Hotărârea nr. 122/2020

HOTARAREnr. 122 din 2020-04-10 PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI - ILFOV IN VEDEREA MODIFICARII CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CALATORI INCHEIAT CU OPERATORUL REGIONAL SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB S. A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov în vederea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători încheiat cu operatorul regional Societatea de Transport București STB S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Transporturi nr. 9164/12.03.2020 și al Direcției Generale Economice nr. 2162/12.03.2020 ;

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 17/08.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 121/09.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov nr. 14347/05.03.2020 prin care transmite Actul Adițional nr. 7 la contractul de delegare încheiat cu Societatea de Transport București STB S.A.;

în conformitate cu prevederile:


 • -   Art. 8, alin. (3) lit. dA2) și art.10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 92/2007 a Serviciilor publice de transport personae în unitățile administrativ -teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători în regiunea București - Ilfov nr. 1/17.09.2018 (avizat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 574/06.09.2018) încheiat cu operatorul regional Societatea de Transport București STB S.A.;

 • -  Actelor Adiționale nr. 1 și nr. 2 la Contractul de Delegare nr. 1/17.09.2018 avizate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 752/2018, Actul Adițional nr.

3 avizat prin Hotărârea Municipiului București nr. 116/2019, Actul Adițional nr. 4 avizat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 378/2019, Actul Adițional nr. 5 avizat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București 478/2018 și Actul Adițional nr. 6 avizat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 725/2019;

 • -  Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb

+4021 305 55 00; www.pmb


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE: I

Art.1 (1) Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov ca, în numele și pe seama Municipiului București, să aprobe Actul Adițional nr. 7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători în regiunea București - Ilfov nr. 1/17.09.2018 încheiat cu operatorul regional Societatea de Transport București STB S.A.

(2) Actul additional nr. 7 este prezent în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (A.D.T.P.B.L) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 10.04.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Adrian Pavel

/ /^7SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirBucurești, 10.04.2020

Nr. 122

ACT ADIȚIONAL 7 din..................2020

la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI Nr. 1 / 17.09.2018

PREZENTUL ACT ADIȚIONAL la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ a fost încheiat la data de................................, între:

 • (1) ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI ILFOV (TPBI), persoană juridică, cu sediul în București, Clădirea Green Gate, B-dul.Tudor Vladimirescu, nr. 22, Et. 10, sector 5, București, având cod fiscal nr. 38474532, cont nr. RO22BRDE410SV11236824100, deschis la BRD, reprezentat prin Gabriela FIREA având funcția de Președinte al Asociației, în calitate de delegatar, pe de o parte, denumită în continuare Autoritatea Contractantă;

Și

 • (2) Operatorul de transport SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB-SA (STB S.A.), cu sediul în București, Bd. Dinicu Golescu Nr. 1, Sector 1, înregistrat la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipiului București sub nr. J40/46/1991, având contul R050BRDE410SV84247194100, deschis la BRD, codul unic de înregistrare RO 1589886, reprezentat legal prin Andrei George CRECI, având funcția de Director General, în calitate de delegat, denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte.

în continuare denumiți în mod individual "Partea" și în mod colectiv "Părțile".

AVÂND ÎN VEDERE :

 • • Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 1/17.09.2018 a fost atribuit direct, potrivit prevederilor Regulamentului CE 1370/2007 având în vedere calitatea Operatorului de operator regional conform hotărârilor de atribuire;

 • • Modificarea programului de transport;

 • • HCGMB 672/18.12.2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind decongestionarea traficului în zona unităților de învățământ din sectoarele 1 și 6

PRIN URMARE, luând în considerare cele de mai sus, părțile convin să încheie prezentul Act Adițional după cum urmează:

Art. 1 Se completează Anexa 2 - Programul de Transport al Societății de Transport București STB SA la Contract, după cum urmează:

Suplimentarea numărului de tramvaie planificat pe linia 21 cu 2 tramvaie în zi de lucru și pe linia 32 cu 2 tramvaie în zi de lucru asigurate prin redistribuire din liniile 8 (-1 tramvai), 11 (-1 tramvai), 14 (-1 tramvai) și 16 (-1 tramvai), începând cu data de

25.11.2019;

Suspendarea liniei navetă de autobuz 641 și înființarea următoarelor 12 linii urbane de autobuz începând cu data de 13.01.2020:

