti-Urziceni (DN2)

21

INSTITUTUL METEOROLOGIC

SOS. Bucuresti-Urziceni (DN2)

21

DORALY

SOS. Bucuresti-Urziceni (DN2)

22

METRO VOLUNTARI

BD. VOLUNTARI

22

SOSEAUA AFUMAȚI

SOS. Bucuresti-Urziceni (DN2)

. 23

ȘIRETULUI

BD. VOLUNTARI

23

BRAZI

SOS. Bucuresti-Urziceni (DN2)

A

POSTA

BD. VOLUNTARI

24

PRIMĂRIA AFUMAȚI

SOS. Bucuresti-Urziceni (DN2)

25

DISPENSAR

BD. VOLUNTARI

25

CURBA

SOS. Bucuresti-Urziceni (DN2)

26

GHEATA

BD. VOLUNTARI

26

TUFANULUI

SOS. PETRACHIOAIA, DJ200A

27

COCORILOR

BD. VOLUNTARI

27

STUPINA

SOS. PETRACHIOAIA, DJ200A

28

NIRO

BD. VOLUNTARI

28

PUȚUL PUSCOI

SOS. PETRACHIOAIA, DJ200A

29

AUTO UTILAJ

BD. VOLUNTARI

29

SOCULUI

SOS. PETRACHIOAIA, DJ200A

30

PASAJ COLENTINA

BD. VOLUNTARI

30

ANCU MIRON

SOS. PETRACHIOAIA, DJ200A

31

NICOLAE CANEA

BD. VOLUNTARI

31

SCOLII

STR. D.G. RADU

32

CORNISOR

BD. VOLUNTARI

32

D.G. RADU

STR. D.G. RADU

33

SPORTULUI

SOS. COLENTINA

33

SCOLII

STR. D.G. RADU

34

CARTIER COLENTINA

SOS. COLENTINA

34

BRÂNDUȘEI

SOS. PETRACHIOAIA, DJ200A

35

RÂUL COLENTINA

SOS. COLENTINA

35

CENTRU

SOS. PETRACHIOAIA, DJ200A

36

CREMENITA (PIAȚA COLENTINA)

SOS. COLENTINA

36

CAMELIEI

DJ402

37

DOAMNA GHICA

SOS. COLENTINA

37

BISERICA MĂINEASCA

DJ402

38

TEIUL DOAMNEI

SOS. COLENTINA

38

RODNEI

DJ402

39

BUCUR OBOR

SOS. COLENTINA

39

MĂINEASCA

DJ402___ _____


LINIA R413 BUCUR OBOR - SINDRILITA

TRASEUL DUS

TRASEUL ÎNTORS

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

1

BUCUR OBOR

SOS. COLENTINA

1

SINDRILITA

SAT. SINDRILITA

2

ZIDURI MOȘI

SOS. COLENTINA

2

INTRARE SINDRILITA

SAT. SINDRILITA

3

SUVEICA

SOS. COLENTINA

3

LA CIREȘI

SOS. AFUMAȚI

4

DOAMNA GHICA

SOS. COLENTINA

4

BATAL

SOS. AFUMAȚI

5

CREMENITA (PIAȚA COLENTINAj

SOS. COLENTINA

5

CIMITIR

SOS. AFUMAȚI

6

RÂUL COLENTINA

SOS. COLENTINA

6

FRASINULUI

SOS. AFUMAȚI

7

CARTIER COLENTINA

SOS. COLENTINA

7

ȘCOALA GENERALA

SOS. AFUMAȚI

8

SPORTULUI

SOS. COLENTINA

8

BISERICA NOUA

SOS. AFUMAȚI

9

CORNISOR

SOS. COLENTINA

9

CURBA

SOS. AFUMAȚI

10

NICOLAE CANEA

SOS. COLENTINA

10

PRIMĂRIA AFUMAȚI

D.C.ll

11

PASAJ COLENTINA

SOS. COLENTINA

11

BRAZI

D.C.ll

12

AUTOUTILAJ

BD. VOLUNTARI

12

SOSEAUA AFUMAȚI

SOS. AFUMAȚI

13

VASILE VASILACHE

BD. VOLUNTARI

13

DORALY

SOS. AFUMAȚI

14

COCORILOR

BD. VOLUNTARI

14

INSTITUTUL METEOROLOGIC

BD. VOLUNTARI

15

GHEATA

BD.VOLUNTARI

15

METRO VOLUNTARI

BD. VOLUNTARI

16

DISPENSAR

BD. VOLUNTARI

16

ȘIRETULUI

BD. VOLUNTARI

17

POSTA

BD. VOLUNTARI

17

POSTA

BD.VOLUNTARI

18

MUREȘ

BD.VOLUNTARI

18

DISPENSAR

BD. VOLUNTARI

19

METRO VOLUNTARI

BD.VOLUNTARI

19

GHEATA

BD. VOLUNTARI

20

INSTITUTUL METEOROLOGIC

BD. VOLUNTARI

20

COCORILOR

BD. VOLUNTARI

21

DORALY

SOS. AFUMAȚI

21

NIRO

BD. VOLUNTARI

22

SOSEAUA AFUMAȚI

SOS. AFUMAȚI

22

AUTOUTILAJ

BD. VOLUNTARI

23

BRAZI

D.C.ll

23

PASAJ COLENTINA

SOS. COLENTINA

24

PRIMĂRIA AFUMAȚI

D.C.ll

24

NICOLAE CANEA

SOS. COLENTINA

25

CURBA

SOS. AFUMAȚI

25

CORNISOR

SOS. COLENTINA

26

BISERICA NOUA

SOS. AFUMAU

26

SPORTULUI

SOS. COLENTINA

27

ȘCOALA GENERALA.

SOS. AFUMAȚI

27

CARTIER COLENTINA

SOS. COLENTINA

28

FRASINULUI

SOS. AFUMAȚI

28

RÂUL COLENTINA

SOS. COLENTINA

29

CIMITIR

SOS. AFUMAȚI ----- —E _--

29

CREMENITAjPIATA COLENTINA)

SOS. COLENTINA
30

BATAL

SOS. AFUMAȚI

30

DOAMNA GHICA

SOS. COLENTINA

31

LA CIREȘI

SOS. AFUMAȚI

31

TEIUL DOAMNEI

SOS. COLENTINA

32

INTRARE SINDRILITA

SAT. SINDRILITA

32

BUCUR OBOR

SOS. COLENTINA

33

SINDRILITA

SAT. SINDRILITA


LINIA R416 - STR. GĂRII PANTELIMON - METROU PIPERA

TRASEUL DUS

TRASEUL ÎNTORS

^NJR.

ORT.

STAȚIA

ARTERA

NR.

CRT.

