Hotărârea nr. 121/2020

HOTARAREnr. 121 din 2020-04-10 PRIVIND PUNEREA IA DISPOZITIA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE LNTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI - ILFOV A AUTOBUZELOR CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI DE "FURNIZARE A 130 DE AUTOBUZE HIBRIDE" NR. 753/26.08.2019

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind punerea la dispoziția Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov a autobuzelor ce fac obiectul contractului de “Furnizare a 130 de autobuze hibride” nr. 753/26.08.2019

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 9300/12.03.2020;

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 16/08.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 120/09.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa furnizorului privind seriile de șasiu ale autobuzelor Mercedes Benz Citaro Hybrid, înregistrată la Direcția Transporturi sub nr. 9300/12.03.2020;

Ținând cont de prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/2018 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov și Societatea de Transport București S.A.;

în conformitate cu prevederile:

art. 2 lit. j), art. 24 alin. (1) lit. b), art. 25 și art. 29 alin. (11) lit. m) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 4 alin. (1) lit. d), art. 4 alin. (1A1), art. 14, art. 17 alin. (1) lit. h), art. 21 alin. (5) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ - teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), lit. d), art. 129 alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă punerea la dispoziția Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov a autobuzelor ce fac obiectul contractului de “Furnizare a 130 de autobuze hibride” nr. 753/26.08.2019, ce vor fi utilizate de Societatea de Transport București STB S.A. pentru prestarea serviciului de transport public local de călători.

  • (2) Autobuzele se identifică în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Punerea la dispoziție este valabilă pe toată durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (A.D.T.P.B.I.), în calitate de autoritate contractantă și Societatea de Transport București STB SA (S T B. S.A.), în calitate de operator.

  • (4) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov va actualiza valoarea anuală a redevenței cu valoarea datorată de Societatea de Transport

Bd. Regina Elisabeia pr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00:      ; mb.ro București STB SA. Data de începere a calculului redevenței este data semnării procesului verbal de recepție al fiecărui autobuz în parte.

Art.2 (1) în vederea utilizării autobuzelor de către Societatea de Transport București STB S.A. pentru prestarea serviciului de transport public de călători, acestea vor fi puse la dispoziția Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov etapizat pe măsura derulării contractului de “Furnizare a 130 de autobuze hibride” nr. 753/26.08.2019, în baza unui process - verbal de predare - primire, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, încheiat de îndată ce fiecare autobuz va fi recepționat conform condițiilor contractuale.

  • (2) Se împuternicește Comisia de Recepție desemnată prin Dispoziția Primarului General nr. 536/28.02.2020 pentru semnarea procesului - verbal de predare - primire prezentat la alin. (1).

  • (3) Reprezentantul legal al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov va semna procesul - verbal de predare - primire prezentat la primul alineat.

  • (4) Reprezentantul legal al Societății de Transport București STB S.A. va semna procesul verbal de predare - primire prezentat la primul alineat.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov și Societatea de Transport București STB S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 10.04.2020.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


Nr. 121

LISTA AUTOBUZELOR conform contractului de “Furnizare a 130 de autobuze hibride” nr.753/26.08.2019

Nr. crt.

Autobuz

Serie șasiu autobuz

Valoare de inventar

Destinația autobuzului

Termen de predare-primire autobuz

1

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612449

2

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612721

3

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612722

4

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612723

5

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612727

6

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612728

7

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612729

8

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612730

9

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612731

10

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612732

11

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612724

12

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612725

13

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612726

14

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612733

15

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612734

16

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612736

17

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612737

18

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612735

19

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612738

20

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612739

21

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612740

22

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612741

23

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 ni

'WEB62805610612742

—--

IS

24

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612743

25

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612744

26

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612745

27

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612746

28

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612747

29

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612748

30

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612749

31

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612750

32

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612751

33

Mercedes Benz Citaro Hy brid 12 m

WEB62805610612752

34

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612753

35

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612754

36

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612755

37

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612756

38

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612757

39

Mercedes Benz Citaro Hybrid 12 m

WEB62805610612758

40

Mercedes Benz Citaro Hy brid 12 m

WEB62805610612759

Anexa nr.2 la HCGMB nr. .     ....../....     .....

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE necesar pentru utilizarea mijloacelor de transport in serviciul public de transport călători

încheiat azi,...............................la sediul Societății de Transport București STB SA, punctul de lucru

autobaza BUJORENI situat în București Bd. Timișoara, nr. 62, Sector 6

în baza prevederilor art. 4 alin. (1A1) din Legea nr. 92/2007 serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare și în baza HCGMB nr

în temeiul procesului verbal de recepție al autobuzului nr..........................(în anexă),

între

MUNICIPIUL         BUCUREȘTI,         reprezentată         convențional

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV          (A.D.T.P.B.I.),          reprezentată          legal

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB SA, în calitate de operator de transport și utilizator al autobuzelor, reprezentată legal de

Cu ocazia predării-primirii autobuzului marca MERCEDES BENZ CITARO HYBRID, achiziționat de Municipiul București în baza Contractului de „Furnizare a 130 de autobuze hibride” nr.753/26.08.2019, cu datele de identificare și caracteristicile tehnice conform procesului-verbal de recepție semnat și anexat.

încheiat în 4 (patru) exemplare, din care 2 (două) exemplare pentru Municipiul București și câte 1 (un) exemplar pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (A.D.T.P.B.I.) și Societatea de Transport București STB SA.Am predat


Am primit / Am predat


Am primit


Municipiul București


Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov

Societatea de

Transport București STB SA


Reprezentant convențional


Reprezentant legal


Reprezentant legal


Semnătură...........................

Semnătură...........................

Semnătură.............................