Traseul T5 cu 2 autobuze în zi de lucru:Dimineața: Terminal „Cartier Dămăroaia", str. Piatra Morii, str. Natației, str. Jiului, bd. Gloriei, str. Piatra Morii, str. Natației, str. Jiului, bd. Poligrafiei, bd. Mărăsti, str. Clucerului, str. Docenților, Școala Gimnazială „Pia Brătianu". Lungimea traseului = 6,8 km După-amiaza: Terminal „Cartier Dămăroaia", str. Piatra Morii, str. Natației, str. Jiului, bd. Gloriei, str. Piatra Morii, str. Natației, str. Jiului, bd. Poligrafiei, bd. Mărăsti, str. Clucerului, str. Docenților, Școala Gimnazială „Pia Brătianu"str. Docenților, str. Barbu Delavrancea, str. Petofi Sandor, str. Docenților, str. Clucerului, bd. Mărăști, bd. Poligrafiei, str. Jiului, bd. Gloriei, str. Piatra Morii, terminal „Cartier Dămăroaia". Lungimea traseului = 12,85 km Seara: Școala Gimnazială „Pia Brătianu" str. Docenților, str. Barbu Delavrancea, str. Petofi Sandor, str. Docenților, str. Clucerului, bd. Mărăști, bd. Poligrafiei, str. Jiului, bd. Gloriei, str. Piatra Morii, terminal „Cartier Dămăroaia". Lungimea traseului = 6,05 km

Traseul T6 cu 1 autobuz în zi de lucru:

Dimineața: Terminal „Piața Clăbucet", bd. Ion Mihalache, str. Postelnicului, str. Clucerului, str. Docenților, Școala Gimnazială „Pia Brătianu". Lungimea traseului = 2,9 km

După-amiaza: Terminal „Piața Clăbucet", bd. Ion Mihalache, str. Postelnicului, str. Clucerului, str. Docenților, Școala Gimnazială „Pia Brătianu", str. Docenților, șos. Kiseleff, str. Arh. Ion Mincu, bd. Ion Mihalache, terminal „Piața Clăbucet". Lungimea traseului = 6,9 km Seara: Școala Gimnazială „Pia Brătianu", str. Docenților, șos. Kiseleff, str. Arh. Ion Mincu, bd. Ion Mihalache, terminal „Piața Clăbucet". Lungimea traseului = 4,0 km

Traseul T7 cu 2 autobuze în zi de lucru:

Dimineața: Stația „Ceahlăul", str. Ceahlăul, Str. George Vâlsan, Bd. Constructorilor, Șos Virtuții, Cal Crângași, Podul Grant, str. Turda, Bd. Mareșal Averescu, str. Clucerului, str. Docenților, Școala Gimnazială „Pia Brătianu" . Lungimea traseului = 4,9 km După-amiaza: Stația „Ceahlăul", str. Ceahlăul, Str. George Vâlsan, Bd. Constructorilor, Șos Virtuții, Cal Crângași, Podul Grant, str. Turda, Bd. Mareșal Averescu, str. Clucerului, str. Docenților, Școala Gimnazială „Pia Brătianu", str. Docenților, str. Barbu Delavrancea, Str. Petofi Sandor, str. Docenților, str. Clucerului, Bd. Mareșal Averescu, str. Turda, Podul Grant, Cal. Crângași, str. Ceahlăul, Str. George Vâlsan, Bd. Constructorilor, Șos. Virtuții, stația „Piața Crângași". Lungimea traseului = 9,7 km Seara: Școala Gimnazială „Pia Brătianu", str. Docenților, str. Barbu Delavrancea, Str. Petofi Sandor, str. Docenților, str. Clucerului, Bd. Mareșal Averescu, str. Turda, Podul Grant, Cal. Crângași, str. Ceahlăul, Str. George Vâlsan, Bd. Constructorilor, Șos. Virtuții, stația „Piața Crângași". Lungimea traseului = 4,8 km

Traseul T8 cu 1 autobuz în zi de lucru:

Dimineața: Statia „Elena Văcărescu", Str. Elena Văcărescu, Șos. București-Ploiești, Bd. Aerogării, Str. Nicolae Caramfil, Str. Ștefan Burileanu, Str. Elena Caragiani, Str. Borșa, Școala Gimnazială „Herăstrău". Lungimea traseului = 3,5 km

După-amiaza: Statia „Elena Văcărescu", Str. Elena Văcărescu, Șos. București-Ploiești, Bd. Aerogării, Str. Nicolae Caramfil, Str. Ștefan Burileanu, Str. Elena Caragiani, Str. Borșa, Școala Gimnazială „Herăstrău", Str. Borșa, Str. Cpt. Alexandru Șerbănescu, Str.

Avionului, Șos. Pipera, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Aerogării, Bd. Ficusului, Str. Elena Văcărescu, Șos. București-Ploiești, Bd. Aerogării, statia „Piața Băneasa". Lungimea traseului = 8,15 km

Seara: Școala Gimnazială „Herăstrău", Str. Borșa, Str. Opt. Alexandru Șerbănescu, Str. Avionului, Șos. Pipera, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Aerogării, Bd. Ficusului, Str. Elena Văcărescu, Șos. București-Ploiești, Bd. Aerogării, statia „Piața Băneasa". Lungimea traseului = 4,65 km

Traseul T9 cu 2 autobuze în zi de lucru:

Dimineața: Terminal „CFR Constanța", Șos. Pipera, Pasaj Pipera, Șos. Pipera, Str. Nicolae Caramfil, Str. Ștefan Burileanu, Str. Elena Caragiani, Str. Borșa, Școala Gimnazială „Herăstrău". Lungimea traseului = 3,6 km