STAȚIA

ARTERA

1

STRADA GĂRII PANTELIMON

STR. POMPILIU STEFU

1

METROU PIPERA

BD. DIMTTRIE POMPEIU

2

POMPILIU STEFU

STR. POMPILIU STEFU

2

PLATFORMA PIPERA

BD. DIMITRIE POMPEIU

3

CONSTANTIN DAVID

BD. NICOLAE BALCESCU

3

BARBU VACARESCU

SOS. PIPERA

4

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 2

BD. NICOLAE BALCESCU

4

MARIN DRACEA

SOS. PIPERA

5

STRADA BURGHIULUI

STR. BURGHIULUI

5

PIPERA

SOS. PIPERA

6

PRIMĂRIA VOLUNTARI

STR. BUZIAS

6

PASAI CFR CONSTANTA

BD. PIPERA

7

GHEATA

BD. VOLUNTARI

7

FERMA ROȘIA

BD. PIPERA

8

COCORILOR

BD. VOLUNTARI

8

SOSEAUA BUCUREȘTI NORD

BD. PIPERA

9

NIRO

BD. VOLUNTARI

9

TOMA CARAGIU

STR. EMIL RACOVITA

10

AUTOUTILAJ

BD. VOLUNTARI

10

EMIL GARLEANU - BISERICA

STR. EMIL RACOVITA

11

ARDEALULUI

STR. ARDEALULUI

11

CARTIER AZUR 2

STR. EMIL RACOVITA

12

POPASULUI

BD. EROILOR

12

CARTIER AZUR 1 - MEGA IMAGE

STR. EMIL RACOVITA

13

AVRAM IANCU

BD. EROILOR

13

DOMUS STIL

STR. POPASULUI

14

ECATERINA TEODOROIU

BD. EROILOR

14

CITYLIGHTS

STR. POPASULUI

15

ARIES

DRUMUL BECHEANULUI

15

CRAIOVEI

STR. MATEI MILLO

16

DRUMUL BECHEANULUI

STR. GEORGE ENESCU

16

ANSAMBLUL AVAGARDE FOREST III

STR. MATEI MILLO

17

ANSAMBLUL AVAGARDE FOREST III

STR. MATEI MILLO

17

DRUMUL BECHEANULUI

STR. GEORGE ENESCU

18

CRAIOVEI

STR. MATEI MILLO

18

ARIES

STR. ARIES

19

CITYLIGHTS

STR. POPASULUI

19

ECATERINA TEODOROIU

BD, EROILOR

20

DOMUS STIL

STR. POPASULUI

20

AVRAM IANCU

BD. EROILOR

21

CARTIER AZUR 1 -MEGA IMAGE

STR. EMIL RACOVITA

21

POPASULUI

STR. ARDEALULUI22

CARTIER AZUR 2

STR. EMIL RACOVITA

22

ARDEALULUI

STR. ARDEALULUI

23

EMIL GARLEANU - BISERICA

STR. EMIL RACOVITA

23

SIHLEA

STR. AFUMAȚI

24

TOMA CARAGIU

STR. EMIL RACOVITA

24

AUTOUTILAJ

BD. VOLUNTARI

25

SOSEAUA BUCUREȘTI NORD

SOS. BUCUREȘTI NORD

25

VASILE VASILACHE

BD. VOLUNTARI

26

SOSEAUA PETRICANI

BD. DIMITRIE POMPEIU

26

COCORILOR

BD. VOLUNTARI

27

ROCIN

BD. DIMITRIE POMPEIU

27

GHEATA

BD. VOLUNTARI

28

METROU PIPERA

BD. DIMITRIE POMPEIU

28

PRIMĂRIA VOLUNTARI

STR. ECATERINA TEODOROIU

29

BUZIAS

BD. NICOLAE BALCESCU

30

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 2

BD. NICOLAE BALCESCU

31

CONSTANTIN DAVID

BD. NICOLAE BALCESCU

32

POMPILIU STEFU

STR. POMPILIU STEFU

33

STRADA GĂRII PANTELIMON ______

STR. POMPILIU STEFU


LINIA R417 COZIENI - BUCUR OBOR

TRASEUL ÎNTORS

TRASEUL DUS

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

1

BUCUR OBOR

SOS. COLENTINA

1

COZIENI-DJIOO

DJ301B

2

ZIDURI MOȘI

SOS. COLENTINA

2

GANEASA

DJ300

3

SUVEICA

SOS. COLENTINA

3

PESCĂRIEI

DJ300

4

DOAMNA GHICA

SOS. COLENTINA

4

GANEASA - DJ300

DJ300

5

CREMENITA (PIAȚA COLENTINA!

SOS. COLENTINA

5

MOARA DOMNEASCA - CENTRU

DC27

6

RÂUL COLENTINA

SOS. COLENTINA

6

DORALY

SOS. Bucuresti-Urziceni (DN2)

7

CARTIER COLENTINA

SOS. COLENTINA

7

INSTITUTUL METEOROLOGIC

SOS. Bucuresti-Urziceni (DN2)

8

SPORTULUI

SOS. COLENTINA

8

METRO VOLUNTARI

BD. VOLUNTARI

9

CORNISOR

SOS. COLENTINA

9

ȘIRETULUI

BD. VOLUNTARI

10

NICOLAE CANEA

SOS. COLENTINA

10

POSTA

BD. VOLUNTARI

11

PASAJ COLENTINA

SOS. COLENTINA

11

DISPENSAR

BD. VOLUNTARI

12

AUTOUTILAJ

BD.VOLUNTARI

12

GHEATA

BD. VOLUNTARI

13

VASILE VASILACHE

BD.VOLUNTARI

13

COCORILOR

BD. VOLUNTARI

14

COCORILOR

BD. VOLUNTARI

14

NIRO

BD. VOLUNTARI

15

GHEATA

BD.VOLUNTARI

15

AUTOUTILAJ

BD. VOLUNTARI
16

DISPENSAR

BD. VOLUNTARI

16

PASAJ COLENTINA

BD. VOLUNTARI

17

POSTA

BD. VOLUNTARI

17

NICOLAE CANEA

BD. VOLUNTARI

MUREȘ

BD. VOLUNTARI

18

CORNISOR

BD. VOLUNTARI

IT'

METRO VOLUNTARI

BD. VOLUNTARI

19

SPORTULUI

BD. VOLUNTARI

20

INSTITUTUL METEOROLOGIC

SOS. Bucuresti-Urziceni (DN2)

20

CARTIER COLENTINA

SOS. COLENTINA

21

MOARA DOMNEASCA

DC27

21

RÂUL COLENTINA

SOS. COLENTINA

22

MOARA DOMNEASCA - CENTRU

DJ300

22

CREMENITA (PIAȚA COLENTINA)

SOS. COLENTINA

23

GANEASA - DJ300

DJ300

23

DOAMNA GHICA

SOS. COLENTINA

”*24

PESCĂRIEI

DJ300

24

TEIUL DOAMNEI

SOS. COLENTINA

25

GANEASA

DJ300

25

BUCUR OBOR

SOS. COLENTINA

_ 26

COZIENI

DJ301B _
LINIA R440 - PIAȚA SUDULUI - LEORDENI

TRASEUL DUS

TRASEUL ÎNTORS

NR.

CRT.

STAȚIA

ARTERA

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

1

PIAȚA SUDULUI

SOS. OLTENIȚEI

1

LEORDENI

SOS. CENTURA

2

LUNCA BARZESTI

SOS. OLTENIȚEI

2

C. F. R. CENTURA

SOS. CENTURA

3

STADION

SOS. OLTENIȚEI

3

FORTULUI

STR. LEORDENI

4

SOSEAUA VITAN BARZESTI

SOS. OLTENIȚEI

4

DOMNITA BALASA

STR. LEORDENI

5

GRIGORE MARIN

SOS. OLTENIȚEI

5

POSADA

STR. LEORDENI

6

INSTITUTUL SF. MARIA

SOS. OLTENIȚEI

6

TABEREI

STR. LEORDENI

7

PRESTIGE

SOS. OLTENIȚEI

7

GHEORGHE COSTA-FORU

STR. LEORDENI

8

PÂRÂUL RECE

SOS. OLTENIȚEI

8

LICEUL TEORETIC RADU POPESCU

STR. LEORDENI

9

CAZANESTI

SOS. OLTENIȚEI

9

PRIMĂRIA POPESTI-LEORDENI

STR. LEORDENI

10

PRIMĂRIA POPESTI-LEORDENI

SOS. OLTENIȚEI

10

CAZANESTI

SOS. OLTENIȚEI

11

LICEUL TEORETIC RADU POPESCU

STR. LEORDENI

11

PÂRÂUL RECE

SOS. OLTENIȚEI

12

GHEORGHE COSTA-FORU

STR. LEORDENI

12

PRESTIGE

SOS. OLTENIȚEI

13

TABEREI

STR. LEORDENI

13

INSTITUTUL SF. MARIA

SOS. OLTENIȚEI

14

POSADA

STR. LEORDENI

14

ROMPRIM

SOS. OLTENIȚEI

15

DOMNITA BALASA

STR. LEORDENI

15

SOSEAUA VITAN BARZESTI

SOS. OLTENIȚEI

16

FORTULUI

STR. LEORDENI

16

STADION

SOS. OLTENIȚEI


17

C.F.R. CENTURA

STR.LEORDENI

17

LUNCA BARZESTI

SOS. OLTENIȚEI

18

LEORDENI

SOS. CENTURA

18

PIAȚA SUDULUI

SOS. OLTENIȚEI

19

PIAȚA SUDULUI

SOS. OLTENIȚEILINIA R449 - BALOTEȘTI - SPITAL SRI - METROU PIPERA - începând cu 01.05.2020

TRASEUL ÎNTORS

TRASEUL DUS

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

NR.

CRT.

STAȚIA

ARTERA

1

METROU PIPERA

BD. DIMITRIE POMPEI

1

DUMBRĂVENI - SPITAL SRI

DC 6

2

PLATFORMA PIPERA

BD. DIMITRIE POMPEI

2

STR.CANTONULUI

DC 6

3

BARBU VACARESCU

SOS. PIPERA

3

RÂULUI

DC 6

4

MARIN DRACEA

SOS. PIPERA

4

LILIACULUI

DC 6

5

PIPERA

SOS. PIPERA

5

PRIVIGHETORILOR

DC 6

6

PASAJ CFR CONSTANTA

BD. PIPERA

6

CANTON II

DC 6

7

FERMA ROȘIA

BD. PIPERA

7

CANTON I.C. BRATIANU

DC 6

8

SOSEAUA BUCUREȘTI NORD

BD. PIPERA

8

ANSAMBLUL REZIDENȚIAL TERRA

DJ 200B

9

DRUMUL POTCOAVEI

BD. PIPERA

9

STR. BISERICII

DJ 200B

10

DRUMUL BISERICII

BD. PIPERA

10

STR. SCOLII

DJ 200B

11

BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI

BD. PIPERA

11

ANSAMBLUL REZIDENȚIAL MYRA

DJ 200B

12

FRASARI

BD. PIPERA

12

ANSAMBLUL REZIDENȚIAL EDA

DJ 200B

13

PASARELA

BD. PIPERA

13

ANTENEI

DJ 200B

14

EROU IANCU NICOLAE

BD. PIPERA

14

BALOTEȘTI - DJ200B

DJ 200 B

15

VASILE ALECSANDRI

BD. PIPERA

15

LINISTEI

DN1

16

IANCU DE HUNEDOARA 1

BD. PIPERA

16

PRIMĂRIA BALOTEȘTI

DN1

17

LIZIERA RESIDENCES

BD. PIPERA

17

FERMEI

DN1

18

ȘCOALA AMERICANA

BD. PIPERA

18

CRÂNGULUI

DN1

19

SENS GIRATORIU

DJ 200B

19

STATIA DE AMBULANTA

DN1

20

CÂMPULUI

DJ 200B

20

POLITIA BALOTEȘTI

DJ 101

21

MARASESTI

DJ 200B

21

AUTOCONF TEXTILE

DJ 101

22

PRIMĂRIA TUNARI

DJ 200B

22

ȚARINA VECHE

DJ 101

23

| ȘCOALA

DJ 200B

23

FERMA

DJ 101
24

BALTA PASAREA

DJ 200B

24

FILATURA

DJ 101

25

VASILE LUPU

DJ 200B

25

STUPINEI

DJ 101

26

CENTRUL DE EVENIMENTE

DJ 200B

26

ȘCOALA NR.2

DJ 101

27

PEPINIERA

DJ 200B

27

LUNII

DJ 101

2B,

INTRAREA DIMIENI

DJ 200B

28

UNITATII

DJ 101

29

AFTER SCHOOL

DJ 200B

29

BAVARIA

DJ200B

30

IEȘIRE DIMIENI

DJ 200B

30

ZINCHERIA

DJ200B

31

STR. VISELOR

DJ200B

31

STR. VISELOR

DJ200B

32

ZINCHERIA

DJ200B

32

INTRARE DIMIENI

DJ 200B

i ț?