După-amiaza: Terminal „CFR Constanța", Șos. Pipera, Pasaj Pipera, Șos. Pipera, Str. Nicolae Caramfil, Str. Ștefan Burileanu, Str. Elena Caragiani, Str. Borșa, Școala Gimnazială „Herăstrău", Str. Borșa, Str. Cpt. Alexandru Șerbănescu, Bretea Pasaj Pipera, Șos. Pipera, terminal „CFR Constanța". Lungimea traseului = 5,3 km Seara: Școala Gimnazială „Herăstrău", Str. Borșa, Str. Cpt. Alexandru Șerbănescu, Bretea Pasaj Pipera, Șos. Pipera, terminal „CFR Constanța". Lungimea traseului = 1,7 km

Traseul TIO cu 1 autobuz în zi de lucru:

Dimineața: Statia „Căpâlna", Str. Căpâlna, Str. Siriului, Str. Mușetești, Str. Serg. Constantin Boghiu, Str. Gheorghe Buciumat, Str. Gheorghe Pripu, Str. Mușetești, Str. Siriului, Str. Cpt. Alexandru Șerbănescu, Str. Avionului, Bretea Pasaj Pipera, Str. Măguricea, Str. Borșa, Școala Gimnazială „Herăstrău". Lungimea traseului = 3,0 km După-amiaza: Statia „Căpâlna", Str. Căpâlna, Str. Siriului, Str. Mușetești, Str. Serg. Constantin Boghiu, Str. Gheorghe Buciumat, Str. Gheorghe Pripu, Str. Mușetești, Str. Siriului, Str. Cpt. Alexandru Șerbănescu, Str. Avionului, Bretea Pasaj Pipera, Str. Măguricea, Str. Borșa, Școala Gimnazială „Herăstrău", Str. Borșa, Str. Cpt. Alexandru Șerbănescu, Str. Avionului, Bretea Pasaj Pipera, Str. Cpt. Alexandru Șerbănescu, Str. Căpâlna, Str. Siriului, Str. Mușetești, Str. Serg. Constantin Boghiu, Str. Gheorghe Buciumat, Str. Gheorghe Pripu, Str. Mușetești, Str. Siriului, Str. Cpt. Alexandru Șerbănescu, statia „Măguricea". Lungimea traseului = 5,8km

Seara: Școala Gimnazială „Herăstrău", Str. Borșa, Str. Cpt. Alexandru Șerbănescu, Str. Avionului, Bretea Pasaj Pipera, Str. Cpt. Alexandru Șerbănescu, Str. Căpâlna, Str. Siriului, Str. Mușetești, Str. Serg. Constantin Boghiu, Str. Gheorghe Buciumat, Str. Gheorghe Pripu, Str. Mușetești, Str. Siriului, Str. Cpt. Alexandru Șerbănescu, statia „Măguricea". Lungimea traseului = 2,8 km

Traseul Tll cu 2 autobuze în zi de lucru:

Dimineața: Bd. Timișoara, Str. Brașov, Drumul Taberei (ramura de nord), Str. Valea lalomiței, Aleea Parva, Școala Gimnazială „Sfântul Andrei". Lungimea traseului = 4,1 km

După-amiaza: Bd. Timișoara, Str. Brașov, Drumul Taberei (ramura de nord), Str. Valea lalomiței, Aleea Parva, Școala Gimnazială „Sfântul Andrei", Aleea Parva, Str. Valea Argeșului, Str. Valea Oltului, Bd. Timișoara, Str. Brașov, Drumul Taberei (ramura de nord), Str. Valea lalomiței. Lungimea traseului =9,2 km


Seara: Școala Gimnazială „Sfântul Andrei" Aleea Parva, Str. Valea Argeșului, Str. Valea Oltului, Bd. Timișoara, Str. Brașov, Drumul Taberei (ramura de nord), Str. Valea lalomiței. Lungimea traseului = 5,1 km

Traseul T12 cu 2 autobuze în zi de lucru:

Dimineața: Terminal „Ghencea", Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Str. Valea Oltului, Str. Valea lalomiței, Aleea Parva, Școala Gimnazială „Sfântul Andrei". Lungimea traseului = 4,3 km

După-amiaza: Terminal „Ghencea", Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Str. Valea Oltului, Str. Valea lalomiței, Aleea Parva, Școala Gimnazială „Sfântul Andrei", Aleea Parva, Str. Valea Argeșului, Str. Valea Oltului, Prel. Ghencea, Bd. Ghencea, terminal „Ghencea". Lungimea traseului = 7,8 km

Seara: Școala Gimnazială „Sfântul Andrei", Aleea Parva, Str. Valea Argeșului, Str. Valea Oltului, Prel. Ghencea, Bd. Ghencea, terminal „Ghencea". Lungimea traseului = 3,5 km

Traseul T13 cu 1 autobuz în zi de lucru:

Dimineața: Terminal „Complex Comercial Apusului", str. Apusului, bd. luliu Maniu, str. Moinești, bd. Timișoara, str. Brașov, Drumul Taberei (ramura de sud), Școala Gimnazială „Elena Cuza". Lungimea traseului = 5,6 km După-amiaza: Terminal „Complex Comercial Apusului", str. Apusului, bd. luliu Maniu, str. Moinești, bd. Timișoara, str. Brașov, Drumul Taberei (ramura de sud), Școala Gimnazială „Elena Cuza" Drumul Taberei (ramura de nord), str. Brașov, bd. Timișoara, str. Moinești, bd. luliu Maniu, str. Apusului, terminal „Complex Comercial Apusului". Lungimea traseului = 12,05 km

Seara: Școala Gimnazială „Elena Cuza" Drumul Taberei (ramura de nord), str. Brașov, bd. Timișoara, str. Moinești, bd. luliu Maniu, str. Apusului, terminal „Complex Comercial Apusului". Lungimea traseului = 6,45 km

Traseul T14 cu 2 autobuze în zi de lucru:

Dimineața: Stația „Bd. Timișoara", str. Valea Oltului, prel. Ghencea, str. Brașov, Drumul Taberei (ramura de sud), Școala Gimnazială„Elena Cuza". Lungimea traseului = 4,25 km

După-amiaza: Stația „Bd. Timișoara", str. Valea Oltului, prel. Ghencea, str. Brașov, Drumul Taberei (ramura de sud),Școala Gimnazială „Elena Cuza", Drumul Taberei (ramura de nord), str. Brașov, prel. Ghencea, str. Valea Oltului, bd. Timișoara, stația „Bd. Timișoara". Lungimea traseului = 10,15 km

Seara: Stația „Bd. Timișoara", str. Valea Oltului, prel. Ghencea, str. Brașov, Drumul Taberei (ramura de sud),Școala Gimnazială „Elena Cuza", Drumul Taberei (ramura de nord), str. Brașov, prel. Ghencea, str. Valea Oltului, bd. Timișoara, stația „Bd. Timișoara". Lungimea traseului = 5,9 km

Traseul T15 cu 1 autobuz în zi de lucru:

Dimineața: Terminal „Valea Oltului", str. Valea Oltului, str. Valea Argeșului, Drumul Taberei (ramura de sud), str. Brașov, prel. Ghencea, Școala Gimnazială Nr. 279. Lungimea traseului = 3,4 km

După-amiaza și seara: Terminal „Valea Oltului", str. Valea Oltului, str. Valea Argeșului, Drumul Taberei (ramura de sud), str. Brașov, prel. Ghencea, Școala Gimnazială Nr. 279,
prel. Ghencea, str. Valea Oltului, str. Valea Argeșului, Drumul Taberei (ramura de sud), str. Brașov, prel. Ghencea, Școala Gimnazială Nr. 279 Lungimea traseului =7,55 km

Traseul T16 cu 1 autobuz în zi de lucru:

Dimineața: Terminal „Ghencea", bd. Ghencea, prel. Ghencea, Școala Gimnazială Nr. 279, str. Ghidigeni, str. Dantelei, str. Lavei, Drumul Cooperativei, prel. Ghencea, Școala Gimnazială Nr. 279. Lungimea traseului =6,35 km

După-amiaza: Terminal „Ghencea", bd. Ghencea, prel. Ghencea, Școala Gimnazială Nr. 279, str. Ghidigeni, str. Dantelei, str. Lavei, Drumul Cooperativei, prel. Ghencea, Școala Gimnazială Nr. 279, Prel. Ghencea, Str. Ghidigeni, Str. Dantelei, Str. Lavei, Drumul Cooperativei, Prel. Ghencea, Bd. Ghencea, terminal „Ghencea". Lungimea traseului =9,8 km

Seara: Școala Gimnazială Nr. 279, Prel. Ghencea, Str. Ghidigeni, Str. Dantelei, Str. Lavei, Drumul Cooperativei, Prel. Ghencea, Bd. Ghencea, terminal „Ghencea". Lungimea traseului = 4,3 km

Parcul de autobuze disponibilizat din linia navetă 641 va fi redistribuit în zi de lucru pe liniile nou înființate T5, T6, T7, T8, T9, TIO, Tll, T12, T13, T14, T15 și T16 (18 autobuze) și pe linia 323 (+2 autobuze) și în zi de sâmbătă/duminică pe liniile 136 (+2 autobuze), 336 (+1 autobuz), 311 (+1 autobuz), 323 (+2 autobuze), 330 (+1 autobuz), 300 (+1 autobuz), 301 (+1 autobuz), 232 (+ 1 autobuz).