BAVARIA

DJ200B

33

AFTER SCHOOL

DJ 200B

34

UNITATII

DJ 101

34

IEȘIRE DIMIENI

DJ 200B

35

LUNII

DJ 101

35

PEPINIERA

DJ 200B

36

ȘCOALA NR 2

DJ 101

36

CENTRUL DE EVENIMENTE

DJ 200B

37

STUPINEI

DJ 101

37

VASILE LUPU

DJ 200B

38

FILATURA

DJ 101

38

BALTA PASAREA

DJ 200B

39

FERMA

DJ 101

39

ȘCOALA

DJ 200B

40

ȚARINA VECHE

DJ 101

40

PRIMĂRIA TUNARI

DJ 200B

41

AUTOCONF TEXTILE

DJ 101

41

MARASESTI

DJ 200B

42

POLITIA BALOTESTI

DJ 101

42

CÂMPULUI

DJ 200B

43

UNIRII

DN1

43

SENS GIRATORIU

DJ 200B

44

STATIA DE AMBULANTA

DN1

44

ȘCOALA AMERICANA

BD. PIPERA

45

CRÂNGULUI

DN1

45

LIZIERA RESIDENCES

BD. PIPERA

46

FERMEI

DN1

46

IANCU DE HUNEDOARA 1

BD. PIPERA

47

PRIMĂRIA BALOTESTI

DN1

47

VASILE ALECSANDRI

BD. PIPERA

.48

LINISTEI

DN1

48

EROU IANCU NICOLAE

BD. PIPERA

49

BALOTESTI - DJ200B

DJ 200B

49

PASARELA

BD. PIPERA

50

ANTENEI

DJ 200B

50

FRASARI

BD. PIPERA

51

ANSAMBLUL REZIDENȚIAL EDA

DJ 200B

51

BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI

BD. PIPERA

52

ANSAMBLUL REZIDENȚIAL MYRA

DJ 200B

52

DRUMUL BISERICII

BD. PIPERA

53

STR. SCOLII

r DJ 200B

53

DRUMUL POTCOAVEI

BD. PIPERA

54

STR. BISERICII

DJ 200B

54

SOSEAUA BUCUREȘTI NORD

BD. PIPERA

55

ANSAMBLUL REZIDENȚIAL TERRA

DJ 200B

55

SOSEAUA BUCUREȘTI NORD

SOS. BUCUREȘTI NORD

56

CANTON I.C. BRATIANU

DC 6

56

SOSEAUA PETRICANI

BD. DIMITRIE POMPEI

57

CANTON II

DC 6

57

ROCIN

BD. DIMITRIE POMPEI


58

PRIVIGHETORILOR

DC 6

58

METROU PIPERA

BD. DIMITRIE POMPEI

59

LILIACULUI

DC 6

60

RÂULUI

DC 6

61

STR. CANTONULUI

DC 6

62

DUMBRĂVENI - SPITAL SRI

DC 6LINIA R450 - METROU PIPERA - COMPLEX COMERCIAL BĂNEASA

TRASEUL DUS

TRASEUL ÎNTORS

NR. CRT

STAȚIA

ARTERA

NR. CRT

STAȚIA

ARTERA

1

METROU PIPERA

BD. DIMITRIE POMPEIU

1

COMPLEX COMERCIAL BANEASA

ALEI PARCARE COMPLEX COMERCIAL

2

PLATFORMA PIPERA

BD. DIMITRIE POMPEIU

2

RADU VLADESCU

STR. VIOREL CIUREA

3

BARBU VACARESCU

SOS. PIPERA

3

AMBASADA S.U.A.

BD. DOCTOR LIVIU LIBRESCU

4

MARIN DRACEA

SOS. PIPERA

4

ACADEMIA DE POLITIE

BD. ALEXANDRU NASTA

5

PIPERA

SOS. PIPERA

5

RESTAURANT BANEASA

AL. PRIVIGHETORILOR

6

PASAJ CFR CONSTANTA

BD. PIPERA

6

GRADINA ZOOLOGICA

AL. PRIVIGHETORILOR

7

FERMA ROȘIA

BD. PIPERA

7

DIMITRIE CANTEMIR

STR. EROU IANCU NICOLAE

8

SOSEAUA BUCUREȘTI NORD

BD. PIPERA

8

GALERIILE COMERCIALE (JOLIE VILLE)

STR. EROU IANCU NICOLAE

9

DRUMUL POTCOAVEI

BD. PIPERA

9

LICEUL MARK TWAIN

STR. EROU IANCU NICOLAE

10

DRUMUL BISERICII

BD. PIPERA

10

PANSELELOR

STR. EROU IANCU NICOLAE

11

BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI

BD. PIPERA

11

IANCU DE HUNEDOARA 2

STR. EROU IANCU NICOLAE

12

FRASARI

BD. PIPERA

12

EROU IANCU NICOLAE

STR. EROU IANCU NICOLAE

13

PASARELA

BD. PIPERA

13

PASARELA

BD. PIPERA

14

EROU IANCU NICOLAE

STR. EROU IANCU NICOLAE

14

FRASARI

BD. PIPERA

15

IANCU DE HUNEDOARA 2

STR. EROU IANCU NICOLAE

15

BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI

BD. PIPERA

16

PANSELELOR

STR. EROU IANCU NICOLAE

16

DRUMUL BISERICII

BD. PIPERA

17

LICEUL MARK TWAIN

STR. EROU IANCU NICOLAE

17

DRUMUL POTCOAVEI

BD. PIPERA

18

GALERIILE COMERCIALE (JOLIE VILLE)

STR. EROU IANCU NICOLAE

18

SOSEAUA BUCUREȘTI NORD

BD. PIPERA

19

DIMITRIE CANTEMIR

STR. EROU IANCU NICOLAE

19

SOSEAUA BUCUREȘTI NORD

SOS. BUCUREȘTI NORD20

GRADINA ZOOLOGICA

STR. EROU IANCU NICOLAE

20

SOSEAUA PETRICANI

BD. DIMITRIE POMPEI

21

RESTAURANT BANEASA

AL. PRIVIGHETORILOR

21

ROCIN

BD. DIMITRIE POMPEI

22

PADUREA BANEASA

AL. PRIVIGHETORILOR

22

METROU PIPERA

BD. DIMITRIE POMPEI

23

ACADEMIA DE POLITIE

BD. ALEXANDRU NASTA

24

AMBASADA S.U.A.

BD. DOCTOR LIVIU LIBRESCU

2^r

RADU VLADESCU

STR. VIOREL CIUREA

24

COMPLEX COMERCIAL BANEASA

ALEI PARCARE COMPLEX COMERCIAL


LINIA R451 - REPUBLICA - TANGANU

/■-2, //_______________________________________________

TRAI--

TRASEUL DUS

TRASEUL ÎNTORS

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

NR.

CRT.

STAȚIA

ARTERA

1

REPUBLICA

BD. BASARABIA

1

TANGANU - GARA

STRADA CĂMINULUI

2

SOSEAUA DUDESTI-PANTELIMON

SOS. GĂRII CATELU

2

FERDINAND

STRADA CĂMINULUI

3

GRANITUL

SOS. PANTELIMON

3

1 DECEMBRIE 1918

STRADA CĂMINULUI

4

SOSEAUA GĂRII CATELU

SOS. PANTELIMON

4

GRĂDINIȚĂ

DJ 301

5

BD. BIRUINȚEI

DN3

5

BISERICA

DJ 301

6

BISERICA SF. NICOLAE

DN3

6

ȘCOALA

DJ 301

7

SOS. CERNICA 1

DN3

7

TRAIAN

DJ301

8

RĂSCOALEI

DN3

8

TUDOR ARGHEZI

DJ 301

9

STRADA SFANȚUL CALINIC

DN3

9

INSTITUTUL TEOLOGIC

DJ 301

10

CÂMPULUI

DN3

10

AVENTURA PARC

DJ 301

11

SOS. CERNICA 2

DJ301

11

GABRIELA GEGOLEA

DJ 301

12

ȘTRANDULUI

DJ 301

12

MANASTIREA CERNICA

DJ 301

13

POET GEORGE TARNEA 2

DJ 301

13

POET GEORGE TARNEA 2

DJ 301

14

MANASTIREA CERNICA

DJ 301

14

ȘTRANDULUI

DJ 301

15

GABRIELA GEGOLEA

DJ301

15

SOS. CERNICA 2

DJ 301

16

AVENTURA PARC

DJ 301

16

CÂMPULUI

DN3

17

INSTITUTUL TEOLOGIC

DJ 301

17

STRADA SFANȚUL CALINIC

DN3

18

TUDOR ARGHEZI

DJ301

18

RĂSCOALEI

DN3

19

TRAIAN

DJ 301

19

SOS. CERNICA 1

DN3

20

ȘCOALA

DJ 301

20

BISERICA SFANȚUL NICOLAE

DN3


21

BISERICA

DJ 301

21

BD. BIRUINȚEI

DN3

22

GRĂDINIȚĂ

DJ 301

22

SOSEAUA GĂRII CATELU

SOS. PANTELIMON

23

1 DECEMBRIE 1918

STRADA CĂMINULUI

23

GRANITUL

SOS. PANTELIMON

24

FERDINAND

STRADA CĂMINULUI

24

REPUBLICA

BD. BASARABIA

25

TANGANU - GARA

STRADA CĂMINULUI

LINIA R459 - BALOTEȘTI - SPITAL SRI - METROU PIPERA - până în data de 30.04.2020

TRASEUL ÎNTORS

TRASEUL DUS

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

NR.