Suplimentarea numărului de tramvaie planificat pe linia 41 cu 6 tramvaie în zi de lucru asigurate prin redistribuire din liniile 1 (-2 tramvaie), 3 (-1 tramvaie), 10 (-2 tramvaie), 40 (-1 tramvai), începând cu data de 13.01.2020;

Lungimea traseului dus-întors = 28,2 km

Revenirea liniei 104 la traseul de bază, de la intersecția Șos.Mihai Bravu/Bd. Decebal pe Bd.Decebal, Bd.Unirii începând cu data de 30.01.2020.

Lungimea traseului dus-întors = 23,5 km

Modificarea traseelor liniilor 105 și 368 începând cu data de 01.02.2020, după cum urmează:

Linia 105: Terminal Valea Oltului, Str. Valea Oltului, Prel. Ghencea, Str. Râul Doamnei, Drumul Taberei (ramura de sud), Str. Brașov, Drumul Taberei, bd. G-ral Vasile Milea, Sos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Piața Gării de Nord, Cal. Griviței, Str. Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Str. Aviator Popișteanu, Bd. Ion Mihalache, Bd. Expoziției, Piața Presei, cu întoarcere pe Bd. Expoziției, Str. Aviator Popișteanu, Bd.Ion Mihalache, Cal. Griviței, Piața Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Sos. Orhideelor, Bd. G-ral Vasile Milea, Drumul Taberei, Str.Brașov, Drumul Taberei (ramura de sud), Str. Râul Doamnei, Prel. Ghencea, Str. Valea Oltului.

Lungime traseu dus-întors = 29,55 km

Linia 368: Terminal Valea Oltului, Str. Valea Oltului, Prel. Ghencea, Str. Râul Doamnei, Drumul Taberei (ramura de sud), Str. Brașov, Drumul Taberei, Drumul Sării, Str. Răzoare, Sos. Panduri, Str. Prof. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Str. Știrbei Vodă, Cal. Victoriei, Str. Dem I Dobrescu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral Magheru, Piața Romană, cu întoarcere pe Bd. G-ral Magheru, Str. George Enescu, Str. Nicolae Golescu, Str. n/               .                 .

Episcopiei, Str. Știrbei Vodă, Str. Luterană, Str. G-ral Budisteanu, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Berzei, Str. Știrbei Vodă, Bd. Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Sos. Panduri, Bd. Geniului, Drumul Sării, Drumul Taberei, Str. Brașov, Drumul Taberei (ramura de sud), Str. Râul Doamnei, Prel. Ghencea, Str. Valea Oltului, terminal Valea Oltului.

Lungimea traseului dus-întors = 20,3 km

Modificarea traseului liniei 178 începând cu data de 19.02.2020 după cum urmează:

Dus: Cartier Militari, Str. Tineretului, Str. Rezervelor, Drumul Osiei, Bd. luliu Maniu, Str. Apusului, Bd. Uverturii, Str. Virtuții, Șos. Crângași, bretea Pasaj Grant, Cal. Giulești, Șos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Str. Berzei, Str. Știrbei Vodă, Str. Ion Câmpineanu, Sala Palatului

întors: Sala Palatului, Str. Ion Câmpineanu, Str. Aristide Demetriade, Str. Ion Brezoianu, Str. Valter Mărăcineanu, Str. Ion Câmpineanu, Str. Luterană, Str. G-ral Budisteanu, Str. Mircea Vulcănescu, Bd. Dinicu Golescu, Șos. Orhideelor, Cal. Giulești, Pasaj Grant, Șos. Crângași, Str. Virtuții, Bd. Uverturii, Str. Apusului, Bd. luliu Maniu, Drumul Osiei, Str. Macului, Str. Acvilei, Str. Apeductului, Str. Tineretului, Cartier Militari Lungime traseu dus-întors = 29,6 km

Funcționarea liniei 216 între terminalele Zețarilor - Piața Sudului pe un traseu modificat de la intersecția str. Anghel Alexandru/șos. Giurgiului pe șos. Giurgiului, str. Anghel Moldoveanu, str. Tudor Gociu, str. Acțiunii, str. Pogoanele, str. Luică, bd. Constantin Brâncoveanu, str. Nițu Vasile, începând cu data de 03.03.2020. Lungimea traseu dus-întors = 14,3 km.

Linia va funcționa cu parc suplimentat cu 1 autobuz în zi de lucru, sâmbătă și duminică, asigurat prin redistribuire din linia 139.

Funcționarea liniei 278 între terminalele Cartier Militari - Complex Comercial Apusului pe un traseu prelungit de la intersecția Bd. luliu Maniu/Valea Cascadelor pe Bd. luliu Maniu, Str. Apusului, începând cu data de 22.03.2020.

Lungimea traseului dus+întors = 10.400 m.