CRT.

STAȚIA

ARTERA

1

METROU PIPERA

BD. DIMITRIE POMPEI

1

DUMBRĂVENI - SPITAL SRI

DC 6

2

PLATFORMA PIPERA

BD. DIMITRIE POMPEI

2

STR. CANTONULUI

DC 6

3

BARBU VACARESCU

SOS. PIPERA

3

RÂULUI

DC 6

4

MARIN DRACEA

SOS. PIPERA

4

LILIACULUI

DC 6

5

PIPERA

SOS. PIPERA

5

PRIVIGHETORILOR

DC 6

6

PASAJ CFR CONSTANTA

BD. PIPERA

6

CANTON II

DC 6

7

FERMA ROȘIA

BD. PIPERA

7

CANTON I.C. BRATIANU

DC 6

8

SOSEAUA BUCUREȘTI NORD

BD. PIPERA

8

ANSAMBLUL REZIDENȚIAL TERRA

DJ 200B

9

DRUMUL POTCOAVEI

BD. PIPERA

9

STR. BISERICII

DJ 200B

10

DRUMUL BISERICII

BD. PIPERA

10

STR. SCOLII

DJ 200B

11

BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI

BD. PIPERA

11

ANSAMBLUL REZIDENȚIAL MYRA

DJ 200B

12

FRASARI

BD. PIPERA

12

ANSAMBLUL REZIDENȚIAL EDA

DJ 200B

13

PASARELA

BD. PIPERA

13

ANTENEI

DJ 200B

14

EROU IANCU NICOLAE

BD. PIPERA

14

BALOTEȘTI - DJ200B

DJ 200B

15

VASILE ALECSANDRI

BD. PIPERA

15

LINISTEI

DN1

16

IANCU DE HUNEDOARA 1

BD. PIPERA

16

PRIMĂRIA BALOTEȘTI

DN1

__

LIZIERA RESIDENCES

BD. PIPERA

17

FERMEI

DN1

școala Americana

BD. PIPERA

18

CRÂNGULUI

DN1

52

ANSAMBLUL REZIDENȚIAL MYRA

DJ 200B

52

DRUMUL BISERICII

BD. PIPERA

53

STR. SCOLII

DJ 200B

53

DRUMUL POTCOAVEI

BD. PIPERA

54

STR. BISERICII

DJ 200B

54

SOSEAUA BUCUREȘTI NORD

BD. PIPERA

55

ANSAMBLUL REZIDENȚIAL TERRA

DJ 200B

55

SOSEAUA BUCUREȘTI NORD

SOS.

BUCUREȘTI

NORD

56

CANTON I.C. BRATIANU

DC 6

56

SOSEAUA PETRICANI

BD.

DIMITRIE

POMPEI

57

CANTON II

DC 6

57

ROCIN

BD.

DIMITRIE

POMPEI

58

PRIVIGHETORILOR

DC 6

58

METROU PIPERA

BD.

DIMITRIE

POMPEI

59

LILIACULUI

DC 6

60

RÂULUI

DC 6

61

STR. CANTONULUI

DC 6

62

DUMBRĂVENI - SPITAL SRI

DC 6

LINIA R459 - PASAJ CFR TUNARI - METROU PIPERA - începând cu 01.05.2020

TRASEUL ÎNTORS

TRASEUL DUS

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

1

METROU PIPERA

BD. DIMITRIE POMPEI

1

PASAJ CFR TUNARI

BRETEA SOS. PIPERA

TUNARI

2

PLATFORMA PIPERA

BD. DIMITRIE POMPEI

2

ȘCOALA AMERICANA

BD. PIPERA

3

BARBU VACARESCU

SOS. PIPERA

3

LIZIERA RESIDENCES

BD. PIPERA

4

MARIN DRACEA

SOS. PIPERA

4

IANCU DE HUNEDOARA 1

BD. PIPERA

5

PIPERA

SOS. PIPERA

5

VASILE ALECSANDRI

BD. PIPERA

6

PASAJ CFR CONSTANTA

BD. PIPERA

6

EROU IANCU NICOLAE

BD. PIPERA

7

FERMA ROȘIA

BD. PIPERA

7

PASARELA

BD. PIPERA

8

SOSEAUA BUCUREȘTI NORD

BD. PIPERA

8

FRASARI

BD. PIPERA

9

DRUMUL POTCOAVEI

BD. PIPERA

9

BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI

BD. PIPERA

10

DRUMUL BISERICII

BD. PIPERA

10

DRUMUL BISERICII

BD. PIPERA

11

BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI

BD. PIPERA

11

DRUMUL POTCOAVEI

BD. PIPERA

12

FRASARI

BD. PIPERA

12

SOSEAUA BUCUREȘTI NORD

BD. PIPERA

13

PASARELA

BD. PIPERA

13

SOSEAUA BUCUREȘTI NORD

SOS. BUCUREȘTI NORD

14

EROU IANCU NICOLAE

BD. PIPERA

14

SOSEAUA PETRICANI

BD. DIMITRIE POMPEI

15

VASILE ALECSANDRI

BD. PIPERA

15

ROCIN

BD. DIMITRIE POMPEI

16

IANCU DE HUNEDOARA 1

BD. PIPERA

16

METROU PIPERA

BD. DIMITRIE POMPEI

17

LIZIERA RESIDENCES

BD. PIPERA

18

ȘCOALA AMERICANA

BD. PIPERA

ÎS

PASAJ CFR TUNARI

BRETEA SOS. PIPERA

TUNARI

LINIA R460 - POD CFR ȘTEFÂNEȘTI - REPUBLICA

TRASEUL ÎNTORS

TRASEUL DUS

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

NR.

CRT.

STAȚIA

ARTERA

1

REPUBLICA

BD. BASARABIA

1

POD CFR STEFANESTI

BD. EROILOR

2

GRUP INDUSTRIAL TITAN

BD. BASARABIA

2

ICAS

BD. EROILOR

3

BD. 1 DECEMBRIE 1918

BD. BASARABIA

3

DEMOCRAȚIEI

BD. EROILOR

4

SOSEAUA MORARILOR

SOS. MORARILOR

4

REVOLUȚIEI

BD. EROILOR

5

SOSEAUA PANTELIMON

SOS. MORARILOR

5

ASOCIAȚIA DON ORIONE

BD. EROILOR

6

COMPLEX COMERCIAL FUNDENI

SOS. FUNDENI

6

ECATERINA TEODOROIU

BD. EROILOR

7

INTRAREA FUNDENI

SOS. FUNDENI

7

AVRAM IANCU

BD. EROILOR

8

SPICULUI

SOS. FUNDENI

8

POPASULUI

BD. EROILOR

9

FUNDENI

SOS. FUNDENI

9

BARIERA CFR

BD. EROILOR

10

INSTITUTUL ONCOLOGIC

SOS. FUNDENI

10

SLOVEI

SOS. ANDRONACHE

11

SPITALUL FUNDENI

SOS. FUNDENI

11

CORNISOR

SOS. ANDRONACHE

12

ITCANI

SOS. FUNDENI

12

orruz

SOS. ANDRONACHE

13

F. C. JUVENTUS

SOS. FUNDENI

13

CARTIER COLENTINA

SOS. FUNDENI

14

CARTIER COLENTINA

SOS. ANDRONACHE

14

RADOVANU

SOS. FUNDENI

15

orruz

SOS. ANDRONACHE

15

ITCANI

SOS. FUNDENI

16

CORNISOR

SOS. ANDRONACHE

16

SPITALUL FUNDENI

SOS. FUNDENI

17

SLOVEI

SOS. ANDRONACHE

17

INSTITUTUL ONCOLOGIC

SOS. FUNDENI

18

BARIERA CFR

BD. EROILOR

18

FUNDENI

SOS. FUNDENI

19

POPASULUI

BD. EROILOR

19

SPICULUI

SOS. FUNDENI

20

AVRAM IANCU

BD. EROILOR

20

INTRAREA FUNDENI

SOS. FUNDENI

21

ECATERINA TEODOROIU

BD. EROILOR

21

COMPLEX COMERCIAL FUNDENI

SOS. FUNDENI

22

ASOCIAȚIA DON ORIONE

BD. EROILOR

22

SOSEAUA PANTELIMON

SOS. MORARILOR

23

REVOLUȚIEI

BD. EROILOR

23

FACULTATEA DE POMPIERI

SOS. MORARILOR

24

DEMOCRAȚIEI

BD. EROILOR

24

BD. 1 DECEMBRIE 1918

BD. BASARABIA

25

ICAS

BD. EROILOR

25

GRUP INDUSTRIAL TITAN

BD. BASARABIA

26

POD CFR STEFANESTI

BD. EROILOR

26

FAUR

BD. BASARABIA

------------------.____

27

REPUBLICA

BD. BASARABIALINIA R461 - ȘTEFAN CEL MARE STR. GĂRII PANTELIMON

TRASEUL DUS

TRASEUL ÎNTORS

NR. CRT.

STATIA

ARTERA

NR. CRT.

STATIA

ARTERA

__L4-

SOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE

CAL. FLOREASCA

1

STR. GĂRII PANTELIMON

STR. POMPILIU STEFU

2

PERLA

CAL. DOROBANȚI

2

POMPILIU STEFU

STR. POMPILIU STEFU

3

COLEGIUL NATIONAL I.L. CARAGIALE

CAL. DOROBANȚI

3

CONSTANTIN DAVID

BD. NICOLAE BALCESCU

4

PIAȚA DOROBANȚILOR

STR. AV.RADU BELLER

4

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 2

BD. NICOLAE BALCESCU

5

SALA LUCIAN GRIGORESCU

STR. AV.RADU BELLER

5

STRADA BURGHIULUI

STRADA BURGHIULUI

__ &L x

CALEA FLOREASCA

BD. MIRCEA ELIADE

6

PRIMĂRIA VOLUNTARI

STR. BUZIAS

*7>z

GARIBALDI

STR. CEAIKOVSKI

7

GHEATA

BD. VOLUNTARI

8

GIUSEPPE VERDI

STR. BARBU VACARESCU

8

COCORILOR

BD. VOLUNTARI

9

BARBU VACARESCU

SOS. FABRICA DE GLUCOZA

9

GHEORGHE DINCA

STR. GHEORGHE DINCA

10

GEORGE CONSTANTINESCU

SOS. FABRICA DE GLUCOZA

10

PARC TUDOR VLADIMIRESCU

STR. AVRAM IANCU

11

SOS. PETRICANI

SOS. FABRICA DE GLUCOZA

11

STRADA CRAIOVEI NR. 5

STRADA CRAIOVEI NR. 5

12

CITYLIGHT

STR. POPASULUI

12

STRADA CUGETĂRII

DRUMUL BECHEANULUI

13

CRAIOVEI

STR. MATEI MILLO

13

ROZELOR

DRUMUL BECHEANULUI

14

ANSAMBLUL AVAGARDE FOREST III

STR. MATEI MILLO

14

ARIES

DRUMUL BECHEANULUI

15

DRUMUL BECHEANULUI

STR. GEORGE ENESCU

15

DRUMUL BECHEANULUI

STR. GEORGE ENESCU

16

ARIES

STR. ARIES

16

ANSAMBLUL AVAGARDE FOREST III

STR. MATEI MILLO

17

STR. I.L. CARAGIALE

STR. ECATERINA TEODOROIU

17

CRAIOVEI

STR. MATEI MILLO

18

PRIMĂRIA VOLUNTARI

STR. ECATERINA TEODOROIU

18

CITYLIGHT

STR. POPASULUI

19

BUZIAS

BD. NICOLAE BALCESCU

19

SOS. PETRICANI

SOS. FABRICA DE GLUCOZA

20

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 2

BD. NICOLAE BALCESCU

20

GEORGE CONSTANTINESCU

SOS. FABRICA DE GLUCOZA

21

CONSTANTIN DAVID

BD. NICOLAE BALCESCU

21

BARBU VACARESCU

SOS. FABRICA DE GLUCOZA

22

POMPILIU STEFU

STR. POMPILIU STEFU

22

SOSEAUA FABRICA DE GLUCOZA

CAL. FLOREASCA

23

STR. GĂRII PANTELIMON

STR. POMPILIU STEFU

23

ANCUTA BANEASA

CAL. FLOREASCA

24

MIRCEA ELIADE

CAL. FLOREASCA

25

GEORGE CALINESCU

CAL. FLOREASCA

26

PIAȚA FLOREASCA

CAL. FLOREASCA

27

SOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE

J______ CAL. FLOREASCA


•*


LINIA R467 - POD CFR AFUMAȚI - BUCUR OBOR

TRASEUL ÎNTORS

TRASEUL DUS

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

1

BUCUR OBOR

ȘOS. COLENTINA

1

POD CFR AFUMAȚI

BD. VOLUNTARI

2

ZIDURI MOȘI

ȘOS. COLENTINA

2

STR. OLTULUI

BD. VOLUNTARI

3

SUVEICA

ȘOS. COLENTINA

3

METRO VOLUNTARI

BD. VOLUNTARI

4

DOAMNA GHICA

ȘOS. COLENTINA

4

ȘIRETULUI

BD.VOLUNTARI

5

CREMENITAȚPIATA COLENTINA;

ȘOS. COLENTINA

5

POSTA

BD. VOLUNTARI

6

RÂUL COLENTINA

ȘOS. COLENTINA

6

DISPENSAR

BD.VOLUNTARI

7

CARTIER COLENTINA

ȘOS. COLENTINA

7

GHEATA

BD.VOLUNTARI

8

SPORTULUI

ȘOS. COLENTINA

8

COCORILOR

BD.VOLUNTARI

9

CORNISOR

ȘOS. COLENTINA

9

NIRO

r BD.VOLUNTARI

10

NICOLAE CANEA

ȘOS. COLENTINA

10

AUTOUTILAJ

BD.VOLUNTARI

11

PASAJ COLENTINA

ȘOS. COLENTINA

11

PASAJ COLENTINA

SOS. COLENTINA

12

AUTOUTILAJ

BD. VOLUNTARI

12

NICOLAE CANEA

SOS. COLENTINA

13

VASILE VASILACHE

BD. VOLUNTARI

13

CORNISOR

SOS. COLENTINA

14

COCORILOR

BD. VOLUNTARI

14

SPORTULUI

SOS. COLENTINA

15

GHEATĂ

BD. VOLUNTARI

15

CARTIER COLENTINA

SOS. COLENTINA

16

DISPENSAR

BD.VOLUNTARI

16

RÂUL COLENTINA

SOS. COLENTINA

17

POSTA

BD. VOLUNTARI

17

CREMENITA ( PIAȚA COLENTINA)

SOS. COLENTINA

18

MUREȘ

BD. VOLUNTARI

18

DOAMNA GHICA

SOS. COLENTINA

19

METRO VOLUNTARI

BD.VOLUNTARI

19

TEIUL DOAMNEI

SOS. COLENTINA

20

POD CFR AFUMAȚI

BD. VOLUNTARI

20

BUCUR OBOR

SOS. COLENTINA
LINIA R468 - POD CFR STEFANESTI - BUCUR OBOR

TRASEUL ÎNTORS

TRASEUL DUS

NR.

CRT.

STAȚIA

ARTERA

NR.

CRT.

STAȚIA

ARTERA

u

BUCUR OBOR

SOS. COLENTINA

1

POD CFR STEFANESTI

BD. EROILOR

ZIDURI MOȘI

SOS. COLENTINA

2

I.C.A.S.

BD. EROILOR

3

SUVEICA

SOS. COLENTINA

3

DEMOCRAȚIEI

BD. EROILOR

4

DOAMNA GHICA

SOS. COLENTINA

4

REVOLUȚIEI

BD. EROILOR

5

CREMENITA (PIAȚA COLENTINA)

SOS. COLENTINA

5

ASOCIAȚIA DON ORIONE

BD. EROILOR

6

RÂUL COLENTINA

SOS. COLENTINA

6

ECATERINA TEODOROIU

BD. EROILOR

7

CARTIER COLENTINA

SOS. ANDRONACHE

7

AVRAM IANCU

BD. EROILOR

8

orruz

SOS. ANDRONACHE

8

POPASULUI

BD. EROILOR

9

CORNISOR

SOS. ANDRONACHE

9

BARIERA CFR

BD. EROILOR

10

SLOVEI

SOS. ANDRONACHE

10

SLOVEI

SOS. ANDRONACHE

11

BARIERA CFR

BD. EROILOR

11

CORNISOR

SOS. ANDRONACHE

12

POPASULUI

BD. EROILOR

12

orruz

SOS. ANDRONACHE

13

AVRAM IANCU

BD. EROILOR

13

CARTIER COLENTINA

SOS. COLENTINA

14

ECATERINA TEODOROIU

BD. EROILOR

14

RÂUL COLENTINA

SOS. COLENTINA

15

ASOCIAȚIA DON ORIONE

BD. EROILOR

15

CREMENITA (PIAȚA COLENTINAJ

SOS. COLENTINA

16

REVOLUȚIEI

BD. EROILOR

16

DOAMNA GHICA

SOS. COLENTINA

17

DEMOCRAȚIEI

BD. EROILOR

17

TEIUL DOAMNEI

SOS. COLENTINA

18

I.C.A.S.