Funcționarea liniilor urbane TI 1 (după-amiaza) și T12 (dimineața) pe trasee modificate de la intersecția Valea Oltului/Drumul Valea Doftanei prin Drumul Valea Doftanei, Aleea Pasărea în Văzduh, Aleea Cumințenia Pământului, Drumul Valea Doftanei, Aleea Poarta Sărutului, Aleea Masa Tăcerii, Str.Valea Oltului, apoi traseu actual, începând cu data de 22.03.2020:

Traseul TU

După-amiaza: Bd. Timișoara, Str. Brașov, Drumul Taberei (ramura de nord), Str. Valea lalomiței, Aleea Parva, Școala Gimnazială „Sfântul Andrei", Aleea Parva, Str. Valea Argeșului, Str. Valea Oltului, Drumul Valea Doftanei, Aleea Pasărea în Văzduh, Aleea Cumințenia Pământului, Drumul Valea Doftanei, Aleea Poarta Sărutului, Aleea Masa Tăcerii, Str. Valea Oltului, Bd. Timișoara, Str. Brașov, Drumul Taberei (ramura de nord), Str. Valea lalomiței. Lungimea traseului = 11,2 km Seara: Școala Gimnazială „Sfântul Andrei", Aleea Parva, Str. Valea Argeșului, Str. Valea Oltului, Drumul Valea Doftanei, Aleea Pasărea în Văzduh, Aleea Cumințenia Pământului, Drumul Valea Doftanei, Aleea Poarta Sărutului, Aleea Masa Tăcerii,

Str.Valea Oltului, Bd. Timișoara, Str. Brașov, Drumul Taberei (ramura de nord), Str. Valea lalomiței. Lungimea traseului = 7,1 km

Traseul T12

Dimineața: Terminal „Ghencea", Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Str. Valea Oltului, Drumul Valea Doftanei, Aleea Pasărea în Văzduh, Aleea Cumințenia Pământului, Drumul Valea Doftanei, Aleea Poarta Sărutului, Aleea Masa Tăcerii, Str. Valea Oltului, Str. Valea lalomiței, Aleea Parva, Școala Gimnazială „Sfântul Andrei". Lungimea traseului = 6,2 km

După-amiaza: Terminal „Ghencea", Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Str. Valea Oltului, Drumul Valea Doftanei, Aleea Pasărea în Văzduh, Aleea Cumințenia Pământului, Drumul Valea Doftanei, Aleea Poarta Sărutului, Aleea Masa Tăcerii, Str.Valea Oltului, Str. Valea lalomiței, Aleea Parva, Școala Gimnazială „Sfântul Andrei", Aleea Parva, Str. Valea Argeșului, Str. Valea Oltului, Prel. Ghencea, Bd. Ghencea, terminal „Ghencea". Lungimea traseului =9,7 km

 • •  Funcționarea liniei 323 între terminalele Zețarilor - Piața Unirii pe un traseu prelungit de la intersecția Bd. Gheorghe Șincai/Splaiul Unirii pe Pod Timpuri Noi, Splaiul Unirii (malul stâng), Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, rond Piața Unirii, cu întoarcere pe Bd. Unirii, Bd. Mircea Vodă, Str. Nerva Traian, Pod Timpuri Noi, apoi traseul de bază, începând cu data de 22.03.2020 sau după crearea condițiilor pentru circulația în condiții de siguranță și confort pentru călători pe noul traseu, în baza documentelor emise de autoritatea contractantă.

Lungimea traseului dus-întors = 17,2 km.

 • •  înființarea liniei regionale R420 Piața Eroii Revoluției - Vidra și suspendarea liniei regionale R430 Valea Cascadelor (Autogara Militari) - Cartier Militari (Chiajna) începând cu data de 22.03.2020 sau după crearea condițiilor pentru circulația în condiții de siguranță și confort pentru călători pe noul traseu, în baza documentelor emise de autoritatea contractantă.

Linia R420 va funcționa cu 2 autobuze în zi de lucru, respectiv cu 1 autobuz în zi de sâmbătă/duminică, asigurate prin redistribuire din linia R430, pe traseul:

Dus: Piața Eroii Revoluției, Șos. Giurgiului, Jilava, DN5, DJ 401A, Str. Ungureni, DJ 401A, Sintești, DJ401A, Crețești, DJ 401A, Str. Principală Vidra.

întors: Vidra, Crețești, DJ 401Ă, Sintești, Str. Principală, DJ 401A, Jilava, DJ 401A, Str. Ungureni, DN5, Șos. Giurgiului, Șos. Olteniței, Piața Eroii Revoluției.

Lungimea traseului dus-întors = 44,1 km

 • •  Prelungirea traseului liniei regionale R432 de la intersecția Str.Ghioceilor/ Str.Albăstrelelor, pe strada Ghioceilor până la noul terminal amenajat în Zurbaua, începând cu data de 22.03.2020 sau după crearea condițiilor pentru circulația în condiții de siguranță și confort pentru călători pe noul traseu, în baza documentelor emise de autoritatea contractantă.

Lungimea traseului dus-întors=28,2 km                    /~\

• înființarea liniilor regionale R462 „Remat Buftea" și Studiourile Buftea, via Str. Independenței, și R466 Remat Buftea și Studiourule Buftea, via Str. Agricultori începând cu data de 22.03.2020 sau pe măsura creșterii disponibilului de parc al operatorul STB SA și în baza documentelor emise de autoritatea contractantă.