BD. EROILOR

18

BUCUR OBOR

SOS. COLENTINA

19

POD CFR STEFANESTI

BD. EROILORLINIA R473 - STR. GĂRII PANTELIMON - COMPLEX COMERCIAL BANEASA

TRASEUL DUS

TRASEUL ÎNTORS

NR. CRT

STAȚIA

ARTERA

NR. CRT

STAȚIA

ARTERA

1

STRADA GĂRII PANTELIMON

STR. POMPILIU STEFU

1

COMPLEX COMERCIAL BANEASA

ALEI COMPLEX COMERCIAL BANEASA

2

POMPILIU STEFU

STR. POMPILIU STEFU

2

RADU VLADESCU

STR. VIOREL CIUREA

3

CONSTANTIN DAVID

BD. NICOLAE BALCESCU

3

AMBASADA SUA

BD. DOCTOR LIVIU LIBRESCU

4

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.2

BD. NICOLAE BALCESCU

4

ACADEMIA DE POLITIE

BD. ALEXANDRU NASTA

5

STRADA BURGHIULUI

STR. BURGHIULUI

5

PADUREA BANEASA

AL. PRIVIGHETORILOR

6

PRIMĂRIA VOLUNTARI

STR. BUZIAS

6

RESTAURANT BANEASA

AL. PRIVIGHETORILOR

7

GHEATA

BD. VOLUNTARI

7

GRADINA ZOOLOGICA

STR. EROU IANCU NICOLAE

8

COCORILOR

BD. VOLUNTARI

8

DIMITRIE CANTEMIR

STR. EROU IANCU NICOLAE

9

GHEORGHE DINCA

STR. GHEORGHE DINCA

9

GALERIILE COMERCIALE (JOLIE VILLE)

STR. EROU IANCU NICOLAE

10

PARC TUDOR VLADIMIRESCU

STR. GHEORGHE DINCA

10

LICEUL MARK TWAIN

STR. EROU IANCU NICOLAE

11

STRADA CRAIOVEI NR.5

STR. CRAIOVEI

11

PANSELELOR

STR. EROU IANCU NICOLAE

12

STRADA CUGETĂRII

DRUMUL BECHEANULUI

12

IANCU DE HUNEDOARA 2

STR. EROU IANCU NICOLAE

13

ROZELOR

DRUMUL BECHEANULUI

13

EROU IANCU NICOLAE

STR. EROU IANCU NICOLAE

14

ARIES

DRUMUL BECHEANULUI

14

PASARELA

BD. PIPERA

15

DRUMUL BECHEANULUI

STR. GEORGE ENESCU

15

FRASARI

BD. PIPERA

M'16

ANSAMBLUL AVAGARDE FOREST III

STR. MATEI MILLO

16

BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI

BD. PIPERA

17

CRAIOVEI

STR. MATEI MILLO

17

STR. EROI CHIVU DUMITRU

STR. NITA PINTEA

18

CITYLIGHTS

STR. POPASULUI

18

PARCUL REGINA ANA

STR. EROU NITA PINTEA

19

DOMUS STIL

STR. POPASULUI

19

CARTIER AZUR 1- MEGA IMAGE

STR. POPASULUI

20

CARTIER AZUR 1- MEGA IMAGE

STR. POPASULUI

20

DOMUS STIL

STR. POPASULUI

21

PARCUL REGINA ANA

STR. EROU NITA PINTEA

21

CITYLIGHTS

STR. POPASULUI

22

STR.EROI CHIVU DUMITRU

STR. NITA PINTEA

22

CRAIOVEI

STR. MATEI MILLO

23

BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI

BD. PIPERA

23

ANSAMBLUL AVAGARDE FOREST III

STR. MATEI MILLO

24

FRASARI

BD. PIPERA

24

DRUMUL BECHEANULUI

STR. GEORGE ENESCU

25

PASARELA

BD. PIPERA

25

ARIES

DRUMUL BECHEANULUI

26

EROU IANCU NICOLAE

STR. EROU IANCU NICOLAE

26

STR. I.L. CARAGIALE

STR. ECATERINA TEODOROIU


27

IANCU DE HUNEDOARA 2

STR. EROU IANCU NICOLAE

27

PRIMĂRIA VOLUNTARI

STR. BUZIAS

28

PANSELELOR

STR. EROU IANCU NICOLAE

28

BUZIAS

BD. NICOLAE BALCESCU

29

LICEUL MARK TWAIN

STR. EROU IANCU NICOLAE

29

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.2

BD. NICOLAE BALCESCU

30

GALERIILE COMERCIALE (JOLIE VILLE)

STR. EROU IANCU NICOLAE

30

CONSTANTIN DAVID

BD. NICOLAE BALCESCU

31

DIMITRIE CANTEMIR

STR. EROU IANCU NICOLAE

31

POMPILIU STEFU

STR. POMPILIU STEFU

32

GRADINA ZOOLOGICA

STR. EROU IANCU NICOLAE

32

STRADA GĂRII PANTELIMON

STR. POMPILIU STEFU

33

RESTAURANT BANEASA

AL. PRIVIGHETORILOR

34

PADUREA BANEASA

AL. PRIVIGHETORILOR

35

ACADEMIA DE POLITIE

BD. ALEXANDRU NASTA

36

AMBASADA SUA

BD. DOCTOR UVIU LIBRESCU

37

RADU VLADESCU

STR. VIOREL CIUREA

38

COMPLEX COMERCIAL BANEASA

ALEI COMPLEX COMERCIAL

| BANEASA

TRASEUL DUS

TRASEUL ÎNTORS

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

1

PIAȚA SUDULUI

SOS. OLTENIȚEI

1

AGROPOL

DN4

2

LUNCA BARZESTI

SOS. OLTENIȚEI

2

TABEREI

SOS. OLTENIȚEI

3

STADION

SOS. OLTENIȚEI

3

VISCOFIL

SOS. OLTENIȚEI

4

SOSEAUA VITAN BARZESTI

SOS. OLTENIȚEI

4

FAGULUI

SOS. OLTENIȚEI

5

GRIGORE MARIN

SOS. OLTENIȚEI

5

VIILOR

SOS. OLTENIȚEI

6

INSTITUTUL SF. MARIA

SOS. OLTENIȚEI

6

PRIMĂRIA POPESTI-LEORDENI

SOS. OLTENIȚEI

7

PRESTIGE

SOS. OLTENIȚEI

7

CAZANESTI

SOS. OLTENIȚEI

8

PÂRÂUL RECE

SOS. OLTENIȚEI

8

PÂRÂUL RECE

SOS. OLTENIȚEI

9

CAZAN EȘTI

SOS. OLTENIȚEI

9

PRESTIGE

SOS. OLTENIȚEI

10

PRIMĂRIA POPESTI-LEORDENI

SOS. OLTENIȚEI

10

INSTITUTUL SF. MARIA

SOS. OLTENIȚEI

11

VIILOR

SOS. OLTENIȚEI

11

ROMPRIM

SOS. OLTENIȚEI

12

FAGULUI

SOS. OLTENIȚEI

12

ȘOSEAUA VITAN BARZESTI

SOS. OLTENIȚEI

13

VISCOFIL

SOS. OLTENIȚEI

13

STADION

SOS. OLTENIȚEI

14

TABEREI

SOS. OLTENIȚEI

14

LUNCA BARZESTI

SOS. OLTENIȚEI

15

AGROPOL

DN4

15

PIAȚA SUDULUI

SOS. OLTENIȚEI

16

PIAȚA SUDULUI

SOS. OLTENIȚEI

TRASEUL DUS

TRASEUL ÎNTORS

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

NR. CRT.

STAȚIA

ARTERA

1

POPESTI-VEST

DRUMUL FERMEI

1

ȘCOALA GIMNAZIALA IOAN BADESCU

STR. EROU ALEXANDRU GARIAN

2

DRUMUL FERMEI 95

DRUMUL FERMEI

2

CAZANESTI

SOS. OLTENIȚEI

3

SOLSTIȚIULUI

DRUMUL FERMEI

3

PÂRÂUL RECE

DRUMUL FERMEI

4

SFANTA AGNES

DRUMUL FERMEI

4

SFANTA AGNES

DRUMUL FERMEI

5

PÂRÂUL RECE

SOS. OLTENIȚEI

5

SOLSTIȚIULUI

DRUMUL FERMEI

6

CAZANESTI

SOS. OLTENIȚEI

6

DRUMUL FERMEI 95

DRUMUL FERMEI

7

PRIMĂRIA POPESTI-LEORDENI

SOS. OLTENIȚEI

7

POPESTI-VEST

DRUMUL FERMEI

8

ȘCOALA GIMNAZIALA IOAN BADESCU.

._SIR, EROU ALEXANDRU GARIAN

Anexa 2 la Act Adițional nr.4

ANEXA 14

Estimarea anuală a compensației

Concept

Contract

Anul

18 .05

31.12.2019

2020

01.01 -16.05.2021

(Km) Nr total de Km efectuați

Autobuz

2.302.381,7

8.359.516,5

3.311.960,0

(c unitar) Cost unitar per kilometru (LEI FĂRĂ TVA)

Autobuz

7,75

7,75

7,75

(I) Cost Total (Veh*Km efectuați x c unitar pe Km)

Autobuz

17.843.458,3

64.786.252,9

25.667.690,0

(II) (Pr) Profit rezonabil (%)

3,57

3,57

3,57

(Pr) Profit rezonabil (LEI FĂRĂ TVA)

637.011,5

2.312.869,2

916.336,5

(III) Venituri - Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează OSP

0

0

0

(III) TOTAL VENITURI PLANIFICATE

0

0

0

C) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ PLANIFICATĂ (I+II-III) LEI FĂRĂ TVA

18.480.469,8

67.099.122,1

26.584.026,5

Anexa 3.3 - Bunuri Proprii ale Operatorului

Inventarul bunurilor proprii ale Operatorului la data de 31.12.2019

Sunt bunurile care aparțin Operatorului și care sunt utilizate de către acesta în scopul executării Contractului, pe durata acestuia, cu excepția celor prevăzute la punctul ii. de mai sus. La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile proprii rămân în proprietatea Operatorului.

Bunuri existente la 31.12.2019

Nr.crt

Clasificare

Descriere bun/locatie

UM

Cantitate/

Suprafața

Valoare de inventar

Valoare amortizare la 31.12.2019

Valoare ramasa la 31.12.2019

1

AUTOBUZ

AUTOBUZ 1SUZU C1TIBUS IF 90 PVL seria sasiu NNAMOBULT02002012 serie motor 090499

Garaj Dunării. Nr. 71, Voluntari, Ilfov

buc

1

660,796.00

468.063,83

192.732,17

2

AUTOBUZ

AUTOBUZ ISUZU CITIBUS IF 91 PVL seria sasiu NNAMGBULT02002030 serie motor 008492

Garaj Dunării, Nr. 71. Voluntari, Ilfov

buc

1

660.796.00

468.063,83

192.732,17

3

AUTOBUZ

AUTOBUZ ISUZU CITIBUS IF 92 PVL seria sasiu NNAMOBULT02002013 serie motor 090524

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov

buc

1

660,796.00

468.063,83

192.732,17

4

AUTOBUZ

AUTOBUZ ISUZU CITIBUS IF 93 PVL seria sasiu NNAMOBULT02002011serie motor 087566

Garaj Dunării. Nr. 71, Voluntari, Ilfov

buc

1

660,796.00

468.063.83

192.732,17

5

AUTOBUZ

AUTOBUZ ISUZU CITIBUS IF 94 PVL seria sasiu NNAMOBULT02002010 serie motor 087590

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov

buc

1

660,796.00

468.063,83

192.732,17

6

AUTOBUZ

AUTOBUZ ISUZU CITIBUS IF 95 PVL seria sasiu NNAMOBULT02000178 scrie motor 012828

Garaj Dunării Nr. 71, Voluntari, Ilfov

buc

1

660,796.00

468.063.83

192.732.17

7

AUTOBUZ

AUTOBUZ ISUZU C1TIBUS IF 96 PVL seria sasiu NNAMOBULT02000182 serie motor 011369

Garaj Dunării, Nr. 71. Voluntari, Ilfov

buc

1

660,796.00

468.063,83

192.732,17

8

AUTOBUZ

AUTOBUZ ISUZU C1TIBUS IF 97 PVL seria sasiu NNAMOBULT02000133 serie motor 005635

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari. Ilfov

buc

1

660,796.00

468.063.83

192.732.17

9

AUTOBUZ

AUTOBUZ ISUZU CITIBUS IF 98 PVL seria sasiu NNAMOBULT02000184 serie motor 011373

Garaj Dunării, Nr. 71. Voluntari, Ilfov

buc

1

660796.00

468.063,83

192.732,17

10

AUTOBUZ

AUTOBUZ ISUZU CITIBUS IF 99 PVL seria sasiu NNAMOBULT02000132 serie motor 004540

Garaj Dunării, Nr. 71 Voluntari Ilfov

buc

1

660,796.00

468.063,83

192.732,17

11

AUTOBUZ

AUTOBUZ M3 ISUZU CITIBUS B-101-PVL seria sasiu NNAM0B6LT02000064 serie motor 22206828

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov

buc

1

608.652,98

468.063,83

192.732,17

12

AUTOBUZ

AUTOBUZ M3 ISUZU CITIBUS B-102-PVL seria sasiu NNAM0B6LT02000065 serie motor 22211377

Garaj Dunării, Nr. 71. Voluntari, Ilfov

buc

1

608.652,98

228.244,87

380.408.11

13

AUTOBUZ

AUTOBUZ M3 ISUZU CITIBUS B-103-PVL seria sasiu NNAMOB6LT02000066 serie motor 22207229

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov

buc

1

608.652,98

228.244,87

380.408.11

14

AUTOBUZ

AUTOBUZ M3 ISUZU CITIBUS B-104-PVL seria sasiu NNAMOB6LT02000067 serie motor 22207260

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov

buc

1

608.652,98

228.244,87

380.408.11

15

AUTOBUZ --

AUTOBUZ M3 ISUZU CITIBUS B-105-PVL seria sasiu NNAM0B6LT02000079 serie motor 22206722

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari, Ilfov

buc

1

608.652,98

228.244,87

380.408.11
16

AUTOBUZ

AUTOBUZ M3 1SUZU CITIBUS B-106-PVL seria sasiu NNAM0B6LT02000080 serie motor 22206756

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari. Ilfov

buc

1

608.652,98

228.244,87

380.408.11

17

AUTOBUZ

AUTOBUZ M3 1SUZU CITIBUS B-107-PVL seria sasiu NNAM0B6LT02000081 serie motor 22206745

Garaj Dunării, Nr. 71, Voluntari. Ilfov

buc

1

608.652.98

228.244.87

380.408.11

AUTOBUZ

AUTOBUZ M3 ISUZU CITIBUS B-108-PVL seria sasiu NNAM0B6LT02000082 serie motor 22207240

Garaj Dunării. Nr. 71. Voluntari, Ilfov

buc

1

608.652,98

228.244,87

380.408.11

19

AUTOBUZ

AUTOBUZ M3 ISUZU CITIBUS B-109-PVL seria sasiu NNAM0B6LT02000083 serie motor 22211367

Garaj Dunării. Nr. 71. Voluntari. Ilfov

buc

1

608.652,98

228.244,87

380.408.11

20

AUTOBUZ

AUTOBUZ M3 ISUZU CITIBUS B-110-PVL seria sasiu NNAM0B6LT02000063 serie motor 22211372

Garaj Dunării. Nr. 71, Voluntari. Ilfov

buc

1

608.652,98

228.244,87

380.408.11

21

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF-89-STV, seria sasiu XMGDE02FSOHO17364

buc

1

135.982.46

17.853,28

118.129,18

22

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 5, IF-46-PVL,seria sasiu XMGDE02FSOHO17424

buc

1

135.982,46

17.853,28

118.129,18

23

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 5, IF-94-STV,seria sasiu XMGDE02FSOHO17446

buc

1

135.982,46

17.853,28

118.129,18

24

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF-49-STV,seria sasiuXMGDE02FSOHO17377

buc

1

135.982,46

17.853.28

118.129,18

25

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 5, IF-96-STV,seria sasiu

XMDGE02FSOHO17367

buc

1

135.982.46

17.853,28

118.129,18

26

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF-80-STV,seria sasiu XMGDE02FSOHO17372

buc

1

135.982,46

17.853,28

118.129,18


27

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 5, IF-28-STV,seria sasiu XMGDE02FSOHO17406

buc

1

135.982,46

17.853,28

118.129,18

28

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 5, IF-16-STV,seria sasiu

XMGD E02FSO HO 17405

buc

1

135.982,46

17.853,28

118.129,18

29

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 5, IF-95-STV,seria sasiu

XMGDE02FSOHO17599

buc

1

135.982,46

17.853,28

118.129,18

30

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 5, IF-79-STV, seria sasiu XMGDE02FSOHO17359

buc

1

135.982,46

17.853,28

118.129,18

31

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF-47-PVL,seria sasiu XMGDE02FSOHO17417

buc

1

137.316,96

15.798,56

121.518,40

32

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 5, IF-48-PVL,seria sasiu

XMGDE02FSOHO17447

buc

1

137.316,96

15.798,56

121.518,40

33

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF-49-PVL„seria sasiu XMGDE02FSOHO17444

buc

1

137.316,96

15.798,56

121.518,40

34

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF-52-PVL,seria sasiu XMGDE02FSOHO17450

buc

1

137.316,96

15.798,56

121.518.40

35

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 5, IF-53-PVL,seria sasiu XMGDE02FSOHO17414

buc

1

137.316,96

15.798.56

121.518,40

36

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF-54-PVL,seria sasiu XMGDE02FSOHO17378

buc

1

137.316.96

15.798 56

121.518,40

37

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF-56-PVL,seria sasiu XMGDE02FSOHO17436

buc

1

137.316,96

15.798,56

121.518,40

38

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF-57-PVL,seria sasiu XMGDE02FSOHO17404

buc

1

137.316,96

15.798,56

121.518.40


39

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF-58-PVL,seria sasiu XMGDE02FS011017403

buc

1

137.316,96

15.798,56

121.518,40

40

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF-59-PVL,seria sasiu XMGDE02FSOHO17365

buc

1

137.316,96

15.798,56

121.518,40

41

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF-14-POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017550

buc

1

137.532.34

15.819,55

121.712,79

42

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF-13-POV, seria sasiu XMGDE02FSOH017416

buc

1

137.532.34

15.819,55

121.712.79

43

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF-04-POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017373

buc

1

137.532,34

15.819,55

121.712,79

44

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 3, IF-08-POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017434

buc

1

137.532.34

15.819.55

121.712,79

45

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF-18-POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017451

buc

1

137.532,34

15.819,55

121.712.79

46

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 3, IF-06-POV, seria sasiu XMGDE02FSOH017561

buc

1

137.532.34

15.819,55

121.712.79

47

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF-15-POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017433

buc

1

137.532,34

15.819.55

121.712,79

48

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF-16-POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017371

buc

1

137.532,34

15.819.55

121.712,79

49

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF-12-POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017432

buc

1

137.53234

15.819.55

121.712.79

50

AUTOBUZ

1 AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 3, IF-17-POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017421

buc

1

137.53234

15.819.55

121.712.79


51

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF26POV, seria sasiu XMGDE02CS0H013585

buc

1

87.369,93

8.627,03

78.742,90

52

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDE BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF27POV, seria sasiu XMGDE02CS0H013476

buc

1

87,369.93

8.627,03

78.742,90

53

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF25POV, seria sasiu XMGDE02CS0H013565

buc

1

87.448.05

7.287,35

80.160.70

54

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF24POV, seria sasiu XMGDE02CS0H013564

buc

1

87,369.93

8.627,03

78.742,90

55

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3,1F19POV, seria sasiu XMGDE02CS0H013481

buc

1

87,369.93

8.627,03

78.742,90

56

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF20POV, seria sasiu XMGDE02CS0H013490

buc

1

87,369.93

8.627,03

78.742,90

57

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF22POV, seria sasiu XMGDE02CS0H013480

buc

1

87,369.93

8.627,03

78.742.90

58

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF21POV, seria sasiu XMGDE02CS0H013455

buc

1

87.369.93

8.627,03

78.742,90

59

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF23POV, seria sasiu XMGDE02CS0H013187

buc

1

87,369.93

8.627,03

78.742,90

aiiobijz.'Ja

___________—______

buc

1

87,369.93


6%

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF28POV, seria sasiu XMGDE02CS0H013496