Linia R462 va funcționa cu 2 autobuze în zi de lucru/sâmbătă/duminică pe traseul: Dus: Terminal Remat Buftea, DN7, DJ 602, Buftea, Str. Milano, DC 77A, Str. Independentei, Aleea cu Brazi, Str. Cloșca, Str. Știrbei Vodă, Șos. București-Târgoviște, Șos.Viilor, Str. Șantierului, Bd. Mihai Eminescu, Șos. București-Târgoviște, Str. Studioului, terminal Studiourile Buftea.

întors: Terminal Studiourile Buftea, Str. Studioului, Șos. București-Târgoviște, Bd. Mihai Eminescu, Str. Șantierului, Șos. Viilor, Șos. București-Târgoviște, Str. Știrbei Vodă, Str. Cloșca, Aleea cu Brazi, Str. Independentei, DC 77A, DJ 602, DN7, terminal Remat Buftea.

Lungimea traseului dus-întors = 27.600 m

Linia R466 va funcționa cu 1 autobuz în zi de lucru/sâmbătă/duminică pe traseul:

Dus: Terminal Remat Buftea, DN7, DJ 602, Buftea, Str. Milano, Str. Agricultori, Str. Vlăsiei, Str. Abatorului, Str. luliu-Maniu, Șos. București-Târgoviște, Str. Șantierului, Bd. Mihai Eminescu, Șos. București-Târgoviște, Str. Studioului, terminal Studiourile Buftea, întors: Terminal Studiourile Buftea, Str. Studioului, Șos. București-Târgoviște, Str. luliu Maniu, Str. Abatorului, Str. Vlăsiei, Str. Agricultori, Str. Milano, DJ602, DN7, terminal Remat Buftea.

Lungimea traseului dus-întors = 24.400 m

• înființarea liniei regionale R409 Bucur Obor-Merii Petchii și încetarea prestării serviciului de transport public pe linia regională R476 Piața Clăbucet- Pasaj CFR Chitila începând cu data de 01.05.2020 sau după crearea condițiilor pentru asigurarea serviciului de transport public pe linia regională R476 de către un alt operator intern, în baza documentelor emise de autoritatea contractantă.

Linia R409 va funcționa cu 5 autobuze în zi de lucru și 3 autobuze în zi de sâmbătă/duminică, asigurate prin redistribuire din linia R476, pe traseul:

Dus: Bucur Obor, Șos. Colentina, Șos. Andronache, Voluntari, DJ 200, Bd. Eroilor, Str.Ștefănești, Ștefăneștii de Jos, DJ 200, Dascălu, DJ 200, DJ 184, Moara Vlăsiei, DJ 101, DJ 101C, Lipia, Nuci, DJ 101B, Merii Petchii.

întors: Merii Petchii, DJ 101B, Nuci, Lipia, DJ 101C, DJ 101, Moara Vlăsiei, DJ 184, Dascălu, DC 184, DJ 200, Ștefăneștii de Jos, Str. Ștefănești, DJ 200, Voluntari, Bd. Eroilor, DJ 200, Șos. Andronache, Șos. Colentina, Bucur Obor.

Lungime traseu dus-întors: 87,6 km

• Menținerea în circulație a liniilor de tramvaie 1 (cu 2 tramvaie) și 10 (cu 2 tramvaie) și pe durata nopții, începând cu data de 01.04.2020.

Art. 2 Toate modificările aduse Programului de Transport al Operatorului vor fi efectuate cu încadrarea în prevederile referitoare la valoarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori.

Art. 3 Toate celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate si sunt asumate de toți semnatarii Actului Adițional.

Art. 4 Prezentul act adițional a fost semnat astăzi,.............................., în 4 exemplare

originale, din care unul pentru Primăria Municipiului București, unul pentru Consiliul Județean Ilfov, unul pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov și unul pentru Societatea de Transport București STB-SA.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ,                        OPERATOR,

Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public București-Ilfov

Societatea de Transport București

STB-SA

Gabriela FIREA, Președinte

Andrei George CRECI, Director General

Ștefan STROE, Administrator Public

Geani Oprică DABU, Director General Adjunct Direcția Generală de Transport și Mentenanță

Vladimir Adrian GHIȚULESCU, Director Coordonator Tehnic

Aurel Mihai SICOE, Director General Adjunct Direcția Generală de Dezvoltare și Investiții

Carmen Aura RĂDUCU, Director Coordonator Dezvoltare Proiecte

Mihaela STOICA,

Director Direcția Comercială

Ionel LANCIU, Director Autoritatea Metropolitană de Transport

Elena-Mădălina STRATECIUC, Director Direcția Economică


Daniel DOMAN, Director Divizia Transport Electric,Producție, Reparații si Infrastructura


Irina GOGOV, Sef Serviciu Juridic și Achiziții


Liviu CĂLIN,

Director Divizia Transport Autobuze

Mihai RĂDOI, Șef Serviciu Planificare si Reglementare

Valentin CULEA, Inginer Șef D.T.I.