8.627,03

78.742,90

61

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 3, IF38POV, seria sasiu XMGDEO2CS0H013467

buc

1

87.448.05

7.315,85

80.132,20

*

62

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF37POV, seria sasiu XMGDE02CS0H013454

buc

1

80,153.20

7.315,85

80.054,08

63

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 3,1F36POV, seria sasiu

XMGDE02CS0H013485

buc

1

80,153.20

7.315,85

80.054,08

64

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 3, IF35POV, seria sasiu XMGDE02CS0H013487

buc

1

80,153.20

7.315,85

80.054,08

65

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 3, IF34POV, seria sasiu XMGDE02CSOH013190

buc

1

80,153.20

7.315,85

80.054,08

66

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3,1F33POV, seria sasiu XMGDE02CS0H013186

buc

1

80,153.20

7.315,85

80.054,08

67

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 3, IF32POV, seria sasiu XMGDE02CS0H013461

buc

1

80,153.20

7.315,85

80.054,08

68

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO3, IF31POV, seria sasiu

XMGDE02CS0H013483

buc

1

80,153.20

7.315,85

80.054.08

69

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 3, IF30POV, seria sasiu XMGDE02CS0H013587

buc

1

80,153.20

7.315,85

80.054,08

70

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 3, IF29POV, seria sasiu XMGDE02CS0H013563

buc

1

80,153.20

7.315,85

80.054.08

1 71

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF41POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017465

buc

1

138.390,87

7.315,85

80.054.08


72

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5,1F46POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017360

buc

1

138.390,87

7.315,85

80.054.08

73

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF39POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017363

buc

1

138.390,87

7.315,85

80.054.08

74

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF49POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017457

buc

1

138.390,87

7.315,85

80.054,08

75

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF43POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017453

buc

1

138.390,87

7.315,85

80.054,08

76

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF48POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017553

buc

1

138.390,87

7.315,85

80.054,08

77

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF47POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017546

buc

1

138.390.87

7.315,85

80.054,08

78

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF45POV, seria sasiu

XMGDE02FS0H017547

buc

1

138.390,87

7.315,85

80.054,08

79

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF40POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017422

buc

1

138.390.87

7.315,85

80.054.08

80

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5,1F42POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017565

buc

1

138.390,87

7.315,85

80.054.08

81

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF44POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017358

buc

1

138.390,87

7.315,85

80.054,08

82

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF51POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017544

buc

1

139.491,63

6.974,58

132.517,05

83

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF52POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017418

buc

1

139.491,63

6.974,58

132.517.05
84

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF53POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017376

buc

1

139.491,63

6.974,58

132.517.05

85

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, 1F57POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017445

buc

1

139.491.63

6.974,58

132.517,05

86

■A /-

*■ <z

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF55POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017562

buc

1

139.491,63

6.974,58

132.517,05

87

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF50POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017548

buc

1

139.491,63

6,974,58

132.517,05

88

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF54POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017443

buc

1

139.491,63

6.974,58

132.517,05

89

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF56POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017554

buc

1

139.491.63

6.974,58

132.517,05

90

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF60POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017423

buc

1

139.491,63

6.974,58

132.517,05

91

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 5, IF59POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017355

buc

1

139.491.63

6.974,58

132.517,05

92

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5,1F64POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017473

buc

1

140.115.02

4.670,50

135.444,52

93

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 5, IF62POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017420

buc

1

140.115,02

4.670,50

135.444.52

94

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF63POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017564

buc

1

140.115,02

4.670,50

135.444,52

95

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF65POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017439

buc

1

140.115,02

4.670.50

135.444,5296

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF61POV, seria sasiu XMGDE02FS0H017455

buc

1

140.115.02

4.670,50

135.444,52

97

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 5, IF58POV, seria sasiu

XMGDE02FS0H017419

buc

1

140.115,02

4.670,50

135.444,52

98

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR 200, EURO 5, IF66POV, seria sasiu

XMGDE02FS0H017558

buc

1

140.115,02

4.670,50

135.444,52

99

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 5, IF67POV, seria sasiu

XMGDE02FS0H015204

buc

1

140.115,02

4.670,50

135.444,52

100

AUTOBUZ

AUTOBUZ VDL BERKHOF AMBASSADOR

200, EURO 5 seria sasiu XMGDE02FS0H017559

buc

1

139.378.42

2.322,27

137.056,15

101

ECHIPAMENT

ECHIPAMENT DE COMUNICARE IN GARAJ

buc

1

15.000.00

1.093,75

13.906,25

102

ECHIPAMENT

ECHIPAMENT DE TAXARE VALIDATOR

buc

24

132.000,00

19.249,92

112.750,08

103

CABINA

CABINA CAP LINIE

buc

1

12.016,81

1.401,96

10.614,85

104

LAPTOP

LAPTOP DIAGNOZA VDL

buc

1

5.500,00

687,48

4.812,52

105

ECHIPAMENT

VALIDATOR V760 CU KIT DE INSTALARE

buc

52

291.200,00

30.333,33

260.866,67

106

ECHIPAMENT

VALIDATOR ADIȚIONAL V760 CU KIT DE INSTALARE

buc

5

28.000,00

2.916,67

25.083,33

107

CURAUTOR

CURATITOR CU PRESIUNE KARCHER

buc

1

7.100,00

394,44

6.705,56


Anexa 4.2


Listă mijloace de


utilizate de către S.C. SERVIC


UL TRANSPORT VOLUNTARI S.A. în


trestarea trans


■ortului


ic local


Nr. crt

Nr.înmatr. /Nr. înreg. vehicul

Nr. înv.

Categorie

Marca auto

Tip auto

Motor Euro

An fabr.

Cap. de transp./ Nr.locuri

Lungime (m)

Nr. axe

Nivel zgomot (dB(A)) în mers (dB(A))

Nr. uși de acces

Climatizare CL

Afisaj indicatori info călători

Monitor Informatizare MI

Platforma dizab. Pdiz

GPS

Microfon șofer MIC

Validatoare cârduri Vc

1

B.101.PVL

Autobuz

ISUZU

B902

E6

2016

25/70

9.5

2

79

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

2

B.I02PVL

Autobuz

ISUZU

B902

E6

2016

25/70

9.5

2

79

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

3

B.103.PVL

Autobuz

ISUZU

B902

E6

2016

25/70

9.5

2

79

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

4

B.104.PVL

Autobuz

ISUZU

B902

E6

2016

25/70

9.5

2

79

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

5

B.105.PVL

Autobuz

ISUZU

B902

E6

2016

25/70

9.5

2

79

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

6

B.106.PVL

Autobuz

ISUZU

B902

E6

2016

25/70

9.5

2

79

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

7

B.107.PVL

Autobuz

ISUZU

B902

E6

2016

25/70

9.5

2

79

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

8

B.I08.PVL

Autobuz

ISUZU

B902

E6

2016

25/70

9.5

2

79

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

9

B.I09.PVL

Autobuz

ISUZU

B902

E6

2016

25/70

9.5

2

79

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

10

B.l I0.PVL

Autobuz

ISUZU

B902

E6

2016

25/70

9.5

2

79

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

II

IF.90.PVL

Autobuz

ISUZU

B902

E5

2014

25/70

9.5

2

75

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

12

1F.91.PVL

Autobuz

ISUZU

B907

E5

2014

25/70

9.5

2

75

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

13

1F.92.PVL

Autobuz

ISUZU

B907

E5

2014

25/70

9.5

2

75

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

14

IF.93.PVL

Autobuz

ISUZU

B907

E5

2014

25/70

9.5

2

75

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

15

1F.94.PVL

Autobuz

ISUZU

B907

E5

2014

25/70

9.5

2

75

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

16

IF.95.PVL

Autobuz

ISUZU

B907

E5

2014

25/70

9.5

2

75

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

17

IF.96.PVL

Autobuz

ISUZU

B907

E5

2014

25/70

9.5

2

75

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

18

IF.97.PVL

Autobuz

ISUZU

B907

E5

2014

25/70

9.5

2

75

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

19

IF.98.PVL

Autobuz

ISUZU

B907

E5

2014

25/70

9.5

2

75

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

20

IF.99.PVL

Autobuz

ISUZU

B907

E5

2014

25/70

9.5

2

75

3

da

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

21

1F.16.STV

-

AtrttjJjuz

VDL

VBH020

^FCU_.

2008

38/81

12

2

75

2

-

da

-

Pdiz.

GPS

MIC

Vc
22

1F.28.STV

-

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/81

12

2

75

2

-

da

-

Pdiz.

GPS

MIC

Vc

•r 23

1/.46.PVL

-

Autobuz

VDL

VBH020

E5/6

2008

38/81

12

2

75

2

-

da

-

Pdiz.