Florin Ivanciu NICOLAU,

Director Direcția Juridică


Sorin Lenus NEGREA, Șef Serviciu Monitorizare Transport Public

Geanina SUDITU,

Șef Serviciu Coordonare PMUD-BI

Mihai BIVOLARII, Viză CFP


UNITĂȚI ADMINISTRATIV TERITORIALE MEMBRE TPBI SEMNATARE A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE CĂLĂTORI

1 MUNICIPIUL BUCUREȘTI, reprezentat prin Gabriela FIREA, Primar General

2. JUDEȚUL ILFOV, reprezentat prin Marian PETRACHE, Președinte Consiliul Județean Ilfov

3. ORAȘUL BRAGADIRU, reprezentat prin Vasile CIMPOERU, Primar

4 ORAȘUL BUFTEA, reprezentat prin Gheorghe PISTOL, Primar

5. ORAȘUL CHITILA, reprezentat prin Emilian OPREA, Primar

6. ORAȘUL MĂGURELE, reprezentat prin Narcis Cătălin CONSTANTIN, Primar

7 ORAȘUL OTOPENI, reprezentat prin Constantin Silviu GHEORGHE, Primar

8. ORAȘUL PANTELIMON, reprezentat prin Marian IVAN, Primar
 • 9.    ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI, reprezentat prin Petre IACOB, Primar

 • 10.   ORAȘUL VOLUNTARI, reprezentat prin Florentin-Costel PÂNDELE, Primar

II COMUNA 1 DECEMBRIE, reprezentată prin Gheorghe PETRE, Primar

 • 12.   COMUNA AFUMAȚI, reprezentată prin Gabriel DUMĂNICA, Primar

 • 13.   COMUNA BALOTEȘTI, reprezentată prin Cristian Ștefan PRETORIAN, Primar

 • 14.   COMUNA BERCENI, reprezentată prin Gheorghe COVRIGEA, Primar

15 COMUNA BRANEȘTI, reprezentată prin Niculae CISMARU, Primar

 • 16.   COMUNA CERNICA, reprezentată prin Gelu APOSTOL, Primar

 • 17.   COMUNA CHIAJNA, reprezentată prin Mircea MINEA, Primar

 • 18.   COMUNA CIOLPANI, reprezentată prin Bogdan-Cristian CĂLIN, Primar

1/ \19 COMUNA CIOROGÂRLA, reprezentată prin Victor NICULAE, Primar

 • 20. COMUNA CLINCENI, reprezentată prin Adrian BUDEANU, Primar

 • 21. COMUNA COPĂCENI, reprezentată prin lonuț MARIN, Primar

 • 22. COMUNA CORBEANCA, reprezentată prin Valeriu ANTON, Primar

23 COMUNA CORNETU, reprezentată prin Adrian Eduard STOICA, Primar

 • 24. COMUNA DASCĂLU, reprezentată prin Doina MĂNĂILĂ, Primar

 • 25. COMUNA DĂRĂȘTI, reprezentată prin Sorin TICU, Primar

 • 26. COMUNA DOBROEȘTI, reprezentată prin Valentin Laurențiu CONDU, Primar

27 COMUNA DOMNEȘTI, reprezentată prin loan-Adrian GHIȚĂ, Primar

28. COMUNA DRAGOMIREȘTI VALE, reprezentată prin Gheorghe SOCOL, Primar • 29. COMUNA GĂNEASA, reprezentată prin Tudor MARIN, Primar

 • 30. COMUNA GLINA, reprezentată prin Marin TUDOR, Primar

 • 31. COMUNA GRĂDIȘTEA, reprezentată prin Mihail TOMA, Primar

 • 32. COMUNA GRUIU, reprezentată prin Ion SAMOILĂ, Primar

 • 33. COMUNA JILAVA, reprezentată prin Elefterie Ilie PETRE, Primar

34 COMUNA MOARA VLĂSIEI, reprezentată prin Andrei FILIP, Primar

 • 35. COMUNA MOGOȘOAIA, reprezentată prin Paul-Mihai-Nicu PRECUP, Primar

 • 36. COMUNA NUCI, reprezentată prin Georgel VASILE, Primar

 • 37. COMUNA PERIȘ, reprezentată prin Anghel ALBU, Primar

38. COMUNA PETRĂCHIOAIA, reprezentată prin Mihai DOBRE, Primar

39. COMUNA SNAGOV, reprezentată prin Marian OANCEA, Primar

40. COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, reprezentată prin lonel-Robert ȘTEFAN, Primar

41. COMUNA TUNARI, reprezentată prin Alexandru NEACȘU, Primar

42. COMUNA VIDRA, reprezentată prin Marian TUDOR, Primar